Imeds.pl

Drontal Plus Flavour 35 Kg, 525 Mg + 504 Mg + 175 Mg, Tabletki Dla Psów 525 Mg + 504 Mg + 175 Mg


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Drontal Plus Flavour, 150mg+144mg+50mg, tabletki dla psów

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Jedna tabletka zawiera: febantel 150 mg; pyrantclu embonian 144 mg; prazikwantel 50 mg

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Okrągła tabletka w kolorze jasno brązowym do brązowego z linią podziału.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Pies

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie inwazji nicieni i tasiemców przewodu pokarmowego psów, takich jak: Toxocara canis, Toxascaris konina, Uii cin aria stenocepbala, Ancyłosiom a caninum, Trichuris nulpis, Taenia spp., Mulłiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocesloides spp., Echinococcusgratmlosus, Echinococcus multiloculańs.

Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp.

4.3.    Przeciwwskazania

Nic stosować u szczeniąt poniżej 2 tygodnia życia.

Nic stosować u suk w pierwszych dwóch trymestrach ciąży.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

W celu ograniczenia ryzyka ponownej inwazji wszystkie zwierzęta bytujące razem powinny być leczone w tym samym czasie.

Po każdym zabiegu odrobaczania należy oczyścić środowisko, w którym przebywają (np. legowiska i ich otoczenie), a zwłaszcza usunąć pozostawione odchody.

Pchły są żywicielami pośrednimi jednego z powszechnie występujących tasiemców, Dipylidium caninum. Inwazja tasiemców będzie nawracała, jeśli nic zostanie przeprowadzone zwalczanie żywicieli pośrednich.

Na skutek częstego, powtarzanego używania preparatów z jakiejkolwiek grupy środków przeciwrobaczych może dojść do wykształcenia się oporności pasożytów na środki należące do danej grupy.

W razie podejrzenia braku skuteczności należy przeprowadzić odpowiednie badania laboratoryjne (test redukcji liczby jaj w kale) lub zastosować środek przeciwpasożytniczy o innym mechanizmie działania.

W przypadku zwalczania Giardia spp. należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować pomieszczenia, w których przebywają psy lub przenieść zwierzęta na czas kuracji, szczególnie w przypadku używania keneli dla zwierząt.

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki

ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

*

Środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Przed zastosowaniem u zwierząt w złym stanie ogólnym lub wykazujących objawy silnego zarobaczenia należy zwrócić się o poradę do lekarza weterynarii.

W przypadku podejrzenia inwazji pierwotniaków Giardia spp. (mogą ją sugerować następujące objaw}7: przewlekła nawracająca biegunka, brak apetytu, wymioty, utrata masy ciała, ospałość) należy zwrócić się do lekarza weterynarii celem postawienia diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Z uwagi na względy higieniczne, po podaniu psu tabletek należy umyć ręce.

W sytuacji przypadkowego połknięcia, szczególnie w przypadku dzieci, należy zwrócić się o poradę medyczną pokazując lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.

Pasożyty wewnętrzne psów i kotów mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ich właścicieli. Pamiętając, że formy inwazyjne zdolne do zarażenia ludzi znajdują się w odchodach zawsze po odrobaczaniu należy starannie oczyścić z nich miejsce bytowania zwierzęcia (poprzez np. zakopanie lub wrzucone do specjalnego pojemnika na tego typu odpady).

Gicmlia spp. może powodować inwazje u ludzi, dlatego w przypadku zarażenia psa osoby mające z nim kontakt powinny skorzystać z porady lekarskiej.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie pierwszych dwóch trymestrów ciąży nic zostało określone w związku z tym nie należy stosować produktu u suk będących w tym okresie ciąży.

Może być stosowany w czasie laktacji.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie należy łączyć z preparatami zawierającymi lewamizol, morantcl, piperazynę, a także diety lkarbamazol.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Dawka lecznicza to: 15 mg febantelu, 14,4 mg embonianu pyrantelu i 5 mg prazikwantelu na 1 kg m.c., co odpowiada 1 tabletce na 10 kg m.c.

Przyk 1 adowc dawkc)wanie:

1-5 kg masy ciała - Vz tabletki 5-10 kg masy ciała - 1 tabletka 10-15 kg masy ciała - 1 Vz tabletki 15-20 kg masy ciała - 2 tabletki 20-25 kg masy ciała - 2 Vz tabletki 25-30 kg masy ciała - 3 tabletki 30-35 kg masy ciała - 3 Vz tabletki 35-40 kg masy ciała - 4 tabletki

Zwalczanie nicieni i tasiemców - preparat podaje się jednorazowo.

W przypadku odrobaczania szczeniąt po pierwszym podaniu preparatu może nie dojść do całkowitej eliminacji pasożytów, dlatego należy ponownie podać preparat w 6, a potem 12 tygodniu życia.

W celu eliminacji oraz ograniczenia ryzyka ponownej inwazji nicieni i tasiemców zalecane jest rutynowe stosowanie co 3 miesiące.

Przy dłuższym stosowaniu produktu wskazana jest konsultacja z lekarzem weterynarii, który może zalecić zmianę produktu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia oporności pasożytów.

