+ iMeds.pl

Durogesic 100 mcg/hUlotka Durogesic

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DUROGESIC, 12,5 pg/h, 25 pg/h, 50 pg/h, 75 pg/h, 100 pg/h, system transdermalny, plaster

Fentanylum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Durogesic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Durogesic

3.    Jak stosować lek Durogesic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Durogesic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Durogesic i w jakim celu się go stosuje

Durogesic jest lekiem w postaci plastrów przyklejanych na skórę. Plastry zawierają jako substancję czynną fentanyl, który jest lekiem przeciwbólowym o silnym działaniu, zaliczanym do grupy opioidów, które mogą być stosowane tylko z zalecenia lekarza. Po przyklejeniu substancja czynna jest powoli wchłaniana przez skórę i przenika do organizmu.

Durogesic jest wskazany w leczeniu bólu przewlekłego oraz bólu opornego na leczenie, wymagającego podawania leków opioidowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Durogesic Kiedy nie stosować leku Durogesic

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    leczenia przypadku ostrego lub pooperacyjny bólu, ze względu na brak możliwości dostosowania dawki w krótkim czasie,

•    jeśli pacjent ma ciężką depresję oddechową (znaczne spowolnienie i spłycenie oddechu).

Durogesic nie może być stosowany w leczeniu bólu ostrego lub pooperacyjnego ze względu na brak możliwości dostosowania dawki w krótkim czasie oraz związanego z tym ryzyka wystąpienia ciężkich i zagrażających życiu zaburzeń oddechowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Durogesic należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Durogesic jest lekiem, który może zagrażać życiu dzieci. Dotyczy to także zużytych plastrów. Należy wziąć pod uwagę, że wygląd plastra może zachęcić dziecko do dotykania go, przyklejania do ciała, połknięcia itp., co w niektórych przypadkach może prowadzić do zgonu. Durogesic może powodować zagrażające życiu działania niepożądane u osób, które nie stosują regularnie leków zawierających opioidy._


Jeżeli przed zastosowaniem leku występują którekolwiek z wymienionych poniżej dolegliwości, należy poinformować o tym lekarza:

-    choroby płuc lub trudności w oddychaniu,

-    zaburzenia czynności serca,    wątroby lub    nerek,

-    bóle głowy lub uraz głowy,

-    ciężkie zaparcia.

U pacjentów w ciężkim stanie, wyniszczonych lub w podeszłym wieku może wystąpić zwiększona wrażliwość na działanie leku zawartego w plastrach Durogesic.

Jeżeli w trakcie stosowania leku Durogesic wystąpi gorączka, należy poinformować o tym jak najszybciej lekarza, ponieważ podwyższona temperatura ciała może wpływać na stopień wchłaniania leku.

W przypadku konieczności zmiany jednego systemu transdermalnego na inny, lekarz prowadzący w celu zapewnienia ciągłości działania przeciwbólowego zapewni dodatkowy nadzór lekarski oraz wyjaśni szczegółowo pacjentowi sposób stosowania (tak jak przy pierwszym ustaleniu dawki skutecznej klinicznie).

U pacjentów nieprzyjmujących wcześniej opioidów, Durogesic zastosowany jako pierwszy lek opioidowy powodował bardzo rzadko nasiloną depresję oddechową i (lub) zgon.

Zaburzenia oddychania mogą wystąpić w tej grupie pacjentów po zastosowaniu nawet najmniejszej dostępnej dawki leku Durogesic. Dlatego zaleca się, aby Durogesic był stosowany u pacjentów, którzy stosowali już wcześniej opioidowe leki przeciwbólowe.

Depresja ośrodka oddechowego

Podobnie jak inne silne leki przeciwbólowe Durogesic może powodować zaburzenia czynności ośrodka oddechowego objawiające się spowolnieniem i spłyceniem oddechu. Jeśli pacjent lub jego opiekun zauważy spowolnienie lub spłycenie oddechu, należy natychmiast usunąć plaster z powierzchni skóry oraz powiadomić lekarza. W czasie oczekiwania na jego przybycie, pacjenta powinno się zachęcać do poruszania się i mówienia.

Przewlekłe choroby płuc

Durogesic, podobnie jak inne opioidowe przeciwbólowe leki, może powodować bardziej nasilone działania niepożądane u pacjentów z chorobami płuc.

Uzależnienie od leku oraz skłonność do nadużywania

W przypadku powtarzanego stosowania leków opioidowych, może rozwinąć się tolerancja na lek oraz uzależnienie fizyczne i psychiczne. Nadużywanie lub celowe niewłaściwe stosowanie leku Durogesic może skutkować przedawkowaniem i(lub) śmiercią.

Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe

Durogesic powinien być stosowany z dużą ostrożnością u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, z zaburzeniami świadomości lub w śpiączce. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku Durogesic u pacjentów z nowotworami mózgu.

Choroby serca

Lek Durogesic może powodować zwolnienie akcji serca i dlatego należy go stosować ostrożnie

u pacjentów ze zwolnioną akcją serca.

Opioidy mogą wywoływać niedociśnienie, szczególnie u pacjentów z ostrą hipowolemią (zmniejszenie objętości krwi). Przed rozpoczęciem stosowania leku Durogesic lekarz wyrówna występujące wcześniej objawowe niedociśnienie i (lub) hipowolemię.

Choroby wątroby

Ze względu na fakt, że fentanyl jest metabolizowany w wątrobie, choroby wątroby mogą opóźnić jego eliminację z organizmu. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby będą obserwowani, czy nie występują u nich objawy toksyczności fentanylu, a w razie konieczności lekarz zmniejszy u nich stosowaną dawkę leku Durogesic.

Choroby nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek będą obserwowani, czy nie występują u nich objawy toksyczności fentanylu, a w razie konieczności lekarz zmniejszy u nich stosowaną dawkę leku Durogesic.

Zespół serotoninowy

Zaleca się zachowanie ostrożności, gdy lek Durogesic jest stosowany jednocześnie z lekami wpływającymi na przekaźnictwo serotoninergiczne.

Może rozwinąć się potencjalnie zagrażający życiu zespół serotoninowy podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków przeciwdepresyjnych, takich jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI), oraz leków, które zaburzają metabolizm serotoniny [w tym inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)]. Może to wystąpić podczas stosowania zalecanych dawek.

Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączkę), niestabilność układu autonomicznego (np. przyspieszony rytm serca, wahania ciśnienia tętniczego, zwiększenie temperatury ciała), zaburzenia nerwowomięśniowe (np. wzmożenie odruchów nerwowych, zaburzenia koordynacji, sztywność) i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka).

W razie podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego należy, po zasięgnięciu opinii lekarza, przerwać stosowanie leku Durogesic.

Pacjenci z gorączką lub narażeni na zewnętrzne źródło ciepła

Pacjenci, u których wystąpi gorączka, będą obserwowani czy nie występują u nich działania niepożądane charakterystyczne dla opioidów, ponieważ zwiększenie temperatury ciała może istotnie zwiększyć wchłanianie leku.

Należy także unikać nadmiernej ekspozycji miejsca przylepienia plastra Durogesic na zewnętrzne źródła ciepła, takie jak: podgrzewane poduszki, butelki z gorącą wodą (termofory), elektrycznie podgrzewane koce, lampy nagrzewające, sauna lub kąpiele rozgrzewające. Istnieje bowiem możliwość zwiększonego uwalniania fentanylu z plastra pod wpływem podwyższonej temperatury, co może skutkować przedawkowaniem i śmiercią.

W przypadku przyklejenia plastra Durogesic do powierzchni ciała innej osoby Plastry należy umieszczać tylko na powierzchni ciała osoby, której zostały przepisane. Zgłoszono kilka przypadków niezamierzonego przyklejenia plastra do ciała innej osoby, podczas bliskiego fizycznego kontaktu np. podczas spania w jednym łóżku z osobą stosującą plastry. Przyklejenie się plastra na skórę innej osoby (w szczególności dziecka) może powodować przedawkowanie. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, należy jak najszybciej usunąć plaster oraz skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku, wyniszczeni lub osłabieni będą uważnie obserwowani, czy nie występują u nich objawy toksyczności fentanylu. W razie konieczności lekarz zmniejszy dawkę leku.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku Durogesic u dzieci, u których nie stosowano wcześniej opioidów.

Nie należy stosować leku Durogesic u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Lek Durogesic należy podawać wyłącznie dzieciom w wieku 2 lub więcej lat, tolerującym opioidy.

Aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy zachować ostrożność przy wyborze miejsca naklejenia plastra Durogesic i kontrolować, czy plaster ściśle przylega do skóry.

Karmienie piersią

Należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania leku Durogesic, gdyż lek przenika do mleka ludzkiego (patrz punkt 4.6).

Pacjenci z miastenią

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z miastenią (choroba, charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych), gdyż mogą wystąpić napady drgawek.

Lek Durogesic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne stosowanie innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak opioidy, leki uspokajające, leki nasenne, leki do znieczulenia ogólnego, pochodne fenotiazyny, trankwilizery (leki o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym), leki zmniejszające napięcie mięśniowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym lub napojów alkoholowych może spowodować dodatkowe działanie hamujące. Może w związku z tym wystąpić hipowentylacja (zmniejszona częstość oddechów), niedociśnienie, głębokie uspokojenie, śpiączka lub zgon. Z tego powodu stosowanie którejkolwiek z wymienionych powyżej substancji u pacjenta otrzymującego lek Durogesic wymaga specjalnej obserwacji pacjenta i opieki nad chorym.

Nie należy stosować niektórych leków takich jak np.: rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worykonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, ryfampicyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem, amiodaron, karbamazepina, fenobarbital i fenytoina w tym samym czasie kiedy stosuje się Durogesic, chyba że jest to dokładnie monitorowane przez lekarza prowadzącego.

Jednoczesne przyjmowanie tych leków może zwiększyć lub wydłużyć zarówno działanie leku Durogesic, jak i działania niepożądane, w tym ciężką depresję oddechową.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje pewne leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) lub inhibitory monoaminooksydazy (IMAO). Lekarz musi wiedzieć, czy pacjent stosuje którykolwiek z tych leków, gdyż ich jednoczesne zastosowanie z lekiem Durogesic może zwiększyć ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, stanu potencjalnie zagrażającego życiu.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Durogesic i buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny.

Przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego należy poinformować lekarza lub stomatologa o używaniu plastrów Durogesic.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Durogesic nie stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania leku Durogesic w okresie okołoporodowym, gdyż nie powinien być stosowany do kontroli bólu pooperacyjnego jak również ze względu na przenikanie przez łożysko, co może wywołać depresję oddechową u noworodka.

Durogesic przenika do mleka ludzkiego i może powodować uspokojenie i (lub) depresję oddechową u dziecka. W związku z czym nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Durogesic oraz przez co najmniej 72 godziny od usunięcia plastra.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów, ponieważ lek Durogesic działa na ośrodkowy układ nerwowy i może powodować senność i wydłużać czas reakcji.

Nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

3. Jak stosować lek Durogesic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dawkowanie leku Durogesic powinno być indywidualne dla każdego pacjenta, oparte na ocenie stanu pacjenta przez lekarza oraz podlegać regularnej weryfikacji.

Plastry przezskórne o powierzchni 5,25; 10,5; 21; 31,5 i 42 cm1 2 zapewniają dostarczanie odpowiednio 12,5; 25; 50; 75 i 100 pg/h fentanylu do krążenia ogólnego, co odpowiada dawce około 0,3; 0,6; 1,2; 1,8 i 2,4 mg fentanylu na dobę.

Durogesic powinien być stosowany w obrębie niepodrażnionej i niepoddawanej naświetlaniom skóry, na płaskich częściach klatki piersiowej lub górnej części ramion. Należy wybierać powierzchnię pozbawioną owłosienia. Jeżeli w miej scu przylepienia plastra są obecne włosy, powinny one zostać obcięte (nie zgolone) przed przylepieniem plastra. Jeżeli wybrane miejsce zastosowania leku Durogesic wymaga oczyszczenia, należy to zrobić za pomocą czystej wody. Nie wolno używać mydła, oliwek, balsamów lub innych substancji, które mogłyby spowodować podrażnienie skóry lub wpływać na jej przepuszczalność. Przed użyciem plastra powierzchnia skóry powinna być całkowicie osuszona. Przed użyciem plastry należy sprawdzić. Nie należy używać plastrów, które są nadcięte, przerwane lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.

W przypadku małych dzieci, aby zminimalizować możliwość usunięcia plastra przez dziecko, preferowanym miejscem jego przyklejenia jest górna część pleców.

Durogesic powinien być noszony w sposób ciągły przez 3 doby (72 godziny). Po jego usunięciu należy przykleić nowy plaster w innym miejscu skóry. Nie należy przyklejać plastra w to samo miejsce dwa razy pod rząd. Przed naklejeniem plastra w to samo miejsce powinno minąć kilka dni.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Plaster należy wyjąć z torebki ochronnej bezpośrednio przed naklejeniem na skórę.

Otwieranie opakowania

Wyjąć plaster z torebki.

Przylepienie plastra

3.    Plaster jest zabezpieczony warstwą ochronną składającą się z 2 części o kształcie litery S.

4.    Trzymając plaster pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, warstwą ochronną do siebie, należy lekko go zagiąć, tak by można było usunąć jedną połowę warstwy ochronnej.

5.    Trzymając plaster za połowę, która nadal jest zabezpieczona warstwą ochronną, należy nałożyć pierwszą połowę plastra (bez warstwy ochronnej) na wybraną powierzchnię skóry.

Następnie należy usunąć pozostałą połowę warstwy ochronnej i przykleić plaster całą jego powierzchnią do skóry, stosując lekki ucisk dłonią przez około 30 sekund. Należy upewnić się, czy plaster przylega całkowicie, szczególnie na obrzeżach. Należy unikać dotykania warstwy przylepnej plastra.

6.    Po założeniu plastra należy dokładnie umyć ręce.

Usuniętą warstwę ochronną można wyrzucić.

Nie należy stosować plastra, jeśli wygląda na uszkodzony. Nigdy nie powinno się dzielić ani przecinać plastrów.

Po zakończeniu nalepiania lub odlepiania plastra należy dokładnie umyć wodą ręce.

Plastry leku Durogesic są wodoodporne. Można brać prysznic lub kąpiel w trakcie ich stosowania, nie należy szorować ani z dużą siłą pocierać miejsca, w którym są przyklejone. Można także pływać w trakcie ich noszenia.

W trakcie noszenia plastra należy nosić luźną odzież, jego powierzchnia nie powinna znajdować się pod obcisłym ani elastycznym ubraniem.

Należy unikać ekspozycji miejsca, w którym jest umieszczony plaster, na bezpośrednie działanie ciepła, pochodzącego na przykład z podgrzewanych poduszek, butelek z gorącą wodą (termoforów), elektrycznie podgrzewanych kocy, ogrzewanych łóżek wodnych, lamp nagrzewających, ponieważ może to wpływać na sposób uwalniania leku z plastra.

Należy upewniać się co jakiś czas, że plaster się nie odlepił i pozostaje na swoim miejscu, szczególnie po obudzeniu.

Dawkowanie leku Durogesic:

W przypadku konieczności zmiany jednego systemu transdermalnego na inny, lekarz prowadzący w celu zapewnienia ciągłości działania przeciwbólowego zapewni dodatkowy nadzór lekarski oraz wyjaśni szczegółowo pacjentowi sposób stosowania (tak jak przy pierwszym ustaleniu dawki skutecznej klinicznie).

Wybór dawki początkowej

Wybór dawki początkowej leku Durogesic powinien opierać się na zebranym od pacjenta wywiadzie dotyczącym stosowania opioidów, z uwzględnieniem tolerancji na opioidy (jeżeli ona występuje) oraz obecnego stanu ogólnego i medycznej oceny pacjenta, obejmującej masę ciała, wiek i stopień osłabienia oraz tolerancji na opioidy.

Dorośli

Pacjenci otrzymujący wcześniej opioidy

W celu zamiany doustnie lub pozajelitowo stosowanych leków opioidowych na lek Durogesic należy zastosować procedurę Przeliczanie potencjału analgetycznego przedstawioną poniżej.

Dawkowanie może być następnie zwiększane lub zmniejszane w razie potrzeby o 12,5 pg/h lub 25 pg/h, aby osiągnąć najmniejszą skuteczną dawkę leku Durogesic zależną od odpowiedzi klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe.

Pacjenci nieprzyjmujący wcześniej opioidów

Doświadczenie kliniczne u pacjentów, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów jest ograniczone. W sytuacji, gdy wybór leku Durogesic uważa się za właściwy u pacjentów wcześniej nieprzyjmujących opioidów, zaleca się, aby u tych pacjentów zastosować najpierw małe dawki opioidów o natychmiastowym uwalnianiu (np.: morfina, hydromorfon, oksykodon, tramadol i kodeina) w celu osiągnięcia dawki ekwianalgetycznej odpowiadającej uwalnianiu 25 pg/h leku Durogesic. Pacjenci wówczas mogą być przestawieni na Durogesic o mocy 25 pg/h. Dawkowanie może być następnie zwiększane lub zmniejszane w razie potrzeby o 12,5 pg/h lub 25 pg/h, aby osiągnąć najmniejszą skuteczną dawkę leku Durogesic zależną od odpowiedzi klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe (patrz poniżej Przeliczanie potencjału analgetycznego).

Przeliczanie potencjału analgetycznego

1.    Obliczyć zapotrzebowanie pacjenta na leki przeciwbólowe w ciągu ostatnich 24 godzin.

2.    Zamienić uzyskaną dawkę na równoważną przeciwbólowo (ekwianalgetyczną) dawkę doustną morfiny zgodnie z Tabelą 1. Efekt analgetyczny wszystkich domięśniowo i doustnie podawanych dawek przytoczonych w tej tabeli uważa się za równy efektowi działania przeciwbólowego dawki 10 mg morfiny podanej domięśniowo.

3.    W celu przeliczenia dobowego zapotrzebowania na morfinę na równoważną dawkę leku Durogesic należy użyć Tabeli 2 lub Tabeli 3 w następujący sposób:

a.    Tabela 2 jest dla pacjentów dorosłych, u których istnieje potrzeba zamiany lub przestawienia z innego schematu podawania opioidów (przelicznik zamiany doustnej morfiny na fentanyl w systemie transdermalnym wynosi około 1:150)

b.    Tabela 3 jest dla pacjentów dorosłych, którzy otrzymują opioidy w stabilnym i dobrze tolerowanym schemacie (przelicznik zamiany doustnej morfiny na fentanyl

w systemie transdermalnym wynosi około 1:100)

Tabela 1: Przeliczanie potencjału analgetycznego

Równoważna dawka analgetyczna (mg)

Nazwa leku

domięśniowa3

doustna

morfina

10

30 (zakładając powtarzanie

dawki)4

hydromorfon

1,5

7,5

metadon

10

20

oksykodon

15

30

leworfanol

2

4

oksymorfon

1

10 (doodbytniczo)

diamorfina

5

60

petydyna

75

-

kodeina

130

200

buprenorfina

0,4

0,8 (podjęzykowo)

Piśmiennictwo: wybrane z Foley K.M. The treatment of cancer pain. NEJM 1985; 313 (2): 84-95.

Tabela 2: Zalecane początkowe dawki leku Durogesic w oparciu o dobową dawkę doustnie podawanej morfiny

Dobowa dawka morfiny podawanej doustnie    Dawka leku Durogesic

(mg/dobę)

(Eg/h)

<135 (dla dorosłych)

25

135 - 224

50

225 - 314

75

315 - 404

100

405 - 494

125

495 - 584

150

585 - 674

175

675 - 764

200

765 - 854

225

855 - 944

250

945 - 1034

275

1035 - 1124

300

*W badaniach klinicznych przedstawione zakresy dawek doustnie podawanej morfiny stanowiły podstawę do przeliczenia na odpowiednie dawki leku Durogesic.

Tabela 3: Zalecane początkowe dawki leku Durogesic w oparciu o dobową dawkę doustnie podawanej morfiny (dla pacjentów na stabilnej i dobrze tolerowanej terapii opioidami)

Dobowa dawka morfiny podawanej doustnie    Dawka leku Durogesic

(mg/dobę)

(Eg/h)

< 44

12,5

45 - 89

25

90 - 149

50

150 - 209

75

210 - 269

100

270 - 329

125

330 - 389

150

390 - 449

175

450 - 509

200

510 - 569

225

570 - 629

250

630 - 689

275

690 - 749

300

Wstępna ocena działania przeciwbólowego leku Durogesic nie powinna być przeprowadzana przed upływem 24 godzin od zastosowania pierwszego plastra, ze względu na stopniowe zwiększanie się stężenia fentanylu w surowicy krwi, które dokonuje się w tym czasie.

W momencie przyklejenia pierwszego plastra należy stopniowo wycofywać się z wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego, aż do momentu osiągnięcia działania przeciwbólowego za pomocą leku Durogesic.

Nie należy wykorzystywać danych zawartych w Tabelach 2 i 3 w celu zamiany produktu Durogesic na inny lek, by uniknąć wyznaczenia nieprawidłowej nowej dawki analgetycznej i możliwego przedawkowania.

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

Dostępna dawka 12,5 pg/h odpowiada w przybliżeniu 45 mg/dobę morfiny stosowanej doustnie.

Jest ona szczególnie przydatna, gdy zachodzi potrzeba dostosowania niewielkich dawek leku.

Plaster Durogesic powinien być zmieniany co 72 godziny. Stopniowe zwiększanie dawki powinno być indywidualne dla każdego pacjenta i prowadzone aż do uzyskania równowagi między skutecznością przeciwbólową a tolerancją. Jeśli po stosowaniu pierwszego plastra działanie przeciwbólowe jest niewystarczające, dawka może być zwiększona po 3 dniach. Następnie, kolejne zmiany stosowanej dawki mogą następować co 3 dni. Na wczesnym etapie leczenia niektórzy pacjenci mogą nie uzyskiwać właściwej skuteczności przeciwbólowej w trzecim dniu tego schematu i może być konieczne zmienianie plastrów Durogesic co 48 godzin zamiast co 72 godzin. Skrócenie czasu aplikacji plastra poniżej 72 godzin może skutkować zwiększeniem stężenia fentanylu w osoczu.

W razie konieczności, dostosowanie dawki powinno polegać na jej zwiększeniu o 12,5 pg/h lub 25 pg/h, chociaż zawsze należy brać pod uwagę nasilenie dolegliwości u pacjenta oraz konieczność zastosowania dodatkowych dawek środków przeciwbólowych (dawki doustnych produktów morfiny o wielkości 45 lub 90 mg/dobę odpowiadają w przybliżeniu dawkom 12,5 pg/h lub 25 pg/h leku Durogesic). W przypadku konieczności zastosowania leku Durogesic w dawce powyżej 100 pg/h można zastosować więcej niż jeden plaster. Pacjenci mogą okresowo wymagać dodatkowych dawek leków przeciwbólowych o krótkim czasie działania w celu opanowania bólów przebijających. W przypadku konieczności stosowania leku Durogesic w dawce powyżej 300 pg/h, należy rozważyć możliwość zastosowania dodatkowej lub alternatywnej metody podawania opioidów.

Dzieci

Durogesic należy podawać wyłącznie dzieciom tolerującym opioidy (w wieku od 2 do 16 lat), które aktualnie otrzymują odpowiednik, co najmniej 30 mg morfiny w postaci doustnej na dobę. W celu przestawienia dzieci z leczenia opioidami podawanymi doustnie lub parenteralnie na Durogesic należy zapoznać się z zasadami zamiany dawek ekwianalgetycznych leków (Tabela 1) oraz zalecanymi dawkami leku Durogesic ustalonymi w oparciu o dobową dawkę morfiny w postaci doustnej (Tabela 4).

Tabela 4: Zalecane dawki leku Durogesic w oparciu o dobową dawkę doustnie podawanej morfiny

Dobowa dawka morfiny podawanej doustnie    Dawka leku Durogesic

(mg/dobę)    (pg/h) *

30 - 44 (u dzieci)    12,5

45 - 134 (u dzieci)    25

* Zamiana na Durogesic w dawkach większych niż 25 pg/h następuje w taki sam sposób u dzieci jak u osób dorosłych (patrz Tabela 2)

W przypadku odklejenia plastra Durogesic:

Jeżeli plaster Durogesic odklei się przed upływem wymaganego czasu jego zmiany, należy przykleić w jego miejsce nowy, zgodnie z instrukcją. Należy pamiętać, że plaster wymaga zmiany co trzy dni. Należy także pamiętać o jego przyklejaniu zgodnie z instrukcją. Jeżeli sytuacja wcześniejszego odklejania plastra powtarza się, należy skontaktować się z pielęgniarką lub lekarzem w celu omówienia sposobu umieszczania plastra na powierzchni skóry.

W przypadku przyklejenia plastra Durogesic do powierzchni ciała innej osoby

Plastry muszą być umieszczane na powierzchni ciała osoby, której zostały przepisane. Zgłoszono kilka przypadków niezamierzonego przyklejenia plastra do ciała innej osoby podczas bliskiego fizycznego kontaktu np. podczas spania w jednym łóżku z osobą stosującą plastry. Przyklejenie się plastra na skórę innej osoby (w szczególności dziecka) może powodować przedawkowanie. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, należy jak najszybciej usunąć plaster oraz skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Durogesic (zbyt duża liczba plastrów lub plaster zawierający dawkę leku większą niż zalecana przez lekarza)

W przypadku zastosowania zbyt dużej liczby plastrów lub plastra zawierającego za dużą dawkę leku Durogesic, należy natychmiast usunąć plaster lub plastry i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nadmiernego działania farmakologicznego, z których najcięższe to zahamowanie czynności ośrodka oddechowego.

Pominięcie zastosowania leku Durogesic

Plaster powinien być zmieniany zawsze o tej samej porze dnia, co trzy dni. W przypadku zapomnienia o jego wymianie, należy jak najszybciej po przypomnieniu sobie dokonać wymiany.

Jeżeli opóźnienie w wymianie plastra było duże, należy skontaktować się z lekarzem ze względu na możliwość wystąpienia zapotrzebowania na dodatkowe leki przeciwbólowe.

Przerwanie stosowania leku Durogesic

Jeżeli lek Durogesic był stosowany przez dłuższy czas, przed przerwaniem terapii należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ organizm mógł przyzwyczaić się do obecności leku w organizmie. W przypadku nagłego zaprzestania stosowania plastrów może wystąpić złe samopoczucie.

Podobnie, w przypadku przerwania terapii nie należy jej ponownie rozpoczynać bez konsultacji z lekarzem. W takiej sytuacji może być wymagana inna niż dotychczasowa dawka leku.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak długo można stosować plastry leku Durogesic

Plastry leku Durogesic są stosowane w celu zwalczania przewlekłego bólu. Lekarz prowadzący przekazuje pacjentowi informacje o oczekiwanym czasie terapii.

Jak szybko występuje działanie leku Durogesic

Działanie leku Durogesic po zastosowaniu pierwszej dawki może wystąpić z pewnym opóźnieniem - po około jednym dniu. W związku z tym, na początku stosowania leku Durogesic, zanim ujawni się jego pełne działanie, lekarz może zalecić dodatkowo inne leki przeciwbólowe. Po wstępnym okresie Durogesic zapewnia ciągłe działanie przeciwbólowe i pozwala na zaprzestanie stosowania dodatkowych leków przeciwbólowych, chociaż od czasu do czasu mogą okazać się konieczne.

W przypadku nasilenia dolegliwości bólowych:

Należy poinformować lekarza o nasileniu dolegliwości bólowych w trakcie stosowania plastrów Durogesic. Lekarz może zwiększyć dawkę leku lub zlecić stosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych. Jeżeli większa dawka leku Durogesic nie zmniejsza bólu, lekarz może zalecić zaprzestanie jego stosowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 5

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi stwierdzonymi w badaniach klinicznych (z częstością wyrażoną w %) były: nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcia (23,1%), senność (15,0%), zawroty głowy (13,1%) i ból głowy (11,8%).

Poniżej przedstawiono działania niepożądane stwierdzone podczas stosowania leku Durogesic w badaniach klinicznych (w tym wyżej wymienione), oraz pochodzące ze spontanicznego zgłaszania po wprowadzeniu leku do obrotu.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    senność, zawroty głowy, ból głowy,

•    nudności, wymioty, zaparcie.

Częste działania niepożądane (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    nadwrażliwość,

•    jadłowstręt,

•    bezsenność, depresja, lęk, stany splątania, omamy,

•    drżenie, parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie, pieczenie skóry),

•    zawroty głowy,

•    kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca,

•    nadciśnienie tętnicze,

•    duszność,

•    biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność,

•    nadmierne pocenie, świąd, wysypka, rumień,

•    skurcze mięśni,

•    zatrzymanie moczu,

•    uczucie zmęczenia, obrzęki na kończynach, osłabienie, złe samopoczucie, uczucie zimna.

Niezbyt częste działania niepożądane (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    pobudzenie, dezorientacja, euforia (nienaturalny stan wesołości i wzmożonej aktywności),

•    niedoczulica, napady drgawkowe, niepamięć,

•    zwolnienie czynności serca, sinica,

•    niedociśnienie tętnicze,

•    zahamowanie czynności oddechowej, zespół zaburzeń oddechowych,

•    niedrożność jelit,

•    wyprysk, alergiczne zapalenie skóry, choroby skóry, zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry,

•    drganie mięśni,

•    zaburzenia erekcji, zaburzenia funkcji seksualnych,

•    odczyn w miejscu podania, objawy grypopodobne, uczucie zmian temperatury ciała, gorączka nadwrażliwość w miejscu podania, zespół z odstawienia,

•    niewyraźne widzenie,

•    zmniejszenie poziomu świadomości,

•    utrata świadomości.

Rzadkie działania niepożądane (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    zwężenie źrenic,

•    bezdech, osłabienie oddechu,

•    niedrożność jelit częściowa,

•    zapalenie skóry w miejscu podania, wyprysk w miejscu podania.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    wstrząs anafilaktyczny(uczuleniowy), reakcje anafilaktyczne (uczuleniowe), reakcje rzekomoanafilaktyczne (podobne do reakcji uczuleniowych),

•    zmniejszenie częstości oddechów.

Podobnie jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych, w przypadku powtarzanego stosowania leku Durogesic, może rozwinąć się tolerancja na lek oraz uzależnienie fizyczne i psychiczne.

Możliwe jest również wystąpienie u niektórych pacjentów objawów z odstawienia (takich jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze) po zamianie dotychczas stosowanych opioidów na Durogesic lub jeżeli leczenie zostało nagle przerwane. Należy powiadomić lekarza natychmiast po wystąpieniu takich objawów.

U noworodków matek, które przewlekle stosowały lek Durogesic w trakcie ciąży, obserwowano wystąpienie charakterystycznego dla nich zespołu z odstawienia.

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży leczonych lekiem Durogesic jest podobny do tego, który obserwowany jest u dorosłych.

Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi w badaniach klinicznych u dzieci były gorączka, wymioty oraz nudności.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Durogesic

Nieużywane jak i zużyte plastry leku Durogesic należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek powinien być przechowywany w zamkniętych torebkach w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu bez specjalnych wymagań.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na zgrzewie torebki ochronnej plastra i opakowaniu zewnętrznym po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

W przypadku upłynięcia terminu ważności należy zwrócić nieużywane plastry do apteki.

W przypadku zalecenia lekarza o zaprzestaniu stosowania leku Durogesic, pozostałe plastry należy zwrócić do apteki.

Po odlepieniu ze skóry, zużyty plaster powinien zostać szczelnie złożony na pół (lepiącymi częściami do wewnątrz), tak aby lepiące jego części nie były dostępne, umieszczony w oryginalnej torebce, a następnie wyrzucony w bezpieczny sposób poza zasięgiem dzieci, zgodnie z instrukcją postępowania na opakowaniu. Przypadkowe przyklejenie się nieużywanego lub zużytego plastra może skutkować zgonem szczególnie w przypadku dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Ponieważ nawet w zużytych plastrach znajdują się niewielkie ilości substancji czynnej, które mogą być niebezpieczne dla innych osób, a zwłaszcza dzieci, nie należy zużytych plastrów umieszczać w miejscu widocznym lub dostępnym dla dzieci. Należy usunąć je w bezpieczny sposób.

Po przylepieniu lub zdjęciu plastra należy umyć wodą ręce.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Durogesic

-    Substancj ą czynną leku jest fentanyl.

Durogesic, system transdermalny, plaster 12,5 pg/h zawiera 2,1 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce 12,5 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 5,25 cm2.

Durogesic, system transdermalny, plaster 25 pg/h zawiera 4,2 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce 25 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 10,5 cm2.

Durogesic, system transdermalny, plaster 50 pg/h zawiera 8,4 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce 50 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 21 cm2.

Durogesic, system transdermalny, plaster 75 pg /h zawiera 12,6 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce 75 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 31,5 cm2.

Durogesic, system transdermalny, plaster 100 pg /h zawiera 16,8 mg fentanylu i uwalnia lek w dawce 100 mikrogramów na godzinę. Powierzchnia czynna uwalniająca lek wynosi 42 cm2.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: poliakrylan Duro-Tak 87-4287, kopolimer

tereftalanu polietylenu i octanu etylowinylu, tereftalan polietylenu silikonowany, tusz drukarski barwy pomarańczowej, czerwonej, zielonej, niebieskiej lub szarej odpowiednio dla mocy 12,5; 25; 50; 75 i 100 pg/h.

Jak wygląda lek Durogesic i co zawiera opakowanie

Durogesic jest prostokątnym, przezroczystym, plastrem z samoklejącą powierzchnią, dzięki której może zostać przyklejony do powierzchni skóry. Lek przeciwbólowy, jakim jest fentanyl, powoli zostaje uwolniony z plastra, przenika przez skórę do organizmu. Plaster powinien być użyty tylko raz. Każdy plaster jest przeznaczony do noszenia przez 3 dni.

Opakowanie zawiera 5 plastrów jednej mocy w torebkach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Janssen-Cilag International NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

Wytwórca:

Janssen-Pharmaceutica NV Tournhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa Tel. +48 22 237 60 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

14

1

   Torebkę należy otworzyć zginając ją najpierw w miejscu nacięcia o kształcie litery V (oznaczone strzałką), a następnie ostrożnie rozrywając. Jeżeli używa się nożyczek, nie należy wykonywać nacięcia za daleko od brzegu opakowania, aby nie uszkodzić znajdującego się wewnątrz plastra.

2

   Następnie rozerwać torebkę i otworzyć ją całkowicie odrywając rogi.

3

W oparciu o badania, w których pojedyncza, podawana domięśniowo dawka każdego z wymienionych leków była porównywana z morfiną w celu określenia względnej siły działania. Podane dawki doustne to te, które są zalecane przy zamianie drogi podania z parenteralnej na doustną.

4

Wskaźnik siły działania morfiny podawanej doustnie i domięśniowo, został ustalony w oparciu o doświadczenie kliniczne u chorych z bólem przewlekłym.

5

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podobnie jak inne silnie działające leki przeciwbólowe, Durogesic może powodować depresję ośrodka oddechowego (w tym zaburzenia oddechu, zatrzymanie oddechu i zwolnienie rytmu oddychania, spłycenie oddechu oraz duszność).

Jeżeli pacjent lub opiekun zauważą spowolnienie lub spłycenie oddechu, należy natychmiast usunąć plaster oraz skontaktować się z lekarzem. W trakcie oczekiwania na jego przyjazd pacjent powinien jak najwięcej ruszać się i mówić.

Durogesic

Charakterystyka Durogesic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DUROGESIC, 12,5 pg/h, system transdermalny, plaster DUROGESIC, 25 pg/h, system transdermalny, plaster DUROGESIC, 50 pg/h, system transdermalny, plaster DUROGESIC, 75 pg/h, system transdermalny, plaster DUROGESIC, 100 pg/h, system transdermalny, plater

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Moc

(pg/h)

Rozmiar

powierzchni czynnej (cm2)

Zawartość fentanylu w plastrze (mg)

DUROGESIC

12,5

5,25

2,1

DUROGESIC

25

10,5

4,2

DUROGESIC

50

21,0

8,4

DUROGESIC

75

31,5

12,6

DUROGESIC

100

42,0

16,8

Każdy z plastrów produktu Durogesic zawiera fentanyl (Fentanylum) w ilości odpowiednio 2,1; 4,2; 8,4; 12,6 i 16,8 mg. Każdy system transdermalny uwalnia odpowiednio 12,5 pg, 25 pg, 50 pg,

75 pg lub 100 pg fentanylu na godzinę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Durogesic jest systemem transdermalnym w postaci plastrów, który zapewnia dostarczanie do krążenia ogólnego fentanylu, silnego opioidowego leku przeciwbólowego, w sposób ciągły przez 72 godziny.

Durogesic system transdermalny w postaci plastrów do stosowania wyłącznie na skórę.

Produkt jest prostokątnym przezroczystym plastrem, składającym się z warstwy ochronnej i dwóch warstw czynnościowych. Warstwy czynnościowe to:

1/ poliestrowa warstwa zewnętrzna,

2/ zawierająca fentanyl, poliakrylowa warstwa przylepna, przylegająca bezpośrednio do skóry.


Zdejmowalna warstwa ochronna Warstwa zawierająca substancję czynną

Warstwa zewnętrzna

Durogesic jest dostępny w pięciu różnych mocach, które zawierają taką samą ilość fentanylu w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Nadruk oznaczający moc jest umieszczony na powierzchni plastrów i ma barwę pomarańczową, czerwoną, zieloną, niebieską i szarą odpowiednio dla mocy 12,5; 25; 50; 75 i 100 pg/h.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Durogesic jest wskazany w leczeniu bólu przewlekłego oraz bólu opornego na leczenie, wymagającego podawania leków opioidowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W PRZYPADKU ZMIANY Z JEDNEGO SYSTEMU TRANSDERMALNEGO NA INNY SYSTEM TRANSDERMALNY ZAWIERAJĄCY FENTANYL, W CELU ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PRZECIWBÓLOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA, ZALECA SIĘ DODATKOWY NADZÓR LEKARSKI ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIE PACJENTOWI SPOSOBU STOSOWANIA (TAK JAK PRZY PIERWSZYM USTALANIU DAWKI SKUTECZNEJ KLINICZNIE).

Dawkowanie produktu Durogesic powinno być indywidualne dla każdego pacjenta, oparte na ocenie stanu pacjenta oraz podlegać regularnej weryfikacji.

Systemy transdermalne o powierzchni 5,25; 10,5; 21; 31,5 i 42 cm2 zapewniają dostarczanie odpowiednio 12,5; 25; 50; 75 i 100 pg/h fentanylu do krążenia ogólnego, co odpowiada dawce około 0,3; 0,6; 1,2; 1,8 i 2,4 mg fentanylu na dobę.

Durogesic powinien być stosowany w obrębie niepodrażnionej i niepoddawanej naświetlaniom skóry, na płaskich częściach klatki piersiowej lub górnej części ramion. Należy wybierać powierzchnię pozbawioną owłosienia. Jeżeli w miejscu przylepienia plastra są obecne włosy, powinny one zostać obcięte (nie zgolone) przed przylepieniem plastra. Jeżeli wybrane miejsce zastosowania produktu Durogesic wymaga oczyszczenia, należy to zrobić za pomocą czystej wody. Nie wolno używać mydła, oliwek, balsamów lub innych substancji, które mogłyby spowodować podrażnienie skóry lub wpływać na jej przepuszczalność. Przed użyciem plastra powierzchnia skóry powinna być całkowicie osuszona. Przed użyciem plastry należy sprawdzić. Nie należy używać plastrów, które są nacięte, przerwane lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.

W przypadku małych dzieci, aby zminimalizować możliwość usunięcia plastra przez dziecko, preferowanym miejscem jego przyklejenia jest górna część pleców.

Durogesic powinien być noszony na skórze przez 72 godziny bez przerwy. Nowy plaster może być przyklejony wyłącznie po zdjęciu poprzedniego plastra i w każdym przypadku musi być on umieszczony w innym miejscu skóry. Przed naklejeniem kolejnego plastra w to samo miejsce powinno minąć kilka dni.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Plaster należy wyjąć z torebki ochronnej bezpośrednio przed naklejeniem na skórę.

Otwieranie opakowania

1.    Torebkę należy otworzyć zginając ją najpierw w miejscu nacięcia o kształcie litery V (oznaczone strzałką), a następnie ostrożnie rozrywając. Jeżeli używa się nożyczek, nie należy wykonywać nacięcia za daleko od brzegu opakowania, aby nie uszkodzić znajdującego się wewnątrz plastra.

2.    Następnie rozerwać torebkę i otworzyć ją całkowicie odrywając rogi.

Wyjąć plaster z torebki.

Przylepienie plastra

3.    Plaster jest zabezpieczony warstwą ochronną składającą się z 2 części o kształcie litery S.

4.    Trzymając plaster pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, warstwą ochronną do siebie, należy lekko go zagiąć, tak by można było usunąć jedną połowę warstwy ochronnej.

5.    Trzymając plaster za połowę, która nadal jest zabezpieczona warstwą ochronną, należy nałożyć pierwszą połowę plastra (bez warstwy ochronnej) na wybraną powierzchnię skóry. Następnie należy usunąć pozostałą połowę warstwy ochronnej i przykleić plaster całą jego powierzchnią do skóry, stosując mocny ucisk dłonią przez około 30 sekund. Należy upewnić się, czy plaster przylega całkowicie, szczególnie na obrzeżach. Należy unikać dotykania warstwy przylepnej plastra.

6.    Po założeniu plastra należy dokładnie umyć ręce.

Usuniętą warstwę ochronną można wyrzucić.

Pacjenci z przylepionym plastrem mogą się kąpać, brać prysznic i pływać.

Po 3 dniach (72 godzinach) plaster należy usunąć odlepiając go delikatnie od skóry. Zużyty plaster należy złożyć wewnętrzną warstwą przylepną do środka tak, aby uległa ona sklejeniu, a następnie usunąć z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w szczególności zabezpieczając przed wzrokiem i dostępem dzieci.

Po usunięciu plastra, natychmiast należy przylepić kolejny plaster w nowe miejsce na skórze. Każdorazowo, po usunięciu i (lub) przylepieniu plastra należy umyć ręce czystą wodą.

Wybór dawki początkowej

Wybór dawki początkowej produktu Durogesic powinien opierać się na zebranym od pacjenta wywiadzie dotyczącym stosowania opioidów, z uwzględnieniem tolerancji na opioidy (jeżeli ona występuje) oraz obecnego stanu ogólnego i medycznej oceny pacjenta, obejmującej masę ciała, wiek i stopień osłabienia oraz tolerancji na opioidy.

Dorośli

Pacjenci otrzymujący wcześniej opioidy

W celu zamiany doustnie lub parenteralnie stosowanych opioidów na produkt Durogesic należy zastosować procedurę Przeliczanie potencjału analgetycznego przedstawioną poniżej.

Dawkowanie może być następnie zwiększane lub zmniejszane w razie potrzeby o 12,5 ąg/h lub 25 ąg/h, aby osiągnąć najmniejszą skuteczną dawkę produktu Durogesic, zależną od odpowiedzi klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe.

Pacjenci wcześniej nieprzvimuiacv opioidów

Doświadczenie kliniczne u pacjentów, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów jest ograniczone. W sytuacji gdy wybór leczenia produktem Durogesic uważa się za właściwy u pacjentów wcześniej nieprzyjmujących opioidów, zaleca się aby u tych pacjentów zastosować najpierw małe dawki opioidów o natychmiastowym uwalnianiu (np.: morfina, hydromorfon, oksykodon, tramadol i kodeina) w celu osiągnięcia dawki ekwianalgetycznej odpowiadającej uwalnianiu 25 ąg/h produktu Durogesic. Pacjenci wówczas mogą być przestawieni na Durogesic w dawce 25 ąg/h.

Dawkowanie może być następnie zwiększane lub zmniejszane w razie potrzeby o 12,5 ąg/h lub 25 ąg/h, aby osiągnąć najmniejszą skuteczną dawkę produktu Durogesic zależną od odpowiedzi

klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe (patrz poniżej Przeliczanie potencjału analgetycznego). (patrz również punkt 4.4: Brak tolerancji u pacjentów nieprzyjmujących wcześniej opioidów.)

Przeliczanie potencjału analgetycznego

1.    Obliczyć zapotrzebowanie pacjenta na leki przeciwbólowe w ciągu ostatnich 24 godzin.

2.    Zamienić uzyskaną dawkę na równoważną przeciwbólowo (ekwianalgetyczną) dawkę doustną morfiny zgodnie z Tabelą 1. Efekt analgetyczny wszystkich domięśniowo i doustnie podawanych dawek przytoczonych w tej tabeli uważa się za równy efektowi działania przeciwbólowego dawki 10 mg morfiny podanej domięśniowo.

3.    W celu przeliczenia dobowego zapotrzebowania na morfinę na równoważną dawkę produktu Durogesic należy użyć Tabeli 2 lub Tabeli 3 w następujący sposób:

a.    Tabela 2 jest dla pacjentów dorosłych, u których istnieje potrzeba zamiany lub przestawienia z innego schematu podawania opioidów (przelicznik zamiany doustnej morfiny na fentanyl w systemie transdermalnym wynosi około 1:150)

b.    Tabela 3 jest dla pacjentów dorosłych, którzy otrzymują opioidy w stabilnym i dobrze tolerowanym schemacie (przelicznik zamiany doustnej morfiny na fentanyl w systemie transdermalnym wynosi około 1:100)

Tabela 1: Przeliczanie potencjału analgetycznego

Równoważna dawka analgetyczna (mg)

Nazwa leku

domięśniowa*

doustna

morfina

10

30 (zakładając powtarzanie dawki)**

hydromorfon

1,5

7,5

metadon

10

20

oksykodon

15

30

leworfanol

2

4

oksymorfon

1

10 (doodbytniczo)

diamorfina

5

60

petydyna

75

-

kodeina

130

200

buprenorfina

0,4

0,8 (podjęzykowo)

* W oparciu o badania, w których pojedyncza, podawana domięśniowo dawka każdego z wymienionych leków była porównywana z morfiną w celu określenia względnej siły działania. Podane dawki doustne to te, które są zalecane przy zamianie drogi podania z parenteralnej na doustną. ** Wskaźnik siły działania morfiny podawanej doustnie i domięśniowo, został ustalony w oparciu o doświadczenie kliniczne u chorych z bólem przewlekłym.

Tabela 2: Zalecane początkowe dawki produktu Durogesic w oparciu o dobową dawkę doustnie podawanej morfiny *

Dawka produktu Durogesic (^g/h)


Dobowa dawka morfiny podawanej doustnie (mg/dobę)

<135 (dla dorosłych)    25

135 - 224    50

225 - 314    75

315 - 404    100

405 - 494    125

495 - 584

150

585 - 674

175

675 - 764

200

765 - 854

225

855 - 944

250

945 - 1034

275

1035 - 1124

300

* W badaniach klinicznych przedstawione zakresy dawek doustnie podawanej morfiny stanowiły podstawę do przeliczenia na odpowiednie dawki produktu Durogesic.

Tabela 3: Zalecane początkowe dawki produktu Durogesic w oparciu o dobową dawkę doustnie podawanej morfiny (dla pacjentów na stabilnej i dobrze tolerowanej terapii opioidami)

i morfiny podawanej doustnie

Dawka produktu Durogesic

(mg/dobę)

(^g/h)

< 44

12,5

45 - 89

25

90 - 149

50

150 - 209

75

210 - 269

100

270 - 329

125

330 - 389

150

390 - 449

175

450 - 509

200

510 - 569

225

570 - 629

250

630 - 689

275

690 - 749

300

Wstępna ocena działania przeciwbólowego produktu Durogesic nie powinna być przeprowadzana przed upływem 24 godzin od zastosowania pierwszego plastra, ze względu na stopniowe zwiększanie się stężenia fentanylu w surowicy krwi, które dokonuje się w tym czasie.

W momencie przyklejenia pierwszego plastra należy stopniowo wycofywać się z wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego, aż do momentu osiągnięcia działania przeciwbólowego za pomocą produktu Durogesic.

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

Dostępna moc 12,5 pg/h odpowiada w przybliżeniu 45 mg/dobę morfiny stosowanej doustnie.

Jest ona szczególnie przydatna, gdy zachodzi potrzeba dostosowania niewielkich dawek leku.

Plaster Durogesic powinien być zmieniany co 72 godziny. Stopniowe zwiększanie dawki powinno być indywidualne dla każdego pacjenta i prowadzone aż do uzyskania równowagi między skutecznością przeciwbólową a tolerancją. Jeśli po stosowaniu pierwszego plastra działanie przeciwbólowe jest niewystarczające, dawka może być zwiększona po 3 dniach. Następnie, kolejne zmiany stosowanej dawki mogą następować co 3 dni. Na wczesnym etapie leczenia niektórzy pacjenci mogą nie uzyskiwać właściwej skuteczności przeciwbólowej w trzecim dniu tego schematu i może być konieczne zmienianie plastrów Durogesic co 48 godzin zamiast co 72 godzin. Skrócenie czasu aplikacji plastra poniżej 72 godzin może skutkować zwiększeniem stężenia fentanylu w osoczu (patrz punkt 5.2).

W razie konieczności, dostosowanie dawki powinno polegać na jej zwiększeniu o 12,5 pg/h lub 25 pg/h, chociaż zawsze należy brać pod uwagę nasilenie dolegliwości u pacjenta oraz konieczność zastosowania dodatkowych dawek środków przeciwbólowych (morfina podawana doustnie w dawkach 45 lub 90 mg/dobę odpowiada w przybliżeniu dawkom 12,5 pg/h lub 25 pg/h produktu Durogesic). W przypadku konieczności zastosowania produktu Durogesic w dawce powyżej 100 ąg/h można zastosować więcej niż jeden plaster. Pacjenci mogą okresowo wymagać dodatkowych dawek leków przeciwbólowych o krótkim czasie działania w celu opanowania bólów przebijających. W przypadku konieczności stosowania produktu Durogesic w dawce powyżej 300 ąg/h, należy rozważyć możliwość zastosowania dodatkowej lub alternatywnej metody podawania opioidów.

Dzieci

Durogesic należy podawać wyłącznie tolerującym opioidy dzieciom w wieku od 2 do 16 lat, które aktualnie otrzymują odpowiednik co najmniej 30 mg morfiny w postaci doustnej na dobę. W celu przestawienia dzieci z leczenia opioidami podawanymi doustnie lub parenteralnie na leczenie produktem Durogesic należy zapoznać się z zasadami zamiany dawek ekwianalgetycznych leków (Tabela 1) oraz zalecanymi dawkami produktu Durogesic ustalonymi w oparciu o dobową dawkę morfiny w postaci doustnej (Tabela 4).

Tabela 4: Zalecane dawki produktu Durogesic w oparciu o dobową dawkę doustnie podawanej morfiny

Dobowa dawka morfiny podawanej doustnie    Dawka produktu Durogesic

(mg/dobę)    (pg/h) *

30 - 44 (u dzieci2)    12,5

45 - 134 (u dzieci2)    25

* Zamiana na Durogesic w dawkach większych niż 25 ąg/h następuje w taki sam sposób u dzieci jak u osób dorosłych (patrz Tabela 2)

Przerwanie stosowania produktu Durogesic

W przypadku konieczności przerwania stosowania produktu Durogesic, jego zastąpienie innymi opioidami powinno być stopniowe i rozpoczynać się od małej, stopniowo zwiększanej dawki. Jest to związane ze stopniowym zmniejszaniem się stężenia fentanylu w surowicy krwi po usunięciu plastra Durogesic. Zmniejszenie stężenia fentanylu w surowicy o 50% może trwać 17 godzin lub więcej. Ogólnie przyjętą zasadą postępowania jest stopniowe zmniejszanie dawki opioidów w celu uniknięcia objawów z odstawienia.

U niektórych pacjentów możliwe jest wystąpienie objawów z odstawienia po odstawieniu opioidów (patrz punkt 4.8.) w następstwie zmiany na inne leczenie lub zmniejszenia dawki. Nie należy wykorzystywać danych zawartych w Tabelach 2 i 3 w celu zamiany produktu Durogesic na inny produkt leczniczy, by uniknąć wyznaczenia nieprawidłowej dawki analgetycznej i możliwego przedawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Ostry lub pooperacyjny ból ze względu na brak możliwości dostosowania dawki w krótkim czasie oraz związanego z tym ryzyka wystąpienia ciężkich i zagrażających życiu zaburzeń oddechowych.

Ciężka depresja oddechowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

PACJENCI, U KTÓRYCH WYSTĄPIŁY CIĘŻKIE ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE POWINNI BYĆ MONITOROWANI PRZEZ CO NAJMNIEJ 24 GODZINY PO USUNIĘCIU PLASTRA DUROGESIC LUB W ZALEŻNOŚCI OD OBJAWÓW KLINICZNYCH PONIEWAŻ STĘŻENIE FENTANYLU W SUROWICY KRWI ZMNIEJSZA SIĘ STOPNIOWO,

O OKOŁO 50% W CIĄGU 17 (ZAKRES OD 13 DO 22) GODZIN.

W przypadku zmiany z jednego systemu transdermalnego na inny system transdermalny zawierający fentanyl, w celu zapewnienia ciągłości działania przeciwbólowego i bezpieczeństwa pacjenta zaleca się dodatkowy nadzór lekarski oraz szczegółowe wyjaśnienie pacjentowi sposobu stosowania (tak jak przy pierwszym ustalaniu dawki skutecznej klinicznie).

Durogesic powinien być przechowywany w miej scu niedostępnym dla dzieci przez cały czas, zarówno przed zastosowaniem, jak i po jego zastosowaniu.

Plastrów Durogesic nie należy przecinać. Nie należy używać plastrów, które są nacięte, przerwane lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.

Brak tolerancji u pacjentów nieprzyjmujących wcześniej opioidów.

W bardzo rzadkich przypadkach zastosowanie produktu Durogesic jako inicjującej terapii opioidami u pacjentów nieprzyjmujących wcześniej opioidów wiązało się z wystąpieniem znaczącej klinicznie depresji oddechowej i (lub) zgonu. Możliwość wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji istnieje nawet po zastosowaniu najmniejszej dostępnej dawki produktu Durogesic, gdy jest zastosowana jako inicjująca terapia opioidami u pacjentów nieprzyjmujących wcześniej opioidów. Zaleca się, aby Durogesic był stosowany u pacjentów, którzy wykazali tolerancję na opioidy.

(patrz punkt 4.2: Wybór dawki początkowej, Dorośli i Dzieci.)

Depresja ośrodka oddechowego

Podobnie jak w przypadku wszystkich silnych opioidów, w trakcie stosowania produktu Durogesic, może wystąpić istotne zaburzenie czynności ośrodka oddechowego. Pacjenci powinni być obserwowani, czy nie występuje u nich tego rodzaju działanie niepożądane. Depresja ośrodka oddechowego może utrzymywać się po usunięciu plastra. Prawdopodobieństwo wystąpienia depresji oddechowej zwiększa się w przypadku stosowania większej dawki produktu (patrz punkt 4.9).

Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy mogą nasilać depresję ośrodka oddechowego (patrz punkt 4.5).

Interakcje z inhibitorami CYP3A4:

Jednoczesne stosowanie produktu Durogesic z inhibitorami cytochromu P450 3A4 (CYP3A4)

(np.: rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może spowodować zwiększenie stężenia fentanylu w osoczu, co może zwiększyć lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, a także może spowodować ciężką depresję ośrodka oddechowego. W takich sytuacjach zaleca się zapewnienie pacjentowi specjalnej opieki oraz uważną obserwację stanu chorego. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP3A4 i przezskórnie podawanego fentanylu, chyba że istnieje możliwość dokładnego monitorowania stanu pacjenta (patrz też punkt 4.5). Pacjentów, w szczególności stosujących jednocześnie Durogesic i inhibitory CYP3A4, należy obserwować pod kątem objawów depresji oddechowej i w razie konieczności dostosować dawki leków.

Przewlekłe choroby płuc

Fentanyl, podobnie jak inne opioidy, może powodować bardziej nasilone działania niepożądane u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami płuc. U takich pacjentów leki z tej grupy mogą hamować czynność ośrodka oddechowego i zwiększać opór w drogach oddechowych.

Uzależnienie od leku oraz skłonność do nadużywania

W przypadku powtarzanego stosowania opioidów, takich jak fentanyl, może rozwinąć się tolerancja na lek oraz uzależnienie fizyczne i psychiczne. Ryzyko rozwoju patologicznych zachowań związanych ze stosowaniem leku było większe u pacjentów bez choroby nowotworowej z bólem przewlekłym niż u pacjentów z bólem przewlekłym, spowodowanym chorobą nowotworową.

Jatrogenne uzależnienie po stosowaniu opioidów występuje rzadko.

Pacjenci z wcześniejszym uzależnieniem od leków lub alkoholu mają większe ryzyko rozwoju uzależnienia lub nadużywania opioidów. Pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka nadużywania opioidów wciąż jednak mogą być właściwie leczeni opioidami w postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu substancji czynnej, jakkolwiek ci pacjenci będą wymagali monitorowania objawów przedmiotowych i podmiotowych niewłaściwego stosowania produktu, jego nadużywania lub uzależnienia od niego.

Fentanyl można przedawkować, podobnie jak w przypadku innych agonistów receptorów opioidowych. Nadużywanie lub celowe niewłaściwe stosowanie produktu Durogesic może skutkować przedawkowaniem i(lub) śmiercią.

Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe

Produkt Durogesic powinien być stosowany z dużą ostrożnością u pacjentów, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na ośrodkowe skutki retencji CO2,, na przykład u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, z zaburzeniami świadomości lub w śpiączce. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania produktu Durogesic u pacjentów z nowotworami mózgu.

Choroby serca

Fentanyl może powodować bradykardię i dlatego produkt Durogesic powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z bradyarytmią.

Opioidy mogą wywoływać niedociśnienie, szczególnie u pacjentów z ostrą hipowolemią.

Przed rozpoczęciem stosowania fentanylu w postaci systemów transdermalnych należy wyrównać występujące wcześniej objawowe niedociśnienie i (lub) hipowolemię.

Zaburzenia czynności wątroby

Ze względu na fakt, że fentanyl jest metabolizowany do nieczynnych metabolitów w wątrobie, zaburzenie czynności tego narządu może opóźnić eliminację fentanylu z organizmu. Jeśli pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby stosują Durogesic, należy ich obserwować pod kątem objawów toksyczności fentanylu i w razie konieczności należy zmniejszyć stosowaną dawkę produktu Durogesic (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia, czynności nerek

Mniej niż 10% fentanylu jest wydalane w postaci niezmienionej przez nerki i w przeciwieństwie do morfiny, nie są znane żadne czynne metabolity wydalane przez nerki. Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek stosujących Durogesic należy obserwować pod kątem objawów toksyczności fentanylu i w razie konieczności należy zmniejszyć stosowaną u nich dawkę (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z gorączką i (lub) narażeni na zewnętrzne źródła ciepła

Model farmakokinetyczny wskazuje, że w przypadku wzrostu temperatury skóry do 40°C, stężenie fentanylu w surowicy może zwiększyć się o jedną trzecią. Z tego względu pacjentów, u których wystąpi gorączka, powinno się monitorować pod kątem wystąpienia działań niepożądanych typowych dla opioidów, a w razie konieczności dostosować u nich dawkę produktu Durogesic.

Istnieje możliwość zależnego od temperatury zwiększonego uwalniania fentanylu z systemu transdermalnego, skutkującego prawdopodobnym przedawkowaniem i śmiercią.

Badanie farmakologii klinicznej przeprowadzone u zdrowych osób dorosłych wykazało, że przyłożenie ciepła do systemu transdermalnego Durogesic powodowało zwiększenie wartości pola pod krzywą stężeń (AUC) o 120% oraz średnich wartości Cmax o 61%.

Należy przestrzec pacjentów przed nadmierną ekspozycją miejsca przylepienia plastra Durogesic na zewnętrzne źródła ciepła, takie jak podgrzewane poduszki, butelki z gorącą wodą (termofory), elektrycznie podgrzewane koce, ogrzewane łóżka wodne, nagrzewające lub opalające lampy, długie gorące kąpiele, sauna, kąpiele w gorących źródłach, czy intensywne opalanie.

Zespół serotoninowv

Zaleca się zachowanie ostrożności, gdy produkt Durogesic jest stosowany jednocześnie z lekami wpływającymi na przekaźnictwo serotoninergiczne.

Może rozwinąć się potencjalnie zagrażający życiu zespół serotoninowy podczas jednoczesnego stosowania leków serotoninergicznych, takich jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz leków, które zaburzają metabolizm serotoniny [w tym inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)]. Może to wystąpić podczas stosowania zalecanych dawek.

Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączkę), niestabilność układu autonomicznego (np. tachykardię, wahania ciśnienia tętniczego, hipertermię), zaburzenia nerwowomięśniowe (np. hiperrefleksja, zaburzenia koordynacji, sztywność), i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka).

Należy przerwać stosowanie produktu Durogesic w razie podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego.

Przypadkowe przyklejenie się plastra do skóry innej osoby

Przypadkowe przyklejenie się plastra do skóry osoby, dla której nie był przeznaczony (w szczególności dziecka), śpiącej w jednym łóżku lub będącej w bliskim kontakcie fizycznym z osobą stosującą plastry, może skutkować przedawkowaniem opioidów u osoby nie stosującej plastrów. Należy doradzić pacjentom, że w razie przypadkowego przyklejenia się plastra osobie niestosującej plastrów należy go natychmiast odkleić. (patrz punkt 4.9).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dane pochodzące z badań nad stosowaniem fentanylu w postaci dożylnej sugerują, że u pacjentów w podeszłym wieku może występować zmniejszony klirens nerkowy, wydłużony okres półtrwania oraz większa wrażliwość na lek w porównaniu z młodszymi pacjentami.

Jeśli pacjenci w podeszłym wieku otrzymują Durogesic, powinni być uważnie obserwowani pod kątem wystąpienia objawów toksyczności fentanylu, a w razie konieczności należy u nich zmniejszyć dawkę leku (patrz punkt 5.2).

Przewód pokarmowy

Opioidy zwiększają napięcie i zmniejszają skurcze propulsywne mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym. Wynikające z tego wydłużenie czasu przejścia przez przewód pokarmowy może spowodować wystąpienie zaparcia u pacjenta Należy z pacjentami stosującymi fentanyl omówić środki zapobiegające zaparciom oraz rozważyć profilaktyczne zastosowanie środków przeczyszczających. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z przewlekłym zaparciem. W razie obecności lub podejrzenia niedrożności porażennej jelit należy przerwać stosowanie produktu Durogesic.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować produktu Durogesic u dzieci, u których nie stosowano wcześniej opioidów

(patrz punkt 4.2). Ryzyko wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji istnieje niezależnie od zastosowanej dawki systemu transdermalnego Durogesic.

Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem produktu Durogesic u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Produkt Durogesic należy podawać wyłącznie dzieciom w wieku 2 lub więcej lat, tolerującym opioidy (patrz punkt 4.2).

Aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy zachować ostrożność przy wyborze miejsca aplikacji produktu Durogesic (patrz punkt 4.2) i kontrolować, czy system transdermalny ściśle przylega do skóry.

Karmienie piersią

Należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania produktu Durogesic, gdyż fentanyl przenika do mleka ludzkiego (patrz punkt 4.6).

Pacjenci z miastenia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z miastenią, gdyż mogą wystąpić niepadaczkowe reakcje miokloniczne.

Jednoczesne stosowanie opioidów o mieszanym, agonistvczno-antagonistvcznvm mechanizmie działania

Jednoczesne stosowanie buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny z produktem Durogesic nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy:

Jednoczesne stosowanie innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak opioidy, leki uspokajające, leki nasenne, leki do znieczulenia ogólnego, pochodne fenotiazyny, leki trankwilizery, leki zmniejszające napięcie mięśniowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym lub napojów alkoholowych może spowodować dodatkowe działanie hamujące.

Może w związku z tym wystąpić hipowentylacja, niedociśnienie, głęboka sedacja, śpiączka lub zgon.

Z tego powodu stosowanie którejkolwiek z wymienionych powyżej substancji u pacjenta otrzymującego produkt Durogesic wymaga specjalnej obserwacji pacjenta i opieki nad chorym.

Inhibitory CYP3A4:

Fentanyl jest lekiem o dużym klirensie, który jest szybko metabolizowany, przede wszystkim przez enzymy CYP3A4. Jednoczesne stosowanie przezskórnie podawanego fentanylu z inhibitorami P450 (CYP3A4) (np.: rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worykonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może spowodować zwiększenie stężenia fentanylu w osoczu, co może zwiększyć lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, a także może spowodować ciężką depresję ośrodka oddechowego. W takich sytuacjach zaleca się zapewnienie pacjentowi specjalnej opieki oraz uważną obserwację stanu chorego. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP3A4 i przezskórnego produktu fentanylu, chyba że istnieje możliwość dokładnego monitorowania pacjenta (patrz też punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie z lekami indukującymi cytochrom CYP3A4 (np. ryfampicyną, karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną) może powodować zmniejszenie stężenia fentanylu w osoczu i zmniejszenie działania terapeutycznego. Po zaprzestaniu stosowania induktora CYP3A4, jego działanie zmniejsza się stopniowo i może spowodować zwiększenie stężenia fentanylu w osoczu, co może zwiększyć lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, a także może spowodować ciężką depresję ośrodka oddechowego. W takich sytuacjach zaleca się zapewnienie pacjentowi specjalnej opieki oraz uważną obserwację stanu chorego.

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

Produkt Durogesic nie jest zalecany do stosowania u pacjentów, którzy wymagają jednoczesnego podawania inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO). Odnotowano ciężkie i nieprzewidywalne interakcje z IMAO, w tym skutkujące nasileniem działania opioidów lub nasileniem działania serotoninergicznego. Dlatego produktu Durogesic nie należy stosować przed upływem 14 dni od zakończenia terapii IMAO.

Leki serotoninergiczne

Jednoczesne stosowanie fentanylu z lekami serotoninergicznymi, takimi jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) lub inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), może zwiększyć ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, stanu potencjalnie zagrażającego życiu.

Jednoczesne stosowanie opioidów o mieszanym, agonistyczno-antagonistycznym mechanizmie działania

Jednoczesne stosowanie buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny z produktem Durogesic nie jest zalecane. Posiadają one wysokie powinowactwo do receptorów opioidowych ze względnie małą aktywnością wewnętrzną i w ten sposób częściowo antagonizują działanie przeciwbólowe fentanylu, oraz mogą wywoływać objawy z odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania fentanylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Zagrożenie dla człowieka nie jest znane, chociaż stwierdzano przenikanie fentanylu stosowanego dożylnie do znieczulenia przez łożysko we wczesnej ciąży.

Istnieją doniesienia, że u noworodków występował charakterystyczny dla nich zespół z odstawienia w przypadku, gdy ich matki przewlekle stosowały Durogesic podczas ciąży. Produktu Durogesic nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania produktu Durogesic w okresie okołoporodowym, gdyż nie powinien być stosowany do kontroli ostrego bólu pooperacyjnego (patrz punkt 4.4). Ponadto, ze względu na przenikanie przez łożysko, zastosowanie produktu Durogesic w okresie okołoporodowym może wywołać depresję oddechową u noworodka.

Karmienie piersią

Fentanyl przenika do mleka ludzkiego i może powodować sedację i (lub) depresję oddechową u dziecka karmionego piersią. W związku z czym nie należy karmić piersią podczas stosowania produktu Durogesic oraz przez co najmniej 72 godziny od usunięcia plastra.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Durogesic może zaburzać psychiczną i (lub) fizyczną zdolność niezbędną do wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania produktu Durogesic w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego i nienowotworowego było oceniane u 1854 osób, które uczestniczyły w 11 badaniach klinicznych (badania z podwójnie ślepą próbą [z grupą kontrolną placebo lub z aktywną grupą kontrolną] i (lub) badania otwarte [bez grupy kontrolnej lub aktywnej grupy kontrolnej]. Od osób tych, które przyjęły co najmniej jedną dawkę produktu Durogesic uzyskano dane dotyczące bezpieczeństwa. Na podstawie zbiorczych danych bezpieczeństwa z tych badań klinicznych stwierdzono, że najczęstszymi działaniami niepożądanymi (z częstością wyrażoną w %) były: nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcia (23,1%), senność (15,0%), zawroty głowy (13,1%) i ból głowy (11,8%).

Poniżej przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w tych badaniach klinicznych podczas stosowania produktu Durogesic (w tym wyżej wymienione), oraz pochodzące ze spontanicznego raportowania po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Zastosowano następującą konwencję dotyczącą kategorii częstości: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (>1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona podstawie dostępnych danych z badań klinicznych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Kategoria częstości

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana

Zaburzenia

układu

immunologiczneg

o

Nadwrażliwość

Wstrząs

anafilaktyczny,

reakcje

anafilaktyczne,

reakcje

rzekomoanafilaktycz

ne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność, depresja, lęk, stany splątania, omamy

Pobudzenie,

dezorientacja,

nastrój

euforyczny

Zaburzenia

układu

nerwowego

Senność, zawroty głowy, ból głowy

Drżenie,

parestezje

Niedoczulica, napady drgawkowe (w tym: drgawki kloniczne i napady typu grand mal), niepamięć, zmniejszony poziom świadomości, utrata

świadomości

Zaburzenia oka

Niewyraźne

widzenie

Zwężenie

źrenic

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Kołatanie serca, tachykardia

Bradykardia,

sinica

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

tętnicze

Niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Depresja oddechowa, zespół zaburzeń oddechowych

Bezdech,

hipowentylacja

Zwolnienie rytmu oddychania,

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

wymioty,

zaparcie

Biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność

Niedrożność

jelit

Niedrożność jelit częściowa

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Kategoria częstości

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie, świąd, wysypka, rumień

Wyprysk, alergiczne zapalenie skóry, choroby skóry, zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Drganie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

erekcji,

zaburzenia

funkcji

seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie zmęczenia, obrzęki obwodowe, osłabienie, złe samopoczucie, uczucie zimna

Odczyn w miejscu podania, objawy

grypopodobne, uczucie zmian temperatury ciała, gorączka nadwrażliwość w miejscu podania, zespół z odstawienia

Zapalenie skóry w miejscu podania, wyprysk w miejscu podania

Podobnie jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych, w przypadku powtarzanego stosowania produktu Durogesic, może rozwinąć się tolerancja na lek oraz uzależnienie fizyczne i psychiczne (patrz punkt 4.4).

Możliwe jest również wystąpienie u niektórych pacjentów objawów z odstawienia (takich jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze) po zamianie dotychczas stosowanych opioidów na Durogesic lub jeżeli leczenie zostało nagle przerwane (patrz punkt 4.2).

Istnieją bardzo rzadkie doniesienia, że u noworodków matek, które przewlekle stosowały produkt Durogesic w trakcie ciąży, występował charakterystyczny dla nich zespół z odstawienia (patrz punkt 4.6).

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży leczonych produktem Durogesic jest podobny do tego, który obserwowany jest u dorosłych. W populacji dzieci nie zidentyfikowano czynników ryzyka innych niż te, które związane były z zastosowaniem opioidów w celu zmniejszania bólu związanego z ciężką chorobą. Nie wydaje się zatem, aby podczas stosowania produktu Durogesic zgodnie z zaleceniami występowały jakiekolwiek czynniki ryzyka specyficzne dla populacji dzieci w wieku powyżej 2 lat. Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi w badaniach klinicznych u dzieci były gorączka, wymioty oraz nudności.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nadmiernego działania farmakologicznego, z których najcięższym skutkiem jest zahamowanie ośrodka oddechowego.

Leczenie

W przypadku wystąpienia zahamowania ośrodka oddechowego zaleca się natychmiastowe przeciwdziałanie, które polega na usunięciu plastra Durogesic oraz werbalnej lub fizycznej stymulacji pacjenta. Następnie można podać lek o swoistym działaniu antagonistycznym względem opioidów, jakim jest nalokson (u dorosłych: nalokson 0,4 mg w razie konieczności co 2 do 3 minuty).

Czas utrzymywania się depresji oddechowej po przedawkowaniu produktu Durogesic może być dłuższy niż czas działania antagonisty. Przerwy pomiędzy podaniem dożylnego produktu o działaniu antagonistycznym powinny być dokładnie rozważone. Czasami niezbędne jest wielokrotne jego podawanie lub nawet wlew ciągły, ze względu na utrzymujące się, nawet po usunięciu plastra, wchłanianie fentanylu ze skóry, co może powodować przedłużającą się depresję ośrodka oddechowego. Odwrócenie działania narkotycznego może się objawiać wystąpieniem ostrych dolegliwości bólowych i objawami wyrzutu amin katecholowych.

Ważnym elementem postępowania jest udrożnienie i utrzymanie drożności dróg oddechowych poprzez zastosowanie rurki ustno-gardłowej lub rurki dotchawiczej oraz podanie tlenu, a w razie potrzeby zastosowanie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego. Należy także dbać o utrzymanie właściwej temperatury ciała oraz zapewnić podaż płynów.

Jeżeli wystąpi ciężkie lub utrzymujące się niedociśnienie, należy rozważyć możliwość istnienia hipowolemii, którą należy opanować poprzez dożylne podanie płynów w odpowiedniej ilości.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe, opioidy, pochodne fenylopiperydyny, kod ATC: N02 AB 03.

Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym o dużym powinowactwie do receptorów opioidowych typu ą.

Jego główne działania terapeutyczne to działanie przeciwbólowe i uspokajające. Minimalne skuteczne stężenie fentanylu w surowicy, wywołujące działanie farmakologiczne w postaci działania przeciwbólowego u osób wcześniej nieleczonych opioidami wynosi 0,3 do 1,5 ng/ml.

Częstość występowania działań niepożądanych zwiększa się, gdy stężenia fentanylu w surowicy wynoszą powyżej 2 ng/ml. Zarówno minimalne stężenie skuteczne, jak i stężenie, przy którym występują objawy toksyczności, zwiększają się wraz z narastaniem tolerancji na lek. Prawdopodobieństwo rozwinięcia zjawiska tolerancji jest różne u poszczególnych osób.

Zahamowanie ośrodka oddechowego

Hamujący wpływ produktu na czynność ośrodka oddechowego przejawia się zwolnieniem częstości oddechów i wrażliwości ośrodka na CO 2. Pomimo zmienności osobniczej, rzadko obserwuje się klinicznie istotne zmniejszenie pojemności minutowej, gdy stężenia fentanylu w surowicy wynoszą poniżej 3 ng/ml.

Zwężenie źrenic

W przypadku tego objawu nie zaobserwowano zjawiska tolerancji na lek. W związku z tym, może być on uznany za patognomoniczny objaw wysycenia fentanylem.

Nudności i wymioty

Nudności i wymioty mogą zostać wywołane poprzez stymulację chemoreceptorów strefy wyzwalającej.

Inne działania na ośrodkowy układ nerwowy

Poza działaniem przeciwbólowym, do głównych działań fentanylu należy działanie uspokajające. Działanie nasenne może być wykazane poprzez zapis zmian EEG. Możliwe jest również działanie euforyzujące i hamowanie kaszlu.

Wpływ na układ pokarmowy

Charakteryzuje się on spowolnieniem motoryki przewodu pokarmowego, zmniejszonym wydzielaniem i zwiększonym napięciem mięśniowym (nawet do skurczu) w obrębie zwieraczy przewodu pokarmowego.

Działania na układ sercowo-naczyniowy

Prawdopodobnie działanie cholinergiczne fentanylu podawanego w małych dawkach powoduje nieznaczną bradykardię i niewielkie zmniejszenie układowego oporu naczyniowego bez istotnego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Bezpośrednie działanie na mięsień sercowy nie zostało stwierdzone. Fentanyl (w przeciwieństwie do morfiny i petydyny) nie powoduje uwolnienia histaminy.

Bezpieczeństwo stosowania produktu Durogesic było oceniane w trzech otwartych badaniach klinicznych przeprowadzonych na grupie 293 dzieci z bólem przewlekłym, w wieku od 2 do 18 lat w tym 66 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. W tych badaniach morfina podawana doustnie w dawkach 30-45 mg na dobę została zastąpiona jednym systemem transdermalnym Durogesic w dawce

12,5 ^g/h. Dawki początkowe 25 ^g /h i większe zostały zastosowane u 181 pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali opioidy w dawkach odpowiadających co najmniej 45 mg/dawkę morfiny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Durogesic zapewnia stałe dostarczanie fentanylu do układu krążenia w ciągu 72 godzin stosowania. Fentanyl jest uwalniany ze względnie stałą szybkością. Uwalnianie leku odbywa się dzięki gradientowi stężeń pomiędzy plastrem a niższym stężeniem w skórze. Po pierwszym zastosowaniu produktu Durogesic stężenie fentanylu w surowicy krwi zwiększa się stopniowo, stabilizując się między 12 a 24 godziną i utrzymuje się na względnie stałym poziomie przez 72 godziny.

Uzyskiwane stężenia fentanylu w surowicy są proporcjonalne do wielkości plastra produktu Durogesic. Na koniec drugiej 72 godzinnej aplikacji jest osiągany stan równowagi dynamicznej stężenia fentanylu, który utrzymuje się podczas dalszych aplikacji tego samego rozmiaru plastra. Model farmakokinetyczny sugeruje, że stężenia fentanylu w surowicy krwi mogą zwiększać się o 14% (w zakresie od 0-26%) jeśli nowy plaster jest zastosowany po 24 godzinach zamiast po zalecanych 72 godzinach.

Dystrybucja

Fentanyl wiąże się z białkami osocza krwi w około 84%.

Metabolizm

Fentanyl jest lekiem o dużym klirensie, który jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany,

przede wszystkim przez enzymy wątrobowe CYP3A4. Główny metabolit, norfentanyl jest nieczynny. Skóra nie metabolizuje fentanylu podawanego przezskómie. Dowiedziono tego w analizie ludzkich keratynocytów i w badaniach klinicznych, w których 92% dawki dostarczonej przez system transdermalny pojawiło się jako niezmieniony fentanyl w krążeniu ustrojowym.

Eliminacja

Po usunięciu plastra Durogesic, stężenie fentanylu w surowicy krwi zmniejsza się stopniowo o około 50% w ciągu 17 godzin (zakres od 13 do 22 godzin), jeżeli plaster był stosowany przez 24 godziny.

Po 72 godzinnej aplikacji średni okres półtrwania utrzymuje się w zakresie 20-27 godzin.

Utrzymujące się wchłanianie leku ze skóry odpowiada za wolniejsze zmniejszanie się stężenia w surowicy niż ma to miejsce po podaniu dożylnym, gdzie średni okres półtrwania wynosi około7 godzin (w zakresie od 3 do 12).

Podczas 72 godzinnego dożylnego podawania fentanylu około 75% dawki jest wydalane w moczu, w większości w postaci metabolitów a mniej niż 10% w postaci niezmienionej. Około 9% dawki jest wydalane z kałem, przede wszystkim w postaci metabolitów.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Dane pochodzące z badań fentanylu podawanego dożylnie wskazują, że pacjenci w podeszłym wieku mogą mieć zmniejszony klirens, wydłużony okres półtrwania i mogą bardziej reagować na lek niż młodsi pacjenci. W badaniu przeprowadzonym z produktem Durogesic zdrowe osoby w podeszłym wieku wykazały farmakokinetykę nieróżniącą się znacząco od zdrowych młodych osób, chociaż szczytowe stężenia w surowicy były zazwyczaj niższe a średnie wartości okresu półtrwania były wydłużone do około 34 godzin. Pacjenci w podeszłym wieku powinni być uważnie obserwowani pod kątem wystąpienia objawów toksyczności fentanylu, a w razie konieczności należy u nich zmniejszyć dawkę leku (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Durogesic nie był badany u dzieci poniżej 2 lat. Badania przeprowadzone u starszych dzieci wykazały po dostosowaniu do masy ciała, że klirens u dzieci był o około 20% większy niż u dorosłych. Odkrycia te były wzięte pod uwagę podczas ustalania zaleceń dawkowania u dzieci.

Produkt Durogesic należy podawać wyłącznie dzieciom w wieku 2 lub więcej lat tolerującym opioidy (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

W badaniu przeprowadzonym u pacjentów z marskością wątroby oceniano farmakokinetykę podczas jednokrotnej aplikacji produktu Durogesic w dawce 50 ^g/h. Chociaż u tych pacjentów nie wykazano zmian Tmax i Tm, wartości średnie C max i AUC w osoczu zwiększyły się odpowiednio o około 35% i 73%. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni być obserwowani pod kątem objawów toksyczności fentanylu i w razie konieczności należy zmniejszyć u nich stosowaną dawkę produktu Durogesic (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia, czynności nerek

Dane pochodzące z badania fentanylu podawanego dożylnie pacjentom po przeszczepieniu nerki wskazują, że klirens fentanylu może być zmniejszony w tej populacji. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek stosujący Durogesic powinni być obserwowani pod kątem objawów toksyczności fentanylu i w razie konieczności należy zmniejszyć u nich stosowaną dawkę (patrz punkt 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie rakotwórcze i mutagenne

W badaniach nad fentanylem prowadzonych in vitro w hodowlach komórkowych ssaków (podobnie jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych) wykazano działanie mutagenne, ale tylko w przypadku stosowania stężeń toksycznych i tylko w przypadku aktywacji metabolicznej. Fentanyl nie wykazywał działania mutagennego w badaniach in vivo prowadzonych na gryzoniach i bakteriach. W trwającym dwa lata badaniu rakotwórczości u szczurów fentanyl nie zwiększał częstości występowania guzów po podaniu podskórnym dawek do 33 pg/kg/dobę samcom lub 100 pg/kg/dobę samicom (na podstawie porównania AUC0_24h odpowiada to 0,16 i 0,39 dobowej ekspozycji u ludzi uzyskiwanej z plastra 100 pg/h).

Wpływ na płodność

Niektóre testy przeprowadzone na samicach szczurów wykazały zmniejszenie płodności oraz śmierć zarodków. Było to związane z działaniem toksycznym na organizm matki, a nie z bezpośrednim oddziaływaniem na organizm rozwijającego się płodu. Nie ma żadnych danych na temat działania teratogennego fentanylu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Poliakrylan Duro-Tak 87-4287, kopolimer tereftalanu polietylenu i octanu etylowinylu, tereftalan polietylenu silikonowany, tusz drukarski barwy pomarańczowej, czerwonej, zielonej, niebieskiej, lub szarej odpowiednio dla mocy 12,5; 25; 50; 75 i 100 pg/h.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

W celu uniknięcia zmniejszenia właściwości przylepnych produktu Durogesic, nie należy stosować żadnych kremów, oliwek, balsamów ani pudrów na powierzchni skóry, na której zostanie umieszczony plaster produktu.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt powinien być przechowywany w zamkniętych torebkach w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu bez specjalnych wymagań.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

W tekturowym pudełku znajduje się 5 plastrów w torebkach.

Plastry pakowane oddzielnie w termozgrzewalne torebki składające się z filmu akrylonitrylowego, tereftalanu polietylenu (PET), polietylenu o niskiej gęstości z folią aluminiową oraz środka klejącego (Adcode 548) w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Instrukcja dotycząca stosowania produktu - patrz punkt 4.2.

Po odklejeniu od skóry, zużyty plaster powinien zostać szczelnie złożony na pół (klejącymi częściami do wewnątrz), tak aby jego klejące części nie były dostępne, umieszczony w oryginalnej torebce, a następnie wyrzucony poza zasięg dzieci, zgodnie z instrukcją postępowania na opakowaniu.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nieużyte plastry pacjent powinien zwrócić do apteki.

Po przyklejeniu lub zdjęciu plastra należy umyć ręce.

Brak jest dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa i farmakokinetyki w przypadku zastosowania systemu transdermalnego w innych miejscach.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12,5 gg/ml: 12949,

25 gg/ml: 7654,

50 gg/ml: 7655,

75 gg/ml: 7656,

100 gg/ml: 7657

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

25 gg/ml; 50 gg/ml; 75 gg/ml; 100 gg/ml: 27 kwiecień 1998

12.5    gg/ml: 04 czerwiec 2007

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

25 gg/ml; 50 gg/ml; 75 gg/ml; 100 gg/ml: 16 lipiec 2008

12.5    gg/ml: 13 czerwiec 2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18

Durogesic