Imeds.pl

Duomox 500 Mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Duomox, 250 mg, tabletki Duomox, 375 mg, tabletki Duomox, 500 mg, tabletki Duomox, 750 mg, tabletki Duomox, 1 g, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg lub 1 g amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Duomoxto białe lub prawie białe, podłużne tabletki z logo ^ i oznaczeniem '232' (250 mg), '233' (375 mg), '234' (500 mg), '235' (750 mg) lub '236' (1 g) po jednej stronie oraz rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia lub rozpuszczenia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, tj.:

-    zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych,

-    zakażenia dróg moczowych,

-    zakażenia żołądkowo-jelitowe,

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich,

-    rzeżączka ostra, niepowikłana.

Przepisując Duomox należy brać pod uwagę ogólnie dostępne informacje o występowaniu oporności. Należy przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie amoksycyliny zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek pacjenta, od ciężkości i lokalizacji zakażenia oraz od przypuszczalnego lub potwierdzonego patogenu.

Poniżej przedstawiono zalecane dawkowanie w zakażeniach, w których wskazane jest zastosowanie amoksycyliny.

Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Od 750 mg do 3 g na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Zakażenia dróg oddechowych: od 1,5 g do 2 g dwa razy na dobę lub 1 g trzy razy na dobę.

Rzeżączka ostra, niepowikłana: 3 g w jednorazowej dawce (wskazane jest jednoczesne podanie 1 g probenecydu). U kobiet następnego dnia zaleca się powtórzenie dawki.

W zakażeniach wywoływanych przez H. pylori Duomox stosuje się w schematach wielolekowej terapii skojarzonej.

Czas trwania leczenia

W zakażeniach o lekkim lub umiarkowanie ciężkim nasileniu zwykle wystarcza od 5 do 7 dni leczenia. W zakażeniach paciorkowcowych leczenie należy prowadzić przez przynajmniej 10 dni. W zakażeniach ciężkich lub przewlekłych oraz zakażeniach w miejscach, gdzie osiągane są małe stężenia antybiotyku, czas leczenia zależy od obrazu klinicznego. Zwykle leczenie należy kontynuować przez 3 do 4 dni od chwili ustąpienia objawów klinicznych.

Dzieci o masie ciała <40 kg

W zależności od wskazania, ciężkości choroby oraz wrażliwości drobnoustroju (patrz również punkt 4.4, 5.1 oraz 5.2) zaleca się stosowanie 40 do 90 mg/kg m.c. na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych*. Nie należy przekraczać dawki 3 g amoksycyliny na dobę.

* dane z badań farmakodynamiki i farmakokinetyki wskazują większą skuteczność amoksycyliny, jeśli podawana jest 3 razy na dobę, w związku z tym stosowanie dwa razy na dobę jest zalecane jedynie podczas stosowania większych dobowych dawek.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania

Angina: 50 mg/kg m.c. na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Ostre zapalenie ucha środkowego: w regionach, gdzie występuje Streptococcuspneumoniae o zmniejszonej wrażliwości na penicyliny, należy uwzględnić lokalne zalecenia dotyczące dawkowania.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg m.c. w pojedynczej dawce przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę antybiotyku należy odpowiednio zmniejszyć.

U pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, należy wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi dawkami i zmniejszyć całkowitą dawkę dobową (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Dorośli

Przesączanie kłębuszkowe

Dorośli

10-30 ml/min

500 mg dwa razy na dobę

<10 ml/min

500 mg raz na dobę

Hemodializa

500 mg na dobę i 500 mg podczas i po zakończeniu dializy

Dzieci

Przesączanie kłębuszkowe

Dawka

Czas pomiędzy kolejnymi dawkami

>30 ml/min

Dawka zwykle stosowana

Nie ma konieczności zmiany czasu podawania

10-30 ml/min

Dawka zwykle stosowana

12 godzin (co odpowiada 2/3 dawki)

<10 ml/min

Dawka zwykle stosowana

24 godziny (co odpowiada 1/3 dawki)

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania, gdyż niewydolność wątroby nie wpływa na okres półtrwania amoksycyliny.

Sposób podawania

Tabletki Duomox można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.

Tabletki Duomox można połknąć w całości, popijając szklanką wody, lub rozpuścić w co najmniej 20 ml (/ filiżanki) wody i - po uprzednim zamieszaniu - wypić. Powstała zawiesina jest słodka i ma mandarynkowo-cytrynowy smak.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy (m.in. penicyliny, cefalosporyny).

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość. Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną, należy zebrać dokładny wywiad na temat reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny. Donoszono o występowaniu ciężkich, a w pojedynczych przypadkach zakończonych zgonem, reakcji nadwrażliwości (o typie reakcji anafilaktycznej) u pacjentów leczonych antybiotykami z grupy penicylin. Reakcje nadwrażliwości stwierdza się częściej u osób uczulonych na penicyliny lub na wiele alergenów. Jeśli wystąpi taka reakcja, należy niezwłocznie odstawić Duomox i zastosować odpowiednie leczenie.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą i skłonnością do uczuleń.

Ostry zespół wieńcowy w przebiegu reakcji alergicznej. Donoszono o rzadkich przypadkach reakcji nadwrażliwości występującej podczas leczenia amoksycyliną (ostry zespół wieńcowy w przebiegu reakcji alergicznej, patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpi taka reakcja, należy zastosować odpowiednie leczenie.

Mononukleoza zakaźna. U pacjentów z mononukleozą zakaźną lub białaczką limfatyczną często (w 60 -100% przypadków) występuje osutka plamista, której mechanizm powstawania nie polega na typowej nadwrażliwości na penicyliny. W związku z tym pacjentom z mononukleozą nie należy podawać antybiotyków z grupy ampicylin.

Oporność krzyżowa. Obserwowano krzyżową oporność i krzyżową nadwrażliwość na inne penicyliny, a czasami także na cefalosporyny.

Oporność. Długotrwałe stosowanie antybiotyku może niekiedy powodować nadkażenia drobnoustrojami niewrażliwymi na amoksycylinę.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita notowano podczas stosowania prawie każdego antybiotyku, w tym amoksycyliny, a ciężkość jego przebiegu może być od lekkiej do zagrażającej życiu. Jeśli wystąpi biegunka, zwłaszcza ciężka, należy rozważyć rozpoznanie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, a w razie jego potwierdzenia - odstawić produkt i zastosować odpowiednie leczenie. W ciężkich przypadkach wskazane jest uzupełnienie niedoboru płynów i elektrolitów oraz podanie antybiotyku lub chemioterapeutyku działającego na Clostridium difficile. Przeciwwskazane jest podanie leków hamujących perystaltykę.

Odpowiednie leczenie należy zastosować również, jeśli wystąpi krwotoczne zapalenie jelita grubego.

Pacjenci z niewydolnością nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek należy zachować ostrożność i zmodyfikować dawkowanie, w zależności od stopnia niewydolności. U pacjentów z niewydolnością nerek współczynnik wydalania amoksycyliny będzie zmniejszony w zależności od stopnia niewydolności. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek może być konieczne zmniejszenie całkowitej dawki dobowej amoksycyliny.

Wielolekowa terapia skojarzona w zakażeniach wywołanych H. pylori. Jeżeli amoksycylina jest stosowana w leczeniu zakażeń wywołanych H. pylori (np. w schemacie trójlekowym) należy wziąć pod uwagę środki ostrożności, w tym przeciwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności oraz działania niepożądane, opisane w informacji o każdym zastosowanym produkcie leczniczym.

Zakażenia kiłą. Pacjentom, którzy mają być leczeni na rzeżączkę i u których podejrzewa się zakażenia kiłą, należy zlecić odpowiednie badania w celu potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia krętkami.

Dzieci

Szczególne środki ostrożności należy zachować u dzieci: należy kontrolować czynność nerek, wątroby oraz parametry hematologiczne.

Stosować ostrożnie u wcześniaków i u noworodków - należy kontrolować czynność nerek, wątroby oraz parametry hematologiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze spowalniające wydalanie nerkowe penicylin (np. probenecyd), fenylbutazon i oksyfenbutazon, oraz (w mniejszym stopniu) kwas acetylosalicylowy, indometacyna, sulfinpirazon -przedłużają okres półtrwania amoksycyliny w osoczu i zwiększają jej stężenie w osoczu.

Nie stwierdzono, że jednoczesne przyjmowanie allopurynolu zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji skórnych, jak to ma miejsce w przypadku ampicyliny.

