+ iMeds.pl

Ebetrexat 10 mg/mlUlotka Ebetrexat

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ebetrexat, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Methotrexatum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ebetrexat i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ebetrexat

3.    Jak stosować lek Ebetrexat

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ebetrexat

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ebetrexat i w jakim celu się go stosuje

Ebetrexat jest lekiem o następujących właściwościach:

♦    zakłóca wzrost niektórych szybko dzielących się komórek w organizmie (działanie przeciwnowotworowe);

♦ osłabia niepożądane reakcje obronne organizmu (działa immunosupresyjnie);

♦    działa przeciwzapalnie.

Ebetrexat stosuje się w leczeniu pacjentów z:

♦    czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów u dorosłych;

♦    wielostawowymi (czyli z zajęciem 5 lub więcej stawów) postaciami ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) okazało się nieskuteczne;

♦ ciężką, oporną na leczenie łuszczycą prowadzącą do niesprawności, w której nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na inne rodzaje leczenia, takie jak fototerapia, fotochemioterapia (PUVA) czy retinoidy oraz z ciężką łuszczycą stawową (łuszczycowe zapalenie stawów)

u dorosłych pacjentów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ebetrexat

Ważne ostrzeżenie dotyczące dawkowania metotreksatu:

Metotreksat stosowany w leczeniu chorób reumatycznych lub chorób skóry wolno podawać tylko raz w tygodniu.

Niewłaściwe dawkowanie metotreksatu może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych, które mogą zakończyć się zgonem. Należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią punktu 3 tej ulotki.

W razie jakichkolwiek pytań, przed stosowaniem leku Ebetrexat należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


Kiedy nie stosować leku Ebetrexat

♦ Jeśli pacjent ma uczulenie na metotreksat lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

♦    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek (lekarz ocenia, czy choroba jest ciężka).

♦    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby (lekarz ocenia, czy choroba jest ciężka).

♦    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia układu krwiotwórczego.

♦ Jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu.

♦    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności układu odpornościowego.

♦    Jeśli pacjent ma ciężkie lub współistniejące zakażenie, np. gruźlicę lub zakażenie HIV.

♦    Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową.

♦ Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

♦ Jeśli pacjent otrzymuje w tym samym czasie szczepionki zawierające żywe drobnoustroje.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ebetrexat należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

♦    pacjent choruje na cukrzycę i jest leczony insuliną;

♦    pacjent ma nieaktywne, przewlekłe zakażenie (np. gruźlicę, zapalenie wątroby typu B lub C, półpasiec);

♦    pacjent choruje lub chorował w przeszłości na chorobę nerek lub wątroby;

♦    pacjent ma zaburzenia czynności płuc;

♦    pacjent ma znaczną nadwagę;

♦    u pacjenta gromadzi się płyn w jamie brzusznej (wodobrzusze) lub w przestrzeni między płucami a klatką piersiową (wysięk opłucnowy);

♦    pacjent jest odwodniony lub ma zaburzenia prowadzące do odwodnienia (wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej).

Lek należy stosować raz w tygodniu.

Niewłaściwe stosowanie metotreksatu może prowadzić do ciężkich, w tym potencjalnie śmiertelnych działań niepożądanych.

Należy bardzo uważnie przeczytać rozdział 3 tej ulotki.

Podczas stosowania metotreksatu może dojść do nawrotu objawów zapalenia skóry wywołanego napromienianiem (popromienne zapalenie skóry) lub oparzeniem słonecznym (tzw. „reakcja przypomnienia”).

Dzieci, młodzież i osoby w podeszłym wieku

Dawkowanie zależy od masy ciała pacjenta. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w wieku poniżej 3 lat ze względu na niewystarczające doświadczenie w tej grupie wiekowej.

Podczas stosowania leku Ebetrexat należy szczególnie uważnie kontrolować stan dzieci i pacjentów w podeszłym wieku, aby możliwie jak najwcześniej rozpoznać ewentualne działania niepożądane.

Dawki leku stosowane u pacjentów w podeszłym wieku powinny być względnie małe ze względu na związane z wiekiem zaburzenia czynności wątroby i nerek oraz zmniejszoną rezerwę folianów.

Specjalne środki ostrożności podczas stosowania leku Ebetrexat

Ebetrexat może przepisywać wyłącznie lekarz z odpowiednim doświadczeniem w leczeniu danej choroby metotreksatem.

Metotreksat może przemijaj ąco wpływać na wytwarzanie plemników i owulację. Pacjenci i ich partnerzy nie powinni planować poczęcia dziecka (zajścia w ciążę lub ojcostwa) podczas leczenia metotreksatem i przez co najmniej sześć miesięcy po zakończeniu leczenia. Patrz także punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Narażenie na promieniowanie UV podczas terapii lekiem Ebetrexat może nasilić zmiany skórne związane z łuszczycą.

Zalecane badania kontrolne oraz ostrzeżenia

Nawet po zastosowaniu małych dawek leku Ebetrexat mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. W celu odpowiednio wczesnego wykrycia tych działań lekarz musi przeprowadzać badania kontrolne i laboratoryjne.

Przed rozpoczęciem leczenia

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zlecić wykonanie badań krwi i sprawdzić czynność nerek i wątroby. Może również zalecić wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Dalsze badania mogą być także przeprowadzane w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Należy pamiętać o wyznaczonych terminach badań krwi.

Jeśli wynik któregokolwiek z tych badań okaże się nieprawidłowy, leczenie zostanie wznowione dopiero wówczas, gdy wszystkie badane wskaźniki powrócą do normy.

Inne leki i Ebetrexat

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli lekarz przepisuje pacjentowi inne leki, należy poinformować go o stosowaniu leku Ebetrexat. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu:

♦    innych leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów lub łuszczycy, takich jak leflunomid, sulfasalazyna (stosowana też w leczeniu wrzodziejącego zapalenia okrężnicy), kwas acetylosalicylowy, fenylobutazon lub aminofenazon;

♦    alkoholu (należy go unikać);

♦    żywych szczepionek;

♦    azatiopryny (stosowanej w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu);

♦    retinoidów (stosowanych w leczeniu łuszczycy i innych chorób skórnych);

♦    leków przeciwdrgawkowych (zapobiegających napadom padaczkowym);

♦    leków przeciwnowotworowych;

♦    barbituranów (leków nasennych do wstrzykiwań);

♦    leków uspokajających;

♦    doustnych środków antykoncepcyjnych;

♦    probenecydu (stosowanego w leczeniu dny);

♦    antybiotyków;

♦    pirymetaminy (stosowanej w zapobieganiu i leczeniu malarii);

♦    preparatów witaminowych zawierających kwas foliowy;

♦    inhibitorów pompy protonowej (stosowanych w leczeniu silnej zgagi lub wrzodów);

♦    teofiliny (stosowanej w leczeniu astmy).

Ebetrexat z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas leczenia lekiem Ebetrexat należy unikać spożywania alkoholu, a także nadmiernej ilości kawy, napojów zawierających kofeinę i czarnej herbaty.

Podczas leczenia lekiem Ebetrexat należy pić dużo płynów, gdyż odwodnienie (zmniejszenie ilości wody w organizmie) może nasilić toksyczne działania leku Ebetrexat.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Ciąża

Nie należy stosować leku Ebetrexat, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Metotreksat może spowodować wystąpienie wad wrodzonych, działać szkodliwie na nienarodzone dziecko lub wywołać poronienie. Dlatego bardzo ważne jest, aby leku nie stosować u kobiet w ciąży lub planujących ciążę. U pacjentek w wieku rozrodczym należy jednoznacznie wykluczyć ciążę, np. wykonując test ciążowy przed rozpoczęciem leczenia. Pacjentka powinna unikać zajścia w ciążę w trakcie leczenia metotreksatem oraz przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu terapii. W tym celu konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji przez cały ten czas (patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeśli jednak kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia, powinna zasięgnąć porady lekarza na temat związanego z leczeniem ryzyka uszkodzenia płodu.

Jeśli pacjentka planuje ciążę, lekarz prowadzący może skierować ją przed rozpoczęciem leczenia na specjalistyczną konsultację, gdyż metotreksat może wykazywać działanie genotoksyczne, co oznacza, że może powodować uszkodzenie genetyczne.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas leczenia, gdyż metotreksat przenika do mleka kobiecego. Jeśli lekarz prowadzący uzna leczenie metotreksatem za bezwzględnie konieczne w tym czasie, należy przerwać karmienia piersią.

Płodność mężczyzn

Metotreksat może mieć działanie genotoksyczne. Oznacza to, że może powodować zmiany genetyczne. Metotreksat może wpływać na wytwarzanie plemników i owulację, z możliwością wywoływania wad wrodzonych. Dlatego pacjenci leczeni metotreksatem nie powinni planować ojcostwa w czasie leczenia oraz przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ze względu na to, że metotreksat może spowodować niepłodność, należy zasięgnąć porady o możliwości przechowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia (patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ebetrexat mogą wystąpić działania niepożądane ze strony centralnego układu nerwowego, takie jak uczucie zmęczenia i zawroty głowy. W niektórych przypadkach mogą one zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent odczuwa zmęczenie lub zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ebetrexat zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) sodu na dawkę tygodniową, tzn. zasadniczo „nie zawiera sodu”.

3. Jak stosować lek Ebetrexat

Ebetrexat może być przepisywany wyłącznie przez lekarzy znających właściwości różnych leków i sposób ich działania.

Ebetrexat należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ebetrexat podaje się tylko raz na tydzień. Wspólnie z lekarzem należy wybrać odpowiedni dzień tygodnia, w którym wykonywanie będzie wstrzyknięcie.

Niewłaściwe stosowanie leku Ebetrexat może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych, które mogą zakończyć się zgonem.

Zalecana dawka to:

Dawkowanie u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Zalecana dawka początkowa wynosi 7,5 mg metotreksatu raz na tydzień. Ebetrexat podaje się w jednorazowym wstrzyknięciu podskórnym, domięśniowym lub dożylnym (patrz punkt „Sposób podawania leku i czas trwania leczenia”).

Jeśli Ebetrexat nie jest wystarczaj ąco skuteczny, a pacjent go dobrze toleruje, lekarz może zwiększyć dawkę. Średnia dawka tygodniowa metotreksatu wynosi 15-20 mg. Na ogół nie należy przekraczać tygodniowej dawki 25 mg. Po uzyskaniu zamierzonego wyniku terapeutycznego dawkę należy, jeśli to możliwe, stopniowo zmniejszać do uzyskania najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży z wielostawowymi postaciami młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

Zalecana dawka wynosi 10-15 mg/m2 powierzchni ciała na tydzień. W razie niewystarczającej odpowiedzi na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę tygodniową do 20 mg/m2 powierzchni ciała na tydzień. Konieczne jest wtedy częstsze wykonywanie badań kontrolnych. Ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących dożylnego podawania leku dzieciom i młodzieży, metotreksat należy podawać tylko we wstrzyknięciu podskórnym i domięśniowym.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na niewystarczające doświadczenie w tej grupie wiekowej.

Dorośli z ciężką postacią łuszczycy zwykłej lub łuszczycowym zapaleniem stawów

Zaleca się podanie jednorazowej dawki próbnej 5-10 mg, aby ocenić możliwe działania toksyczne.

Dawkę tę można podać podskórnie, domięśniowo lub dożylnie.

Jeśli po tygodniu nie wystąpią zmiany liczby krwinek, leczenie kontynuuje się dawką około 7,5 mg. Dawkę tę można stopniowo zwiększać (o 5-7,5 mg na tydzień, kontrolując liczbę krwinek) aż do uzyskania optymalnych wyników leczenia. Na ogół nie należy przekraczać tygodniowej dawki 30 mg. Po osiągnięciu zamierzonego wyniku terapeutycznego, dawkę należy zmniejszać co tydzień do uzyskania najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej u danego pacjenta.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne może być zmniejszenie dawki.

Sposób podawania leku i czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia ustala lekarz prowadzący. Ebetrexat stosuje się we wstrzyknięciu raz na tydzień! Zaleca się wybór jednego dnia w tygodniu, w którym wykonuje się wstrzyknięcie leku. Ebetrexat jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym, domięśniowym lub dożylnym.

Dzieciom i młodzieży leku nie wolno podawać dożylnie.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycy zwykłej i łuszczycowego zapalenia stawów wymaga długotrwałego stosowania leku Ebetrexat.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Złagodzenie objawów obserwuje się zwykle po 4-8 tygodniach leczenia.

Po odstawieniu leku Ebetrexat objawy mogą powrócić.

Ciężkie postacie łuszczycy zwykłej i łuszczycowe zapalenie stawów (psoriasis arthropatica) Oczekiwana reakcja na leczenie występuje na ogół po 2-6 tygodniach. W zależności od nasilenia objawów i wartości wskaźników laboratoryjnych, leczenie należy kontynuować lub przerwać.

Na początku leczenia lek Ebetrexat może być podawany przez personel medyczny. Lekarz prowadzący może jednak zdecydować, że właściwe jest, aby pacjent nauczył się samodzielnie wykonywać podskórne wstrzyknięcie leku Ebetrexat. W takim przypadku pacjent zostanie odpowiednio przeszkolony. W żadnym wypadku nie należy samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia bez odpowiedniego przeszkolenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ebetrexat

Należy stosować dawkę zaleconą przez lekarza prowadzącego. Nigdy nie należy jej samodzielnie zmieniać.

W razie podejrzenia, że pacjent (lub ktoś inny) zastosował większą dawkę leku niż powinien, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Tylko lekarz może zadecydować o rodzaju podjętych metod leczenia, zależnie od ciężkości objawów zatrucia. Przedawkowanie metotreksatu może spowodować ciężkie reakcje toksyczne. Do objawów przedawkowania należą: łatwe powstawanie siniaków lub krwawienia, nieuzasadnione osłabienie,

rany w jamie ustnej, nudności, wymioty, czarne lub krwiste stolce, odkrztuszanie krwi lub wymioty z treścią przypominającą fusy od kawy oraz oddawanie mniejszej ilości moczu. Patrz także punkt 4.

Pacjenci zgłaszający się do szpitala lub lekarza powinni zabrać ze sobą opakowanie leku.

Odtrutką stosowaną w przypadku zatrucia jest folinian wapnia.

Pominięcie zastosowania leku Ebetrexat

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie zaleconej dawki leku. Należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Przerwanie stosowania leku Ebetrexat

Nie należy przerywać lub kończyć leczenia lekiem Ebetrexat bez uzgodnienia tego z lekarzem.

W razie podejrzewania ciężkich działań niepożądanych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi nagle świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub świąd (zwłaszcza obejmujące całe ciało).

Ciężkie działania niepożądane

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią wymienione niżej działania niepożądane:

♦ dolegliwości płucne (objawem może być ogólne złe samopoczucie; suchy, drażniący kaszel; skrócenie oddechu, duszność podczas spoczynku, ból w klatce piersiowej lub gorączka);

♦ silne łuszczenie się skóry lub powstawanie pęcherzy skórnych;

♦    niewyjaśnione krwawienie (w tym krwawe wymioty) lub powstawanie siniaków;

♦    ciężka biegunka;

♦    owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej;

♦    czarne lub smoliste stolce;

♦    krew w moczu lub w kale;

♦    drobne czerwone plamki na skórze;

♦    gorączka;

♦    zażółcenie skóry (żółtaczka);

♦    ból lub trudności w oddawaniu moczu;

♦    uczucie pragnienia i (lub) częste oddawanie moczu;

♦    napady padaczkowe (drgawki);

♦    utrata przytomności;

♦    nieostre widzenie lub zaburzenia widzenia;

♦    zaburzenia dotyczące mózgu.

Zgłaszano również następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej i gardła, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

zmniejszenie wytwarzania komórek krwi ze zmniejszeniem liczby krwinek białych i (lub) czerwonych lub płytek krwi (leukopenia, niedokrwistość, małopłytkowość), ból głowy, uczucie zmęczenia, ospałość, zapalenie płuc z suchym, nieproduktywnym kaszlem, skróceniem oddechu i gorączką, biegunka, wysypka, zaczerwienienie skóry, świąd.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

zmniejszenie liczby krwinek i płytek krwi, zawroty głowy, dezorientacja, depresja, napady padaczkowe, zapalenie naczyń krwionośnych, uszkodzenie płuc, wrzody i krwotoki z przewodu pokarmowego, zaburzenia czynności wątroby, cukrzyca, zmniejszenie stężenia białka we krwi, pokrzywka (bez innych objawów), nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, brązowe zabarwienie skóry, wypadanie włosów, powiększenie guzków reumatycznych, półpasiec, bolesność zmian łuszczycowych, bóle stawów lub mięśni, osteoporoza (zmniejszenie masy kostnej), zapalenie i owrzodzenie pęcherza moczowego (może przebiegać z krwiomoczem), bolesne oddawanie moczu, ciężkie reakcje alergiczne, zapalenie i owrzodzenie pochwy, powolne gojenie się ran.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

zapalenie „worka” okalającego serce (osierdzia), płyn w osierdziu, ciężkie zaburzenia widzenia, wahania nastroju, niskie ciśnienie tętnicze krwi, zakrzepy krwi, ból gardła, zatrzymanie oddychania, astma, zapalenie układu trawiennego, krwawe stolce, zapalenie dziąseł, zaburzenia trawienia, ostre zapalenie wątroby, zmiana zabarwienia paznokci, trądzik, obecność czerwonych lub fioletowych plam na skutek krwawień, złamania kości, niewydolność nerek, zmniejszenie ilości lub brak moczu, zaburzenia elektrolitowe, nieprawidłowe wytwarzanie nasienia, zaburzenia miesiączkowania.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

zakażenia, ciężka niewydolność szpiku kostnego, niewydolność wątroby, obrzęk węzłów chłonnych, bezsenność, ból, osłabienie mięśni, uczucie mrowienia, zaburzenia smaku (metaliczny posmak w ustach), zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych (błon pokrywających mózg), powodujące porażenia lub wymioty, zaczerwienienie oczu, uszkodzenie siatkówki oka, płyn w płucach, krwiste wymioty, opryszczka warg, obecność białka w moczu, gorączka, brak popędu płciowego, zaburzenia w osiągnięciu wzwodu, zakażenie wału paznokciowego u rąk, ciężkie powikłania w obrębie przewodu pokarmowego, czyraki, obecność małych naczynek krwionośnych na skórze, zakażenia grzybicze, uszkodzenie naczyń krwionośnych skóry, upławy z dróg rodnych, niepłodność, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia).

Po podaniu domięśniowym często mogą wystąpić działania niepożądane (uczucie pieczenia) lub uszkodzenie tkanki (powstanie jałowego ropnia, zanik tkanki tłuszczowej) w miejscu podania. Podskórne podanie metotreksatu jest dobrze tolerowane. Obserwowano tylko lekkie reakcje skórne, zmniejszające się podczas trwania leczenia.

Metotreksat może spowodować zmniejszenie liczby krwinek białych i osłabienie odporności na zakażenia. Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z takimi objawami, jak gorączka i znaczne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, albo gorączka i objawy miejscowego zakażenia (ból gardła i [lub] ból krtani i [lub] ból w obrębie jamy ustnej), albo zaburzenia oddawania moczu, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Lekarz zaleci wykonanie badań krwi w celu stwierdzenia, czy nie zmniejszyła się liczba krwinek białych (nie wystąpiła agranulocytoza). Ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu leku Ebetrexat.

Metotreksat może wywoływać ciężkie (niekiedy zagrażające życiu) działania niepożądane. Dlatego lekarz zaleci przeprowadzenie badań w celu wykrycia ewentualnych zmian w obrazie krwi (np. zmniejszonej liczby krwinek białych, małej liczby płytek krwi, obecności chłoniaka) oraz zmian w nerkach i wątrobie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ebetrexat

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Ebetrexat po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie ampułko-strzykawki i na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek należy zastosować bezpośrednio po otwarciu.

Nie wolno stosować leku Ebetrexat, jeśli roztwór nie jest klarowny lub zawiera wytrącone cząstki.

Lek przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Niewykorzystany roztwór należy usunąć!

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ebetrexat

Substancją czynną leku jest metotreksat.

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg metotreksatu (w postaci 10,97 mg metotreksatu disodowego)

1 ampułko-strzykawka z 0,75 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg metotreksatu.

1 ampułko-strzykawka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg metotreksatu.

1 ampułko-strzykawka z 1,5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 15 mg metotreksatu.

1 ampułko-strzykawka z 2 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 20 mg metotreksatu.

Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ebetrexat i co zawiera opakowanie

Ebetrexat w ampułko-strzykawkach jest klarownym, żółtym roztworem do wstrzykiwań.

Każde opakowanie zawiera 1, 4 lub 5 ampułko-strzykawek z 0,75 ml, 1,0 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml roztworu do wstrzykiwań, jednorazowe igły do wstrzykiwań i gaziki nasączone alkoholem.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2014 Logo Ebewe

Instrukcja dotycząca stosowania, sposobu postępowania oraz utylizacji

Roztwór powinien być przejrzysty i nie zawierać cząstek.

Sposób postępowania i utylizacji powinien być zgodny z krajowymi przepisami dotyczącymi przygotowywania innych leków cytotoksycznych. Pracownice służby zdrowia będące w ciąży nie powinny mieć kontaktu i (lub) podawać produktu leczniczego Ebetrexat.

Lek przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór należy usunąć. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji leków cytotoksycznych.

Niezgodności

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

Szczególne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przez światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Instrukcja podawania podskórnego, krok po kroku

•    Otworzyć pudełko i uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.

•    Wyjąć wewnętrzne opakowanie z ampułko-strzykawką i igłą w ochronnej osłonce.

•    Pociągając boczną klapkę, otworzyć opakowanie wewnętrzne. Wyjąć ampułko-strzykawkę z opakowania.

•    Zdjąć (ruchem obrotowym) szarą gumową zatyczkę ze strzykawki, nie dotykając odsłoniętej końcówki ampułko-strzykawki.

• Strzykawkę odłożyć ponownie do sterylnego opakowania wewnętrznego. Żółty roztwór nie będzie wyciekał ze strzykawki.

• Następnie otworzyć górną część opakowania igły w ochronnej osłonce. Nie należy dotykać palcami okrągłego sterylnego otworu. W tym celu należy trzymać osłonkę za dolny koniec.

• Dołączyć igłę z ochronną osłonką do ampułko-strzykawki i przymocować ją (obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Gotową do użycia ampułko-strzykawkę odłożyć na bok.

• Wybrać miejsce wstrzyknięcia. Okrężnym ruchem przetrzeć miejsce wstrzyknięcia gazikiem nasączonym alkoholem. Nie dotykać zdezynfekowanego miejsca wkłucia.

• Zdjąć ochronną osłonkę igły, a następnie odłożyć ją na bok.

• Nie należy dotykać sterylnej igły. Jeśli do tego dojdzie, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o użycie nowej igły. Przytrzymując skórę dwoma palcami, utworzyć fałd skórny i wkłuć igłę ampułko-strzykawki w pozycji prawie pionowej.

• Wprowadzić igłę do końca w fałd skórny. Następnie powoli przyciskać tłok strzykawki, wstrzykując cały roztwór pod skórę.

• Ostrożnie wyciągnąć igłę z fałdu skórnego i przyłożyć gazik w miejsce wkłucia. Nie należy

Żeby uniknąć ukłucia, utylizować zużytą strzykawkę w specjalnym pojemniku.


11 AT/H/0222/001/P/001

Ebetrexat

Charakterystyka Ebetrexat

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ebetrexat, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 10 mg metotreksatu (Methotrexatum) w postaci 10,97 mg metotreksatu disodowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Ten produkt leczniczy zawiera 3,8 mg/ml sodu (0,16 mmol/ml sodu).

1 ampułko-strzykawka z 0,75 ml roztworu zawiera 7,5 mg metotreksatu.

1 ampułko-strzykawka z 1 ml roztworu zawiera 10 mg metotreksatu.

1 ampułko-strzykawka z 1,5 ml roztworu zawiera 15 mg metotreksatu.

1 ampułko-strzykawka z 2 ml roztworu zawiera 20 mg metotreksatu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Klarowny, żółty roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

♦    Czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów.

♦    Wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ang. juvenile idiopathic arthritis, JIA), jeśli leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) okazało się nieskuteczne.

♦    Ciężka, oporna na leczenie łuszczyca prowadząca do niesprawności, w której nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na inne rodzaje leczenia, takie jak fototerapia, fotochemioterapia (PUVA) czy retinoidy oraz ciężka łuszczyca stawowa (łuszczycowe zapalenie stawów) u dorosłych pacjentów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Ważne ostrzeżenie dotyczące dawkowania metotreksatu:

Metotreksat stosowany w leczeniu chorób reumatycznych lub chorób skóry wolno podawać tylko raz w tygodniu.

Niewłaściwe dawkowanie metotreksatu może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych, włącznie ze zgonem. Należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią tego rozdziału Charakterystyki Produktu Leczniczego.


Ebetrexat powinien być przepisywany tylko przez lekarzy, którzy zapoznali się z właściwościami produktu leczniczego i sposobem jego działania. Ebetrexat podaje się we wstrzyknięciu raz w tygodniu.

Należy wyraźnie poinformować pacjenta, że produkt leczniczy Ebetrexat podawany jest tylko raz w tygodniu.

Zaleca się wybór określonego dnia w tygodniu, jako „dnia podawania leku”.

Z zasady produkt leczniczy powinien być podawany przez personel medyczny. Jeśli jednak sytuacja kliniczna na to pozwala, w wybranych przypadkach lekarz prowadzący może zdecydować

0    samodzielnym stosowaniu produktu leczniczego przez pacjenta lub pacjentkę. W takiej sytuacji lekarz zobowiązany jest do udzielenia pacjentowi szczegółowych instrukcji dotyczących zasad podawania produktu leczniczego.

Dawkowanie u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Zaleca się pozajelitowe podanie próbnej dawki metotreksatu na tydzień przed planowanym rozpoczęciem leczenia w celu wykrycia idiosynkratycznych reakcji niepożądanych.

