+ iMeds.pl

Edoflo (80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.Ulotka Edoflo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Edoflo, (80 pg + 4,5 pg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Edoflo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Edoflo

3.    Jak stosować lek Edoflo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Edoflo

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK EDOFLO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt Edoflo jest lekiem w inhalatorze. Zawiera on dwie różne substancje czynne: budezonid oraz formoterolu fumaran dwuwodny.

•    Budezonid należy do grupy leków nazywanych ‘glikokortykosteroidami’. Lek działa zmniejszając i zapobiegając obrzękowi i stanowi zapalnemu w płucach.

•    Formoterol należy do grupy leków nazywanych długo działającymi agonistami receptorów p2-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Jego działanie polega na rozkurczeniu mięśni w drogach oddechowych, co umożliwia łatwiejsze oddychanie.

Lek Edoflo jest przepisywany do leczenia astmy oskrzelowej. Nie jest to lek odpowiedni do leczenia osób z ciężką postacią astmy oskrzelowej. Leczenie można prowadzić na dwa sposoby.

a)    Niektórym pacjentom przepisywane są dwa leki w inhalatorach przeciwko astmie: lek Edoflo i osobny lek stosowany doraźnie.

•    Edoflo jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.

•    Inhalator stosowany doraźnie używany jest w przypadku wystąpienia objawów astmy w celu ułatwienia oddychania.

b)    Niektórym pacjentom lek Edoflo jest przepisywany jako jedyny lek w inhalatorze przeciwko astmie.

•    Edoflo jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.

•    Lek Edoflo jest stosowany również, gdy potrzebne są dodatkowe dawki w celu usunięcia objawów astmy i ułatwienia oddychania. Osoby te nie wymagają osobnego inhalatora stosowanego doraźnie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EDOFLO Kiedy nie stosować leku Edoflo:

• jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na budezonid, formoterol lub na inny składnik - laktozę (która zawiera małe ilości białka mleka).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Edoflo

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Edoflo, należy poinformować lekarza o ewentualnych innych niż astma dolegliwościach:

•    cukrzycy

•    zakażeniach dróg oddechowych i (lub) płuc

• nadciśnieniu tętniczym lub innych chorobach serca kiedykolwiek w przeszłości (w tym zaburzenia rytmu serca, bardzo szybkie bicie serca, zwężenie tętnic lub niewydolność serca)

•    zaburzeniach czynności tarczycy lub nadnerczy

•    zmniejszonym stężeniu potasu w surowicy

•    ciężkich zaburzeniach czynności wątroby.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub w ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz preparatach ziołowych.

Szczególnie należy poinformować lekarza lub farmaceutę o ewentualnym przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    leki blokujące receptory ß-adrenergiczne (takie jak atenolol lub propranol stosowane w leczeniu nadciśnienia), również krople do oczu (takie jak tymolol stosowany w leczeniu jaskry).

•    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (takie jak chinidyna).

•    leki takie jak digoksyna, często stosowane w leczeniu niewydolności serca.

•    leki moczopędne (takie jak furosemid) także stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

•    steroidy stosowane doustnie (np. prednizolon).

•    pochodne ksantyny (np. teofilina lub aminofilina). Są to leki stosowane w leczeniu astmy.

•    inne leki rozszerzające oskrzela (takie jak salbutamol).

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina) oraz lek przeciwdepresyjny nefazodon.

•    inhibitory monoaminooksydazy MAO (takie jak fenelzyna).

•    pochodne fenotiazyny (takie jak chlorpromazyna i prochlorperazyna).

•    inhibitory proteaz HIV (np. rytonawir) stosowane w leczeniu zakażenia HIV.

•    leki stosowane w zakażeniach (takie jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, klarytromycyna i telitromycyna).

•    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np. lewodopa).

•    leki stosowane w chorobach tarczycy (np. lewotyroksyna).

Osoba przyjmująca którykolwiek z wymienionych leków lub mająca wątpliwości co do stosowania innych leków powinna skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Edoflo.

Należy także poinformować lekarza lub farmaceutę o planowanym poddaniu się znieczuleniu ogólnemu w związku z zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym.

Ciąża i karmienie piersią

•    Jeśli kobieta jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Edoflo; nie należy stosować leku Edoflo bez wyraźnego zalecenia lekarza.

• Jeżeli kobieta leczona lekiem Edoflo zajdzie w ciążę, nie powinna przerywać przyjmowania leku Edoflo, lecz powinna niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem.

•    Kobieta karmiąca piersią powinna porozmawiać ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Edoflo.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Edoflo nie wpływa lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Edoflo

Edoflo zawiera cukier, laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku. Ilość laktozy znajdująca się w jednej dawce leku zazwyczaj nie powoduje objawów u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Laktoza będąca substancją pomocniczą zawiera małe ilości białek mleka, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK EDOFLO

• Lek Edoflo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Ważne jest, aby stosować lek Edoflo codziennie, nawet jeśli w danym czasie nie występują u pacjenta objawy choroby.

•    Lekarz będzie regularnie sprawdzać nasilenie objawów astmy u pacjenta.

Jeśli pacjent stosuje steroidy w postaci tabletek na astmę lub POChP, wprowadzając lek Edoflo lekarz może zmniejszyć liczbę przyjmowanych tabletek doustnych steroidów. Jeśli pacjent stosuje doustne steroidy w postaci tabletek przez dłuższy czas, lekarz może od czasu do czasu zalecić wykonanie badań krwi. Po zmniejszeniu dawek doustnych steroidów pacjent może poczuć się ogólnie gorzej, przy jednoczesnym ułatwieniu oddychania. Mogą wystąpić objawy takie jak zatkany nos, katar, osłabienie lub bóle mięśni lub stawów, wysypka (wyprysk). Jeśli wymienione objawy staną się przykre do zniesienia lub wystąpią objawy takie jak ból głowy, zmęczenie, nudności lub wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Konieczne może być zastosowanie innych leków, jeśli wystąpią objawy alergii lub zapalenia stawów. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące dalszego stosowania leku Edoflo, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lekarz może rozważyć dodanie steroidów w postaci tabletek do zwykle stosowanego u pacjenta leczenia w okresach nasilonego stresu (np. zakażenie w obrębie klatki piersiowej lub przed zabiegiem chirurgicznym).

Ważne informacje dotyczące objawów astmy

Jeżeli podczas stosowania leku Edoflo pacjent odczuwa nasilenie duszności lub świstów, należy kontynuować stosowanie leku, ale jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu ewentualnego zastosowania dodatkowego leczenia.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

•    pacjent odczuwa pogorszenie oddychania lub często budzi się w nocy z powodu napadu astmy.

•    pacjent ma uczucie ucisku w klatce piersiowej rano po wstaniu lub uczucie ucisku w klatce

piersiowej trwa dłużej niż zwykle.

Wymienione objawy mogą oznaczać niedostateczną kontrolę astmy i pacjent może wymagać natychmiastowego zastosowania innego lub dodatkowego leczenia.

Astma

Edoflo może być stosowany do leczenia astmy na dwa różne sposoby. Wielkość i częstość stosowania dawek leku Edoflo zależy od przepisanego sposobu stosowania leku.

a)    Jeżeli lekarz przepisał stosowanie leku Edoflo oraz dodatkowego osobnego inhalatora do stosowania doraźnie, należy przeczytać zalecenia w sekcji poniżej oznaczonej symbolem ‘a) Stosowanie leku Edoflo i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie’.

b) Jeżeli lekarz przepisał stosowanie leku Edoflo jako jedynego leku wziewnego, należy przeczytać zalecenia oznaczone symbolem ‘b) Stosowanie leku Edoflo jako jedynego leku do inhalacji’.

a) Stosowanie leku Edoflo i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie

Stosuj lek Edoflo codziennie. Stosowanie leku Edoflo pomaga zapobiegać występowaniu objawów

astmy.

Dorośli (osoby w wieku od 18 lat)

•    Dawka leku wynosi 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zwiększyć dawkę do 4 inhalacji dwa razy na dobę.

•    W przypadku dobrej kontroli objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku raz na dobę. Młodzież (od 12 do 17 lat)

•    Dawka leku wynosi 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.

•    W przypadku dobrej kontroli objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku raz na dobę. Dzieci (od 6 do 11 lat)

•    Dawka leku wynosi 2 inhalacje dwa razy na dobę.

Lek Edoflo nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Podczas leczenia lekarz będzie pomagać pacjentowi we właściwym leczeniu astmy. Dawka leku zostanie ustalona na poziomie najmniejszej skutecznej dawki, która zapewnia opanowanie objawów. Nie należy zmieniać dawki leku Edoflo bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku wystąpienia objawów astmy należy zastosować dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego. Pacjent powinien zawsze mieć przy sobie dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego. Nie należy stosować leku Edoflo do zwalczania objawów astmy - służy do tego dodatkowy inhalator.

b) Stosowanie leku Edoflo jako jedynego wziewnego leku przeciwko astmie

Lek Edoflo należy stosować w ten sposób wyłącznie, jeżeli tak zalecił lekarz i tylko u osób w wieku powyżej 18 lat.

Lek Edoflo należy stosować codziennie. Stosowanie leku Edoflo zapobiega występowaniu objawów astmy. Lek można przyjmować w następujący sposób:

•    1 inhalacja rano oraz 1 inhalacja wieczorem lub

•    2 inhalacje rano lub

•    2 inhalacje wieczorem.

Należy stosować lek Edoflo również jako „inhalator doraźny” w celu leczenia objawów astmy.

•    W przypadku wystąpienia objawów astmy należy przyjąć 1 inhalację i odczekać kilka minut.

• Jeżeli pacjent nie poczuje się lepiej, powinien przyjąć jeszcze jedną inhalację.

•    Nie należy jednorazowo przyjmować więcej niż 6 inhalacji.

Należy zawsze mieć przy sobie inhalator Edoflo i stosować go w razie potrzeby.

Całkowita dawka dobowa większa niż 8 inhalacji na dobę nie jest zwykle potrzebna. Lekarz może jednak zalecić stosowanie do 12 inhalacji na dobę przez określony czas.

Jeżeli pacjent regularnie wymaga stosowania 8 lub więcej inhalacji na dobę, należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczna zmiana leczenia.

Nie należy stosować więcej niż 12 inhalacji na dobę.

W przypadku wystąpienia objawów astmy podczas wykonywania wysiłku fizycznego, należy zastosować lek Edoflo w sposób opisany powyżej. Nie należy jednak stosować leku Edoflo przed wysiłkiem fizycznym w celu zapobiegania wystąpieniu objawów astmy.

Przygotowywanie inhalatora Edoflo do pierwszego użycia

Przed pierwszym użyciem nowego inhalatora Edoflo, należy przygotować go do użycia według instrukcji poniżej.

• Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny turkoczący dźwięk.

• Inhalator Edoflo należy trzymać pionowo, czerwonym pokrętłem do dołu.

•    Przekręcić czerwone pokrętło w jedną stronę do oporu, następnie powrócić do pierwotnego położenia (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma znaczenia). Będzie słyszalny charakterystyczny dźwięk (klik).

•    Powyższą czynność należy powtórzyć.

•    Inhalator Edoflo jest teraz gotowy do użycia.

Używanie inhalatora

W celu wykonania inhalacji należy postępować za każdym razem zgodnie z poniższymi poleceniami.

1.    Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny turkoczący dźwięk.

2.    Inhalator Edoflo należy trzymać pionowo, czerwonym pokrętłem do dołu.

3. Podczas ładowania leku nie należy trzymać inhalatora Edoflo za ustnik. W celu załadowania dawki leku należy przekręcić czerwone pokrętło do oporu w jednym kierunku.

Następnie należy powrócić do pierwotnego położenia (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma znaczenia). Będzie słychać charakterystyczny dźwięk (klik). Inhalator Edoflo jest teraz naładowany i gotowy do użycia. Należy ładować dawkę leku tylko bezpośrednio przed zastosowaniem.

4.    Należy trzymać inhalator Edoflo z daleka od ust. Wykonać łagodny wydech (nie wymagający wysiłku). Nie należy wykonywać wydechu przez ustnik inhalatora Edoflo.

5. Umieścić ustnik inhalatora między zębami. Zamknąć usta i wykonać maksymalnie głęboki i maksymalnie natężony wdech. Nie należy żuć ani nagryzać ustnika.

6. Wyjąć ustnik inhalatora Edoflo z ust. Wykonać spokojny wydech. Ilość leku zawarta w jednej dawce inhalacyjnej jest bardzo mała, dlatego smak leku może nie być odczuwalny. Jednakże, jeżeli pacjent postępuje zgodnie z instrukcjami, może mieć pewność, że dawka leku została przyjęta i lek znajduje się w płucach.

7.    W celu zastosowania drugiej inhalacji, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 6.

8.    Umieścić nakrętkę na inhalatorze i szczelnie zamknąć.

9. Wypłukać usta wodą po przyjęciu porannej i (lub) wieczornej dawki leku. Nie połykać wody.

Nie należy zdejmować lub przekręcać ustnika. Jest on połączony z inhalatorem Edoflo i nie może być zdejmowany. Nie należy używać inhalatora Edoflo, który uległ uszkodzeniu lub jeżeli ustnik nie jest przytwierdzony do inhalatora.

Czyszczenie inhalatora Edoflo

Należy przecierać zewnętrzną powierzchnię ustnika suchą ściereczką raz na tydzień. Nie należy stosować wody lub innych płynów.

Kiedy rozpocząć stosowanie nowego inhalatora Edoflo


•    Okienko licznika dawek wskazuje ile dawek (inhalacji) pozostało w inhalatorze Edoflo. Pełen inhalator może zawierać 60 lub 120 dawek leku.

•    Licznik dawek zmienia się co 10 inhalacji, dlatego nie można zauważyć zmiany wskaźnika po podaniu pojedynczej dawki leku.

•    Pojawienie się czerwonego znacznika na skraju okienka licznika dawek oznacza, że w inhalatorze pozostało około 20 dawek leku. Podczas podawania ostatnich 10 dawek leku tło okienka licznika dawek jest czerwone. Gdy cyfra 0 na czerwonym tle znajdzie się w środkowej części okienka licznika, oznacza to, że w należy rozpocząć nowe opakowanie leku Edoflo.

Uwaga

•    Po opróżnieniu inhalatora pokrętło będzie się nadal kręciło i wydawało charakterystyczny dźwięk (klik).

•    Dźwięk słyszalny podczas potrząsania inhalatora Edoflo jest wydawany przez środek pochłaniający wilgoć a nie przez lek. Dlatego nie można ocenić zawartości inhalatora Edoflo na podstawie dźwięku wydawanego przez inhalator podczas potrząsania nim.

•    Jeżeli przez pomyłkę załadowana zostanie więcej niż jedna dawka leku, pacjent nadal otrzyma tylko jedną dawkę leku. Natomiast w liczniku dawek odnotowane zostaną wszystkie załadowane dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Edoflo

Ważne jest, aby pacjent przyjmował dawki opisane w ulotce lub zalecone przez lekarza.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki bez uzyskania zgody lekarza.

Najczęściej spotykanymi objawami, które mogą wystąpić po przyjęciu większej niż zalecana dawki

leku Edoflo, są: drżenia mięśniowe, bóle głowy i przyspieszenie akcji serca.

Pominięcie zastosowania leku Edoflo

•    W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć lek o zwykłej porze.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Edoflo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Edoflo i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u

pacjenta wystąpią następujące objawy

• obrzęk twarzy, zwłaszcza wokół ust (języka i (lub) gardła i (lub) utrudnienie przełykania),

pokrzywka występująca jednocześnie z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) nagle występujące uczucie osłabienia (zasłabnięcie). Może to wskazywać na wystąpienie reakcji uczuleniowej. Występuje ona rzadko rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów

• nagłe nasilenie świstów oskrzelowych i duszności występujące natychmiast po zastosowaniu leku. Jeśli wystąpi któryś z objawów należy natychmiast przerwać stosowanie inhalatora Edoflo i zastosować inhalator doraźny. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ zmiana leczenia może być konieczna. Objawy takie występują bardzo rzadko, rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000.

Inne możliwe działania niepożądane:

Występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

• Uczucie kołatania serca (uczucie odczuwania bicia serca), drżenia mięśniowe lub trzęsienie się. Jeżeli wystąpią takie objawy, są one zazwyczaj łagodne i zwykle ustępują w czasie dalszego stosowania leku Edoflo.

•    Zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła. Ryzyko wystąpienia jest mniejsze, jeśli pacjent po zastosowaniu leku Edoflo wypłucze usta wodą.

•    Łagodne podrażnienie gardła, kaszel, chrypka.

•    Ból głowy.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    Pobudzenie, nerwowość, niepokój.

•    Zaburzenia snu.

•    Zawroty głowy.

•    Nudności (mdłości).

•    Przyspieszone bicie serca.

•    Siniaki na skórze.

•    Kurcze mięśniowe.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    Wysypka, świąd skóry.

•    Skurcz oskrzeli (skurcz mięśni w oskrzelach objawiający się świstami). Jeśli świsty wystąpią bezpośrednio po zastosowaniu leku należy przerwać stosowanie leku Edoflo i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Zmniejszenie stężenia potasu w surowicy.

•    Nierówne bicie serca.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Depresja.

•    Zmiany zachowania, szczególnie u dzieci.

•    Ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej (objawy dławicy piersiowej).

•    Zwiększone stężenie cukru (glukozy) we krwi.

•    Zaburzenia smaku, takie jak nieprzyjemny smak w ustach.

•    Zmiany ciśnienia tętniczego krwi.

Wziewne glikokortykosteroidy mogą wpływać na wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie, szczególnie, jeśli są stosowane długotrwale w dużych dawkach. Objawy obejmują:

-    zmiany gęstości mineralnej kości (rozrzedzenie kości)

-    zaćmę (zmętnienie soczewki w oku)

-    jaskrę (podwyższenie ciśnienia w oku)

-    spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży

-    działanie na nadnercza (małe gruczoły położone w pobliżu nerek).

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest znacznie mniejsze, jeśli pacjent stosuje glikokortykosteroidy wziewnie niż, jeśli zażywa tabletki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

• Nie stosować inhalatora po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartonowym pudełku oraz na etykiecie inhalatora po oznaczeniu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

•    Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 30°C.

• Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Edoflo

Substancjami czynnymi leku są budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny. Każda dawka inhalacyjna leku Edoflo zawiera 80 mikrogramów budezonidu i 4,5 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego. Innym składnikiem leku jest laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Jak wygląda lek Edoflo i co zawiera opakowanie

Edoflo to inhalator zawierający zalecony lek. Proszek do inhalacji jest koloru białego. Każdy inhalator Edoflo zawiera 60 albo 120 dawek leku. Inhalator ma biały korpus oraz czerwone pokrętło. Na pokrętle znajduje się kod w języku Braille’a umożliwiający identyfikację.

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 1, 2, 3, 10 lub 18 inhalatorów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje Szwecja

Wytwórca

AstraZeneca AB Kvarnbergagatan 12 151 85 Sodertalje Szwecja

N.V AstraZeneca S.A.

Shaessestraat 15 B-9070 Destelbergen Belgia

Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse 68-723 Plankstadt Niemcy

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 D-22880 Wedel Niemcy

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park Macclesfield,

Cheshire SK 10 2NA Wielka Brytania

AstraZeneca Farmaceutica Spain La Relva s/n

36400 Porrino, Pontevedra Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa własna i moc

Austria

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Belgia

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Bułgaria

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Cypr

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Republika Czeska

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Dania

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Estonia

EDOFLO 80/4,5 MIKROGRAMMI/ANNUSES

Finlandia

Edoflo 80 mikrogrammaa/4,5 mikrogrammaa/inhalaatio, inhalaatiojauhe

Francja

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Niemcy

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Grecja

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Węgry

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Islandia

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Irlandia

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Włochy

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Łotwa

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Litwa

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Luksemburg

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Malta

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Holandia

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Polska

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Norwegia

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Portugalia

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Rumunia

Edoflo 80 micrograme/4.5 micrograme pulbere de inhalat

Słowacja

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Słowenia

Edoflo 80 mikrogramov/4,5 mikrograma na odmerek prasek za inhaliranje

Hiszpania

Edoflo 80 microgams/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Szwecja

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Wielka Brytania

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2011 r.

9

Edoflo

Charakterystyka Edoflo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Edoflo, (80 mikrogramów + 4,5 mikrograma)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda dawka inhalacyjna (dawka leku opuszczająca ustnik inhalatora) zawiera: 80 mikrogramów budezonidu i 4,5 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Każda dawka odmierzona zawiera: 100 mikrogramów budezonidu i 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Jedna dawka inhalacyjna produktu leczniczego Edoflo 80 pg - 4,5 pg zawiera taką samą ilość budezonidu i formoterolu, jaka znajduje się w analogicznych produktach leczniczych, zawierających osobno: 100 mikrogramów budezonidu na inhalację (dawkę odmierzoną) i 6 mikrogramów formoterolu na inhalację (dawkę odmierzoną) (co odpowiada 4,5 pg/dawkę inhalacyjną).

Substancja pomocnicza: jedna dawka zawiera 810 mikrogramów laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do inhalacji.

Biały proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Edoflo jest przeznaczony do systematycznego leczenia pacjentów z astmą oskrzelową, u których wskazane jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów p2-adrenergicznych, gdy:

-    leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów P 2-adrenergicznych stosowanymi doraźnie nie zapewnia opanowania objawów choroby lub

-    opanowano objawy choroby wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi agonistami receptorów P 2-adrenergicznych stosowanymi osobno.

Uwaga: Edoflo (80 pg + 4,5 pg/dawkę inhalacyjną) nie jest przeznaczony do leczenia pacjentów z ciężką postacią astmy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania: podanie wziewne

Edoflo nie jest przeznaczony do rozpoczynania leczenia astmy.

Dawkowanie produktu leczniczego Edoflo należy dostosować indywidualnie, zależnie od stopnia ciężkości choroby. Należy zwrócić na to szczególną uwagę zarówno w momencie rozpoczynania leczenia produktem złożonym, jak i podczas ustalania dawki podtrzymującej. Jeśli u pacjenta jest konieczne zastosowanie budezonidu i (lub) formoterolu w dawkach innych niż dostępna w inhalatorze z produktem złożonym Edoflo, leczenie należy uzupełnić przepisując odpowiednie dawki wziewnych agonistów receptorów P 2-adrenergicznych i (lub) glikokortykosteroidów.

Dawkę należy dobierać do ustalenia najmniejszej dawki podtrzymującej, zapewniającej opanowanie objawów choroby. Stan pacjenta powinien być regularnie oceniany przez lekarza, tak by stosowana dawka produktu leczniczego Edoflo pozostawała optymalna. Jeżeli opanowano objawy choroby po zastosowaniu najmniejszej zalecanej dawki podtrzymującej, następnym krokiem może być próba zmiany leczenia na leczenie samymi tylko glikokortykosteroidami wziewnymi.

Edoflo może być stosowany w leczeniu na dwa różne sposoby:

A.    Leczenie podtrzymujące: Edoflo jest stosowany systematycznie jako leczenie podtrzymujące, a dodatkowy szybko działający lek rozszerzający oskrzela jest stosowany doraźnie.

B.    Leczenie podtrzymujące oraz doraźne: Edoflo jest stosowany systematycznie jako leczenie podtrzymujące oraz doraźnie w odpowiedzi na występujące objawy.

A.    Leczenie podtrzymujące produktem Edoflo

Należy zalecić pacjentowi, aby przez cały czas miał przy sobie szybkodziałający lek rozszerzający oskrzela.

Zalecane dawkowanie

Dorośli (w wieku od 18 lat): 1-2 inhalacje dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów dawkę można zwiększyć maksymalnie do 4 inhalacji dwa razy na dobę.

Młodzież (12-17 lat): 1-2 inhalacje dwa razy na dobę.

Dzieci (w wieku od 6 lat): 2 inhalacje dwa razy na dobę.

W praktyce, gdy podczas leczenia opanowano objawy choroby stosując schemat dawkowania dwa razy na dobę, dobieranie najmniejszej skutecznej dawki może polegać na stosowaniu produktu Edoflo raz na dobę u pacjentów, u których w opinii lekarza dla utrzymania opanowania objawów konieczne jest podawanie długo działających leków rozszerzających oskrzela.

Zwiększenie częstości przyjmowania szybko działających leków rozszerzaj ących oskrzela wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. W takim przypadku należy rozważyć zmianę sposobu leczenia.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat: ze względu na ograniczone dane lek Edoflo nie jest zalecany do stosowania dla dzieci młodszych niż w wieku 6 lat.

B.    Leczenie podtrzymujące i doraźne

Pacjent przyjmuje produkt leczniczy Edoflo codziennie w leczeniu podtrzymującym oraz dodatkowo w razie potrzeby w odpowiedzi na występujące objawy. Należy zalecić pacjentowi, aby przez cały czas miał przy sobie produkt leczniczy Edoflo w celu zastosowania doraźnego.

Należy rozważyć leczenie podtrzymujące i doraźne produktem leczniczym Edoflo przede wszystkim u pacjentów, u których:

•    kontrola objawów astmy jest niewystarczająca i często występuje u nich potrzeba przyjmowania

leków rozszerzających oskrzela.

•    zaostrzenia astmy występujące w przeszłości wymagały interwencji medycznej.

U pacjentów przyjmujących często duże dawki produktu leczniczego doraźnie należy ściśle monitorować występowanie działań niepożądanych zależnych od dawki.

Zalecane dawki

Dorośli (w wieku od 18 lat): Zalecana dawka podtrzymująca to 2 inhalacje na dobę, przyjmowane jako 1 dawka (1 inhalacja) rano i 1 dawka (1 inhalacja) wieczorem lub jako 2 dawki (2 inhalacje) przyjmowane jednocześnie rano lub wieczorem. W razie wystąpienia objawów pacjent powinien przyjąć doraźnie 1 dodatkową dawkę (1 inhalację). Jeśli po kilku minutach objawy nie ustąpią, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę dodatkową. Nie wolno przyjmować jednorazowo więcej niż 6 dawek

Zazwyczaj nie jest potrzebne przyjmowanie więcej niż 8 dawek (inhalacji) na dobę, jednak przez ograniczony okres można przyjmować do 12 dawek na dobę. Pacjentom, którzy przyjmują więcej niż 8 dawek produktu leczniczego na dobę, należy kategorycznie zalecić skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym. Należy ponownie ocenić stan pacjenta i rozważyć zmianę leczenia podtrzymującego.

Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat: produkt leczniczy Edoflo nie jest zalecany w leczeniu podtrzymującym i doraźnym u dzieci i młodzieży.

Informacje ogólne

Specjalne grupy pacjentów

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie ma danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Edoflo u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z ciężką marskością wątroby może dojść do zwiększenia ekspozycji na formoterol i budezonid, ponieważ obie substancje są metabolizowane głównie w wątrobie.

Instrukcja prawidłowego stosowania produktu leczniczego Edoflo

Lek zawarty w inhalatorze Edoflo jest z niego uwalniany podczas wdechu wykonywanego przez pacjenta. Oznacza to, że podczas wdechu przez ustnik substancja lecznicza jest przenoszona z powietrzem wdychanym przez pacjenta do dróg oddechowych.

Uwaga: ważne jest, żeby pouczyć pacjenta, jak prawidłowo używać inhalatora Edoflo.

•    Należy poinformować pacjenta, aby uważnie przeczytał instrukcję użycia inhalatora Edoflo w ulotce dla pacjenta, załączoną do każdego opakowania leku.

•    Należy poinstruować pacjenta o konieczności wykonywania natężonego i głębokiego wdechu przez ustnik w celu dostarczenia do płuc optymalnej dawki leku.

•    Należy poinstruować pacjenta, aby nigdy nie wykonywał wydechu przez ustnik inhalatora.

•    Należy poinformować pacjenta o konieczności zamknięcia inhalatora Edoflo po użyciu.

•    Należy poinformować pacjenta o konieczności wypłukania jamy ustnej wodą po każdej inhalacji dawki podtrzymującej, w celu zmniejszenia ryzyka grzybicy jamy ustnej i gardła. W przypadku wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła pacjent powinien wypłukać jamę ustną wodą także po przyjęciu dawki produktu leczniczego zastosowanej doraźnie.

Pacjent, ze względu na bardzo małą ilość proszku, może po inhalacji produktu leczniczego Edoflo nie wyczuć smaku leku lub nie poczuć jego zatosowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (alergia) na budezonid, formoterol lub laktozę (która zawiera niewielkie ilości białek mleka).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku zaprzestania leczenia produktem leczniczym Edoflo zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki aż do całkowitego przerwania stosowania leku. Nie należy nagle przerywać zaleconego leczenia.

Jeżeli pacjent nie zauważa poprawy lub przyjmuje dawkę produktu leczniczego Edoflo większą niż zalecana dawka maksymalna, powinien skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 4.2). Nagłe i postępujące pogorszenie się stanu klinicznego pacjenta chorego na astmę jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i u pacjenta w trybie pilnym powinno zostać przeprowadzone badanie lekarskie.

W takich przypadkach należy rozważyć zmianę sposobu leczenia poprzez zwiększenie leczenia glikokortykosteroidami, np. cykl podawania doustnych glikokortykosteroidów lub leczenie antybiotykami, jeśli wystąpiła infekcja.

Pacjentom należy zalecić, żeby mieli przy sobie przez cały czas lek rozszerzający oskrzela do stosowania doraźnego, tj. produkt leczniczy Edoflo (pacjenci stosujący produkt leczniczy Edoflo w leczeniu podtrzymującym i doraźnym) lub osobny szybko działający lek rozszerzający oskrzela (pacjenci stosujący produkt leczniczy Edoflo wyłącznie w leczeniu podtrzymującym).

Należy poinformować pacjenta, że dawkę podtrzymującą produktu leczniczego Edoflo należy stosować zgodnie z zaleconym dawkowaniem, nawet w okresie bez objawów astmy. Nie badano stosowania produktu leczniczego Edoflo w leczeniu zapobiegającym wystąpieniu objawów, np. przed wysiłkiem. Dodatkowe dawki produktu leczniczego Edoflo należy stosować w razie wystąpienia objawów, lecz nie są przeznaczone do regularnego stosowania zapobiegawczo, np. przed wysiłkiem. W takim przypadku należy rozważyć zastosowanie szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela.

Kiedy objawy astmy pozostają pod kontrolą, można rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki produktu leczniczego Edoflo. Ważne jest regularne kontrolowanie stanu pacjentów w okresie stopniowego zmniejszania dawki. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki produktu Edoflo (patrz punkt 4.2 ).

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem Edoflo podczas zaostrzenia, znacznego lub ostrego pogorszenia przebiegu astmy.

Podczas leczenia produktem Edoflo mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane związane z przebiegiem astmy oraz zaostrzenia. Należy poinstruować pacjentów rozpoczynających leczenie, aby w przypadku braku opanowania objawów astmy lub wystąpienia pogorszenia po rozpoczęciu leczenia produktem Edoflo kontynuowali leczenie oraz zasięgnęli porady lekarskiej.

Tak jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie możliwe jest wystąpienie paradoksalnego skurczu oskrzeli, co objawia się nasileniem świstów oskrzelowych i duszności bezpośrednio po przyjęciu leku. Jeśli u pacjenta wystąpi paradoksalny skurcz oskrzeli, powinien natychmiast przerwać stosowanie leku Edoflo. Należy ocenić stan pacjenta i, jeśli to konieczne, wprowadzić leczenie alternatywne. Paradoksalne skurcze oskrzeli reagują na krótko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela i należy je leczyć od razu po ich wystąpieniu (patrz punkt 4.8).

Podobnie jak w przypadku leczenia innymi wziewnymi glikokortykosteroidami, szczególnie, gdy wziewne glikokortykosteroidy są stosowane długotrwale i w dużych dawkach, mogą wystąpić objawy związane z ich ogólnoustrojowym działaniem. Prawdopodobieństwo tych objawów po zastosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów jest znacznie mniejsze niż po zastosowaniu glikokortykosteroidów doustnych. Możliwe objawy ogólne obejmują zespół Cushinga, objawy zbliżone do zespołu Cushinga, tj. zahamowanie czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę i jaskrę oraz rzadziej szereg zaburzeń psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadpobudliwość psychoruchową, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci) (patrz punkt 4.8).

Zaleca się systematyczną kontrolę wzrostu dzieci, które przyjmują przewlekle wziewne glikokortykosteroidy. W razie wystąpienia spowolnienia wzrostu należy, jeśli możliwe, rozważyć zmianę sposobu leczenia w celu zmniejszenia dawek glikokortykosteroidów wziewnych do najmniejszych dawek, przy których możliwe jest prawidłowe kontrolowanie astmy. Należy rozważyć korzyści wynikające ze stosowania glikokortykosteroidu i ryzyko związane ze spowolnieniem wzrostu. Dodatkowo należy rozważyć skonsultowanie sposobu leczenia z pediatrą pneumunologiem.

Ograniczone dane z długotrwałych badań wskazują, że większość dzieci i młodzieży leczonych budezonidem podawanym wziewnie osiąga spodziewany wzrost w okresie dojrzałości. Jednak na początku leczenia obserwowano niewielkie, przemijające spowolnienie wzrostu (około1 cm), występujące głównie w pierwszym roku leczenia.

Długotrwałe badania z udziałem dzieci stosujących wziewnie budezonid w średniej dawce dobowej 400 ^g (dawka odmierzona) oraz pacjentów dorosłych stosujących wziewnie budezonid w dawce dobowej 800 ^g (dawka odmierzona) nie wykazały znaczącego wpływu na gęstość mineralną kości. Nie ma danych dotyczących wpływu stosowania produktu leczniczego Edoflo w większych dawkach.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany leczenia glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie na leczenie produktem leczniczym Edoflo w przypadku jakichkolwiek podstaw do podejrzeń, że wskutek wcześniejszego leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnym mogło dojść do osłabienia czynności nadnerczy.

Zastosowanie leczenia budezonidem stosowanym wziewnie zmniejsza zwykle zapotrzebowanie pacjenta na glikokortykosteroidy podawane doustnie, jednak u pacjentów, u których dokonywana jest zmiana leczenia z glikokortykosteroidów stosowanych doustnie na stosowane wziewnie istnieje ryzyko utrzymywania się przez dość długi czas zmniejszonej rezerwy nadnerczowej. Powrót do właściwego stanu może nastąpić po znacznym upływie czasu po przerwaniu terapii doustnymi steroidami i dlatego zmiana terapii z doustnych steroidów na wziewny budezonid może być związana z ryzykiem wynikającym z osłabienia czynności nadnerczy przez dłuższy okres czasu. W związku z tym należy regularnie kontrolować czynność osi HPA.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami wziewnych kortykosteroidów, szczególnie dawkami większymi niż zalecane, może także skutkować istotnym klinicznie zahamowaniem czynności nadnerczy. Dlatego też należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leczenia glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie w przypadku ciężkich zakażeń lub planowanych zabiegów chirurgicznych.

Nagłe zmniejszenie dawki steroidów może wywołać ostry przełom nadnerczowy. Objawy przedmiotowe i podmiotowe świadczące o wystąpieniu ostrego przełomu nadnerczowego mogą być w pewnym stopniu maskowane, ale mogą obejmować jadłowstręt, ból brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości, drgawki, niedociśnienie i hipoglikemię.

Leczenie uzupełniające ogólnoustrojowymi steroidami lub wziewnym budezonidem nie może być przerwane nagle.

Podczas zmiany terapii z doustnej na Edoflo wystąpić może zazwyczaj zmniejszenie działania ogólnoustrojowego steroidów, co może skutkować wystąpieniem objawów alergii i zapalenia stawów, takich jak zapalenie błony śluzowej nosa, egzema, ból mięśni i stawów. Należy rozpocząć odpowiednie leczenie. Należy podejrzewać możliwość niewystarczającego działania glikokortykosteroidów, jeśli w rzadkich przypadkach wystąpią następujące objawy: zmęczenie, ból głowy, nudności i wymioty. W takich przypadkach niekiedy konieczne jest tymczasowe zwiększenie dawki doustnych glikokortykosteroidów.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła, należy poinformować pacjenta o konieczności wypłukania jamy ustnej wodą po każdej inhalacji dawki podtrzymującej. W przypadku wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła pacjent powinien wypłukać jamę ustną wodą także po przyjęciu dawki produktu leczniczego stosowanej doraźnie.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Edoflo z itrakonazolem i rytonawirem, jak również z innymi lekami będącymi silnymi inhibitorami izoenzymu CYP 3A4 (patrz punkt 4.5 ). Jeżeli jednoczesnego stosowania tych leków nie można uniknąć, przerwa między ich zastosowaniem, a przyjęciem produktu leczniczego Edoflo powinna być jak najdłuższa. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Edoflo w leczeniu podtrzymującym i doraźnym u pacjentów stosujących leki będące silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4.

Edoflo należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadczynnością tarczycy, guzem chromochłonnym nadnerczy, cukrzycą, niewyrównaną hipokaliemią, kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory, podzastawkowym zwężeniem aorty nieznanego pochodzenia, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem i innymi ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak choroba niedokrwienna serca, tachyarytmie, ciężka niewydolność serca.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z wydłużeniem odstępu QTc, ponieważ formoterol może wywoływać wydłużenie odstępu QTc.

U pacjentów z czynną lub przebytą gruźlicą płuc, grzybiczym lub wirusowym zakażeniem dróg oddechowych należy rozważyć potrzebę stosowania glikokortykosteroidów wziewnych oraz ewentualnie zmianę ich dawkowania.

Potencjalnie ciężka hipokaliemia może być skutkiem stosowania dużych dawek agonistów receptorów ß2- adrenergicznych. Jednoczesne stosowanie agonistów receptorów ß2- adrenergicznych i innych leków zmniejszających stężenie potasu w surowicy lub nasilających skutki hipokaliemii, tj. pochodnych ksantynowych, glikokortykosteroidów lub leków moczopędnych może powodować sumowanie się tych działań. Szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z niestabilną astmą, którzy stosują zmienne dawki leków rozszerzających oskrzela, u pacjentów z ostrą, ciężką astmą, u których ryzyko wystąpienia objawów związanych z hipokaliemią może być zwiększone przez hipoksję oraz w innych sytuacjach, w których występuje zwiększone prawdopodobieństwo hipokaliemii. W tych przypadkach zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy.

U pacjentów z cukrzycą należy kontrolować stężenie glukozy w surowicy, podobnie jak w przypadku leczenia innymi agonistami receptorów ß2-adrenergicznych.

Edoflo zawiera laktozę jednowodną (< 1 mg/ dawkę inhalacyjną). Ilości te zazwyczaj nie mają znaczenia klinicznego u pacjentów z nietolerancją laktozy. Laktoza wchodząca w skład leku zawiera małe ilości białek mleka, które mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakokinetyczne

Silne inhibitory izoenzymu CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, klarytromycyna, telitromycyna, nefazodon i inhibitory proteazy HIV) mogą w znacznym stopniu zwiększać stężenie budezonidu w osoczu. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków. Jeśli nie jest to możliwe, przerwa między podaniem inhibitora i budezonidu powinna być jak najdłuższa (patrz punkt 4.4). Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Edoflo w leczeniu podtrzymującym i doraźnym u pacjentów przyjmujących silne inhibitory izoenzymu CYP3A4.

Ketokonazol, silny inhibitor izoenzymu CYP3A4, w dawce 200 mg raz na dobę spowodował w przybliżeniu 6-krotne zwiększenie stężenia w osoczu przyjętego jednocześnie, doustnie, budezonidu (pojedyncza dawka 3 mg). Kiedy ketokonazol podano po 12 godzinach od zastosowania budezonidu, stężenie w osoczu zwiększyło się tylko przeciętnie 3-krotnie, co wskazuje, że przerwa między zastosowaniem leków może zmniejszyć wzrost stężenia w osoczu. Ograniczone dane na temat tej interakcji dla dużych dawek budezonidu podawanego wziewnie wskazują, że znaczące zwiększenie stężenia w osoczu (przeciętnie 4-krotne) może wystąpić, jeśli itrakonazol w dawce 200 mg raz na dobę zostanie przyjęty jednocześnie z wziewnym budezonidem (pojedyncza dawka 1000 pg).

Interakcje farmakodynamiczne

Działanie formoterolu może być osłabione lub zahamowane przez ß-adrenolityki. Dlatego produktu leczniczego Edoflo nie należy stosować jednocześnie z ß-adrenolitykami (również w postaci kropli do oczu), chyba że istnieją ważne przyczyny.

Jednoczesne leczenie chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem, pochodnymi fenotiazyny, lekami przeciwhistaminowymi (terfenadyny), inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może spowodować wydłużenie odstępu QTc i zwiększa ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu.

Dodatkowo, lewodopa, lewotyroksyna, oksytocyna i alkohol mogą zmniejszyć tolerancję mięśnia sercowego na p2-sympatykomimetyki.

Jednoczesne leczenie inhibitorami monoaminooksydazy lub lekami wykazującymi podobne właściwości, np. furazolidonem i prokarbazyną, może powodować rekacje w postaci nadciśnienia tętniczego.

Zwiększone ryzyko arytmii występuje u pacjentów otrzymujących jednocześnie znieczulenie ogólne środkami halogenowymi .

Jednoczesne stosowanie innych leków P-adrenergicznych lub leków przeciwcholinergicznych może mieć potencjalnie addytywne działanie rozszerzające oskrzela.

Hipokaliemia może zwiększać skłonność do występowania zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy.

Nie obserwowano interakcji budezonidu i formoterolu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu astmy oskrzelowej.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania u kobiet w ciąży produktu leczniczego Edoflo lub jednocześnie formoterolu i budezonidu. Dane pochodzące z badań nad rozwojem embrionalno-płodowym przeprowadzonych na szczurach nie wykazały dodatkowego wpływu połączenia tych leków.

Nie ma danych dotyczących stosowania formoterolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały, że formoterol powodował działania niepożądane w badaniach rozrodczości przy bardzo dużych stężeniach w ekspozycji ogólnoustrojowej (patrz punkt 5.3).

Dane dotyczące przebiegu ciąży u 2000 kobiet stosujących wziewnie budezonid nie wykazują ryzyka zwiększonego teratogennego działania. W badaniach na zwierzętach wykazano, że stosowanie glikokortykosteroidów sprzyja powstawaniu wad rozwojowych (patrz punkt 5.3). Wydaje się, że dane te nie maj ą znaczenia u ludzi, jeżeli budezonid podaje się w dawkach zalecanych.

