+ iMeds.pl

Duokopt (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Duokopt

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika DUOKOPT, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Dorzolamidum + Timololum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest DUOKOPT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DUOKOPT

3.    Jak stosować DUOKOPT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać DUOKOPT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest DUOKOPT i w jakim celu się go stosuje

DUOKOPT to krople do oczu, roztwór bez środków konserwujących.

DUOKOPT zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol.

•    Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

•    Tymolol należy do grupy leków zwanych „inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych” (beta-adrenolitykami).

Leki te powodują obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego na drodze różnych mechanizmów.

DUOKOPT zalecany jest w leczeniu jaskry w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, kiedy nie wystarcza stosowanie kropli do oczu zawierających tylko inhibitor receptora beta-adrenergicznego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DUOKOPT

Kiedy nie stosować leku DUOKOPT:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dorzolamidu chlorowodorek, tymololu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli obecnie lub w przeszłości u pacjenta stwierdzono zaburzenia układu oddechowego, takie jak astma lub ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, problemy z oddychaniem i (lub) długo utrzymujący się kaszel;

•    jeśli u pacjenta stwierdza się zwolnienie akcji serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca (nieregularną akcję serca);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek lub ciężkie zaburzenia czynności nerek albo kamicę nerkową w wywiadzie;

•    jeśli u pacjenta stwierdza się nadmierne zakwaszenie krwi w wyniku nagromadzenia jonów chlorkowych w organizmie (kwasica hiperchloremiczna).

W przypadku wątpliwości, czy można stosować lek DUOKOPT, należy skontaktować się z lekarzem

lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku DUOKOPT należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich występujących obecnie lub w przeszłości zaburzeniach oka i chorobach:

•    chorobie niedokrwiennej serca (objawy takie jak: ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność lub uczucie dławienia się), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi;

•    zaburzeniach częstości akcji serca, takich jak spowolnienie akcji serca;

•    problemach z oddychaniem, astmie lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc;

•    chorobie związanej ze słabym krążeniem krwi (takiej jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda);

•    cukrzycy, ponieważ tymolol może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii);

•    nadczynności tarczycy, ponieważ tymolol może maskować jej objawy przedmiotowe i podmiotowe;

•    jakichkolwiek uczuleniach lub reakcjach anafilaktycznych;

•    osłabieniu siły mięśniowej, szczególnie w przypadku zdiagnozowania miastenii (Myasthenia gravis).

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu leku DUOKOPT, ponieważ tymolol może zmienić działanie niektórych leków stosowanych do znieczulenia.

Podczas terapii lekiem DUOKOPT, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli u pacjenta:

•    wystąpiło jakiekolwiek podrażnienie oka lub jakikolwiek nowy problem z okiem, taki jak zaczerwienienie oka albo obrzęk powiek;

•    podejrzewa się, że DUOKOPT wywołuje reakcję alergiczną lub nadwrażliwość (np. wysypkę na skórze, ciężką reakcję skórną lub zaczerwienie i swędzenie oka), należy wówczas przerwać stosowanie leku DUOKOPT;

•    rozwinęło się zakażenie oka, pacjent doznał urazu oka, przeprowadzono operację gałki ocznej lub wystąpiły nowe lub nasiliły się dotychczasowe objawy.

Po podaniu do oka lek DUOKOPT może wywołać działania ogólnoustrojowe

Stosowanie soczewek kontaktowych

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku DUOKOPT u pacjentów używających soczewek kontaktowych.

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, przed zastosowaniem leku DUOKOPT powinien skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Istnieją ograniczone dane ze stosowaniem połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym u niemowląt i dzieci. DUOKOPT nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniach prowadzonych z zastosowaniem połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym działanie tego leku było zbliżone u pacjentów w podeszłym wieku oraz młodszych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Należy poinformować lekarza o istniejących obecnie lub w przeszłości jakichkolwiek zaburzeniach czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Należy poinformować lekarza o istniejących obecnie lub w przeszłości jakichkolwiek zaburzeniach czynności nerek.

Sport

Zastosowanie leku DUOKOPT może spowodować pozytywne wyniki podczas kontroli antydopingowej.

DUOKOPT a inne leki

DUOKOPT może wpływać na działanie innych leków lub też inne, stosowane przez pacjenta leki mogą wpływać na działanie leku DUOKOPT, w tym innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie istotne w przypadku:

•    przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi lub stosowanych w leczeniu chorób serca (takich jak leki blokujące kanał wapniowy, antagoniści receptorów beta-adrenergicznych lub digoksyna);

•    przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca czy przywracających regularny rytm serca (takich jak leki blokujące kanał wapniowy, antagoniści receptorów beta-adrenergicznych czy digoksyna);

•    stosowania innych kropli do oczu zawierających leki z grupy antagonistów receptorów beta-adrenergicznych;

•    przyj mowania innych inhibitorów anhydrazy węglanowej, takich j ak acetazolamid;

•    przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI), które stosowane są w leczeniu depresji;

•    przyjmowania leków o działaniu parasympatykomimetycznym (cholinergicznym), które mogą być przepisywane w zaburzeniach oddawania moczu. Leki parasympatykomimetyczne są także czasami stosowane w celu przywrócenia prawidłowej motoryki (ruchomości) jelit;

•    przyjmowania narkotyków, takich jak morfina, stosowanych w leczeniu umiarkowanie silnych lub silnych bólów;

•    przyjmowania leków przeciwcukrzycowych;

•    przyjmowania leków przeciwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna i paroksetyna;

•    przyjmowania leków z grupy sulfonamidów;

•    przyjmowania chinidyny (leku stosowanego w leczeniu chorób serca i pewnych postaci malarii). Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku DUOKOPT w czasie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku DUOKOPT podczas karmienia piersią. Tymolol może przenikać do mleka kobiecego. Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza prowadzącego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Istnieją działania niepożądane związane ze stosowaniem leku DUOKOPT, takie jak niewyraźne widzenie, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn dopóki pacjent nie poczuje się lepiej lub nie wróci wyraźne widzenie.

3. Jak stosować DUOKOPT

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz ustala właściwą dawkę leku i czas trwania leczenia.

Dawka

•    Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (chorych oczu) rano i wieczorem.

•    Jeżeli lek DUOKOPT stosowany jest równocześnie z innymi kroplami do oczu, należy zachować co najmniej 10 minut przerwy pomiędzy podaniem leków.

•    Nie należy zmieniać dawki leku bez porozumienia z lekarzem.

• Nie należy dotykać końcówką butelki do oka ani jego okolic. Może to prowadzić do zanieczyszczenia bakteriami, które mogą spowodować zakażenie oka prowadzące do jego ciężkiego uszkodzenia, a nawet utraty wzroku. Aby uniknąć możliwego zanieczyszczenia butelki, należy unikać kontaktu jej końcówki z jakąkolwiek powierzchnią.

Instrukcja stosowania

Ważne jest, aby podczas stosowania produktu stosować się do następujących wskazówek:Przed zastosowaniem leku po raz pierwszy należy sprawdzić, czy nakrętka zabezpieczająca jest nienaruszona. Następnie odkręcić mocno nakrętkę zabezpieczającą aby otworzyć butelkę.1. Przed każdym użyciem należy dokładnie umyć ręce i zdjąć nasadkę z końcówki butelki. Unikać kontaktu końcówki butelki z palcami.


Nacisnąć kilka razy butelkę skierowaną zakraplaczem do dołu, aby aktywować mechanizm pompujący, aż pojawi się pierwsza kropla. Procedura ta dotyczy tylko pierwszego użycia leku i nie jest konieczna przy kolejnych podaniach.2. Umieścić kciuk na zakładce na górze butelki, a palec wskazujący na podstawie butelki. Następnie umieścić również środkowy palec na drugiej zakładce przy podstawie butelki. Trzymać butelkę do góry dnem.3. W celu zastosowania, przechylić głowę lekko do tyłu i przytrzymać butelkę zakraplaczem skierowanym do dołu pionowo nad okiem. Palcem wskazującym drugiej ręki pociągnąć dolną powiekę lekko w dół. Utworzona przestrzeń nazywa się dolnym załamkiem worka spojówkowego. Należy unikać kontaktu końcówki butelki z palcami lub oczami.

Aby wpuścić kroplę do dolnego załamka worka spojówkowego chorego oka (oczu), należy ścisnąć butelkę krótko i mocno. Ze względu na automatyczne dozowanie, kropla jest uwalniana dokładnie przy każdym pompowaniu.


Jeśli kropla nie spada, należy delikatnie potrząsnąć butelką w celu usunięcia kropli pozostałej na końcówce. W takim przypadku należy powtórzyć krok 3.

Ąi

4. Zamknąć powieki i palcem ucisnąć wewnętrzny kącik oka w pobliżu nosa przez 2 minuty. Pomaga to zapobiec rozprzestrzenianiu się kropli do oczu ogólnoustrojowo.

5. Natychmiast po użyciu nałożyć nakrętkę na końcówkę butelki.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DUOKOPT

W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, wśród innych objawów mogą wystąpić zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie zwolnionej czynności serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku DUOKOPT

Ważne jest, aby używać leku DUOKOPT zgodnie ze wskazaniami lekarza.

W razie pominięcia dawki leku należy ją zastosować jak najszybciej. Jeżeli jednak do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu, nie należy podawać pominiętej dawki i powrócić do regularnego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DUOKOPT

Przed odstawieniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie kropli można na ogół kontynuować, chyba że działania niepożądane są ciężkie. W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku DUOKOPT bez konsultacji z lekarzem.

Reakcje alergiczne

Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk pod skórą, mogą występować w okolicach takich jak twarz i kończyny oraz mogą blokować drogi oddechowe, co może powodować trudności z przełykaniem lub oddychaniem, pokrzywkę lub swędzącą wysypkę, wysypkę miejscową i uogólnioną, świąd oraz ciężką, nagłą i zagrażającą życiu reakcję alergiczną. Jeśli u pacjenta wystąpi jeden z tych objawów, należy przerwać stosowanie leku DUOKOPT i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często: mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10:

Uczucie pieczenia i kłucia w oku, zmiana odczuwania smaku.

Często: mogą dotyczyć do 1 na 10 osób:

Zaczerwienienie gałek ocznych i skóry wokół oka (oczu), łzawienie lub swędzenie oka (oczu), ubytki nabłonka rogówki (uszkodzenia przedniej warstwy gałki ocznej), obrzęk i (lub) podrażnienie oczu i skóry wokół oka (oczu), uczucie ciała obcego w oku, zmniejszenie wrażliwości rogówki (nieodczuwanie ciała obcego w oku oraz nieodczuwanie bólu), ból oka, suche oczy, niewyraźne widzenie, ból głowy, zapalenie zatok (uczucie napięcia lub wypełnienia nosa), nudności, osłabienie i uczucie zmęczenia.

Niezbyt często: mogą dotyczyć do 1 na 100 osób:

Zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leków zwężających źrenicę), spowolnienie akcji serca, omdlenia, trudności z oddychaniem (duszności), niestrawność oraz kamica nerkowa.

Rzadko: mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób:

Toczeń rumieniowaty układowy (choroba autoimmunologiczna, która może powodować zapalenie narządów wewnętrznych), mrowienie lub drętwienie dłoni albo stóp, bezsenność, koszmary senne, utrata pamięci, nasilenie objawów przedmiotowych oraz podmiotowych miastenii (zaburzenie mięśni), osłabienie popędu płciowego, udar mózgu, przemijająca krótkowzroczność, która może ustąpić po odstawieniu leku, odłączenie naczyniówki (leżącej pod siatkówką warstwy, w której znajdują się naczynia krwionośne) po zabiegach filtracyjnych, co może powodować zaburzenia wzroku, opadanie powiek (co powoduje, że powieki są w połowie zamknięte), podwójne widzenie, tworzenie się strupów na powiekach, obrzęk rogówki (skutkujący zaburzeniami widzenia), niskie ciśnienie w oku, dzwonienie w uszach, obniżenie ciśnienia krwi, zmiany rytmu lub tempa pracy serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca objawiająca się zadyszką i obrzękiem stóp i nóg z powodu nagromadzenia płynu), obrzęk (nagromadzenie płynu), niedokrwienie mózgu (zmniejszony dopływ krwi do mózgu), ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (przyspieszony i (lub) nieregularny rytm serca), zawał serca, choroba Raynauda, obrzęk dłoni i stóp lub zimne dłonie i stopy oraz osłabienie krążenia w kończynach górnych i dolnych, skurcze mięśni nóg i (lub) bóle nóg podczas chodzenia (chromanie), duszność, niewydolność oddechowa, zapalenie błony śluzowej nosa (nieżyt), krwawienia z nosa, zwężenie dróg oddechowych w płucach, kaszel, podrażnienie gardła, suchość jamy ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, białosrebrzysta wysypka (wysypka łuszczycopodobna), choroba Peyroniego (w przebiegu której może dojść do skrzywienia penisa), reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd, w rzadko występujących przypadkach możliwy też obrzęk warg, obrzęki powiek i jamy ustnej, świszczący oddech lub ciężkie reakcje skórne (zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Tak jak inne leki podawane miejscowo do oczu, tymolol wchłania się do krwiobiegu. Może to powodować wystąpienie działań niepożądanych podobnych do obserwowanych po doustnym podaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Działania niepożądane występują rzadziej po zastosowaniu kropli do oczu miejscowo, niż po podaniu tych leków na przykład doustnie lub we wstrzyknięciach.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane podczas stosowania leków z tej samej grupy (leki blokujące receptory beta) w leczeniu chorób oczu.

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Małe stężenie cukru we krwi, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, ból brzucha, wymioty, bóle mięśni niezwiązane z wysiłkiem fizycznym, zaburzenia funkcji seksualnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać DUOKOPT

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po EXP. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

DUOKOPT może być stosowany do 2 miesięcy po pierwszym otwarciu. Należy zapisać datę pierwszego otwarcia na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek DUOKOPT

   Substancjami czynnymi są: dorzolamid i tymolol. Każdy mililitr roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci 22,25 mg dorzolamidu chlorowodorku i 5 mg tymololu (w postaci 6,83 mg tymololu maleinianu).

   Pozostałe składniki: hydroksyetyloceluloza, mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda DUOKOPT i co zawiera opakowanie

DUOKOPT jest przezroczystym, bezbarwnym do lekko żółtego roztworem.

DUOKOPT dostępny jest w następujących wielkościach opakowań:

•    butelka z HDPE 5 ml (co najmniej 125 kropli bez środków konserwujących, 1 miesiąc leczenia) z hermetyczną pompką dozującą z nasadką zabezpieczającą, w tekturowym pudełku.

•    butelka z HDPE 10 ml (co najmniej 250 kropli bez środków konserwujących, 2 miesiące leczenia) z hermetyczną pompką dozującą z nasadką zabezpieczającą, w tekturowym pudełku.

•    1 pudełko tekturowe z trzema butelkami z HDPE po 5 ml (3 miesiące leczenia), z hermetyczną pompką dozującą z nasadką zabezpieczającą.

•    1 pudełko tekturowe z dwiema butelkami z HDPE 10 ml (4 miesiące leczenia), z hermetyczną pompką dozującą z nasadką zabezpieczającą.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratoires THEA

12, Rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francja

Wytwórca:

DELPHARM TOURS

Rue Paul Langevin

37170 Chambray Les Tours

Francja

LABORATOIRES THEA

12, Rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Bułgaria, Cypr, Dania, Niemcy, Grecja, Finlandia, Islandia, Włochy, Norwegia, Polska,

Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja...................................................................Duokopt

Belgia, Czechy, Francja, Luksemburg, Holandia, Słowacja.......................................................Dualkopt


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

7

Duokopt

Charakterystyka Duokopt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DUOKOPT, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór (Dorzolamidum + Timololum)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 22,25 mg dorzolamidu chlorowodorku, co odpowiada 20 mg dorzolamidu i 6,83 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtego roztwór, o pH pomiędzy 5,3 a 5,9 i osmolalności 240 do 300 mOsmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

DUOKOPT jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania (pseudoeksfoliacji), gdy monoterapia lekiem beta-adrenolitycznym stosowanym miejscowo jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka wynosi jedną kroplę DUOKOPT do (worka spojówkowego) chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Ten produkt leczniczy jest jałowym (sterylnym) roztworem, który nie zawiera środków konserwujących.

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności połączenia dorzolamidu i tymololu u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat. Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. (Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku > 2 i < 6 lat, patrz punkt 5.1).

Sposób podawania:

Jeżeli równocześnie z lekiem DUOKOPT stosowane są inne krople do oczu, należy zachować co najmniej 10 minut przerwy pomiędzy podaniem leków.

Należy poinstruować pacjentów, aby unikali dotykania końcówką butelki do powierzchni lub okolic oka.

Należy także poinstruować pacjentów, że w przypadku niewłaściwego postępowania roztwory do oczu mogą zostać zanieczyszczone bakteriami, które mogą spowodować zakażenie oczu. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia oczu, a nawet utraty wzroku.

Pacjentów należy pouczyć, jak następuje:

Przed pierwszym użyciem leku należy sprawdzić, czy nakrętka zabezpieczająca jest nienaruszona. Następnie odkręcić mocno nakrętkę zabezpieczającą aby otworzyć butelkę.

1.    Przed każdym użyciem należy dokładnie umyć ręce i zdjąć nasadkę z końcówki butelki. Unikać kontaktu końcówki butelki z palcami.

Nacisnąć kilka razy butelkę skierowaną zakraplaczem do dołu, aby aktywować mechanizm pompujący, aż pojawi się pierwsza kropla. Procedura ta dotyczy tylko pierwszego użycia leku i nie jest konieczna przy kolejnych podaniach.

2.    Umieścić kciuk na zakładce na górze butelki, a palec wskazujący na podstawie butelki. Następnie umieścić również środkowy palec na drugiej zakładce przy podstawie butelki. Trzymać butelkę do góry dnem.

3.    W celu zastosowania, przechylić głowę lekko do tyłu i przytrzymać butelkę zakraplaczem skierowanym do dołu pionowo nad okiem. Palcem wskazującym drugiej ręki pociągnąć dolną powiekę lekko w dół. Utworzona przestrzeń nazywa się dolnym załamkiem worka spojówkowego. Należy unikać kontaktu końcówki butelki z palcami lub oczami.

Aby wpuścić kroplę do dolnego załamka worka spojówkowego chorego oka (oczu), należy ścisnąć butelkę krótko i mocno. Ze względu na automatyczne dozowanie, kropla jest uwalniana dokładnie przy każdym pompowaniu.

Jeśli kropla nie spada, należy delikatnie potrząsnąć butelką w celu usunięcia kropli pozostałej na końcówce. W takim przypadku należy powtórzyć krok 3.

4.    Po zakropleniu ucisnąć wewnętrzny kącik oka w pobliżu nosa lub zamknąć powieki na 2 minuty, aby zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe. Może to prowadzić do zmniejszenia ogólnoustrojowych działań niepożądanych i zwiększenia działania miejscowego.

5.    Natychmiast po użyciu nałożyć nakrętkę na końcówkę butelki.

4.3    Przeciwwskazania

DUOKOPT jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie lub z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

•    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo -przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym przy użyciu rozrusznika, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym;

•    ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną

Powyższe przeciwwskazania dotyczą pojedynczych substancji czynnych i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie układowe

Chociaż tymolol podawany jest miejscowo, wchłaniany jest ogólnoustrojowo. Z uwagi na zawartość składnika o działaniu beta-adrenolitycznym, tymololu, istnieje możliwość wystąpienia takich samych sercowo-naczyniowych, pulmonologicznych i innych działań niepożądanych produktu leczniczego, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Aby zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Działanie na układ sercowo-naczyniowy i na układ oddechowy

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz hipotensją należy przeprowadzić krytyczną ocenę leczenia beta-adrenolitykami i rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego należy obserwować pod względem występowania oznak wskazujących na pogorszenie tych schorzeń oraz działań niepożądanych.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia impulsów elektrycznych, leki beta-adrenolityczne powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (tj. z ciężką postacią choroby Raynauda lub z zespołem Raynauda) należy leczyć z zachowaniem ostrożności.

Zaburzenia układu oddechowego

Po podaniu niektórych leków okulistycznych o działaniu beta-adrenolitycznym zgłaszano występowanie reakcji ze strony układu oddechowego, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą.

DUOKOPT należy stosować ostrożnie u pacjentów z lekką lub umiarkowanie ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i tylko wówczas, gdy możliwe korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano stosowania tego produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując ten produkt leczniczy u tych pacjentów.

Zaburzenia czynności nerek

Nie badano stosowania tego produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dlatego należy zachować ostrożność stosując ten produkt leczniczy u tych pacjentów.

Układ immunologiczny i nadwrażliwość na lek

Chociaż ten produkt leczniczy podawany jest miejscowo, może być wchłaniany ogólnoustrojowo. Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową występującą we wszystkich sulfonamidach. Z tego względu po podaniu miejscowym mogą wystąpić takie same działania niepożądane jak po podaniu sulfonamidów ogólnoustrojowo, w tym ciężkie reakcje np. w postaci zespołu Stevens-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórka. W przypadku stwierdzenia objawów ciężkich działań niepożądanych lub nadwrażliwości należy przerwać stosowanie tego produktu leczniczego.

Podczas stosowania tego produktu leczniczego stwierdzano miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających dorzolamidu chlorowodorek. W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego DUOKOPT.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na różne alergeny, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny kontakt z tymi alergenami, a pacjenci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Jednocześnie stosowane leki

Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej związane jest z występowaniem kamicy układu moczowego na skutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Chociaż podczas stosowania połączenia dorzolamidu z tymololem w postaci ze środkiem konserwującym nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ DUOKOPT zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany ogólnoustrojowo, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego może być zwiększone podczas stosowania tego produktu leczniczego.

Inne leki beta-adrenolityczne

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe czy też znane ogólnoustrojowe skutki hamowania receptorów beta-adrenergicznych mogą być silniejsze w przypadku podania tymololu pacjentom przyjmującym już lek beta-adrenolityczny o działaniu ogólnoustrojowym. Tych pacjentów należy ściśle obserwować. Nie zaleca się stosowania jednocześnie dwóch podawanych miejscowo leków o działaniu beta-adrenolitycznym (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się stosowania jednocześnie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Odstawienie leku

Tak jak w przypadku działających ogólnie leków beta-adrenolitycznych, jeżeli u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca konieczne będzie przerwanie leczenia tymololem podawanym do oka, produkt leczniczy należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych Hipoglikemia, cukrzyca:

Leki o działaniu beta-adrenolitycznym należy stosować ostrożnie u pacjentów podatnych na występowanie samoistnej hipoglikemii lub u osób z nieustabilizowaną cukrzycą, ponieważ beta-adrenolityki mogą maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii.

Leki beta-adrenolityczne mogą także maskować niektóre objawy nadczynności tarczycy. Gwałtowne przerwanie terapii lekami beta-adrenolitycznymi może spowodować nasilenie objawów choroby.

Znieczulenie do zabiegów operacyjnych

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą blokować ogólnoustrojowe pobudzenie receptorów beta-adrenergicznych przez takie leki jak np. adrenalina. Jeśli pacjent stosuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Terapia lekami beta-adrenolitycznymi może pogorszyć objawy myasthenia gravis.

Działanie na oczy

W leczeniu pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, dodatkowo konieczna jest interwencja terapeutyczna. Nie badano zastosowania tego produktu leczniczego u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

U pacjentów z istniejącymi wcześniej przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) po wewnątrzgałkowym zabiegu chirurgicznym odnotowano obrzęk i nieprzemijającą dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Istnieje większa możliwość rozwoju obrzęku rogówki u pacjentów ze zmniejszoną liczbą komórek śródbłonka. Zalecając stosowanie produktu leczniczego DUOKOPT pacjentom z tej grupy, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.

Odwarstwienie naczyniówki

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu, acetazolamidu) po zabiegach filtracyjnych zgłaszano przypadki odłączenia naczyniówki oka.

Choroby rogówki

Leki beta-adrenolityczne stosowane do oczu mogą powodować objawy suchego oka. Pacjentów z chorobami rogówki należy leczyć z ostrożnością.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejszającą się reakcję na maleinian tymololu w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata nie zaobserwowano istotnych różnic w wartości średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania tego produktu leczniczego u pacjentów stosujących soczewki kontaktowe.

Sportowcy

Stosowanie produktu DUOKOPT może spowodować pozytywne wyniki podczas kontroli antydopingowej.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu leczniczego DUOKOPT z innymi produktami leczniczymi.

W badaniu klinicznym nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania połączenia dorzolamidu z tymololem z następującymi produktami leczniczymi działającymi ogólnie: inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE-I), antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, a także hormonami (np. estrogeny, insulina, tyroksyna).

Istnieje możliwość działania addycyjnego i w efekcie obniżenia ciśnienia tętniczego i (lub) wystąpienia znacznej bradykardii podczas jednoczesnego stosowania leków okulistycznych

0    działaniu beta-adrenolitycznym z lekami stosowanymi doustnie, takimi jak: antagoniści kanału wapniowego, leki uwalniające aminy katecholowe lub leki beta-adrenolityczne, leki antyarytmiczne (w tym amiodaron), glikozydy naparstnicy, parasympatykomimetyki, guanetydyna, leki opioidowe

1    inhibitory monoaminooksydazy (MAO).