Zwalczanie (aardia spp. - leczenie należy kontynuować przez 3 kolejne dni.

Preparat podaje się bezpośrednio do jamy ustnej lub po wymieszaniu z karmą. Preparat może być stosowany bez względu na rodzaj diety i bez uprzedniej głodówki.

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Po podaniu dawek 10-krotnic wyższych od zalecanych nie obserwowano żadnych objawów przedawkowania..

4.11. Okrcs(-y) karencji

Nie dotyczy

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Cirupa farmakoterapeutyczna: lek przeciwrobaczy

Kod ATCvct: OP52AE52

5.1. Właściwości farmakodynamicznc

Preparat jest kombinacją embonianu pyrantelu, fcbantelu i prazikwantelu,

Embonian pyrantelu i febantel wykazują synergistyczne działanie przeciwko wszystkim testowanym gatunkom nicieni żolądkowo jelitowych, w szczególności lowcara canis, Yoxascaris konina, Uncinaria stenocephata, Ancy./oslo/na caninum, Tric/wris rn/pis.

Kombinacja pyrantelu i febantelu jest również skuteczna przeciwko Ciardia spp. Spektrum działania prazikwantelu obejmuje wszystkie badane gatunki robaków płaskich, w tym 7'nenia spp., Mnliictps /wdficeps, Dipy/idiuw caninnw, Mesoccsfoidcs spp., Echinococc/fs grana losus oraz lichinococcus wuhiloadaris.

Embonian pyrantelu działa agonistycznie w stosunku do acetylocholiny. Powoduje nieodwracalny blok depolaryzacyjny w obrębie synaps ncrwowo-mięśniowych, co prowadzi do porażenia spastyczncgo ciała pasożyta i w efekcie do jego śmierci. Mechanizm działania aktywnych metabolitów febantelu polega na zaburzaniu gospodarki węglowodanowej nicieni oraz na wiązaniu się z tubulinami komórek pasożyta co hamuje proces ich polimeryzacji do mikrotubuli tworzących system transportowy w komórkach. Powstałe zaburzenia metabolizmu pasożytów powodują wyczerpanie się rezerw energetycznych i w ciągu 2-3 dni doprowadzają do ich śmierci. Prazikwantel jest skuteczny przeciwko wszystkim stadiom rozwojowym robaków płaskich występujących w przewodzie pokarmowym psów. Powoduje poważne uszkodzenia powłoki ciała pasożytów, które zarówno w badaniach in vivo jak i in vitro rozwijają się bardzo szybko, i powodują skurcze ciała oraz porażenie pasożyta.

Podstawą mechanizmu działania prazikwantelu jest zmiana przepuszczalności powłok ciała dla jonów wapniowych, co prowadzi do raptownego kurczenia się strobili, redukcji wchłaniania glukozy, wyczerpania się rezerw energetycznych w ciele pasożyta, porażenia i śmierci.

5.2. Właściwości farmakokinctycznc

Kmbonian pyrantelu bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego i wydalany jest głównie z kałem.

Febantcl wchłania się bardzo szybko z przewodu pokarmowego i jest szybko metabolizowany do aktywnych związków, głównie do fenbendazolu i oxfendazolu.

Są one dystrybuowane w całym organizmie i wydalane głównie z kałem oraz moczem. Prazikwantel po podaniu doustnym jest bardzo szybko i niemal całkowicie absorbowany z żołądka oraz jelita cienkiego u wszystkich badanych gatunków zwierząt. Maksymalny poziom w surowicy krwi osiąga w czasie od 0,3 do 2 godzin i jest błyskawicznie dystrybuowany do wszystkich organów.

Z krwi przenika również do błony śluzowej przewodu pokarmowego, której komórki wydzielają go aktywnie, dzięki czemu łatwo dociera do „zakotwiczonych” w niej skoleksów. Prazikwantel wchłaniany jest bardzo szybko przez powłoki ciała pasożytów i równomiernie dystrybuowany w ich ciele.

Półokres eliminacji prazikwantelu znakowanego CM i jego metabolitów wynosi od 2 do 3 godzin u wszystkich badanych gatunków. Prazikwantel jest szybko metabolizowany w wątrobie. Głównym metabolitem jest jego 4-hydroksycykloheksylowa pochodna. Prazikwantel, w postaci metabolitów, jest kompletnie eliminowany w ciągu 48 godzin -od 40 do 70% z moczem i od 13 do 30% poprzez żółć z kałem.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana I .aktoza

Celuloza mikrokrystaliczna Poliwinylopirolidon Stearynian magnezu 1 .auryłosiarczan sodowy Koloidalny dwutlenek krzemu Sztuczny aromat wołowin)'

6.2. Główmc niezgodności farmaceutyczne

Nieznane

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

5 lat dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

6.5. Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Blistry z laminowanej folii aluminiowej po 2 tabletki i 8 tabletek.

W opakowaniu kartonowym znajduje się:

1    blister x 2 tabletki

2    blistry x 2 tabletki

3    blistry x 2 tabletki 3 blistry x 8 tabletek

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nic zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów' pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.


oc


Ipady


7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

116/95

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

30.01.1995

22.01.2010

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO