+ iMeds.pl

Doxorubicin actavis 2 mg/ml



Ulotka Doxorubicin actavis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Doxorubicin Actavis, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Doxorubicini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Doxorubicin Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Doxorubicin Actavis

3.    Jak przyjmować lek Doxorubicin Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Doxorubicin Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Doxorubicin Actavis i w jakim celu się go stosuje

Lek Doxorubicin Actavis należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Lek Doxorubicin Actavis stosowany jest w leczeniu następujących typów raka:

-    drobnokomórkowy rak płuc,

-    rak pęcherza moczowego,

-    rak kości,

-    rak piersi,

-    rak krwi,

-    rak układu chłonnego (ziarnica złośliwa Hodgkina i chłoniak nieziarniczy),

-    rak szpiku kostnego,

-    rak tarczycy,

-    rak tkanki miękkiej (u pacjentów dorosłych),

-    nawracający rak jajnika lub błony śluzowej wyściełającej macicę,

-    niektóre typy raka nerki występujące u dzieci (guz Wilmsa),

-    niektóre typy zaawansowanego raka z komórek nerwowych występujące u dzieci (neuroblastoma).

Lek Doxorubicin Actavis jest także stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Doxorubicin Actavis Kiedy nie przyjmować leku Doxorubicin Actavis:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na doksorubicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy antracyklin lub antracenedionów;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta.

Nie wolno przyjmować leku Doxorubicin Actavis dożylnie:

-    jeśli pacjent został poinformowany po poprzedniej terapii raka, że występowało u niego stałe zmniejszenie wytwarzania komórek krwi (szpik kostny nie funkcjonuje prawidłowo);

-    jeśli pacjent po wcześniejszej terapii raka miał ciężkie zapalenie lub owrzodzenie jamy ustnej;

-    jeśli u pacj enta występuj ą niektóre choroby serca;

-    jeśli u pacjenta występuje skłonność do krwawień;

-    jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek ogólne zakażenie;

-    jeśli wątroba pacjenta nie działa prawidłowo;

-    jeśli pacjent przyjmował wcześniej doksorubicynę lub inne antracykliny do maksymalnej dawki skumulowanej.

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta.

Nie wolno przyjmować leku Doxorubicin Actavis dopęcherzowo:

-    jeśli pacjent ma guz, który jest zlokalizowany na ścianie pęcherza moczowego;

-    jeśli pacjent ma zakażenie dróg moczowych;

-    jeśli pacjent ma zapalenie pęcherza moczowego;

-    jeżeli w moczu pacjenta występuje krew (występuje czerwone zabarwienie moczu);

-    jeśli u pacjenta występują problemy z wlewem (np. przeszkody w cewce moczowej).

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując Doxorubicin Actavis i poinformować lekarza przed leczeniem:

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, patrz punkt poniżej, dotyczący ciąży i karmienia piersią;

-    jeśli pacjent miał kiedykolwiek radioterapię;

-    jeśli pacjentka stara się zajść w ciążę, planuje zajście w ciążę w przyszłości lub jeśli pacjent planuje mieć dziecko;

-    jeśli pacjent ma problemy z nerkami;

-    jeśli pacjent choruje lub kiedykolwiek chorował na serce.

Doksorubicyna silnie zmniejsza wytwarzanie komórek krwi w szpiku kostnym. Może to powodować u pacjenta większą skłonność do zakażeń i krwawienia. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub jakiekolwiek objawy zakażenia, lub w przypadku krwawienia.

Nie zaleca się szczepień ochronnych. Należy unikać kontaktu z osobami, które były w ostatnim czasie szczepione przeciwko polio.

Lek Doxorubicin Actavis powinien być podawany wyłącznie pod kontrolą wykwalifikowanego lekarza, doświadczonego w leczeniu raka. Dodatkowo, pacjenci muszą być z uwagą i często monitorowani, np. poprzez badania krwi oraz badania czynności serca, wątroby i nerek.

Jeśli w miejscu infuzji wystąpi uczucie kłucia lub pieczenia, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub inny personel medyczny. Taki ból może wystąpić w przypadku, jeśli lek wypłynie poza żyłę i wówczas pacjent będzie potrzebował wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Inne leki i Doxorubicin Actavis

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest to szczególnie ważne w przypadku:

-    innych leków przeciwnowotworowych, np. antracyklin (daunorubicyna, epirubicyna, idarubicyna, trastuzumab), cyklofosfamidu, cytarabiny, cisplatyny, fluorouracylu, taksanów (np. paklitaksel), merkaptopuryny, metotreksatu, streptozocyny;

-    cyklosporyny (stosowanej w przeszczepach organów i tkanek);

-    leków stosowanych w leczeniu chorób serca (leki kardioaktywne), np. blokerów kanałów wapniowych i digoksyny;

-    leków, które zmniejszają stężenie kwasu moczowego we krwi;

-    cymetydyny (stosowanej w leczeniu zgagi i owrzodzenia żołądka);

-    żywych szczepionek (np. polio (zapalanie rdzenia kręgowego));

-    fenytoiny, fenobarbitalu i innych barbituranów (stosowanych w leczeniu padaczki);

-    amfoterycyny B (lek stosowany w zakażeniach grzybiczych);

-    leków stosowanych w zakażeniach wirusowych, tj. rytonawir (stosowany w leczeniu wirusa HIV);

-    klozapiny (lek przeciwpsychotyczny);

-    pochodnych amidopiryny (stosowanej w leczeniu bólu i stanów zapalnych).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że doksorubicyna przenika przez łożysko i uszkadza płód. Dlatego pacjentka nie powinna otrzymywać doksorubicyny, jeśli jest w ciąży. Pacjentka powinna niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży.

Podczas leczenia i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem Doxorubicin Actavis kobiety nie powinny zachodzić w ciążę. Mężczyźni powinni stosować odpowiednie zabezpieczenia, aby mieć pewność, że ich partnerki nie zajdą w ciążę w trakcie leczenia lub do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia doksorubicyną. Dlatego też, aktywni płciowo mężczyźni i kobiety powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni powinni uzyskać także poradę w sprawie przechowania nasienia (zamrożenia nasienia), ponieważ istniej e możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności spowodowanej leczeniem doksorubicyną. Jeśli pacjenci rozważają posiadanie dzieci po zakończeniu leczenia, powinni przedyskutować to z lekarzem.

Lek przenika do mleka ludzkiego. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Doxorubicin Actavis.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Z powodu często występujących nudności i wymiotów, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ten lek zawiera 3,54 mg (<1 mmol) sodu na 1 ml koncentratu. Należy zwrócić na to uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

3. Jak przyjmować lek Doxorubicin Actavis

Lek Doxorubicin Actavis powinien być podawany tylko pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu raka.

Sposób stosowania i droga podania

Lek będzie podawany we wlewie dożylnym, do naczynia krwionośnego, pod nadzorem specjalisty. Pacjent nie stosuje leku samodzielnie. Pacjent będzie regularnie monitorowany podczas leczenia i po jego zakończeniu. Jeśli pacjent choruje z powodu powierzchownego raka pęcherza, możliwe jest, że lek zostanie podany do pęcherza moczowego. Ten produkt leczniczy przed podaniem powinien zostać rozcieńczony.

Podanie dożylne

Dawkowanie oblicza się zwykle na podstawie powierzchni ciała. Lek Doxorubicin Actavis może być podawany np. jeden raz na dobę, co trzy tygodnie lub nawet w dłuższych odstępach. Dawka i częstość zależą także od innych stosowanych leków przeciwnowotworowych. Lekarz zaleci podanie odpowiedniej dawki leku.

Wlew dopęcherzowy

Dawkowanie wynosi 30 do 50 mg doksorubicyny w 25 do 50 ml soli fizjologicznej. Roztwór powinien pozostać w pęcherzu przez 1 do 2 godzin. W tym czasie pacjent musi obracać się o 90° co 15 minut.

Pacjent nie powinien spożywać jakichkolwiek płynów przez 12 godzin przed wlewem do pęcherza, aby uniknąć niepotrzebnego rozcieńczenia leku z moczem. Wlew do pęcherza moczowego może być powtórzony w odstępie od tygodnia do miesiąca. Lekarz zaleci, jak często pacjent potrzebuje leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Doxorubicin Actavis

Jest mało prawdopodobne, że pacjent przedawkuje lek, ponieważ lek będzie podawany przez lekarza. Jednak, jeśli pacjent ma wątpliwości, należy powiadomić niezwłocznie lekarza lub pielęgniarkę.

Ostre przedawkowanie nasila działania niepożądane, takie jak: ból gardła, zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi oraz może prowadzić do problemów z sercem. W przypadku przedawkowania pacjent powinien otrzymać stosowne leczenie, o którym zdecyduje lekarz. Zaburzenia serca mogą wystąpić do 6 miesięcy po przedawkowaniu.

Przerwanie przyjmowania leku Doxorubicin Actavis

Lekarz zdecyduje o czasie trwania leczenia lekiem Doxorubicin Actavis. Jeśli leczenie zostanie przerwane przed zakończeniem zaleconego cyklu leczenia, skuteczność terapii doksorubicyną może być zmniejszona.

Należy poradzić się lekarza, jeżeli pacjent chce przerwać leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Doxorubicin Actavis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u

każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, w przypadku jeśli:

-    pacjent odczuwa zawroty głowy, jest rozpalony, ma krótki oddech z uciskiem w klatce piersiowej lub gardle lub ma swędzącą wysypkę. To może być typ bardzo poważnej reakcji alergicznej;

-    pacjent odczuwa zmęczenie lub ospałość. Może to być objawem niedokrwistości (mała liczba czerwonych krwinek);

-    pacjent ma gorączkę lub inne objawy zakażenia. Może to być objawem zmniejszonej liczby białych krwinek;

-    pacjent ma skłonność do siniaków lub krwawień. Może to być objawem zmniejszonej liczby płytek krwi.

Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia trawienia, biegunka;

-    zapalenie błony śluzowej np. jamy ustnej lub przełyku;

-    utrata włosów (zwykle przemijająca); zaczerwienienie skóry, wrażliwość skóry na światło sztuczne lub naturalne (fotowrażliwość);

-    czerwone zabarwienie moczu, przez jeden lub dwa dni po podaniu leku. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi powodu do niepokoju;

-    zaburzenia czynności szpiku kostnego (niedobór komórek krwi) obejmujące zmniejszenie liczby białych krwinek (powodujący zakażenie i krwawienie) i czerwonych krwinek (anemia; może wystąpić bladość skóry i osłabienie lub skrócenie oddechu);

-    ciężkie problemy z sercem (kardiotoksyczność), takie jak uszkodzenie mięśnia sercowego lub szybkie, wolne lub nieregularne bicie serca. Efekty mogą wystąpić krótko po rozpoczęciu leczenia lub mogą być obserwowane kilka lat później;

-    gorączka.

Często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10

pacjentów)

-    zakażenie bakteryjne;

-    bakteryjne zakażenie krwi;

-    zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca, przyśpieszone bicie serca lub spowolnione bicie serca), zmniejszona ilość krwi pompowanej przez serce do organizmu, pogorszenie czynności mięśnia sercowego (kardiomiopatia), które może zagrażać życiu;

-    krwawienie (krwotok);

-    zaburzenie odżywiania    (jadłowstręt);

-    miej scowe reakcj e alergiczne w miej scu naświetlania;

-    swędzenie;

-    trudności w oddawaniu moczu lub bolesne oddawanie moczu, zapalenie pęcherza moczowego po podaniu leku do pęcherza moczowego, krew w moczu, bolesne oddawanie moczu lub częstsze oddawanie moczu lub zmniejszenie ilości moczu.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 1 000pacjentów, ale u mniej niż

1 na 100 pacjentów)

-    ostre nowotwory krwi (niektóre typy białaczki);

-    zapalenie żyły;

-    krwawienie z przewodu pokarmowego lub jelit;

-    owrzodzenie błon śluzowych w jamie ustnej, gardle, przełyku, żołądku i jelitach;

-    owrzodzenie i możliwe obumieranie komórek lub tkanek okrężnicy (jelita) przy jednoczesnym stosowaniu leku Doxorubicin Actavis z cytarabiną;

-    odwodnienie.

Rzadko występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na

1 000 pacjentów)

-    zapalenie powieki zewnętrznej oka (zapalenie spojówek);

-    pokrzywka; wysypka skórna i    zaczerwienienie;

-    ciemniejsze powierzchnie skóry i paznokci; oddzielanie się płytki paznokcia (onycholiza);

-    ciężkie reakcje alergiczne ze wstrząsem lub bez wstrząsu, obejmujące wysypkę skórną, świąd, gorączkę i dreszcze (reakcje anafilaktyczne);

-    drżenie;

-    zawroty głowy;

-    wtórna białaczka (rak krwi, który rozwija się po leczeniu innego typu raka), kiedy lek Doxorubicin Actavis podawany jest jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, które uszkadzają DNA;

-    zespół rozpadu guza (powikłania po chemioterapii z powodu produktów rozpadu obumierających komórek nowotworowych, które mogą np. dotyczyć krwi lub nerek);

-    reakcje w miejscu wstrzyknięcia w tym zaczerwienienie, wysypka i ból, zapalenie żyły, zgrubienie i stwardnienie ściany żyły;

-    kłucie lub pieczenie w miejscu wkłucia w związku z wyciekaniem leku poza żyłę. Może to prowadzić do miejscowej martwicy komórek w tkankach i wymagać interwencji chirurgicznej w niektórych przypadkach.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

-    zaczerwienienie twarzy;

-    nieprawidłowy rytm serca (nieswoiste zmiany w zapisie    EKG), odosobnione przypadki

zagrażających życiu nieprawidłowych rytmów serca (arytmia), niewydolność serca, zapalenie osierdzia lub mięśnia sercowego; zablokowanie przewodzenia impulsu elektrycznego w sercu;

-    zakrzep, który tworzy się w naczyniu krwionośnym;

-    przebarwienie (pigmentacja) błony śluzowej jamy ustnej;

-    obrzęk i drętwienie dłoni i stóp (rumień obwodowy), zmiany pęcherzowe, uszkodzenie tkanki, szczególnie dłoni i stóp prowadzące do zaczerwienienia, obrzęku, powstawania pęcherzy, uczucia mrowienia lub pieczenia spowodowane przedostaniem się leku do tkanek (rumień dłoni i podeszew stóp z bolesnością);

-    ostra niewydolność nerek;

-    nieprawidłowe, zwiększone stężenie kwasu moczowego    we    krwi;

-    zatrzymanie miesiączkowania;

-    problemy z płodnością u mężczyzn (zmniejszenie ilości plemników lub brak aktywnych plemników).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie

dostępnych danych)

-    zwiększone łzawienie;

-    kaszel lub trudności w oddychaniu z powodu nagłego zwężenia dróg oddechowych;

-    zapalenie płuc;

-    działanie toksyczne na wątrobę, które czasami może prowadzić do trwałego uszkodzenia tkanki wątroby (marskość);

-    przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

-    zgrubienia i łuszczące się wykwity na skórze (rogowacenie słoneczne);

-    silny ból i obrzęk stawów;

-    osłabienie;

-    uszkodzenie popromienne (na skórze, płuc, gardła, przełyku,    błony śluzowej żołądka i jelit,

serca) gojących się zmian, które mogą się odnowić w trakcie leczenia doksorubicyną.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Doxorubicin Actavis

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać fiolkę w pudełku, w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że roztwór nie jest przezroczysty, czerwony i wolny od cząstek stałych.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Należy przestrzegać wytycznych dotyczących postępowania z lekami cytotoksycznymi.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Doxorubicin Actavis

-    Substancj ą czynną leku jest doksorubicyny chlorowodorek. Każda fiolka zawiera 2 mg/ml doksorubicyny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, kwas solny stężony i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Doxorubicin Actavis i co zawiera opakowanie

Doxorubicin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przezroczystym, czerwonym roztworem.

Lek Doxorubicin Actavis jest zapakowany w fiolki z bezbarwnego szkła typu I, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i polipropylenową nakładką, umieszczona w plastikowym opakowaniu ochronnym (lub bez tego opakowania), w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań 1 fiolka x 5 ml 10 fiolek x 5 ml 1 fiolka x 10 ml 10 fiolek x 10 ml 1 fiolka x 25 ml 1 fiolka x 50 ml 1 fiolka x 75 ml 1 fiolka x 100 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

S.C. Sindan- Pharma S.R.L 11 Ion Mihalache Blvd the 1st District 011171 Bucharest Rumunia

Actavis Italy S.p.A.

Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (Milan)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Doxorubicin Actavis, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Doksorubicyna jest silnym środkiem cytotoksycznym, który powinien być przepisywany, przygotowany i podany przez wykwalifikowany personel medyczny, doświadczony w bezpiecznym stosowaniu preparatu. Zalecenia dotyczące dawkowania i sposobu podawania, patrz punkt 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego dla tego produktu leczniczego. Należy przestrzegać następujących wytycznych podczas obchodzenia się, przygotowywania i usuwania doksorubicyny.

Tylko do jednorazowego użycia.

Przygotowanie

1.    Środki cytotoksyczne powinny być przygotowane do podawania tylko przez personel przeszkolony w zakresie bezpiecznego postępowania. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi.

2.    Kobiety w ciąży nie powinny pracować z tym lekiem.

3.    Personel pracujący z doksorubicyną powinien nosić odzież ochronną: okulary, fartuchy ochronne, rękawice jednorazowego użytku i maski oddechowe.

4.    Wszystkie przedmioty użyte do podawania leku lub sprzątania, w tym rękawice, należy umieścić w workach na odpady niebezpieczne, przeznaczonych do spalania odpadów w wysokiej temperaturze (700°C).

5.    Wszystkie materiały do czyszczenia należy usuwać w sposób opisany powyżej.

6.    Po każdym zdjęciu rękawic umyć ręce.

Nie stosować leku Doxorubicin Actavis, jeśli zauważy się, że roztwór nie jest przezroczysty, czerwony i wolny od cząstek stałych.

Zanieczyszczenie

1.    W razie kontaktu ze skórą lub błoną śluzową, należy przemyć skażone miejsce wodą z mydłem lub roztworem wodorowęglanu sodowego. Jednakże nie szorować skóry szczotką. Można zastosować łagodny krem w celu leczenia przemijającego pieczenia skóry.

2.    W razie kontaktu z okiem (oczami), wywinąć powiekę (-i) i obficie przepłukiwać oko (oczy) wodą przez co najmniej 15 minut lub roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań. Należy zasięgnąć porady lekarza lub okulisty.

3.    W przypadku wycieku lub rozlania się preparatu należy przemyć rozcieńczonym 1% roztworem podchlorynu sodu lub buforem fosforanowym (pH>8) aż roztwór się odbarwi. Użyć ścierki lub gąbki przechowywanej w wyznaczonym miejscu. Przemyć dwukrotnie wodą. Umieścić wszystkie ścierki w plastikowej torbie i zabezpieczyć do spalenia.

Stabilność

Fiolka po otwarciu: wykazano stabilność chemiczną i fizyczną preparatu w ciągu 28 dni w temperaturze od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia preparat należy użyć natychmiast, jeżeli metoda otwarcia nie wyklucza zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeżeli nie został użyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik.

Roztwór przygotowany do infuzji: po rozcieńczeniu wykazano stabilność chemiczną i fizyczną preparatu w temperaturze od 2°C do 8°C i 25°C, chronionego przed światłem, przez:

-    24 godziny w 5% roztworze glukozy w butelce PP dla stężeń 1,25 mg/ml i 0,5 mg/ml,

-    48 godzin w 0,9% roztworze chlorku sodu w butelce PE dla stężeń 1,25 mg/ml i 0,5 mg/ml.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia preparat należy użyć natychmiast. Jeżeli nie został użyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik i normalnie nie należy przechowywać produktu po otwarciu dłużej niż 24 godziny, jeśli był przechowywany w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczanie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Czasy przechowywania fiolki po otwarciu i rozcieńczeniu roztworu do infuzji nie są addytywne. Usuwanie

Tylko do jednorazowego użytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Należy przestrzegać wytycznych dotyczących postępowania z lekami cytotoksycznymi.

Uwaga:

Dawkowanie doksorubicyny w postaci liposomalnej oraz doksorubicyny (konwencjonalnej) różni się. Tych dwóch postaci farmaceutycznych nie można stosować zamiennie.

Niezgodności

Doksorubicyny nie należy mieszać z heparyną, ponieważ może to powodować precypitację i nie należy mieszać z 5-fluorouracylem, ponieważ może wystąpić rozpad. Przedłużony kontakt z jakimikolwiek roztworami zasadowymi, gdyż może to doprowadzić do hydrolizy leku.

Nie wolno mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi do czasu, kiedy dostępne będą określone dane dotyczące zgodności.

9

Doxorubicin Actavis

Charakterystyka Doxorubicin actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Doxorubicin Actavis, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml zawiera 2 mg doksorubicyny chlorowodorku (Doxorubicini hydrochloridum).

Każda fiolka 5 ml zawiera 10 mg doksorubicyny chlorowodorku.

Każda fiolka 10 ml zawiera 20 mg doksorubicyny chlorowodorku.

Każda fiolka 25 ml zawiera 50 mg doksorubicyny chlorowodorku.

Każda fiolka 50 ml zawiera 100 mg doksorubicyny chlorowodorku.

Każda fiolka 75 ml zawiera 150 mg doksorubicyny chlorowodorku.

Każda fiolka 100 ml zawiera 200 mg doksorubicyny chlorowodorku.

Substancja pomocnicza: sód 3,54 mg na 1 ml koncentratu (0,154 mmol/l)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Klarowny, czerwony płyn o pH 3 (2,8-3,2) i osmolarności 286 mOsm/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doxorubicin Actavis jest wskazany w leczeniu:

-    drobnokomórkowego raka płuca (SCLC, ang. Small Cell Lung Cancer),

-    raka piersi,

-    nawracającego raka jajnika,

-    dopęcherzowej profilaktyce nawrotów powierzchniowego raka pęcherza moczowego po przezcewkowej resekcji guza,

-    układowym leczeniu miej scowo zaawansowanego lub z przerzutami raka pęcherza moczowego,

-    neoadjuwantowym i adjuwantowym kostniakomięsaka,

-    zaawansowanego mięsaka tkanki miękkiej u dorosłych,

-    mięsaka Ewinga,

-    chłoniaka Hodgkina (ziarnica złośliwa),

-    chłoniaków nieziarniczych o wysokim stopniu złośliwości,

-    indukcja i terapia konsolidująca ostrej białaczki limfatycznej,

-    ostrej białaczki szpikowej,

-    zaawansowanego szpiczaka mnogiego,

-    zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium,

-    guza Wilmsa (w stadium II zaawansowania - odmiana o wysokim stopniu złośliwości, stadia zaawansowane (III do IV)),

-    zaawansowanego lub nawrotowego raka brodawczakowatego lub pęcherzykowego tarczycy,

-    anaplastycznego raka tarczycy, - zaawansowanego nerwiaka zarodkowego.

Doksorubicyna jest często stosowana w schematach chemioterapii skojarzonej z innymi lekami cytotoksycznymi.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Doxorubicin Actavis należy podawać wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty z doświadczeniem w stosowaniu leków cytotoksycznych. Pacjenci muszą być także ostrożnie i często monitorowani podczas leczenia (patrz punkt 4.4).

Z powodu ryzyka kardiomiopatii, która często prowadzi do zgonu, przed każdym podaniem należy ocenić ryzyko i korzyści dla danego pacjenta.

Doksorubicyna jest przeznaczona wyłącznie do podawania dożylnego lub dopęcherzowego. Podawanie dożylne:

Doksorubicynę można podawać dożylnie w postaci bolusa trwającego kilka minut lub krótkiego wlewu trwającego do godziny lub w postaci ciągłego wlewu trwającego do 24 godzin (patrz także punkt 6.3). W monoterapii dawkę można podzielić i podawać przez 2-3 kolejne dni. Roztwór należy podawać za pośrednictwem cewnika w postaci swobodnie trwającego wlewu dożylnego, przez który przepływa roztwór do wstrzykiwań chlorku sodowego 9 mg/ml (0,9%) lub roztwór do wstrzykiwań dekstrozy 50 mg/ml (5%) w ciągu od 2 do 15 minut. Metoda ta minimalizuje ryzyko zakrzepicy lub wynaczynienia leku wokół żyły, które prowadzą do ciężkiego zapalenia tkanki łącznej, reakcji pęcherzowych oraz martwicy tkanki. Bezpośrednie wstrzyknięcie leku do żyły nie jest zalecane, ze względu na ryzyko wynaczynienia, które może nastąpić nawet pomimo prawidłowego umieszczenia igły w żyle potwierdzonego obecnością krwi podczas aspiracji (patrz także punkt 6.6).

Dawkowanie doksorubicyny jest ustalane na podstawie schematu dawkowania, ogólnego stanu pacjenta i uprzedniego leczenia pacjenta. Schemat dawkowania doksorubicyny różni się w zależności od wskazania (guzy lite lub ostra białaczka) i stosownie do specyficznego trybu leczenia (jako monoterapia lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi lub jako część wielokierunkowego leczenia obejmującego kombinację chemioterapii, zabiegu chirurgicznego i radioterapii oraz leczenia hormonalnego).

Monoterapia

Dawkowanie jest zwykle wyliczane na podstawie powierzchni ciała (mg/m2 pc.). W przypadku stosowania doksorubicyny w monoterapii zalecane dawkowanie wynosi 60 do 75 mg/m2 pc. co trzy tygodnie.

Leczenie skojarzone

W przypadku stosowania chlorowodorku doksorubicyny w skojarzeniu z innymi cytostatykami z nakładającą się toksycznością, takich jak wysokie dawki podawanego dożylnie cyklofosfamidu lub pochodne związki antracyklinowe, takie jak daunorubicyna, idarubicyna i (lub) epirubicyna, dawkowanie doksorubicyny powinno być zmniejszone do 30 do 60 mg/m2 pc. co 3-4 tygodnie.

U pacjentów, którzy nie otrzymują pełnej dawki leku (np. w przypadku immunosupresji, podeszłego wieku) alternatywna dawka wynosi 15 do 20 mg/m2 pc. na tydzień.

W celu uniknięcia kardiomiopatii zaleca się, aby całkowita dawka skumulowana doksorubicyny (włączając pochodne leki, takie jak daunorubicyna) nie przekroczyła 450 do 550 mg/m2 powierzchni ciała. Maksymalna całkowita dawka nie powinna przekroczyć 400 mg/m2 powierzchni ciała, a czynność serca powinna być monitorowana, jeśli dotyczy to pacjentów ze współistniejącą chorobą serca, otrzymujących naświetlanie śródpiersia i (lub) serca, pacjentów wcześniej leczonych lekami alkilującymi lub jednocześnie leczonych potencjalnie kardiotoksycznymi środkami oraz u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (z nadciśnieniem tętniczym od ponad 5 lat, z wcześniejszym uszkodzeniem naczyń wieńcowych, zastawek lub mięśnia sercowego, w wieku powyżej 70 lat) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

W przypadku osłabionej czynności wątroby, dawkowanie powinno zostać zmniejszone zgodnie z poniższą tabelą:

Stężenie bilirubiny w surowicy

Zalecana dawka

20-50 pmol/l

/ normalnej dawki

>50-85 pmol/l

% normalnej dawki

Doksorubicyna jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (>85 pmol/l) (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności nerek

W przypadkach niewydolności nerek z GFR mniejszym niż 10 ml/min, należy podać 75% wyliczonej dawki.

Dzieci

Ze względu na znaczące ryzyko działania kardiotoksycznego wywołanego przez doksorubicynę u dzieci, należy zastosować ustalone maksymalne dawki skumulowane uzależnione od wieku pacjenta. U dzieci (w wieku poniżej 12 lat) jako maksymalną dawkę skumulowaną przyjmuje się zazwyczaj 300 mg/m2 pc., podczas gdy u młodzieży (w wieku powyżej 12 lat) maksymalna dawka skumulowana to 450 mg/m2 pc. Nie ustalono dotychczas maksymalnych dawek skumulowanych dla niemowląt, ale należy zakładać jeszcze mniejszą tolerancję.

Dawkowanie u dzieci powinno być zmniejszone, ze względu na zwiększone ryzyko działania kardiotoksycznego, szczególnie późnej kardiotksyczności. Należy spodziewać się toksycznego oddziaływania na szpik kostny, z nadirem w 10 do 14 dni po rozpoczęciu leczenia.

Pacjenci otyli

U pacjentów otyłych należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej lub wydłużenie odstępów pomiędzy stosowaniem kolejnych dawek (patrz punkt 4.4).

Podanie do pęcherza moczowego:

Doksorubicyna może być podawana we wlewce do pęcherza moczowego w leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego lub w profilaktyce nawrotu po resekcji przezcewkowej (ang. TUR - transurethral resection). Zalecana dawka doksorubicyny przez podanie do pęcherza moczowego w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego wynosi 30 do 50 mg w 25 do 50 ml soli fizjologicznej na jedną wlewkę. Optymalne stężenie wynosi około 1 mg/ml. Roztwór powinien pozostawać w pęcherzu przez 1 do 2 godzin. W tym czasie pacjent powinien zmieniać pozycje ciała obracając się o 90° co 15 minut. Aby uniknąć niepożądanego rozcieńczania roztworu przez mocz, należy poinformować pacjenta, aby nie spożywał jakichkolwiek płynów przez 12 godzin przed wlewką (powinno to zmniejszyć objętość wytwarzanego moczu do około 50 ml/h). Wlewka może zostać powtórzona w odstępach od 1 tygodnia do 1 miesiąca, w zależności od tego, czy jest zastosowana terapeutycznie, czy profilaktycznie.

Uwaga:

Dawkowanie doksorubicyny w postaci liposomalnej oraz doksorubicyny (konwencjonalnej) różni się. Tych dwóch postaci farmaceutycznych nie można stosować zamiennie.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nadwrażliwość na inne antracykliny lub antracenediony.

Przeciwwskazania dotyczące podawania dożylnego:

   utrzymująca się mielosupresja lub ciężkie zapalenie jamy ustnej, które wystąpiły podczas wcześniejszego leczenia cytotoksycznego i (lub) napromieniania,

•    zakażenie uogólnione,

•    ciężkie zaburzenie czynności wątroby,

•    ciężkie zaburzenia rytmu serca, zaburzona czynność serca, ostry zawał mięśnia sercowego, przebyty zawał mięśnia sercowego, ostre zapalenie mięśnia sercowego,

•    uprzednio stosowane leczenie antracyklinami w maksymalnych dawkach skumulowanych,

•    zwiększona skłonność do krwawienia,

•    karmienie piersią.

Przeciwwskazania dotyczące podawania do pęcherza moczowego

   inwazyjne guzy, które penetrują pęcherz moczowy (powyżej stopnia zaawansowania T1),

•    zakażenia układu moczowego,

•    zapalenie pęcherza moczowego,

•    utrudnione cewnikowanie tj. zwężenie cewki moczowej,

•    krwiomocz,

•    karmienie piersią.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Doksorubicynę należy podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty doświadczonego w prowadzeniu terapii chemioterapeutykami.

Przed rozpoczęciem leczenia doksorubicyną, pacjenci powinni powrócić do zdrowia po ostrych zatruciach spowodowanych uprzednim leczeniem cytotoksycznym (takich jak zapalenie jamy ustnej, neutropenia, trombocytopenia i uogólnione zakażenia).

Przed rozpoczęciem leczenia Doxorubicin Actavis, zalecane jest przeprowadzenie następujących badań (jak często badania są wykonywane, będzie to zależało od ogólnego stanu pacjenta, zastosowanej dawki i jednoczesnego stosowania innych leków):

-    zdjęcie rentgenowskie płuc i klatki piersiowej oraz badanie elektrokardiograficzne (EKG),

-    regularne monitorowanie czynności serca (ocena frakcji wyrzutowej lewej komory - ang. left ventricular ejaculation fraction, LVEF - przez np. EKG, badanie echokardiograficzne i badanie angiografii izotopowej wielobramkowej),

-    codzienna ocena jamy ustnej i gardła pod kątem występowania zmian w błonie śluzowej,

-    badania krwi: hematokryt, płytki krwi, liczba białych krwinek w rozmazie, AlAT, AspAT,

LDH, bilirubina, kwas moczowy.

Kontrola podczas leczenia

Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się kontrolę czynności wątroby przy zastosowaniu standardowych badań takich jak oznaczanie AspAT, AlAT, ALP i bilirubiny, jak również czynności nerek.

Ocena frakcji wyrzutowej lewej komory serca

Analiza LVEF z zastosowaniem ultrasonografii lub scyntygrafii serca powinna być przeprowadzona w celu optymalizacji stanu serca pacjenta. Kontrola ta powinna być wykonana przed rozpoczęciem leczenia i po podaniu każdej dawki skumulowanej około 100 mg/m2 pc.

Czynność serca

Ryzykiem związanym z leczeniem antracyklinami jest kardiotoksyczność, która może występować w postaci zdarzeń wczesnych (tj. kardiotoksyczność ostra) lub późnych (tj. kardiotoksyczność późna).

Działania niepożądane wczesne (tj. kardiotoksyczność ostra): Wczesna kardiotoksyczność doksorubicyny obejmuje głównie przyspieszenie zatokowe i (lub) nieprawidłowości w EKG, takie jak nieswoiste zmiany segmentu ST-T. Donoszono także o częstoskurczach, w tym przedwczesnych pobudzeniach komorowych i częstoskurczach komorowych, bradykardii, jak również o bloku przedsionkowo-komorowym i blokach odnóg pęczka Hisa. Te objawy wskazują głównie na przemijającą ostrą toksyczność. Spłaszczenie i poszerzenie poza normalne limity zespołu QRS, może wskazywać na kardiomiopatię indukowaną przez chlorowodorek doksorubicyny. Z reguły u pacjentów z prawidłową wartością LVEF (=50%) i 10% zmniejszenie całkowitej wartości lub zmniejszenie poniżej 50% progu wskazuje na zaburzenia serca i w takiej sytuacji należy starannie rozważyć leczenie chlorowodorkiem doksorubicyny.

Działania niepożądane późne (tj. kardiotoksyczność późna): Kardiotoksyczność późna zwykle rozwija się w późniejszym okresie w przebiegu terapii doksorubicyną lub w ciągu 2 do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia, ale donoszono także o jeszcze późniejszych zdarzeniach, kilka miesięcy do roku po zakończeniu leczenia. Późna kardiomiopatia ujawnia się przez zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca (LVEF) i (lub) objawy subiektywne i obiektywne zastoinowej niewydolności serca, takie jak: duszność, obrzęk płuc, obrzęk ortostatyczny (opadowy), kardiomegalia (powiększenie serca) i hepatomegalia (powiększenie wątroby), oliguria (skąpomocz), wodobrzusze, wysięk do opłucnej i rytm cwałowy serca. Donoszono o podostrych działaniach niepożądanych, takich jak zapalenie osierdzia i (lub) zapalenie mięśnia sercowego. Zagrażająca życiu zastoinowa niewydolność serca jest najcięższą postacią kardiomiopatii indukowaną przez antracykliny i stanowi działanie toksyczne ograniczające wielkość skumulowanej dawki tego leku.

Czynność serca powinna być oceniona przed rozpoczęciem leczenia doksorubicyną i musi być monitorowana podczas terapii w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia ciężkiej niewydolności serca. Ryzyko można zmniejszyć poprzez regularne monitorowanie LVEF podczas cyklu leczenia z natychmiastowym przerwaniem leczenia doksorubicyną przy pierwszych objawach zaburzenia czynności. Właściwe metody ilościowe do powtarzanej oceny czynności serca (ocena LVEF) obejmują angiografię izotopową wielobramkową (MUGA) lub echokardiografię (ECHO).

Podstawowa ocena zmian kardiologicznych z zastosowaniem badań EKG i albo MUGA, albo ECHO jest szczególnie zalecana u pacjentów z czynnikami ryzyka zwiększonej kardiotoksyczności. Należy powtarzać oznaczenie LVEF w badaniach MUGA lub ECHO, zwłaszcza przy wyższych skumulowanych dawkach antracyklin. Ocenę czynności serca należy przeprowadzać z zastosowaniem tej samej techniki badania przez cały okres obserwacji.

Szacuje się, że prawdopodobieństwo zastoinowej niewydolności serca wynosi 1 do 2% dla skumulowanej dawki 300 mg/m2 pc. i powoli wzrasta w miarę zbliżania się do skumulowanej dawki całkowitej 450 do 550 mg/m2 pc. Następnie ryzyko zastoinowej niewydolności serca znacznie wzrasta, dlatego nie zaleca się podawania skumulowanej dawki całkowitej większej niż 550 mg/m2 pc. Jeśli pacjent ma dodatkowe czynniki ryzyka (choroba sercowo-naczyniowa w wywiadzie, uprzednie leczenie innymi antracyklinami lub antracenedionami, wcześniejsza lub skojarzona radioterapia okolicy śródpiersia i (lub) osierdzia oraz skojarzone stosowanie produktów leczniczych o działaniu inotropowym ujemnym, w tym cyklofosfamidu i 5-fluorouracylu) kardiotoksyczność może również występować przy mniejszych skumulowanych dawkach doksorubicyny i należy uważnie kontrolować czynność serca.

Prawdopodobnie toksyczność doksorubicyny i innych antracyklin lub antracenedionów jest addycyjna. Czynność wątroby

Główną drogą eliminacji doksorubicyny jest układ wątrobowo-żółciowy. Całkowite stężenie bilirubiny w surowicy powinno być poddane ocenie przed i podczas leczenia doksorubicyną. Pacjenci ze zwiększonym stężeniem bilirubiny mogą mieć wolniejszy klirens leku ze zwiększeniem ogólnej toksyczności. U takich pacjentów zalecane są mniejsze dawki leku (patrz punkt 4.2). Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przyjmować doksorubicyny (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia żołądka i jelit

Zalecana jest profilaktyka przeciwwymiotna.

Doksorubicyny nie należy stosować w przypadku obecności stanu zapalnego, owrzodzenia lub biegunki.

Toksyczność hematologiczna

Doksorubicyna może powodować zahamowanie czynności szpiku kostnego (patrz punkt 4.8). Jeśli istnieje poważna mielosupresja, nie należy stosować doksorubicyny; następnie konieczne jest zmniejszenie dawki lub opóźnienie podania.

Należy zwrócić uwagę na to, że poważne zakażenia i (lub) epizody krwawienia mogą być szybko i skutecznie leczone. Istniejące zakażenia powinny być leczone przed rozpoczęciem leczenia doksorubicyną. Profile hematologiczne powinny być oceniane przed i w trakcie każdego cyklu leczenia doksorubicyną, włącznie z liczbą białych krwinek w rozmazie (ang. white blood cell - WBC). Zależna od dawki przemijająca leukopenia i (lub) granulocytopenia (neutropenia) są głównym objawem toksyczności hematologicznej doksorubicyny i najczęściej występującego ostrego działania toksycznego ograniczającego wielkość dawki tego leku. Leukopenia i neutropenia osiągają nadir pomiędzy 10 a 14 dniem po podaniu leku; liczba białych krwinek i (lub) neutrofili powraca do wartości prawidłowych, w większości przypadków do dnia 21. Należy rozważyć zmniejszenie dawki doksorubicyny lub wydłużenie przerw pomiędzy kolejnymi podaniami, jeśli wyniki badań krwi nie są prawidłowe. Mogą także wystąpić trombocytopenia i niedokrwistość. Klinicznymi konsekwencjami ciężkiej mielosupresji są: gorączka, zakażenia, posocznica/sepsa, wstrząs septyczny, krwotok, hipoksja tkanki lub zgon.

Wtórna białaczka

U pacjentów leczonych antracyklinami opisywano wtórną białaczkę z lub bez fazy preleukemicznej. Wtórna białaczka występuje częściej, gdy leki te są podawane w skojarzeniu z produktami leczniczymi przeciwnowotworowymi uszkadzającymi DNA, kiedy pacjenci byli wcześniej intensywnie leczeni lekami cytotoksycznymi lub gdy dawki antracyklin były zwiększane. W białaczkach tego typu okres utajenia może trwać od 1 do 3 lat.

Zespół rozpadu (lizy) guza

Doksorubicyna może powodować hiperurykemię w wyniku zwiększonego katabolizmu puryn, który towarzyszy szybkiemu rozpadowi komórek nowotworowych po podaniu leku cytostatycznego (zespół lizy guza) (patrz punkt 4.8). Po rozpoczęciu leczenia należy ocenić stężenie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. Nawodnienie, alkalizacja moczu oraz profilaktyka z zastosowaniem allopurinolu w celu zapobiegania hiperurykemii mogą ograniczyć do minimum potencjalne powikłania zespołu lizy guza.

Działanie rakotwórcze, mutagenne i wpływ na płodność

W badaniach in vitro i in vivo doksorubicyna była genotoksyczna i wykazywała działanie mutagenne (patrz punkt 4.6 i 5.3).

Podanie dopęcherzowe

Podanie dopęcherzowe doksorubicyny może wywoływać objawy chemicznego zapalenia pęcherza moczowego (np. dyzuria, częste oddawanie moczu, oddawanie moczu w nocy, pieczenie podczas oddawania moczu, krwiomocz, martwica ściany pęcherza moczowego).

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku problemów z cewnikowaniem (np. niedrożność cewki moczowej wywołana przez naciekanie guza w pęcherzu).

Wlewy dopęcherzowe są przeciwwskazane w przypadku nowotworów penetrujących ścianę pęcherza moczowego (stopień zaawansowania większy niż T1).

Nie należy podawać leku dopęcherzowo w przypadku nowotworów penetrujących ścianę pęcherza moczowego, zakażenia dróg moczowych lub stanów zapalnych pęcherza moczowego.

Radioterapia

Specjalna ostrożność wymagana jest u pacjentów, którzy wcześniej byli poddawani radioterapii, radioterapia jest u nich stosowana równocześnie lub u których planowane jest leczenie radioterapią. Tacy pacjenci są w grupie szczególnego ryzyka wystąpienia nadwrażliwości napromienionej skóry (tzw. „dawka zapamiętana”) w razie stosowania produktu Doxorubicin Actavis. Po zastosowaniu takiego połączenia donoszono o wystąpieniu ciężkiej, niekiedy prowadzącej do zgonu hepatotoksyczności (uszkodzenie wątroby). Wcześniejsza radioterapia śródpiersia zwiększa kardiotoksyczne działanie doksorubicyny. Zwłaszcza w tym przypadku nie wolno stosować dawki skumulowanej większej niż 400 mg/m2 pc.

Leczenie przeciwnowotworowe

Doksorubicyna może nasilać toksyczne działania terapii przeciwnowotworowych. Opisywano zaostrzenie indukowanego cyklofosfamidem krwotocznego zapalenia pęcherza oraz nasilenie hepatotoksyczności 6-merkaptopuryny. Tak jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, w trakcie stosowania doksorubicyny zgłaszano powikłania takie jak: zakrzepica żył i powikłania zakrzepowo-zatorowe, w tym zatorowość płucną (w niektórych przypadkach prowadzącą do zgonu) (patrz punkt 4.8).

Szczepionki

Szczepionki nie są zalecane (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia chlorowodorkiem doksorubicyny należy unikać kontaktu z osobami ostatnio szczepionymi przeciwko polio.

Inne

U pacjentów otyłych (tj. >130% idealnej masy ciała) ogólnoustrojowy klirens doksorubicyny jest zmniejszony (patrz punkt 4.2).

Pacjentów należy poinformować, że wydalany mocz może być zabarwiony na czerwono, zwłaszcza w pierwszej próbce po podaniu leku, ale nie jest to powodem do niepokoju.

Kłucie i pieczenie w miejscu podania może oznaczać niewielki stopień wynaczynienia. Jeśli podejrzewa się wynaczynienie lub wynaczynienie wystąpi, należy przerwać wstrzykiwanie leku i rozpocząć podawanie do innego naczynia krwionośnego. Chłodzenie przez 24 godziny tego miejsca może zmniejszyć dyskomfort. Pacjentów należy uważnie obserwować przez kilka tygodni. Może być konieczna interwencja chirurgiczna (patrz punkt 4.8).

Produkt Doxorubicin Actavis zawiera 3,54 mg (<1 mmol) sodu na 1 ml koncentratu. Należy zwrócić na to uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Kardiotoksyczność doksorubicyny nasila się w przypadku wcześniejszego lub jednoczesnego stosowania innych antracyklin lub innych potencjalnie kardiotoksycznych leków (np. 5-fluorouracylu, cyklofosfamidu lub paklitakselu) lub leków działających na czynność serca (jak antagoniści wapnia). Podczas stosowania doksorubicyny równocześnie z wymienionymi powyżej produktami leczniczymi czynność serca musi być uważnie monitorowana.

Jednoczesne stosowanie trastuzumabu z antracyklinami (takimi jak doksorubicyna) związane jest z dużym ryzykiem kardiotoksyczności. Trastuzumab i anatracykliny nie powinny być jednocześnie stosowane, z wyjątkiem dobrze kontrolowanych badań klinicznych, gdzie czynność serca jest monitorowana. Jeśli antracykliny są stosowane po zakończeniu leczenia trastuzumabem, może to spowodować zwiększenie ryzyka kardiotoksyczności. Jeśli to możliwe, należy zrobić wystarczająco długą przerwę (aż do 22 tygodni) pomiędzy końcem leczenia trastuzumabem i rozpoczęciem leczenia antracyklinami. Konieczne jest uważne monitorowanie czynności serca.

Leczenie (wcześniejsze leczenie) z zastosowaniem produktów leczniczych wpływających na czynność szpiku kostnego (np. cytostatyki, sulfonamidy, chloramfenikol, fenytoina, pochodne amidopiryny, leki przeciwretrowirusowe) może prowadzić do ciężkich zaburzeń hematopoezy. W razie konieczności dawka doksorubicyny musi być zmieniona. Toksyczne wpływy leczenia doksorubicyną mogą nasilić się w skojarzeniu z innymi cytostatykami (np. cytarabina, cisplatyna, cyklofosfamid).

Kardiotoksyczność doksorubicyny może być nasilona przez inne hepatotoksyczne produkty lecznicze (np. 6-merkaptopuryna).

Doksorubicyna ulega metabolizmowi przez cytochrom P450 (CYP450) i jest substratem dla transportu Pgp (glikoproteina P). Jednoczesne stosowanie inhibitorów CYP450 i (lub) Pgp może prowadzić do zwiększenia stężenia doksorubicyny w osoczu i w ten sposób zwiększać toksyczność. I odwrotnie, jednoczesne stosowanie induktorów CYP450, takich jak ryfampicyna i barbiturany, może zmniejszać stężenie doksorubicyny w osoczu i zmniejszać skuteczność.

Cyklosporyna, inhibitor CYP450 i Pgp, zwiększa AUC doksorubicyny i doksorubicynolu odpowiednio o 55% i 350%. W przypadku stosowania leków w tym skojarzeniu zaleca się zmniejszenie dawki doksorubicyny o 40%. Cymetydyna wykazuje również zmniejszenie klirensu osocza i zwiększenie AUC doksorubicyny.

Paklitaksel podawany krótko przed doksorubicyną może zmniejszać klirens i zwiększać stężenia doksorubicyny w osoczu. Niektóre dane wskazują, że interakcje są mniej wyraźne, jeśli doksorubicyna jest podawana przed paklitakselem.

Wchłanianie leków przeciwpadaczkowych (np. karbamazepiny, fenytoiny, walproinianu) jest zmniejszone podczas jednoczesnego stosowania chlorowodorku doksorubicyny.

Zwiększone stężenia doksorubicyny w osoczu zgłoszono po jednoczesnym podaniu doksorubicyny i rytonawiru.

Działanie toksyczne leczenia doksorubicyną może być nasilone w skojarzeniu z innymi cytostatykami (np. cytarabiną, cisplatyną, cyklofosfamidem). Podczas terapii skojarzonych z cytarabiną może wystąpić martwica jelita grubego z intensywnym krwawieniem i ciężkim zakażeniem.

Klozapina może zwiększyć ryzyko i ciężkość toksyczności hematologicznej doksorubicyny.

Podczas leczenia doksorubicyną może wystąpić znaczna nefrotoksyczność amfoterycyny B.

Ponieważ doksorubicyna jest szybko metabolizowana i przeważnie eliminowana przez drogi żółciowe, jednoczesne stosowanie z lekami stosowanymi w chemioterapii o znanym działaniu hepatoksycznym (np. merkaptopuryna, metotreksat, streptozocyna) może potencjalnie zwiększać toksyczność doksorubicyny w skutek zmniejszonego klirensu wątrobowego leku. Dawkowanie doksorubicyny musi być modyfikowane, jeżeli jednoczesne leczenie lekami o działaniu hepatoksycznym jest konieczne.

Doksorubicyna jest silnym środkiem zwiększającym wrażliwość na promieniowanie i może indukować potencjalnie zagrażającą życiu nadwrażliwość w przeszłości napromienionej skóry (zjawisko „dawki zapamiętanej” ang. recall phenomenon). Każda poprzedzająca, jednoczesna lub późniejsza radioterapia może zwiększać działanie kardiotoksyczne lub hepatotoksyczne doksorubicyny. Dotyczy to także jednoczesnego stosowania leków o działaniu kardiotoksycznym lub hepatotoksycznym.

Doksorubicyna może powodować zaostrzenie krwotocznego zapalenia pęcherza spowodowane przez wcześniej szą terapię cyklofosfamidem.

Leczenie doksorubicyną może prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu moczowego w surowicy; dlatego też może być konieczne dostosowanie dawki produktów leczniczych zmniejszających stężenie kwasu moczowego.

Doksorubicyna może zmniejszać biodostępność digoksyny po podaniu doustnym.

Podczas leczenia doksorubicyną pacjenci nie powinni być szczepieni szczepionkami żywymi i powinni unikać kontaktu z osobami ostatnio szczepionymi szczepionką przeciwko polio.

Doksorubicyna wiąże się z heparyną i 5-fluorouracylem. Może to powodować precypitację i utratę skuteczności obu substancji. Szczegółowe informacje, patrz punkt 6.2.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Doksorubicyna wykazywała działanie genotoksyczne i mutagenne w badaniach in vivo i in vitro (patrz punkt 5.3).

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Mężczyźni i kobiety, którzy są aktywni seksualnie i poddawani są leczeniu doksorubicyną powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne. Mężczyźni i kobiety powinni także stosować skuteczną antykoncepcję aż do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Ciąża

Doksorubicyna nie powinna być podawana podczas ciąży. Ogólnie leki cytostatyczne należy podawać podczas ciąży tylko w szczególnych wskazaniach i jeśli korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla płodu. W badaniach na zwierzętach doksorubicyna wykazywała negatywny wpływ na zarodek, płód oraz działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Doksorubicyna jest wydzielana w mleku ludzkim. Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia doksorubicyną (patrz punkt 4.3).

Wpływ na płodność

U kobiet doksorubicyna może powodować bezpłodność podczas okresu podawania leku. Doksorubicyna może powodować brak miesiączki (patrz punkt 4.8). Po przerwaniu leczenia owulacja i menstruacja powracają, nie mniej jednak może wystąpić przedwczesna menopauza. Doksorubicyna jest mutagenna i może powodować uszkodzenia chromosomów w komórkach rozrodczych. Oligospermia (zbyt niska liczba plemników) i azoospermia (brak plemników) mogą być trwałe; jednakże zgłaszano w niektórych przypadkach normalizację liczby plemników. Może to wystąpić kilka lat po zakończeniu leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Z powodu częstego występowania nudności i wymiotów, należy odradzać prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Leczenie doksorubicyną często powoduje działania niepożądane i niektóre z tych działań są na tyle poważne, że wymagane jest uważne monitorowanie pacjenta. Częstość i rodzaj działań niepożądanych zależy od szybkości podawania i dawkowania leku. Zahamowanie czynności szpiku jest jednym z poważnych działań niepożądanych ograniczającym wielkość dawki, ale zwykle jest to działanie przemijające. Kliniczne konsekwencje zaburzenia czynności szpiku/toksyczności hematologicznej spowodowanej przez doksorubicynę to: gorączka, zakażenia, sepsa/posocznica, wstrząs septyczny, krwotok, hipoksja tkanki lub zgon. Nudności i wymioty, jak również łysienie są obserwowane u prawie wszystkich pacjentów.

Podawanie dopęcherzowe może powodować następujące działania niepożądane: krwiomocz, podrażnienie pęcherza i cewki moczowej, moczenie bolesne i częstomocz. Objawy te są zwykle niezbyt nasilone i krótkotrwałe.

Stosowanie doksorubicyny do pęcherza moczowego może być niekiedy przyczyną wystąpienia krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego, co może powodować zmniejszenie pojemności pęcherza.

Wynaczynienie może prowadzić do ciężkiego zapalenia tkanki łącznej, powstawania pęcherzy, zakrzepowego zapalenia żył, zapalenia naczyń chłonnych oraz miejscowych zmian martwiczych tkanek, które mogą wymagać zabiegów chirurgicznych (włączając przeszczepy skóry).

Określenie częstości występowania:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

sepsa,

posocznica

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

ostra białaczka limfocytama, ostra białaczka szpikowa

wtórna białaczka w przypadku skojarzonego leczenia z lekami przeciw-nowotworowymi, uszkadzającymi DNA (patrz punkt 4.4), zespół lizy guza (rozpadu guza)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

zahamowa

nie

czynności

szpiku

kostnego,

w tym

leukopenia,

neutropenia,

małopłytko-

wość,

niedokrwis

tość*'1

Zaburzenia

układu

immunolo

gicznego

reakcje

anafilaktyczne

Zaburzenia

endokrynolo

giczne

uderzenia

gorąca

Zaburzenia

oka

zapalenie

spojówek

zwiększone

wydzielanie

łez

Zaburzenia

serca

kardiotoksy-

czność**)

zagrażająca

życiu

kardiomiopa-tia zastoinowa (rozstrzenio-wa) (po przekro-

niespecyficzne zmiany w zapisie EKG (zmiany odcinka ST,

czeniu dawki

skumulowanej

550 mg/m2);

częstoskurcz

zatokowy,

częstoskurcz

komorowy,

tachyarytmia,

dodatkowe

skurcze

komorowe i

nadkomorowe,

bradykardia,

arytmia;

bezobjawowe

zmniejszenie

frakcji

wyrzutowej

lewej

komory

obniżenie

woltażu,

wydłużone

odstępy

QT);

pojedyncze przypadki zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca; ostra

niewydolność lewej komory serca, zapalenie osierdzia, zespół pericarditis-myocarditis zakończony zgonem; blok

przedsionkowo-komorowy, bloki odnóg pęczka Hisa

Zaburzenia

naczyniowe

krwotoki

zapalenie żył

powikłania

zakrzepowo-

zatorowe

Zaburzenia żołądka i jelit

zaburzenia

żołądka i

jelit***-1,

biegunka,

nudności i

wymioty;

zapalenie

błony

śluzowej

jamy ustnej i

przełyku

jadłowstręt

krwawienie z przewodu pokarmowego, może wystąpić owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, krtani, przełyku i przewodu pokarmowego; w skojarzeniu z cytarabiną obserwowano owrzodzenie i martwicę jelita grubego, zwłaszcza kątnicy (patrz punkt 4.5)

przebarwienia błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

skurcz

oskrzeli,

popromienne

zapalenie

płuc

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

łysienie (zależne od dawki i w większości przypadków przemijające) zaczerwienie -nie skóry; nadwrażliwość na światło

miejscowe

reakcje

nadwrażliwości w miejscu napromieniania (ang. radiation recall

phenomenon);

świąd

pokrzywka, wykwity, przebarwienia skóry i paznokci, oddzielanie się płytki paznokciowej; wynaczynienie (może powodować ciężkie zapalenie tkanki łącznej podskórnej, powstawanie pęcherzy, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie naczyń

chłonnych oraz

miejscowe

zmiany

martwicze

tkanek)

rumień powierzchowny; pęcherze; rumień dłoni i podeszew stóp z

bolesnością

(ang.

palmar

plantar

erythrodysa

esthesia)

rogowacenie

słoneczne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

zapalenie

stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

czerwone

zabarwienie

moczu

dyzuria,

polekowe

zapalenie

pęcherza

moczowego po

podaniu

dopęcherzowym

(z

dolegliwościami

takimi jak:

podrażnienie

pęcherza,

podrażnienie

cewki moczowej

utrudnione

oddawanie

moczu, bolesne

oddawanie

moczu, częste

oddawanie

moczu,

krwiomocz,

skurcze

pęcherza,

krwotoczne

zapalenie

pęcherza)

ostra

niewydolność nerek (pojedyncze przypadki) hiperuryke-mia i w następstwie nefropatia dnowa w wyniku intensywnego rozpadu guza

nowotworo

wego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

brak

miesiączki,

oligospermia

azoospermia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka

odwodnienie

drżenia, zawroty głowy; reakcje w miejscu wstrzyknięcia (miejscowe reakcje rumieniowe wzdłuż żyły, do której podany został lek, ból, zapalenie żyły, stwardnienie żyły)

złe samopoczucie/ osłabienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

hepatoto-

ksyczność

(czasami

przechodząca

w martwicę)

przemijające

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Procedury medyczne i chirurgiczne

uszkodzenie

popromienne

(skóry,

płuc, przełyku, błony śluzowej żołądka i jelit, serca) gojących się już

uszkodzeń, które mogą się odnowić po podaniu doksorubicy-ny.

*) Mielosupresja jest jednym z działań niepożądanych ograniczających dawkę i może być ciężka. Jej objawem jest głównie zmniejszenie liczby leukocytów. Leukopenię obserwowano u prawie 75% pacjentów z odpowiednią rezerwą szpikową, którzy byli leczeni dawką 60 mg/m2 pc. co 21 dni. Zgłaszano także, chociaż mniej często, trombocytopenię, neutropenię i niedokrwistość. Nadkażenia (bardzo częste) i krwotoki były także zgłaszane w związku z wystąpieniem zahamowania czynności szpiku kostnego. Największe nasilenie mielosupresji występuje od 10 do14 dni po podaniu doksorubicyny i w większości przypadków ustępuje między 21. i 28. dniem. Trombocytopenia lub niedokrwistość mogą wystąpić w tym samym czasie, ale mają zazwyczaj lżejszy przebieg (patrz punkt 4.4).

**) Doksorubicyna jest kardiotoksyczna. Ryzyko wystąpienia niepożądanych działań toksycznych na serce jest podwyższone u pacjentów po lub w trakcie radioterapii okolic śródpiersia, leczonych wcześniej lekami o potencjalnie kardiotoksycznym działaniu (np. antracykliny, cyklofosfamid), u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 60 lat) oraz pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym (patrz punkt 4.4).

Kardiotoksyczne działanie doksorubicyny objawia się dwoma rodzajami zdarzeń:

Zdarzenia ostre

Działania niepożądane o charakterze ostrym występują najczęściej w ciągu pierwszych 24 do 48 godzin po rozpoczęciu leczenia, nie są zależne od dawki i charakteryzują się następującymi objawami: przemijające zaburzenia rytmu serca (często), szczególnie w postaci przyspieszenia zatokowego (często) oraz dodatkowych pobudzeń nadkomorowych i komorowych. Charakteryzują się one (w bardzo rzadkich przypadkach) nieswoistymi zmianami w elektrokardiogramie (zmiany odcinka ST, niski woltaż i wydłużony odstęp QT). Zmiany te są zazwyczaj przemijające, a ich wystąpienie nie jest przeciwwskazaniem do ponownego stosowania doksorubicyny. Mogą wystąpić jednak również zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu podczas podawania lub kilka godzin po podaniu doksorubicyny. Donoszono także o pojedynczych przypadkach ostrej niewydolności lewej komory serca, zapalenia osierdzia lub prowadzącego do zgonu zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego.

Zdarzenia późne

Działania niepożądane o charakterze późnym są objawami zależnej od dawki skumulowanej toksyczności narządowej, która jest zazwyczaj nieodwracalna i często zagraża życiu pacjenta. Działania te często występują jako kardiomiopatia zastoinowa (rozstrzeniowa) z objawami niewydolności lewej komory serca, w ciągu kilku miesięcy po zakończeniu leczenia. Jednakże skutki oddziaływania kardiotoksycznego mogą również ujawnić się po raz pierwszy nawet kilka lat po zakończeniu leczenia; częstość występowania kardiotoksyczności wzrasta wraz z całkowitą dawką skumulowaną leku (patrz punkt 4.4).

***) Doksorubicyna ma silne działanie wymiotne; u około 80% pacjentów występują stosunkowo silne nudności i wymioty w pierwszym dniu leczenia, a czasami również później (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie może prowadzić do zahamowania czynności szpiku (zwłaszcza leukopenii i trombocytopenii), zazwyczaj w następnych 10-14 dniach po przedawkowaniu, toksycznego działania na przewód pokarmowy (głównie zapalenie błony śluzowej) i ostrych zaburzeń czynności serca, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin. Leczenie obejmuje podanie dożylne antybiotyków, przetoczenie granulocytów i trombocytów oraz objawowe leczenie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego i serca. Należy rozważyć umieszczenie pacjenta w jałowym pomieszczeniu i zastosowanie hemopoetycznych czynników wzrostu.

Pojedyncze dawki 250 mg i 500 mg doksorubicyny okazały się śmiertelne.

Przewlekłe przedawkowanie, ze skumulowaną dawką większą niż 550 mg/m2 pc., zwiększa ryzyko kardiomiopatii i może prowadzić do niewydolności serca, które należy leczyć standardowymi metodami. Późna niewydolność serca może wystąpić w ciągu 6 miesięcy po przedawkowaniu.

Hemodializa jest prawdopodobnie nieskuteczna w leczeniu przedawkowania doksorubicyny, ponieważ doksorubicyna ma bardzo dużą objętość dystrybucji, a tylko 5% dawki leku wydalane jest przez nerki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki cytotoksyczne (antracykliny i substancje pochodne), kod ATC: L01DB.

Doksorubicyna jest antybiotykiem antracyklinowym. Mechanizm działania doksorubicyny nie jest dokładnie wyjaśniony. Zakłada się, że przeciwnowotworowe działanie produktu Doxorubicin Actavis odbywa się przez cytotoksyczny mechanizm działania, zwłaszcza wpływ na DNA, zahamowanie enzymu topoizomerazy II i tworzenie reaktywnych postaci tlenu. Wszystko to ma szkodliwy wpływ na syntezę DNA: Wbudowanie cząsteczek doksorubicyny prowadzi do zahamowania polimeraz RNA i DNA poprzez zaburzenia w podstawowej identyfikacji i specyficznej kolejności. Hamowanie topoizomerazy II powoduje rozerwanie pojedynczej lub podwójnie skręconej heliksy DNA. Rozerwanie DNA pochodzi także z reakcji chemicznej z wysoce reaktywnymi postaciami tlenu, takimi jak rodnik hydroksylowy OH". Skutkami tego są mutageneza i aberracje chromosomalne.

Specyficzność toksycznego działania doksorubicyny wydaje się być głównie związana z normalną skłonnością tkanki do aktywności proliferacyjnej. Dlatego też szpik kostny, przewód pokarmowy i gruczoły płciowe są zwykle uszkadzanymi tkankami.

Ważną przyczyną niepowodzenia leczenia doksorubicyną i innymi antracyklinami jest rozwój oporności. W próbie przezwyciężenia oporności komórkowej na doksorubicynę rozważano zastosowanie antagonistów kanałów wapniowych, takich jak werapamil, ponieważ podstawowym miejscem działania jest ściana komórkowa. Werapamil hamuje wolny transport w kanałach wapniowych i może nasilać wychwyt doksorubicyny przez komórki. Skojarzone podawanie doksorubicyny i werapamilu jest związane z ciężkim działaniem kardiotoksycznym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Po wstrzyknięciu dożylnym doksorubicyna jest szybko usuwana z krwi i jest szeroko dystrybuowana do tkanek płuc, wątroby, serca, śledziony, węzłów chłonnych, szpiku kostnego i nerek. Objętość dystrybucji wynosi ok. 25 litrów/kg mc. Stopień wiązania z białkiem wynosi 60 do 70%.

Doksorubicyna nie przenika przez barierę krew-mózg, chociaż może osiągnąć większe stężenie w płynie w przypadku przerzutów do mózgu lub rozsiania procesu nowotworowego do mózgu u pacjentów z leukemią. Doksorubicyna jest szybko dystrybuowana do płynu jamy otrzewnowej, gdzie osiąga większe stężenia niż w osoczu. Doksorubicyna jest wydzielana do mleka matki karmiącej.

Eliminacja

Eliminacja doksorubicyny z krwi jest trójfazowa ze średnim okresem półtrwania 12 minut (dystrybucja), 3,3 godziny i około 30 godzin. Doksorubicyna ulega szybkiemu metabolizmowi w wątrobie. Głównym metabolitem jest aktywny farmakologicznie doksorubicynol. Inne metabolity to aglikon deoksyrubicyny, glukuronid i sprzężony siarczan. Około 40 do 50% dawki jest wydalana z żółcią w ciągu 7 dni, z czego około połowa jako niezmieniony lek i reszta jako metabolity. Tylko 5 do 15% podanej dawki jest wydalane z moczem.

Szczególne grupy pacjentów

Ponieważ wydalanie doksorubicyny odbywa się głównie przez wątrobę, zaburzenia czynności wątroby powodują wolniejsze usuwanie i w konsekwencji zwiększone zatrzymywanie i gromadzenie się w osoczu i tkankach.

Chociaż wydalanie przez nerki w przypadku doksorubicyny jest mniej ważną drogą eliminacji, ciężkie zaburzenia czynności nerek mogą wpływać na całkowite wydalanie.

W badaniach u pacjentów otyłych (>130% idealnej masy ciała) klirens doksorubicyny był zmniejszony i okres półtrwania zwiększył się w stosunku do tego w kontrolnej grupie pacjentów z prawidłową masą ciała.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane literaturowe dotyczące badań na zwierzętach wskazują, że doksorubicyna wpływa na płodność i jest embrio- i fetotoksyczna oraz teratogenna. Inne dane wskazują, że doksorubicyna jest mutagenna.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Kwas solny stężony Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Doksorubicyny nie należy mieszać z heparyną, ponieważ może to powodować precypitację i nie należy mieszać z 5-fluorouracylem, ponieważ może wystąpić rozpad. Należy unikać przedłużonego kontaktu z jakimikolwiek roztworami zasadowymi, gdyż może to doprowadzić do hydrolizy leku.

Nie wolno mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi do czasu, kiedy dostępne będą określone dane dotyczące zgodności.

6.3    Okres trwałości

Fiolka przed otwarciem: 2 lata

Fiolka po otwarciu: wykazano stabilność chemiczną i fizyczną preparatu w ciągu 28 dni w temperaturze od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia preparat należy użyć natychmiast, jeżeli metoda otwarcia nie wyklucza zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeżeli nie został użyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik.

Roztwór przygotowany do infuzji: po rozcieńczeniu wykazano stabilność chemiczną i fizyczną preparatu w temperaturze od 2°C do 8°C i 25°C, chronionego przed światłem, przez:

-    24 godziny w 5% roztworze glukozy w butelce PP dla stężeń 1,25 mg/ml i 0,5 mg/ml,

-    48 godzin w 0,9% roztworze chlorku sodu w butelce PE dla stężeń 1,25 mg/ml i 0,5 mg/ml.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia preparat należy użyć natychmiast. Jeżeli nie został użyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik i normalnie nie należy przechowywać produktu po otwarciu dłużej niż 24 godziny, jeśli był przechowywany w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczanie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Czasy przechowywania fiolki po otwarciu i rozcieńczeniu roztworu do infuzji nie są addytywne.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C)

Przechowywać w zewnętrznym tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i polipropylenową nakładką, umieszczona w plastikowym opakowaniu ochronnym (lub bez tego opakowania), w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 fiolka x 5 ml 10 fiolek x 5 ml 1 fiolka x 10 ml 10 fiolek x 10 ml 1 fiolka x 25 ml 1 fiolka x 50 ml 1 fiolka x 75 ml

1 fiolka x 100 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Doksorubicyna jest silnym środkiem cytotoksycznym, który powinien być przepisywany, przygotowany i podany przez wykwalifikowany personel medyczny, doświadczony w bezpiecznym stosowaniu preparatu. Zalecenia dotyczące dawkowania i sposobu podawania, patrz punkt 4.2. Należy przestrzegać następujących wytycznych podczas obchodzenia się, przygotowywania i usuwania doksorubicyny.

Przygotowanie

1.    Środki cytotoksyczne powinny być przygotowane do podawania tylko przez personel przeszkolony w zakresie bezpiecznego postępowania. Przed rozpoczęciem, należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi.

2.    Kobiety w ciąży nie powinny pracować z tym lekiem.

3.    Personel pracujący z doksorubicyną powinien nosić odzież ochronną: okulary, fartuchy ochronne, rękawice jednorazowego użytku i maski oddechowe.

4.    Wszystkie przedmioty użyte do podawania leku lub sprzątania, w tym rękawice, należy umieścić w workach na odpady niebezpieczne, przeznaczonych do spalania odpadów w wysokiej temperaturze (700°C).

5.    Wszystkie materiały do czyszczenia należy usuwać w sposób opisany powyżej.

6.    Po każdym zdjęciu rękawic umyć ręce.

Zanieczyszczenie

1.    W razie kontaktu ze skórą lub błoną śluzową, należy przemyć skażone miejsce wodą z mydłem lub roztworem wodorowęglanu sodowego. Jednakże nie szorować skóry szczotką. Można zastosować łagodny krem w celu leczenia przemijającego pieczenia skóry.

2.    W razie kontaktu z okiem (oczami), wywinąć powiekę (-i) i obficie przepłukiwać oko (oczy) wodą przez co najmniej 15 minut lub roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań. Należy zasięgnąć porady lekarza lub okulisty.

3.    W przypadku wycieku lub rozlania się preparatu należy przemyć rozcieńczonym 1% roztworem podchlorynu sodu lub buforem fosforanowym (pH>8) aż roztwór się odbarwi. Użyć ścierki lub gąbki przechowywanej w wyznaczonym miejscu. Przemyć dwukrotnie wodą. Umieścić wszystkie ścierki w plastikowej torbie i zabezpieczyć do spalenia.

Usuwanie

Tylko do jednorazowego użytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Należy przestrzegać wytycznych dotyczących postępowania z lekami cytotoksycznymi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19 929

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.03.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.03.2012

18

Doxorubicin Actavis