Imeds.pl

Dozuril 25 Mg/Ml Roztwór Do Podania W Wodzie Do Picia Dla Kur 25 Mg/Ml

I. NAZW A PR(>1)1 K I I l.l.( /.M(7.i:(,l) W I I l in NAUV.INF(;()

Dozuril 25 mg ml roztwór do podania w wodzie do picia dla kur

2.    SM \|> JAKOŚCIOWY I ILOŚ(IOW\

I ml roztworu zawiera:

Substancja c/y nna:

Tollraztuyl    25.0 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczy cli. patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACH MC /.NA

Roztwór do podania w wodzie do picia.

Pr/c/roc/y st\ roztwór hczharwny do brązowego.

4.    SZC/.F.OÓI.OW E DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Ktiry (młode kury i brojlery rozpłodowe)

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

l eczenie kokcydiozy u młodych kur i brojlerów rozpłodowych

4.3    Przeciw w skazania Drak.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zw ierząt

Przestrzeganie zasad higieny może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kokcydiozy. / tego powodu zaleca sic naprawianie wszelkich braków dotyczących hodowli, niezależnie od leczenia. Kurniki należy utrzymywać w stanie czystym i suchym Zaleca sic leczenie wszystkich osobników w grupie

W celu uzyskania najlepszych wyników leczenie należy rozpoczynać, zanim objawy kliniczne choroby rozprzestrzenią się na cala grupę.

4.5    Specjalne środki ostrożności doty czące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Podobnie jak w przypadku wszystkich środków przeciw kokeydiozic. stosowanie przez dłuższy czas może doprowadzić do rozwoju szczepów opornych

Specjalne środki Ostrożności dla i'M'h podających produkt IcczniczA wcterMiars jiw zwierzętom Należy unikać kontaktu skory i oczu z produktem

Przy stosowaniu produktu należy nosie odzież ochronną, u tym rękawice z gumy syntetycznej W przypadku rozlania produktu na skórę lub oczy należy je natychmiast przemyć wodą.

Po stosowaniu produktu należy myć ręce i odsłoniętą skórę.

Podczas używania prinluklu nic należy jeść. pić ani palić tytoniu. Inne środki ostrożności

Drak

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7    Stosowanie w ciąży. laktacji luli w okresie nicśności

Drak.

4.S Interakcje / innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9    Dawkowanie i droga! i) podawania

Podawanie. doustnie w wodzie do picia

Dawkowanie 7 mg na kilogram masy ciała na dobę przez 2 kolejne dni. doustnie, co odpowiada 2S ml ro/twoiu doustnego na 100 kg masy ciała na dobę lub 1.4 ml produktu na litr wody do picia na podstawie spożycia wody do picia wynoszącego I litr na 5 kg masy ciała, len produkt leczniczy należy podawać nieprzerwanie w ciągu 48 godzin lub w ciągu jednego X-god/iunego okresu na dobę, przez. 2 kolejne dni

Konieczne jest dokładne obliczenie całkowitej masy ciała leczonych zwierząt i dziennego spożycia wody.

Spożycie wody może różnić się w zależności szczególnie od stanu podstawowego, temperatury otoczenia, programu ośw ietlenia. stosowanego systemu podawania wody do picia oraz rasy. Jeżeli spożycie wody jest większe lub mniejsze niż podane powyżej wartości standardowe, należy odpowiednio skorygować stężenie produktu leczniczego w wodzie do picia.

Należy stosować właściwe i prawidłowo skulibrowauc ur/ad/cnia dozujące. W oda / dodatkiem Icku powinna stanowić jedyne źródło wody do picia.

Woda z dodatkiem leku nadaje sic do spożycia tylko przez 24 godziny. Należy codziennie przygotowywać świeża porcje

Stężenia przekraczające .5:1 000 | .» ml produktu w I litrze wody do picia) mogą powodować wytrącanie sic leku. Nie zaleca się wstępnego rozcieńczania i podawania za pomocą pompy dozującej (dozownika). Preferowane jest stosowanie pojemnika zbiorczego

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Pierwsze objawy nietolerancji, takie jak zmniejszone spożycie wody. obserwowano przy dawkach przekraczających 5-krotnie dawkę zalecaną

4. 11 Okres karencji

I kanki jadalne : 16 dni.

Jaja: produkt nie jest dopuszczony do stosowania u niosek znoszących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5 WŁAŚCIWOŚCI farmakologiczni:

Grupa farmakotcrapeiityczna: leki przeciw pierwotniakowi*. triazyny.

Kod AK vct:QP5IAJ0l.

5.1    Właściwości farmakodynaniic/nc

I oltrazury I jest pochodną uiazynomi. Działa na kokcydia. a jego mechanizm działania jest nieznany Działa na kokcydia z rodzaju I imeria Działa na wszystkie wewnątrzkomórkowe stadia rozwojowe pierwotniaków, w tym schi/ogonie (rozmnażanie bezpłciowe) i gametogonic (rozmnażanie płciowe).

5.2. Właściwości farmakokinctyczne

( drobiu toltraztiry I jest wchłaniany w co najmniej 50%. Substancja czynna jest szybko metabolizowana, (iłównym metabolitem jest sulfon toltrazurilii.

6.    I)AM FARMACH IA ( YM

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

I rolamma Makrogol 3(Ml

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 4 lata Okres ważności po tozciciic/eniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Okres ważności po pierwszy m otwarciu opakowania bezpośredniego 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelka z IIDPI. z zakrętką z IIDPI*. oraz polietylenową nakładka gwarancyjną zawierająca I litr produktu.

Pojemnik z IIDPI- z zakrętką / IIDPI: oraz polietylenową nakładką gwarancyjną zawierająca 5 litrów produktu.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego wetery nary jnego lub pochodzący ch z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obow iazujacy mi przepisami.

7.    NAZW \ I ADKKS PODMIOII ODPOW IKD/.IAI.NKtiO

Dopharma Research BA /altnueg 2-1

4941 VX Kaamsdonkswci

I lolamiia

S. NI MKU(-Vł POZWOLI.NI A NA 1)01*1 SZC/.KNIE 1)0 OBKOTl

2212 12

9. DA I \ WYDANIA PDRWSZEOO POZW OI.FM \ NA DOW SZCZIMK 1)0 0111(011 / DM A PKZEDI.I /.KM \ POZWOLENIA 0X11/2012 10. DATA OSI A INI KI \K 11 \UZAC Jl TEKSTl CTIAKAK 11 RYSIA KI PUOIHKRI

lec zmczeoo w etekynakyjnego

12 2013

/ \K \Z W \ I W \UZ \M A. IMPOK 11 . I*()SI VI) \NI SPRZEDAŻĄ . DOSTAW V I I I H STOSOWANIA

Wydawany z pr/cpisu lekarza • Kp Do stosowania pod nadzorem lekarza weterynarii.