Zalecana dawka początkowa wynosi 7,5 mg metotreksatu raz na tydzień, podawana podskórnie, domięśniowo lub dożylnie. Zależnie od indywidualnego nasilenia choroby u poszczególnych pacjentów oraz tolerancji na produkt leczniczy, dawkę początkową można stopniowo zwiększać co tydzień o 2,5 mg. Nie należy stosować dawki tygodniowej większej niż 25 mg. Jednak dawki większe niż 20 mg na tydzień mogą wiązać się ze znaczącym nasileniem działania toksycznego, zwłaszcza hamowania czynności szpiku kostnego. Odpowiedzi na leczenie można spodziewać się po upływie około 4-8 tygodni. Po uzyskaniu pożądanego działania, dawkę należy stopniowo zmniejszać do najmniejszej możliwej skutecznej dawki podtrzymującej.

Dzieci i młodzież

Dawkowanie u dzieci i młodzieży z wielostawową postacią młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

Zalecana dawka wynosi 10-15 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) na tydzień. W przypadkach opornych na leczenie dawkę tygodniową można zwiększyć do 20 mg/m2 pc. na tydzień. Jednak po zwiększeniu dawki wskazane jest częstsze kontrolowanie stanu pacjenta.

Ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących dożylnego podawania produktu leczniczego dzieciom i młodzieży, podawanie pozajelitowe należy ograniczyć do wstrzykiwań podskórnych

1    domięśniowych.

Pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów należy zawsze kierować do placówek reumatologicznych specjalizujących się w leczeniu dzieci i młodzieży.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na niewystarczającą liczbę danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w tej populacji (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u pacjentów z ciężkimi postaciami łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów Zaleca się pozajelitowe podanie próbnej dawki 5-10 mg metotreksatu na tydzień przed rozpoczęciem leczenia w celu oceny idiosynkratycznych reakcji niepożądanych. Zalecana dawka początkowa wynosi 7,5 mg metotreksatu raz w tygodniu, podanych podskórnie, domięśniowo lub dożylnie.

W razie konieczności dawkę należy zwiększać, nie przekraczając maksymalnej tygodniowej dawki 30 mg. Odpowiedzi na leczenie można zazwyczaj spodziewać się po upływie około 2-6 tygodni. Po uzyskaniu pożądanego działania dawkę należy stopniowo zmniejszyć do najmniejszej możliwej skutecznej dawki podtrzymującej.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Ebetrexat należy stosować ostrożnie u pacjentów z modyfikować w następujący sposób:

zaburzeniem czynności nerek. Dawkę należy

Klirens kreatyniny (ml/min)

% dawki należnej do podania

>50

100%

20-50

50%

<20

Nie stosować produktu leczniczego Ebetrexat

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Metotreksat należy stosować z dużą ostrożnością (jeśli w ogóle) u pacjentów z ciężkimi czynnymi lub przebytymi chorobami wątroby, zwłaszcza poalkoholowymi. Stosowanie metotreksatu jest przeciwwskazane, jeżeli stężenie bilirubiny wynosi >5 mg/dl (85,5 ^mol/l).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć zmniejszenie dawki leku ze względu na związane z wiekiem osłabienie czynności wątroby i nerek oraz zmniejszenie ogólnoustrojowych zasobów kwasu foliowego.

Stosowanie u pacjentów z kumulacją płynów w trzeciej przestrzeni (wysięk opłucnowy, wodobrzusze) U pacjentów z kumulacją płynów w trzeciej przestrzeni okres półtrwania metotreksatu może wydłużyć się nawet 4-krotnie, dlatego konieczne może być zmniejszenie dawki lub w niektórych przypadkach odstawienie metotreksatu (patrz punkty 5.2 i 4.4).

Czas trwania leczenia i sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego zastosowania.

Roztwór do wstrzykiwań Ebetrexat można podawać domięśniowo, dożylnie lub podskórnie.

U dorosłych dożylne podanie produktu leczniczego wykonuje się w postaci szybkiego wstrzyknięcia (bolus).

Patrz także punkt 6.6.

Całkowity czas trwania leczenia określa lekarz.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć.

Należy stosować wyłącznie roztwory klarowne, bez wytrąconych cząstek.

Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu metotreksatu ze skórą i błoną śluzową! W razie zanieczyszczenia miejsce kontaktu należy natychmiast przemyć dużą ilością wody! Patrz punkt 6.6.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, ciężkich postaci łuszczycy zwykłej i łuszczycowego zapalenia stawów produktem leczniczym Ebetrexat jest długotrwałe.

Reumatoidalne zapalenie stawów

U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów odpowiedzi na leczenie można oczekiwać po 4-8 tygodniach. Po przerwaniu leczenia objawy mogą powrócić.

Ciężkie postacie łuszczycy zwykłej i łuszczycowego zapalenia stawów

Na ogół skuteczność kliniczna leczenia ujawnia się po 2-6 tygodniach. W zależności od obrazu klinicznego oraz zmian w wynikach badań laboratoryjnych leczenie można kontynuować lub przerwać.

Uwaga:

W przypadku zmiany drogi podania z doustnej na parenteralną może być konieczne zmniejszenie dawki ze względu na zmienną biodostępność metotreksatu po podaniu doustnym.

Można rozważyć suplementację kwasu foliowego lub folinowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Niewydolność wątroby (patrz także punkt 4.2).

-    Nadużywanie alkoholu.

-    Niewydolność nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min, patrz także punkt 4.2).

-    Występujące w wywiadzie choroby układu krwiotwórczego, takie jak hipoplazja szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość lub istotna klinicznie niedokrwistość.

-    Niedobory odporności.

-    Ciężkie, ostre lub przewlekłe zakażenia, takie jak gruźlica i zakażenie wirusem HIV.

-    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej oraz stwierdzona czynna choroba wrzodowa.

-    Ciąża, karmienie piersią (patrz także punkt 4.6).

-    Jednoczesne szczepienie żywymi szczepionkami.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy wyraźnie poinformować, że produkt leczniczy Ebetrexat podaje się raz w tygodniu, a nie codziennie.

Niewłaściwe stosowanie metotreksatu może prowadzić do ciężkich, potencjalnie śmiertelnych działań niepożądanych. Należy poinformować o tym personel medyczny i pacjentów.

Pacjenci poddawani leczeniu powinni pozostawać pod właściwym nadzorem, aby można było bezzwłocznie wykryć i ocenić możliwe objawy działania toksycznego lub reakcji niepożądanych. Dlatego metotreksat powinien być podawany wyłącznie przez lub pod nadzorem lekarzy z wiedzą i doświadczeniem obejmującymi stosowanie cytotoksycznych produktów leczniczych z grupy antymetabolitów.

Ze względu na ryzyko ciężkich lub nawet śmiertelnych działań toksycznych, pacjenci muszą być dokładnie poinformowani o ryzyku (w tym o wczesnych objawach przedmiotowych i podmiotowych działania toksycznego) i zalecanych środkach bezpieczeństwa. Należy ich poinformować o konieczności natychmiastowego skonsultowania się z lekarzem w razie wystąpienia objawów zatrucia, a także o konieczności dalszego ich monitorowania (w tym poddawania się regularnym badaniom laboratoryjnym).

Dawki większe niż 20 mg na tydzień mogą się wiązać ze znaczącym zwiększeniem toksyczności, zwłaszcza z zahamowaniem czynności szpiku kostnego.

Zgłaszano, że metotreksat powodował u ludzi zaburzenia płodności, oligospermię, zaburzenia cyklu miesiączkowego i brak miesiączkowania podczas leczenia i przez krótki czas po jego zakończeniu. Ponadto u ludzi metotreksat działa toksycznie na zarodek, powoduje poronienia i występowanie wad wrodzonych płodu. Dlatego pacjentów (kobiety i mężczyzn) w wieku rozrodczym należy poinformować o możliwym ryzyku związanym z wpływem produktu leczniczego na reprodukcję (patrz punkt 4.6). Mężczyznom leczonym metotreksatem nie zaleca się poczęcia dziecka w czasie leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ze względu na to, że metotreksat może spowodować ciężkie i nieodwracalne zaburzenia spermatogenezy, mężczyźni powinni uzyskać poradę dotyczącą możliwości przechowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Istnieją doniesienia o występowaniu encefalopatii/leukoencefalopatii u pacjentów onkologicznych leczonych metotreksatem. Nie można wykluczyć ich wystąpienia u pacjentów otrzymujących metotreksat w innych niż onkologiczne wskazaniach.

Należy unikać kontaktu metotreksatu ze skórą i błonami śluzowymi. W razie zanieczyszczenia miejsce kontaktu należy przemyć dużą ilością wody.

Zalecane badania i środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem lub ponownym jego zastosowaniem po okresie przerwy Pełna morfologia krwi z rozmazem oraz ocena liczby płytek krwi, enzymy wątrobowe, bilirubina, albuminy w surowicy, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i badania czynności nerek. Jeżeli jest to wskazane klinicznie, należy wykluczyć gruźlicę i zapalenie wątroby.

Podczas leczenia (co tydzień przez dwa tygodnie, następnie co dwa tygodnie przez kolejny miesiąc, potem w zależności od liczby leukocytów i stabilności stanu pacjenta co najmniej raz w miesiącu przez następnych sześć miesięcy, a potem przynajmniej raz na trzy miesiące).

Podczas zwiększania dawki produktu leczniczego należy zawsze rozważyć konieczność zwiększenia częstości wykonywania badań kontrolnych. Szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku należy często kontrolować pojawienie się wczesnych objawów działania toksycznego.

1.    Badanie jamy ustnej i gardła w celu wykluczenia zmian na błonach śluzowych.

2.    Pełna morfologia krwi z rozmazem i liczbą płytek.

Wywołane działaniem metotreksatu zahamowanie czynności krwiotwórczej szpiku może wystąpić nagle, nawet po zastosowaniu pozornie bezpiecznych dawek. Każde istotne zmniejszenie liczby leukocytów lub płytek krwi wymaga natychmiastowego przerwania leczenia i wdrożenia odpowiedniego leczenia wspomagającego. Pacjentom należy zalecić zgłaszanie wszystkich objawów wskazujących na rozwijające się zakażenie. Pacjenci, którzy jednocześnie przyjmują inne leki o działaniu toksycznym na szpik kostny (np. leflunomid) wymagają ścisłego monitorowania parametrów morfologii krwi i liczby płytek. Podczas długotrwałego leczenia metotreksatem należy wykonywać biopsję szpiku kostnego.

Badania czynności wątroby

Należy zwrócić szczególną uwagę na objawy zwiastunowe uszkodzenia wątroby. Leczenia nie należy rozpoczynać lub należy je natychmiast przerwać, jeśli przed rozpoczęciem lub podczas terapii stwierdzi się nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby we krwi lub w materiale z biopsji. Zaburzenia takie powinny ustąpić w czasie dwóch tygodni; wtedy można ponownie podjąć leczenie, jednak decyzja o wznowieniu leczenia należy wyłącznie do lekarza.

U 13%-20% pacjentów stwierdza się przemijające, dwu- do trzykrotnego zwiększenie aktywności aminotransferaz. Utrzymująca się nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych i (lub) zmniejszenie stężenia albuminy w surowicy mogą wskazywać na ciężką hepatotoksyczność.

Diagnostyka enzymatyczna nie pozwala na wiarygodne prognozowanie rozwoju widocznych morfologicznie skutków działania toksycznego na wątrobę, tzn. rozpoznawalne tylko w badaniu histologicznym zwłóknienie wątroby lub (rzadziej) marskość wątroby mogą występować nawet przy prawidłowej aktywności aminotransferaz.

W chorobach reumatoidalnych nie udowodniono celowości wykonywania biopsji wątroby do monitorowania działania hepatotoksycznego metotreksatu. U pacjentów z łuszczycą konieczność wykonywania biopsji wątroby przed i podczas leczenia stanowi przedmiot dyskusji. Konieczne są dalsze badania, które pozwolą ustalić, czy seryjne badania chemiczne wątroby lub analiza propeptydu kolagenu typu III są wystarczającym narzędziem do wykrycia toksycznego działania na wątrobę. Ocenę taką należy zindywidualizować i uwzględniać różnice między pacjentami bez czynników ryzyka a pacjentami z takimi czynnikami ryzyka, jak wcześniejsze nadmierne spożycie alkoholu, utrzymujące się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, choroba wątroby w wywiadzie, obciążony wywiad rodzinny w kierunku dziedzicznych chorób wątroby, cukrzyca, otyłość, wcześniejsza ekspozycja na leki lub substancje chemiczne o działaniu hepatotoksycznym oraz długotrwałe leczenie metotreksatem lub stosowanie dawek skumulowanych wynoszących co najmniej 1,5 g.

Jeśli utrzymuje się wysoka aktywność enzymów wątrobowych, należy rozważyć zmniejszenie dawki metotreksatu lub przerwanie leczenia.

Ze względu na możliwość uszkodzenia wątroby, podczas leczenia metotreksatem nie należy stosować jednocześnie innych leków działających hepatotoksycznie, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Należy zaniechać lub znacznie ograniczyć spożywanie alkoholu (patrz punkt 4.5.).

U pacjentów jednocześnie przyjmujących inne produkty lecznicze o działaniu hepatotoksycznym (np. leflunomid) należy ściśle kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. Dotyczy to również jednoczesnego stosowania produktów leczniczych o toksycznym działaniu na szpik kostny.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z cukrzycą insulinozależną, gdyż podczas leczenia metotreksatem w pojedynczych przypadkach stwierdzano marskość wątroby, której rozwojowi nie towarzyszyło zwiększenie aktywności aminotransferaz.

3.    Czynność nerek należy kontrolować w oparciu o wyniki badań czynności nerek i wyniki badania ogólnego moczu.

W razie zwiększenia stężenia kreatyniny należy zmniejszyć dawkę metotreksatu. Metotreksatu nie należy stosować, jeśli stężenie kreatyniny w surowicy jest większe niż 2 mg/dl.

Metotreksat jest wydalany głównie przez nerki, dlatego w przypadku niewydolności tego narządu można spodziewać się zwiększonego stężenia metotreksatu w surowicy, co może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych.

Podejrzenie zaburzeń czynności nerek (np. u pacjentów w podeszłym wieku) wymaga częstszego prowadzenia badań. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy jednocześnie z metotreksatem stosowane są inne produkty lecznicze, które zaburzają jego wydalanie, powodują uszkodzenie nerek (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne) lub mogą szkodliwie działać na układ krwiotwórczy.

W obecności czynników ryzyka (tj. zaburzenia czynności nerek, nawet graniczne) nie zaleca się jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Również odwodnienie może zwiększać działanie toksyczne metotreksatu.

4.    Układ oddechowy

Badanie pacjentów pod kątem możliwych zaburzeń czynności płuc i w razie konieczności badania czynności płuc.

Może wystąpić ostre lub przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc, często współistniejące z eozynofilią i czasami prowadzące do zgonu. Do typowych objawów należą: duszność, kaszel (zwłaszcza suchy, nieproduktywny), ból w klatce piersiowej i gorączka, i w tym kierunku należy monitorować pacjenta podczas każdej kolejnej wizyty. Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia takiego powikłania i pouczyć ich o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem w razie wystąpieniu uporczywego kaszlu lub duszności.

Metotreksat należy odstawić u pacjentów z objawami płucnymi. Należy przeprowadzić u nich gruntowne badania (włącznie z radiogramem klatki piersiowej), mające na celu wykluczenie zakażenia i guzów. Jeżeli objawy choroby płuc łączy się z działaniem metotreksatu, to istnieje wskazanie do leczenia pacjenta kortykosteroidami. W takiej sytuacji nie wolno już nigdy podejmować leczenia metotreksatem.

Choroby płuc spowodowane przez stosowanie metotreksatu nie we wszystkich przypadkach całkowicie ustępowały.

Objawy płucne wymagają szybkiej diagnostyki i zaprzestania terapii metotreksatem. Choroby płuc wywołane przez metotreksat, takie jak zapalenie tkanki płucnej (pneumonitis), mogą wystąpić nagle na każdym etapie leczenia, nie zawsze ustępują całkowicie i notowane były podczas stosowania wszystkich dawek metotreksatu (włącznie z małą dawką wynoszącą 7,5 mg/tydzień).

Podczas leczenia metotreksatem mogą wystąpić zakażenia oportunistyczne, w tym pneumocystoza, która może zakończyć się zgonem. U pacjentów z objawami płucnymi należy brać pod uwagę takie rozpoznanie.

Szczególnej ostrożności wymagają pacjenci z zaburzeniami czynności płuc.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku utajonych, przewlekłych zakażeń

(np. półpasiec, gruźlica, zapalenie wątroby typu B lub C) ze względu na możliwość uczynnienia

choroby.

5.    Ze względu na swoje działanie na układ odpornościowy metotreksat może zaburzać odpowiedź na szczepienie i zaburzać wyniki badań immunologicznych. Podczas leczenia metotreksatem nie wolno stosować żywych szczepionek.

6.    U pacjentów otrzymujących małe dawki metotreksatu mogą ujawniać się chłoniaki złośliwe.

W takim przypadku leczenie należy przerwać. Jeżeli chłoniak nie wykazuje cech samoistnej regresji, konieczne jest wdrożenie chemioterapii.

