+ iMeds.pl

Droteryn 0,5 mg/mlUlotka Droteryn

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Droteryn

0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór (Tetryzolini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Droteryn i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Droteryn

3.    Jak stosować lek Droteryn

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Droteryn

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DROTERYN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Droteryn stosowany jest w leczeniu:

•    podrażnień oczu np. dymem, wiatrem, chlorowaną wodą i światłem;

•    alergicznych zapaleń oczu, np. w przebiegu kataru siennego lub uczulenia na pyłek.

Droteryn należy do grupy leków zwanych alfa-sympatykomimetykami.

Droteryn przeznaczony jest dla pacjentów w wieku co najmniej 6 lat.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DROTERYN

Kiedy nie stosować leku Droteryn

■    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tetryzolinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

■    Jeżeli u pacjenta stwierdzono pewną chorobę oczu (jaskrę z wąskim kątem).

■    U dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Droteryn

■    Jeśli pacjent ma ciężkie schorzenia sercowo-naczyniowe, takie jak choroby naczyń wieńcowych, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, rak nadnerczy (guz chromochłonny).

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia metaboliczne, takie jak nadczynność tarczycy lub cukrzyca (duże stężenie cukru we krwi).

■    Jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi (np. inhibitory monoaminooksydazy - IMAO).

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono zespół suchego oka.

■    Jeśli u pacjenta rozpoznano jaskrę (inną niż jaskra z wąskim kątem, w której stosowanie tetryzoliny jest przeciwwskazane).

■    Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe (patrz punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Droteryn”).

Jeśli pacjent uważa, że którekolwiek z powyższych stwierdzeń go dotyczy, nie powinien stosować kropli Droteryn bez konsultacji z lekarzem.

Uwaga

Podrażnienie lub zaczerwienienie oczu może również być objawem ciężkiej choroby oczu. W takim przypadku należy skonsultować się z okulistą.

Należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą, jeśli u pacjenta wystąpi:

•    nagłe zaczerwienie obydwojga oczu lub jednego oka;

•    ból oka lub ból głowy;

•    zaburzenie widzenia lub pojawianie się przed oczami pływających plamek.

Uwaga dla osób noszących soczewki kontaktowe

W zasadzie nie należy nosić soczewek kontaktowych w razie jakichkolwiek chorób oczu.

W przypadku podrażnienia oczu noszenie okularów może być bardziej korzystne, gdyż podrażnienie oczu jest objawem choroby.

Jeżeli okulista wyrazi zgodę na noszenie przez pacjenta soczewek kontaktowych w wyjątkowych przypadkach, należy przestrzegać następujących zasad: soczewki należy wyjąć przed zakropleniem leku i włożyć je ponownie najwcześniej po upływie 15 minut.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie leku Droteryn jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Doświadczenie dotyczące stosowania tetryzoliny u niemowląt i dzieci jest ograniczone, dlatego lek Droteryn należy stosować u dzieci i w większych dawkach jedynie po zasięgnięciu opinii lekarskiej.

Tetyzolina stosowana zgodnie z zaleceniami może spowodować ciężkie zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza u bardzo małych dzieci. Z tego względu przepisanie dzieciom leku Droteryn wymaga ostrożności, a sam lek należy przechowywać w miejscu dla nich niewidocznym i niedostępnym.

Po długotrwałym stosowaniu produktu leczniczego notowano przekrwienie z odbicia (charakteryzujące się przewlekłym zaczerwienieniem i obrzękiem lub przekrwieniem reaktywnym), które może być powodowane przez nadużywanie leku. Opisywano także rogowacenie i zamknięcie punktów łzowych po długotrwałym stosowaniu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie pewne leki psychotropowe (inhibitory MAO lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), może się zwiększyć ciśnienie tętnicze krwi.

Jeśli pacjent stosuje oprócz leku Droteryn inne krople do oczu lub maść do oczu, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między tymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Droteryn nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Droteryn ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów możliwe działania niepożądane w postaci nieostrego widzenia mogą wpływać na zdolność wykonywania tych czynności. Jeśli działanie takie wystąpi u pacjenta, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Droteryn

Chlorek benzalkoniowy (środek konserwujący) może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Wiadomo, że chlorek benzalkoniowy powoduje przebarwienie soczewek kontaktowych. Przed użyciem kropli do oczu należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DROTERYN

Lek Droteryn należy zawsze stosować zgodnie z ulotką. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lek Droteryn stosuje się wyłącznie jako krople do oczu. Nie wolno ich połykać.

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to: jedna kropla do chorego oka (oczu) 2 lub 3 razy na dobę.

Nie zaleca się leczenia dłuższego niż 5 dni, gdyż długotrwałe leczenie tetryzoliną może spowodować efekt z odbicia, w tym przekrwienie reaktywne.

Instrukcja stosowania:

Podczas stosowania leku Droteryn należy ściśle przestrzegać poniższych wskazówek. Przed zakropieniem leku do oczu należy umyć ręce.

Nie wolno dotykać końcówką zakraplacza oka ani jego okolicy. Grozi to zanieczyszczeniem bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka prowadzące do jego ciężkiego uszkodzenia, a nawet utraty wzroku. W celu uniknięcia możliwego zanieczyszczenia, końcówka zakraplacza nie może dotykać żadnej powierzchni.

1.    Nie wolno stosować produktu leczniczego, jeżeli opaska uszczelniająca przy zakrętce została przerwana przed pierwszym użyciem.

2.    Buteleczkę otwiera się, odkręcając zakrętkę aż do momentu przerwania opaski zabezpieczającej.

3.    Należy odchylić głowę do tyłu i odchylić nieco dolną powiekę w taki sposób, aby utworzyć kieszonkę między powieką i okiem (rys. 1).

4. Odwrócić buteleczkę, delikatnie ją ścisnąć (jak pokazano na rysunkach 2 i 3) i wpuścić jedną kroplę do oka. Nie wolno dotykać oka ani powieki końcówką zakraplacza.

5.    Jeśli konieczne jest podanie kropli do drugiego oka, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 3 i 4.

6.    Po zakropleniu leku należy delikatnie uciskać końcówką palca (palców) przez minutę worek łzowy przy wewnętrznym kącie oka.

7.    Bezpośrednio po zakropleniu leku buteleczkę należy zamknąć zakrętką i umieścić z powrotem w tekturowym opakowaniu zewnętrznym.

8.    Końcówka zakraplacza jest tak zaprojektowana, aby umożliwić dokładne odmierzenie pojedynczej kropli, dlatego nie należy powiększać otworu u jej wylotu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Droteryn

Przedawkowanie leku prowadzi do rozszerzenia źrenicy (czarnej części oka).

Po niezamierzonym połknięciu leku mogą wystąpić różne objawy, takie jak nudności, niebieskawe zabarwienie skóry, warg i języka na skutek niedotlenienia krwi (sinica), gorączka, kurcze mięśni, szybkie i nieregularne bicie serca, zatrzymanie akcji serca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, duszność (obrzęk płuc), zespół zaburzeń oddechowych i zaburzenia psychiczne; możliwe jest również zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniżona ciepłota ciała, powolne bicie serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego podobne do tego, jakie występuje we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

Zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego mogą występować zwłaszcza u małych dzieci, powoduj ąc nieprawidłowo zwolniony oddech i zapaść krążeniową.

W razie przedawkowania leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Droteryn

Jeśli pacjent opuści dawkę leku, powinien zakroplić lek tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się już czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i powrócić do zaleconego schematu stosowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Droteryn może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): ogólnoustrojowe działania niepożądane, takie jak zaburzenia rytmu serca, ból głowy, drżenie, osłabienie, pocenie się i zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz także punkt „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Droteryn”).

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

•    nieostre widzenie oraz

•    zwiększona wrażliwość na światło na skutek rozszerzenia źrenicy (czarnej części oka).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

. zaczerwienienie i łzawienie oczu ze zwiększoną wrażliwością na światło (podrażnienie spojówek).

Odnotowano jeden przypadek rogowacenia spojówek (nadmierne rogowacenie nabłonkowe) z zamknięciem kanalika łzowego i łzawieniem po długotrwałym stosowaniu leku Droteryn.

U niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem rogówki (przezroczystej warstwy pokrywającej przednią część oka) bardzo rzadko występowały podczas leczenia mętne plamy na rogówce spowodowane gromadzeniem się wapnia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DROTERYN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Droteryn po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Droteryn można używać w ciągu 6 tygodni od pierwszego otwarcia buteleczki, ale przed upływem terminu ważności. Po tym czasie niezużyte resztki kropli należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Droteryn

Substancją czynną leku jest tetryzoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku, co odpowiada 0,4 ml tetryzoliny.

Ponadto lek zawiera: benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, hypromelozę 7382 mPas, disodu fosforan dwunastowodny, sorbitol, wodę do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny stężony (do ustalenia pH)

Jak wygląda lek Droteryn i co zawiera opakowanie

Droteryn jest bezbarwnym roztworem.

Droteryn dostępny jest w przejrzystych butelkach z LDPE z kroplomierzem (przezroczystym) z LDPE i białą, czworoboczną zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 1 x 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca Aeropharm GmbH Francois -Mitterrand-Allee 1 07407 Rudolstadt, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2013

Logo Sandoz

6 DE/H/1905/001/IA/001

Droteryn

Charakterystyka Droteryn

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Droteryn, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku (Tetryzolini hydrochloridum), co odpowiada 0,4 mg tetryzoliny.

1 kropla zawiera około 18,5 mikrograma tetryzoliny chlorowodorku.

Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Bezbarwny roztwór wodny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

. Podrażnienie oczu, np. przez dym, wiatr, chlorowaną wodę i światło.

. Alergiczne zapalenie oczu, np. w przebiegu kataru siennego i nadwrażliwości na pyłek.

Droteryn jest przeznaczony dla pacjentów w wieku co najmniej 6 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie do oka.

Zaleca się podawanie 1 kropli do (worka spojówkowego) objętego chorobą oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę.

Nie zaleca się leczenia dłuższego niż 5 dni, gdyż długotrwałe leczenie tetryzoliną może spowodować efekt z odbicia, w tym przekrwienie reaktywne (patrz punkt 4.4).

Tak, jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, zaleca się uciskanie przez minutę worka spojówkowego w przyśrodkowym kącie oka w celu zredukowania możliwości wchłaniania ogólnoustrojowego leku. Zabieg ten należy wykonać natychmiast po podaniu każdej kropli leku.

Jeśli stosowany jest więcej niż jeden miejscowo działający lek okulistyczny, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnych leków.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3).

Produkt leczniczy można stosować u dzieci wyłącznie na zlecenie lekarza.

Instrukcja stosowania

Przed zastosowaniem kropli do oczu należy umyć ręce.

Nie wolno dotykać końcówką zakraplacza oka ani jego okolicy. Grozi to zanieczyszczeniem bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka prowadzące do jego ciężkiego uszkodzenia, a nawet utraty wzroku. W celu uniknięcia możliwego zanieczyszczenia, końcówka zakraplacza nie może dotykać żadnej powierzchni.

1.    Nie wolno stosować produktu leczniczego, jeżeli opaska uszczelniająca przy zakrętce została przerwana przed pierwszym użyciem.

2.    Buteleczkę otwiera się, odkręcając zakrętkę aż do momentu przerwania opaski zabezpieczającej.

3.    Należy odchylić głowę do tyłu i odchylić nieco dolną powiekę w taki sposób, aby utworzyć kieszonkę między powieką i okiem (rys. 1).


Rys.1

4. Odwrócić buteleczkę, delikatnie ją ścisnąć (jak pokazano na rysunkach 2 i 3) i wpuścić jedną kroplę do oka. Nie wolno dotykać oka ani powieki końcówką zakraplacza.5.    Jeśli konieczne jest podanie kropli do drugiego oka, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 3 i 4.

6.    Po zakropleniu leku należy delikatnie uciskać końcówką palca (palców) przez minutę worek łzowy przy wewnętrznym kącie oka.

7.    Bezpośrednio po zakropleniu leku buteleczkę należy zamknąć zakrętką i umieścić z powrotem w tekturowym opakowaniu zewnętrznym.

8.    Końcówka zakraplacza jest tak zaprojektowana, aby umożliwić odmierzenie pojedynczej kropli, dlatego nie należy powiększać otworu u jej wylotu.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Droteryn jest przeciwwskazane:

. u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

. u pacj entów z j askrą z wąskim kątem przesączania;

. u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu Droteryn nie należy stosować w przypadku:

-    ciężkich zaburzeń sercowo-naczyniowych (np. choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego lub guza chromochłonnego);

-    zaburzeń metabolicznych (np. nadczynności tarczycy lub cukrzycy);

-    leczenia inhibitorami MAO i innymi lekami mogącymi zwiększać ciśnienie tętnicze;

-    suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa;

-    zespołu suchego oka;

-    jaskry.

Stosowanie u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania jest przeciwwskazane. W innych postaciach jaskry produkt leczniczy można stosować tylko ze szczególną ostrożnością i pod kontrolą lekarza.

Po długotrwałym stosowaniu produktu leczniczego notowano przekrwienie z odbicia (charakteryzujące się przewlekłym zaczerwienieniem i obrzękiem lub przekrwieniem reaktywnym), które może być spowodowane przez nadużywanie leku. Opisywano także rogowacenie i zamknięcie punktów łzowych po długotrwałym stosowaniu.

Uwaga dla osób stosujących soczewki kontaktowe

W zasadzie nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych, jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące oczu, takie jak podrażnienie.

Chlorek benzalkoniowy (środek konserwujący) może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z soczewkami kontaktowymi. Soczewki kontaktowe należy wyjąć przed zakropleniem produktu Droteryn i można je ponownie założyć po upływie co najmniej 15 minut. Wiadomo, że chlorek benzalkoniowy powoduje przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W razie jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych może wystąpić zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi spowodowane nasileniem ogólnoustrojowego działania zwężającego naczynia krwionośne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu Droteryn w czasie ciąży i karmienia piersią. Nie ma również badań na zwierzętach. Oczekuje się, że ogólnoustrojowa ekspozycja na tetryzolinę podaną do oka jest bardzo mała, ale ze względu na działanie zwężające naczynia krwionośne tetryzolina stosowana w czasie ciąży i karmienia piersią może mieć niepożądany wpływ na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy płodu i noworodka.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Droteryn podczas ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Droteryn ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów możliwe działania niepożądane w postaci nieostrego widzenia mogą wpływać na zdolność wykonywania tych czynności.

4.8    Działania niepożądane

Ocena działań niepożądanych opiera się na podanych niżej informacjach dotyczących częstości występowania.

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100, <1/10)

Niezbyt często (>1/1000, <1/100)

Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia oka

Rzadko: rozszerzenie źrenic, niewyraźne widzenie Bardzo rzadko: podrażnienie spojówek

Opisano pojedynczy przypadek rogowacenia nabłonkowego (nadmierne rogowacenie) spojówek z zamknięciem kanalika łzowego i łzawieniem po długotrwałym stosowaniu leku.

U niektórych pacjentów ze znaczącym uszkodzeniem rogówki opisano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związanego ze stosowaniem kropli do oczu z zawartością fosforanów.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ogólnoustrojowe działanie sympatykomimetyczne (patrz punkt 4.9).

4.9 Przedawkowanie Objawy przedawkowania

Objawami przedawkowania są: rozszerzenie źrenic, nudności, sinica, gorączka, kurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, zaburzenia oddechowe, zaburzenia psychiczne, możliwe również zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, zmniejszeniem temperatury ciała, bradykardią, niedociśnieniem tętniczym podobnym do występującego we wstrząsie, bezdechem i śpiączką.

Istnieje ryzyko, zwłaszcza u małych dzieci, związane z połknięciem leku, które może powodować zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, depresję oddechową i zapaść krążeniową. Tetryzolina w dawce 0,01 mg /kg mc. może już być toksyczna.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Przeciwwskazane jest podawanie węgla aktywowanego, płukanie żołądka, wentylacja tlenem, stosowanie leków zwężających naczynia krwionośne. W razie konieczności należy obniżyć gorączkę i zastosować leczenie przeciwdrgawkowe.

Jeżeli wystąpią objawy przeciwcholinergiczne, należy podać odtrutkę w postaci fizostygminy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sympatykomimetyki stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie. Kod ATC: S01GA02

Tertryzolina, pochodna imidazolu, jest lekiem pobudzającym receptory alfa-adrenergiczne o bardzo słabym działaniu na receptory beta-adrenergiczne. Powoduje skurcz naczyń krwionośnych oraz zmniejsza przekrwienie błon śluzowych.

Roztwory tetryzoliny stosowanie na spojówkę oka powoduj ą w ciągu kilku minut miejscowy skurcz naczyń krwionośnych, utrzymujący się od 4 do 8 godzin.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych dotyczących farmakokinetycznego działania miejscowego lub ogólnoustroj owego. Możliwe jest wchłanianie ogólnoustrojowe po podaniu do oka, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia nabłonka błony śluzowej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Miejscowe stosowanie 0,05% roztworu tetryzoliny w postaci kropli do oczu 3 razy na dobę przez 8 dni nie miało toksycznego wpływu na oko.

Nie wykazano działania mutagennego tetryzoliny w teście Amesa ani działania klastogennego in vitro w obwodowych limfocytach ludzkich. Nie ma badań dotyczących działania rakotwórczego ani toksycznego wpływu na reprodukcję. Brak również innych nieklinicznych badań, które miałyby znaczenie dla bezpieczeństwa klinicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Sodu diwodorofosforan dwuwodny Hypromeloza 7382 mPas Disodu fosforan dwunastowodny Sorbitol

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny stężony (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

1 rok

Po pierwszym otwarciu: 6 tygodni.

Po tym czasie należy usunąć wszelkie niewykorzystane resztki roztworu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z LDPE (przezroczysta) z kroplomierzem (przezroczystym) z LDPE i czworoboczną zakrętką (białą) z HDPE w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Pacjenta należy poinstruować o prawidłowym sposobie stosowania kropli Droteryn.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18125

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-04-14

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4.11.2013

6 DE/H/1905/001/IA/001

Droteryn