Imeds.pl

Duowin Contact Dla Małego Psa, 800 Mg + 6 Mg/ 2 Ml Roztwór Do Nakrapiania, Dla Psów (800 Mg + 6 Mg)/2 Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

DUOWIN CONTACT dla małego psa, 800mg+6mg/2 ml, roztwór do nakrapian/a, dla psów

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

2 ml preparatu zawiera:

Substancje czynne:

Permetryna (cis : trans 40 : 60) 800 mg Pyryproksyfen 6 mg

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelow e gatunki zwierząt

Pies

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków' zwierząt

Zwalczanie i zapobieganie intestacji pcheł i kleszczy u psów:

-    zapobiegania infestacji dorosłymi pchłami przez okres do 4 tygodni,

-    zapobieganie namnażaniu się pcheł przez okres 8 tygodni w wyniku zahamowania rozwoju płciowego stadiów niedojrzałych,

-    zapobieganie infestacji kleszczami przez 4 tygodnie

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nie stosować u kotów!

-    Nie stosować u szczeniąt poniżej 2 miesiąca życia lub ważących poniżej 2 kg, u suk karmiących oraz u psów chorych i w okresie rekonwalescencji.

-    Nie stosować u zwierząt z rozległymi zmianami skórnymi (pyoderma)

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwderząt

Częste mycie szamponem lub zanurzanie zwierząt w wadzie po zastosowaniu preparatu może obniżyć jego skuteczność.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zw ierzętom

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie palić, nie jeść i nie pić podczas podawania preparatu.

Podczas stosowania produktu należy używać gumowych rękawiczek.

Umyć ręce po zabiegu.

Po przypadkowym kontakcie produktu ze skórą lub błonami śluzowymi należy niezwłocznie przemyć miejsce czystą w'odą.

Po przypadkowym kontakcie produktu z błonami śluzowymi oka należy niezwłocznie zwrócić się o poradę lekarską.

Preparatu nie wolno przechowywać razem z pożywieniem przeznaczonym dla ludzi albo zwierząt


Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

U niektórych zwierząt mogą wystąpić wymioty, ślinienie i świąd o charakterze przejściowym i słabym nasileniu. Jeśli preparat zastosowano na mokrą sierść może dojść do przejściowego jej odbarwienia.

Psy ras małych są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych z powodu mniej korzystnego stosunku powierzchni ciała do masy ciała i mniejszej zdolności detoksykacji niż psy ras dużych. Innymi czynnikami mogącymi zwiększyć podatność na wystąpienie działań niepożądanych są: młody wiek, osobnicza reaktywność nerwowa, stres podczas stosowania preparatu, bezpośrednie źródło ciepła (np. kaloryfer) nasilające parowanie i narażenie wziewne lub pasaż przez skórny.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub wr okresie nieśności

Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych (szczury, myszy, króliki) nie wykazały teratogennego lub embriotoksycznego działania permetryny, ani pyryproksyfenu.

W związku z brakiem danych dotyczących psów, nie zaleca się stosowania preparatu DUOWIN CONTACT dla małego psa u suk ciężarnych lub karmiących.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

DUOWIN CONTACT dla małego psa należy podawać w dawce jednorazowej 100 mg permetryny i 0,75 mg pyryproksyfenu na kg m.c. co odpowiada dawce praktycznej 1 pipetka (2 ml) na psa do 8 kg m.c.

DUOWIN CONTACT dla małego psa powinien być wylewany z pipetki bezpośrednio na skórę psa wzdłuż kręgosłupa (od nasady ogona do podstawy głowy). Koniec pipetki powinien stykać się ze skórą psa.

4.10. Przedaw'kow'anie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Produkt jest dobrze tolerowany przez psy nawet przy pięciokrotnym przekroczeniu dawki terapeutycznej.

Jednakże w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nietolerancji (przeczulica, niezborność, silny rumień, długotrwałe drżenie) zaleca się umycie psa szamponem w celu usunięcia produktu.

4.11. Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE/IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty. Kod ATCvet: QP53AC

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Permetryna jest syntetycznym pyretroidem, który eliminuje dorosłe pchły i kleszcze poprzez hamowanie przewodnictwa nerwowego u owadów i roztoczy.

Permetryna wywołuje u pcheł bardzo silny efekt „knock down”. Działanie to jest przypisywane zmianom w ilości oraz częstotliwości przechodzenia jonów NA+ i K+ przez błonę aksonu komórki nerwowej podczas jej pobudzenia.

Pyryproksyfen jest regulatorem wzrostu owadów o działaniu hormonu juwenilnego, który poprzez hamowanie rozwoju jaj oraz larw zapobiega pojawianiu się dorosłych postaci rozwojowych pcheł.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

DUOWIN CONTACT dla małego psa jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Po zastosowaniu składniki preparatu są rozprowadzane po sierści i powierzchni skóry, co gwarantuje ochronę zwierzęcia.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Butylohydroksyanizol Butylohydroksytoluen Glikolu dietylenowego monoetylowy eter

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

/

Środek łatwopalny.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pipetka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, zawierająca 2 ml preparatu.

Pipetki pakowane po 1, 2, 3 lub 4 w tekturowe pudełka.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Produkt bardzo niebezpieczny dla ryb i skorupiaków. Nie zanieczyszczać produktem lub opakowaniami wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych.

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRJBAC S.A.

lćrc Avenue, 2065 M LID

06516 Carros,

Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ Nr: 1128/01

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

02.01.2001 / 23.01.2006

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

23.01.2006

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY