Imeds.pl

Doxepin Teva 10 Mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

KORA DĘBU

Quercus cortex

Zioła do zaparzania - lg/g

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g produktu zawiera 100 g koiy dębu {Quercus cortex).

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.1.    Wskazania do stosowania:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach zapalnych skóry (również w obrębie narządów płciowych i odbytu) oraz błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania:

Podanie na śluzówkę jamy ustnej: dorośli, 2 płaskie łyżki (ok. 5 g) kory dębu zalać 1 szklanką zimnej wody, doprowadzić do wrzenia, gotować pod przykryciem przez ok. 5 minut, odstawić na ok. 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar stosować do płukania jamy ustnej i gardła kilka razy dziennie.

Podanie na skórę: dorośli, 2 płaskie łyżki (ok. 5 g) kory dębu zalać 1 litrem zimnej wody, doprowadzić do wrzenia, gotować pod przykryciem przez ok. 5 minut, odstawić na ok. 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar dodawać do kąpieli 1 raz dziennie (długość kąpieli 20 minut).

Do obmywań skóry oraz okładów stosować kilka razy dziennie.

4.3.    Przeciwwskazania:

Uczulenie na substancję czynną. Nie stosować na otwarte rany, duże uszkodzenia lub zakażone partie skóry bądź błon śluzowych.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych. Nie podawać na skórę i błony śluzowe jamy ustnej dłużej niż 1 tydzień. Nie należy stosować kąpieli leczniczej w przypadku chorób zakaźnych lub przebiegających z gorączką w niewydolności serca i nadciśnieniu.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji:

Nieznane.

4.6.    Ciąża lub laktacja:

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania kory dębu w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu:

Brak danych.

4.8.    Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje alergiczne. Nie jest znana częstość występowania.

*

4.9.    Przedawkowanie:

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne: Nie były badane.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne: Nie były badane.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie: Nie wykonano badań.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych: Brak substancji pomocniczych.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne: Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności: 1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania:

Opakowanie bezpośrednie stanowi torebka z papieru kredowanego powlekanego polietylenem. Zawartość opakowania: 20g lub 50g lub lOOg.

6.6    Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości:

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„Herbapol-Lublin” S.A. ul. Diamentowa 25 20-471 Lublin

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IL -0549/LN

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA,

22.11.1994

20.02.1998

01.12.2000

06.12.2005

21.05.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO