+ iMeds.pl

Dultavax nie mniej niż 2 j.m. + nie mniej niż 20 j.m. + 40 jednostek antygenu D + 8 jednostek antygenu D + 32 jednostki antygenu D/0,5 ml, 1 dawka (0,5 ml)Ulotka Dultavax

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika DULTAVAX, zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i polimyelitis (inaktywowana) adsorbowana, o zmniejszonej

zawartości antygenów

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ ulotka zawiera informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka DULTAVAX i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki DULTAVAX

3.    Jak stosować szczepionkę DULTAVAX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę DULTAVAX

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest szczepionka DULTAVAX i w jakim celu się ją stosuje

DULTAVAX jest zawiesiną do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce po 0,5 ml z igłą lub bez igły. Szczepionka przeznaczona jest do szczepienia przypominającego u dzieci po ukończeniu 6. roku życia, nastolatków i osób dorosłych, które otrzymały tę lub podobną szczepionkę w przeszłości. DULTAVAX nie powinien być stosowany w szczepieniu podstawowym przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis.

DULTAVAX powinien być podawany zgodnie z oficjalnymi zaleceniami i (lub) lokalną praktyką.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki DULTAVAX

Kiedy nie stosować szczepionki DULTAVAX:

-    jeśli występuje gorączka lub ostra infekcja (szczepienie należy przełożyć),

-    jeśli występuje alergia na którykolwiek ze składników szczepionki, na neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B (obecne śladowe ilości),

-    jeśli wystąpiły nasilone reakcje nadwrażliwości lub zaburzenia neurologiczne po uprzednim podaniu szczepionki przeciw błonicy i tężcowi lub inaktywowanej szczepionki przeciw poliomyelitis.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę DULTAVAX:

-    jeśli w okresie ostatnich 5 lat podawano szczepionkę przeciw błonicy lub tężcowi,

-    jeśli pacjent otrzymuje leczenie immunosupresyjne lub występują zaburzenia odporności,

-    jeśli po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (szczepionki przeciw tężcowi), wystąpił zespół Guillain-Barré (nietypowa wrażliwość, niedowład) lub neuropatia splotu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki lub ramienia), to decyzja o ponownym podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy będzie oceniona przez lekarza,

-    jeśli występuje trombocytopenia lub zaburzenia krzepnięcia, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia podczas podania domięśniowego.

Szczepionka DULTAVAX a inne leki

Ta szczepionka może być stosowana jednocześnie z innymi szczepionkami, ale powinny być one podawane w dwa osobne miejsca ciała.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Szczepionka ta nie jest zalecana kobietom w ciąży.

Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tej szczepionki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn jeśli pojawią się zawroty głowy po otrzymaniu szczepionki. Zawroty głowy były zgłaszane po szczepieniu.

Substancje pomocnicze, które mogą mieć wpływ na pacjenta:

formaldehyd.

3.    Jak stosować szczepionkę DULTAVAX Dawkowanie

Dzieci po ukończeniu 6. roku życia, nastolatki i osoby dorosłe otrzymają jedno wstrzyknięcie (dawkę 0,5 ml).

1 dawkę szczepionki (0,5 ml) podaje się jako dawkę przypominającą co 10 lat.

Sposób stosowania

W odniesieniu do ampułko-strzykawek bez dołączonych igieł, osobna igła musi być mocno przymocowana do ampułko-strzykawki poprzez odwrócenie jej o ćwierć obrotu.

Szczepionkę należy podawać domięśniowo. Zalecanym miejscem podania jest mięsień naramienny. Nie wolno podawać szczepionki śródskórnie, podskórnie ani donaczyniowo.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie badań klinicznych są następujące:

Bardzo częste (dotyczące więcej niż 1 na 10 osób):

Miejscowe działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, stwardnienie (obszar twardej skóry) i obrzęk. Te reakcje na ogół pojawiają się w pierwszych 48 godzinach po szczepieniu i utrzymują się 1 do 2 dni, nie wymagają leczenia.

Częste (dotyczące mniej niż 1 na 10 osób ale więcej niż 1 na 100 osób):

Zawroty głowy, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka.

Niezbyt częste (dotyczące mniej niż 1 na 100 osób ale więcej niż 1 na 1000 osób):

Powiększenie węzłów chłonnych, ból mięśni, złe samopoczucie.

Rzadkie (dotyczące mniej niż 1 na 1000 osób ale więcej niż 1 na 10 000 osób):

Ból stawów.

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu szczepionki do obrotu są następujące:

Drgawki, zespół Guillain-Barre (nietypowa wrażliwość, niedowład), neuropatia splotu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia), przejściowe parestezje (mrowienie) lub przejściowa niedoczulica (utrata czucia) w ramieniu, w które podano szczepionkę, omdlenie pochodzenia wazowagalnego (utrata przytomności).

Ból brzucha, biegunka

Objawy typu alergicznego takie jak różnego typu wysypki (wykwity), świąd (swędzenie), pokrzywki (wykwity połączone ze swędzeniem), lub obrzęk twarzy (opuchnięcie).

Wstrząs anafilaktyczny (spadek ciśnienia i przyspieszenie akcji serca, potencjalnie wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej).

Ból mięśnia w który wykonano szczepienie.

Duża reakcja w miejscu podania (> 50 mm), w tym obrzęk kończyny. Reakcji tej może towarzyszyć zaczerwienienie, ucieplenie lub ból w miejscu podania. Te reakcje pojawiają się w ciągu 24 do 72 godzin po szczepieniu i ustępują samoistnie w ciągu 3 do 5 dni.

Aseptyczny ropień (niezakażony), zmęczenie, objawy grypopodobne, bladość, dreszcze.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

5.    Jak przechowywać szczepionkę DULTAVAX

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Nie wolno stosować szczepionki w przypadku zauważenia nieprawidłowego koloru lub obecności zanieczyszczeń.

Nie należy stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera DULTAVAX

- Substancjami czynnymi szczepionki w jednej dawce (0,5 ml) są:

Toksoid błoniczy1-1-1.............................................................................nie mniej niż 2 j.m.

Toksoid tężcowy1-1-1.............................................................................nie mniej niż 20 j.m.

Inaktywowany wirus poliomyelitis typ 1 (szczep Mahoney)..................40 jednostek antygenu D*

Inaktywowany wirus poliomyelitis typ 2 (szczep MEF 1)......................8 jednostek antygenu D*

Inaktywowany wirus poliomyelitis typ 3 (szczep Saukett)..................32 jednostki antygenu D*

(1)adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym    0,35 mg Al3+

* lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony odpowiednią metodą immunochemiczną

-    Pozostałe składniki to: fenoksyetanol, formaldehyd, podłoże Hanksa 199, woda do wstrzykiwań, kwas octowy lub wodorotlenek sodu do ustalenia pH.

Jak wygląda DULTAVAX i co zawiera opakowanie

DULTAVAX jest dostępny w postaci zawiesiny do wstrzykiwań (0,5 ml w ampułko-strzykawce z igłą

-    pudełko po 1, 10 lub 20 oraz z 1 lub 2 osobnymi igłami - pudełko po 1 lub 10).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Dultavax

Charakterystyka Dultavax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DULTAVAX, zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis (inaktywowana) adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy1-1-1.............................................................................nie mniej niż 2 j.m.

Toksoid tężcowy1-1-1..............................................................................nie mniej niż 20 j.m.

Inaktywowany wirus poliomyelitis typ 1 (szczep Mahoney)......................40 jednostek antygenu D*

Inaktywowany wirus poliomyelitis typ 2 (szczep MEF 1)................... 8 jednostek antygenu D*

Inaktywowany wirus poliomyelitis typ 3 (szczep Saukett)..................32 jednostki antygenu D*

(1)adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym    0,35 mg Al3+

*lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony odpowiednią metodą immunochemiczną

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

Biaława, mętna zawiesina.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

DULTAVAX jest wskazany do czynnego uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis dzieci po ukończeniu 6. roku życia, nastolatków i osób dorosłych jako dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym.

DULTAVAX nie jest wskazany w szczepieniu podstawowym.

Stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi schematów szczepień.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

z oficjalnymi zaleceniami

takich, które nie wiedzą czy po miesiącu, szczególnie w


Dawka przypominająca (0,5 ml) powinna być podawana zgodnie dotyczącymi szczepień.

W przypadku osób dorosłych szczepionych więcej niż 10 lat temu lub były szczepione, można rozważyć podanie drugiej dawki szczepionki przypadku ryzyka zakażenia błonicą (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież

Dawkowanie jest takie same u dzieci, nastolatków i osób dorosłych.

Sposób podawania

Szczepionkę należy podawać domięśniowo. Zalecanym miejscem podania jest mięsień naramienny. Nie wolno podawać śródskórnie, podskórnie ani donaczyniowo.

4.3    Przeciwwskazania

Standardowe przeciwwskazania dotyczące stosowania wszystkich szczepionek to: gorączka i ostra infekcja. W tych przypadkach szczepienie należy przełożyć.

Nie należy stosować szczepionki w przypadku znanej nadwrażliwości na którykolwiek z jej składników, na neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B (śladowe ilości tych substancji mogą być obecne w szczepionce).

Szczepionki nie należy podawać w przypadku wystąpienia nasilonej reakcji nadwrażliwości lub zaburzeń neurologicznych po podaniu poprzedniej dawki szczepionki zawierającej toksoid błoniczy lub tężcowy połączonej lub nie z inaktywowaną szczepionką przeciw poliomyelitis.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie podawać donaczyniowo: należy upewnić się, że igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym.

Jak przy podawaniu wszystkich szczepionek w iniekcjach musi być szybko dostępna odpowiednia pomoc i nadzór medyczny, niezbędne w przypadku wystąpienia rzadkiej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

Niedobory odporności lub leczenie immunosupresyjne mogą zmniejszyć immunogenność szczepionki. W takim przypadku zaleca się przełożenie szczepienia do czasu wyzdrowienia lub zakończenia leczenia.

Zaleca się jednak szczepienie osób z przewlekłymi zaburzeniami odporności takimi jak zakażenie wirusem HIV, mimo że odpowiedź immunologiczna prawdopodobnie będzie osłabiona.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych należy unikać szczepienia osób, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły cykl szczepienia podstawowego lub otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy lub tężcowi.

Jeśli po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy wystąpił zespół Guillain-Barre lub zapalenie nerwu barkowego, to decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna być podjęta po rozważeniu potencjalnych korzyści i możliwego ryzyka związanego ze szczepieniem.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, szczepionka ta musi być podawana z zachowaniem ostrożności w przypadku osób z trombocytopenią lub zaburzeniem krzepnięcia, ponieważ u tych osób może wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Poza przypadkami leczenia immunosupresyjnego (patrz punkt: 4.4) nie zgłaszano istotnych klinicznie przypadków interakcj i z innymi lekami.

Nie wykazano aby podawanie tej szczepionki jednocześnie ze standardowo stosowanymi szczepionkami powodowało niekorzystne interakcje.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Pomimo że nie ma doniesień o teratogennym działaniu, szczepionka nie jest zalecana kobietom w ciąży.

Kobietom w ciąży zagrożonym ryzykiem zakażenia tężcem po zranieniu lepiej podać adsorbowaną szczepionkę przeciw tężcowi.

Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po szczepieniu były zgłaszane zawroty głowy, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są zaklasyfikowane według częstości ich występowania z użyciem następującej konwencji:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Dane uzyskane w czasie badań klinicznych

W czasie badań klinicznych najczęstszymi działaniami występującymi po podaniu szczepionki były miejscowe działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia (ból, zaczerwienienie, stwardnienie i obrzęk), które były zgłaszane przez 65% do 80% uczestników każdego badania. Te reakcje na ogół pojawiają się w pierwszych 48 godzinach po szczepieniu i utrzymują się 1 do 2 dni. Objawom tym czasami towarzyszy wystąpienie podskórnego guzka w miejscu wstrzyknięcia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika Często: zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit Często: nudności, wymioty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: ból mięśni Rzadko: ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: reakcje miejscowe (ból, rumień, stwardnienie, obrzęk i guzek w miejscu podania)

Często: gorączka

Niezbyt często: złe samopoczucie

Dane _po wprowadzeniu do obrotu

Na podstawie zgłoszeń spontanicznych, następujące działania niepożądane zostały również zgłoszone po wprowadzeniu do obrotu.

Działania te były zgłaszane bardzo rzadko. Jednakże, dokładna częstość występowania nie może być precyzyjnie wyliczona.

Zaburzenia serca Hipotonia

Zaburzenia układu nerwowego Drgawki

Zespół Guillain-Barré Neuropatia splotu barkowego

Przejściowe parestezje i niedoczulica w kończynie, w którą podano szczepionkę Omdlenie pochodzenia wazowagalnego

Zaburzenia żołądka i jelit Ból brzucha, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje typu alergicznego takie jak różnego typu wysypki, świąd, pokrzywki.

Obrzęk twarzy (sugerujący możliwą reakcję nadwrażliwości).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból kończyny, w którą podano szczepionkę

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Duże reakcje w miejscu podania (> 50 mm), w tym rozległy obrzęk kończyny, który może sięgać od miejsca podania do jednego z sąsiednich stawów. Te reakcje występują w ciągu 24 do 72 godzin po szczepieniu i mogą być związane z objawami takimi jak rumień, ucieplenie, tkliwość lub ból w miejscu podania. Ustępują one samoistnie w ciągu 3 do 5 dni.

Aseptyczny ropień Bladość

Osłabienie, które występuje i zwykle mija w ciągu kilku dni Dreszcze

Objawy grypopodobne, występujące zwykle w dniu szczepienia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Natychmiastowe reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, obrzęk Quinckego i wstrząs anafilaktyczny Możliwe działania niepożądane

Jak w przypadku adsorbowanej szczepionki przeciw tężcowi, częstość występowania oraz nasilenie miejscowych działań niepożądanych może zależeć od miejsca i drogi podania oraz od liczby poprzednich wstrzyknięć.

Reakcje ogólne są obserwowane najczęściej u osób hiperimmunizowanych, szczególnie u otrzymujących zbyt często dawki przypominające szczepionki przeciw błonicy i tężcowi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie udokumentowano.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis kod ATC: J07CA01.

Szczepionka jest przygotowywana z toksyn błoniczej i tężcowej, które są odtoksyczniane formaldehydem, a następnie oczyszczane oraz z wirusów poliomyelitis typu 1, 2 i 3, hodowanych na linii komórkowej Vero, oczyszczanych i następnie inaktywowanych formaldehydem. Stężenie toksoidu błoniczego jest zredukowane do 1/6 dawki stosowanej w szczepieniu podstawowym. Ta zredukowana dawka uważana jest za konieczną i wystarczającą aby zagwarantować skuteczność i bezpieczeństwo.

Uważa się, że pacjent jest chroniony przed błonicą i tężcem gdy poziom przeciwciał przeciw błonicy i tężcowi wynosi > 0,1 j.m./ml (ELISA). W przypadku poliomyelitis uważa się, że ochronne miano przeciwciał wynosi > 5 (test seroneutralizacji).

Badania kliniczne przeprowadzone z udziałem 147 dzieci w wieku pomiędzy 6 a 9 rokiem życia, które otrzymały DULTAVAX jako dawkę przypominającą, wykazały że po miesiącu po podaniu dawki przypominającej u 100% dzieci stwierdzono ochronny poziom przeciwciał przeciw poliomyelitis i 100% dzieci miało poziom przeciwciał przeciw błonicy i tężcowi > 0,1 j.m./ml. Długotrwałą ochronę (poziom przeciwciał > 0,1 j.m./ml) przed zachorowaniem na tężec stwierdzono u 100% i na błonicę u ponad 95% dzieci.

Badania kliniczne wykazały, że u ponad 99% osób młodych (średnia wieku 23 lata), które były szczepione 5 do 10 lat przed podaniem szczepionki DULTAVAX, miesiąc po szczepieniu stwierdzano ochronny poziom przeciwciał.

Badania z udziałem osób starszych (średnia wieku 52 lata), które otrzymały ostatnią dawkę przypominającą ponad 10 lat wcześniej (od 11 do 60 lat), wykazały, że po miesiącu od podania dawki przypominającej stwierdzono u wszystkich szczepionych ochronne miana przeciwciał przeciw poliomyelitis, u ponad 97% ochronny poziom przeciwciał przeciw tężcowi i u ponad 80% ochronny poziom przeciwciał przeciw błonicy.

Miesiąc po podaniu drugiej dawki u wszystkich stwierdzono ochronne miano przeciwciał przeciw poliomyelitis i ochronny poziom przeciw tężcowi i u ponad 93% ochronny poziom przeciwciał przeciw błonicy.

Zgodnie z aktualną wiedzą dotyczącą dorosłych, uzyskana odporność powinna utrzymać się co najmniej 10 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, toksyczności swoistej i zgodności składników, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Adsorbent, patrz punkt 2.

fenoksyetanol, formaldehyd, podłoże Hanksa 199, woda do wstrzykiwań, kwas octowy lub wodorotlenek sodu do ustalenia pH.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce ze szkła (typ I), z zatyczką tłoka z bromobutylu lub z chlorobutylu lub z chlorobromobutylu z igłą w osłonce z elastomeru - opakowania po 1, 10 lub 20.

0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce ze szkła (typ I) z zatyczką tłoka z bromobutylu lub z chlorobutylu lub z chlorobromobutylu i nasadką typu tip-cap z 1 lub 2 osobnymi igłami - opakowania po 1 lub 10.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W odniesieniu do ampułko-strzykawek bez dołączonych igieł, osobna igła musi być mocno przymocowana do ampułko-strzykawki poprzez obrócenie jej o ćwierć obrotu.

Szczepionka ma mętne, białawe zabarwienie.

Szczepionkę należy wstrząsnąć przed podaniem w celu uzyskania jednorodnej, mętnej, białawej zawiesiny.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10653

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 kwietnia 2004 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Dultavax