+ iMeds.pl

Echinacea-ratiopharm max 100 mg



Ulotka Echinacea-ratiopharm max

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Echinacea-ratiopharm MAX, tabletki, 100 mg

Echinacea purpurea herbae succus siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Echinacea-ratiopharm MAX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Echinacea-ratiopharm MAX

3.    Jak stosować Echinacea-ratiopharm MAX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Echinacea-ratiopharm MAX

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Echinacea-ratiopharm MAX i w jakim celu się go stosuje

Echinacea-ratiopharm MAX jest produktem leczniczym pochodzenia roślinnego, pobudzającym działanie systemu immunologicznego organizmu. Uważa się, że wpływa głównie na niespecyficzny, tzn. niezależny od antygenów i przeciwciał system obronny organizmu oraz stymuluje odporność organizmu. Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Echinacea-ratiopharm MAX przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania profilaktycznego w okresie wzmożonych zachorowań oraz w pierwszych objawach przeziębienia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Echinacea-ratiopharm MAX

Kiedy nie należy stosować leku Echinacea-ratiopharm MAX

-    jeśli występuje lub występowało uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze leku;

-    jeśli występuje lub występowało uczulenie na rośliny z rodziny złożonych (Asteracae = Compositae);

-    jeśli występują postępujące choroby układowe (np. gruźlica, sarkoidoza);

-    schorzenia autoimmunologiczne tkanki łącznej (kolagenoza, stwardnienie rozsiane);

-    jeśli u pacjenta występuje upośledzona odporność (AIDS/HIV);

-    jeśli u pacjenta występują choroby powiązane ze zmianami w ilości i/lub jakości leukocytów (np. białaczka);

-    w przypadku immunosupresji (np. po przeszczepie narządów lub kości, chemioterapii);

-    jeśli pacjent cierpi na przewlekłe choroby wirusowe;

-    u dzieci poniżej 1 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    j eśli u pacj enta stwierdzono upośledzoną odpowiedź immunologiczną;

-    u pacjentów z atopową chorobą skóry, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznych. Pacjenci z chorobą atopową skóry przed zastosowaniem leku powinni skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera sorbitol

Ze względu na zawarty w leku sorbitol, w przypadku wrodzonego zespołu nietolerancji fruktozy, po zastosowaniu leku, mogą wystąpić zaburzenia żołądkowe i biegunki. Osoby, u których stwierdzono wcześniej nietolerancje niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku powinny poradzić się lekarza.

1 tabletka zawiera 570 mg sorbitolu, co odpowiada 0,05 jednostki chlebowej (jednostka chlebowa BE odpowiada 12 g glukozy).

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Pacjenci, u których objawy infekcji są poważne lub objawom towarzyszy wysoka gorączka, przed użyciem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Ze względu na brak wystarczających badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktów roślinnych sporządzonych z jeżówki purpurowej nie zaleca się stosowanie produktu Echinacea-ratiopharm MAX u dzieci poniżej 12 lat.

Stosowanie u dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia, jest przeciwwskazane.

Echinacea-ratiopharm MAX a inne leki

Nie zanotowano interakcji z innymi lekami.

Echinacea-ratiopharm MAX z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki można ssać, rozgryzać lub połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania Echinacea-ratiopharm MAX w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w tym okresie, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Brak danych dotyczących przenikania leku do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak badań na temat wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

U młodzieży powyżej 12 lat i dorosłych 1 tabletka 3 - 4 razy na dobę.

Lek należy stosować po pojawieniu się pierwszych objawów przeziębienia.

Leku Echinacea-ratiopharm MAX nie należy przyjmować dłużej niż 10 dni.

Jeżeli objawy przeziębienia nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Echinacea-ratiopharm MAX

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do tej pory nieznane są przypadki zatrucia spowodowanego przedawkowaniem. Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku mogą wystąpić działania niepożądane wymienione w punkcie 4 niniejszej ulotki („Możliwe działania niepożądane”). W przypadku przedawkowania wymagane jest leczenie objawowe.

Pominięcie dawki leku Echinacea-ratiopharm MAX

Należy niezwłocznie zażyć następną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 ale < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 ale < 1/100), rzadko (> 1/10 000 ale < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana: objawy żołądkowo-jelitowe takie jak: nudności, wymioty, biegunka Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: reakcje nadwrażliwości takie jak: wysypka skórna, obrzęk skóry, świąd, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, duszność, zawroty głowy i niedociśnienie, skurcz oskrzeli, astma, wstrząs anafilaktyczny).

U pacjentów z atopową chorobą skóry jeżówka może spowodować reakcje alergiczne związane z chorobą autoimmunologiczną.

Zgłaszano powiązanie z autoimmunologicznymi chorobami takimi jak rozsiane zapalenie mózgu, rumień guzowaty, immunotrombocytopenia, zespół Evans’a, zespół Sjogren’a z dysfunkcją kanalików nerkowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana: leukopenia (przypadku stosowania przez okres dłuższy niż 8 tygodni).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Echinacea-ratiopharm MAX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Echinacea-ratiopharm MAX

Substancją czynną leku jest standaryzowany wysuszony sok z ziela świeżej, kwitnącej jeżówki purpurowej (22 - 65:1)

Pozostałe składniki to: krzemu dwutlenek koloidalny, sorbitol, cyklaminian sodu, stearynian magnezu.

1 tabletka zawiera 100 mg substancji czynnej.

Jak wygląda Echinacea-ratiopharm MAX i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania: 20, 50, 100 tabletek w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Niemcy

Wytwórca: Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., Tel: + 48 22 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Echinacea-ratiopharm MAX

Charakterystyka Echinacea-ratiopharm max

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Echinacea-ratiopharm MAX, tabletki, 100 mg

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Standaryzowany wysuszony sok z ziela świeżej, kwitnącej jeżówki purpurowej Echinacea purpurea herbae succus siccum (22 - 65:1) 100 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Do krótkotrwałego stosowania profilaktycznego w okresie wzmożonych zachorowań oraz w pierwszych objawach przeziębienia.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

U młodzieży powyżej 12 lat i dorosłych 1 tabletka 3 - 4 razy na dobę.

Tabletki można ssać, rozgryzać lub połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Produkt leczniczy można przyjmować niezależnie od posiłków.

Populacja pediatryczna

Stosowanie u dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia, jest przeciwwskazane (patrz p. 4.3) Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat (patrz p. 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Produktu nie należy przyjmować dłużej niż 10 dni.

Leczenie należy rozpocząć w pierwszych objawach przeziębienia.

Jeżeli objawy przeziębienia nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.3.    Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze produktu leczniczego. Nadwrażliwość na rośliny z rodziny złożonych (Asteracae = Compositae).

Ze względu na działanie immunostymulujące soku z liści jeżówki purpurowej nie należy stosować produktu w przypadku występowania:

•    postępujących chorób układowych (np. gruźlica, sarkoidoza);

•    schorzeń autoimmunologicznych tkanki łącznej (kolagenoza, stwardnienie rozsiane);

•    upośledzonej odporności (AIDS/HIV);

•    immunosupresji (np. po przeszczepie narządów lub kości, chemioterapii),

•    chorób powiązanych ze zmianami w ilości i/lub jakości leukocytów (np. białaczka);

•    przewlekłych chorób wirusowych;

•    u dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt zawiera sorbitol. Jedna tabletka zwiera 570 mg sorbitolu, co odpowiada 0,05 jednostki chlebowej (jednostka chlebowa BE odpowiada 12 g glukozy). Z tego względu istnieje ryzyko wystąpienia objawów chorobowych u dzieci i dorosłych z wrodzoną nietolerancją fruktozy.

Ze względu na brak wystarczających badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktów roślinnych sporządzonych z jeżówki purpurowej, nie należy stosować produktu u dzieci poniżej 12 lat. [e.a.1]

Istnieje ryzyko reakcji anafilaktycznej u pacjentów z chorobą atopową skóry. Pacjenci z chorobą atopową skóry powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem produktu leczniczego.

Jeżeli podczas leczenia produktem objawy choroby pogorszą się lub wystąpi gorączka należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zanotowano interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Odnotowano wpływ produktów pozyskiwanych z korzenia jeżówki purpurowej na cytochrom P450 (izoenzym CYP3A lub CYPIA2). Działanie (wzmocnienie lub osłabienie) może ulec zmianie podczas jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi, których eliminacja uzależniona jest od aktywności izoenzymu cytochromu P450, CYP3A lub CYPIA2. Znaczenie kliniczne preparatów pozyskiwanych z liści jeżówki purpurowej nie jest jasne.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dostępne badania (kilkaset przebadanych kobiet ciężarnych) nie wykazały niekorzystnego wpływu Echinaceapurpurea na przebieg ciąży oraz zdrowie płodu/noworodka. Brak danych dotyczących wpływu produktu na system odpornościowy noworodka. Brak innych istotnych danych epidemiologicznych. Brak danych dotyczących przenikania produktu leczniczego do mleka ludzkiego.

Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktu w tym okresie, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 ale < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 ale < 1/100), rzadko (> 1/10 000 ale < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana: objawy żołądkowo-jelitowe takie jak: nudności, wymioty, biegunka Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: reakcje nadwrażliwości takie jak: wysypka skórna, obrzęk skóry, świąd, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, duszność, zawroty głowy i niedociśnienie, skurcz oskrzeli, astma, wstrząs anafilaktyczny).

U pacjentów z atopową chorobą skóry jeżówka może spowodować reakcje alergiczne związane z chorobą autoimmunologiczną.

Zgłaszano powiązanie z autoimmunologicznymi chorobami takimi jak rozsiane zapalenie mózgu, rumień guzowaty, immunotrombocytopenia, zespół Evans’a, zespół Sjogren’a z dysfunkcją kanalików nerkowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana: leukopenia (przypadku stosowania przez okres dłuższy niż 8 tygodni).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Do tej pory nieznane są przypadki zatrucia spowodowanego przedawkowaniem.

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę produktu leczniczego mogą wystąpić działania niepożądane wymienione w punkcie 4.8 „Działania niepożądane”). W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kod ATC: L03AW05 leki immunomodulujące pochodzenia roślinnego, R07AX inne leki stosowane w chorobach układu oddechowego.

Echinaceapurpurea pobudza działanie układu immunologicznego organizmu poprzez stymulację nieswoistego (niespecyficznego) układu odpornościowego (fagocytoza makrofagowa, aktywność komórek NK).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych na temat farmakokinetyki.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Echinacea purpurea nie wykazała toksyczności po podaniu pojedynczej dawki, po podaniu wielokrotnym oraz w badaniach genotoksyczności.

Testy toksyczności reprodukcyjnej i karcenogenezy nie były prowadzone.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemu dwutlenek koloidalny, sorbitol, cyklaminian sodu, stearynian magnezu

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie stwierdzono

6.3.    Okres ważności 2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC(PVDC)/Al w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 20, 50 lub 100 tabletek. Do każdego opakowania dołączona jest ulotka dla pacjenta. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm,

Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8298

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.09.2000 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13.03.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Echinacea-ratiopharm MAX