Imeds.pl

Ebrantil 25 5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ebrantil 25

5 mg/ml    roztwór do wstrzykiwań

(Urapidilum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można było ponownie ją przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ebrantil 25 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ebrantil 25

3.    Jak stosować lek Ebrantil 25

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ebrantil 25

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST EBRANTIL 25 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Urapidyl, będący substancją czynną leku Ebrantil 25, prowadzi do równoczesnego obniżenia

skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego przez zmniejszenie oporu obwodowego. Tętno

przeważnie pozostaje niezmienione.

Rzut minutowy serca nie ulega zmianie pod wpływem leku Ebrantil 25, jednak może wzrosnąć

w przypadku, gdy był obniżony w wyniku zwiększonego obciążenia następczego.

Ebrantil 25 stosowany jest:

•    w stanach nagłych w przebiegu nadciśnienia tętniczego, np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postaci nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne;

•    w kontrolowanym obniżaniu ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EBRANTIL 25

Nie należy stosować leku Ebrantil 25 w przypadku pacjentów:

•    z nadwrażliwością na substancję czynną i (lub) pozostałe składniki leku;

•    ze zwężeniem cieśni aorty lub przetoką tętniczo-żylną (z wyjątkiem nieczynnej hemodynamicznie przetoki do dializy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ebrantil 25:

•    u pacjentów z niewydolnością serca, której przyczyną jest uszkodzenie mechaniczne (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej), zatorowość tętnicy płucnej lub zaburzona czynność serca z przyczyn okołosercowych;

•    u dzieci - brak doświadczeń w stosowaniu leku w tej grupie pacjentów;

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (konieczne może być zmniejszenie dawki leku Ebrantil 25);

•    u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (konieczne może być zmniejszenie dawki leku Ebrantil 25);

•    u pacjentów w podeszłym wieku. Ze względu na zmienioną wrażliwość osób w podeszłym wieku, leki obniżające ciśnienie należy stosować początkowo w mniejszych dawkach;

•    u pacjentów leczonych równocześnie cymetydyną (patrz również: Stosowanie innych leków).

Jeśli podano wcześniej inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, przed podaniem leku Ebrantil 25 należy czekać na uwidocznienie wpływu podanego leku na wartość ciśnienia, a następnie odpowiednio zmniejszyć dawkowanie leku Ebrantil 25.

Nadmiernie szybki spadek ciśnienia krwi może prowadzić do zwolnienia lub zatrzymania akcji serca. Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Ebrantil 25 w czasie ciąży, chyba że ze wskazań doraźnych.

Karmienie piersią

Ebrantil 25 nie może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Ze względu na indywidualną reakcję na lek, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być upośledzona. Może to się zdarzyć zwłaszcza na początku leczenia, przy zwiększeniu dawki leku, zmianie leku na inny oraz w przypadku spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku.

Stosowanie leku Ebrantil 25 z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie urapidylu zmniejszające ciśnienie krwi może być nasilone:

•    przez jednoczesne stosowanie antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych (np. klonidyna), leków rozszerzających naczynia oraz innych leków obniżających ciśnienie;

•    przez odwodnienie organizmu spowodowane np. wymiotami lub biegunką;

•    alkohol.

Równoczesne stosowanie cymetydyny (lek przeciw nadkwasocie) może spowodować wzrost stężenia urapidylu w surowicy o 15%.

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących wzajemnego oddziaływania leku Ebrantil 25 i inhibitorów konwertazy angiotensyny (leki stosowane w nadciśnieniu i chorobach serca), nie należy stosować tych leków równocześnie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK EBRANTIL 25

Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postaci nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne.

1)    Wstrzyknięcia dożylne

10 do 50 mg urapidylu należy powoli podawać dożylnie z jednoczesnym monitorowaniem ciśnienia krwi. Obniżenie ciśnienia występuje zwykle w ciągu 5 minut po podaniu leku. W zależności od reakcji, podanie leku Ebrantil 25 można powtórzyć.

2)    Wlew kroplowy dożylny lub wlew ciągły z użyciem pompy infuzyjnej

   W celu utrzymania poziomu ciśnienia tętniczego uzyskanego po wstrzyknięciu, należy przygotować w następujący sposób wlew kroplowy roztworu:

do 500 ml roztworu do infuzji np. 0,9% roztworu chlorku sodu, 5% lub 10% roztworu glukozy, należy dodać 250 mg urapidylu (10 ampułek leku Ebrantil 25).

•    Jeżeli dawkę podtrzymującą podaje się przy użyciu pompy infuzyjnej, należy 100 mg urapidylu (4 ampułki leku Ebrantil 25) rozcieńczyć w strzykawce pompy infuzyjnej jednym z podanych wyżej roztworów infuzyjnych do objętości 50 ml.

Maksymalne stężenie urapidylu w roztworze do infuzji nie może być większe niż 4 mg/ml.

Szybkość podawania:

Szybkość wlewu zależy od indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Zalecana początkowa maksymalna szybkość podawania wynosi 2 mg/min.

Dawka podtrzymująca:

Średnio 9 mg/godz.: dotyczy to 250 mg urapidylu dodanego do 500 ml roztworu infuzyjnego (1 mg = 44 krople = 2,2 ml).

Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

Schemat dawkowania

Spadek ciśnienia tętniczego po 2 min.

Spadek ciśnienia tętniczego po 2 min.

Spadek ciśnienia tętniczego po 2 min.Uwaga

•    W trakcie dożylnego podawania leku Ebrantil 25 zarówno w postaci wstrzykiwań jak i infuzji, pacjent musi znajdować się w pozycji leżącej.

•    Utrzymanie ciśnienia tętniczego na zamierzonym poziomie uzyskuje się przez zastosowanie po wstrzyknięciu ciągłego wlewu kroplowego lub infuzji przy użyciu pompy infuzyjnej.

•    Możliwe są pojedyncze lub powtarzane wstrzyknięcia i wlewy dożylne. Wstrzyknięcia mogą być łączone następnie z wlewem.

•    Możliwe jest równoległe zastosowanie leku doustnego o działaniu hipotensyjnym w trakcie pozajelitowego stosowania leku Ebrantil 25.

•    Ze względu na bezpieczeństwo toksykologiczne leku Ebrantil 25 można podawać pozajelitowo przez okres do 7 dni. Nie należy przedłużać tego okresu. Leczenie pozajelitowe może być powtórzone w przypadku ponownego wzrostu ciśnienia krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ebrantil 25

Objawy przedawkowania obejmują:

-    objawy ze strony układu krążenia: zawroty głowy, ortostatyczny spadek ciśnienia krwi oraz omdlenie;

-    objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zmęczenie i zmniejszona szybkość reakcji.

Leczenie przedawkowania:

W przypadku przedawkowania należy natychmiast powiadomić lekarza.

Nadmiernemu obniżeniu ciśnienia krwi można przeciwdziałać poprzez ułożenie pacjenta z wysoko uniesionymi nogami i odpowiednie nawodnienie organizmu.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ebrantil 25 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość z podanych poniżej działań niepożądanych jest wynikiem nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi. Jak wynika z dotychczasowego doświadczenia, działania niepożądane ustępują po kilku minutach, nawet podczas wlewu kroplowego. W zależności od ich nasilenia, należy rozważyć przerwanie leczenia.

W trakcie leczenia lekiem Ebrantil 25 mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób): nudności, bóle głowy, zawroty głowy. Niezbyt częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób): kołatanie serca, tachykardia, bradykardia, uczucie ucisku za mostkiem, duszność, objawy przypominające dusznicę bolesną, wymioty, zmęczenie, niemiarowa akcja serca, nagłe pocenie się.

Rzadkie (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10 000 osób): priapizm, przekrwienie błony śluzowej nosa, reakcje alergiczne takie jak świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka.

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), w tym pojedyncze przypadki: zmniejszenie liczby płytek krwi*, niepokój.

* Przy podawaniu urapidylu w postaci tabletek obserwowano pojedyncze przypadki zmniejszenia liczby płytek krwi. Badania immunohematologiczne nie wykazały jednak związku przyczynowego z leczeniem urapidylem.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EBRANTIL 25

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie należy stosować leku Ebrantil 25 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ebrantil 25

Substancją czynną leku jest urapidyl (Urapidilum)

5 ml (1 ampułka) roztworu do wstrzykiwań zawiera 25 mg urapidylu (Urapidilum) w postaci chlorowodorku urapidylu.

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg urapidylu (Urapidilum).

Inne składniki leku to: glikol propylenowy, disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan

dwuwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ebrantil 25 i co zawiera opakowanie

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Opakowanie zawiera 5 ampułek po 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Tel.: + 48 22 608 13 00 Faks: + 48 22 608 13 03

Wytwórca

Takeda GmbH Byk-Gulden Strasse 2 D-78467 Konstanz, Niemcy

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austria

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Uwaga

Lek Ebrantil 25 ma kwaśny odczyn i nie należy go mieszać z roztworami do wstrzykiwań i roztworami infuzyjnymi o charakterze zasadowym, ponieważ może to wywołać zmętnienie i wytrącenie osadu.

Przygotowany do użycia roztwór do infuzji jest stabilny chemicznie i fizycznie przez 50 godz. w temperaturze 15 - 25°C.

Aby zachować czystość mikrobiologiczną, roztwór powinien być wykorzystany bezpośrednio po przygotowaniu. Jeśli nie podaje się roztworu do infuzji bezpośrednio po przygotowaniu, za czas i warunki przechowywania oraz podawania roztworu do infuzji odpowiada personel medyczny.

Roztwór do infuzji może być wykorzystany w ciągu 50 godzin od przygotowania, pod warunkiem, że sporządzono i przechowywano go w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

5