Imeds.pl

Dyoren 2 Mg + 125 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Dyoren, 2 mg + 125 mg, tabletki

Loperamidi hydrochloridum + Simeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Dyoren i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dyoren

3.    Jak stosować lek Dyoren

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dyoren

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dyoren i w jakim celu się go stosuje

Tabletki leku są stosowane w krótkotrwałym leczeniu ostrej biegunki z takimi objawami, jak kurcze brzucha, wzdęcia i oddawanie nadmiernej ilości gazów.

Tabletki zawierają loperamidu chlorowodorek, który pomaga zmniejszyć biegunkę poprzez zwolnienie nadmiernej aktywności jelita. Lek ułatwia także wchłanianie większej ilości wody i soli mineralnych przez organizm. Lek zawiera także symetykon, który rozbija i rozprasza nagromadzone gazy, które powodują kurcze brzucha i wzdęcia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dyoren

Kiedy nie stosować leku Dyoren:

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat,

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na loperamidu chlorowodorek, symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6),

•    jeśli pacjent ma wysoką gorączkę (powyżej 38°C) lub występuje krew w kale,

•    jeśli pacj ent ma ostry rzut choroby zapalnej j elit, takiej, j ak wrzodziej ące zapalenie j elit,

•    jeśli pacjent ma ciężką biegunkę po przyjmowaniu antybiotyków,

•    jeśli pacjent ma zaparcie lub wzdęcia brzucha.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą

•    Lek Dyoren leczy wyłącznie objawy biegunki. W niektórych przypadkach konieczne może być leczenie przyczyny biegunki. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają.

•    Jeśli pacjent ma ciężką biegunkę, ponieważ może wystąpić większa, niż zwykle, utrata wody, cukru i soli mineralnych. Należy przyjmować większą niż zwykle ilość płynów, aby uzupełnić

te niedobory. Należy zapytać farmaceutę o specjalne proszki, które uzupełniają niedobory cukru i soli mineralnych.

•    Jeśli pacjent ma AIDS i pojawią się objawy wzdęcia brzucha, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby. Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tabletek. Niektóre działania niepożądane mogą być bardziej nasilone.

Lek Dyoren a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent stosuje, stosował ostatnio

lub może stosować którykolwiek z następujących leków:

•    chinidynę (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

•    itrakonazol lub ketokonazol (leki przeciwgrzybicze)

•    gemfibrozyl (lek stosowany w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu)

•    rytonawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV i AIDS)

•    desmopresynę (lek stosowany w leczeniu moczówki prostej i moczenia nocnego).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

•    Lek Dyoren może przenikać w niewielkich ilościach do mleka matki, dlatego należy go nie stosować w okresie karmienia piersią. Należy zapytać lekarza o odpowiednie leczenie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Dyoren może powodować zawroty głowy, zmęczenie lub senność. Nie należy prowadzić

pojazdów i obsługiwać maszyn jeśli wystąpią takie objawy.

3.    Jak stosować lek Dyoren

•    Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Podanie doustne.

•    Połykać w całości, popijając płynem.

•    Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia. Stosowanie u dorosłych w wieku powyżej 18 lat

Początkowo należy zażyć dwie tabletki, a następnie 1 tabletkę po każdym luźnym

stolcu (wypróżnieniu). Nie należy stosować więcej, niż 4 tabletki na dobę. Jeśli nie ma poprawy po

dwóch dniach, należy przerwać stosowanie tabletek i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat

Początkowo należy zażyć jedną tabletkę, a następnie 1 tabletkę po każdym luźnym stolcu (wypróżnieniu). Nie należy stosować więcej, niż 4 tabletki na dobę. Jeśli nie ma poprawy po dwóch dniach, należy przerwać stosowanie tabletek i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dyoren

W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek może wystąpić senność, trudności z jasnym myśleniem lub wykonywaniem zwykłych czynności. Może wystąpić sztywność mięśni lub trudności z oddychaniem, suchość w jamie ustnej lub zwężenie źrenic, a także ból brzucha, nudności lub wymioty, zaparcie i trudności z oddawaniem moczu.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek leku Dyoren należy skontaktować się z lekarzem lub ze szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Dyoren

Należy przyjąć jedną tabletkę po następnym luźnym stolcu (wypróżnieniu).

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie poszukać pomocy medycznej:

Reakcje alergiczne, obejmujące obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z połykaniem, świszczący oddech bez wyjaśnionej przyczyny, skrócenie oddechu, którym może towarzyszyć wysypka lub pokrzywka.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie leku i porozumieć się z lekarzem:

•    trudności z oddawaniem moczu

•    ból lub wzdęcie brzucha

•    ciężkie zaparcie.

Inne możliwe działania niepożądane mogą obejmować

Często zgłaszane działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 osób):

•    nudności lub zmiany odczuwania niektórych smaków.

Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 osób):

•    senność, zaparcie, wysypka.

Inne działania niepożądane:

•    wymioty, niestrawność, zatwardzenie, wiatry, zawroty głowy, utrata lub zmniejszenie świadomości.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Dyoren

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Dyoren

Substancjami czynnymi leku są: loperamidu chlorowodorek (2 mg w każdej tabletce) i symetykon (wymierzony jako 125 mg dimetykonu w każdej tabletce).

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, powidon, wapnia fosforan, mannitol i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Dyoren i co zawiera opakowanie

Tabletki są barwy białej do prawie białej, z wytłoczonym napisem „LO-SI” po jednej stronie, „2” i „125” po drugiej stronie oraz rowkiem dzielącym po obu stronach.

Każde opakowanie zawiera 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 i 30 tabletek w opakowaniach blistrowych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Importer

Disphar International BV Winkelskamp 6 7255 PZ Hengelo (GLD)

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2015

4