+ iMeds.pl

Duodopa (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Duodopa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, żel dojelitowy

(Levodopum + Carbidopum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

   W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to j est lek Duodopa i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Duodopa

3.    Jak stosować lek Duodopa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Duodopa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Duodopa i w jakim celu się go stosuje

Duodopa należy do grupy leków stosowanych w chorobie Parkinsona.

Duodopa jest żelem, który przy pomocy pompy jest wprowadzany przez cewnik do jelita

cienkiego. Żel zawiera dwie substancje czynne:

•    lewodopę,

•    karbidopę.

Jak działa lek Duodopa

•    W organizmie lewodopa jest przekształcana w substancję zwaną dopaminą uzupełniając dopaminę obecną w mózgu i w rdzeniu kręgowym. Dopamina ułatwia przekazywanie impulsów pomiędzy komórkami nerwowymi.

•    Zbyt mała ilość dopaminy powoduje wystąpienie objawów choroby Parkinsona, takich jak drżenie, uczucie sztywności, spowolnienie ruchowe i problemy z utrzymaniem równowagi.

•    Leczenie lewodopą zwiększa ilość dopaminy w organizmie i dlatego zmniejsza nasilenie objawów choroby.

•    Karbidopa zwiększa działanie lecznicze lewodopy i zmniejsza też jej działania niepożądane.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Duodopa

Kiedy nie stosować leku Duodopa:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lewodopę, karbidopę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli występuje choroba oczu o nazwie jaskra z wąskim kątem przesączania,

•    jeśli występują ciężkie zaburzenia serca,

•    jeśli występuje nieregularne bicie serca (ciężka arytmia),

•    pacjent przebył ciężki udar,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w depresji, nazywane selektywnymi inhibitorami MAO-A i nieselektywnymi inhibitorami MAO, takie jak moklobemid lub fenelzyna,

•    jeśli u pacjenta występuje guz nadnerczy (guz chromochłonny),

•    jeśli pacjent ma zaburzenia hormonalne, takie jak nadmierna produkcja kortyzolu (zespół Cushinga) lub za wysokie stężenie hormonów tarczycy (nadczynność tarczycy),

•    jeśli pacjent miał kiedykolwiek raka skóry lub ma nietypowe znamiona („pieprzyki”) lub zmiany na skórze, których nie obejrzał lekarz.

Nie stosować leku Duodopa, jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Duodopa należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Duodopa należy omówić z lekarzem, jeśli:

•    pacjent przebył kiedykolwiek zawał serca, zablokowanie naczyń krwionośnych w sercu lub inne choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmię),

•    u pacjenta stwierdzono chorobę płuc, taką jak astma,

•    u pacjenta występowało kiedykolwiek zaburzenie hormonalne,

•    u pacj enta występowała kiedykolwiek depresj a z myślami samobój czymi lub j akiekolwiek inne zaburzenia psychiczne,

•    u pacjenta stwierdzono chorobę oczu o nazwie jaskra z szerokim kątem przesączania,

•    pacjent miał kiedykolwiek wrzód żołądka,

•    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek drgawki (konwulsje),

•    jeśli pacjent przebył kiedykolwiek zabieg chirurgiczny w obrębie górnej części jamy brzusznej.

Jeśli powyższe dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest pewny), należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Duodopa.

Należy zwrócić uwagę na następujące działania niepożądane Złośliwy zespół neuroleptyczny

Nie należy przerywać stosowania lub zmniejszać dawki leku Duodopa, o ile nie zaleci tego lekarz. Nagłe przerwanie stosowania lub szybkie zmniejszenie dawki leku Duodopa może spowodować ciężkie zaburzenie nazywane złośliwym zespołem neuroleptycznym (patrz punkt 4 „Ciężkie działania niepożądane”).

Uczucie senności lub zawroty głowy

Jeśli pacjent nagle zasypia (napady snu) lub odczuwa nadmierną senność, lub uczucie pustki w głowie, lub zawroty głowy

•    nie powinien prowadzić pojazdów, używać narzędzi lub obsługiwać maszyn do chwili całkowitego przebudzenia lub ustąpienia uczucia pustki w głowie, lub zawrotów głowy (patrz punkt 2 „Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn”).

Zmiany skórne

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce, jeśli pacjent zauważył pojawienie się nietypowych zmian lub znamion („pieprzyków”) na skórze lub ich nasilenie (patrz punkt 4 „Inne działania niepożądane”).

Zaburzenia kontroli impulsów - zmiany w zachowaniu pacjenta

Należy powiedzieć o tym lekarzowi, jeśli pacjent, jego rodzina lub opiekun zauważą pojawienie się popędów lub nieodpartych pragnień ulegania zachowaniom, które są nietypowe dla pacjenta lub pacjent nie jest zdolny do przeciwstawienia się impulsywnemu pragnieniu, popędowi lub pokusie wykonania pewnych czynności, które mogą być szkodliwe dla niego samego lub innych. Takie zachowania są nazywane zaburzeniami kontroli impulsów i zalicza się do nich:

•    uzależnienie od hazardu,

•    nadmierne objadanie się lub wydawanie pieniędzy,

•    nadmierny popęd płciowy albo nasilone myśli lub odczucia o charakterze seksualnym. Może być konieczne ponowne przeanalizowanie stosowanego leczenia przez lekarza. Lekarz omówi z pacjentem sposoby radzenia sobie z tymi objawami lub zmniejszenia ich nasilenia (patrz punkt 4 „Zaburzenia kontroli impulsów - zmiany w zachowaniu pacjenta”).

Problemy z obsługą pompy lub cewnika

Wystąpić mogą problemy związane z korzystaniem z pompy i cewnika:

•    Pacjent zaczyna mieć trudności z obsługą pompy i cewnika, objawy choroby Parkinsona nasilają się lub wystąpiło pogorszenie możliwości wykonywania ruchów (bradykinezja) - być może pompa i cewnik nie działają prawidłowo.

•    Pacjent odczuwa ból brzucha, mdłości (nudności) i wymiotuje - należy natychmiast poinformować o tym lekarza (patrz punkt 4 „Ciężkie działania niepożądane”).

•    Wystąpić mogą również inne działania niepożądane w obrębie j elita i w miej scu wprowadzenia cewnika (patrz punkt 4 „Działania niepożądane związane z pompą lub cewnikiem”).

Duodopa i rak

W organizmie, karbidopa (substancja czynna zawarta w leku Duodopa) ulega rozpadowi do substancji o nazwie hydrazyna. Istnieje możliwość, że substancja ta jest w stanie uszkadzać materiał genetyczny, co może prowadzić do rozwoju raka. Jednakże, nie wiadomo, czy ilość hydrazyny wytworzona podczas przyjmowania prawidłowej dawki leku Duodopa może to powodować.

Badania laboratoryjne

Podczas stosowania leku Duodopa lekarz może zlecać wykonywanie pewnych badań krwi. Zabiegi chirurgiczne

Przed zabiegiem chirurgicznym (w tym stomatologicznym), należy poinformować lekarza (lub stomatologa), że pacjent stosuje lek Duodopa.

Dzieci i młodzież

Leku Duodopa nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Duodopa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty i leków ziołowych.

Nie należy stosować leku Duodopa, jeśli:

•    pacjent przyjmuje leki na depresję nazywane selektywnymi inhibitorami MAO-A i nieselektywnymi inhibitorami MAO, takie jak moklobemid lub fenelzyna.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Duodopa należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje leki na:

•    niedokrwistość - takie jak preparaty żelaza,

•    gruźlicę - takie jak izoniazyd,

•    niepokój - takie jak pochodne benzodiazepiny,

•    nudności - takie jak metoklopramid,

•    nadciśnienie tętnicze - takie jak leki przeciwnadciśnieniowe,

•    skurcz naczyń krwionośnych - takie jak papaweryna,

•    drgawki (konwulsje) lub padaczkę - takie jak fenytoina,

•    chorobę Parkinsona takie jak tolkapon, entakapon, amantadyna,

•    zaburzenia psychiczne - takie jak leki przeciwpsychotyczne, w tym pochodne fenotiazyny, pochodne butyrofenonu i rysperydon,

•    ciężkie reakcje uczuleniowe, astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli, choroby serca i niskie ciśnienie tętnicze - takie jak leki antycholinergiczne i sympatykomimetyki,

•    jeśli pacjent przyjmuje lek, który może powodować niskie ciśnienie tętnicze. Może to wywołać zaburzenie nazywane niedociśnieniem ortostatycznym - powoduje to zawroty głowy, gdy pacjent wstaje z krzesła lub łóżka. Lek Duodopa może to nasilać. Należy zawsze powoli zmieniać pozycje ciała.

Duodopa z jedzeniem i piciem

U niektórych pacjentów, lek Duodopa może nie działać skutecznie, jeśli zostanie przyjęty z pokarmem o wysokiej zawartości białka lub wkrótce po jego spożyciu (takie jak mięso, ryby, produkty mleczne, ziarna i orzechy). Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przypuszcza, że może go to dotyczyć.

Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Duodopa.

•    Nie należy stosować leku Duodopa w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi lub obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie stwierdzi, jak działa na niego lek Duodopa.

•    Lek Duodopa może powodować znaczną senność lub niekiedy nagłe zaśnięcie (napady snu).

•    Lek Duodopa może obniżać ciśnienie tętnicze, co może powodować uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi lub obsługiwać maszyn do chwili całkowitego przebudzenia albo ustąpienia uczucia pustki w głowie lub zawrotów głowy.

3. Jak stosować lek Duodopa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Informacje o leku Duodopa żel i pompie

•    Lek Duodopa jest żelem, który przy pomocy pompy jest wprowadzany przez cewnik do jelita cienkiego.

•    Żel jest umieszczony w plastikowej kasetce. Kasetka podłączana jest do pompy.

•    Pompa podłączona jest do cewnika umieszczonego w jelicie cienkim.

•    Pacjentowi podaje się przy pomocy pompy małą dawkę leku przez cały dzień. Dlatego we krwi utrzymuje się stałe stężenie leku, dzięki czemu niektóre działania niepożądane wpływające na ruchy są mniej nasilone.

Ile leku stosować

•    Lekarz decyduj e j aką ilość leku Duodopa należy podać i j ak długo.

•    Zwykle rano podawana j est większa dawka poranna (nazywana „dawką bolus”) w celu szybkiego osiągnięcia właściwego stężenia leku we krwi. Po tej dawce podawana jest stała dawka podtrzymująca.

•    Jeśli to konieczne, można podawać dawki dodatkowe. Zadecyduje o tym lekarz. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Duodopa

W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku Duodopa należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub natychmiast zgłosić się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Mogą wystąpić następujące objawy:

•    trudności z otwarciem oczu,

•    niekontrolowane skurcze mięśni oczu, głowy, szyi i ciała (dystonia),

•    niezamierzone ruchy (dyskineza),

•    nienaturalnie szybkie, wolne lub nierównomierne bicie serca (arytmia).

Pominięcie zastosowania leku Duodopa

•    Należy jak najszybciej uruchomić pompę i przyjąć następną, zwykle stosowaną dawkę.

•    Nie zwiększać dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania lub zmniejszenie dawki leku Duodopa

Nie należy przerywa stosowania i zmniejsza

dawki leku Duodopa o ile nie zaleci tego lekarz.

Nagłe przerwanie stosowania lub zmniejszenie dawki leku Duodopa może spowodować ciężkie zaburzenie nazywane złośliwym zespołem neuroleptycznym,

Wystąpienie tego zaburzenia jest bardziej prawdopodobne, jeśli przyjmowany jest równocześnie lek nazywany lekiem przeciwpsychotycznym (patrz punkt 4 „Ciężkie działania niepożądane”).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane leku Duodopa

W przypadku wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie leku Duodopa i powiadomić lekarza. Pacjent może wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej:

•    Obrzęk twarzy, języka lub gardła, które mogą utrudniać połykanie i oddychanie lub wysypka skórna typu pokrzywki. Mogą to być objawy przedmiotowe ciężkiej reakcji alergicznej (reakcja anafilaktyczna). Częstość występowania nie jest znana. Nie można jej określić na podstawie dostępnych danych.

•    Gorączka, ból gardła lub jamy ustnej lub problemy z oddawaniem moczu. Mogą to być objawy przedmiotowe zaburzenia dotyczącego białych krwinek nazywanego agranulocytozą. Lekarz pobierze próbkę krwi, aby to sprawdzić. Bardzo rzadkie: może wystąpić u do 1 na 10 000 pacjentów.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych:

•    Złośliwy zespół neuroleptyczny - objawami przedmiotowymi mogą być:

-    szybkie bicie serca, zmiana ciśnienia tętniczego, zwiększona potliwość, a następnie gorączka,

-    przyspieszony oddech, sztywność mięśni, zmniejszenie świadomości i śpiączka,

-    zwiększenie stężenia białek we krwi (enzymu nazywanego fosfokinazą kreatynową), co oceni lekarz odpowiednim testem. Rzadko: może wystąpić u do 1 na 1 000 pacjentów.

Więcej informacji o złośliwym zespole neuroleptycznym, patrz punkt 3 „Przerwanie stosowania lub zmniejszenie dawki leku Duodopa”.

Inne działania niepożądane leku Duodopa

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy natychmiast powiadomić lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    przewracanie się,

•    utrata masy ciała,

•    mdłości (nudności), zaparcia,

•    niepokój, depresja, niezdolność do zaśnięcia (bezsenność),

•    ruchy, których pacjent nie chce wykonywać (dyskineza), nasilenie objawów choroby Parkinsona,

•    zawroty głowy podczas wstawania lub zmiany pozycji (niedociśnienie ortostatyczne), spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym. Należy zawsze powoli zmieniać pozycję ciała - nie przyjmować zbyt szybko pozycji stojącej.

Często (może wystąpić u do 1 na 10 pacjentów)

•    zwiększenie masy ciała,

•    nieregularne bicie serca,

•    brak apetytu,

•    uczucie zmęczenia, osłabienia,

•    wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze,

•    niedokrwistość - niskie stężenie żelaza we krwi,

•    dolegliwości bólowe, ból szyi, skurcze mięśni, osłabienie siły mięśni,

•    nagłe zasypianie (napady snu), uczucie znacznej senności, zaburzenia snu,

•    ból podczas oddychania, uczucie duszności, zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie płuc),

•    zwiększone stężenia aminokwasów lub zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi, niedobór witamin B6 i B12,

•    zawroty głowy lub uczucie zagrażającego omdlenia lub omdlenie,

•    trudności w połykaniu lub suchość w ustach, zaburzenia smaku (gorzki smak),

•    bóle głowy, wrażenie szczypania i pieczenia lub drętwienia skóry,

•    wysypki, świąd, nasilona potliwość, obrzęk spowodowany zatrzymaniem płynów,

•    trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu) lub niezdolność kontrolowania oddawania moczu (nietrzymanie moczu),

•    widzenie, słyszenie lub wyczuwanie przedmiotów lub wydarzeń, których nie ma w rzeczywistości (omamy), splątanie, nienormalne sny, uczucie pobudzenia, impulsywne zachowanie, zaburzenie psychotyczne,

•    zwiększenie obwodu brzucha, biegunka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, niestrawność (objawy dyspeptyczne), wymioty,

•    szybki lub niespodziewany nawrót objawów choroby Parkinsona - nazywany „zjawiskiem ON/OFF’,

•    zmniejszenie czucia dotyku, niekontrolowane skurcze mięśni oczu, głowy, szyi i ciała (dystonia), drżenie.

Zaburzenia kontroli impulsów - zmiany w zachowaniu pacjenta.

Często (może wystąpić u do 1 na 10 pacjentów)

Niektóre osoby są niezdolne do przezwyciężenia impulsu do działania, które może być szkodliwe dla nich samych lub innych. Są to między innymi:

•    silny impuls do patologicznego hazardu, pomimo poważnych konsekwencji dla pacjenta lub jego rodziny,

•    zmiana lub nasilenie myśli i zachowań o charakterze seksualnym, co może być bardzo niepokojące dla pacjenta lub innych osób, na przykład zwiększenie popędu płciowego,

•    niekontrolowane nadmierne zakupy lub wydawanie pieniędzy,

•    okresowe objadanie się - spożywanie dużych ilości pokarmów w krótkim czasie lub kompulsywne objadanie się - zjadanie większej ilości pokarmu niż normalnie i więcej niż potrzebuje organizm.

Należy poinformować o tym lekarza, jeśli pacjent, jego rodzina lub opiekun zauważą którekolwiek z tych zachowań. Może zaistnieć konieczność ponownego przeanalizowania stosowanego leczenia przez lekarza. Lekarz omówi z pacjentem sposoby postępowania lub zmniejszenia nasilenia objawów.

Niezbyt często (może wystąpić u do 1 na 100 pacjentów)

•    ciemny mocz,

•    chrypka, bóle w klatce piersiowej,

•    wypadanie włosów, zaczerwienienie skóry, pokrzywka,

•    zwiększone wydzielanie śliny,

•    obrzęk żył (zapalenie żył),

•    zmiana chodu,

•    próba odebrania sobie życia - samobójstwo,

•    uczucie zmęczenia lub ogólne złe samopoczucie,

•    przyspieszone i nieregularne bicie serca (kołatanie serca),

•    niska liczba białych krwinek lub zmiany liczby krwinek, które mogą powodować krwawienie,

•    dezorientacja, podwyższenie nastroju (nastrój euforyczny), zwiększone zainteresowanie sferą seksualną, koszmary senne, otępienie, uczucie lęku,

•    trudności w kontrolowaniu ruchów i wykonywanie gwałtownych ruchów, nad którymi pacjent nie może zapanować,

•    trudności z otwarciem oczu, podwójne widzenie, nieostre widzenie, uszkodzenie nerwu wzrokowego (niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego).

Rzadko (może wystąpić u do 1 na 1000 pacjentów)

•    nieprawidłowe myślenie,

•    nieregularna częstość oddechów i ich    głębokość,

•    bolesny wzwód, który nie ustępuje,

•    pojawienie się nietypowych zmian lub znamion („pieprzyków”) na skórze lub ich nasilenie lub nowotwór skóry (czerniak złośliwy),

•    ciemne zabarwienie śliny lub potu, uczucie pieczenia języka, zgrzytanie zębami, czkawka.

Jeśli u pacjenta wystąpi któreś z powyższych działań niepożądanych, należy poinformować o tym lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

Działania niepożądane związane z pompą lub cewnikiem

O następujących działaniach niepożądanych informowano w związku z pompą i cewnikiem (system do podawania leku). Jeśli u pacjenta wystąpi któreś z tych działań niepożądanych, należy o tym poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

•    Jeśli pacjent zaczyna mieć trudności z obsługą pompy i cewnika, objawy choroby Parkinsona nasilają się lub wystąpiło pogorszenie możliwości wykonywania ruchów (bradykinezja) - być może pompa i cewnik nie działają prawidłowo.

•    Jeśli pacjent odczuwa ból brzucha, mdłości (nudności) i wymiotuje - należy natychmiast poinformować o tym lekarza - może być to problem z pompą lub cewnikiem.

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    ból brzucha,

•    zakażenie miejsca, gdzie cewnik wprowadzono do jamy brzusznej - może być spowodowane przez zabieg chirurgiczny,

•    gruba blizna w miej scu, gdzie cewnik wprowadzono do j amy brzusznej,

•    dolegliwości związane z założeniem cewnika - ból lub obrzęk jamy ustnej i/lub gardła, trudności w połykaniu, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, dolegliwości bólowe lub obrzęk, uszkodzenie gardła, jamy ustnej lub żołądka, krwawienie, wymioty, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, niepokój.

•    dolegliwości związane z miejscem wprowadzenia cewnika do jamy brzusznej -zaczerwienie lub otarcie skóry, odleżyny, wydzielina, ból lub podrażnienie.

Często (może wystąpić u do 1 na 10 pacjentów)

•    zakażenie w miej scu nacięcia, zakażenie pozabiegowe po umieszczeniu cewnika w jelicie,

•    stan zapalny ściany j amy brzusznej,

•    zakażenie w j elicie lub w miej scu wprowadzenia cewnika,

•    przesuwanie się cewnika w jelicie lub zatkanie cewnika - co może powodować, że wchłaniana jest mniejsza ilość leku.

Niezbyt często (może wystąpić u do 1 na 100 pacjentów)

•    zapalenie jelita grubego,

•    zapalenie trzustki,

•    przebicie ściany jelita grubego przez cewnik,

•    niedrożność, krwawienie lub wrzód jelita,

•    oblepianie cewnika pokarmem powodujące jego zatkanie,

•    ognisko zakażenia (ropień) - może powstać po wprowadzeniu cewnika do jamy brzusznej.

Częstość nieznana: nie wiadomo jak często te działania niepożądane występują

•    zmniej szenie ukrwienia jelita cienkiego,

•    przebicie ściany żołądka lub jelita cienkiego przez cewnik.

Działania niepożądane doustnych leków zawierających lewodopę i karbidopę

O następujących działaniach niepożądanych informowano w związku ze stosowaniem doustnych leków zawierających lewodopę i karbidopę (te same substancje czynne, co w leku Duodopa). Te działania niepożądane mogą wystąpić również w związku ze stosowaniem leku Duodopa.

Rzadko (może wystąpić u do 1 na 1000 pacjentów)

•    niedokrwistość - niskie stężenie żelaza we krwi,

•    zaburzenie oka o nazwie „zespół Homera”,

•    niemożność pełnego otwarcia jamy ustnej (szczękościsk),

•    czerwona lub fioletowa wysypka, która wygląda jak drobne zasinienia (choroba Schonleina-Henocha),

•    złośliwy zespół neuroleptyczny (patrz punkt 4. „Ciężkie działania niepożądane”)

•    rozszerzenie źrenicy oka utrzymujące się przez dłuższy czas, zmniejszenie ruchów gałek ocznych.

Bardzo rzadko (może wystąpić u do 1 na 10 000 pacjentów)

•    zmiany wyników badania krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Duodopa

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po Termin ważności (EXP).Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać kasetki w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać kasetki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem słonecznym.

•    Kasetkę z żelem należy wykorzystać w ciągu do 16 godzin po wyjęciu z lodówki.

•    Kasetki z lekiem są wyłącznie jednorazowego użytku i nie powinny być stosowane dłużej niż przez 16 godzin, nawet jeśli pozostanie w nich jeszcze żel.

   Otwartych kasetek nie należy stosować ponownie.

•    Żel może przybrać żółtawą barwę - nie ma to wpływu na lek.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. Zużytych kasetek nie należy stosować ponownie, ale należy je zwrócić do najbliższej apteki.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Duodopa

•    Substancjami czynnymi leku są: lewodopa i karbidoba (w postaci jednowodnej).

1 ml żelu zawiera 20 mg lewodopy i 5 mg karbidopy (w postaci jednowodnej)

•    Pozostałe substancje pomocnicze to: karmeloza sodowa i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Duodopa i co zawiera opakowanie

Duodopa jest dostępna w kasetkach (woreczek z PCV umieszczony w kasetce wykonanej z twardego plastiku) zawierających 100 ml żelu, po 7 kasetek w każdym opakowaniu. Żel barwy od prawie białej do żółtawej.

Podmiot odpowiedzialny

AbbVie Polska Sp. z.o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Fresenius Kabi Norge AS Svinesundsveien 80 NO-1788 Halden Norwegia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym:

AbbVie Polska Sp. z.o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa tel. +48 22 372 78 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Duodopa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

10

Duodopa

Charakterystyka Duodopa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, żel dojelitowy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 20 mg lewodopy oraz 5 mg karbidopy (w postaci jednowodnej).

100 ml zawiera 2000 mg lewodopy oraz 500 mg karbidopy (w postaci jednowodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel dojelitowy.

Żel barwy od prawie białej do żółtawej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona odpowiadającej na lewodopę u pacjentów, u których występują ciężkie fluktuacje ruchowe oraz hiperkinezy i (lub) dyskinezy, w przypadku gdy dostępne połączenia leków stosowanych w chorobie Parkinsona nie przynoszą zadowalających wyników.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Duodopa jest żelem do podawania dojelitowego w sposób ciągły. Podczas długotrwałego stosowania żel należy podawać za pomocą przenośnej pompy bezpośrednio do dwunastnicy lub górnej części jelita czczego przez założony na stałe cewnik wprowadzony przez przezskórną endoskopową gastrostomię z umieszczonym w powłokach brzusznych cewnikiem zewnętrznym i wewnętrznym cewnikiem dojelitowym. Jeśli z jakiegoś powodu nie można wytworzyć przezskórnej endoskopowej gastrostomii, można rozważyć wytworzenie gastrojejunostomii pod kontrolą radiologiczną. Wytworzenie dostępu w powłokach brzusznych oraz dostosowanie dawki leku należy przeprowadzić we współpracy ze specjalistycznym ośrodkiem neurologicznym.

Przed umieszczeniem na stałe cewnika dojelitowego (ang. percutaneous endoscopic gastrostomy with jejunal tube - PEG-J) z zastosowaniem przezskórnej endoskopowej gastrostomii należy rozważyć założenie tymczasowego zgłębnika nosowo-dwunastniczego lub nosowo-dojelitowego (do jelita czczego) w celu ustalenia, czy pacjent zadowalająco reaguje na tę metodę leczenia. W przypadku, gdy lekarz uzna, że taka ocena nie jest konieczna, można zrezygnować z testu polegającego na założeniu zgłębnika nosowo-jelitowego i rozpocząć leczenie bezpośrednio od umieszczenia cewnika PEG-J. Dawka powinna być dostosowana indywidualnie, aby osiągnąć u danego pacjenta optymalną reakcję kliniczną, co oznacza maksymalizację okresu dobrej sprawności ruchowej (określany z języka angielskiego jako okres „włączenia” („ON”) podczas dnia dzięki minimalizacji liczby i czasu trwania epizodów „wyłączenia”, „OFF” (bradykinezja) oraz minimalizacji czasu trwania stanów „ON” z uciążliwymi dyskinezami. Patrz zalecenia w podpunkcie Dawkowanie (poniżej).

Początkowo produkt Duodopa powinien być podawany w monoterapii. W razie konieczności można podawać równocześnie inne leki stosowane w chorobie Parkinsona. Do podawania produktu Duodopa należy stosować wyłącznie pompę CADD-legacy 1400 (CE 0473). Instrukcja obsługi przenośnej pompy jest dołączona do urządzenia.

Leczenie produktem Duodopa przy użyciu cewnika, założonego na stałe, można przerwać w dowolnym momencie, przez usunięcie cewnika i umożliwienie wygojenia rany. Leczenie należy następnie kontynuować podając doustne produkty lecznicze zawierające lewodopę z karbidopą.

Dawkowanie

Całkowita dawka dobowa produktu Duodopa składa się z trzech indywidualnie dostosowanych dawek podawanych przez okres około 16 godzin: porannej (bolus), ciągłej dawki podtrzymującej, oraz dawek dodatkowych (bolus).

Kasetki z produktem leczniczym są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku i nie należy ich używać dłużej niż 16 godzin, nawet jeśli w kasetce pozostanie pewna ilość produktu. Nie używać powtórnie otwartej kasetki.

Pod koniec terminu ważności żel może przybrać żółtawą barwę. Nie ma to wpływu na stężenie produktu leczniczego ani przebieg leczenia.

Dawka poranna. Dawka poranna (bolus) jest podawana za pomocą pompy w celu szybkiego osiągnięcia stężenia terapeutycznego leku (w ciągu 10 do 30 minut). Dawkę należy obliczyć na podstawie poprzednio przyjmowanej przez pacjenta dawki porannej lewodopy + objętość konieczna do wypełnienia cewnika. Zazwyczaj, całkowita dawka poranna wynosi 5-10 ml, co odpowiada 100200 mg lewodopy. Całkowita dawka poranna nie powinna przekroczyć 15 ml (300 mg lewodopy).

Ciągła dawka podtrzymująca. Ciągłą dawkę podtrzymującą można zwiększać stopniowo o 2 mg/godzinę (0,1 ml/godzinę). Dawkę należy wyliczyć na podstawie wcześniej przyjmowanej przez pacjenta dobowej dawki lewodopy. W przypadku odstawienia leczenia uzupełniającego należy dostosować dawkę produktu Duodopa. Ciągła dawka podtrzymująca jest dostosowywana indywidualnie. Powinna mieścić się w zakresie 1-10 ml/godzinę (20-200 mg lewodopy/godzinę) i zazwyczaj wynosi 2-6 ml/godzinę (40-120 mg lewodopy/godzinę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 ml (patrz punkt 4.4). W wyjątkowych przypadkach konieczne może być podawanie większej dawki.

Przykład:

Dzienna dawka lewodopy w produkcie Duodopa: 1640 mg/dobę

Dawka poranna (bolus): 140 mg = 7 ml (wyłączając objętość konieczną do wypełnienia cewnika dojelitowego)

Ciągła dawka podtrzymująca: 1500 mg/dobę

1500 mg/dobę: 20 mg/ml = 75 ml produktu Duodopa na dobę

Dawka całkowita jest obliczana dla okresu 16 godzin: 75 ml/16 godzin = 4,7 ml/godzinę.

Dodatkowe dawki (bolus). Podawane w razie konieczności, w przypadku występowania u pacjenta zespołów hipokinetycznych w ciągu dnia. Dodatkową dawkę należy dostosować indywidualnie, zazwyczaj wynosi ona 0,5-2,0 ml. W rzadkich przypadkach konieczne może być podanie większej dawki. Jeśli liczba dodatkowych dawek przekroczy 5 na dobę, należy zwiększyć dawkę podtrzymującą.

Po wstępnym ustaleniu dawki, dawkę poranną, dawkę podtrzymującą oraz dawki dodatkowe należy dokładniej dostosowywać przez kilka tygodni.

Produkt Duodopa można podawać w nocy, jeśli jest to uzasadnione względami medycznymi.

Monitorowanie leczenia: Nagłe pogorszenie reakcji na leczenie, z nawracającymi fluktuacjami ruchowymi, powinno być podstawą podejrzenia, że dystalna część cewnika przemieściła się z dwunastnicy lub jelita czczego do żołądka. Położenie cewnika należy określić przy pomocy badania rentgenowskiego i koniec cewnika umieścić ponownie w dwunastnicy lub jelicie czczym.

Specjalne populacje

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży nie stosuje się produktu Duodopa we wskazaniu leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona, odpowiadającej na lewodopę, z ciężkimi fluktuacjami ruchowymi oraz hiperkinezami i (lub) dyskinezami.

Osoby w podeszłym wieku

Istnieje znaczne doświadczenie w stosowaniu lewodopy z karbidopą u osób w podeszłym wieku.

U wszystkich pacjentów, w tym osób w podeszłym wieku, dawki należy dostosować indywidualnie przez miareczkowanie.

Zaburzenie czynności nerek lub wątroby

Nie badano właściwości farmakokinetycznych karbidopy i lewodopy u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Dawkowanie produktu Duodopa dostosowuje się indywidualnie przez ustalanie dawki aż do osiągnięcia optymalnego działania (co odpowiada osobniczej optymalizacji poziomów ekspozycji osoczowej na lewodopę i karbidopę). Potencjalny wpływ zaburzenia czynności wątroby lub nerek na ekspozycję na lewodopę i karbidopę jest zatem pośrednio uwzględniany podczas ustalania dawki. Należy zachować ostrożność dobierając dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i wątroby (patrz punkt 4.4).

Przerwanie leczenia

Pacjentów należy dokładnie obserwować w przypadku nagłego zmniejszenia dawki lub gdy staje się konieczne przerwanie leczenia produktem Duodopa, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwpsychotyczne, patrz punkt 4.4.

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania otępienia z obniżonym progiem dla wystąpienia splątania, pompa pacjenta powinna być obsługiwana wyłącznie przez personel pielęgniarski lub opiekuna.

Kasetkę należy podłączyć do przenośnej pompy bezpośrednio przed użyciem, a całość podłączyć do zgłębnika nosowo-dwunastniczego lub cewnika dodwunastniczego lub dojelitowego służącego do podawania leku, zgodnie z podanymi instrukcjami.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Duodopa jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    nadwrażliwością na lewodopę, karbidopę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1,

•    jaskrą z wąskim kątem przesączania,

•    ciężką niewydolnością serca,

•    ciężkimi zaburzeniami rytmu serca,

•    ostrym udarem,

•    przeciwwskazane jest stosowanie z produktem Duodopa nieselektywnych inhibitorów MAO i selektywnych inhibitorów MAO typu A. Należy przerwać podawanie tych inhibitorów co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia produktem Duodopa. Produkt Duodopa można podawać równocześnie z zalecaną przez wytwórcę dawką inhibitora MAO

o wybiórczym działaniu na MAO typu B (np. selegiliny chlorowodorek), patrz punkt 4.5.

•    chorobami, w przypadku których podawanie leków adrenomimetycznych jest przeciwwskazane, np. guz chromochłonny, nadczynność tarczycy oraz zespół Cushinga.

Lewodopa może aktywować czerniaka złośliwego i dlatego nie należy stosować produktu Duodopa u pacjentów z podejrzanymi, nierozpoznanymi zmianami skórnymi lub z czerniakiem w wywiadzie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szereg ostrzeżeń i środków ostrożności odnosi się do lewodopy, a więc również do produktu Duodopa.

•    Produkt Duodopa nie jest zalecany w terapii polekowych reakcji pozapiramidowych.

•    Należy zachować ostrożność podając produkt Duodopa pacjentom z ciężką chorobą sercowo-naczyniową lub płuc, astmą oskrzelową, chorobą nerek, wątroby lub endokrynną, lub z chorobą wrzodową albo drgawkami w wywiadzie.

•    U pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie, u których utrzymują się zaburzenia rytmu serca, pochodzące z węzła przedsionkowo-komorowego lub komorowe, podczas początkowego dostosowania dawki należy szczególnie dokładnie monitorować czynność serca.

•    Wszystkich pacjentów leczonych produktem Duodopa należy dokładnie monitorować pod kątem rozwoju zaburzeń psychicznych, depresji z tendencjami samobójczymi i innych poważnych zaburzeń psychicznych. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z psychozami występującymi w przeszłości lub obecnie.

•    Należy zachować ostrożność przy równoczesnym podawaniu leków przeciwpsychotycznych

o właściwościach blokowania receptorów dopaminowych, szczególnie antagonistów receptora D2, a pacjenci powinni być dokładnie obserwowani pod kątem utraty skuteczności działania przeciwparkinsonowskiego lub nasilenia objawów parkinsonizmu, patrz punkt 4.5.

•    Pacjentów z przewlekłą jaskrą z szerokim kątem przesączania można leczyć produktem Duodopa z zachowaniem ostrożności, pod warunkiem, że ciśnienie wewnątrzgałkowe jest dobrze kontrolowane, a pacjent jest dokładnie monitorowany w kierunku zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego.

•    Duodopa może wywoływać niedociśnienie ortostatyczne. Dlatego należy zachować ostrożność jeśli Duodopa jest podawania pacjentom przyjmującym inne leki mogące powodować niedociśnienie ortostatyczne, patrz punkt 4.5.

•    U pacjentów z chorobą Parkinsona stosowanie lewodopy powodowało senność i epizody nagłej senności. Dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, patrz punkt 4.7.

•    Po nagłym odstawieniu leków przeciwparkinsonowskich obserwowano objawy przypominające złośliwy zespół neuroleptyczny (ang. NeurolepticMalignant Syndrome, NMS), w tym sztywność mięśni, podwyższoną temperaturę ciała oraz zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, splątanie, śpiączka), a także zwiększoną aktywność fosfokinazy kreatynowej w surowicy. U pacjentów z chorobą Parkinsona rzadko obserwowano rabdomiolizę, wtórną do złośliwego zespołu neuroleptycznego lub ciężkich dyskinez. Dlatego po nagłym zmniejszeniu dawki lub przerwaniu podawania lewodopy z karbidopą należy dokładnie obserwować pacjentów, a szczególnie pacjentów przyjmujących leki przeciwpsychotyczne. Nie zgłaszano występowania NMS ani rabdomiolizy w związku z podawaniem produktu Duodopa.

•    Należy regularnie monitorować pacjentów pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsów. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że u osób leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi produktami dopaminergicznymi zawierającymi lewodopę, w tym produktem Duodopa mogą wystąpić behawioralne objawy zaburzeń kontroli impulsów, a w tym: uzależnienie od hazardu, zwiększone libido i hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie, a także kompulsywne lub napadowe objadanie się. W razie wystąpienia takich objawów zaleca się przeanalizowanie stosowanego leczenia.

•    Badania epidemiologiczne wykazały, że u pacjentów z chorobą Parkinsona, w porównaniu do populacji ogólnej, występuje zwiększone ryzyko rozwoju czerniaka. Nie wyjaśniono, czy zwiększone ryzyko było spowodowane chorobą Parkinsona czy innymi czynnikami, takimi jak leki stosowane w chorobie Parkinsona. Dlatego podczas stosowania produktu Duodopa, w każdym ze wskazań, zaleca się pacjentom i personelowi medycznemu regularną kontrolę w celu wykluczenia czerniaka. Najbardziej właściwe jest prowadzenie przez specjalistów (np. dermatologów) okresowych badań skóry.

•    Jeśli konieczne jest zastosowanie ogólnego znieczulenia, leczenie produktem Duodopa można kontynuować tak długo, dopóki pacjentowi wolno przyjmować płyny i leki doustne. Jeśli terapię trzeba czasowo przerwać, podawanie produktu Duodopa w tej samej dawce można wznowić, gdy tylko dozwolone będzie doustne przyjmowanie płynów.

•    W celu uniknięcia dyskinez wywołanych przez lewodopę może być konieczne zmniejszenie dawki produktu Duodopa.

•    Podczas długookresowej terapii produktem Duodopa zaleca się okresową kontrolę czynności wątroby, układu krwiotwórczego, układu sercowo-naczyniowego oraz nerek.

•    Duodopa zawiera hydrazynę, produkt rozpadu karbidopy, która może być genotoksyczna i potencjalnie kancerogenna. Zalecana średnia dawka dobowa produktu Duodopa wynosi 100 ml i zawiera 2 g lewodopy oraz 0,5 g karbidopy. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 ml. Ekspozycja na hydrazynę wynosi średnio do 4 mg/dobę, a maksymalnie

8 mg/dobę. Znaczenie kliniczne takiej ekspozycji na hydrazynę nie jest znane.

•    Przeprowadzone w przeszłości zabiegi chirurgiczne w górnej części jamy brzusznej mogą powodować trudności w wytworzeniu gastrostomii lub jejunostomii.

•    Do powikłań odnotowanych podczas badań klinicznych zalicza się bezoar, czasowe zatrzymanie perystaltyki jelit, nadżerkę lub wrzód w miejscu założenia cewnika, krwotok jelitowy, niedokrwienie jelita, niedrożność mechaniczną jelit, perforację jelita, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej, odmę otrzewnową oraz zakażenie rany pooperacyjnej. Bezoary to zbite skupiska niestrawionego pokarmu zatrzymane w przewodzie pokarmowym. Większość bezoarów zalega w żołądku, ale mogą się one znajdować także w innych odcinkach przewodu pokarmowego. Bóle brzucha mogą być objawem wymienionych powyżej powikłań. Niektóre zdarzenia mogą mieć poważne konsekwencje, takie jak zabieg chirurgiczny i (lub) zgon. Należy poinformować pacjentów, aby zgłaszali lekarzowi prowadzącemu wystąpienie któregokolwiek objawu związanego z powyższymi zdarzeniami.

•    Obniżona zdolność do obsługiwania urządzenia (pompa, podłączenia cewnika) może prowadzić do powikłań. W przypadku takich pacjentów, choremu powinien pomagać opiekun (np. pielęgniarka, pomocnik pielęgniarki lub bliski krewny).

•    Nagłe lub stopniowe nasilanie się spowolnienia ruchowego może wskazywać na niedrożność urządzenia i wymaga sprawdzenia w celu ustalenia przyczyny.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie wykonano żadnych badań interakcji z produktem Duodopa. Wymienione poniżej interakcje odnotowano podczas stosowania odtwórczego produktu zawierającego lewodopę z karbidopą.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania produktu Duodopa z następującymi produktami leczniczymi.

Leki przeciwnadciśnieniowe

Objawowe niedociśnienie ortostatyczne może wystąpić, gdy lewodopa oraz inhibitor dekarboksylazy zostaną dodatkowo zastosowane w leczeniu pacjentów otrzymujących już leki przeciwnadciśnieniowe. Konieczne może być dostosowanie dawki leku przeciwnadciśnieniowego.

Leki przeciwdepresyjne

Podczas jednoczesnego stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i lewodopy z karbidopą rzadko informowano o działaniach niepożądanych, takich jak nadciśnienie tętnicze i dyskinezy.

Leki przeciwcholinergiczne

Leki przeciwcholinergiczne mogą działać synergistycznie z lewodopą, zmniejszając drżenie. Ich jednoczesne stosowanie może jednak nasilać nieprawidłowe ruchy mimowolne. Leki przeciwcholinergiczne mogą osłabiać działanie lewodopy przez spowalnianie jej wchłaniania. Konieczne może być dostosowanie dawki produktu Duodopa.

Inhibitory COMT (tolkapon, entakapon)

Jednoczesne stosowanie inhibitorów COMT (katecholo-O-metylotransferazy) oraz produktu Duodopa może zwiększać biodostępność lewodopy. Konieczne może być dostosowanie dawki produktu Duodopa.

Inne leki

Antagoniści receptorów dopaminy (niektóre leki przeciwpsychotyczne, np. pochodne fenotiazyny, butyrofenonu, rysperydon oraz leki przeciwwymiotne, np. metoklopramid), pochodne benzodiazepiny, izoniazyd, fenytoina i papaweryna, mogą osłabiać działanie terapeutyczne lewodopy. Pacjenci przyjmujący powyższe leki równocześnie z produktem Duodopa powinni być dokładnie obserwowani w kierunku utraty działania leczniczego.

Produkt Duodopa można przyjmować jednocześnie z zalecanymi dawkami selektywnych inhibitorów MAO typu B (np. selegiliny chlorowodorek). Może być konieczne zmniejszenie dawki lewodopy, jeśli stosowany jest selektywny inhibitor MAO typu B.

Równoczesne stosowanie selegiliny oraz lewodopy z karbidopą było związane z występowaniem ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego.

Amantadyna działa synergistycznie z lewodopą i może nasilać działania niepożądane związane z przyjmowaniem lewodopy. Może być konieczne dostosowanie dawki produktu Duodopa.

Sympatykomimetyki mogą nasilać działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego związane z przyjmowaniem lewodopy.

Lewodopa tworzy chelaty z żelazem w przewodzie pokarmowym, co prowadzi do zmniej szenia wchłaniania lewodopy.

Ponieważ lewodopa konkuruje z niektórymi aminokwasami, wchłanianie lewodopy może być zaburzone u pacjentów stosujących dietę bogatobiałkową.

Nie badano wpływu przyjmowania środków zobojętniających sok żołądkowy i produktu Duodopa na biodostępność lewodopy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania lewodopy z karbidopą u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość, patrz punkt 5.3. Nie zaleca się stosowania produktu Duodopa w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących środków zapobiegania ciąży, chyba że korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Lewodopa, a być może także metabolity lewodopy przenikają do mleka kobiecego. Istnieją dowody, że w czasie leczenia lewodopą laktacja ulega hamowaniu.

Nie wiadomo czy karbidopa lub jej metabolity przenikają do mleka kobiecego. W badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie karbidopy do mleka.

Informacje dotyczące działania lewodopy z karbidopą lub ich metabolitów u noworodków i niemowląt są ograniczone. Należy przerwać stosowanie produktu Duodopa w okresie karmienia piersią.

Płodność

W badaniach przedklinicznych karbidopy, jak i lewodopy oddzielnie, nie wykazano ich oddziaływania na płodność. Nie badano wpływu połączenia lewodopy z karbidopą na płodność u zwierząt.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Duodopa wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lewodopa i karbidopa mogą powodować zawroty głowy i niedociśnienie ortostatyczne. Dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Pacjentów leczonych produktem Duodopa, u których występuje senność i (lub) epizody nagłej senności, należy poinformować o konieczności unikania prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności, podczas których osłabienie czujności mogłoby stanowić zagrożenie dla nich samych lub dla innych osób, z ryzykiem poważnych obrażeń ciała lub śmierci (np. podczas obsługiwania maszyn), dopóki takie nawracające epizody i senność nie ustąpią, patrz także punkt 4.4.

4.8 Działania niepożądane

Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku, które występują często w związku z użyciem produktu Duodopa zalicza się nudności i dyskinezy.

Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem urządzenia i zabiegiem jego wprowadzania, które występują często w związku z użyciem produktu Duodopa zalicza się bóle brzucha, powikłania po założeniu cewnika, nadmierne ziarninowanie, rumień w miejscu nacięcia, zakażenie rany pooperacyjnej, obecność wydzieliny po zabiegu, ból podczas zabiegu oraz odczyn w miejscu zabiegu.

Większość z tych działań niepożądanych odnotowano we wczesnym etapie badań klinicznych, w następstwie zabiegu wytworzenia przezskórnej endoskopowej gastrostomii, wystąpiły one w ciągu pierwszych 28 dni.

Działania niepożądane odnotowane w związku ze stosowaniem produktu Duodopa

Bezpieczeństwo produktu Duodopa porównywano ze standardową doustną postacią lewodopy z karbidopą (100 mg + 25 mg) u łącznie 71 pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, którzy uczestniczyli w trwającym 12 tygodni randomizowanym badaniu klinicznym, z zastosowaniem metody podwójnie ślepej próby i podwójnego maskowania, z aktywną grupą kontrolną. Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania uzyskano w trwającym 12 miesięcy badaniu otwartym, u 354 pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona oraz w otwartych badaniach kontynuacyj nych.

Analizą objęto pacjentów, którzy otrzymywali produkt Duodopa we wszystkich badaniach, bez względu na rodzaj badania (metoda podwójnie ślepej próby lub badanie otwarte), co pozwoliło na sumaryczne przedstawienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku. Inną analizą objęto pacjentów, którzy otrzymywali produkt Duodopa lub placebo w postaci żelu przez cewnik PEG-J co pozwoliło na sumaryczne przedstawienie działań niepożądanych związanych z urządzeniem lub zabiegiem we wszystkich badaniach, bez względu na rodzaj badania (metoda podwójnie ślepej próby lub badanie otwarte).

Działania niepożądane związane z lekiem, zabiegiem lub urządzeniem przedstawione zgodnie z częstością występowania działań niepożądanych związanych ze stosowanym leczeniem, nie uwzględniając przyczynowości podanej przez badacza oraz działania niepożądane stwierdzone w okresie po dopuszczeniu produktu Duodopa do obrotu przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Działania niepożądane odnotowane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Klasyfikacja wg układów i narządów MedDRA

Bardzo

często3

(>1/10)

Często3

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt częstob (>1/1 000 do <1/100)

Rzadkob (>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość

nieznana

(po

wprowadzeniu leku do obrotu)

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Leukopenia,

trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja

anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszenie masy ciała

Zwiększenie masy

ciała, zwiększenie

stężenia

aminokwasów

(zwiększenie

stężenia kwasu

metylomalonowego),

zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi, zmniejszenie łaknienia, niedobór witaminy B6, niedobór witaminy B12

Zaburzenia

psychiczne

Niepokój,

depresja,

bezsenność

Nienormalne sny, pobudzenie, stan splątania, omamy, impulsywne zachowaniec, zaburzenie psychotyczne, napady snu, zaburzenie snu

Samobójstwo

dokonane,

otępienie,

dezorientacja,

nastrój

euforyczny,

strach,

zwiększonie

libido (patrz

punkt 4.4),

koszmary senne,

próba

samobójcza

Nieprawidłowe

myślenie

Zaburzenia układu nerwowego

Dyskinezy,

nasilenie

choroby

Parkinsona

Zawroty głowy,

dystonia,

bóle głowy,

hipestezja, zjawisko

„ON-OFF”,

parestezje,

polineuropatia,

senność, omdlenie,

drżenie

Ataksja,

drgawki,

zaburzenia

chodu

Zaburzenia oka

Kurcz powiek,

podwójne

widzenie,

niedokrwienna

neuropatia

nerwu

wzrokowego,

niewyraźne

widzenie

Zaburzenia serca

Nieregularna częstość pracy serca

Kołatanie serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

ortostatyczne

Nadciśnienie

tętnicze,

niedociśnienie

tętnicze

Zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, ból części ustnej gardła, zachłystowe zapalenie płuc

Bóle w klatce

piersiowej,

dysfonia

Nieprawidłowe

oddychanie

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

zaparcia

Powiększenie obwodu brzucha, biegunka, suchość w jamie ustnej, zaburzenie smaku, niestrawność, utrudnione połykanie, wzdęcie z oddawaniem gazów, wymioty

Nadmierne

wydzielanie

śliny

Bruksizm,

przebarwienie

śliny,

bolesność

języka,

czkawka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Kontaktowe zapalenie skóry, nadmierna

Łysienie,

rumień,

pokrzywka

Przebarwienie

potu,

czerniak

potliwość, obrzęk obwodowy, świąd, wysypka

złośliwy (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Skurcze mięśni, ból szyi

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu

Niewłaściwe

zabarwienie

moczu

Priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, Ból, astenia

Złe

samopoczucie

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Upadki

Działania niepożądane związane z urządzeniem i zabiegiem

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenie

rany

pooperacyjnej

Zapalenie tkanki łącznej w miejscu nacięcia, zakażenie po zabiegu

Ropień

pooperacyjny

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha

Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, bóle w górnej części jamy brzusznej, zapalenie otrzewnej, odma otrzewnowa

Bezoar (patrz

punkt 4.4),

niedokrwienne

zapalenie

okrężnicy,

niedokrwienie

przewodu

pokarmowego,

niedrożność

przewodu

pokarmowego,

zapalenie

trzustki,

krwotok z jelita

cienkiego,

wrzód jelita

cienkiego,

perforacja jelita

grubego

Perforacja

żołądka,

perforacja

przewodu

pokarmowego,

niedokrwienie

jelita

cienkiego,

perforacja

jelita cienkiego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne

ziarninowanie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Powikłania

założenia

cewnikad

Przemieszczenie cewnika, zamknięcie światła urządzenia

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegu

Rumień w

miejscu

nacięcia,

wydzielina po

zabiegu,

ból związany z

zabiegiem,

odczyn

w miejscu

zabiegu

Powikłania związane ze stomią

żołądkowo-jelitową, ból w miejscu nacięcia, pooperacyjne czasowe zatrzymanie perystaltyki jelit, powikłania po zabiegu,

uczucie dyskomfortu po zabiegu, krwotok

po zabiegu

a Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych. Podane częstości odzwierciedlają częstości występowania działań niepożądanych i nie uwzględniają przyczynowości podanej przez badacza.

b Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Duodopa, dla których ustalenie częstości występowania było niemożliwe. Częstość ustalono na podstawie historycznych danych dla doustnej postaci lewodopy z karbidopą. c Zaburzenia kontroli impulsów. U pacjentów leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi produktami dopaminergicznymi zawierającymi lewodopę, w tym produktem Duodopa, może wystąpić uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsywne lub napadowe objadanie się (patrz punkt 4.4).

d Powikłanie związane z założeniem urządzenia to często notowana reakcja niepożądana zarówno na zgłębnik NJ, jak i na cewnik PEG-J. Ta reakcja niepożądana występowała wraz z jedną lub więcej następującymi reakcjami niepożądanymi na zgłębnik NJ: ból w części ustnej gardła, zwiększenie obwodu brzucha, bóle brzucha, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, ból, podrażnienie gardła, uszkodzenie przewodu pokarmowego, krwotok z przełyku, niepokój, trudności w połykaniu i wymioty. W przypadku stosowania cewnika PEG-J taka reakcja niepożądana była odnotowana wraz z jedną lub więcej następującymi reakcjami niepożądanymi: bóle brzucha, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zwiększenie obwodu brzucha, wzdęcie z oddawaniem gazów lub odma otrzewnowa. Do innych reakcji niepożądanych o nieciężkim przebiegu, które notowano wraz z powikłaniem związanym z założeniem urządzenia zaliczano uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, ból w górnej części brzucha, wrzód dwunastnicy, krwotok z wrzodu dwunastnicy, nadżerkowe zapalenie błony śluzowej dwunastnicy, nadżerkowe zapalenie błony śluzowej żołądka, krwotok z przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej, odma otrzewnowa, wrzód jelita cienkiego.

Przemieszczenie się cewnika dojelitowego do żołądka lub niedrożność urządzenia prowadzi do ponownego wystąpienia fluktuacji ruchowych.

Następujące dodatkowe działania niepożądane (wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA) obserwowano w związku ze stosowaniem doustnych postaci lewodopy z karbidopą i mogą one wystąpić w związku ze stosowaniem produktu Duodopa.

Tabela 2. Działania niepożądane obserwowane w związku ze stosowaniem doustnych postaci lewodopy z karbidopą.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (>1/100 000 do <1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość hemolityczna

Agranulocytoza

Zaburzenia układu nerwowego

Szczękościsk,

złośliwy zespół neuroleptyczny (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Zespół Homera, zwężenie źrenic, napady przymusowego patrzenia w górę z rotacją gałek ocznych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk naczynioruchowy, choroba Schonleina-Henocha

Badania laboratoryjne. Zgłaszano następujące nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych podczas leczenia lewodopą z karbidopą, które należy brać pod uwagę podczas leczenia pacjentów produktem Duodopa: podwyższone stężenie azotu mocznikowego we krwi, zwiększona aktywność fosfatazy alkalicznej, zwiększenie aktywności AspAT, AlAT, LDH, zwiększone stężenie bilirubiny, glukozy we krwi, kreatyniny, kwasu moczowego, dodatni wynik testu Coombsa oraz zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu. Notowano obecność białych krwinek, bakterii oraz krwi w moczu. Lewodopa z karbidopą, a więc również produkt Duodopa, mogą powodować fałszywie dodatni wynik, gdy stosowany jest test paskowy do wykrywania ketonów w moczu; reakcja ta nie ulega zmianie pod wpływem gotowania próbki moczu. Zastosowanie testu na obecność glukozy w moczu z oksydazą glukozy może dać fałszywie ujemne wyniki .

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Najbardziej znaczącym objawem klinicznym przedawkowania lewodopy z karbidopą jest dystonia i dyskineza. Kurcz powiek może być wczesnym objawem przedmiotowym przedawkowania.

Postępowanie w przypadku ostrego przedawkowania podczas leczenia produktem Duodopa jest ogólnie takie samo jak w przypadku ostrego przedawkowania lewodopy. Pirydoksyna nie jest jednak skuteczna w odwracaniu działania produktu Duodopa. Należy zastosować monitorowanie EKG i dokładnie obserwować pacjenta w kierunku wystąpienia zaburzeń rytmu serca, a w razie konieczności zastosować odpowiednią terapię przeciwarytmiczną. Należy uwzględnić możliwość przyjęcia przez pacjenta innych leków oprócz produktu Duodopa. Brak jest doświadczeń ze stosowaniem dializy, zatem przydatność dializy w leczeniu przedawkowania nie jest znana.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobie Parkinsona; lewodopa i inhibitor dekarboksylazy, kod ATC: N04BA02.

Mechanizm działania

Duodopa jest lekiem złożonym, będącym połączeniem lewodopy z karbidopą (w stosunku 4:1) w postaci żelu, przeznaczonego do ciągłego wlewu dojelitowego w zaawansowanej chorobie Parkinsona z ciężkimi fluktuacjami ruchowymi oraz hiperkinezami i (lub) dyskinezami. Lewodopa jest metabolicznym prekursorem dopaminy, który po zachodzącej w mózgu dekarboksylacji do dopaminy, łagodzi objawy choroby Parkinsona. Karbidopa, która nie przenika przez barierę krew-mózg, hamuje pozamózgową dekarboksylację lewodopy, dzięki czemu więcej lewodopy może się przedostać do mózgu i ulec przekształceniu w dopaminę. Bez jednoczesnego podania karbidopy konieczne byłoby podanie dużo większych dawek lewodopy w celu osiągnięcia pożądanego działania. Dojelitowy wlew, z indywidualnie dostosowanymi dawkami produktu Duodopa, utrzymuje stężenie lewodopy w osoczu na stałym poziomie, w granicach indywidualnego okna terapeutycznego.

Działanie farmakodynamiczne

Dojelitowe podawanie produktu Duodopa zmniejsza fluktuacje ruchowe i skraca czas OFF u pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, którzy przez wiele lat otrzymywali lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy w postaci tabletek. Fluktuacje ruchowe oraz hiperkinezy i (lub) dyskinezy ulegają ograniczeniu z powodu utrzymywania stężenia lewodopy w osoczu na stałym poziomie w granicach indywidualnego okna terapeutycznego. Terapeutyczny wpływ na fluktuacje ruchowe oraz hiperkinezy i (lub) dyskinezy jest często osiągany w czasie pierwszego dnia leczenia.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność produktu Duodopa potwierdzono w dwóch badaniach fazy III o identycznym schemacie. Były to trwające 12 tygodni randomizowane, wieloośrodkowe badania z zastosowaniem metody podwójnie ślepej próby i podwójnego maskowania, z aktywną, równoległą grupą kontrolną, oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję produktu Duodopa w porównaniu do lewodopy z karbidopą stosowanej w postaci tabletek 100 mg + 25 mg. Badania przeprowadzono u pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, reagujących na lewodopę, u których utrzymywały się fluktuacje ruchowe mimo optymalnego leczenia doustnymi postaciami lewodopy z karbidopą oraz innymi dostępnymi lekami przeciwparkinsonowskimi. Wzięło w nich udział łącznie 71 pacjentów. Wyniki tych badań połączono i przeprowadzono ich analizę.

W zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego skuteczności - zmiany w zdefiniowanym czasie OFF (wartości wyjściowe do punktu końcowego), w oparciu o dane z „Dzienniczka choroby Parkinsona0” wykorzystujące ostatnie dostępne informacje, wykazano - za pomocą metody najmniejszych kwadratów (ang. least square, LS) - statystycznie istotną średnią różnicę na korzyść grupy otrzymującej produkt Duodopa (Tabela 3).

Wyniki uzyskane dla pierwszorzędowego punktu końcowego potwierdzono za pomocą analizy stosującej model mieszany pomiarów powtarzanych (ang. Mixed Model Repeated Measures,

MMRM), użyty do zbadania zmiany wartości wyjściowych przy włączeniu do badania w porównaniu do każdej z kolejnych wizyt. W 4. tygodniu analiza czasu OFF wykazała statystycznie istotnie większą poprawę w grupie otrzymującej produkt Duodopa w porównaniu do grupy otrzymującej doustnie lewodopę z karbidopą. Wykazano, że poprawa ta była istotna statystycznie także w 8., 10. i 12. tygodniu.

Powyższa zmiana w czasie OFF wiązała się z istotną statystycznie średnią różnicą LS - w porównaniu do wartości wyjściowych - w zakresie zdefiniowanego średniego czasu ON bez uciążliwych dyskinez w czasie aktywności dziennej pomiędzy grupą otrzymującą produkt Duodopa, a aktywną grupą kontrolną. Dane uzyskano z „Dzienniczków choroby Parkinsona©”. Wyjściowe dane zebrano w okresie trzech dni przed randomizacją i po 28 dniach standaryzacji terapii doustnej.

Tabela 3. Zmiana w czasie OFF i w czasie ON bez dolegliwych dyskinez od wartości wyjściowych do punktu końcowego.

Leczona grupa

N

Średnia

wartość

wyjściowa

(SD)

(godziny)

Punkt

końcowy

(SD)

(godziny)

Średnia (SE) zmiana wyznaczona metodą LS (godziny)

Średnia

(SE)

różnica

wyznaczona

metodą LS

(godziny)

Wartość

P

Pierwszorzędowy pomiar

Czas OFF

Aktywna kontrola3

31

6,90 (2,06)

4,95

-2,14 (0,66)

(2,04)

Duodopa

35

6,32 (1,72)

3,05

-4,04 (0,65)

-1,91 (0,57)

0,0015

(2,52)

Drugorzędowy pomiar

Czas ON bez

dolegliwych dyskinez

Aktywna kontrola

31

8,04 (2,09)

9,92 (2,62)

2,24 (0,76)

Duodopa

35

8,70 (2,01)

11,95 (2,67)

4,11 (0,75)

1,86 (0,65)

0,0059

SD = odchylenie standardowe; SE = błąd standardowy

“Aktywna kontrola, lewodopa z karbidopą w postaci tabletek doustnych 100 mg + 25 mg

Analizy innych drugorzędowych punktów końcowych skuteczności, posługujące się modelem hierarchicznym procedury testowania, wykazały statystycznie istotne wyniki dla produktu Duodopa w porównaniu do lewodopy z karbidopą w postaci doustnej w następujących ocenach: „Sumaryczny wskaźnik kwestionariusza choroby Parkinsona” (ang. Parkinson ’s Disease Questionnaire (PDQ-39) Summary Index), „Ogólne wrażenie stanu klinicznego” (ang. Clinical Global Impression, CGI-I) oraz „Ujednolicona skala liczbowa choroby Parkinsona” (ang. Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS), część II (czynności życia codziennego). Sumaryczny wskaźnik PDQ-39 w 12. tygodniu zmniejszył się o 10,9 punktów w stosunku do wartości wyjściowej. Inne drugorzędowe punkty końcowe, ocena w skali UPDRS, część III, sumaryczny wskaźnik EQ-5D (kwestionariusz oceny jakości życia) i całkowita ocena ZBI (obciążenie opiekuna na podstawie wywiadu wg Zarita), nie spełniały kryterium istotności statystycznej w oparciu o model hierarchiczny procedury testowania.

Wieloośrodkowe badanie fazy III, otwarte, z pojedynczym ramieniem, przeprowadzono u 354 pacjentów w celu oceny długookresowego bezpieczeństwa i tolerowania produktu Duodopa przez 12 miesięcy. Populację docelową stanowili pacjenci z zaawansowaną chorobą Parkinsona i fluktuacjami ruchowymi mimo optymalnej terapii dostępnymi lekami przeciw chorobie Parkinsona. Średni dobowy unormowany czas OFF uległ zmianie o -4,44 godziny od wartości wyjściowej do punktu końcowego (wyjściowo 6,77 godzin i 2,32 godziny w punkcie końcowym) z odpowiednim wydłużeniem czasu ON: bez dyskinez o 4,8 godziny.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa produktu Duodopa w pacjentów poniżej 18 rż. Nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Produkt Duodopa jest podawany przez cewnik założony bezpośrednio do dwunastnicy lub jelita czczego. Lewodopa jest szybko i skutecznie wchłaniana z jelita przez wysokowydajny system transportowania aminokwasów. Informowano, że bezwzględna biodostępność lewodopy z tabletek doustnych o natychmiastowym uwalnianiu zawierających lewodopę z karbidopą wynosi 84-99%. Analiza porównawcza (ang. cross-study) populacyjnych badań farmakokinetycznych wskazuje, że biodostępność lewodopy z produktu Duodopa jest porównywalna do biodostępności z tabletek doustnych zawierających lewodopę z karbidopą (100 mg + 25 mg).

W badaniu fazy I, przy podawaniu produktu Duodopa do jelita czczego szybko osiągano stężenia terapeutyczne lewodopy w osoczu i stałe stężenia lewodopy utrzymywały się przez cały okres wlewu. Po zakończeniu wlewu, stężenia lewodopy szybko się zmniejszały (Rycina 1). Wewnątrzosobnicza zmienność stężeń lewodopy w osoczu począwszy od 2. godziny do 16. godziny po rozpoczęciu wlewu była niska - 13%.

Rycina 1. Stężenia w osoczu (średnia + odchylenie standardowe) vs profil czasowy 16-godzinnego wlewu lewodopy z karbidopą (produkt Duodopa)

W badaniu fazy III produktu Duodopa, z wykorzystaniem metody podwójnie ślepej próby i z aktywną grupą kontrolną, wewnątrzosobnicza zmienność stężeń lewodopy w osoczu była o wiele niższa u pacjentów leczonych produktem Duodopa (21%) niż u pacjentów doustnie leczonych lewodopą z karbidopą w postaci zakodowanych (ang. overencapsulated) tabletek 100 + 25 mg (67%).

Dystrybucja

Lewodopa jest podawana równocześnie z karbidopą, inhibitorem dekarboksylazy zwiększającym biodostępność i zmniejszającym klirens lewodopy. Klirens i objętość dystrybucji lewodopy podawanej łącznie z inhibitorem dekarboksylazy wynoszą odpowiednio 0,3 l/godzinę/kg masy ciała oraz 0,9-1,6 l/kg. Stosunek podziału dystrybucji lewodopy między erytrocytami, a osoczem wynosi około 1. Stopień wiązania lewodopy z białkami w osoczu jest niewielki i wynosi około 10% do 30%.

Lewodopa jest transportowana do mózgu przy użyciu mechanizmu transportu wielkocząsteczkowych aminokwasów obojętnych.

Karbidopa wiąże się z białkami osocza w około 36%. Karbidopa nie przechodzi przez barierę krew-mózg.

Biotransformacja i eliminacja

Jeśli lewodopa podawana jest z karbidopą, okres półtrwania lewodopy w fazie eliminacji wynosi około 1,5-2 godziny. Lewodopa jest całkowicie metabolizowana, a metabolity są wydalane głównie w moczu. Znane są cztery szlaki metaboliczne lewodopy. Główną drogą eliminacji jest metabolizm z udziałem enzymów - dekarboksylazy aromatycznej aminokwasów (AAAD) i katecholo-O-metylotransferazy (COMT). Inne szlaki metaboliczne to transaminacja i oksydacja. Dekarboksylacja lewodopy do dopaminy przez AAAD jest głównym szlakiem enzymatycznym, gdy nie podaje się w skojarzeniu inhibitora enzymu. Gdy lewodopę podaje się w skojarzeniu z karbidopą, dekarboksylaza jest hamowana, a najważniejszym szlakiem metabolicznym staje się O-metylacja przez katecholo-O-metylotransferazę (COMT). W wyniku O-metylacji lewodopy przez COMT tworzy się 3-O-metylodopa.

Karbidopa jest metabolizowana do dwóch głównych metabolitów (kwasu a-metylo-3-metoksy-4-hydroksyfenylopropionowego i kwasu a-metylo-3,4-dihydroksyfenylopropionowego). Te dwa metabolity są wydalane głównie w moczu w postaci niezmienionej lub jako glukuronidy. Karbidopa w postaci niezmienionej stanowi 30% całkowitej ilości wydalanej z moczem. Okres połowicznego rozpadu karbidopy wynosi około 2 godziny.

Związek farmakokinetyki z farmakodynamiką

Mniejsze wahania w stężeniu lewodopy w osoczu wpływają na zmniejszenie wahań reakcji na leczenie. W przypadku zaawansowanej choroby Parkinsona niezbędne dawki lewodopy znacznie się różnią i powinny być indywidualnie dostosowywane na podstawie reakcji klinicznej. Podawanie produktu Duodopa nie było związane z rozwojem tolerancji na lek z upływem czasu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania niekliniczne oparte na standardowych badaniach dotyczących bezpieczeństwa, farmakologii, toksyczności po dawce wielokrotnej, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie wykazały ryzyka dla ludzi. W badaniach toksycznego wpływu na rozmnażanie, zarówno lewodopa, jak i połączenie karbidopy z lewodopą, powodowały u królików malformacje trzewi i kośćca.

Hydrazyna jest produktem rozpadu karbidopy. W badaniach na zwierzętach, działanie hydrazyny wykazało znaczną toksyczność układową, zwłaszcza przy ekspozycji wziewnej. Wyniki tych badań wykazały, że hydrazyna jest hepatotoksyczna, ma działanie toksyczne na centralny układ nerwowy (nieopisywane jednak po podaniu doustnym), jest genotoksyczna, jak również kancerogenna (patrz także punkt 4.4).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Karmeloza sodowa Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem: 15 tygodni.

Po pierwszym otwarciu: zużyć natychmiast. Po wyjęciu z lodówki, produkt może być stosowany przez okres do 16 godzin. Wyrzucić każdą niewykorzystaną ilość.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Kasetkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

100 ml w woreczku z PCV, umieszczonym w kasetce wykonanej z twardego plastiku dla celów ochronnych.

7 kasetek w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Kasetki przeznaczone są do jednorazowego użytku.

Nie używać ponownie wcześniej otwartej kasetki.

Wszystkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Puste lub używane kasetki należy zwrócić do apteki w celu zniszczenia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11929

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17 listopada 2005 Data ostatniego przedłużenia: 08 czerwca 2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2014

15

Duodopa