Chemioterapeutyki o działaniu bakteriostatycznym, na przykład tetracykliny, makrolidy lub chloramfenikol, mogą znosić działanie bakteriobójcze amoksycyliny. Amoksycylinę można podawać jednocześnie z aminoglikozydami (działanie synergiczne).

Jednoczesne przyjmowanie amoksycyliny i doustnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać częstość występowania krwawień międzymiesiączkowych i osłabiać skuteczność środków antykoncepcyjnych.

Amoksycylina może nasilać działanie jednocześnie stosowanych doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, np. warfaryny lub acenokumarolu.

Podczas leczenia amoksycyliną możliwe jest zwiększenie wchłaniania digoksyny.

Duże stężenie amoksycyliny w moczu często powoduje fałszywie dodatnie wyniki oznaczenia glukozy w moczu metodami chemicznymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach, u których stosowano amoksycylinę, nie wykazały działania teratogennego. Ten produkt leczniczy jest szeroko stosowany w praktyce klinicznej od 1972 roku, a przydatność jego stosowania u kobiet w ciąży została dobrze udokumentowana w badaniach klinicznych.

Dane uzyskane z dużej liczby zastosowań produktu leczniczego w okresie ciąży wskazują, że amoksycylina nie wywołuje wad rozwojowych ani nie działa szkodliwie na płód. Produkt Duomox można stosować w okresie ciąży, jeżeli wymaga tego stan kliniczny pacjentki.

Karmienie piersią

Amoksycylina przenika do mleka matki. Wpływ amoksycyliny na organizm noworodka jest nieznany. U noworodków karmionych piersią może wystąpić biegunka oraz zakażenie grzybicze jamy ustnej i dlatego może być konieczne przerwanie karmienia piersią. Należy również brać pod uwagę ryzyko reakcji nadwrażliwości.

Amoksycylinę należy stosować podczas karmienia piersią jedynie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści stosowania produktu leczniczego.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie opisano wpływu amoksycyliny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane wymieniono według malejącej częstości występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częstość nieznana

kandydoza błon śluzowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

wstrząs anafilaktyczny

Częstość nieznana

ostry zespół wieńcowy w przebiegu reakcji alergicznej (zespół Kounisa), reakcja Jarischa-Heraheimera1

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana

jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

biegunka, świąd odbytu

Rzadko

rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, krwotoczne zapalenie okrężnicy

Częstość nieznana

nudności, przebarwienie języka, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

żółtaczka zastoinowa, zaburzenia czynności wątroby,

zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka

Rzadko

rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka, obrzęk naczynioruchowy

Częstość nieznana

ostra uogólniona osutka krostkowa, pęcherzowe zapalenie skóry, złuszczające zapalenie skóry, świąd, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

śródmiąższowe zapalenie nerek

1 Zespół Jarischa-Herxheimera (pojawienie się gorączki, ogólne zmęczenie, ból głowy itp., pogorszenie stanu zmienionych chorobowo miejsc) może wystąpić u pacjentów z kiłą (częstość nieznana).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka produktu

leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu produktu mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, wymioty, biegunka, objawy te mogą powodować odwodnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej.

W razie przedawkowania należy sprowokować wymioty lub wykonać płukanie żołądka, a następnie podać węgiel aktywowany i osmotyczne środki przeczyszczające. Jednocześnie należy dbać o zachowanie równowagi wodno-elektrolitowej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: penicyliny o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Kod ATC: J 01 CA04

Amoksycylina jest syntetyczną pochodną kwasu 6-aminopenicylanowego.

Mikrobiologia

W poniższej tabeli zamieszczono istotnie kliniczne dane o wrażliwości drobnoustrojów na amoksycylinę w warunkach in vitro.

Wrażliwość in vitro

Średnie minimalne stężenie hamujące (MIC)

0,01-0,1 pg/ml

0,1-1 pg/ml

1-10 pg/ml

Drobnoustroje

Gram-dodatnie

Paciorkowce (grupa A i B)

S. pneumoniae C. tetani C. welchii

S. aureus (niewytwarzaj ące penicylinazy)

B. anthracis B. subtilis L. monocytogenes

S. faecalis

Drobnoustroje

Gram-ujemne

N. gonorrhoeae N. meningitidis

H. influenzae B. pertussis

E. coli P. mirabilis S. typhi S. sonnei V. cholerae

Amoksycylina nie działa na szczepy Pseudomonas i Enterobacter wytwarzające beta-laktamazę. Odsetek szczepów opornych różni się w zależności od regionu geograficznego w związku z nabytą opornością.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym tabletki Duomox amoksycylina jest praktycznie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego (85-90%). Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie wpływa na jej wchłanianie.

