+ iMeds.pl

Dropzol tim (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Dropzol tim

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dropzol Tim, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Tymololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dropzol Tim i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dropzol Tim

3.    Jak stosować lek Dropzol Tim

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dropzol Tim

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK DROPZOL TIM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Dropzol Tim zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol.

Dorzolamid należy do grupy leków zwanych inhibitorami anhydrazy węglanowej.

Tymolol należy do grupy leków zwanych „beta-blokerami”.

Lek Dropzol Tim wskazany jest w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrz oka w leczeniu jaskry, gdy krople do oczu zawierające sam beta-bloker nie są wystarczające.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DROPZOL TIM

Kiedy nie stosować leku Dropzol Tim

■    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na Dropzol Tim, beta-blokery lub którykolwiek ze składników,

■ jeśli u pacjenta stwierdzono aktualnie lub w przeszłości chorobę układu oddechowego, taką jak astma, lub pacjent choruje na ciężkie, przewlekłe zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i/lub długotrwały kaszel),

■    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek lub w przeszłości u pacjenta stwierdzono kamicę nerkową,

■    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia pH krwi (równowagi kwasowo-zasadowej),

■    jeśli u pacjenta występują pewne choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca powodujące spowolnienie akcji serca lub ciężka niewydolność serca.

Nie należy stosować leku Dropzol Tim przed konsultacją z lekarzem, jeśli pacjent uważa, że którekolwiek z powyższych ostrzeżeń odnosi się do niego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dropzol Tim

Jeśli u pacjenta występuje w wywiadzie choroba serca, lekarz może uważać za konieczne monitorowanie częstości pracy serca i innych objawów choroby w trakcie stosowania leku Dropzol Tim.

Należy powiadomić lekarza o obecnych lub występujących w przeszłości zaburzeniach wątroby, o występującym osłabieniu mięśni lub rozpoznaniu miastenii.

Należy także powiadomić lekarza o występującej obecnie lub w przeszłości trudnościach w oddychaniu, astmie lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, dławicy Prinzmetala (bóle w klatce piersiowej podczas spoczynku), innych chorobach serca (w tym zaburzeń rytmu serca takich jak spowolnienie bicia serca lub ciężką niewydolność serca), chorobie niedokrwiennej serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub ucisk, duszności lub zachłyśnięcia), chorobach związanych ze słabym krążeniem krwi (choroba Raynauda, zespól Raynauda) , niskim ciśnieniu krwi, cukrzycy gdyż timolol może maskować objawy niskiego poziomu cukru we krwi, nadmiernej aktywności tarczycy, gdyż timolol może maskować objawyoraz o wszystkich przypadkach uczulenia na przyjmowane leki.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia zapalenia spojówek (zaczerwienienie i podrażnienie oka/oczu), obrzęku gałki ocznej lub powiek, wysypki skórnej lub uczucia swędzenia oka lub wokół oka. Takie objawy mogą być wynikiem reakcji alergicznej lub być działaniem niepożądanym leku Dropzol Tim (patrz punkt: „Możliwe działania niepożądane”).

Należy powiadomić lekarza o infekcji lub urazie gałki ocznej, zabiegu chirurgicznym w obrębie oka, wystąpieniu innych reakcji lub o pogorszeniu objawów.

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, ważne jest, aby przed zastosowaniem kropli do oczu usunąć soczewki kontaktowe i nie zakładać ich przed upływem 15 minut od podania kropli, gdyż stosowany jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy może doprowadzić do odbarwienia soczewek kontaktowych.

Przed zabiegiem chirurgicznym lub znieczuleniem (nawet u dentysty) należy poinformować lekarza lub dentystę o przyjmowaniu leku Dropzol Tim, ponieważ zastosowanie środka znieczulającego może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie w stosowaniu leku Dropzol Tim u niemowląt i dzieci jest ograniczone.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

W badaniach produktu zawierającego dorzolamid z tymololem otrzymano takie same efekty działania zarówno u osób w podeszłym wieku, jak i u pacjentów młodszych.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie ważne w następujących przypadkach:

■    przyjmowanie leków przeciwnadciśnieniowych, stosowanych w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego lub leków stosowanych w chorobach serca, takich jak leki blokujące kanały wapniowe, beta-blokery lub digoksyna

■    przyjmowanie chinidyny (stosowanej w leczeniu chorób serca i niektórych typów malarii) lub digoksyny

■    przyjmowanie innych kropli do oczu zawierających beta-bloker

■    przyjmowanie innego inhibitora anhydrazy węglanowej, takiego jak acetazolamid. Leki takie mogą być przyjmowane doustnie, w postaci kropli do oczu lub w inny sposób

■    przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitor MAO) lub wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), stosowanych w leczeniu depresji lub innych chorób

przyjmowanie parasympatykomimetyków przepisywanych w celu ułatwienia oddawania moczu. Parasympatykomimetyki to również pewien typ leków stosowanych czasami w celu przywrócenia prawidłowej pracy jelit
przyjmowanie leków opioidowych, takich jak morfina, stosowanych w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich bólów lub przyjmowanie dużych dawek aspiryny. Chociaż brak jest danych, że dorzolamidu chlorowodorek wchodzi w interakcje z aspiryną, znane jest występowanie interakcji aspiryny z niektórymi innymi lekami podobnymi do chlorowodorku dorzolamidu przyjmowanymi doustnie

przyjmowanie leków z powodu cukrzycy lub zwiększonego stężenia cukru we krwi przyjmowanie epinefryny (adrenaliny),

przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych takich jak fluoksetyna i paroksetyna, lek Dropzol Tim może wpływać na działanie innych leków, jak również inne leki mogą wpływać na działanie leku Dropzol Tim, w tym również inne leki w postaci kropli do oczu stosowane w leczeniu jaskry.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Dropzol Tim nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Należy powiadomić lekarza o ciąży lub planowaniu zajścia w ciążę.

Leku Dropzol Tim nie należy stosować w czasie karmienia piersią. Lek Dropzol Tim może przenikać do mleka. Należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem jakiegokolwiek leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Dropzol Tim może powodować u niektórych pacjentów działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, używać narzędzi lub maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dropzol Tim

Lek Dropzol Tim zawiera środek konserwujący benzalkoniowy chlorek.

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienia oczu.

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed podaniem leku i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DROPZOL TIM

Zawsze należy stosować lek Dropzol Tim zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Właściwe dawkowanie i czas trwania leczenia ustala lekarz.

Zwykle stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka/oczu dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

W przypadku stosowania leku Dropzol Tim z innymi miejscowymi lekami do oczu, należy odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy podaniem leku Dropzol Tim i innego leku.

Nie należy zmieniać dawkowania bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli pacjent musi przerwać leczenie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy dotykać oka lub powierzchni wokół oka końcówką pojemnika. Może ona być zanieczyszczona bakteriami, co może spowodować zakażenie gałki ocznej prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, nawet utraty wzroku. Aby uniknąć zanieczyszczenia pojemnika, końcówka pojemnika nie może stykać się z żadną powierzchnią.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania - końcówka kroplomierza nie powinna być powiększana.

Sposób użycia:

Zaleca się umycie rąk przed podaniem kropli do oczu.

Podanie kropli do oka może być łatwiejsze, jeśli czynność tę wykona się przed lustrem.

1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na szyjce butelki jest nieuszkodzony. W nieotwieranej butelce szczelina występująca pomiędzy butelką a zakrętką jest prawidłowa.

2.    Zdjąć zakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć, tak aby do oka dostała się jedna kropla, zgodnie z zaleceniem lekarza. NIE NALEŻY DOTYKAĆ OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5.    Należy powtórzyć czynności opisane w punktach 3 i 4 w celu zakropienia do drugiego oka, jeśli tak zalecił lekarz.

6.    Nałożyć zakrętkę i zamknąć butelkę natychmiast po użyciu.

Po użyciu leku Dropzol Tim należy nacisnąć palcem kącik oka, tuż za nosem przez 2 minuty. To pomaga w zatrzymaniu leku Dropzol Tim w przedostaniu się do reszty organizmu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Dropzol Tim

Należy przestrzegać dawkowania zaleconego przez lekarza.

W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, może wystąpić złe samopoczucie, na przykład zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie zwolnienia czynności serca. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dropzol Tim

Lek Dropzol Tim należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się czas podania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do zwykłego schematu stosowania leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dropzol Tim

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych ze stosowaniem należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Dropzol Tim może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożadane są poważne. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Dropzol Tim bez porozumienia z lekarzem.Podobnie jak inne leki stosowane do oczu, Dropzol Tim jest wchłaniany do krwi. Może on powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku podania innych beta-blokerów poprzez wstrzyknięcia lub po podaniu doustnym.

Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest mniejsze niż w przypadku leków podawanych na przykład, doustnie lub poprzez wstrzyknięcia. Wymienione działania niepożądane to reakcje widoczne w klasie beta-blokerów stosowanych w leczeniu chorób oczu.

W przypadku wystąpienia ogólnych reakcji alergicznych, w tym pokrzywki (lub swędzącej wysypki), miejscowej i uogólnionej wysypki, świądu, ciężkiej zagrażającej życiu reakcj i alergicznej, obrzęku pod skórą (które mogą wystąpić na twarzy i kończynach i mogą blokować drogi oddechowe i powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu) należy przerwać stosowanie leku Dropzol Tim i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Przy stosowaniu leku Dropzol Tim mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Pieczenie i kłucie oczu, zaburzenia smaku.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

Zaczerwienienie w okolicach oka (oczu), łzawienie lub swędzenie oka (oczu) i podrażnienie powierzchni oka (oczu), obrzęk i/lub podrażnienie w okolicach oka (oczu), uczucie obecności ciała obcego w gałce ocznej (ubytek nabłonka rogówki), zmniejszenie wrażliwości rogówki (nieodczuwanie ciała obcego w oku i nieodczuwanie bólu), ból oczu, suchość oczu, niewyraźne widzenie, bóle głowy, zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności w nosie), uczucie mdłości (nudności) i zmęczenie.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

Zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, niewyraźne widzenie (w niektórych przypadkach z powodu przerwania stosowania leku podawanego w celu rozszerzenia źrenic), zwolnienie akcji serca, omdlenia, niestrawność, kamica nerkowa (często charakteryzuje się nagłym początkiem w postaci rozdzierającego, kurczowego bólu w dolnej części pleców i/lub z boku, pachwinie lub brzuchu).

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

Toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego, która może spowodować zapalenie narządów wewnętrznych), mrowienie i drętwienie rąk i nóg (zespół Raynauda), niezwykłe odczucia (takie jak mrowienie), problemy ze snem (bezsenność), koszmary senne, utrata pamięci, osłabienie mięśni, zaburzenia seksualne, obniżone libido, udar mózgu, przejściowa krótkowzroczność, która może ustąpić po odstawieniu leku, oderwania warstwy poniżej siatkówki, które zawiera naczynia krwionośne (po zabiegach filtracyjnych), które mogą powodować zaburzenia widzenia, opadanie górnej powieki (na skutek czego oczy pozostają w połowie zamknięte), podwójne widzenie, sklejanie powiek, obrzęk rogówki (z objawami zaburzenia widzenia), niskie ciśnienie w oku, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie krwi, nieregularne tętno, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (szybszy i/lub zaburzony rytm serca), zawał serca, zmniejszony dopływ krwi do mózgu, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca wywołująca duszność oraz obrzęk stóp i nóg spowodowane nagromadzeniem płynu), uczucie zimnych dłoni i stóp, zmniejszenie krążenia w obrębie rąk i nóg, skurcze mięśni nóg i/lub ból nóg podczas chodzenia (chromanie), duszność, uczucie utraty tchu, katar lub uczucie zatkania nosa, krwawienie z nosa, trudności w oddychaniu, kaszel, podrażnienie gardła, suchość w ustach, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, łuszczyca lub nasilenie się łuszczycy, choroba Peyroniego (co może powodować skrzywienie penisa), osłabienie/zmęczenie mięśni, reakcje alergiczne takie, jak wysypka skórna, pokrzywka, swędzenie, w rzadkich przypadkach możliwe obrzęki warg, oczu i ust, świszczący oddech.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Niski poziom glukozy we krwi, obrzęk (nagromadzenie płynu), ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna, zwiększenie objawów miastenii (choroba mięśni), zwężenie dróg oddechowych (głównie u pacjentów z chorobą istniejącą wcześniej), bóle mięśni nie spowodowane aktywnością fizyczną, wysypka skórna o biało-srebrzystym wyglądzie (zmiany łuszczycopodobne), niewydolność serca, bóle brzucha, wymioty.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, szczególnie jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zmiany/zaburzenia widzenia podczas stosowania leku Dropzol Tim po zabiegu okulistycznym.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DROPZOL TIM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dropzol Tim po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki oraz na kartoniku podana po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leku Dropzol Tim można używać w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki. Należy zatem wyrzucić butelkę 4 tygodnie po jej pierwszym otwarciu, nawet, gdy pozostaje w niej pewna ilość roztworu. Aby o tym pamiętać, należy zapisać datę otwarcia w wolnym miejscu na kartoniku.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Dropzol Tim

-    Substancjami czynnymi leku są dorzolamid i tymolol. Każdy mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci 22,26 mg dorzolamidu chlorowodorku) i 5 mg tymololu (w postaci 6,83 mg tymololu maleinianu).

-    Ponadto lek zawiera: mannitol (E 241), hydroksyetylocelulozę, benzalkoniowy chlorek, roztwór (jako środek konserwujący), sodu cytrynian (E 331), sodu wodorotlenek (E 524) (w celu dostosowania pH) oraz wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Dropzol Tim i co zawiera opakowanie

Lek jest jałowym, przejrzystym, nieco lepkim, bezbarwnym, wodnym roztworem kropli do oczu.

Lek Dropzol Tim znajduje się w białej , nieprzezroczystej butelce z polietylenu średniej gęstości ze szczelnie zamkniętą końcówką zakraplacza oraz zakrętką zabezpieczoną pierścieniem gwarancyjnym i zawiera 5 ml roztworu do oczu.

Wielkość opakowania: 1, 3 lub 6 pojemników.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

S-LAB Sp. z o.o. ul. Kiełczowska 2 55-095 Mirków

Wytwórca

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

153 51 Pallini Attiki Grecja

Famar S.A., Plant A

63 Agiou Dimitriou Street

17456 Alimos, Grecja

Data zatwierdzenia ulotki: 01/2013

7

Dropzol Tim

Charakterystyka Dropzol tim

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dropzol Tim, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku), oraz 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu).

Substancje pomocnicze: każdy ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,075 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, nieco lepki, bezbarwny, wodny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dropzol Tim wskazany jest w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub jaskrą torebkową w przypadku gdy monoterapia miejscowym beta-adrenolitykiem nie jest skuteczna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka wynosi jedną kroplę leku Dropzol Tim do (worka spojówkowego) chorego oka/oczu dwa razy na dobę.

W przypadku stosowania miejscowo więcej niż jednego leku okulistycznego, należy zachować co najmniej 10-minutową przerwę pomiędzy podaniem tych leków.

Stosowanie w pediatrii

Skuteczność stosowania leku u dzieci nie została ustalona.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat (Informacje dotyczące bezpieczeństwa u dzieci w wieku > 2 lat i poniżej 6 lat, patrz punkt 5.1).

Pacjenci powinni zostać poinformowani o konieczności umycia rąk przed zastosowaniem leku oraz że należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

Należy poinformować pacjenta, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a nawet częściowej utraty wzroku.

Pacjenci powinni zostać poinformowani o prawidłowym postępowaniu z kroplami do oczu Dropzol Tim.

Instrukcja stosowania

1.    Przed pierwszym użyciem produktu należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na szyjce butelki jest nieuszkodzony. W nieotwieranej butelce szczelina występująca pomiędzy butelką a zakrętką jest prawidłowa.

2.    Zdjąć zakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć    dolną powiekę w dół, aby utworzyć

kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć, tak aby do oka dostała się jedna kropla. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

5.    W celu zakroplenia leku do drugiego oka, jeśli wskazane, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Natychmiast po użyciu nałożyć zakrętkę i zamknąć butelkę.

Podczas stosowania okluzji lub zamknięcia oczu na 2 minuty, wchłanianie jest zmniejszone.

Może to spowodować zmniejszenie ogólnoustrojowych działań niepożądanych i wzrost aktywności lokalnej.

4.3    Przeciwwskazania

Dropzol Tim jest przeciwwskazany u pacjentów z:

-    nadreaktywnością dróg oddechowych w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

-    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia nie kontrolowanym przez rozrusznik, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym,

-    ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną,

-    nadwrażliwością na substancje czynne, bądź którykolwiek składnik preparatu.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład produktu i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych leków okulistycznych podawanych miejscowo, produkt ten może ulegać wchłanianiu systemowemu. Wchodzący w skład produktu tymolol jest beta-adrenolitykiem. Zatem przy podawaniu miejscowym mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jakie stwierdzano przy systemowym podawaniu beta-adrenolityków. Częstość występowania systemowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższa niż po podaniu systemowym. W celu zmniejszenia wchłaniania systemowego patrz punkt 4.2. Zaburzenia serca:

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) i niedociśnieniem tętniczym, należy krytycznie ocenić leczenie beta-blokerami i rozważyć leczenie innymi substancjami czynnymi. Pacjenci z chorobami układu krążenia powinny być obserwowani w kierunku objawów pogorszenia tych chorób i wystąpienia działań niepożądanych.

Ze względu na negatywny wpływ na czas przewodzenia, beta-blokery powinny być ostrożnie stosowane u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe:

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężkich postaci choroby Raynauda lub zespołem Raynauda) powinni być leczeni z ostrożnością.

Zaburzenia oddychania:

Po podaniu niektórych okulistycznych beta-blokerów odnotowano działania niepożądane ze strony układu oddechowego, w tym zgony na skutek skurczu oskrzeli wśród chorych na astmę.

Dropzol Tim należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną / umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Inne beta-blokery:

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania wynikające ze stosowania beta-blokerów może być nasilony, gdy tymolol jest podawany pacjentom otrzymującym już systemowy beta-bloker. Działanie na takich pacjentów należy uważnie obserwować. Zastosowanie dwóch miejscowe beta-blokerów nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Niewydolność wątroby

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Dropzol Tim u pacjentów z upośledzeniem funkcji wątroby, z tego względu należy zachować ostrożność w tej grupie chorych.

Reakcje anafilaktyczne:

Tak jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, produkt ten może ulegać wchłanianiu systemowemu.

Dorzolamid: wchodzący w skład produktu dorzolamid jest sulfonamidem, dlatego po podaniu miejscowym mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jak przy podaniu systemowym sulfonamidów. Należy przerwać stosowanie produktu, jeśli pojawią się ciężkie działania niepożądane lub objawy nadwrażliwości.

Po podaniu produktu zawierającego dorzolamid i tymolol w postaci kropli do oczu, roztworu stwierdzono miejscowe działania niepożądane ze strony oka, podobne do tych obserwowanych po podaniu kropli do oczu zawierających dorzolamidu chlorowodorek. W przypadku wystąpienia takich działań należy rozważyć odstawienie produktu Dropzol Tim.

Tymolol: podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych pacjenci, u których w wywiadzie występuje atopia lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, mogą wykazywać większą nadwrażliwość na ekspozycję na alergeny i mogą nie reagować na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Leczenie skojarzone

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania następujących leków:

-    dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej

-    blokujących receptory beta-adrenergiczne do stosowania miejscowego.

Zakończenie leczenia

Podobnie jak w przypadku beta-adrenolityków podawanych systemowo, jeśli konieczne jest odstawienie roztworu do oczu tymololu u pacjentów z chorobą wieńcową, produkt należy wycofywać stopniowo.

Dodatkowe działanie beta-adrenolityków:

Hipoglikemia/cukrzyca:

Beta-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów z samoistną hipoglikemią lub u pacjentów z cukrzycą chwiejną, jak również beta-blokery mogą maskować objawy ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy. Nagłe przerwanie leczenia beta-adrenolitykami może spowodować zaostrzenie objawów.

Leczenie beta-adrenolitykami może nasilać objawy myasthenia gravis.

Dodatkowe działanie inhibitorów anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej wiązało się z kamicą moczową w wyniku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zwłaszcza u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Chociaż nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej w trakcie stosowania produktu Dropzol Tim, niezbyt często stwierdzano kamicę moczową. Ponieważ produkt Dropzol Tim zawiera miejscowy inhibitor anhydrazy węglanowej, który ulega wchłanianiu systemowemu, pacjenci z kamicą nerkową w wywiadzie mogą być narażeni na większe ryzyko kamicy moczowej podczas stosowania produktu Dropzol Tim.

Inne

Postępowanie w przypadku ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania wymaga interwencji terapeutycznych jako uzupełnienie okulistycznych leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nie badano stosowania produktu Dropzol Tim u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania.

Znieczulenia chirurgiczne:

Okulistyczne beta-blokery mogą blokować efekty systemowych beta-mimetyków np. adrenaliny. Należy poinformować anestezjologa, gdy pacjent otrzymuje timolol.

Choroby rogówki:

Dorzolamid: podczas stosowania dorzolamidu obserwowano obrzęk rogówki i nieodwracalną dekompensację rogówki u osób z wcześniej istniejącymi przewlekłymi wadami rogówki i/lub zabiegami chirurgicznymi wewnątrz gałki ocznej w wywiadzie. Należy zachować ostrożność przy miejscowym stosowaniu dorzolamidu u takich pacjentów.

Tymolol: okulistyczne P-blokery mogą powodować suchość oczu. Pacjenci z chorobami rogówki powinny być leczeni z ostrożnością.

Odwarstwienie naczyniówki:

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. timolol, acetazolamid), stwierdzano występowanie odwarstwienia naczyniówki po zabiegach filtracyjnych.

Tak jak w przypadku stosowania innych leków przeciwko jaskrze, u niektórych pacjentów obserwowano po długotrwałym leczeniu zmniejszoną wrażliwość na maleinian tymololu podawany do oczu. Jednak w badaniach klinicznych, w których obserwowano 164 osoby przez co najmniej trzy lata, nie stwierdzono istotnej różnicy w średniej wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego po wstępnej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych:

Produkt Dropzol Tim zawiera benzalkoniowy chlorek jako substancję konserwującą, który może powodować podrażnienie oka. Benzalkoniowy chlorek powoduje przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed podaniem leku należy usunąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie dopiero po co najmniej 15 minutach.

Stosowanie w pediatrii:

Patrz punkt 5.1.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono badań interakcji produktu Dropzol Tim krople do oczu, roztwór z innymi lekami.

W badaniach klinicznych produkt Dorzolamid/Tymolol krople do oczu, roztwór stosowano wraz z następującymi lekami działającymi ogólnie, nie stwierdzając niepożądanych interakcji: inhibitorami ACE, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym aspiryną oraz hormonami (np. estrogenami, insuliną, tyroksyną).

Istnieje możliwość addytywnych działań i wystąpienia niedociśnienia tętniczego i (lub) znacznej bradykardii przy równoczesnym podawaniu roztworu do oczu okulistycznych beta-blokerów z doustnymi antagonistami kanału wapniowego, beta-adrenolitykami, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetedyną, lekami opioidowymi oraz inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitor monoaminooksydazy MAO).

Stwierdzono nasilenie ogólnoustrojowego zahamowania receptorów beta-adrenergicznych (np. zmniejszona częstość rytmu serca, depresja) podczas leczenia skojarzonego inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyną, fluoksetyną, paroksetyną) i tymololem.

Dorzolamid będący składnikiem leku Dropzol Tim jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i chociaż podaje się go miejscowo, ulega on systemowemu wchłanianiu. W badaniach klinicznych stosowanie roztworu do oczu dorzolamidu chlorowodorku nie wiązało się z zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak stwierdzano takie zaburzenia przy doustnym podawaniu inhibitorów anhydrazy węglanowej i powodowały one w pewnych przypadkach interakcje z innymi lekami (np. toksyczność związana z leczeniem salicylanami w dużych dawkach). Dlatego też należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich interakcji u chorych przyjmujących lek Dropzol Tim.

Chociaż sam lek Dropzol Tim ma niewielki wpływ lub nie ma wpływu na wielkość źrenic, czasami obserwowano rozszerzenie źrenicy po równoczesnym podaniu okulistycznych beta-blokerów i adrenaliny (epinefryny).

Beta adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemiczne leków przeciwcukrzycowych.

Doustnie podawane leki blokujące receptory beta adrenergiczne mogą nasilać występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu Dropzol Tim nie należy stosować podczas ciąży.

Dorzolamid

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu w czasie ciąży.

Badania na królikach otrzymujących dorzolamid w dawkach toksycznych dla matki wykazywały działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu kobiet w ciąży. Tymololu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Aby zmniejszyć wchłanianie, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały wad rozwojowych, ale wskazują na ryzyko opóźnienia wzrostu, gdy beta-blokery są podawane drogą doustną. Ponadto objawy stosowania beta-blokerów (np. bradykardia, niedociśnienie, zaburzenia oddechowe i hipoglikemia) zaobserwowano u noworodków, gdy beta-blokery były podawane przed porodem.

Jeśli Dropzol Tim podawany jest do momentu porodu, noworodek powinien być uważnie obserwowany w pierwszych dniach życia.

Laktacja

Dorzolamid: brak informacji dotyczących przenikania dorzolamidu do mleka kobiecego. U karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid zaobserwowano zmniejszenie przyrostu masy ciała u potomstwa. Tymolol nie przenika do mleka kobiecego. Produktu Dropzol Tim nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Tymolol: beta-blokery są wydzielane do mleka kobiecego. Jednakże, w dawkach terapeutycznych tymololu w postaci kropli do oczu nie jest prawdopodobne, że wystarczająca ilość substancji będzie obecna w mleku matki w celu wywołania efektów klinicznych stosowania beta-blokerów u niemowląt. Aby zmniejszyć wchłanianie, patrz punkt 4.2

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Możliwe działania niepożądane, takie jak zaburzenia ostrości widzenia, mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i (lub) obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Podobnie jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, dorzolamid/tymolol wchłania się do krwiobiegu. Może to spowodować podobne działania niepożądane jak systemowe beta-blokery. Częstość występowania systemowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższy niż po podaniu systemowym. Wymienione działania niepożądane zawierają również reakcje po podaniu okulistycznych beta-blokerów.

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych specyficznych dla produktu Dorzolamid/Tymolol; ograniczały się one do tych stwierdzanych wcześniej przy stosowaniu dorzolamidu chlorowodorku i (lub) tymololu maleinianu. Ogólnie, częste działania niepożądane były łagodne i nie wymagały przerwania leczenia.

Badania kliniczne z produktem Dorzolamid/Tymolol krople do oczu, roztwór prowadzone były z udziałem 1035 osób.

Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku Dorzolamid/Tymolol roztwór kropli do oczu z powodu miejscowych działań niepożądanych ze strony oka, około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało leczenie ze względu na miejscowe działania niepożądane sugerujące alergię lub nadwrażliwość (takie jak zapalenie powiek i zapalenie spojówek).

Następujące działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu produktu Dorzolamid/Tymolol krople do oczu, roztwór lub jednego z jego składników w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu na rynek:

Bardzo często: (>1/10)

Często: (>1/100, <1/10)

Niezbyt często: (>1/1000, <1/100)

Rzadko: (>1/10 000, <1/1000)]

Bardzo rzadko: (<1/10 000)

Częstość nie znana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Nie znana: ogólnoustrojowe reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Nie znana: hipoglikemia

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne:

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: bóle głowy*

Rzadko: zawroty głowy*, parestezje*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Często: bóle głowy *

Niezbyt często: zawroty głowy*, depresja*

Rzadko: bezsenność*, koszmary nocne*, utrata pamięci, parestezje*, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych myasthenia gravis, zmniejszenie popędu płciowego*, udar mózgu*

Nie znana: omdlenia, niedokrwienie mózgu Zaburzenia oka:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Bardzo często: uczucie pieczenia i kłucia

Często: nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie, łzawienie

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko: podrażnienie, w tym zaczerwienienie*, ból*, sklejanie powiek*, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po odstawieniu leku), obrzęk rogówki*, obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe*, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Często: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek*, zapalenie rogówki*, zmniejszona wrażliwość rogówki, suchość gałki ocznej *

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach w wyniku odstawienia leków zwężających źrenicę)*

Rzadko: opadanie powieki, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia i odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)* (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

Nie znana: erozja rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: szum w uszach*

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: zwolnienie czynności serca*, omdlenie*

Rzadko: niedociśnienie tętnicze*, bóle w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu serca*, zastoinowa niewydolność serca*, blok przedsionkowo-komorowy*, zatrzymanie czynności serca*, niedokrwienie mózgu, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

Nie znana: niewydolność serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Często: zapalenie zatok

Rzadko: duszność, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Rzadko: krwawienie z nosa*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: duszność*

Rzadko: skurcz oskrzeli (głównie u osób wcześniej występującą chorobą przebiegającą ze skurczem oskrzeli)*, kaszel*

Zaburzenia żołądka i jelit:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Bardzo często: zaburzenia smaku

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: nudności*

Rzadko: podrażnienie gardła, suchość jamy ustnej *

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: nudności*, dyspepsja*

Rzadko: biegunka, suchość jamy ustnej *

Nie znana: zaburzenia smaku, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Rzadko: wysypka*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Nie znana: wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: toczeń rumieniowaty układowy Nie znana: ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Niezbyt często: kamica moczowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: choroba Peyroniego*

Nie znana: zaburzenia czynności seksualnych, zmniejszenie libido Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Rzadko: objawy podmiotowe i przedmiotowe ogólnej reakcji alergicznej, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, anafilaksja, rzadko skurcz oskrzeli

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: osłabienie/zmęczenie*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: osłabienie/zmęczenie*

*Te działania niepożądane obserwowano także przy stosowaniu roztworu do oczu dorzolamidu/tymololu po wprowadzeniu na rynek.

Badania diagnostyczne

W badaniach klinicznych stosowanie leku Dorzolamid/Tymolol roztwór kropli do oczu nie wiązało się z istotnymi klinicznie zaburzeniami elektrolitowymi.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest danych dotyczących przypadkowego lub umyślnego połknięcia produktu leczniczego Dorzolamid/Tymolol krople do oczu, roztwór.

Istnieją doniesienia o nieumyślnym przedawkowaniu roztworu do oczu tymololu maleinianu skutkującym działaniami systemowymi podobnymi do tych obserwowanych przy systemowym podawaniu beta-adrenolityków, takimi jak bóle i zawroty głowy, spłycenie oddechu, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Najczęstszymi objawami, jakich można oczekiwać przy przedawkowaniu dorzolamidu, są zaburzenia elektrolitowe, kwasica i ewentualnie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące przedawkowania dorzolamidu chlorowodorku u ludzi poprzez przypadkowe lub celowe połknięcie. Po spożyciu stwierdzano senność. Przy podaniu miejscowym obserwowano: nudności, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu i dysfagia.

Stosuje się leczenie objawowe i wspomagające. Należy monitorować stężenie elektrolitów w osoczu (zwłaszcza potasu) i pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol za pomocą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę - leki P- adrenolityczne - tymolol w połączeniach.

Kod ATC: S01E D51

Mechanizm działania

Dorzolamid/Tymolol krople do oczu roztwór zawiera dwa składniki: dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian. Oba te składniki obniżają podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, lecz różnią się mechanizmami działania.

Chlorowodorek dorzolamidu silnie hamuje aktywność ludzkiej anhydrazy węglanowej typu II. Zahamowanie aktywności tego enzymu w aparacie rzęskowym zmniejsza wydzielanie cieczy wodnistej, prawdopodobnie przez spowolnienie tworzenia jonów wodorowęglanowych z następowym ograniczeniem transportu sodu i płynu. Maleinian tymololu nieselektywnie blokuje receptory beta-adrenergiczne. Nie określono precyzyjnie mechanizmu, w którym obniża on ciśnienie śródgałkowe, chociaż badania z wykorzystaniem fluoresceiny i tonografii wykazują, że głównym działaniem może być zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach obserwowano także niewielki wzrost odpływu cieczy. Łączne działanie obu substancji prowadzi do obniżenia ciśnienia śródgałkowego w większym stopniu, niż w przypadku ich osobnego podawania.

Po zastosowaniu miejscowym Dropzol Tim obniża podwyższone ciśnienie śródgałkowe, niezależnie od tego czy jest ono związane z jaskrą, lub też nie. Podwyższone ciśnienie śródgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego i ograniczenia pola widzenia związanego z jaskrą.

Dorzolamid/Tymolol krople do oczu roztwór obniża ciśnienie śródgałkowe nie wywołując działań niepożądanych, takich jak: ślepota nocna, skurcz akomodacji i zwężenie źrenicy, które są często obserwowane przy stosowaniu leków zwężających źrenicę.

Działania farmakodynamiczne

Działanie kliniczne:

Osoby dorosłe

Przeprowadzono badania kliniczne trwające do 15 miesięcy w celu porównania działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu Dorzolamid/Tymolol krople do oczu, roztwór b.i.d. (rano i wieczorem) z 0,5% tymololem i 2,0% dorzolamidem podawanymi oddzielnie lub w skojarzeniu u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których leczenie skojarzone uznano w tych badaniach za właściwe. Byli to zarówno pacjenci nieleczeni, jak i osoby, u których nie uzyskano właściwej kontroli przy monoterapii tymololem. Przed włączeniem do badania, większość pacjentów leczono miejscowo beta-adrenolitykiem w monoterapii. W analizie połączonych wyników badań, działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu Dorzolamid/Tymolol roztwór kropli do oczu stosowanego 2 razy na dobę było większe, niż stosowanego w monoterapii 2% dorzolamidu 3 razy na dobę lub 0,5% tymololu stosowanego 2 razy na dobę. Działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu Dorzolamid/Tymolol krople do oczu, roztwór stosowanego 2 razy na dobę było takie samo, jak przy leczeniu skojarzonym dorzolamidem stosowanym 2 razy na dobę i tymololem stosowanym 2 razy na dobę . Wykazano działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe leku Dorzolamid/Tymolol roztwór kropli do oczu stosowanego 2 razy na dobę przy pomiarach o różnych porach dnia i działanie to utrzymywało się w trakcie długotrwałego stosowania.

Dzieci

Przeprowadzono trzymiesięczne badanie z grupą kontrolną, którego głównym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa 2% roztworu do oczu dorzolamidu chlorowodorku u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 dzieci w wieku poniżej 6 lat i w wieku 2 lat i powyżej, z niewłaściwą kontrolą ciśnienia wewnątrzgałkowego przy monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymało w fazie otwartej badania lek Dorzolamid/Tymolol roztwór krople do oczu. Nie oceniono skuteczności u tych dzieci. W tej małej grupie pacjentów, lek Dorzolamid/Tymolol krople do oczu, roztwór podawany dwa razy na dobę był ogólnie dobrze tolerowany, przy czym 19 pacjentów stosowało lek przez cały okres badania, a u 11 pacjentów lek odstawiono ze względu na zabieg chirurgiczny, zmianę leku lub inne przyczyny.

Właściwości farmakokinetyczne

5.2


Dorzolamidu chlorowodorek

Inaczej niż w przypadku doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, miejscowe podawanie dorzolamidu chlorowodorku pozwala na bezpośrednie działanie leku w oku przy znacznie mniejszych dawkach, a zatem przy mniejszej ekspozycji ogólnoustrojowej. W badaniach klinicznych skutkowało to obniżeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej lub bez zmian stężenia elektrolitów charakterystycznych dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej .

Przy podaniu miejscowym, dorzolamid przenika do krążenia systemowego. W celu oceny możliwości ogólnoustrojowego hamowania anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitu w erytrocytach i osoczu oraz zahamowanie anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Dorzolamid ulega kumulacji w czerwonych krwinkach w trakcie przewlekłego stosowania w wyniku wybiórczego wiązania się z anhydrazą węglanową typu II, podczas gdy w osoczu utrzymuje się bardzo małe stężenie wolnego leku. Lek macierzysty posiada jeden metabolit N-dezetylowy, który wykazuje słabsze od leku macierzystego działanie hamujące anhydrazę węglanową II oraz jest inhibitorem mniej aktywnego izoenzymu anhydrazy węglanowej I. Metabolit także ulega kumulacji w erytrocytach, gdzie wiąże się przede wszystkim z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (w około 33%). Dorzolamid wydalany jest głównie w postaci niezmienionej z moczem; z moczem również wydalany jest jego metabolit. Po zakończeniu leczenia wypłukanie dorzolamidu z erytrocytów zachodzi w sposób nieliniowy, co skutkuje na początku nagłym zmniejszeniem stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji, z okresem półtrwania około 4 miesięcy.

Przy doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji ogólnoustrojowej po długotrwałym stosowaniu miejscowym do oka, stan stacjonarny osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie stacjonarnym w osoczu praktycznie nie było wolnego leku ani jego metabolitu; hamowanie anhydrazy węglanowej w erytrocytach było mniejsze, niż założono, że jest to konieczne dla farmakologicznego wpływu na czynność nerek lub oddychanie. Podobne parametry farmakokinetyczne obserwowano po przewlekłym miejscowym podawaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych osób w podeszłym wieku z upośledzeniem czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) stężenie metabolitu w erytrocytach było większe, lecz nie wiązały się z tym szczególne różnice w hamowaniu anhydrazy węglanowej lub istotne klinicznie działania niepożądane.

Tymololu maleinian

W badaniu oceniającym stężenie leku w osoczu u sześciu osób, określono ekspozycję ogólnoustrojową na tymolol po miejscowym podawaniu 0,5% roztworu do oczu maleinianu tymololu dwa razy na dobę. Średnie szczytowe stężenie w osoczu po dawce porannej wynosiło 0,46 ng/ml, a po dawce popołudniowej 0,35 ng/ml.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa w odniesieniu do narządu wzroku oraz bezpieczeństwa ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze określony.

Dorzolamidu chlorowodorek

Badania na królikach otrzymujących dorzolamid w dawkach toksycznych dla matki wywołujących kwasicę metaboliczną wykazały wady trzonów kręgów u płodów.

Tymololu maleinian

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego.

Ponadto nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych ze strony oka u zwierząt, którym miej scowo podawano roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorku i tymololu maleinianu lub dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian w skojarzeniu. Badania in vitro i in vivo każdego ze składników nie wykazały działań mutagennych. Nie oczekuje się zatem żadnego istotnego ryzyka dla bezpieczeństwa ludzi przy stosowaniu terapeutycznych dawek leku Dorzolamid/Tymolol krople do oczu, roztwór.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 241)

Hydroksyetyloceluloza Sodu cytrynian (E 331)

Sodu wodorotlenek (E 524) (do dostosowania pH) Benzalkoniowy chlorek, roztwór Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Od pierwszego otwarcia: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Biały, nieprzezroczysty, dozownik z polietylenu średniej gęstości ze szczelnie zamkniętą końcówką zakraplacza z LDPE oraz zakrętką zabezpieczoną pierścieniem gwarancyjnym z HDPE, umieszczony w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 1, 3 oraz 6 butelek po 5 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

S-LAB Sp. z o.o. ul. Kiełczowska 2 55-095 Mirków

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18 611

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-08-23

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2011- 08-23

2012- 03-13

2013- 01-30

13

Dropzol Tim