+ iMeds.pl

Dropzol 20 mg/mlUlotka Dropzol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA TiŻVTKn>WStIKj — - —* - _.

Dropzol, 20 mg/ml krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dropzol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dropzol

3.    Jak stosować lek Dropzol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dropzol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DROPZOL IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dropzol jest jałowym roztworem w postaci kropli do oczu. Dropzol zawiera dorzolamid, związek pokrewny sulfonamidom.

Dorzolamid jest lekiem do stosowania do oczu, który należy do inhibitorów anhydrazy węglanowej i jest stosowany w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia w oku.

Jest zalecany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w schorzeniach takich jak nadciśnienie wewnątrzgałkowe i jaskra (jaskra z otwartym kątem przesączania, jaskra torebkowa). Dropzol może być stosowany pojedynczo jak również z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie w oku (tzw. leki beta-adrenolityczne).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DROPZOL Kiedy nie stosować leku Dropzol

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dorzolamid lub którykowiek z pozostałych składników roztworu.

Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Jeśli pacjent ma zaburzenia pH (równowagi kwasowo-zasadowej) krwi,

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dropzol

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dropzol należy poinformować lekarza:

Jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały zaburzenia fun kej o nawania', wątroby - -

Jeśli u pacjenta występują dolegliwości rogówki,    Daparmmmii Polityki Lsśówł .i farmacji

Jeśli u pacjenta występowało uczulenie na inne leki,

Jeśli pacjent miał lub będzie miał operację oka,

Jeśli pacjent miał uraz oka lub zakażenie oka,

Jeśli u pacjenta występowały kamienie nerkowe,

Jeśli pacjent przyjmuje inne inhibitory anhydrazy węglanowej,

Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe (patrz punkt “Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dropzol”).

W przypadku podrażnienia oka lub wystąpienia nowych dolegliwości, takich jak zaczerwienienie oka lub obrzęk powierzchni wokół oka lub powiek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pacjent podejrzewa, że po użyciu leku Dropzol wystąpiła reakcja alergiczna (np. wysypka, swędzenie lub zapalenie oka) powinien przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Dropzol powinien być stosowany u dzieci tylko wtedy, gdy korzyści płynące ze stosowania leku przewyższają ryzyko jego stosowania. Lekarz udzieli pacjentowi porady.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu innych inhibitorów anhydrazy węglanowej takich jak acetazolamid, który może być przyjmowany doustne, w postaci kropli do oczu lub w inny sposób.

Ciąża i karmienie piersią

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku. Kobieta w ciąży lub planująca zajść w ciążę powinna poinformować o tym lekarza. Leku Dropzol nie należy stosować w czasie ciąży, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.

Nie należy stosować leku Dropzol w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów lek Dropzol może powodować zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dropzol.

•    Środkiem konserwującym w leku Dropzol jest chlorek benzalkoniowy.

•    Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oka.

•    Chlorek benzalkoniowy może przebarwiać miękkie soczewki kontaktowe.

•    Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

•    Przed zakropieniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DROPZOL

Zawsze należy stosować Dropzol zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustala właściwą dawkę i czas leczenia.

Jeżeli Dropzol jest jedynym lekiem stosowanym do oka (oczu), to zaleca się zakrapianie jednej kropli do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę, na przykład rano, po południu i wieczorem.

afiliacji

■'iwa

Jeżeli lekarz zalecił dodatkowe stosowanie leku beta-adrenoliiycznego w postaci kropli do oczu (leki zmniejszające ciśnienie w oku), to zalecaną dawką leku Dropzol jest jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Jeżeli oprócz leku Dropzol stosowany jest inny lek w postaci kropli do oczu, należy zrobić co najmniej dziesięciominutową przerwę między zakrapianiem kolejnych leków. Jeżeli lek Dropzol ma zastąpić inny lek w postaci kropli do oczu stosowany w celu zmniejszenia ciśnienia w oku, należy przerwać stosowanie innego leku po przyjęciu jego odpowiedniej dawki jednego dnia, a dnia następnego należy rozpocząć stosowanie leku Dropzol.

Nie należy zmieniać dawkowania bez porozumienia z lekarzem. W przypadku konieczności przerwania stosowania leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Nie należy końcówką kroplomierza dotykać do oka lub jego okolic. Może to doprowadzić do zakażenia kropli bakteriami mogącymi powodować infekcje oka prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. Aby uniknąć możliwego zakażenia roztworu, należy unikać kontaktu kroplomierza z jakąkolwiek powierzchnią.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do zakrapiania do oka należy umyć ręce.

Dla ułatwienia można posłużyć się lustrem.


1.    Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czy pierścień zabezpieczający nakrętkę nie jest

naruszony. W nowym opakowaniu szczelina pomiędzy butelką i nakrętką jest prawidłowa.

2.    Należy odkręcić zakrętkę.

3.    Należy przechylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę

pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Należy odwrócić butelkę i ścisnąć do momentu wyciśnięcia jednej kropli do oka, tak, jak zalecił

lekarz. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

5.    W celu zakropienia leku do drugiego oka, jeśli wskazane, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i

4.

6.    Po zakropieniu należy niezwłocznie zakręcić butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dropzol

W przypadku zakropienia nadmiernej ilości kropli lub w przypadku połknięcia jakiejkolwiek ilości leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dropzol

Lek Dropzol należy stosować zgodnie zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku, należy podać ją jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas podania kolejnej dawki, nie należy podawać pominiętej dawki, należy powrócić do wcześniej ustalonego schematu dawkowania.


Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dropzol

W ceJu osiągnięcia optymalnej skuteczności należy stosować lek Dropzol codziennie. W przypadku konieczności przerwania leczenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Dropzol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań niepożądanych została podzielona na następujące kategorie:

Bardzo częste

Występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Częste

Występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt częste

Występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadkie

Występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Podczas stosowania leku Dropzol mogą wystąpić następujące działania niepożądane:


Zaburzenia oka Bardzo często: Często:


Niezbyt często: Rzadko:


pieczenie i kłucie oczu

zapalenie lub opuchlizna zewnętrznej powierzchni oka (oczu) oraz zapalenie powieki (powiek) i (lub) skóry wokół oka (oczu), łzawienie lub swędzenie oka (oczu), zaburzenie widzenia, wpływ na powierzchnię oka zapalenie środkowej części oka

opuchnięcie zewnętrznej powierzchni oka (oczu), odwarstwienie naczyniówki, której mogą towarzyszyć zmiany widzenia/zaburzenia widzenia (po wykonanym zabiegu operacyjnym w obrębie oka), obniżone ciśnienie w oku, zaczerwienienie oka (oczu), ból oka, strupy na powiece (powiekach), przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po odstawieniu leku)

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częste:    nudności, gorzki smak w ustach

Rzadkie:    podrażnienie gardła, suchość w ustach

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Częste:    astenia/uczucie zmęczenia

Rzadkie:    Nadwrażliwość: objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji miejscowych (reakcji w

obrębie powiek) oraz ogólnych reakcji alergicznych, w tym obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, pokrzywka lub świąd, wysypka, duszność lub rzadziej skurcz oskrzeli (skurcz mięśni gładkich w oskrzelach)

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste:    ból głowy

Rzadkie:    zawroty głowy, uczucie drętwienia/mrowienia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadkie:    kamica moczowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadkie:    krwawienie z nosa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

no......

tw.," ‘    ; ' ''


f^A ramia cji


Rzadkie    zapalenie skóry

■I t


■■ '-'iwa

15

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DROPZOL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dropzol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu (po: „EXP”). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leku Dropzol można używać przez 28 dni od pierwszego otwarcia butelki. Dlatego też, należy wyrzucić butelkę po upływie 4 tygodni od daty jej otwarcia, nawet jeśli nadal pozostał w niej lek. Pomocnym może być zanotowanie na opakowaniu zewnętrznym daty otwarcia leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Dropzol

Substancją czynną leku jest dorzolamid. Każdy ml roztworu zawiera 20 mg dorzoJamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku).

Substancje pomocnicze to: mannitol, sodu cytrynian, hydroksyetyloceluloza, sodu wodorotlenek, benzalkoniowy chlorek, oraz woda do wstrzykiwać.

Jak wygląda lek Dropzol i co zawiera opakowanie:

Dropzol jest sterylnym, izotonicznym, buforowanym, bezbarwnym, nieznacznie lepkim roztworem w butelce z białego MDPE z kroplomierzem i dwuczęściowym zamknięciem w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 5 ml roztworu.

Dropzol jest dostępny w opakowaniu zawierającym 1 butelkę.

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.

Ziębicka 40 50-507 Wrocław

Wytwórca

Pharmathen S.A.

6, Dervenakionstr., 153 51 Pallini, Attiki Greece

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska: Dropzol

Wielka Brytania: Dorzant 2% eye drops, solution

Data zatwierdzenia ulotki:

nA


'.telílament Polityk

'D-t-fSż W;


OWïà

Farmacji


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH Kartonik


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dropzol, 20 mg/mJ krople do oczu, roztwór Dorzolamidum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (jako chlorowodorek dorzolamidu).

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: mannitol, hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek, sodu cytrynian,

sodu wodorotlenek do korekty pH i woda do wstrzykiwań.

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Krople do oczu, roztwór 5 ml. " ' C felSj

il/

-¿'„’»-Vi

m

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie do oka

Tylko do stosowania zewnętrznego.

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.

6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI_


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7.    INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Przed użyciem zdjąć soczewki kontaktowe.

8.    TERMIN WAŻNOŚCI


EXP

Jałowy do momentu pierwszego otwarcia.

Roztworu można używać przez 28 dni od pierwszego otwarcia butelki.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.    ^


10*    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


II. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny US Pharmacia Sp. z o.o. Ziębicka 40 50-507 Wrocław


12. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIA DO OBROTU


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany z przepisu lekarza


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Dropzol


ivrnv r <>•,--


harfT,ac//


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

DOZOWNIK ROZTWORÓW DO OCZU Z POLIETYLENU O ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Dropzol, 20 mg/ml krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum Podanie do oka


2.    SPOSÓB PODAWANIA


Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki. J. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK


5 ml


6. INNE


■''Mii i.


■ ■    : ' farmacji

m


Strona 3 z 3

Dropzol

Charakterystyka Dropzol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dropzol, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku). Substancje pomocnicze: chlorek benzalkonium 0,075 mg/ml roztworu kropli do oczu. Pełny wykaz substancji pomocnicach, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Izotoniczny, buforowany, nieznacznie lepki, przezroczysty, bezbarwny wodny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Dropzol 20 mg/ml jest wskazany:

•    w leczeniu wspomagającym terapię lekami beta-adrenolitycznymi,

*    w monoterapii u pacjentów nie reagujących na leczenie lekami beta-adrenolitycznymi lub u pacjentów, u których leki beta-adrenolityczne są przeciwwskazane, w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:

•    nadciśnieniem ocznym,

•    jaskrą z otwartym kątem przesączania,

•    jaskrą torebkową.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawka dorzolamidu stosowanego w monoterapii to jedna kropla do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.

W leczeniu wspomagającym, wraz z innym okulistycznym lekiem beta-adrenolitycznym, podaje się do chorego oka (oczu) jedną kroplę dorzolamidu dwa razy na dobę.

Chcąc zastąpić dorzolamidem inny okulistyczny produkt przeciwjaskrowy, należy przerwać leczenie tym lekiem i rozpocząć stosowanie dorzolamidu w dniu następnym.

Podczas stosowania kilku okulistycznych produktów leczniczych należy zachowywać co najmniej 10 minut przerwy między zakrapianiem kolejnych produktów.

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy unikać kontaktu kroplomierza z powierzchnią lub okolicą oka.

Należy pacjentowi udzielić informacji, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.    M i rs' t    ¡.-p

Dep.1,:p-,íjlvř;i ,


zmiowiA

Karnacji


Należy poinformować pacjenta o właściwym sposobie użycia dozowników.

w a

Instrukcja stosowania:

1.    Przed użyciem Jęku po raz pierwszy, należy upewnić się, że pierścień zabezpieczający na butelce jest nienaruszony. W nieotwieranym opakowaniu szczelina pomiędzy butelką a nakrętkąjest prawidłowa.

2.    Należy odkręcić nakrętkę.

3.    Należy przechylić głowę do tyłu i odciągnąć delikatnie doinąpowiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć kciukiem do momentu wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

5.    W celu zakropienia do drugiego oka (jeśli wskazane) należy powtórzyć czynności opisane w punkcie 3 i 4.

6.    Zaraz po zakropieniu należy nałożyć nakrętkę i zakręcić opakowanie.

Stosowanie u dzieci:

Dostępna jest ograniczona ilość danych klinicznych dotyczących stosowania dorzolamidu u dzieci trzy razy na dobę. (Informacje dotyczące dawkowania u dzieci, patrz punkt 5.1.).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dorzolamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min) lub u pacjentów z kwasicą hiperchloremiczną. Z uwagi na to, że dorzolamid i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki, dorzolamid jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z niewydolnością wątroby, stąd zalecane jest zachowanie ostrożności podczas leczenia tych pacjentów.

Leczenie pacjentów z ostrąjaskrąz zamkniętym kątem powoduje konieczność, poza podawaniem leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej, także innych interwencji terapeutycznych. Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem.

Dorzolamid jest sulfonamidem i pomimo stosowania miejscowego wchłania się do krążenia ogólnego. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. W przypadku stwierdzenia ciężkich reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu.

Leczenie z zastosowaniem doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy dróg moczowych, wynikającej z zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku kamicy nerkowej. Chociaż w przypadku stosowania dorzolamidu nie obserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, niemniej opisywano rzadkie przypadki kamicy dróg moczowych. Ponieważ dorzolamid jest miejscowo działającym inhibitorem anhydrazy węglanowej, ulegającym wchłanianiu do krążenia ogólnego, pacjenci z dodatnim wywiadem w kierunku kamicy nerkowej mogą stanowić grupę podwyższonego ryzyka występowania kamicy dróg moczowych w związku ze stosowaniem dorzolamidu.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych (np. zapalenia spojówek i podrażnienia powiek) należy rozważyć przerwanie stosowania leku.

-/nnoit/jĄ

"»»-w-ł-np-i, Polityk, ¡.ekiw: i farmacji

’‘!'v \

Istnieje możliwość wystąpienia nasilenia działania ogólnego podczas stosowania inhibitorów anhydrazy węglanowej u pacjentów jednocześnie przyjmujących doustny inhibitor anhydrazy węglanowej i dorzolamid. Jednoczesne stosowanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest zalecane.

U pacjentów z rozpoznanymi uprzednio przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) dodatnim wywiadem w kierunku zabiegów wewnątrzgałkowych, opisywano w trakcie stosowania kropli do oczu Dropzol 20 mg/ml obrzęki rogówki oraz nieodwracalnądekompensację rogówki. U tych chorych dorzolamid, w postaci do podawania miejscowego, powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki oraz obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Krople do oczu Dropzol 20 mg/ml, zawierają środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Chlorek benzalkoniowy może przebarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropieniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropieniu leku.

Dzieci

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów poniżej 36 tygodnia wieku ciążowego i poniżej 1 tygodnia życia, U pacjentów ze znaczną niedojrzałością kanalików nerkowych dorzolamid należy stosować jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka i korzyści ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu z tymololem i betaksololem w postaci kropli do oczu, lekami działającymi ogólnie: inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, a także ze środkami hormonalnymi (np,: estrogeny, insulina, tyroksyna).

Nie przeanalizowano w pełni możliwych interakcji pomiędzy dorzolamidem, lekami miotycznymi i agonistami receptora adrenergicznego, występujących u chorych w trakcie leczenia jaskry.

Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i pomimo stosowania miejscowego jest wchłaniany do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych lek ten nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np.: objawy toksyczne podczas leczenia dużymi dawkami salicylanów), należy więc brać pod uwagę potencjalne ryzyko wystąpienia interakcji także u pacjentów leczonych preparatem Dropzol 20 mg/ml.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża; Nie prowadzono badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży, U królików, u których stosowano dawki leku toksyczne dla matek wywołujące kwasicę metaboliczną, obserwowano występowanie wad rozwojowych trzonów kręgów. Potencjalne ryzyko stosowania u ludzi jest

nieznane. Nie należy stosować dorzolamidu podczas ciąży, chyba, że jest to koM¥czne.:'! ,s^    ł ..

^    J    DepEi!n:seni Polityki Leki.v.'i-1 t-armacji

C1: V) ] 52 Vy'RfS/ r.wa

ul Siiv/f3 15


Karmienie piersią; Nie wiadomo, czy dorzolamid jest wydzielany z pokarmem kobiecym. Dorzolamid nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią. U szczurów w trakcie laktacji obserwowano wpływ stosowania dorzolamidu na zmniejszenie masy ciała potomstwa.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dropzol ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. U niektórych pacjentów mogą wystąpić takie działania niepożądane jak zawroty głowy oraz zaburzenia wzroku (patrz również punkt 4.8).

4.8 Działania niepożądane

Działanie dorzolamidu było oceniane w kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach klinicznych u ponad 1400 uczestników. W przeprowadzonych długotrwałych badaniach klinicznych, w których wzięło udział 1108 ochotników, u pacjentów leczonych dorzolamidem w monoterapii lub jako lekiem uzupełniającym w leczeniu lekami beta-adrenolitycznymi w postaci do podawania do oka najczęstszym (u około 3% pacjentów) powodem przerwania leczenia dorzolamidem były działania niepożądane ze strony oczu, a przede wszystkim stwierdzenie polekowego zapalenia spojówek i reakcji ze strony powiek.

Działania niepożądane odnotowane podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do obrotu z częstością większą niż pojedyncze przypadki występowania zostały pogrupowane poniżej, biorąc pod uwagę klasyfikację według systemu układów i narządów oraz częstość występowania. Częstość występowania jest określana w następujący sposób: bardzo częste (> 1/10); częste (> 1/100 do < 1/10); niezbyt częste (> 1/1000 do < 1/100); rzadkie (> 1/10000 do < 1/1000) i bardzo rzadkie (< 1/10000),

Klasyfikacja układów i

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

narządów

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy, Parestezje

Zaburzenia oka

Pieczenie i

powierzchniowe

zapalenie

podrażnienie w tym

kłucie

punkcikowate

tęczówki i ciała

zaczerwienienie, ból,

zapalenie rogówki,

rzęskowego

sklejanie powiek,

łzawienie,

przemijająca

zapalenie

krótkowzroczność

spojówek,

(ustępująca po

zapalenie powiek,

zaprzestaniu terapii),

swędzenie oczu,

obrzęk rogówki,

podrażnienie

obniżone ciśnienie w

powiek,

gałce ocznej,

zaburzenia

odwarstwienie

widzenia

naczyniówki po zabiegach

filtracyjnych.

MTN7STEPST'.vr- vnr><


Depa;:o,,,en!_Polityi;i Le.kov.sij i farmacji [jU-y52 Warszawa

ul. Minciowa 15

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

mdłości, gorzki posmak

podrażnienie gardła, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

kamica moczowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia/zmęczenie

Nadwrażliwość: objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji miejscowych (reakcji w obrębie powiek) oraz ogólnych reakcji alergicznych, w tym obrzęk

naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, duszność lub rzadziej skurcz oskrzeli


Wpływ leku na wyniki badań laboratoryjnych:

Nie stwierdzono klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych związanych ze stosowaniem dorzolamidu.

Dzieci

Patrz punkt 5.1

4.9 Przedawkowanie

Istnieje ograniczona ilość informacji dotyczących skutków przedawkowania leku u ludzi, w wyniku przypadkowego lub celowego spożycia dorzolamidu chlorowodorku. Opisywano występowanie następujących objawów: po przyjęciu leku w formie doustnej - senność; po podaniu miejscowym: nudności, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie zmęczenia, nietypowe sny i dysfagia.

WłT'!T^T^r?‘-'

Dnljp


':'T>ROW!ą

r.; í ćB.kr--.-.- ■rarmacii

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Możliwe jest wystąpienie zaburzeń elektrolitowych, rozwój kwasicy oraz objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Konieczne jest sprawdzanie stężenia elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy oraz pomiary pH krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę,

Inhibitory anhydrazy węglanowej ATC kod: S 01 EC 03

Mechanizm działania

Anhydraza węglanowa (ang. Carbonic Anhydrase, CA) jest enzymem obecnym w wielu tkankach organizmu, w tym w oku. U ludzi anhydraza węglanowa występuje w postaci wielu izoenzymów, z których najbardziej aktywnym jest anhydraza węglanowa II (ang. Carbonic Anhydrase II, CA-II), obecna przede wszystkim w krwinkach czerwonych (ang. red blood cells, RBCs), ale także w innych tkankach. Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie ilości wydzielanej cieczy wodnistej. W następstwie tego dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. intra-ocular pressure, IOP).

Dropzol 20 mg/ml zawiera dorzolamidu chlorowodorek, silnie hamujący ludzką anhydrazę węglanową II. Po miejscowym podaniu do oka dorzolamid obniża zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, bez względu na to czy jest ono związane z jaskrą. Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe to jedna z głównych przyczyn uszkodzenia nerwu wzrokowego i związanej z jaskrą utraty pola widzenia. Dorzolamid nie powoduje zwężenia źrenicy i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powodując działań niepożądanych, takich jak nocna ślepota i skurcz akomodacyjny. Dorzolamid wywiera niewielki wpływ lub pozostaje bez wpływu na częstość akcji serca i ciśnienie tętnicze.

Ciśnienie wewnątrzgałkowe zmniejszajątakże podawane miejscowo leki beta-adrenolityczne poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej oka, jednak mechanizm ich działania jest odmienny. Wykazano, że dodanie dorzolamidu do miejscowo stosowanego leku beta-adrenolitycznego powoduje większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Podobne działanie obserwowano w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Właściwości farmakodynamiczne

Działanie kliniczne Dorośli:

Skuteczność dorzolamidu, stosowanego u chorych z jaskrą lub nadciśnieniem ocznym w monoterapii trzy razy na dobę (początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe > 23 mmHg) lub dwa razy na dobę jako lek uzupełniający w leczeniu beta-adrenolitykiem w postaci kropli do oczu (początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe > 22 mmHg), potwierdzono w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych z okresem obserwacji do jednego roku. Podczas stosowania, zarówno w monoterapii, jak też jako lek uzupełniający, preparat zmniejszał ciśnienie wewnątrzgałkowe w ciągu całego dnia i efekt ten utrzymywał się w trakcie długotrwałego stosowania. Skuteczność leku po długotrwałym stosowaniu w monoterapii była podobna do skuteczności betaksololu i tylko nieznacznie słabsza niż skuteczność tymololu. Stosowany jako lek uzupełniający w terapii lekami beta-adrenolitycznymi w postaci kropli do oczu, dorzolamid powodował dodatkowe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego podobnie, jak podczas stosowania pilokarpiny 2% cztery razy na dobę.

Dzieci:

i ramiacji


Celem oceny bezpieczeństwa stosowania dorzolamidu 20 rag/ml w postacitę.ętyJłi _

podawanego trzy razy na dobę, przeprowadzono badanie wieloośrodkowe, o cza^.trjyaipa1;

■C>2


wynoszącym trzy miesiące, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby oraz aktywnie leczonej grupy kontrolnej, u 184 pacjentów pediatrycznych (122 w grupie otrzymującej dorzolamid) w wieku od jednego tygodnia do < 6 lat, z jaskrą lub podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (wyjściowa wartość IOP > 22 mmHg). U około połowy pacjentów w obu grupach leczonych rozpoznano jaskrę wrodzoną; inne często występujące podłoża etiologiczne to: zespół Sturge-Weber, dysgenezja mezodermalna tęczówki i rogówki, oraz pacjenci z bezsoczewkowością. Zaszeregowanie pacjentów w zależności od wieku oraz metod leczenia w fazie monoterapii przedstawiało się następująco:

Dorzolamid 20 mg/ml

Tymolol

Grupa wiekowa < 2 lat

n=56

Tymolol GS 0,25% n=27

Wiek: 1 do 23 miesięcy

Wiek: 0,25 do 22 miesięcy

Grupa wiekowa > 2 - <

n=66

Tymolol 0,5% n=35

6 lat

Wiek: 2 do 6 Jat

Wiek: 2 do 6 lat

W obrębie obu grup wiekowych, około 70 pacjentów było leczonych przez okres co najmniej 61 dni, a około 50 pacjentów było leczonych przez okres 81 - 100 dni.