Maksymalne stężenie amoksycyliny w osoczu jest osiągane po 1-2 godzinach. Po podaniu dawki 375 mg stężenie amoksycyliny w osoczu wynosi około 6 pg/ml. Zmniejszenie dawki o połowę lub podwojenie dawki powoduje - odpowiednio - zmniejszenie stężenia amoksycyliny o połowę lub podwojenie stężenia amoksycyliny w osoczu.

Dystrybucja

Amoksycylina wiąże się z białkami osocza w około 20%. W tkankach znajduje się w przestrzeni pozakomórkowej. Stężenie tkankowe zależy od unaczynienia danej tkanki i objętości płynu zewnątrzkomórkowego. Amoksycylina przenika do plwociny, błon śluzowych, tkanki kostnej i cieczy wodnistej oka w stopniu wystarczającym na osiągnięcie tam stężeń terapeutycznych.

Stężenie amoksycyliny w żółci jest od 2 do 4 razy większe od stężenia w osoczu.

W płynie owodniowym i krwi pępowinowej amoksycylina osiąga stężenie równe 25-30% stężenia w osoczu krwi matki.

Amoksycylina słabo przenika przez barierę krew-mózg. W przypadku stanu zapalnego opon mózgowych, stężenie amoksycyliny w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi około 20% stężenia osiągniętego we krwi.

Metabolizm

Amoksycylina jest częściowo metabolizowana. Głównym produktem rozpadu jest kwas penicylinowy, który nie ma działania przeciwbakteryjnego, ale wykazuje właściwości uczulające.

Eliminacja.

Amoksycylina jest wydalana głownie przez nerki w mechanizmie wydzielania kanalikowego (ok.

80%) i przesączania kłębuszkowego (ok. 20%). W przypadku prawidłowej czynności nerek okres półtrwania amoksycyliny w osoczu u dorosłych wynosi 1-1,5 godziny, a u wcześniaków, noworodków i dzieci do 6. miesiąca życia - 3-4 godzin. W niewydolności nerek (klirens kreatyniny <15 ml/min lub mniej) okres ten może ulec wydłużeniu i wynosić do 8,5 godziny w przypadku anurii.

Niewydolność wątroby nie wpływa na okres półtrwania amoksycyliny w osoczu.

U urodzonych między 26. a 33. tygodniem ciąży wcześniaków 3. dnia po urodzeniu całkowity klirens ogólnoustrojowy amoksycyliny po podaniu dożylnym wynosił 0,75-2 ml/min i był bardzo zbliżony do klirensu inuliny (GR) w tej populacji. Wchłanianie oraz biodostępność amoksycyliny po podaniu doustnym mogą być inne u dzieci niż u dorosłych. W związku ze zmniejszonym klirensem należy zakładać, że narażenie na działanie substancji czynnej będzie zwiększone w tej grupie pacjentów, chociaż to zwiększenie narażenia może być częściowo zmniejszone w związku z mniejszą biodostępnością amoksycyliny po podaniu doustnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (E466), celuloza dyspersyjna (E460), wanilina, aromat cytrynowy, aromat mandarynkowy, sacharyna, krospowidon (E1202), magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

W warunkach in vitro nie należy mieszać amoksycyliny z aminoglikozydami z uwagi na możliwość unieczynnienia aminoglikozydów przez amoksycylinę.

6.3    Okres ważności

5 lat.

Produktu nie należy stosować po upływie okresu ważności podanym na opakowaniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC, przechowywać w oryginalnym opakowaniu oraz opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki Duomox są pakowane w blistry Aluminium/PVC, w tekturowym pudełku.

Każde opakowanie zawiera 20 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Patrz: punkt 4.2 „Sposób podawania”.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Duomox

tabletki 250 mg

Pozwolenie nr R/0632

Duomox

tabletki 375 mg

Pozwolenie nr R/3283

Duomox

tabletki 500 mg

Pozwolenie nr R/0633

Duomox

tabletki 750 mg

Pozwolenie nr R/3284

Duomox

tabletki 1 g

Pozwolenie nr R/0634

9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.03.1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07.08.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9