U pacjentów z patologiczną kumulacją płynu w jamach ciała („trzeciej przestrzeni”), tj. wodobrzuszem lub wysiękiem opłucnowym, osoczowy okres półtrwania metotreksatu w fazie eliminacji jest wydłużony.

Wysięk do płucnej i otrzewnej należy zdrenować przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem.

Stany prowadzące do odwodnienia, takie jak wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, mogą spowodować zwiększenie stężenia metotreksatu i w konsekwencji nasilić jego toksyczność. W takich przypadkach stosowanie metotreksatu należy przerwać do czasu ustąpienia objawów.

Ważne jest, aby zidentyfikować pacjentów, u których stężenie leku mogło zwiększyć się w ciągu 48 godzin od podania metotreksatu, w przeciwnym razie jego toksyczne działanie może być nieodwracalne.

Biegunka i wrzodziejące zapalenie jamy ustnej mogą stanowić objawy toksycznego działania metotreksatu i wymagają przerwania leczenia. W przeciwnym razie może dojść do krwotocznego zapalenia jelit i zgonu z powodu perforacji jelita.

Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią krwawe wymioty, czarne zabarwienie stolca lub krew w stolcu.

Preparaty wielowitaminowe lub inne produkty lecznicze zawierające kwas foliowy, kwas folinowy lub inne ich pochodne mogą zmniejszyć skuteczność metotreksatu.

7.    Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania metotreksatu u dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących jego skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4.2).

Podczas stosowania metotreksatu może wystąpić nawrót zapalenia skóry wywołanego napromienianiem i nawrót oparzeń słonecznych (tzw. „reakcja przypomnienia”).

Zmiany skórne związane z łuszczycą mogą nasilić naświetlania promieniami UV i jednoczesnego podawania metotreksatu.

Jedna dawka produktu leczniczego zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, co oznacza, że zasadniczo „nie zawiera sodu“.

Przed podaniem produktu leczniczego Ebetrexat należy wykluczyć ciążę. U ludzi metotreksat działa toksycznie na zarodek, powoduje poronienia i wady wrodzone płodu. Metotreksat wpływa na spermatogenezę i oogenezę w czasie stosowania, co może zaburzać płodność. Działania te są prawdopodobnie przemijające po przerwaniu leczenia. Podczas leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu kobiety i mężczyźni powinni stosować skuteczną antykoncepcję.

Z pacjentami w wieku rozrodczym i ich partnerami należy omówić możliwe ryzyko związane z wpływem metotreksatu na reprodukcję i udzielić odpowiednich wskazówek (patrz punkt 4.6).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W doświadczeniach na zwierzętach wykazano, że niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas salicylowy, powodowały zmniejszenie kanalikowego wydzielania metotreksatu i w związku z tym nasilały jego działanie toksyczne. Jednak w badaniach klinicznych, w których NLPZ i kwas salicylowy stosowano jednocześnie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, nie obserwowano zwiększenia częstości działań niepożądanych. Dlatego podczas leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów metotreksatem w małej dawce można stosować wymienione leki, jednak wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarskim.

Regularne spożywanie alkoholu i stosowanie dodatkowo produktów leczniczych o działaniu hepatotoksycznym zwiększa prawdopodobieństwo toksycznego działania metotreksatu na wątrobę.

Pacjentów przyjmujących podczas leczenia metotreksatem produkty lecznicze o potencjalnym działaniu hepatotoksycznym (np. leflunomid, azatioprynę, sulfasalazynę i retinoidy) należy ściśle kontrolować ze względu na możliwość nasilenia działania hepatotoksycznego. Podczas terapii produktem leczniczym Ebetrexat należy unikać spożywania alkoholu.

Stosowanie dodatkowo produktów leczniczych o toksycznym działaniu na układ krwiotwórczy (np. metamizolu) zwiększa prawdopodobieństwo ciężkich działań hematotoksycznych metotreksatu.

Należy pamiętać o interakcjach farmakokinetycznych między metotreksatem, lekami przeciwdrgawkowymi (zmniejszenie stężenia metotreksatu we krwi) i 5-fluorouracylem (wydłużenie t/ 5-fluorouracylu).

Salicylany, fenylobutazon, fenytoina, barbiturany, leki uspokajające, doustne środki antykoncepcyjne, tetracykliny, pochodne aminofenazonu, sulfonamidy i kwas p-aminobenzoesowy wypierają metotreksat z miejsc wiązania z białkami osocza, zwiększając w ten sposób jego dostępność biologiczną (pośrednie zwiększenie dawki).

Probenecyd i słabe kwasy organiczne mogą zmniejszać kanalikowe wydzielanie metotreksatu, także pośrednio zwiększając jego dawkę.

W pojedynczych przypadkach antybiotyki, takie jak penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy, cyprofloksacyna i cefalotyna mogą zmniejszać klirens nerkowy metotreksatu, powodując w ten sposób zwiększenie jego stężenia w surowicy i toksyczne działanie na układ krwiotwórczy oraz pokarmowy.

Doustne antybiotyki, takie jak tetracykliny, chloramfenikol oraz niewchłanialne antybiotyki o szerokim zakresie działania mogą ograniczać jelitowe wchłanianie metotreksatu lub zaburzać krążenie jelitowo-wątrobowe przez niszczenie flory bakteryjnej jelit lub hamowanie aktywności metabolicznej bakterii.

W przypadku leczenia (wstępnego) substancjami, które mogą powodować działania niepożądane dotyczące szpiku kostnego (np. sulfonamidami, trimetoprymem z sulfametoksazolem, chloramfenikolem, pirymetaminą), należy uwzględnić ryzyko znacznych zaburzeń krwiotworzenia podczas leczenia metotreksatem.

Jednoczesne podawanie leków powodujących niedobór folianów (tj. sulfonamidy, trimetoprym z sulfametoksazolem) może nasilać toksyczność metotreksatu. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niedoborem kwasu foliowego.

Z drugiej strony, jednoczesne podawanie leków zawierających kwas folinowy lub preparatów witaminowych z kwasem foliowym lub jego pochodnymi, może zmniejszać skuteczność metotreksatu.

Podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Ebetrexat i innych przeciwreumatycznych produktów leczniczych (np. soli złota, penicylaminy, hydroksychlorochiny, sulfasalazyny, azatiopryny, cyklosporyny) na ogół nie należy spodziewać się nasilenia działań toksycznych metotreksatu.

Wprawdzie leczenie skojarzone metotreksatem i sulfasalazyną może zwiększać skuteczność metotreksatu przez hamowanie syntezy kwasu foliowego pod wpływem sulfasalazyny i w ten sposób zwiększać ryzyko działań toksycznych, jednak zjawisko to obserwowano zaledwie u pojedynczych pacjentów w kilku badaniach klinicznych.

Jednoczesne podawanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak omeprazol lub pantoprazol, może prowadzić do wystąpienia interakcji. Jednoczesne stosowanie metotreksatu i omeprazolu powodowało opóźnienie nerkowej eliminacji metotreksatu. W jednym przypadku skojarzone stosowanie metotreksatu i pantoprazolu spowodowało zahamowanie nerkowego wydalania 7-hydroksymetotreksatu, jednego z metabolitów metotreksatu, z towarzyszącymi bólami mięśni i dreszczami.

Metotreksat może zmniejszać klirens teofiliny. Dlatego podczas jednoczesnego podawania obu leków należy monitorować stężenie teofiliny we krwi.

Podczas leczenia metotreksatem należy unikać spożywania nadmiernej ilości napojów zawierających kofeinę lub teofilinę (kawy, napojów zawierających kofeinę, czarnej herbaty), gdyż skuteczność metotreksatu może być zmniejszona na skutek możliwej interakcji metotreksatu i metyloksantyn na poziomie do receptorów adenozynowych.

Leczenie skojarzone metotreksatem i leflunomidem może zwiększać ryzyko pancytopenii. Metotreksat zwiększa stężenie merkaptopuryn w surowicy. Dlatego skojarzone leczenie może wymagać modyfikacji dawki każdego z produktów leczniczych.

Należy zachować ostrożność stosując leczenie skojarzone metotreksatem i lekami immunomodulującymi, zwłaszcza w przypadku pacjentów poddawanym operacjom ortopedycznym, gdy ryzyko zakażenia jest duże.

Leki znieczulające zawierające tlenek azotu zwiększają wpływ metotreksatu na metabolizm kwasu foliowego i powodują ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego o trudnym do przewidzenia nasileniu oraz zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Działanie to można zmniejszyć podając folinian wapnia.

Kolestyramina może nasilić pozanerkową eliminację metotreksatu przez zakłócenie krążenia wątrobowego.

Podczas leczenia skojarzonego z innymi cytostatykami należy wziąć pod uwagę opóźnienie wydalania metotreksatu.

Radioterapia stosowana podczas leczenia metotreksatem może zwiększyć ryzyko martwicy tkanek miękkich lub kości.

Z uwagi na możliwy wpływ metotreksatu na układ odpornościowy metotreksat może osłabić skuteczność szczepień i powodować fałszywe wyniki badań oceniających odpowiedź immunologiczną (zabiegów immunologicznych rejestrujących reakcję immunologiczną). Podczas leczenia metotreksatem nie należy szczepić pacjenta żywymi szczepionkami (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Ebetrexat podczas ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ metotreksatu na rozród i rozwój płodu, zwłaszcza w pierwszym trymestrze (patrz punkt 5.3). Metotreksat wykazuje działanie teratogenne u ludzi. Donoszono o występowaniu obumarcia i (lub) wad wrodzonych płodów. Narażenie niewielkiej liczby kobiet w ciąży (42) na działanie metotreksatu związane było ze zwiększoną częstością (1:14) wad rozwojowych (czaszki, układu krążenia i kończyn). Kiedy podawanie metotreksatu zostało przerwane przed zapłodnieniem, obserwowano prawidłowy przebieg ciąży.

U kobiet w wieku rozrodczym trzeba wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem leczenia, stosując wiarygodne metody, np. wykonać test ciążowy. Kobietom nie wolno zachodzić w ciążę podczas leczenia metotreksatem. Pacjenci w wieku rozrodczym (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie terapii produktem leczniczym Ebetrexat i przynajmniej przez 6 miesięcy po jego zakończeniu (patrz punkt 4.4). Jeśli mimo to kobieta zajdzie w ciążę w tym czasie, powinna zasięgnąć porady lekarza dotyczącej związanego z leczeniem ryzyka uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią

Metotreksat przenika do mleka kobiecego i może działać szkodliwie na karmione piersią niemowlę, dlatego stosowanie produktu leczniczego w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Jeśli stosowanie metotreksatu w okresie laktacji jest konieczne, przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Ponieważ metotreksat może działać genotoksycznie, wszystkie kobiety, które planują ciążę, powinny skorzystać z poradnictwa genetycznego jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Mężczyźni także powinni zasięgnąć porady na temat możliwości przechowania nasienia przed rozpoczęciem terapii.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas leczenia mogą wystąpić objawy niepożądanego działania na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak uczucie zmęczenia i splątanie. Ebetrexat wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Występowanie i nasilenie działań niepożądanych produktu leczniczego Ebetrexat zależy od zastosowanej dawki i częstości jego podawania. Ciężkie działania niepożądane mogą jednak występować nawet po podaniu małych dawek metotreksatu, dlatego podczas leczenia konieczne jest regularne kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta w krótkich odstępach czasu.

Większość działań niepożądanych jest przemijająca, jeśli zostaną wcześnie rozpoznane. W razie wystąpienia działań niepożądanych należy zmniejszyć dawkę lub przerwać stosowanie metotreksatu i wdrożyć odpowiednie postępowanie (patrz punkt 4.9). Leczenie metotreksatem można wznowić wyłącznie z zachowaniem ostrożności, po przeanalizowaniu konieczności dalszego leczenia oraz z pełną świadomością możliwego nawrotu działań toksycznych.

Częstości w poniższej tabeli określono według następujących definicji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Szczegółowe informacje przedstawiono w tabeli. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się znaczeniem.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Posocznica,

zakażenia

oportunistyczne

(mogą być

śmiertelne w

niektórych

przypadkach),

zakażenia

wywołane

wirusem

cytomegalii.

Ponadto

notowano

nokardiozę,

histoplazmozę i

kryptokokozę

oraz rozsiane

zakażenie

wirusem

opryszczki

zwykłej.

Zaburzenia

serca

Zapalenie

osierdzia,

wysięk

osierdziowy,

tamponada

osierdzia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego *

Leukopenia,

małopłytkowoś

ć,

niedokrwistość

Pancytopenia,

agranulocytoza,

zaburzenia

krwiotworzenia

Niedokrwistość

megaloblasty-

czna

Ciężkie

zahamowanie

czynności szpiku

kostnego,

niedokrwistość

aplastyczna.

Limfadenopatia,

choroby

limfoproliferacyj

ne (częściowo

odwracalne),

eozynofilia i

neutropenia.

Pierwszymi

objawami

zagrażających

życiu powikłań

mogą być:

gorączka, ból

gardła,

owrzodzenie

błony śluzowej

jamy ustnej,

dolegliwości

grypopodobne,

silne

wyczerpanie, krwawienie z nosa i krwotok skórny. Jeśli liczba krwinek znacząco się zmniejszy, stosowanie metotreksatu należy

niezwłocznie

przerwać.

Zaburzenia

układu

immunolo

gicznego

Reakcje

alergiczne,

wstrząs

anafilaktyczny

Immunosupresja, niedobór gamma-globulin we krwi, alergiczne zapalenie naczyń

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Cukrzyca

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Wahania

nastroju

Bezsenność

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy, uczucie zmęczenia, senność

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, splątanie, napady drgawek

Ból, osłabienie siły mięśni lub parestezje w kończynach, zaburzenia smaku

Leukoence-

falopatia

(metaliczny posmak), ostre jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z odczynem oponowym (porażenie, wymioty)

Zaburzenia

oka

Ciężkie

zaburzenia

widzenia

Zapalenie

spojówek,

retynopatia

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Pojedyncze

przypadki

chłoniaka

złośliwego, który

u wielu

pacjentów

ustępował po

przerwaniu

leczenia

metotreksatem.

W najnowszym

badaniu nie

ustalono związku

między

leczeniem

metotreksatem a

zwiększoną

częstością

chłoniaków.

Zaburzenia

naczyniowe

Zapalenie naczyń krwionośnych (jako objaw ciężkiej toksyczności)

Niedociśnienie

tętnicze,

zdarzenia

zakrzepowo-

zatorowe (w

tym zakrzepica

tętnic i naczyń

mózgu,

zakrzepowe

zapalenie żył,

zakrzepica żył

głębokich,

zakrzepica

naczyń

siatkówki,

zatorowość

płucna).

Zaburzenia układu oddechowego , klatki piersiowej i śródpiersia

Powikłania

płucne

spowodowane

śródmiąższo

wym

zapaleniem pęcherzyków płucnych lub zapaleniem tkanki płucnej (pneumonitis) z wysiękiem oraz zgon związany z tymi

powikłaniami

Zwłóknienie płuc

Zapalenie

gardła,

bezdech,

reakcje

przypominając e astmę oskrzelową z kaszlem i zmianami patologicznymi w badaniach czynności płuc

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii i inne zakażenia płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Wysięk opłucnowy.

(niezależnie od dawki i czasu trwania leczenia metotreksatem)

. Najczęstszymi

objawami są:

ogólne złe

samopoczucie;

suchy,

drażniący

kaszel;

skrócenie

oddechu

postępujące do

duszności

spoczynkowej,

ból w klatce

piersiowej,

gorączka.

Podejrzenie

wystąpienia

takich

powikłań

wymaga

natychmiastow

ego przerwania

leczenia

produktem

Ebetrexat i

wykluczenia

zakażenia (w

tym zapalenia

płuc).

Zaburzenia żołądka i jelit

Utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, zapalenie i owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła

(zwłaszcza w pierwszych 2448 godzinach po podaniu produktu leczniczego Ebetrexat). Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność.

Biegunka (zwłaszcza w pierwszych 2448 godzinach od podania produktu leczniczego Ebetrexat).

Owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Zapalenie jelit, smoliste stolce, zapalenie dziąseł, zespół złego

wchłaniania

Krwawe

wymioty,

toksyczne

zapalenie

okrężnicy z

poszerzeniem jej

światła

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

(AlAT, AspAT,

fosfatazy

zasadowej) i

stężenia

bilirubiny.

Rozwój stłuszczenia, zwłóknienia i marskości wątroby (występuje często mimo regularnego monitorowania i

Ostre zapalenie wątroby i działanie hepatotoksyczn e

Reaktywacja

przewlekłego

zapalenia

wątroby, ostre

zwyrodnienie

wątroby,

niewydolność

wątroby.

Ponadto

prawidłowych

aktywności

enzymów

wątrobowych);

zmniejszenie

stężenia albumin

w surowicy.

obserwowano

zapalenie

wątroby

wywołane przez herpes simplex z niewydolnością wątroby (patrz także uwagi dotyczące biopsji wątroby w punkcie 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, rumień, świąd

Pokrzywka,

uczulenie na

światło,

zwiększona

pigmentacja

skóry, utrata

włosów,

zaburzenia

gojenia się ran,

powiększenie

guzków

reumatycznych,

półpasiec,

bolesność zmian

łuszczycowych

(zmiany

łuszczycowe

mogą się

zaostrzyć na

skutek

naświetlania

promieniami UV

podczas leczenia

metotreksatem,

patrz także punkt

4.4); ciężkie

reakcje

toksyczne:

zapalenie

naczyń,

opryszczko-

podobne

wykwity skórne,

zespół Stevensa i

Johnsona,

toksyczne

martwicze

oddzielanie się

naskórka (zespół

Lyella).

Nasilenie

zmian

pigmentacyjny ch paznokci, oddzielanie się płytki

paznokciowej,

trądzik,

wybroczyny,

krwawe

wylewy,

rumień

wielopostaciow y, rumieniowe wysypki skórne.

Ostra zanokcica,

czyraczność,

teleangiektazje,

zapalenie

gruczołów

potowych.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, ból

mięśni,

osteoporoza

Złamania z przeciążenia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zapalenie i owrzodzenia błony śluzowej pęcherza moczowego (może być z krwiomoczem), bolesne

Niewydolność

nerek,

skąpomocz,

bezmocz,

azotemia

Białkomocz

oddawanie

moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Po

domięśniowym podaniu metotreksatu mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane (uczucie pieczenia) lub uszkodzenia tkanki (powstanie jałowego ropnia, zanik tkanki tłuszczowej) w miejscu podania.

Gorączka. Podskórne podanie metotreksatu było dobrze tolerowane. Obserwowano tylko lekkie reakcje skórne, a ich liczba zmniejszała się podczas trwania leczenia.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zapalenie i owrzodzenia błony śluzowej pochwy

Oligospermia,

zaburzenia

miesiączkowan

ia

Zanik popędu

płciowego,

impotencja,

upławy,

niepłodność,

ginekomastia

Wystąpienie i nasilenie działań niepożądanych zależy od dawki i częstości podawania metotreksatu. Jednak ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych nawet po zastosowaniu małych dawek, konieczne jest systematyczne monitorowanie stanu pacjentów przez lekarza w krótkich odstępach czasu.

Kiedy metotreksat podaje się drogą domięśniową, często mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane (uczucie palenia) lub uszkodzenie tkanek (powstawanie jałowych ropni, uszkodzenie tkanki tłuszczowej) w miejscu wstrzyknięcia. Metotreksat podawany podskórnie jest miejscowo dobrze tolerowany. Obserwowano jedynie łagodne miejscowe reakcje skórne, ustępujące podczas terapii.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Toksyczne działanie metotreksatu dotyczy głównie układu krwiotwórczego i przewodu pokarmowego. Do objawów przedawkowania należą leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, pancytopenia, neutropenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, uogólnione zapalenie błon śluzowych, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, owrzodzenie i krwawienie z przewodu pokarmowego. U niektórych pacjentów objawy przedawkowania nie występowały.

Istnieją doniesienia o zgonach na skutek posocznicy, wstrząsu septycznego, niewydolności nerek i niedokrwistości aplastycznej.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Folinian wapnia jest specyficzną odtrutką neutralizującą niepożądane działania toksyczne metotreksatu.

W przypadku omyłkowego przedawkowania należy w ciągu godziny podać dożylnie lub domięśniowo dawkę folinianu wapnia równą lub większą od podanej dawki metotreksatu. W celu ustalenia dawki zaleca się wcześniejsze monitorowanie stężenia metotreksatu. Podawanie folinianu wapnia należy kontynuować do czasu uzyskania stężenia metotreksatu w surowicy poniżej 10-7 mol/l.

W razie znacznego przedawkowania nawodnienie i alkalizacja moczu mogą być konieczne, aby zapobiec wytrącaniu się metotreksatu i (lub) jego metabolitów w kanalikach nerkowych. Wykazano, ze ani hemodializa, ani dializa otrzewnowa nie zwiększają eliminacji metotreksatu. Donoszono o skutecznym usuwaniu metotreksatu z krążenia stosując ostrą, przerywaną hemodializę z użyciem wysokoprzepływowych dializatorów.

U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów lub łuszczycą zwykłą podawanie kwasu foliowego lub folinowego może zmniejszyć działanie toksyczne metotreksatu (objawy ze strony żołądka i jelit, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, łysienie i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych), patrz punkt 4.5. Przed zastosowaniem produktów leczniczych zawierających kwas foliowy zaleca się oznaczenie stężenia witaminy B12, gdyż kwas foliowy może maskować objawy niedoboru witaminy B12, zwłaszcza u pacjentów w wieku powyżej 50 lat.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki immunosupresyjne, analogi kwasu foliowego, kod ATC: L01BA01

Metotreksat jest analogiem kwasu foliowego, który jako antymetabolit należy do związków cytotoksycznych. Jego działanie polega na kompetycyjnym hamowaniu reduktazy dihydrofolianu i w konsekwencji do zahamowania syntezy DNA. Dotychczas nie wyjaśniono, czy skuteczność metotreksatu w leczeniu łuszczycy, łuszczycowego zapalenia stawów i przewlekłego zapalenia wielostawowego wynika z działania przeciwzapalnego, czy immunosupresyjnego oraz w jakim stopniu mechanizm ten zależy od zwiększenia pozakomórkowego stężenia adenozyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym metotreksat jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Gdy metotreksat podawany jest w małych dawkach (7,5 do 80 mg/m2 pc.), jego średnia biodostępność wynosi około 70%, chociaż możliwe są znaczne różnice między- i wewnątrzosobnicze (25%-100%). Maksymalne stężenia w osoczu osiągane są w ciągu 1-2 godzin. Biodostępność metotreksatu jest podobna po podaniu podskórnym, domięśniowym i dożylnym. Około 50% metotreksatu wiąże się z białkami osocza. W fazie dystrybucji metotreksat kumuluje się głównie w wątrobie, nerkach i śledzionie w postaci poliglutaminianów, które zalegają w tych narządach przez kilka tygodni lub miesięcy. Metotreksat podawany w małych dawkach przenika do płynów ustrojowych w minimalnych ilościach; po podaniu dużych dawek (300 mg/kg mc.) stężenia w płynach ustrojowych wynosiły od 4 do 7 ^g/ml. Średni końcowy okres półtrwania wynosi 6-7 godzin i wykazuje znaczną zmienność (od 3 do 17 godzin). U pacjentów z wysiękiem opłucnowym, wodobrzuszem lub innymi stanami zwiększającymi objętość tzw. trzeciej przestrzeni, okres półtrwania może być do 4 razy dłuższy.

Około 10% podanej dawki metotreksatu jest metabolizowane w wątrobie. Głównym metabolitem jest 7-hydroksymetotreksat.

Metotreksat jest wydalany przez nerki głównie w postaci niezmienionej, drogą przesączania kłębuszkowego i czynnego wydzielania w kanalikach proksymalnych.

Około 5%-20% metotreksatu i 1%-5% 7-hydroksymetotreksatu zostaje wydalone z żółcią. Metotreksat jest w znacznych ilościach obecny w krążeniu jelitowo-wątrobowym.

U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie metotreksatu jest znacząco wydłużone. Nie wiadomo, czy eliminacja metotreksatu jest zmniejszona u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Metotreksat przenika przez barierę łożyska u szczurów i małp.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Badania toksyczności przewlekłej u myszy, szczurów i psów wykazały toksyczne działania w postaci zmian w przewodzie pokarmowym, zahamowania czynności szpiku kostnego i uszkodzenia wątroby.

Genotoksyczność i rakotwórczość

Metotreksat nie działał rakotwórczo w długotrwałych badaniach na szczurach, myszach i chomikach. Metotreksat wywołuje mutacje genowe i chromosomalne zarówno in vitro, jak i in vivo. Zakłada się, że metotreksat działa mutagennie także u ludzi.

Toksyczny wpływ na reprodukcje i rozwój płodu

Wykazano, że metotreksat działa teratogennie wobec czterech gatunków zwierząt (szczurów, myszy, królików i kotów). Badania prowadzone na małpach Rhesus wykazały brak wad wrodzonych podobnych do tych, jakie obserwowano u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Produkt leczniczy należy zużyć bezpośrednio po otwarciu. Patrz punkt 6.6.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułko-strzykawka z bezbarwnego szkła (typ I), zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, pełniącym funkcję tłoka, igła jednorazowego użytku i gazik nasączony alkoholem, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 1, 4 lub 5 ampułko-strzykawek z 0,75 ml, 1 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml roztworu do wstrzykiwań.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sposób postępowania z produktem leczniczym i jego utylizacja muszą być zgodne z zasadami postępowania z lekami cytotoksycznymi oraz z obowiązującymi przepisami krajowymi. Kobiety w ciąży z personelu medycznego nie powinny przygotowywać i (lub) podawać produktu leczniczego Ebetrexat.

Tylko do jednorazowego użytku. Niewykorzystany roztwór należy zniszczyć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi leków cytotoksycznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG,

Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16181

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

8.12.2009/17.04.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.01.2013

18 AT/H/0222/001/IB/008

Ebetrexat