+ iMeds.pl

Dozuril 25 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia dla kur 25 mg/mlCharakterystyka Dozuril 25 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia dla kur

I. NAZW A PRODl K I I LECVMOZF.OO W I I LRYNARY.INFÍ.'O

Dozuril 25 mg ml roztwór do podania w wodzie do picia dla kur

2.    SKI.AI) JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOM \

I ml roztworu zawiera:

Substancja czy nna:

Tollrazuryl    25.0 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczy cli. patrz punkt 6.1

3.    POSI AĆ FARMACH IW /.NA

Roztwór do podania w wodzie do picia.

Przezroczysty roztwór hczharwny do brązowego.

4.    S7.C Z.FOÓł.OW F DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Kury (młode kury i brojlery rozpłodowe)

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie kokcydio/y u młodych kur i brojlerów rozpłodowych

4.3    Przeciw w skazania Drak.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zw ierząt

Przestrzeganie zasad higieny może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kokcydiozy. / tego powodu zaleca sic naprawianie wszelkich braków dotyczących hodowli, niezależnie od leczenia. Kurniki należy utrzymywać w stanie czystym i suchym.

Zaleca sic leczenie wszystkich osobników w grupie

W celu uzyskania najlepszych wyników leczenie należy rozpoczynać, zanim objawy kliniczne choroby rozprzestrzenią się na cala grupę.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące Stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Podobnie jak w przypadku wszystkich snulkow przeciw kokcydio/ic. stosowanie przez dłuższy czas może doprowadzić do rozwoju szczepów opornych

Specjalne środki ostrożności dla osóh podlących produkt leczniczy weiervnarvins zwierzętom Należy unikać kontaktu skory i oczu z produktem

Przy stosowaniu produktu należy nosić odzież ochronną, w tym rękawice z gumy syntetycznej W przypadku rozlania produktu na skórę lub oczy należy je natychmiast przemyć woda Po stosowaniu produktu należy myć ręce i odsłoniętą skórę.

Podczas tiży wania prinluktu nic należy jeść. pić ani palić tytoniu. Inne środki ostrożności

Drak

-t.ii Działania niepożądane (e/ęstolliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7 Stosowanie w ciąży. laktacji luli w okresie meśności

Drak.

4.S Interakcje / innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9    Dawkowanie i droga! i) podawania

Podawanie. dolistnie w wodzie do picia

Dawkowanie 7 mg na kilogram masy ciała na dobę przez 2 kolejne dni. doustnie, co odpowiada 2S ml ro/twnm doustnego na 100 kg masy ciała na dobę lub 1.4 ml produktu na litr wody do picia na podstawie spożycia wody do picia wynoszącego I litr na 5 kg masy ciała, len produkt leczniczy należy podawać nieprzerwanie w ciągu 48 godzin lub w ciągu jednego X-god/iunego okresu na dobę. przez. 2 kolejne dni

Konieczne jest dokładne obliczenie całkowitej masy ciała leczonych zwierząt i dziennego spożycia wody.

Spożycie wody może różnić się w zależności szczególnie od stanu podstawowego, temperatury otoczenia, programu ośw ietlenia. stosowanego systemu podawania wody do picia oraz rasy. Jeżeli spożycie wody jest większe lub mniejsze niż podane powyżej wartości standardowe, należy odpowiednio skorygować stężenie produktu leczniczego w wodzie do picia.

Należy stosować właściwe i prawidłowo skulibrowauc urządzenia dozujące. W oda / dodatkiem leku powinna stanowić jedyne źródło wody do picia.

Woda z dodatkiem leku nadaje się do spożycia ty lko przez 24 godziny. Należy codziennie przygotowywać świeża porcję

Stężenia przekraczające .5:1 0001 .» ml produktu w I litrze wody do picia) mogą powodować wytrącanie sic leku. Nie zaleca się wstępnego rozcieńczania i podawania za pomocą pompy dozującej (dozownika). Preferowane jest stosowanie pojemnika zbiorczego

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Pierwsze objawy nietolerancji, takie jak zmniejszone spożycie wody. obserwowano przy dawkach przekraczających 5-kiotnie dawkę zalecaną

4. 11 Okres karencji

Ikanki jadalne: Ib dni.

Jaja: produkt nie jest dopuszczony do stosowania u niosek znoszących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5 WŁAŚCIWOŚCI farmakologiczni:

Grupa farmakotcrapeutyczłia: leki przeciw pierwotniakowi*. triazyny.

Kod AIC \ et 01*51 MO I.

5.1    Właściwości farmakmlynainic/nc

I oltra/ury I jest pochodna triazynomi Działa na kokcydia. a jego mechanizm d/inlauia jest nieznany Działa na kokcydia / rodzaju I imeria Działa na wszystkie wewnątrzkomórkowe stadia rozwojowe pierwotniaków, w tym schi/ogonic (ro/mnażaiiie bezpłciowe) i gametogonic (rozmnażanie płciowe).

5.2. Właściwości farmaknkinctyc/nc

1 drobiu toltra/tiry I jest wchłaniany w co najmniej 50%. Substancja czynna jest szybko metabolizowana, (¡łownym metabolitem jest sulfon toltra/urilii.

6.    I)AM FARMACH IA(/M

6.1    Wyka/ substancji pomocniczych

I rolamma Makrogol 30łi

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi

6.3    Okres ważności

okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 4 lata Okres ważności po to/ciciic/eniu zgodnie z instrukcji}: 24 godziny.

Okres ważności po pierwszy m otwarciu opakowania bezpośredniego 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych środków ositożnośei dotyczących przechowywania

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelka z IIDPI. z zakrętką z IIDPI-. oraz polietylenową nakładka gwarancyjną zawierająca I litr produktu.

Pojemnik z IIDPI- z zakrętką z IIDPI: oraz polietylenową nakładką gwarancyjną zawierająca 5 litrów produktu.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego wetery nary jnego lub pochodzący ch z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obow ia/ujacymi przepisami.

7.    NAZW \ I ADKKS PODMIOIl ODPOW IKD/.IAl.NhtiO

Dopliarma Research BA /alntueg 2-1

4941 VX Kaamsdonkswci

I lolamiia

S. NI \IKR(-Y) POZWOLI.NI A NA 1)01*1 S/.C/.LNIK 1)0 OBKOTl

2212 12

9. DA I \ WYDANIA 1*11 UW SZLOO POZW 01.1 NI \ NA DOW SZCZIMK 1)0 0111(011 / DM A PUZF.DI.l /I NI \ PO/AYOI.KMA 0X11/2012

10. DATA OSI A INI KI \K 11 \LIZA< Jl TFKSTl CTIAKAK 11 RYSIA KI PUOIHKRI LFCZMCZLOO W FTFRYNARY.INKCJO

12 2013

/ \K \Z W \ T\\ \RZAMA. IMPOU 11 . I*()SI VI) \NI SPRZLDA/A . DOSTAW V I I I H STOSOWANIA

Wydawain z przepisu lekarza • Kp Do stosowania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Dozuril 25 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia dla kur