+ iMeds.pl

Ebrantil 25 5 mg/mlUlotka Ebrantil 25

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ebrantil 25

5 mg/ml    roztwór do wstrzykiwań

(Urapidilum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można było ponownie ją przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ebrantil 25 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ebrantil 25

3.    Jak stosować lek Ebrantil 25

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ebrantil 25

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST EBRANTIL 25 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Urapidyl, będący substancją czynną leku Ebrantil 25, prowadzi do równoczesnego obniżenia

skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego przez zmniejszenie oporu obwodowego. Tętno

przeważnie pozostaje niezmienione.

Rzut minutowy serca nie ulega zmianie pod wpływem leku Ebrantil 25, jednak może wzrosnąć

w przypadku, gdy był obniżony w wyniku zwiększonego obciążenia następczego.

Ebrantil 25 stosowany jest:

•    w stanach nagłych w przebiegu nadciśnienia tętniczego, np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postaci nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne;

•    w kontrolowanym obniżaniu ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EBRANTIL 25

Nie należy stosować leku Ebrantil 25 w przypadku pacjentów:

•    z nadwrażliwością na substancję czynną i (lub) pozostałe składniki leku;

•    ze zwężeniem cieśni aorty lub przetoką tętniczo-żylną (z wyjątkiem nieczynnej hemodynamicznie przetoki do dializy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ebrantil 25:

•    u pacjentów z niewydolnością serca, której przyczyną jest uszkodzenie mechaniczne (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej), zatorowość tętnicy płucnej lub zaburzona czynność serca z przyczyn okołosercowych;

•    u dzieci - brak doświadczeń w stosowaniu leku w tej grupie pacjentów;

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (konieczne może być zmniejszenie dawki leku Ebrantil 25);

•    u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (konieczne może być zmniejszenie dawki leku Ebrantil 25);

•    u pacjentów w podeszłym wieku. Ze względu na zmienioną wrażliwość osób w podeszłym wieku, leki obniżające ciśnienie należy stosować początkowo w mniejszych dawkach;

•    u pacjentów leczonych równocześnie cymetydyną (patrz również: Stosowanie innych leków).

Jeśli podano wcześniej inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, przed podaniem leku Ebrantil 25 należy czekać na uwidocznienie wpływu podanego leku na wartość ciśnienia, a następnie odpowiednio zmniejszyć dawkowanie leku Ebrantil 25.

Nadmiernie szybki spadek ciśnienia krwi może prowadzić do zwolnienia lub zatrzymania akcji serca. Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Ebrantil 25 w czasie ciąży, chyba że ze wskazań doraźnych.

Karmienie piersią

Ebrantil 25 nie może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Ze względu na indywidualną reakcję na lek, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być upośledzona. Może to się zdarzyć zwłaszcza na początku leczenia, przy zwiększeniu dawki leku, zmianie leku na inny oraz w przypadku spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku.

Stosowanie leku Ebrantil 25 z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie urapidylu zmniejszające ciśnienie krwi może być nasilone:

•    przez jednoczesne stosowanie antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych (np. klonidyna), leków rozszerzających naczynia oraz innych leków obniżających ciśnienie;

•    przez odwodnienie organizmu spowodowane np. wymiotami lub biegunką;

•    alkohol.

Równoczesne stosowanie cymetydyny (lek przeciw nadkwasocie) może spowodować wzrost stężenia urapidylu w surowicy o 15%.

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących wzajemnego oddziaływania leku Ebrantil 25 i inhibitorów konwertazy angiotensyny (leki stosowane w nadciśnieniu i chorobach serca), nie należy stosować tych leków równocześnie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK EBRANTIL 25

Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postaci nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne.

1)    Wstrzyknięcia dożylne

10 do 50 mg urapidylu należy powoli podawać dożylnie z jednoczesnym monitorowaniem ciśnienia krwi. Obniżenie ciśnienia występuje zwykle w ciągu 5 minut po podaniu leku. W zależności od reakcji, podanie leku Ebrantil 25 można powtórzyć.

2)    Wlew kroplowy dożylny lub wlew ciągły z użyciem pompy infuzyjnej

   W celu utrzymania poziomu ciśnienia tętniczego uzyskanego po wstrzyknięciu, należy przygotować w następujący sposób wlew kroplowy roztworu:

do 500 ml roztworu do infuzji np. 0,9% roztworu chlorku sodu, 5% lub 10% roztworu glukozy, należy dodać 250 mg urapidylu (10 ampułek leku Ebrantil 25).

•    Jeżeli dawkę podtrzymującą podaje się przy użyciu pompy infuzyjnej, należy 100 mg urapidylu (4 ampułki leku Ebrantil 25) rozcieńczyć w strzykawce pompy infuzyjnej jednym z podanych wyżej roztworów infuzyjnych do objętości 50 ml.

Maksymalne stężenie urapidylu w roztworze do infuzji nie może być większe niż 4 mg/ml.

Szybkość podawania:

Szybkość wlewu zależy od indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Zalecana początkowa maksymalna szybkość podawania wynosi 2 mg/min.

Dawka podtrzymująca:

Średnio 9 mg/godz.: dotyczy to 250 mg urapidylu dodanego do 500 ml roztworu infuzyjnego (1 mg = 44 krople = 2,2 ml).

Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

Schemat dawkowania

Spadek ciśnienia tętniczego po 2 min.

Spadek ciśnienia tętniczego po 2 min.

Spadek ciśnienia tętniczego po 2 min.Uwaga

•    W trakcie dożylnego podawania leku Ebrantil 25 zarówno w postaci wstrzykiwań jak i infuzji, pacjent musi znajdować się w pozycji leżącej.

•    Utrzymanie ciśnienia tętniczego na zamierzonym poziomie uzyskuje się przez zastosowanie po wstrzyknięciu ciągłego wlewu kroplowego lub infuzji przy użyciu pompy infuzyjnej.

•    Możliwe są pojedyncze lub powtarzane wstrzyknięcia i wlewy dożylne. Wstrzyknięcia mogą być łączone następnie z wlewem.

•    Możliwe jest równoległe zastosowanie leku doustnego o działaniu hipotensyjnym w trakcie pozajelitowego stosowania leku Ebrantil 25.

•    Ze względu na bezpieczeństwo toksykologiczne leku Ebrantil 25 można podawać pozajelitowo przez okres do 7 dni. Nie należy przedłużać tego okresu. Leczenie pozajelitowe może być powtórzone w przypadku ponownego wzrostu ciśnienia krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ebrantil 25

Objawy przedawkowania obejmują:

-    objawy ze strony układu krążenia: zawroty głowy, ortostatyczny spadek ciśnienia krwi oraz omdlenie;

-    objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zmęczenie i zmniejszona szybkość reakcji.

Leczenie przedawkowania:

W przypadku przedawkowania należy natychmiast powiadomić lekarza.

Nadmiernemu obniżeniu ciśnienia krwi można przeciwdziałać poprzez ułożenie pacjenta z wysoko uniesionymi nogami i odpowiednie nawodnienie organizmu.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ebrantil 25 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość z podanych poniżej działań niepożądanych jest wynikiem nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi. Jak wynika z dotychczasowego doświadczenia, działania niepożądane ustępują po kilku minutach, nawet podczas wlewu kroplowego. W zależności od ich nasilenia, należy rozważyć przerwanie leczenia.

W trakcie leczenia lekiem Ebrantil 25 mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób): nudności, bóle głowy, zawroty głowy. Niezbyt częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób): kołatanie serca, tachykardia, bradykardia, uczucie ucisku za mostkiem, duszność, objawy przypominające dusznicę bolesną, wymioty, zmęczenie, niemiarowa akcja serca, nagłe pocenie się.

Rzadkie (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10 000 osób): priapizm, przekrwienie błony śluzowej nosa, reakcje alergiczne takie jak świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka.

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), w tym pojedyncze przypadki: zmniejszenie liczby płytek krwi*, niepokój.

* Przy podawaniu urapidylu w postaci tabletek obserwowano pojedyncze przypadki zmniejszenia liczby płytek krwi. Badania immunohematologiczne nie wykazały jednak związku przyczynowego z leczeniem urapidylem.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EBRANTIL 25

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie należy stosować leku Ebrantil 25 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ebrantil 25

Substancją czynną leku jest urapidyl (Urapidilum)

5 ml (1 ampułka) roztworu do wstrzykiwań zawiera 25 mg urapidylu (Urapidilum) w postaci chlorowodorku urapidylu.

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg urapidylu (Urapidilum).

Inne składniki leku to: glikol propylenowy, disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan

dwuwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ebrantil 25 i co zawiera opakowanie

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Opakowanie zawiera 5 ampułek po 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Tel.: + 48 22 608 13 00 Faks: + 48 22 608 13 03

Wytwórca

Takeda GmbH Byk-Gulden Strasse 2 D-78467 Konstanz, Niemcy

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austria

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Uwaga

Lek Ebrantil 25 ma kwaśny odczyn i nie należy go mieszać z roztworami do wstrzykiwań i roztworami infuzyjnymi o charakterze zasadowym, ponieważ może to wywołać zmętnienie i wytrącenie osadu.

Przygotowany do użycia roztwór do infuzji jest stabilny chemicznie i fizycznie przez 50 godz. w temperaturze 15 - 25°C.

Aby zachować czystość mikrobiologiczną, roztwór powinien być wykorzystany bezpośrednio po przygotowaniu. Jeśli nie podaje się roztworu do infuzji bezpośrednio po przygotowaniu, za czas i warunki przechowywania oraz podawania roztworu do infuzji odpowiada personel medyczny.

Roztwór do infuzji może być wykorzystany w ciągu 50 godzin od przygotowania, pod warunkiem, że sporządzono i przechowywano go w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

5

Ebrantil 25

Charakterystyka Ebrantil 25

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ebrantil 25, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml (1 ampułka) roztworu do wstrzykiwań zawiera 25 mg urapidylu (Urapidilum) w postaci chlorowodorku urapidylu.

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg urapidylu (Urapidilum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego, np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne.

•    Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

   Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego, np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farm akologiczne.

1)    Wstrzyknięcia dożylne

10 do 50 mg urapidylu należy powoli podawać dożylnie z jednoczesnym monitorowaniem ciśnienia krwi. Obniżenie ciśnienia występuje zwykle w ciągu 5 minut po podaniu produktu. W zależności od reakcji, podanie produktu Ebrantil 25 można powtórzyć.

2)    Wlew kroplowy dożylny lub wlew ciągły z użyciem pompy infuzyjnej

   W celu utrzymania poziomu ciśnienia tętniczego uzyskanego po wstrzyknięciu, należy przygotować wlew kroplowy roztworu w następujący sposób:

do 500 ml roztworu do infuzji, np. 0,9% roztworu chlorku sodu, 5% lub 10% roztworu glukozy, należy dodać 250 mg urapidylu (10 ampułek produktu Ebrantil 25).

•    Jeżeli dawkę podtrzymującą podaje się przy użyciu pompy infuzyjnej, należy 100 mg urapidylu (4 ampułki produktu Ebrantil 25) rozcieńczyć w strzykawce pompy infuzyjnej jednym

z podanych wyżej roztworów infuzyjnych do objętości 50 ml.

Maksymalne stężenie urapidylu w roztworze do infuzji nie może być większe niż 4 mg/ml.

Szybkość podawania:

Szybkość wlewu zależy od indywidualnej reakcji pacjenta na produkt.

Zalecana początkowa maksymalna szybkość podawania wynosi 2 mg/min.

Dawka podtrzymująca:

Średnio 9 mg/godz.: dotyczy to 250 mg urapidylu dodanego do 500 ml roztworu infuzyjnego (1 mg = 44 krople = 2,2 ml).

• Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

Utrzymanie ciśnienia tętniczego na zamierzonym poziomie uzyskuje się przez zastosowanie po wstrzyknięciu ciągłego wlewu kroplowego lub wlewu z użyciem pompy infuzyjnej.

Schemat dawkowania

Wstrzyknięcie dożylne 25 mg urapidylu (= 5 ml roztworu do wstrzykiwań)

Spadek ciśnienia tętniczego po 2 min

Utrzymywanie ciśnienia krwi na zamierzonym poziomie poprzez

po 2 min

Brak spadku ciśnienia krwi

ciągłą infuzję produktu Ebrantil 25

Wstrzyknięcie dożylne 25 mg urapidylu (= 5 ml roztworu do wstrzykiwań)

Spadek ciśnienia tętniczego po 2 min

Początkowo podawać do 6 mg urapidylu w ciągu 1-2 minut, następnie dawkę zmniejszyć.

po 2 min

Brak spadku ciśnienia krwi

Powolne wstrzyknięcie dożylne 50 mg urapidylu (= 10 ml roztworu do wstrzykiwań)

Spadek ciśnienia tętniczego po 2 min

Ogólne wskazówki

•    W trakcie dożylnego podawania produktu Ebrantil 25, zarówno w postaci wstrzykiwań, jak i infuzji, pacjent musi znajdować się w pozycji leżącej.

