Imeds.pl

Duspatalin Retard 200 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Duspatalin retard

200 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Mebeverini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Duspatalin retard i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Duspatalin retard

3.    Jak przyjmować lek Duspatalin retard

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Duspatalin retard

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Duspatalin retard i w jakim celu się go stosuje Co to jest Duspatalin retard

Duspatalin retard ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Duspatalin retard zawiera lek o nazwie mebeweryny chlorowodorek. Należy do grupy leków nazywanych spazmolitykami, które działają w jelicie.

Jelito jest częścią przewodu pokarmowego. Jego ściany zbudowane są z mięśni. Przez jelito przemieszcza się trawiony pokarm. Jeśli mięśnie jelita mocno się skurczą, powoduje to ból. Duspatalin retard działa rozkurczowo na mięśnie i usuwa ból.

W jakim celu stosuje się lek Duspatalin retard

Duspatalin retard jest stosowany w leczeniu objawów zespołu jelita drażliwego. Objawy zespołu jelita drażliwego różnią się u poszczególnych osób i mogą obejmować:

•    bóle i kurcze brzucha

•    wzdęcia i oddawanie wiatrów

•    biegunkę, zaparcia lub obie te dolegliwości

•    małe, twarde stolce w kształcie kulek lub wstążek

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Duspatalin retard Kiedy nie przyjmować leku Duspatalin retard

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Duspatalin retard (wymienionych w punkcie 6).

Nie należy stosować leku Duspatalin retard jeśli pacjenta dotyczy powyższe stwierdzenie. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Lek Duspatalin retard a inne leki

Nie przewiduje się, aby lek Duspatalin retard wpływał na działanie jakiegokolwiek innego przyjmowanego leku. Należy jednak powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

•    Należy poinformować lekarza o ciąży lub podejrzeniu ciąży. Duspatalin retard nie jest zalecany w czasie ciąży. Lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania leku Duspatalin retard lub przyjmowanie innego leku zamiast leku Duspatalin retard

•    Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Duspatalin retard nie jest zalecany dla matek karmiących piersią. Lekarz może zalecić przerwanie karmienia piersią lub przyjmowanie innego leku w przypadku karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Duspatalin retard wpływał na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak przyjmować lek Duspatalin retard

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

•    Duspatalin retard może być przyjmowany przez dorosłych i dzieci powyżej 10 lat.

•    Kapsułki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością wody (przynajmniej 100 ml). Kapsułek nie należy rozgniatać lub gryźć.

•    Należy spróbować przyjmować kapsułki o tej samej porze każdego dnia. Pomoże to pamiętać o ich przyjęciu.

Dawka stosowana

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka 200 mg 2 razy na dobę.

•    Jedną kapsułkę należy przyjąć rano i jedną wieczorem.

Nie należy stosować leku Duspatalin retard u dzieci poniżej 10 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Duspatalin retard

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy wziąć opakowanie leku i ulotkę dołączoną do opakowania ze sobą.

Pominięcie przyjęcia leku Duspatalin retard

•    Jeśli pominięto dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Należy pominąć zapomnianą dawkę.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zażyciu tego leku mogą wystąpić wymienione poniżej objawy niepożądane.

Należy przerwać przyjmowanie leku Duspatalin retard i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych. Może być konieczna pilna pomoc lekarska:

•    Trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, szyi, ust, języka lub gardła. Może to być silna reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na lek.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane

•    Mogą wystąpić słabsze reakcje alergiczne (nadwrażliwości) na lek np. wysypka, czerwone, swędzące zaczerwienienia na skórze.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Duspatalin retard

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Duspatalin retard

•    Substancją czynną leku jest chlorowodorek mebeweryny. Każda kapsułka zawiera 200 mg substancji czynnej.

•    Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, talk, poliakrylanu dyspersja 30%, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1) dyspersja 30%, trójoctan glicerolu. Skład kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171).

Tusz do nadruku: szelak (E904), glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek stężony, wodorotlenek potasu, żelaza tlenek czarny (E172).

Jak wygląda lek Duspatalin retard i co zawiera opakowanie

Kapsułki są nieprzezroczyste, białe, twarde żelatynowe w rozmiarze 1, z nadrukiem „245”.

Kapsułki są pakowane w blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

BGP Products B.V.

Wegalaan 9

2132JD Hoofddorp, Holandia Wytwórca

Abbott Healthcare SAS

Route de Belleville, Lieu-dit Maillard

01400 Chatillon-sur-Chalaronne, Francja

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12

8121 AA Olst, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa tel. 22 319 12 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4