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, fluoksetyny, paroksetyny) i tymololu zgłaszano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresję).

Chociaż połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym podawane w monoterapii wywiera niewielki wpływ lub nie ma wpływu na wielkość źrenicy, odnotowano sporadyczne przypadki jej rozszerzenia podczas jednoczesnego stosowania beta-adrenolityków w postaci do stosowania do oczu i adrenaliny (epinefryny).

Leki beta-adrenolityczne mogą nasilić działanie hipoglikemiczne środków przeciwcukrzycowych.

Doustne inhibitory receptorów beta-adrenergicznych mogą nasilić występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego, które mogą nastąpić po odstawieniu klonidyny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować produktu DUOKOPT podczas ciąży.

Dorzolamid

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. U królików podawanie dorzolamidu w dawkach toksycznych dla matek wywoływało działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak wystarczającej ilości danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować tymololu w czasie ciąży, o ile nie ma wyraźnej potrzeby. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania ogólnoustrojowego podano w punkcie 4.2.

W badaniach epidemiologicznych nie wykazano potencjału wywoływania wad rozwojowych, ale stwierdzono ryzyko zahamowania rozwoju wewnątrzmacicznego w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych podawanych doustnie. Oprócz tego u noworodków obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, hipotensję, zespół zaburzeń oddechowych oraz hipoglikemię), kiedy leki beta-adrenolityczne były podawane do czasu porodu. W przypadku podawania tego produktu leczniczego do czasu porodu należy ściśle monitorować stan noworodka w pierwszych dniach życia.

Karmienie _ piersią

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka ludzkiego. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze.

Leki beta-adrenolityczne przenikają do mleka ludzkiego. Jednak w przypadku podawania terapeutycznych dawek tymololu w postaci kropli do oczu prawdopodobieństwo przedostania się leku do pokarmu kobiecego w ilości wystarczającej do wywołania u niemowlęcia objawów klinicznych blokady receptorów beta-adrenergicznych jest niewielkie. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania ogólnoustrojowego podano w punkcie 4.2. Jeśli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego DUOKOPT, nie zaleca się karmienia piersią.

Płodność

Dane są dostępne dla każdej substancji czynnej, a nie dla tej kombinacji dorzolamidu chlorowodorku i tymololu maleinianu. Jednakże w dawkach terapeutycznych tego produktu leczniczego w postaci kropli do oczu nie oczekuje się wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. DUOKOPT wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: w przypadku innych preparatów do oczu podanie kropli do oczu może powodować przemijające niewyraźne widzenie. Dopóki nie powróci normalne widzenie, pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas badania klinicznego z zastosowaniem połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego obserwowane działania niepożądane odpowiadały tym, które zgłaszano wcześniej w związku z podawaniem połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym, dorzolamidu chlorowodorku i (lub) tymololu maleinianu.

Podczas badań klinicznych 1035 pacjentom podawano połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało leczenie połączeniem

dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym z powodu miejscowych działań niepożądanych dotyczących oka; około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało terapię z powodu wystąpienia miejscowych działań niepożądanych wskazujących na alergię lub nadwrażliwość (takich jak stan zapalny powieki i zapalenie spojówek).

W badaniu porównawczym z dawkowaniem wielokrotnym i podwójnie ślepą próbą wykazano, że profil bezpieczeństwa połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego jest taki sam jak profil połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym.

Tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. Może to powodować wystąpienie podobnych działań niepożądanych, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym.

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego lub jednym z jego składników czynnych:

Zdarzenia niepożądane są sklasyfikowane według częstości w następujący sposób: Bardzo często: (> 1/10), Często: (> 1/100 do < 1/10), Niezbyt często: (> 1/1000 do < 1/100), Rzadko: (> 1/10 000 do < 1/1000), Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Formuła

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Nieznana**

Zaburzenia

układu

immunolo

gicznego

Połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego

przedmiotowe i podmiotowe objawy ogólnou-strojowych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, anafilaksja

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

przedmiotowe i podmiotowe objawy ogólnou-strojowych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka miejscowa i uogólniona, anafilaksja

świąd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

hipoglike-

mia

Zaburzenia

psychiczne

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

depresja*

bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci

Zaburzenia

układu

nerwowego

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

ból głowy*

zawroty głowy*, parestezje*

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

ból głowy*

zawroty

głowy*,

omdlenie*

parestezje*, nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów Myastenia gravis, osłabienie popędu płciowego*, incydent naczyniowo-mózgowy*, niedokrwienie mózgu*

Zaburzenia

oka

Połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego

piecze

nie

i kłucie

nastrzyknię-

cie spojówki,

niewyraźne

widzenie,

ubytki

nabłonka

rogówki,

swędzenie

oczu,

łzawienie

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

stan zapalny powiek*, podrażnienie powiek*

zapalenie tęczówki i ciała

rzęskowego*

podrażnienie z zaczerwienieniem*, ból*, sklejanie powiek*, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, hipotonia gałki ocznej*, odłączenie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

przedmiotowe i podmiotowe objawy podrażnienia oka, w tym zapalenie brzegów powiek*, zapalenie rogówki*, osłabienie czucia rogówkowego i objawy suchego oka*

zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę)*

odłączenie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych* (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

swędzenie

oczu,

łzawienie,

zaczerwie

nienie,

niewyraźne

widzenie,

ubytki

nabłonka

rogówki

Zaburzenia

ucha

i błędnika

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

szumy uszne*

Zaburzenia

serca

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

bradykardia*

ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu serca*, zastoinowa niewydolność serca*, zatrzymanie czynności serca*, blok serca

blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca

Zaburzenia

naczyniowe

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

niskie ciśnienie*, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego

zapalenie

zatok

skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa, rzadko-skurcz oskrzeli

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

krwawienie z nosa*

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

duszność*

skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z występującymi uprzednio stanami spa-stycznymi oskrzeli)*, niewydolność oddechowa, kaszel*

Zaburzenia żołądka i jelit

Połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka kon-serwuiąego

zabu

rzenia

smaku

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

nudności*

podrażnienie gardła, suchość jamy ustnej*

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

nudności*,

niestraw

ność*

biegunka, suchość jamy ustnej *

zaburzenia smaku, bóle brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Połaczenie dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego

kontaktowe

zapalenie skóry,

zespół Stevens-

Johnsona,

toksyczna

epidermoliza

naskórka

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

wysypka*

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

wysypka

skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

toczeń

rumieniowaty

układowy

bole mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego

kamica

moczowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

choroba Peyroniego*, osłabienie popędu płciowego

zaburzenia

funkcji

seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Roztwór dorzolamidu chlorowodorku w kroplach do oczu

osłabienie,

zmęczenie*

Roztwór tymololu maleinianu w kroplach do oczu

osłabienie,

zmęczenie*

* Działania niepożądane, które odnotowano również podczas stosowania połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym po wprowadzeniu produktu do obrotu.

** Dodatkowe działania niepożądane obserwowane u osób stosujących okulistyczne leki beta-adrenolityczne, które mogą wystąpić podczas stosowania połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak uzyskanych u ludzi danych dotyczących przedawkowania w wyniku przypadkowego lub umyślnego spożycia połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym lub bez niego.

Objawy

Otrzymywano zgłoszenia dotyczące nieumyślnego przedawkowania tymololu maleinianu w postaci kropli do oczu, skutkujące wystąpieniem objawów ogólnych podobnych do występujących po przedawkowaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne działających ogólnoustrojowo, takich jak: zawroty głowy, ból głowy, skrócenie oddechu, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. Do najczęściej występujących objawów przedmiotowych i podmiotowych, których należy spodziewać się w przypadku przedawkowania dorzolamidu, należą zaburzenia elektrolitowe, rozwój kwasicy oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są jedynie ograniczone informacje dotyczące przedawkowania u ludzi w wyniku przypadkowego lub umyślnego spożycia dorzolamidu chlorowodorku. Po przyjęciu doustnym odnotowano występowanie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano występowanie: nudności, zawrotów głowy, bólu głowy, zmęczenia, zaburzeń snu i trudności w połykaniu.

Leczenie

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i wartość pH krwi. W badaniach wykazano, że trudno jest usunąć tymolol z organizmu za pomocą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwjaskrowe i zwężające źrenicę, leki beta-adrenolityczne, tymolol w połączeniach, kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

DUOKOPT zawiera dwie substancje czynne: dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian. Każdy z tych dwóch składników obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, jednak mechanizm działania tych substancji jest różny.

Chlorowodorek dorzolamidu silnie hamuje ludzką anhydrazę węglanową II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie objętości wydzielanej cieczy wodnistej, prawdopodobnie przez zmniejszenie szybkości powstawania jonów wodorowęglanowych i wynikającym z tego ograniczeniem transportu sodu i płynu. Tymololu maleinian jest nieselektywnym inhibitorem receptorów beta-adrenergicznych. Dokładny mechanizm działania tymololu maleinianu w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest obecnie wystarczająco poznany, choć badania fluoresceinowe i tonograficzne sugerują, że główne działanie może być związane ze zmniejszeniem ilości powstawania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano również niewielkie zwiększenie możliwości odpływu cieczy wodnistej. Połączone działanie obu tych substancji powoduje większe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego niż każda z tych substancji podawana osobno.

Po miejscowym podaniu DUOKOPT obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe bez względu na to, czy jest ono związane z jaskrą, czy nie. Podwyższone ciśnienie śródgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i związanego z jaskrą utratą pola widzenia. Ten produkt leczniczy zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe, nie powodując często towarzyszących przyjmowaniu miotyków działań niepożądanych, takich jak: nocna ślepota, skurcz akomodacji i zwężenie źrenicy

DUOKOPT to krople do oczu, roztwór bez środków konserwujących, dostarczane w butelce wielodawkowej z pompką airless.

Działanie _ farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

W badaniach klinicznych trwających do 15 miesięcy porównywano działanie polegające na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym, podawanego dwa razy na dobę (rano i wieczorem), względem 0,5% roztworu tymololu i 2,0% roztworu dorzolamidu, podawanych osobno i razem, u pacjentów z jaskrą lub podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których uznano za właściwe stosowanie w badaniach terapii skojarzonej. Do tej grupy należeli zarówno pacjenci dotychczas nieleczeni, jak i pacjenci, u których zastosowanie tymololu w monoterapii nie dawało odpowiednich wyników. Większość pacjentów przed włączeniem do badania stosowała miejscowy lek beta-adrenolityczny w monoterapii. Analiza wyników badań połączonych wykazała, że połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym podawane dwa razy na dobę powodowało większe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego niż stosowany w monoterapii 2% roztwór dorzolamidu podawany trzy razy na dobę lub 0,5% roztwór tymololu podawany dwa razy na dobę. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas stosowania połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym dwa razy na dobę było takie samo, jak obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu dwa razy na dobę i tymololu dwa razy na dobę. Lek w postaci połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym podawany dwa razy na dobę obniżał ciśnienie wewnątrzgałkowe mierzone w różnych punktach czasowych w ciągu całego dnia i działanie to utrzymywało się w trakcie długotrwałego stosowania.

W prowadzonym w grupach równoległych badaniu z grupą kontrolną aktywnie leczoną i podwójnie ślepą próbą, w którym wzięło udział 261 pacjentów ze stwierdzonym podwyższeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) w jednym lub obu oczach > 22 mmHg, lek w postaci połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego powodował obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w takim samym stopniu jak połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym. Profil bezpieczeństwa połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci bez środka konserwującego był zbliżony do profilu połączenia dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono trzymiesięczne kontrolowane badanie, którego pierwszoplanowym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa stosowania 2% roztworu dorzolamidu chlorowodorku przeznaczonego do stosowania w okulistyce u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 pacjentów w wieku 2 lata lub powyżej, ale poniżej 6 lat, u których ciśnienie wewnątrzgałkowe było niedostatecznie kontrolowane mimo monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymywało połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym w otwartej fazie badania. Nie określono skuteczności leczenia u tych pacjentów. Połączenie dorzolamidu i tymololu w postaci ze środkiem konserwującym, podawane w tej małej grupie pacjentów dwa razy na dobę, było ogólnie dobrze tolerowane; 19 pacjentów ukończyło leczenie, natomiast 11 musiało je przerwać z powodu zabiegu operacyjnego, zmiany leku lub z innych względów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dorzolamidu chlorowodorek

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej podanie miej scowe dorzolamidu chlorowodorku umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycję układową na lek. W badaniach klinicznych stwierdzono, że obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie towarzyszą zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia substancji czynnej i jej metabolitów w erytrocytach i osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach, ze względu na selektywne wiązanie z anhydrazą węglanową II, a stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe. Jedynym metabolitem substancji czynnej jest N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym

0    mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie w moczu w postaci niezmienionej; jego metabolit jest także wydalany w moczu. Po zakończeniu stosowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszenie stężenia substancji czynnej, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około cztery miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu podawanego do oka, stan stacjonarny osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie stacjonarnym praktycznie nie stwierdzono w osoczu obecności wolnej substancji czynnej ani metabolitu. Stopień zahamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu w erytrocytach. Nie stwierdzono przy tym istotnych różnic pod względem zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej ani istotnych klinicznie ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

Tymololu maleinian

W badaniu z udziałem sześciu osób, dotyczącym stężenia substancji czynnej w osoczu, ekspozycję układową na tymolol określano po stosowaniu miejscowym dwa razy na dobę tymololu maleinianu w postaci 0,5% roztworu przeznaczonego do stosowania w okulistyce. Najwyższe średnie stężenie w osoczu po podaniu dawki porannej wynosiło 0,46 ng/ml, a po podaniu dawki wieczornej 0,35 ng/ml.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa poszczególnych składników produktu leczniczego podawanych miejscowo do oka i stosowanych ogólnie jest dobrze poznany.

Dorzolamid

Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, u płodów obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów.

Tymolol

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego.

Ponadto nie obserwowano żadnych działań niepożądanych w obrębie oka u zwierząt, którym podawano miejscowo do oka roztwór zawierający dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian lub jednocześnie podawano dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian. Badania in vitro

1    in vivo przeprowadzone dla każdego ze składników nie ujawniły działania mutagennego. Z tego względu zastosowanie dawek leczniczych produktu leczniczego DUOKOPT nie powinno wiązać się z istotnym ryzykiem dla bezpieczeństwa stosowania u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksyetyloceluloza

Mannitol

Sodu cytrynian

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu: 2 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE o pojemności 5 ml (co najmniej 125 kropli bez środków konserwujących - na 1 miesiąc leczenia) lub 10 ml (co najmniej 250 kropli bez środków konserwujących - na 2 miesiące leczenia) z hermetyczną pompką dozującą z nasadką zabezpieczającą, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

-    1 pudełko tekturowe zawierające jedną butelkę 5 ml

-    1    pudełko    tekturowe    zawierające jedną butelkę 10 ml

-    1    pudełko    tekturowe    zawierające trzy butelki po 5 ml

-    3 pudełka tekturowe zapakowane w folię, zawierające po jednej butelce 5 ml

-    1    pudełko    tekturowe    zawierające dwie butelki 10 ml

-    2    pudełka    tekturowe    zapakowane w folię, zawierające po jednej butelce 10 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratoires THEA

12, Rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBORTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie są dostępne na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

15

Duokopt