W przypadku nie uzyskania odpowiedniej kontroli IOP w trakcie monoterapii z zastosowaniem dorzolamidu lub tymololu w formie roztworów tworzących żel, dokonywano przejścia na terapię otwartą, zgodnie z następującym schematem: u 30 pacjentów w wieku < 2 lat dokonano zmiany sposobu leczenia na jednoczesne podawanie tymololu w formie roztworu tworzącego żel 0,25% dziennie oraz dorzolamidu 2% trzy razy na dobę, u 30 pacjentów w wieku > 2 lat dokonano zmiany sposobu leczenia na terapię z użyciem stałej kombinacji 2% dorzolamidu/ 0,5% tymololu, podawanej dwa razy na dobę.

Ogólnie, badanie to nie wykazało istnienia dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Działania niepożądane związane z substancją czynną, z których większość miała charakter miejscowy, niezbyt poważne działania w obrębie oczu, takie jak piekący i kłujący ból oczu, ból w miejscu wkroplenia i ból oczu obserwowano u około 20 % w grupie przyjmującej dorzolamid w monoterapii. U niewielkiego odsetka pacjentów < 4% obserwowano obrzęk lub przymglenie rogówki. Częstość występowania reakcji miejscowych wydaje się być podobna do częstości obserwowanej przy stosowaniu komparatora. Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano występowanie kwasicy metabolicznej u bardzo młodych pacjentów, szczególnie z niedorozwój em/upośledzeniem nerek.

Wyniki dotyczące skuteczności stosowania leku u dzieci sugerują, że średnie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego obserwowanego w grupie przyjmującej dorzolamid jest porównywalne do średniego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego obserwowanego w grupie przyjmującej tymolol, pomimo zaobserwowanych nieznacznie mniej korzystnych wartości liczbowych dla tymololu.

Brak jest wyników dłuższych badań skuteczności (> 12 tygodni).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

krowia

Le,: -armacji


W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej podanie miejscowe dorzolamidu chlorowodorku umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycję układową na lek. W związku z tym w badaniach klinicznych stwierdzono, że zmniejszeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie towarzyszą zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej. Po stosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia lel^u^jego^^

'■Wy


metabolitów w erytrocytach i w osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach.

Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach ze względu na selektywne wiązanie z izoenzymem anhydrazy węglanowej II, a stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe. Jedynym metabolitem leku jest N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanowąI). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie w moczu w postaci nie zmienionej. Jego metabolit jest także wydalany w moczu. Po zakończeniu przyjmowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszanie się stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu dorzolamidu.

Jednak u niektórych pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Nie stwierdzono istotnych różnic dotyczących zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań na zwierzętach, którym podawano doustnie dorzolamidu chlorowodorek były związane z efektami farmakologicznymi w postaci ogólnego zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej. Niektóre z uzyskanych wyników były specyficzne tylko dla określonych gatunków zwierząt i (lub) były następstwem kwasicy metabolicznej.

W badaniach klinicznych u pacjentów nie stwierdzono objawów kwasicy metabolicznej ani zaburzeń stężenia elektrolitów w surowicy krwi, które wskazywałyby na układowe zahamowanie anhydrazy węglanowej. Z tego względu u pacjentów przyjmujących dorzolamid w dawkach leczniczych nie należy się spodziewać wystąpienia takich zaburzeń, jakie obserwowano w badaniach na zwierzętach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol,

Sodu cytrynian,

Hydroksyetyloceluloza,

Sodu wodorotlenek,

Benzalkoniowy chlorek,

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

J ■$ ¡U •»SOWiA

■ farmacji wa ii


Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata

Po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z białego MDPE z kroplomierzem i dwuczęściowym zamknięciem w tekturowym pudełku. Wielkości opakowań: l butelka x 5 ml, 3 butelki x 5 ml, 6 butelek x 5 ml Nie wszystkie wielkości opakowań muszą, znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

US Pharmacia Sp. z o.o.

Ziębicka 40 50-507 Wrocław

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/Moj>

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA    ,, ~

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

De?,


' -eilt rn'ihi':

¡A/-.,.    1 ’'


■lei-,..


V We


amiacy,


Dropzol