Imeds.pl

Ecomectin 18,7 Mg/G Pasta Doustna Dla Koni 18,7 Mg/ G

Document: dokument 0 change

ULOTKA INFORMACYJNA

Ecomectin 18,7 ing/g pasta doustna dla koni

1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

ECO Animal Health Ltd.

7S Coombc Road New Malden Surrey KT3 4QS Wielka Brytania

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Bnttlc. Hayward & Bower Ltd.

Crofion Drive

Allcnby Road Induslrial Estatc Lincoln LN3 4NP Wielka Brytania

lub

AC ME Drugs S.r.l.

Via Portella della Ginestra, 9, Zona Industriale CortcTcgtje 42025 CAVRIAGO (RE)

Włochy

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ecomectin I S,7 mg/g pasta doustna dla koni lwcrmcktyna

3.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

lwcrmcktyna 18,7 mg/g Biała, homogenna pasta

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie infekcji wywołanych przez nicienie lub stawonogi, takie jak:

Duże slupkowce:

Strongylus rulgaris (postacie dorosłe i stadia larwalne L4 bytujące w naczyniach krwionośnych) Strongylus edentatus (postacie dorosłe i stadia larwalne L4 bytujące w tkankach)

Strongylus ecptintts (postacie dorosłe)

Małe slupkowce (w- tym szczepy oporne na bcnzimidazol):

Cyathostomum spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L4 bytujące w świetle(pHżewodu pokarmowego)

Cylicocycltis spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L4 bytujące w świetle przewodu pokarmowego)

Cylicodontophorus spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L4 bytujące w świetle przewodu pokarmowego)

Cylicos/ephaniis spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L4 bytujące w. ś>yietlfi>. przewodu pokarmowego)

Gyalocepliahis spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L.| bytujące w świetle przewodu pokarmowego)

Glisty:

Parascaris eąuorum (osobniki w stadium larwalnym L5 bytujące w świetle przewodu pokarmowego i postacie dorosłe)

Owsiki:

Oxyitris equi (stadia larwalne L4 i postacie dorosłe)

Nicienie:

Onchocerca spp. (mikrofilarie)

Gzy:

Gaslcrophihis spp. (stadia bytujące w jamie gębowej i żołądku)

5.    PRZECIWWSKAZANIA

Nic stosować u koni w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.

Nie stosować u psów i kotów, ponieważ mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane.

6.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Iwcnncktyna nasila działanie GABA agonistów.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymicnionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie.

8.    DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Dawkowanie:

Jedna podzialka strzykawki na 100 kg masy ciała (w oparciu o zalecane dawkowanie 200 mikrogramów iwermektyny na kg masy ciała).

Strzykawka zawierająca 6,42 g pasty pozwala na odrobaczenie konia o masie 600 kg masy ciała. Strzykawka zawierająca 7,49 g pasty pozwala na odrobaczenie konia o masie 700 kg masy ciała.

Sposób podania:

pasta podawana jest doustnie.

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Należy dokładnie określić masę ciała konia, w celu właściwego stosowania pasty. Jama ustna zwierzęcia powinna być wolna od pokarmu, aby ułatwić połykanie. Należy przekręcić pokrętło miernika na tłoku strzykawki, odpowiednio do dawki uwzględniającej masę ciała konia. Koniec cylindra strzykawki należy wsunąć w przestrzeń międzyzębową (przerwa pomiędzy przednimi i tylnymi zębami) i umieścić pastę u nasady języka. Wsunąć tłok strzykawki do samego końca, umieszczając pastę u nasady języka. Natychmiast po podaniu należy podnieść głowę konia na kilka sekund, aby zapewnić połknięcie.

10.    OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 34 dni.

I roduki nic dopuszczony do stosowania u klaczy produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

11.    SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nic przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Po użyciu strzykawkę należy usunąć.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

U niektórych koni z silną inwazją mikrofilarii Onclioccrcci spp, po podaniu produktu, występował obrzęk i świąd. Reakcje te są najprawdopodobniej wynikiem masowego ginięcia mikrofilarii. Objawy te ustępują w ciągu kilku dni. jednakże wskazane może być zastosowanie leczenia objawowego.

Należy unikać stosowania następujących praktyk, które powodują wzrost ryzyka narastania oporności oraz mogą w ostateczności powodować nieskuteczność terapii:

•    zbyt częste stosowanie preparatów przedwpasożytniczych z tej samej grupy przez dłuższy czas.

•    podawanie zbyt niskich dawek, co może być spowodowane niedokładnym określeniem masy ciała zwierzęcia, nieprawidłowym podaniem produktu lub brakiem kalibracji urządzenia dozującego.

Przypadki, w których podejrzewa się oporność na preparaty odrobaczające powinny być dalej diagnozowane przy użyciu odpowiednich testów (np. test redukcji liczby wydalonych jaj). Kiedy wynik testu/ów potwierdza oporność na dany preparat, należy zastosować inny preparat, tj. preparat należący do innej grupy i mający inny mechanizm działania.

W celu uzyskania właściwej kontroli pasożytów oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa rozwoju oporności na leki przcciwrobacze należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii dotyczącej właściwych programów dawkowania i zarządzania stadem. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że produkt jest nieskuteczny właścicielowi zwierzęcia zaleca się zasięgnięcie porady lekarza weterynarii.

Notowano wystąpienie oporności w przypadku zakażeń Parascaris cquoruni u koni. Stosowanie produktu powinno być oparte na lokalnych danych epidemiologicznych dotyczących wrażliwości nicieni oraz uwzględniając informacje dotyczące ograniczania narastania oporności na leki przcci wpasoży tniczc.

Należy przestrzegać środków ostrożności, aby psy i/lub koty nie miały dostępu do pozostałości pasty i zużytych strzykawek ze względu na możliwość występowania u nich działań niepożądanych związanych z toksycznością iwermektyny.

Produkt został stworzony wyłącznie do stosowania u koni. Stężenie iwermektyny w tym produkcie może mieć negatywny wpływ na koty. psy (w szczególności Owczarki Collic, Owczarki Staroangiclskic oraz spokrewnione rasy lub krzyżówki) jak również na żółwie wodne i lądowe. Reakcje te mogą wystąpić w przypadku spożycia przez zwierzęta pozostałości pasty lub dostępu do zużytych strzykawek.

Produkt może być stosowany u klaczy w każdym okresie ciąży lub laktacji.

Po podaniu dawki większej niż 1,8 mg/kg (9-krotna wartość dawki zalecanej), obserwowano łagodne i przemijające objawy (opóźniona reakcja źrenicy na światło i depresja). Inne objawy, obserwowane po podaniu większych dawek, obejmowały: nadmierne rozszerzenie źrenicy, ataksję, drżenie, otępienie, śpiączkę oraz śmierć zwierzęcia. Mniej ciężkie objawy miały charakter przejściowy.

Chociaż nic są znane specyficzne odtrutki, należy zastosować leczenie objawowe.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego nie należy palić, jeść ani pić.

Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.

Produkt ten może powodować podrażnienie skóry i oczu. W związku z tym użytkownik powinien unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Po przypadkowym kontakcie należy przemyć dużą ilością wody. Po przypadkowym połknięciu lub przedostaniu się do oka, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

13.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

ŚRODEK WYSOCE SZKODLIWY DLA RYB 1 ORGANIZMÓW WODNYCH.

Nie należy zanieczyszczać wód powierzchniowych lub rowów produktem lub wyrzucać opróżnionych pojemników. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

15. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt Wielkość opakowania:

Pudełko zawierające I strzykawkę - 6,42 g pasty.

Pudełko zawierające I strzykawkę - 7,49 g pasty Pudełko zawierające 50 strzykawek - 7,49 g pasty

Niektóre wielkości opakowań mogą nic być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Calier Polska Sp. z o.o.

Deszczno 13 D,

66-446 Deszczno,

Polska.

Tel: +48 95 7214521

Fax: +48 95 7214532

E-mail: calieqiolska@calier.com.pl