Imeds.pl

Doxyfort 500, 500 Mg/G Proszek Do Podania W Wodzie Do Picia Dla Bydła, Świń I Kur 500 Mg/G

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

DOXYFORT 500, 500 mg/g proszek do podania w wodzie do picia dla bydła, świń i kur

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Doksycykliny hyklan 500 mg/g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do podania w wodzie do picia. Proszek barwy żółtej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, Świnia, kura.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Doxyfort 500 stosowany jest w leczeniu następujących jednostek chorobowych u bydła, świń i kur: Bydło (cielęta):

-    bronchopneumonia i pleuropneumonia wywołane przez Pasteurella spp., Streptococcus spp Corynobacterium pyogenes, Haemophilus somnus oraz Mycoplasma spp.

Świnie:

-    zakaźne zanikowe zapalenie nosa wywołane przez Pasteurella haemolitica i Bordetella bronchiseptica\

-    bronchopneumonia wywołana przez P. multocida, Streptococcus suis, Mycoplasma hyorhinis.

-    pleuropneumonia wywołana przez Haemophilus pleuropneumoniae.

Kury:

-    infekcje układu oddechowego wywołane przez Mycoplasma spp., Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum i Bordetella avium.

-    zapalenie jelit wywołane przez Clostridium perfringens i Clostridium colium.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na tetracykliny oraz w ostrej niewydolność wątroby lub nerek.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Cielętom należy podawać doksycyklinę indywidualnie, w dawkach ściśle odmierzonych.

W przypadku zmian w pobieraniu paszy i wody do picia przez kury, stężenie produktu musi być dostosowane tak, aby była przyjmowana zalecana dawka.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, przedstawiając ulotkę informacyjną lub opakowanie produktu.

Osoby przygotowujące produkt leczniczy powinny używać sprzętu ochronnego (rękawice, fartuch, gogle), aby uniknąć bezpośredniego jego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie obserwowano.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Z uwagi na odkładanie się doksycykliny w młodej tkance kostnej, nie stosować produktu lub ograniczyć stosowanie w okresie ciąży i laktacji.

Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie penicylin, aminoglikozydów, cefalosporyn i flumechiny może zmniejszyć efektywność doksycyliny. Pentobarbital i fenytoina skracają jej osoczowy okres biologicznego półtrwania. Jony metali (Ca, Mg, Al) tylko w niewielkim stopniu tworzą chelaty z doksycykliną.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

DOXYFORT 500 podaje się po rozpuszczeniu w wodzie do picia w następujących ilościach:

Bydło (cielęta): Ig preparatu na 100 kg masy ciała (5 mg hyklanu doksycykliny na 1 kg masy ciała) dwa razy dziennie przez 3-5 dni.

Świnie: 1 g preparatu na 50 kg masy ciała (10 mg hyklanu doksycykliny na 1 kg masy ciała) lub 200 g preparatu na 1000 I wody pitnej przez 3-5 dni.

Kury: 250-500 g preparatu na 1000 1 wody pitnej (25 mg hyklanu doksycykliny na 1 kg masy ciała) przez 3-5 dni.

UWAGA: powyższe dawkowanie uwzględnia ograniczoną zdolność w pobieraniu wody przez chore ptaki.

UWAGA: roztwór wodny preparatu powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i zużyty w ciągu 24 godzin od momentu przygotowania.

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Doksycykliną posiada wysoki indeks terapeutyczny. Przeciętna dawka przy stosowaniu doustnym wynosi 10-25 mg/kg m.c. podczas gdy LD50 dla najbardziej wrażliwych gatunków wynosi 1700 mg/kg m.c. po podaniu doustnym, Cielętom produkt należy podawać indywidualnie w dawkach ściśle ustalonych, ponieważ jego przedawkowanie może być przyczyną ciężkiego zapalenia mięśnia sercowego.

4.11. Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: Bydło: 14 dni Świnia: 8 dni Kura: 4 dni

Nic stosować u krów w okresie laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego. Tetracykliny. Kod ATCvet: QJ01A

5.1. Właściwości far


ii


akodynamiczne


Doksycyklina jest antybiotykiem z grupy półsyntetycznych tetracyklin o szerokim spektrum działania. Jej aktywność przeciwbakteryjna polega na hamowaniu wewnątrzkomórkowej syntezy białek na skutek blokady podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych. Blokada uniemożliwia przyłączenie aminoacylo-tRNA do kompleksu mRNA-rybosom, które warunkuje tworzenie łańcuchów peptydowych i syntezę białek.

