+ iMeds.pl

Durfenta 50 mcg/hUlotka Durfenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fentanyl Pfizer, 12 mikrogramów/ godzinę, system transdermalny Fentanyl Pfizer, 25 mikrogramów/ godzinę, system transdermalny Fentanyl Pfizer, 50 mikrogramów/ godzinę, system transdermalny Fentanyl Pfizer, 75 mikrogramów/ godzinę, system transdermalny Fentanyl Pfizer, 100 mikrogramów/ godzinę, system transdermalny

Fentanylum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie działania niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fentanyl Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fentanyl Pfizer

3.    Jak stosować lek Fentanyl Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fentanyl Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fentanyl Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Fentanyl należy do grupy silnych leków przeciwbólowych nazywanych opioidami.

Substancja czynna o działaniu przeciwbólowym, fentanyl, powoli przenika z systemu transdermalnego przez skórę do organizmu.

Dorośli

Fentanyl Pfizer stosuje się w leczeniu silnego, przewlekłego bólu, który może być odpowiednio leczony tylko silnymi lekami przeciwbólowymi (opioidami).

Dzieci

Długoterminowe leczenie silnego, przewlekłego bólu u dzieci od 2. roku życia, leczonych opioidami.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fentanyl Pfizer

Kiedy nie stosować leku Fentanyl Pfizer:

- jeśli pacjent ma uczulenie na fentanyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje ból, który trwa tylko przez krótki okres, np. po zabiegu chirurgicznym.

- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, np. w wyniku urazu mózgu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fentanyl Pfizer należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki._

OSTRZEŻENIE:

Fentanyl Pfizer jest lekiem, który może stanowić zagrożenie dla życia dziecka.

Dotyczy to również zużytych systemów transdermalnych.

Należy pamiętać, że wygląd tego leku może przyciągać uwagę dziecka.

Fentanyl Pfizer może powodować zagrażające życiu działania niepożądane u osób, które nie stosują regularnie przepisanych przez lekarza leków z grupy opioidów.


Podczas stosowania leku Fentanyl Pfizer należy zachować szczególną ostrożność

Podobnie jak w przypadku niektórych innych silnych leków przeciwbólowych, Fentanyl Pfizer może powodować senność oraz spowolnienie i spłycenie oddechu. Bardzo rzadko u osób, które wcześniej nie stosowały leków przeciwbólowych z morfiną lub jej pochodnymi, te trudności w oddychaniu mogą zagrażać życiu lub zakończyć się zgonem. Jeżeli pacjent lub jego opiekun zauważą znaczne spowolnienie oddechu:

-    należy odkleić plaster

- należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala

-    pacjent powinien ruszać się i mówić najwięcej, jak to możliwe

-    jeżeli pacjent zacznie gorączkować w trakcie stosowania leku Fentanyl Pfizer, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może to wpływać na przenikanie leku przez skórę

-    nie należy wystawiać plastra na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy ogrzewające lub opalające, intensywne opalanie, termofory, sauna, długie gorące kąpiele oraz gorące kąpiele spa. Może to wpływać na przenikanie leku przez skórę.

Przed zastosowaniem leku Fentanyl Pfizer należy powiadomić lekarza, jeśli występuje którekolwiek z wymienionych poniżej zaburzeń, ponieważ ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe i lekarz może przepisać niższą dawkę fentanylu.

-    astma, depresja oddechowa lub jakakolwiek choroba płuc,

- niskie ciśnienie krwi lub mała objętość krwi,

-    zaburzenia czynności wątroby,

-    zaburzenia czynności nerek,

- jeśli u pacjenta wystąpił: uraz głowy, guz mózgu, objawy zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (np. ból głowy, zaburzenia widzenia), zaburzenia świadomości, utrata świadomości lub śpiączka,

-    wolna, nieregularna akcja serca (bradyarytmia).

-    myasthenia gravis (choroba powodująca zmęczenie i osłabienie mięśni)

W przypadku długotrwałego stosowania leku Fentanyl Pfizer, może dojść do rozwoju tolerancji, uzależnienia fizycznego i (lub) psychicznego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent kiedykolwiek nadużywał lub był uzależniony od alkoholu, leków na receptę lub narkotyków.

Pacjenci w podeszłym wieku lub w bardzo złej kondycji fizycznej (wyniszczeni) powinni być obserwowani ze szczególną uwagą, ponieważ może zajść konieczność zmniejszenia dawki leku.

Systemów transdermalnych nie należy przecinać na mniejsze części, ponieważ jakość, skuteczność ani bezpieczeństwo takich podzielonych części nie zostały ustalone.

Stosowanie fentanylu w systemie transdermalnym może spowodować dodatni wynik testów na doping. Stosowanie fentanylu w systemie transdermalnym jako doping może być niebezpieczne dla zdrowia.

Dzieci

Leku Fentanyl Pfizer nie należy stosować u dzieci poniżej 2 roku życia, z powodu braku doświadczenia w stosowaniu u dzieci w tej grupie wiekowej. W wyjątkowych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie leku Fentanyl Pfizer.

Fentanyl Pfizer a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje:

-    inne leki przeciwbólowe, w tym inne opioidy przeciwbólowe (buprenorfina, nalbufina lub

pentazocyna)

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń snu

-    leki uspakajające i leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych

-    leki stosowane do znieczulenia ogólnego, w przypadku planowanego znieczulenia należy powiadomić lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Fentanyl Pfizer

-    leki zwiotczające mięśnie

-    niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna)

-    niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (Inhibitory MAO, takie jak moklobemid stosowany w leczeniu depresji lub selegilina stosowana w leczeniu choroby Parkinsona). Nie należy stosować produktu Fentanyl Pfizer przez okres 14 dni od momentu zaprzestania przyjmowania tych leków.

-    nefazodon, lek stosowany w leczeniu depresji

-    cymetydyna, lek stosowany w leczeniu chorób układu pokarmowego

-    leki stosowane w leczeniu alergii lub choroby lokomocyjnej (leki przeciwhistaminowe lub przeciwwymiotne), w szczególności te, które wywołują senność

-    niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń, takie jak erytromycyna, klarytromycyna lub troleandomycyna

-    niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak itrakonazol, ketokonazol, flukonazol lub worykonazol

-    leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, takie jak rytonawir lub nelfinawir

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak amiodaron, diltiazem lub werapamil

-    ryfampicyna (lek stosowany w leczniu gruźlicy)

-    niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki (takie jak karbamazepina, fenobarbital czy fenytoina)

Lekarz poinformuje pacjenta, które leki można przyjmować jednocześnie z lekiem Fentanyl Pfizer. Może zajść potrzeba ścisłego monitorowania pacjenta, jeśli przyjmuje on któryś z leków wymienionych powyżej, ponieważ mogą one nasilać lub wydłużać działanie leku Fentanyl Pfizer i jego działania niepożądane. Może wówczas zajść konieczność zmiany dawki leku Fentanyl Pfizer.

Stosowanie leku Fentanyl Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Fentanyl Pfizer nie należy spożywać alkoholu. Równoczesne stosowanie leku Fentanyl Pfizer z alkoholem może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, na przykład zaburzeń oddychania, spadku ciśnienia krwi, głębokiego uspokojenia i śpiączki.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma odpowiednich badań dotyczących stosowania fentanylu u kobiet w ciąży.

Nie należy stosować leku Fentanyl Pfizer podczas porodu, ponieważ fentanyl przenika przez łożysko i może spowodować depresj ę oddechową u nowonarodzonego dziecka. Nie należy stosować leku Fentanyl Pfizer w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Fentanyl przenika do mleka matki i może spowodować działania niepożądane u karmionego piersią dziecka, takie jak uspokojenie i depresję oddechową. Z tego względu należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia i przez co najmniej 72 godziny od usunięcia plastra.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fentanyl Pfizer może upośledzać umysłowe i(lub) fizyczne umiejętności wymagane podczas wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn. Należy się tego spodziewać zwłaszcza na początku leczenia, przy każdej zmianie dawkowania, jak również podczas stosowania w połaczeniu z alkoholem lub lekami uspokajającymi. W przypadku przyjmowania tej samej dawki leku Fentanyl Pfizer przez dłuższy okres, lekarz może wyrazić zgodę na prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie niebezpiecznych urządzeń. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać niebezpiecznych maszyn podczas stosowania leku Fentanyl Pfizer, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

3.    Jak stosować lek Fentanyl Pfizer

Lek Fentanyl Pfizer należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi, która dawka leku Fentanyl Pfizer jest najbardziej odpowiednia w oparciu o stopień nasilenia bólu, ogólny stan zdrowia i dotychczasowy sposób leczenia bólu.

W zależności od reakcji pacjenta może być konieczna zmiana dawki systemu transdermalnego lub liczby systemów transdermalnych. Działanie leku ustępuje w ciągu 24 godzin od nałożenia pierwszego systemu transdermalnego i zmniejsza się stopniowo po jego usunięciu. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

U pacjenta pierwszy system transdermalny zaczyna działać wolno. Może to trwać jeden dzień, w związku z tym lekarz może zalecić przyjmowanie dodatkowych leków przeciwbólowych, dopóki system transdermalny z fentanylem nie osiągnie pełnego działania. Po tym czasie, lek Fentanyl Pfizer powinien łagodzić ból w sposób ciągły i pacjent powinien być w stanie odstawić przyjmowane dodatkowo leki przeciwbólowe. Czasami jednak nadal trzeba przyjmować dodatkowe leki przeciwbólowe.

Jak nakładać Fentanyl Pfizer:

- Należy znaleźć płaską powierzchnię skóry na górnej połowie ciała (tułowiu) lub górnej części ramienia, bez owłosienia, ran, plam lub innych zmian skórnych. Ta część ciała nie może być napromieniowana w wyniku radioterapii.

- Jeśli skóra jest owłosiona, należy obciąć włosy nożyczkami. Nie należy golić włosów, ponieważ golenie podrażnia skórę. Jeśli skóra wymaga oczyszczenia, umyć ją wodą. Nie używać mydła, olejków, balsamów, alkoholu ani innych środków myjących, które mogą wywołać podrażnienie. Przed nałożeniem systemu transdermalnego należy dokładnie osuszyć skórę.

-    System transdermalny należy nałożyć natychmiast po otwarciu opakowania. Po usunięciu warstwy zabezpieczającej nałożyć system transdermalny, przyciskając go mocno do skóry dłonią przez ok. 30 sekund, aby upewnić się, że dobrze przykleił się do skóry. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy brzegi systemu dokładnie przylegają do skóry.

-    Plastrów nie należy rozcinać na mniejsze części, ponieważ jakość, skuteczność i bezpieczeństwo działania podzielonych plastrów nie została zbadana.

-    Fentanyl Pfizer stosuje się przez 72 godziny (3 doby). Na zewnętrznym opakowaniu można wpisać datę i godzinę nałożenia systemu transdermalnego. Pomoże to zapamiętać, kiedy należy zmienić system transdermalny na nowy.

-    Miejsca nałożenia systemu transdermalnego nie należy wystawiać na działanie zewnętrznych źródeł ciepła (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności“).

-    System transdermalny jest chroniony zewnętrzną folią zabezpieczającą (wodoodporną) i w związku z tym może być noszony podczas kąpieli pod prysznicem.

-    U dzieci plaster najlepiej aplikować w górnej części pleców, co zminimalizuje ryzyko usunięcia plastra przez dziecko.

Nie należy rozdzielać lub rozcinać plastrów. Nie należy stosować plastra, który został rozdzielony, rozcięty lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.

Jak zmienić system transdermalny

-    System transdermalny należy usunąć zgodnie z zaleceniami lekarza. W większości przypadków po 72 godzinach (3 dobach), u niektórych pacjentów - po 48 godzinach (2 dobach). Zazwyczaj system nie odkleja się sam. Jeśli fragmenty systemu transdermalnego pozostaną na skórze po jego zdjęciu, można je usunąć za pomocą dużej ilości mydła i wody.

-    Przed nałożeniem nowego plastra należy zawsze usunąć stary.

-    Plaster należy zmieniać zawsze o tej samej porze co 3 dni (72 godziny) lub 2 dni (48 godzin).

- Należy zanotować dzień tygodnia, datę i godzinę naklejenia plastra, aby pamiętać o konieczności jego zmiany.

- Zużyty system transdermalny należy złożyć na pół, tak by jego brzegi skleiły się ze sobą, włożyć do opakowania zewnętrznego i wyrzucić, lub jeśli to możliwe zwrócić go do apteki.

-    Nowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcj ą w innym miejscu na skórze. Przed nałożeniem systemu transdermalnego na to samo miejsce musi upłynąć co najmniej 7 dni.

Jeżeli plaster natychmiast się odklei lub jest uszkodzony, należy go wyrzucić i nakleić nowy plaster nad inną partię skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fentanyl Pfizer

W przypadku nałożenia większej liczby systemów transdermalnych, niż zalecono, należy usunąć je i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala, aby poradzić się na temat ryzyka.

Najczęstszym objawem przedawkowania są zaburzenia oddychania. Pacjent oddycha wówczas zbyt wolno lub zbyt płytko. W opisanej sytuacji należy niezwłocznie usunąć system transdermalny i porozumieć się z lekarzem. Podczas oczekiwania na przybycie lekarza należy rozmawiać z pacjentem lub potrząsać nim, by pozostał przytomny.

Pominięcie zastosowania leku Fentanyl Pfizer

Nie wolno stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

System transdermalny należy zmieniać co trzy doby (72 godziny) o tej samej porze, chyba że lekarz zalecił inaczej. Jeśli system transdermalny nie zostanie zmieniony, należy to uczynić od razu po przypomnieniu sobie o tym fakcie. Jeśli system zostanie zmieniony bardzo późno, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych.

Przerwanie stosowania leku Fentanyl Pfizer

Przed przerwaniem lub zakończeniem leczenia zawsze należy porozmawiać z lekarzem o powodach tej decyzji oraz o dalszym leczeniu.

Długotrwałe stosowanie leku Fentanyl Pfizer, może spowodować uzależnienie fizyczne. Po przerwaniu leczenia pacjent może czuć się źle.

Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych (nudności, wymioty, biegunka, stany lękowe lub drżenie mięśniowe) jest większe, jeśli leczenie zostanie przerwane nagle. Nie należy przerywać leczenia lekiem Fentanyl Pfizer bez uprzedniego porozumienia się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala:

-    ciężka depresja oddechowa (ciężka duszność, charczący oddech)

- całkowite zahamowanie działania przewodu pokarmowego (kurczowy ból, wymioty, wzdęcie brzucha)

Inne działania niepożądane

Bardzo częste: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

Senność Nudności Wymioty Zaparcie Zawroty głowy Ból głowy

Częste: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób

Reakcja alergiczna (nadwrażliwość)

Uczucie nieregularnego bicia serca (palpitacje) lub przyspieszonego bicia serca Wysokie ciśnienie krwi Zmniejszenie apetytu Sedacja

Suchość w ustach

Nerwowość

Trudności w zasypianiu

Depresja

Stany lękowe

Uczucie splątania

Omamy

Uczucie mrowienia Drżenie

Uczucie oszołomienia Skurcze mięśni Trudności w oddychaniu Niestrawność

Trudności w oddawaniu moczu Biegunka Uczucie zimna Nadmierna potliwość Ogólne poczucie dyskomfortu Zmęczenie, osłabienie

Puchnięcie rąk, kostek u nóg lub stóp (zatrzymanie wody w tkankach)

Swędzenie skóry, wysypka lub zaczerwienienia skóry (wysypka, zaczerwienienie i świąd zazwyczaj znikaj ą w ciągu jednego dnia po usunięciu plastra)

Niezbyt częste: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób

Objawy grypopodobne Spowolnione bicie serca Niskie ciśnienie krwi Spowolniony lub płytki oddech Niedoczulica

Drgawki, napady padaczkowe Sinica

Uczucie zmieszania, dezorientacji, ekscytacji lub obojętności Utrata pamięci

Wyprysk i(lub) inne zaburzenia w obrębie skóry, w tym zapalenie skóry w miejscu aplikacji Zaburzenia funkcji seksualnych, zaburzenia erekcji Całkowite zablokowanie jelita Drżenie mięśni

Uczucie zmiany temperatury ciała

Objawy odstawienie (takie jak nudności, wymioty, biegunka, stany lękowe lub dreszcze)

Rzadkie: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób

Zwężenie źrenic

Zamglone widzenie

Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Bezdech

Niewystarczająca zawartość tlenu i podwyższona zawartość dwutlenku węgla we krwi (kwasica oddechowa)

Częściowa niedrożność jelita cienkiego lub grubego Czkawka

Zapalenie skóry w miejscu aplikacji Wyprysk w miejscu aplikacji

Bardzo rzadkie: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10000 osób

Zaburzenia koordynacji Bolesne wzdęcia Zmniejszone wydalanie moczu Ból pęcherza moczowego

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych badań

Uogólnione, ciężkie reakcje alergiczne, mogące stanowić zagrożenie życia (wstrząs anafilaktyczny) Spowolniony oddech Plucie krwią

Nagromadzenie krwi w płucach Zapalenie gardła

Podobnie jak w przypadku innych silnych leków przeciwbólowych, wielokrotne stosowanie plastrów z fentanylem może spowodować rozwinięcie się tolerancji na lek lub uzależnienia fizycznego i(lub) psychicznego.

W przypadku zmiany z innego leku przeciwbólowego na lek Fenanyl Pfizer lub nagłego zaprzestania leczenia, możliwe jest wystąpienie objawów odstawiennych, takich jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze.

Istniej ą bardzo rzadkie doniesienia o występowaniu objawów odstawiennych u noworodków, których matki stosowały fentanyl przez długi czas w okresie ciąży.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Fentanyl Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Nawet po zużyciu systemy transdermalne zawierają dużą ilość fentanylu. Wszelkie niezużyte produkty lecznicze oraz zużyte systemu transdermalne, złożone na pół tak, by ich brzegi się skleiły, należy wyrzucić lub zwrócić do apteki, zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fentanyl Pfizer?

Substancją czynną jest fentanyl.

Fentanyl Pfizer, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny, plaster zawiera 1,375 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 5 cm2 i uwalnia 12 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny, plaster zawiera 2,75 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 10 cm2 i uwalnia 25 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny, plaster zawiera 5,5 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 20 cm2 i

uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny, plaster zawiera 8,25 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 30 cm2 i uwalnia 75 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny, plaster zawiera 11 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 40 cm2 i

uwalnia 100 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Pozostałe składniki to:

Folia ochronna (usuwana)

Poli(tereftalan etylenu), fluoropolimer

Warstwa zewnętrzna

Poli(tereftalan etylu)/ kopolimer etylenu i octanu winylu Tusz

Warstwa z substancj ą czynną

Klej silikonowy (poli(dimetylosiloksan), żywica silikonowa)

Dimetykon 350 CST

Membrana kontroluj ąca uwalnianie Kopolimeru etylenu i octanu winylu

Warstwa pzylegaj ąca

Klej silikonowy (poli(dimetylosiloksan), żywica krzemowa)

Dimetykon 350 CST

Folia ochronna (usuwana) Poli(tereftalan etylenu), fluoropolimer

Jak wygląda lek Fentanyl Pfizer i co zawiera opakowanie

Fentanyl Pfizer, system transdermalny, to prostokątny plaster w kolorze cielistym, umieszczony między dwoma większymi, przezroczystymi warstwami zabezpieczającymi, które należy usunąć przed aplikacją plastra.

Plastry posiadaj ą nadruk w kolorze czerwonym, odpowiednio:

„Fentanyl Pfizer 12 mikrogramów/godzinę”

„Fentanyl Pfizer 25 mikrogramów/godzinę”

„Fentanyl Pfizer 50 mikrogramów/godzinę”

„Fentanyl Pfizer 75 mikrogramów/godzinę”

W Polsce dostępne jest opakowanie zawierające 5 systemów transdermalnych.

Podmiot odpowiedzialny

Lavipharm S.A.

Agias Marinas street P.O. Box 59 GR-190 02 Peania Attica Grecja

Wytwórca

Lavipharm SA

Agias Marinas Street, Paiania Attiki, PO BOX 59 19002, Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Austria

Hiszpania

Irlandia

Dania

Luksemburg

Portugalia Republika Czeska

Szwecja

Norwegia

Rumunia

Polska

Wielka Brytania


Fentanyl Pfizer 12/25/50/75/100 Mikrogramm/Stund transdermales Pflaster

Lafene 12/25/50/75/100 Mikrogramm/h transdermales Pflaster Durfenta 12/25/50/75/100 ąg/h Parche transdérmico Fentadur 12/25/50/75/100 microgram/hour transdermal patch Lafene

Recorfem 25/50/75/100 ąg/h transdermales Pflaster // dispositif transdermique Fentanilo Parke-Davis

Fentanyl Pfizer 0,012; 0,050; 0,075; 0,1 mg/h transdermální náplast

Fentanyl Pfizer Lafene

Fentanyl Pfizer 12, 25, 50, 75, 100 micrograme/h plasture

transdermic

Fentanyl Pfizer

Opiodur 12, 25, 50, 75, 100 ąg/h transdermal patch

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Durfenta

Charakterystyka Durfenta

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fentanyl Pfizer, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Pfizer, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Pfizer, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Pfizer, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Pfizer, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Fentanyl Pfizer, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 1,375 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 5 cm1 i uwalnia 12 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 2,75 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 10 cm1 i uwalnia 25 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 5,5 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 20 cm1 i uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 8,25 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 30 cm1 i uwalnia 75 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 11 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 40 cm1 i uwalnia

100 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny.

System transdermalny Fentanyl Pfizer to prostokątny plaster w kolorze cielistym, umieszczony między dwoma większymi, przezroczystymi warstwami zabezpieczającymi, które należy usunąć przed aplikacją plastra.

Plastry posiadaj ą nadruk w kolorze czerwonym, odpowiednio:

„Fentanyl Pfizer 12 pg/h”

„Fentanyl Pfizer 25 pg/h”

„Fentanyl Pfizer 50 pg/h”

„Fentanyl Pfizer 75 pg/h”

„Fentanyl Pfizer 100 pg/h”

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Dorośli

Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu silnego, przewlekłego bólu, który może być odpowiednio leczony wyłącznie opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci

Długotrwała terapia silnego, przewlekłego bólu u dzieci od 2. roku życia, leczonych opioidami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Nie ma możliwości zapewnienia wymiennego stosowania przez pacjentów różnych systemów transdermalnych zawierających fentanyl. Dlatego należy podkreślić, że pacjenci nie powinni zamieniać stosowanego produktu zawierającego fentanyl na inny bez uprzedniej specjalistycznej konsultacji z pracownikiem służby zdrowia.

Wybór dawki początkowej

Odpowiednia dawka początkowa fentanylu powinna być ustalona na podstawie informacji dotyczących wcześniejszego stosowania opioidów przez pacjenta. Stosowanie fentanylu zaleca sie u pacjentów, którzy rozwinęli tolerancje na opioidy. Należy również wziąć pod uwagę obecny ogólny stan zdrowia i stan kliniczny pacjenta, w tym masę ciała, wiek, stopień osłabienia oraz stopień tolerancji na opioidy.

Dorośli

Pacjenci, którzy rozwinęli tolerancje na opioidy

W celu zamiany doustnie lub parenteralnie stosowanych opioidów na fentanyl należy zastosować procedurę Przeliczanie potencjału analgetycznego przedstawioną poniżej. Dawkowanie może być następnie zwiększane lub zmniejszane w razie potrzeby o 12 ąg/h lub 25 ąg/h, aby osiągnąć minimalną skuteczną dawkę fentanylu, zależną od odpowiedzi klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe.

Pacjenci wcześniej nieprzyjmujący opioidów

Zwykle stosowana dawka fentanylu u pacjentów nieprzyjmujących wcześniej opioidów nie powinna przekraczać 25 ąg/h.

Doświadczenie kliniczne u pacjentów, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów, jest ograniczone. W sytuacji, gdy wybór leczenia fentanylem uważa się za właściwy dla pacjentów wcześniej nieprzyjmuj ących opioidów, zaleca się zastosować początkowo małe dawki opioidów o natychmiastowym uwalnianiu ( np. morfina, hydromorfon, oksykodon, tramadol i kodeina) w celu osiągnięcia dawki ekwianalgetycznej odpowiadaj ącej uwalnianiu 25 ąg/h fentanylu. Pacjenci wówczas mogą być przestawieni na fentanyl w dawce 25 ąg/h . Dawkowanie może być następnie zwiększane lub zmniejszane w razie potrzeby o 12 ąg/h lub 25 ąg/h tak, aby osiągnąć najmniejszą skuteczną dawkę fentanylu zależną od odpowiedzi klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe (patrz również punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zmiana leczenia z innych leków opioidowych

W przypadku zmiany opioidów podawanych doustnie lub pozajelitowo na leczenie fentanylem, dawkę początkową należy wyliczyć następująco: 2 1 3

a)    zgodnie z Tabelą 2 dla pacjentów, u których istnieje potrzeba rotacji opioidowej (współczynnik przeliczeniowy doustnej morfiny na przezskórny fentanyl wynosi 150:1),

b) zgodnie z Tabelą 3 dla pacjentów otrzymujących stałą i dobrze tolerowaną terapię opioidami (współczynnik przeliczeniowy doustnej morfiny na przezskórny fentanyl wynosi 100:1).

Tabela 1: Przeliczenie potencjału analgetycznego

Wszystkie dawki przedstawione w tabeli odpowiadają przeciwbólowemu działaniu 10 mg morfiny podanej pozajelitowo.

Dawka o równoważnym działaniu przeciwbólowym (mg)

Substancja czynna

Pozajelitowa

domięśniowa

Doustna

Morfina

10

30-40

Hydromorfon

1,5

7,5

Metadon

10

20

Oksykodon

10-15

20-30

Leworfanol

2

4

Oksymorfina

1

10 (doodbytniczo)

Diamorfina

5

60

Petydyna

75

-

Kodeina

-

200

Buprenorfina

0,4

0,8 (podjęzykowo)

Ketobemidon

10

20-30

Tabela 2: Zalecana początkowa dawka fentanylu w postaci przezskórnej ustalona na podstawie doustnej dawki dobowej morfiny (dla pacjentów ustabilizowanych kilkutygodniową terapią morfiną podawaną doustnie lub opioidami o natychmiastowym uwalnianiu, oraz pacjentów wymagających rotacji opioidowej)

Doustna dawka morfiny (mg/24 h)

_Przezskórne uwalnianie fentanylu (pg/h)

<44

12

45-134

25

135-224

50

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300

Tabela 3: Zalecana dawka początkowa fentanylu w postaci przezskórnej ustalona na podstawie dobowej dawki doustnej morfiny (dla pacjentów na stabilnej i dobrze tolerowalnej terapii opioidowej trwającej dłuższy czas, oraz pacjentów wymagających rotacji opioidowej)

Doustna dawka morfiny

Przezskórne uwalnianie

(mg/24 h)

fentanylu (pg/h)

<60

12

60-89

25

90-149

50

150-209

75

210-269

100

270-329

125

330-389

150

390-449

175

450-509

200

510-569

225

570-629

250

630-689

275

690-749

300

Przez połączenie kilku systemów transdermalnych można uzyskać szybkość uwalniania fentanylu większą niż 100 mikrogramów/godzinę.

Początkową ocenę maksymalnego efektu przeciwbólowego produktu Fentanyl Pfizer można przeprowadzić nie wcześniej niż po 24 godzinach noszenia systemu transdermalnego. Jest to spowodowane stopniowym zwiększaniem się stężenia fentanylu w surowicy w ciągu 24 godzin po aplikacji plastra.

W ciągu pierwszych 12 godzin od zmiany na produkt Fentanyl Pfizer pacjent w dalszym ciągu otrzymuje poprzedni lek przeciwbólowy w dotychczasowej dawce, a w ciągu następnych 12 godzin należy go podawać w razie potrzeby.

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

System transdermalny należy zmieniać co 72 godziny. Dawkę należy zwiększać indywidualnie aż do uzyskania działania przeciwbólowego. U pacjentów, którzy odczuwają znaczne zmniejszenie skuteczności w ciągu 48 do 72 godzin po nałożeniu, może być konieczna wymiana systemu transdermalnego Fentanyl Pfizer po 48 godzinach.

Plastry o szybkości uwalniania 12 mikrogramów/godzinę są odpowiednie do dostosowywania dawkowania w zakresie małych dawek. Jeśli pod koniec okresu stosowania pierwszego systemu transdermalnego skuteczność przeciwbólowa jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć po 3 dniach aż do osiągnięcia pożądanego działania u każdego pacjenta. Zwykle dawkę należy zwiększać o 12 lub 25 mikrogramów /godzinę, należy przy tym wziąć pod uwagę zapotrzebowanie pacjenta na inne leki przeciwbólowe i nasilenie odczuwanego bólu. Pacjenci mogą wymagać okresowego podawania dodatkowych dawek krótko działaj ącego leku przeciwbólowego w celu opanowania bólu przebijającego. Jeśli dawka produktu Fentanyl Pfizer będzie większa niż 300 mikrogramów /godzinę, należy rozważyć zastosowanie dodatkowych lub innych metod leczenia bólu, albo podanie opioidów inną drogą.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie dawki większej niż dawka równoważna 500 mg morfiny, należy ponownie ocenić skuteczność zastosowanej terapii opioidowej.

Po zmianie długotrwałego leczenia morfiną na przezskórną terapię fentanylem opisywano występowanie objawów odstawienia, mimo uzyskania wystarczaj ącego działania przeciwbólowego. Jeśli wystąpią takie objawy, zaleca się zastosowanie małych dawek krótko działającej morfiny.

Zmiana lub zakończenie leczenia

Jeżeli konieczne jest przerwanie stosowania systemu transdermalnego, zmiana na inny lek opioidowy powinna przebiegać stopniowo, począwszy od małej dawki, którą zwiększa się powoli. Należy tak postępować, ponieważ stężenia fentanylu zmniejszają się stopniowo po usunięciu plastra i potrzeba co najmniej 17 godzin na zmniejszenie stężenia fentanylu w surowicy o 50%. Ogólną zasadą jest, że opioidowe leki przeciwbólowe należy odstawiać stopniowo w celu uniknięcia objawów odstawienia (takich jak nudności, wymioty, biegunka, lęk i drżenie mięśniowe). Tabeli 2 i 3 nie należy stosować do zmiany leczenia z fentanylu w postaci przezskórnej na morfinę.

Czas stosowania

System transdermalny należy zmienić po 72 godzinach. W pojedynczych przypadkach, gdy konieczna jest jego wcześniejsza zmiana, nie należy tego robić przed upływem 48 godzin, gdyż w przeciwnym razie może zwiększyć się średnie stężenie fentanylu we krwi. Nowy system transdermalny należy zawsze umieszczać w innym miejscu niż poprzedni. To samo miejsce można ponownie wykorzystać dopiero po upływie 7 dni. Działanie przeciwbólowe może utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas po usunięciu systemu transdermalnego.

Jeśli po usunięciu systemu transdermalnego pozostaną na skórze jego resztki, można je zmyć mydłem z dużą ilością wody. W żadnym wypadku nie należy stosować w tym celu alkoholu lub innych rozpuszczalników, gdyż mogą one przenikać w głąb skóry pod wpływem działania systemu transdermalnego.

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

Jeśli działanie przeciwbólowe produktu Fentanyl Pfizer jest niewystarczające, należy podać dodatkową dawkę morfiny lub innego krótko działającego opioidu. Zależnie od potrzeby zastosowania leku przeciwbólowego i nasilenia bólu u dziecka, można podjąć decyzję o zastosowaniu większej ilości systemów transdermalnych. Dawkę należy dostosowywać stopniowo o 12 mikrogram/godzinę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Badania, w których fentanyl podawano dożylnie sugerują, że u pacjentów w podeszłym wieku klirens fentanylu może być zmniejszony, okres półtrwania wydłużony, a wrażliwość na działanie leku większa niż u pacjentów młodszych. Jednak badania z zastosowaniem systemów transdermalnych z fentanylem u pacjentów w podeszłym wieku nie wykazały znaczących różnic w farmakokinetyce fentanylu w porównaniu do młodych pacjentów, choć obserwowano u nich tendencję do większego stężenia fentanylu w surowicy. Pacjentów w podeszłym wieku lub wyniszczonych należy starannie obserwować, czy nie występuj ą u nich objawy przedawkowania i w razie konieczności zmniejszyć dawkę (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy uważnie obserwować i w razie konieczności zmniejszyć dawkę (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Produkt Fentanyl Pfizer można stosować wyłącznie u dzieci, które tolerują leczenie opioidami (w wieku od 2 do 16 lat), i u których stosowane są leki przeciwbólowe w dawce równoważnej co najmniej 30 mg morfiny podawanej doustnie. W celu przeliczenia dawki opioidów podawanych doustnie lub pozajelitowo na dawkę produktu Fentanyl Pfizer, należy odnieść się do tabeli przeliczenia potencjału analgetycznego (Tabela 1) oraz zalecanych dawek produktu Fentanyl Pfizer ustalonych na podstawie dobowej dawki morfiny (Tabela 4).

Tabela 4. Zalecana dawka produktu Fentanyl Pfizer, obliczona na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie1

Dawka morfiny podawana doustnie w ciągu 24 godzin (mg/dobę)

Dawka produktu Fentanyl Pfizer (pg/h)

Dzieci2

Dzieci2

30-44

12

45-134

25

'W badaniach klinicznych podane zakresy dawek dobowych morfiny podawanej doustnie były podstawą do zamiany na dawki produktu Fentanyl Pfizer

2Zamiana na dawki produktu Fentanyl Pfizer większe niż 25 pg/h jest taka sama dla dorosłych i dzieci.

Dostępne informacje z badań klinicznych u dzieci, które otrzymują ponad 90 mg doustnej morfiny na dobę, są ograniczone. W badaniach z udziałem dzieci i młodzieży wymaganą dawkę fentanylu w systemie transdermalnym obliczano w następujący sposób: 30 mg do 45 mg doustnej morfiny na dobę lub odpowiadająca jej dawka opioidu była zastępowana przez jeden system transdermalny Fentanyl Pfizer, uwalniający 12 mikrograma fentanylu na godzinę. Należy zauważyć, że taki schemat dawkowania dla dzieci ma zastosowanie wyłącznie do zmiany leczenia z doustnej morfiny (lub jej równoważników) na systemy transdermalne Fentanyl Pfizer. Nie można go natomiast zastosować do zmiany leczenia z systemów transdermalnych Fentanyl Pfizer na inne opioidy ze względu na możliwość przedawkowania.

Działanie przeciwbólowe pierwszej dawki systemu transdermalnego Fentanyl Pfizer nie będzie optymalne przez pierwsze 24 godziny. Dlatego podczas pierwszych 12 godzin po zmianie na system transdermalny Fentanyl Pfizer pacjent powinien otrzymywać zwykłą dawkę poprzednio stosowanego leku przeciwbólowego. W trakcie następnych 12 godzin jego dawkę należy ustalać zgodnie z zapotrzebowaniem klinicznym.

Ze względu na to, że największe stężenie fentanylu występuje po upływie 12 do 24 godzin leczenia, zaleca się kontrolowanie przez co najmniej 48 godzin po rozpoczęciu leczenia fentanylem, czy u pacjenta nie występuj ą działania niepożądane, które mogą obejmować hipowentylacj ę (patrz również punkt 4.4), bądź stopniowe zwiększanie dawki .

Sposób podawania

Niezwłocznie po wyj ęciu plastra z opakowania i usunięciu warstw zabezpieczających, należy nakleić plaster na nieowłosioną partię skóry górnej części ciała (klatki piersiowej, pleców lub górnej części ramienia). W celu usunięcia owłosienia należy użyć nożyczek zamiast maszynki do golenia.

Przed aplikacją skóra powinna być dokładnie umyta czystą wodą (bez środków myjących) i dokładnie osuszona. System transdermalny należy nakleić, dociskając lekko dłonią przez około 30 sekund. Skóra w miejscu aplikacji plastra powinna być wolna od mikrouszkodzeń (powstałych np. w wyniku napromieniowania lub golenia) oraz podrażnień.

Systemu transdermalnego nie należy przecinać, ponieważ brak jest danych dotyczących jakości, skuteczności oraz bezpieczeństwa działania podzielonych plastrów.

Ponieważ system transdermalny jest zabezpieczony zewnętrzną folią wodoodporną, może pozostawać na skórze podczas kąpieli pod prysznicem.

Czasami może zachodzić konieczność dodatkowego doklejenia systemu transdermalnego plastrem. Podczas intensywnego zwiększania dawki może zabraknąć wolnej powierzchni do dalszego zwiększania dawki.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Ból ostry lub pooperacyjny, ze względu na brak możliwości dostosowania dawki w krótkim czasie.

•    Ciężka depresja oddechowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

PACJENCI, U KTÓRYCH WYSTĄPIŁY CIĘŻKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE POWINNI BYĆ OBSERWOWANI PRZEZ CO NAJMNIEJ 24 GODZINY PO USUNIĘCIU PRODUKTU LECZNICZEGO FENTANYL PFIZER, PONIEWAŻ OBJAWY KLINICZNE WSKAZUJĄ, IŻ STĘŻENIA FENTANYLU W SUROWICY ZMNIEJSZAJĄ SIĘ STOPNIOWO O OKOŁO 50 % W CIĄGU 17 GODZIN(ZAKRES 13-22).

Jednoczesne stosowanie agonistów i antagonistów opioidów

Jednoczesne stosowanie z buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną nie jest zalecane (patrz również punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Fentanyl Pfizer należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci zarówno przed jak i po użyciu.

W przypadku wystąpienia ciężkiego działania niepożądanego pacjent powinien być obserwowany przez 24 godziny po usunięciu systemu transdermalnego ze względu na okres półtrwania fentanylu (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z przewlekłym, nienowotworowym bólem bardziej wskazane może być rozpoczęcie leczenia silnymi opioidami o natychmiastowym uwalnianiu (np. morfiną) i przepisanie fentanylu w systemie transdermalnym po ustaleniu skuteczności i optymalnej dawki silnego opioidu.

Nie należy rozcinać plastrów produktu Fentanyl Pfizer. Nie należy używać plastrów, które zostały rozdzielone, przecięte lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Ból przebijający

Badania wykazały, że niemal wszyscy pacjenci, mimo leczenia systemami transdermalnymi fentanylu, wymagają dodatkowego podawania silnie działających leków o szybkim uwalnianiu, by opanować ból przebijający.

Depresja oddechowa

Podobnie jak w przypadku innych silnie działających opioidów, u niektórych pacjentów może występować depresja oddechowa po zastosowaniu produktu Fentanyl Pfizer. Wszystkich pacjentów należy obserwować, czy nie występuje u nich to powikłanie. Depresja oddechowa może się utrzymywać po usunięciu systemu transdermalnego. Prawdopodobieństwo wystąpienia depresji oddechowej zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki (patrz punkt 4.9). Substancje czynne działające na OUN mogą pogłębiać depresję oddechową (patrz punkt 4.5). U pacjentów z istniejącą depresją oddechową fentanyl można stosować tylko z zachowaniem ostrożności i w małej dawce.

Zespół serotoninowy

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Fentanyl Pfizer jednocześnie z lekami wpływającymi na serotoninergiczny układ neuroprzekaźnikowy.

Potencjalnie zagrażaj ący życiu zespół serotoninowy może wystąpić podczas jednoczesnego stosowania leków serotoninergicznych (takich jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny -SSRI), inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz leków, które zaburzają metabolizm serotoniny (w tym inhibitorów monoaminooksydazy - MAO), w zalecanych dawkach. Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączkę), zaburzenia układu autonomicznego (np. tachykardię, zmiany ciśnienia tętniczego, hipertermię), zaburzenia nerwowomięśniowe (np. hiperrefleksja, zaburzenia koordynacji, sztywność) i (lub) objawy ze strony układu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka).

W razie podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego Fentanyl Pfizer.

Przewlekłe choroby płuc

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami układu oddechowego Fentanyl Pfizer może spowodować cięższe działania niepożądane, takie jak zmniejszenie napędu oddechowego i zwiększenie oporu w drogach oddechowych.

Uzależnienie od leków i ewentualne nadużywanie

Tolerancja oraz fizyczne i psychiczne uzależnienie może rozwinąć się w wyniku wielokrotnego stosowania opioidów.

Rzadko dochodzi do uzależnienia jatrogennego w wyniku stosowania opioidów. W przypadku pacjentów, którzy kiedykolwiek w przeszłości byli uzależnieni od środków farmakologicznych lub nadużywali alkoholu, istnieje większe ryzyko uzależnienia i nadużywania stosowanych opioidów. Pacjenci, u których występuje podwyższone ryzyko nadużywania leków opioidowych, mogą być nadal właściwie leczeni z zastosowaniem postaci leków opioidowych o zmodyfikowanym uwalnianiu, jednak konieczne będzie monitorowanie, czy nie występuj ą u nich objawy niewłaściwego użycia, nadużywania lub uzależnienia od leku. Fentanyl może być nadużywany w sposób podobny do innych agonistów opioidowych. Nadużywanie lub celowe, niezgodne z zaleceniami użycie produktu leczniczego Fentanyl Pfizer może prowadzić do przedawkowania i (lub) zgonu.

Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe

Lek Fentanyl Pfizer należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na skutki retencji dwutlenku węgla w obrębie jamy czaszki, np. u pacjentów z objawami zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego, z zaburzeniami świadomości lub śpiączką.

Lek Fentanyl Pfizer należy stosować ostrożnie u pacjentów z nowotworami mózgu.

Choroby serca

Fentanyl może powodować bradykardię, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego stosowania u pacjentów z bradyarytmią.

Opioidy mogą powodować niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza u pacjentów z hipowolemią. Przed rozpoczęciem leczenia fentanylem w postaci systemu transdermalnego należy skorygować współistniejące, objawowe niedociśnienie i (lub) hipowolemię.

Zaburzenia czynności wątroby

Fentanyl jest metabolizowany w wątrobie do nieczynnych związków, dlatego zaburzenia czynności wątroby mogą opóźnić jego eliminację. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby stosujący produkt Fentanyl Pfizer powinni być poddani uważnej obserwacji na wypadek wystąpienia objawów toksyczności fentanylu. W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę produktu Fentanyl Pfizer (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Mniej niż 10% dawki fentanylu jest wydalane w niezmienionej postaci przez nerki. W przeciwieństwie do morfiny, nieznane są czynne metabolity fentanylu wydalane drogą nerkową. Dane uzyskane po podaniu dożylnym fentanylu pacjentom z niewydolnością nerek wskazują, że dializoterapia może zmieniać objętość dystrybucji fentanylu. Może to wpływać na stężenia fentanylu w surowicy. Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek otrzymujących produkt Fentanyl Pfizer należy dokładnie obserwować, czy nie występuj ą u nich działania toksyczne fentanylu i w razie konieczności zmniejszyć dawkę (patrz punkt 5.2).

Gorączka / zewnętrzne źródła ciepła

Model farmakokinetyczny sugeruje, że stężenie fentanylu we krwi może zwiększyć się o jedną trzecią, jeśli temperatura skóry podniesie się do 40°C. Z tego względu pacjentów gorączkujących należy bardzo starannie obserwować, czy nie występuj ą u nich działania niepożądane charakterystyczne dla opioidów, a w razie potrzeby dostosować dawkę produktu Fentanyl Pfizer. Istnieje możliwość zależnego od temperatury zwiększonego uwalniania fentanylu z systemu transdermalnego, skutkującego prawdopodobnym przedawkowaniem i śmiercią. Badanie farmakologii klinicznej przeprowadzone u zdrowych osób dorosłych wykazało, że przyłożenie ciepła do systemu transdermalnego Fentanyl Pfizer powodowało zwiększenie wartości pola pod krzywą stężeń (AUC) o 120% oraz średnich wartości Cmax o 61%.

Wszyscy pacjenci powinni być także ostrzeżeni przed eksponowaniem miejsca nałożenia produktu leczniczego Fentanyl Pfizer, plaster transdermalny na bezpośrednie działanie zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak: poduszki elektryczne, butelki z gorącą wodą, koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy ogrzewające lub opalające, intensywne kąpiele słoneczne, przedłużające się gorące kąpiele, sauny lub gorące kąpiele spa, podczas noszenia plastra, ponieważ istnieje możliwość zależnego od temperatury zwiększenia uwalniania fentanylu z plastra.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi Interakcje z inhibitorami CYP3A4:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Fentanyl Pfizer z silnymi inhibitorami cytochromu P450 3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może spowodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu, co może nasilić lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, a także może spowodować ciężką depresję oddechową. W takiej sytuacji właściwe jest zapewnienie specjalistycznej opieki oraz uważnej obserwacji stanu pacjenta. Dlatego, nie zaleca się jednoczesnego stosowania fentanylu w systemie transdermalnym z inhibitorami CYP3A4, chyba że pacjent jest dokładnie monitorowany. Pacjentów, a szczególnie tych, u których stosowany jest produkt leczniczy Fentanyl Pfizer jednocześnie z inhibitorami CYP3A4, należy monitorować czy nie wystąpią u nich objawy depresji oddechowej, a w razie konieczności należy dostosować dawkowanie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Badania, w których fentanyl podawano dożylnie sugeruj ą, że u pacjentów w podeszłym wieku klirens fentanylu może być zmniejszony, okres półtrwania wydłużony, a wrażliwość na działanie leku większa niż u pacjentów młodszych. Jednak badania z zastosowaniem systemów transdermalnych z fentanylem u pacjentów w podeszłym wieku nie wykazały znaczących różnic w farmakokinetyce fentanylu w porównaniu do młodych pacjentów, choć obserwowano u nich tendencję do większego stężenia fentanylu w surowicy. Pacjentów w podeszłym wieku stosuj ących produkt Fentanyl Pfizer należy ściśle obserwować, czy nie występują u nich objawy toksyczności fentanylu i w razie konieczności zmniejszyć jego dawkę (patrz punkt 5.2).

Stosowanie plastrów Fentanyl Pfizer może wpłynąć na pozytywny wynik testu na doping. Stosowanie fentanylu jako środek dopinguj ący może być niebezpieczne dla zdrowia.

Pacjenci z nużliwością mięśni (myasthenia gravis)

Mogą występować reakcje (mio)kloniczne o charakterze niepadaczkowym. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z miastenią ciężką rzekomoporaźną

Laktacja

Fentanyl przenika do mleka matki, dlatego podczas leczenia produktem Fentanyl Pfizer, należy przerwać karmienie piersią (patrz też punkt 4.6).

Dzieci

Produktu Fentanyl Pfizer nie należy podawać dzieciom, u których nie stosowano dotychczas leków

opioidowych (patrz punkt 4.2). Ryzyko wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji istnieje niezależnie od podanej w systemie transdermalnym dawki produktu Fentanyl Pfizer.

Nie badano stosowania fentanylu w postaci przezskórnej u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Systemy transdermalne z fentanylem należy stosować jedynie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, które tolerują opioidy (patrz punkt 4.2). Produktu Fentanyl Pfizer nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy zachować ostrożność przy wyborze miejsca aplikacji produktu Fentanyl Pfizer (patrz punkt 6.6) i kontrolować, czy system transdermalny ściśle przylega do skóry.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie innych leków o działaniu hamującym OUN, w tym opioidów, anksjolityków i leków uspokajających, leków nasennych, leków stosowanych do znieczulenia ogólnego, pochodnych fenotiazyny, leków zmniejszających napięcie mięśni szkieletowych, leków przeciwhistaminowych o działaniu sedatywnym oraz napojów alkoholowych, może prowadzić do addytywnego działania hamuj ącego w postaci hipowentylacji, niedociśnienia tętniczego, głębokiej sedacji, śpiączki lub zgonu. Dlatego stosowanie wymienionych leków i substancji w skojarzeniu z produktem Fentanyl Pfizer wymaga starannej obserwacji stanu pacjenta.

Fentanyl jest substancją czynną o dużym klirensie, szybko i w znacznym stopniu metabolizowaną głównie przez CYP3A4.

Jednoczesne stosowanie transdermalnego fentanylu z inhibitorami cytochromu P450 (CYP3A4) (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, antybiotyki makrolidowe) może powodować zwiększenie stężenia fentanylu w surowicy, co może nasilić lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane i w konsekwencji spowodować ciężką depresję oddechową.

W takiej sytuacji właściwe jest zapewnienie specjalistycznej opieki oraz uważnej obserwacji stanu pacjenta. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania systemu transdermalnego zawierającego fentanyl z inhibitorami CYP3A4, chyba że pacjent jest dokładnie monitorowany (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie z lekami indukującymi cytochrom CYP3A4 (np. ryfampicyną, karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną) może powodować zmniejszenie stężenie fentanylu w osoczu i osłabienie jego działania terapeutycznego. Może być wówczas konieczne dostosowanie dawki fentanylu w postaci przezskórnej. Po zaprzestaniu leczenia induktorem CYP3A4 jego działanie stopniowo się zmniejsza i może wywołać zwiększenie stężenia fentanylu w osoczu. W rezultacie może dochodzić do nasilenia lub wydłużenia zarówno efektu terapeutycznego, jak i objawów niepożądanych, oraz wystąpienia ciężkiej depresji oddechowej. W takich sytuacjach należy zapewnić ścisłe monitorowanie stanu pacjenta oraz dostosowanie dawki.

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO)

Produkt leczniczy Fentanyl Pfizer nie jest zalecany do stosowania u pacjentów, którzy wymagaj ą jednocześnie podawania inhibitorów MAO. Zgłaszano ciężkie i nieprzewidywalne interakcje z inhibitorami MAO, w tym nasilenie objawów stosowania opiatów lub nasilenie działań serotoninergicznych. Dlatego też, produkt leczniczy Fentanyl Pfizer nie powinien być stosowany przed upływem 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami MAO.

Jednoczesne stosowanie agonistów/antagonistów opioidów

Nie zaleca się jednoczesnego podawania buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny. Mają one duże powinowactwo do receptorów opioidowych przy stosunkowo małej aktywności wewnętrznej, dlatego maj ą częściowo antagonistyczny wpływ na działanie przeciwbólowe fentanylu i mogą wywoływać objawy odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów (patrz też punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących stosowania fentanylu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane, chociaż wykazano, że fentanyl w innych postaciach podawany dożylnie jako środek znieczulaj ący przenika przez łożysko we wczesnej fazie ciąży u ludzi. Obserwowano objawy odstawienia u noworodków, których matki stosowały przewlekle fentanyl w okresie ciąży. Produkt leczniczy Fentanyl Pfizer można stosować w okresie ciąży jedynie w przypadku wyraźnej konieczności.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Fentanyl Pfizer w trakcie porodu, ponieważ nie powinien być stosowany w leczeniu bólu ostrego lub pooperacyjnego (patrz punkt 4.4). Ponieważ fentanyl przenika przez łożysko, stosowanie produktu leczniczego Fentanyl Pfizer w czasie porodu mogłoby spowodować depresj ę oddechową u noworodków.

Fentanyl przenika do mleka matki i może wywołać sedację i depresję oddechową u karmionego piersią dziecka. Dlatego należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia produktem leczniczym Fentanyl Pfizer i co najmniej przez 72 godziny po usunięciu plastra.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Fentanyl Pfizer może zaburzać umysłowe i fizyczne umiejętności niezbędne do wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn. Takiego działania należy spodziewać się zwłaszcza na początku leczenia, w przypadku zmiany dawkowania oraz jednoczesnego picia alkoholu lub przyjmowania leków uspokajających. Wpływ taki może nie występować u pacjentów przyjmujących lek w stałej dawce. Dlatego pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy w ich przypadku prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn jest dozwolone.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania plastra transdermalnego zawierającego fentanyl oceniano u 1854 dorosłych i dzieci uczestniczących w 11 badaniach klinicznych (badanie z podwójnie ślepą próbą [placebo lub aktywna kontrola] plastra transdermalnego zawierającego fentanyl i(lub) otwarte badanie [brak kontroli lub aktywna kontrola] plastra transdermalnego zawierającego fentanyl) dotyczących leczenia chronicznego bólu, w tym pochodzenia nowotworowego i nienowotworowego. Uczestnicy stosowali przynajmniej jedną dawkę plastra transdermalnego zawierającego fentanyl, a ich obserwacja dostarczyła danych dotyczących bezpieczeństwa. Dane dotyczące bezpieczeństwa zebrane w trakcie tych badań klinicznych, wskazują, że do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych leku należały (częstość wyrażona w %): nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcia (23,1%), senność (15,0%), zawroty głowy (13,1%) i ból głowy (11,8%).

Poniżej przedstawiono działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania plastrów zawierających fentanyl w trakcie wspomnianych badań klinicznych (w tym działania niepożądane wymienione powyżej) oraz zgłaszane po dopuszczeniu produktu do obrotu.

Zastosowano następujące kryteria podziału częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10,000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10,000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość występowania

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Nadwrażliwość

Wstrząs

anafilaktyczny,

Reakcja

anafilaktyczna,

Reakcja

rzekomoanafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność,

Senność

Depresja, niepokój, stan splątania, omamy

Pobudzenie,

dezorientacja,

nastrój

euforyczny

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty

głowy

pochodzenia ośrodkowego, ból głowy

Drżenie,

parestezje

Niedoczulica, napady padaczkowe (w tym drgawki kloniczne i drgawki typu grand mal) amnezja

Zaburzenia oka

Zwężenie

źrenicy

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Zaburzenia serca

Kołatanie

serca,

tachykardia

Bradykardia,

sinica

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

Niedociśnienie

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Depresja

oddechowa,

niewydolność

oddechowa

Bezdech,

hipowentylacja

Spowolnienie oddechu

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

wymioty,

zaparcia

Biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność

Niedrożność

jelit

Przewlekła

niedrożność

jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie się, świąd,

Wyprysk,

alergiczne

zapalenie

wysypka,

rumień

skóry, choroby

skóry,

zapalenie

skóry,

kontaktowe

zapalenie

skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Drżenie

mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

erekcji,

zaburzenia

seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, obrzęki obwodowe, osłabienie, złe samopoczucie, uczucie zimna

Odczyn w miejscu aplikacji, objawy

grypopodobne,

uczucie

zmiany

temperatury

ciała,

nadwrażliwość

w miejscu

aplikacji,

zespół

odstawienia,

gorączka

Zapalenie

skóry w

miejscu

aplikacji,

wyprysk w

miejscu

aplikacji

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży leczonych produktem Fentanyl Pfizer był podobny do profilu obserwowanego u dorosłych. Nie zidentyfikowano żadnego ryzyka u dzieci i młodzieży ponad to, którego należy oczekiwać stosując opioidy w łagodzeniu bólu związanego z ciężkimi schorzeniami. Nie wykazano również, aby istniało szczególne, związane z wiekiem, ryzyko stosowania produktu Fentanyl Pfizer u dzieci w wieku 2 lat i starszych podczas stosowania leku zgodnie ze wskazaniami. Bardzo często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych z udziałem dzieci były: gorączka, wymioty oraz nudności.

Podobnie jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych, wielokrotne stosowanie produktu Fentanyl Pfizer może spowodować rozwinięcie się tolerancji, uzależnienia fizycznego i psychicznego (patrz punkt 4.4).

U niektórych pacjentów, po zmianie z wcześniej stosowanego opioidowego leku przeciwbólowego na Fentanyl Pfizer, lub w przypadku nagłego przerwania leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia opioidów (takie jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój oraz dreszcze) (patrz punkt 4.2). Zgłaszano przypadki występowania objawów odstawienia u noworodków, których matki stosowały przewlekle plastry zawierające fentanyl w okresie ciąży (patrz punkt 4.6).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nasilenia jego działania farmakologicznego, najcięższym skutkiem jest depresja oddechowa.

Leczenie

W przypadku leczenia depresji oddechowej należy zastosować natychmiastowe działania, obejmujące usunięcie plastra oraz fizyczną lub werbalną stymulację pacjenta. Następnie można podać lek o swoistym działaniu antagonistycznym wobec opioidów, taki jak nalokson. Depresja oddechowa w wyniku przedawkowania może trwać dłużej niż czas działania antagonisty opioidowego. Odstęp pomiędzy dawkami antagonistów opioidowych podawanych dożylnie należy dobierać z ostrożnością, aby istniała możliwość ponownej narkotyzacji po usunięciu plastra. Może być konieczne podanie wielokrotnych dawek lub ciągłego wlewu naloksonu.

Zniesienie działania narkotycznego może spowodować ostry nawrót bólu i wyrzut katecholamin.

Jeżeli wymaga tego sytuacja kliniczna należy zapewnić i utrzymać drożność dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej lub intubacyjnej, podawać tlen i w miarę potrzeby wspomagać lub kontrolować wentylację. Należy utrzymać odpowiednią temperaturę ciała i zapewnić odpowiednią ilość dostarczanych płynów.

Ciężkie lub utrzymujące się niedociśnienie może świadczyć o hipowolemii, którą można leczyć przez zastosowanie odpowiedniego parenteralnego podania płynów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: System nerwowy: leki przeciwbólowe, opioidy, pochodne

fenylopiperydyny

Kod ATC: N02AB03

Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym o powinowactwie głównie do receptorów opioidowych ą. Jego głównymi działaniami farmakologicznymi są łagodzenie bólu i działanie uspokajające. U pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni opioidami, działanie przeciwbólowe uzyskuje się przy stężeniach fentanylu w surowicy od 0,3 do 1,5 ng/ml. W tej grupie pacjentów częstość działań niepożądanych zwiększa się, gdy stężenie w surowicy jest większe niż 2 ng/ml.

W miarę rozwoju tolerancji zwiększa się zarówno najmniejsze skuteczne stężenie fentanylu, jak

1    stężenie, przy którym występują działania niepożądane. Szybkość rozwoju tolerancji wykazuje znaczną zmienność międzyosobniczą.

Bezpieczeństwo stosowania fentanylu w postaci przezskórnej oceniano w trzech otwartych badaniach z udziałem 293 dzieci z przewlekłym bólem, w wieku od 2 do 18 lat (66 spośród nich było w wieku od

2    do 6 lat). W badaniach tych doustną morfinę w dawce dobowej od 30 mg do 45 mg zastępowano jednym systemem transdermalnym uwalniającym 12 mikrogramów fentanylu na godzinę. Dawkę początkową 25 mikrogramów na godzinę i większą zastosowano u 181 pacjentów, którzy uprzednio otrzymywali dobową dawkę opioidów w ilości co najmniej 45 mg morfiny podawanej doustnie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po aplikacji produktu Fentanyl Pfizer, fentanyl wchłaniany jest przez skórę w sposób ciągły przez 72 godziny. Ze względu na właściwości matrycy polimerowej i dyfuzję fentanylu przez warstwy skóry, szybkość uwalniania leku jest względnie stała.

Wchłanianie

Po pierwszym nałożeniu systemu transdermalnego Fentanyl Pfizer stężenie fentanylu w surowicy zwiększa się stopniowo i na ogół stabilizuje po upływie 12 do 24 godzin, a następnie pozostaje na względnie stałym poziomie przez pozostałą część 72-godzinnego okresu stosowania. Uzyskane stężenia fentanylu w surowicy są zależne od wielkości użytego systemu transdermalnego. W praktyce można przyjąć, że stężenie w surowicy osiąga stan stacjonarny w czasie drugiego 72-godzinnego okresu stosowania i utrzymuje się na tym poziomie podczas kolejnych zastosowań, jeśli używa się systemów transdermalnych tej samej wielkości.

Dystrybucja

Wiązanie fentanylu z białkami wynosi 84%.

Metabolizm

Lek jest metabolizowany głównie w wątrobie przez CYP3A4. Główny metabolit, norfentanyl, jest nieaktywny.

Wydalanie

Po przerwaniu leczenia produktem Fentanyl Pfizer stężenie fentanylu w surowicy zmniejsza się stopniowo o około 50% w ciągu 13 do 22 godzin u dorosłych lub 22 do 25 godzin u dzieci. Dalsze wchłanianie fentanylu ze skóry powoduje, że zmniejszanie się stężenia leku w surowicy jest wolniejsze niż po podaniu w infuzji dożylnej.

Około 75% dawki fentanylu wydalane jest z moczem, głównie w postaci metabolitów, a mniej niż 10% wydala się w postaci niezmienionej. Około 9% dawki jest wydalane z kałem, głównie w postaci metabolitów.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Wydaje się, że dostosowana do masy ciała wartość klirensu fentanylu (l/godzinę/kg mc.) u dzieci w wieku od 2 do 5 lat jest większa o 82%, a u dzieci w wieku od 6 do 10 lat o 25% niż u dzieci w wieku od 11 do 16 lat, których klirens ma prawdopodobnie taką samą wartość, jak u osób dorosłych. Obserwacje te zostały uwzględnione przy ustalaniu zaleceń dotyczących dawkowania u dzieci i młodzieży.

U pacjentów w podeszłym wieku i wyniszczonych klirens fentanylu może być zmniejszony, co prowadzi do wydłużenia końcowego okresu półtrwania. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby klirens fentanylu może się zmieniać ze względu na zmiany dotyczące białek osocza i klirensu metabolicznego, co prowadzi do zwiększenia stężenia leku w surowicy (patrz punkty 4.2 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały zmniejszenie płodności i zwiększoną umieralność płodów u szczurów. Nie wykazano jednak działania teratogennego.

Nie przeprowadzono długotrwałych badań działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

wierzchnia folia ochronna (usuwana)

Poli(tereftalan etylenu), fluoropolimer

Warstwa zewnętrzna

Poli(tereftalan etylu)/kopolimer etylenu i octanu winylu Tusz

Warstwa z substancją czynną

Klej silikonowy (poli(dimetylosiloksan), żywica silikonowa) Dimetykon 350 CST

Membrana kontrolująca uwalnianie Kopolimer etylenu i octanu winylu

Warstwa przylegająca

Klej silikonowy (poli(dimetylosiloksan), żywica silikonowa) Dimetykon 350 CST

Folia ochronna (usuwana)

Poli(tereftalan etylenu), fluoropolimer

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Aby uniknąć wpływu na zdolności przylepne produktu, nie należy stosować kremów, olejków, lotionów lub pudru na skórze w miejscu naklejania produktu.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Każdy system transdermalny, plaster jest opakowany w saszetkę, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

Opakowanie zawierające 3 osobno zapakowane plastry transdermalne Opakowanie zawierające 4 osobno zapakowane plastry transdermalne Opakowanie zawierające 5 osobno zapakowanych plastrów transdermalnych Opakowanie zawierające 8 osobno zapakowanych plastrów transdermalnych Opakowanie zawierające 9 osobno zapakowanych plastrów transdermalnych Opakowanie zawierające 10 osobno zapakowanych plastrów transdermalnych Opakowanie zawierające 16 osobno zapakowanych plastrów transdermalnych Opakowanie zawierające 19 osobno zapakowanych plastrów transdermalnych Opakowanie zawierające 20 osobno zapakowanych plastrów transdermalnych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nawet zużyte systemy transdermalne zawierają znaczące ilości fentanylu. Zużyte systemy transdermalne należy złożyć warstwą przylepną do środka. Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska zużyte systemy transdermalne powinny być usuwane w sposób bezpieczny i jeśli to możliwe, zwracane do apteki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lavipharm S.A.

Agias Marinas street P.O. Box 59 GR-190 02 Peania Attica Grecja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12 mcg/h: 21464 25 mcg/h: 21465 50 mcg/h: 21466 75 mcg/h: 21467 100 mcg/h: 21468

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.09.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

1

   Przeliczyć otrzymaną sumę na równoważną przeciwbólowo dawkę doustną morfiny zgodnie z Tabelą 1.

2

   Ustalić ilość leków przeciwbólowych wymaganą w ciągu ostatnich 24 godzin.

3

   Równoważną dawkę fentanylu należy ustalić następuj ąco:

Durfenta