•    Możliwe są pojedyncze lub powtarzane wstrzyknięcia i wlewy dożylne. Wstrzyknięcia mogą być łączone następnie z wlewem.

•    Możliwe jest równoległe zastosowanie leku doustnego o działaniu hipotensyjnym w trakcie pozajelitowego stosowania produktu Ebrantil 25.

•    Ze względu na bezpieczeństwo toksykologiczne produkt Ebrantil 25 można podawać pozajelitowo przez okres do 7 dni. Nie należy przedłużać tego okresu. Leczenie pozajelitowe może być powtórzone w przypadku ponownego wzrostu ciśnienia krwi.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby konieczne może być zmniejszenie dawki produktu Ebrantil 25.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne może być zmniejszenie dawki produktu Ebrantil 25.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na zmienioną wrażliwość osób w podeszłym wieku, leki obniżające ciśnienie należy stosować ze szczególną ostrożnością i początkowo w mniejszych dawkach.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ebrantil 25 nie powinien być stosowany u pacjentów ze zwężeniem cieśni aorty lub przetoką tętniczo-żylną (z wyjątkiem nieczynnej hemodynamicznie przetoki do dializy).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania produktu Ebrantil 25:

•    u pacjentów z niewydolnością serca, której przyczyną jest uszkodzenie mechaniczne

(np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej), zatorowością tętnicy płucnej lub zaburzoną czynnością serca z przyczyn okołosercowych;

•    u dzieci, ponieważ brak badań dotyczących stosowania produktu w tej grupie pacjentów;

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2);

•    u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2);

•    u pacjentów w podeszłym wieku;

•    u pacjentów leczonych równocześnie cymetydyną (patrz punkt 4.5).

Jeśli podano wcześniej inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, przed podaniem produktu Ebrantil 25 należy czekać na uwidocznienie wpływu podanego produktu na wartość ciśnienia, a następnie odpowiednio zmniejszyć dawkowanie produktu Ebrantil 25.

Nadmiernie szybki spadek ciśnienia krwi może prowadzić do bradykardii lub zatrzymania akcji serca.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie hipotensyjne urapidylu może być nasilone przez:

•    jednoczesne stosowanie antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych, leków rozszerzających naczynia oraz innych leków hipotensyjnych;

•    odwodnienie organizmu spowodowane np. wymiotami lub biegunką;

•    alkohol.

Równoczesne stosowanie cymetydyny może spowodować wzrost stężenia urapidylu w surowicy o 15%.

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących wzajemnego oddziaływania produktu Ebrantil 25 i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), nie należy stosować tych leków równocześnie.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu w okresie ciąży oraz przenikania urapidilu przez łożysko, leczenie produktem Ebrantil 25 nie jest zalecane w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami dla płodu. Badania na zwierzętach nie wykazały dotychczas szkodliwego wpływu produktu na płód.

Nie wiadomo, czy urapidil przenika do mleka kobiecego, dlatego podczas leczenia produktem Ebrantil 25 nie należy karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na indywidualną reakcję na produkt, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, nawet wtedy, gdy produkt stosowany jest zgodnie z zaleceniami. Może to się zdarzyć zwłaszcza na początku leczenia, przy zwiększeniu dawki produktu, zmianie produktu na inny oraz w przypadku spożywania alkoholu w trakcie stosowania produktu.

4.8    Działania niepożądane

Większość z podanych poniżej działań niepożądanych jest wynikiem nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi. Jak wynika z dotychczasowego doświadczenia, działania niepożądane ustępują po kilku minutach, nawet podczas wlewu kroplowego. W zależności od ich nasilenia, należy rozważyć przerwanie leczenia.

Do opisu działań niepożądanych, które mogą wystąpić w trakcie leczenia produktem Ebrantil 25 zastosowano następującą klasyfikację częstości:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia psychiczne Bardzo rzadko: niepokój

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy, ból głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia, bradykardia, uczucie ucisku lub bólu w klatce piersiowej (objawy przypominające dusznicę bolesną)

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: spadek ciśnienia krwi przy zmianie pozycji, np. przy wstawaniu z pozycji leżącej (hipotonia ortostatyczna)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: zmęczenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: przekrwienie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit Często: nudności Niezbyt często: wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: nagłe pocenie się

Rzadko: reakcje alergiczne, takie jak świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: priapizm

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: niemiarowa akcja serca

Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi*

* Po podaniu urapidylu w postaci tabletek obserwowano pojedyncze przypadki zmniejszenia liczby płytek krwi, jednak związek przyczynowo-skutkowy nie został potwierdzony badaniami immunohematologicznymi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania obejmują:

-    objawy ze strony układu krążenia: zawroty głowy, ortostatyczny spadek ciśnienia krwi, omdlenie;

-    objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zmęczenie i zmniejszona szybkość reakcji. Leczenie przedawkowania

Nadmiernemu obniżeniu ciśnienia krwi można przeciwdziałać poprzez ułożenie chorego z wysoko uniesionymi nogami i uzupełnienie objętości płynów ustrojowych. Jeżeli te środki będą niewystarczające, można powoli wstrzyknąć dożylnie, przy jednoczesnym monitorowaniu ciśnienia krwi, lek zwężający naczynia krwionośne.

W bardzo rzadkich przypadkach może być konieczne dożylne podanie katecholamin (np. adrenaliny, 0,5-1,0 mg uzupełnione do 10 ml izotonicznym roztworem chlorku sodu).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki blokujące receptory a-adrenergiczne, kod ATC: C02CA06 Mechanizm działania

Urapidyl prowadzi do równoczesnego obniżenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego przez zmniejszenie oporu obwodowego. Tętno przeważnie pozostaje niezmienione.

Rzut minutowy serca nie ulega zmianie pod wpływem produktu Ebrantil 25, jednak może wzrosnąć w przypadku, gdy był obniżony w wyniku zwiększonego obciążenia następczego.

Urapidyl działa ośrodkowo i obwodowo.

Obwodowo: urapidyl blokuje głównie postsynaptyczne receptory alfa-1 i w ten sposób hamuje zwężające naczynia działanie katecholamin.

Ośrodkowo: urapidyl moduluje aktywność ośrodków regulacji krążenia, zapobiegając odruchowemu pobudzeniu lub hamowaniu układu współczulnego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu dożylnym 25 mg urapidylu obserwuje się dwie fazy zmian stężenia produktu we krwi (faza początkowa - dystrybucja, faza końcowa - eliminacja). Okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi około 35 minut. Okres półtrwania urapidylu w osoczu po szybkim podaniu dożylnym wynosi 2,7 godz. (1,8-3,9 godz.).

Wiązanie urapidylu z białkami osocza ludzkiego in vitro wynosi 80%. Względnie słabe wiązanie urapidylu z białkami osocza może tłumaczyć, dlaczego nie są znane dotychczas interakcje urapidylu z lekami silnie wiążącymi białka osocza.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi 0,8 l/kg (0,6-1,2 l/kg).

Urapidyl przechodzi przez barierę krew-mózg i przenika do łożyska.

Metabolizm

Urapidyl metabolizowany jest przede wszystkim w wątrobie. Głównym metabolitem jest hydroksylowa pochodna urapidylu (w pozycji 4 pierścienia fenylowego), która nie wykazuje działania hipotensyjnego. Metabolit powstający w wyniku O-demetylacji urapidylu wykazuje taką samą aktywność jak substancja wyjściowa, występuje on jednak w małych ilościach.

Eliminacja

Urapidyl oraz jego metabolity są eliminowane przez nerki w 50-70%, z czego 15% podanej dawki jest wydalane w postaci aktywnego urapidylu. Pozostała ilość w postaci metabolitów, głównie jako p-hydroksy-urapidyl, wydalana jest z kałem.

Specjalne grupy pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku oraz u chorych z zawansowaną niewydolnością wątroby i (lub) nerek objętość dystrybucji i klirens są zmniejszone, zaś okres półtrwania w osoczu jest dłuższy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Ostrą toksyczność chlorowodorku urapidylu badano na myszach i szczurach. Wartość LD50 (w przeliczeniu na urapidyl) wynosiła 508 do 750 mg/kg masy ciała po podaniu doustnym i 140 do 260 mg/kg masy ciała po podaniu dożylnym.

Główne objawy toksyczne to uspokojenie polekowe, opadanie powiek, zmniejszona ruchliwość, utrata odruchów obronnych, obniżona temperatura ciała, duszność, sinica, drżenie i drgawki, a następnie zejście śmiertelne.

Toksyczność przewlekła

Przewlekłą toksyczność badano na szczurach, którym podawano doustnie z karmą urapidyl w dawkach do 250 mg/kg masy ciała / dzień przez 6 i 12 miesięcy oraz przez zgłębnik w dawkach do 125 mg/kg masy ciała / dzień przez 3 i 12 miesięcy. Obserwowano następujące objawy: uspokojenie polekowe, opadanie powiek, zmniejszony przyrost masy ciała, przedłużenie cyklu rujowego oraz zmniejszenie masy macicy.

Toksyczność przewlekłą badano również na psach. Przez 6 do 12 miesięcy podawano urapidyl w dawkach do 64 mg/kg masy ciała. Dawki powyżej 30 mg/kg masy ciała/dzień powodowały uspokojenie polekowe, nadmierne ślinienie się i drżenie. U psów nie obserwowano zmian klinicznych lub histopatologicznych.

Możliwe działanie mutagenne oraz rakotwórcze

Urapidyl nie wykazał właściwości mutagennych w badaniach przeprowadzanych na bakteriach (test Amesa, „host-mediated assay"), na ludzkich limfocytach i w teście metafazy szpiku kostnego u myszy. Wynik testu naprawy DNA w hepatocytach szczura był negatywny.

Badania rakotwórczości u myszy i szczurów przez ponad 18 i 24 miesiące nie dostarczyły żadnych istotnych informacji dotyczących możliwości działania rakotwórczego u ludzi. Specjalne badania na szczurach i myszach wykazały, że urapidyl zwiększa stężenie prolaktyny. U gryzoni podwyższone stężenie prolaktyny pobudza rozrost tkanki gruczołu mlecznego. Na podstawie dostępnych informacji na temat mechanizmu tego działania nie należy się spodziewać, by występowało ono u ludzi po podawaniu dawek terapeutycznych. Nie obserwowano go także w badaniach klinicznych.

Wpływ na płodność

Badania wpływu na reprodukcję u szczurów, myszy i królików nie wskazują na teratogenne działanie urapidylu.

W badaniach nad reprodukcją, a także w badaniach nad toksycznością przewlekłą, obserwowano przedłużenie cyklu rujowego u samic szczura. Uważa się, że przedłużenie cyklu rujowego oraz zmniejszenie masy macicy zależne jest od zwiększonego stężenia prolaktyny, występującego u gryzoni po podawaniu urapidylu. Płodność samic szczurów nie była upośledzona.

Ze względu na znaczne różnice międzygatunkowe, nie ma dowodów na to, że przedstawione wyniki badań mają jakiekolwiek odniesienie do ludzi. W długookresowych badaniach klinicznych nie obserwowano wpływu na układ przysadka-gruczoły płciowe u kobiet.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Disodu fosforan dwuwodny Sodu diwodorofosforan dwuwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produkt Ebrantil 25 ma kwaśny odczyn i nie należy go mieszać z roztworami do wstrzykiwań i roztworami infuzyjnymi o charakterze zasadowym, ponieważ może to wywołać zmętnienie

1    wytrącenie osadu.

6.3    Okres ważności

2    lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

5 ampułek po 5 ml

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowany do użycia roztwór do infuzji jest stabilny chemicznie i fizycznie przez 50 godzin w temperaturze 15-25°C. Aby zachować czystość mikrobiologiczną, roztwór powinien być wykorzystany bezpośrednio po przygotowaniu.

Jeśli nie podaje się roztworu do infuzji bezpośrednio po przygotowaniu, za czas i warunki przechowywania oraz podawania roztworu do infuzji odpowiada personel medyczny.

Roztwór do infuzji może być wykorzystany w ciągu 50 godzin od przygotowania, pod warunkiem, że sporządzono i przechowywano go w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1798

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 marca 1984 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30 czerwca 2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Ebrantil 25