W dawkach terapeutycznych doksycyklina działa bakteriostatycznie w stosunku do licznych drobnoustrojów Gram-dodatnich, G-ujemnych, tlenowych i beztlenowych, takich jak: Actinobacillus spp., A ct i nomy ces spp., Bacillus spp., Bacteroides spp., Bordetella spp., Borrelia spp., Brucella spp., Campylobacter fetus, Clostńdium spp., Corynebacterium spp» E. coli, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Francisella tularensis, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Leptospira spp., Listeria monocytogenes, Pasteurella multocida, Proteus spp., Salmonella spp. Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Yersinia spp. Działa również na Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Rickettsia spp., oraz na niektóre pierwotniaki (Entamoeba histolytica i Plasmodium).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Doksycyklina jest dobrze i prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu jest szeroko dystrybuowana po całym organizmie min. do serca, nerek, płuc, mięśni, płynu opłucnowego, wydzieliny oskrzelowej, żółci, śliny, płynu maziowego, niektórych struktur oka (ciało szkliste i ciecz wodnista oka) oraz do centralnego układu nerwowego. Obecność treści pokarmowej, a zwłaszcza produktów mlecznych, obniża wchłanianie doksycykliny nawet o 20%.

Doksycyklina po wchłonięciu wiąże się w różnym stopniu z białkami osocza (u bydła i świń ok. 93%, kury ok. 70-95%). Metabolizm doksycykliny w organizmie zwierząt nie jest w pełni poznany. Przypuszcza się, że doksycyklina nie jest rozkładana, a ulega jedynie sprzęganiu w wątrobie. W porównaniu z innymi tetracyklinami, doksycyklina zdecydowanie w większym stopniu wydala się z kałem aniżeli z moczem, przy czym w kale przeważają nieaktywne konjugaty. Ewentualne zaburzenia filtracji nerkowej nie wpływają na farmakokinetykę doksycykliny.

U bydła (cieląt) po podaniu doustnym w preparacie mlekozastępczym, w dawce 5 mg/kg masy ciała raz dziennie przez kolejnych 5 dni, doksycyklina osiąga maksymalne stężenie w plazmie (2,2-2,5 pg/ml) w ciągu 2-3 dni.

U świń po podaniu doustnym w wodzie do picia, w dziennej dawce 10 mg/kg masy ciała, doksycyklina utrzymuje stałe stężenie w plazmie na poziomie 0,4 pg/ml w ciągu 3 dni.

Doksycyklina u kur po doustnym podaniu dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i już po około 30 min. osiąga w osoczu krwi stężenie powyżej MIC dla wrażliwych drobnoustrojów, łatwo przenikając do tkanek organizmu. Dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi od 40% do 80% w zależności od wieku oraz stanu zdrowia ptaków. U osobników starszych i w złej kondycji zdrowotnej biodostepność jest niższa. Biodostępność doksycykliny spada u ptaków głodzonych. Przy podawaniu doksycykliny w wodzie do picia Tmax i Cmax w dużym stopniu zależą od warunków środowiskowych wpływających na wielkość spożycia wody (cykl świetlny, temperatura otoczenia). Po podaniu doustnym w wodzie do picia w dawce dziennej około 25 mg/kg masy ciała, doksycyklina w ciągu 6 godzin po jej podaniu wykazuje stałe stężenie, które utrzymuje się na poziomie około 2 pg/ml już w ciągu 48 godzin po rozpoczęciu leczenia W 72 godzinie leczenia, stężenie doksycykliny zaczyna spadać do poziomu l,66pg/ml, a w 96 godzinie po jej podaniu wynosiło l,28pg/ml. U kurcząt zakażonych M gollisepticum Cmax spada do wartości 4,1 pg/ml i osiągane jest po czasie Tmax = 1,6 godz. Ze względu na dużą lipofilność doksycyklina charakteryzuje się wysoką objętością dystrybucji, która kur zwykle przekracza 1 L/kg m.c. Jednak u osobników starszych może spaść poniżej 1 L/kg m.c. a nawet do 0,3 L/kg. U ptaków chorych objętość dystrybucji może wzrosnąć nawet o 50%. W płucach, nerkach i wątrobie stwierdza się wyższą koncentrację doksycykliny niż w osoczu krwi. W mięśniach stężenie to może być równe lub nieznaczne mniejsze niż w osoczu. Wc krwi ptaków, doksycyklina w dużym stopniu wiązana jest z białkami osocza 70-95%. Biologiczny okres półtrwania doksycyckliny wynosi u kur od 4,5 do 8 godz. i w większym stopniu zależny jest od stanu zdrowia niż ich wieku. U chorych kurcząt Tl/2 ulega skróceniu o około 30%, ale MRT może być nawet 2-krotnie niższy u osobników chorych, niż zdrowych. Nawet przy długotrwałym podawaniu nie obserwuje się zjawiska kumulacji doksycykliny w organizmie kur.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Laktoza jednowodna

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3. Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

-    2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży,

-    8 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego,

-    24 godz. po rekonstytucji produktu leczniczego w wodzie do picia.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pojemnik z HDPE z wieczkiem z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

50 g, 100 g, 500 g, 1000 g.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

„Biofaktor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Czysta 4 96-100 Skierniewice

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.

SPECJALISTA ds/rffejestracji i Wdrożeń