Badania na zwierzętach wykazały również związek pomiędzy ekspozycją na zbyt wysokie, choć jeszcze nie teratogenne dawki glukokortykoidów w okresie prenatalnym a zwiększonym ryzykiem opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego, chorób układu krążenia w wieku dorosłym, trwałych zmian gęstości dystrybucji receptora glikokortykosteroidowego oraz zmian w działaniu neuroprzekaźników i zmian w zachowaniu.

Edoflo można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę budezonidu, która zapewnia właściwą kontrolę astmy.

Budezonid przenika do mleka kobiet karmiących, jednak stosowany w dawkach terapeutycznych nie powinien mieć wpływu na dziecko karmione piersią. Brak danych dotyczących przenikania formoterolu do mleka kobiet karmiących piersią. Badania na szczurach wykazały małe stężenie formoterolu w mleku karmiących samic. Zastosowanie produktu Edoflo u kobiet w okresie karmienia piersią można rozważyć tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Edoflo nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ze względu na to, że produkt Edoflo zawiera zarówno budezonid i formoterol, po jego zastosowaniu możliwe jest wystąpienie tego samego rodzaju działań niepożądanych, jakie były obserwowane po zastosowaniu budezonidu i formoterolu. Jednoczesne podanie tych dwóch substancji nie powoduje zwiększenia częstości działań niepożądanych. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są farmakologicznie przewidywalne efekty niepożądane typowe dla agonistów receptorów p2-adrenergicznych, takie jak drżenie i kołatanie serca. Łagodnieją one i zwykle ustępują po kilku dniach od rozpoczęcia leczenia.

Wymienione poniżej działania niepożądane związane ze stosowaniem budezonidu lub formoterolu, pogrupowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania określono jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 i < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 i < 1/100), rzadko (> 1/10 000 i < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Tabela 1

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia grzybicze (kandydoza) jamy ustnej i gardła

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości natychmiastowe i opóźnione np. wyprysk, pokrzywka, świąd, zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia

endokrynologiczne

Bardzo rzadko

Zespół Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu, zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hipokaliemia

Bardzo rzadko

Hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, niepokój, zaburzenia snu

Bardzo rzadko

Depresja, zmiany zachowania (głównie u dzieci)

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bole głowy, drżenia mięśniowe

Niezbyt często

Zawroty głowy

Bardzo rzadko

Zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko

Zaćma i jaskra

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia

Rzadko

Zaburzenia rytmu serca np. migotanie przedsionków, tachykardia pochodzenia nadkomorowego, skurcze dodatkowe

Bardzo rzadko

Dławica piersiowa. Wydłużenie odstępu QT

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Zmienność ciśnienia tętniczego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Łagodne podrażnienie gardła, kaszel, chrypka

Rzadko

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Łatwe siniaczenie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Skurcze mięśni

Zakażenia grzybicze w obrębie jamy ustnej i gardła spowodowane są osadzaniem się leku. Należy poradzić pacjentom przepłukanie jamy ustnej wodą po każdym zastosowaniu leku, aby zminimalizować ryzyko takich zakażeń. Zakażenie grzybicze w obrębie jamy ustnej i gardła zwykle reaguje na miejscowe leczenie przeciwgrzybicze, bez potrzeby przerywania terapii wziewnym glikokortykosteroidem.

Podobnie jak w przypadku innych terapii wziewnych, bardzo rzadko, u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, wystąpić mogą paradoksalne skurcze oskrzeli, co objawia się nasileniem świstów oskrzelowych i duszności bezpośrednio po przyjęciu leku. Paradoksalne skurcze oskrzelowe reagują na krótko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela i powinny być leczone od razu po wystąpieniu. Należy wówczas natychmiast przerwać stosowanie leku Edoflo, ocenić stan pacjenta i wprowadzić leczenie alternatywne, jeśli to konieczne (patrz punkt 4.4).

Wystąpić mogą objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem wziewnych glikokortykosteroidów, szczególnie, gdy są one stosowane długotrwale i w dużych dawkach. Prawdopodobieństwo tych objawów po zastosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów jest znacznie mniejsze niż po zastosowaniu glikokortykosteroidów doustnych. Możliwe objawy ogólne obejmują zespół Cushinga, objawy zbliżone do zespołu Cushinga, tj. zahamowanie czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę i jaskrę.

Wystąpić może także zwiększona wrażliwość na infekcje oraz upośledzenie zdolności przystosowania się do sytuacji stresowych.

Działania takie prawdopodobnie zależne są od dawki, czasu ekspozycji, jednoczesnej i wcześniejszej ekspozycji na działanie steroidów oraz od indywidualnej wrażliwości.

Leczenie agonistami receptorów p2-adrenergicznych może powodować zwiększenie stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i związków ketonowych.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie formoterolu może prowadzić do objawów typowych dla przedawkowania agonistów receptorów P 2-adrenergicznych, takich jak: drżenia mięśniowe, bóle głowy, uczucie kołatania serca. W odosobnionych przypadkach mogą wystąpić również: tachykardia, hiperglikemia, hipokaliemia, wydłużenie odstępu QTc, arytmia, nudności oraz wymioty. Może być wskazane odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące. Po podaniu dawki 90 pg formoterolu w ciągu 3 godzin u pacjentów z ostrym skurczem oskrzeli nie obserwowano problemów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa.

Ostre przedawkowanie budezonidu nie powinno stanowić problemu klinicznego. Budezonid stosowany długotrwale w zbyt dużych dawkach może powodować występowanie ogólnoustrojowych działań kortykosteroidów, takich jak podwyższone stężenie tych hormonów we krwi i zahamowanie czynności nadnerczy.

W razie konieczności odstawienia produktu leczniczego Edoflo z powodu objawów wywołanych przedawkowaniem jego składnika, formoterolu, należy rozważyć zapewnienie odpowiedniego leczenia glikokortykosteroidem wziewnym.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: adrenomimetyki i inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych.

Kod ATC: R 03 AK 07.

Mechanizm działania i właściwości farmakodynamiczne

Produkt leczniczy Edoflo zawiera formoterol oraz budezonid. Budezonid i formoterol wykazują różny mechanizm działania. Podane razem wykazują działanie synergiczne, co prowadzi do zmniejszenia liczby zaostrzeń astmy. Szczególne właściwości budezonidu i formoterolu pozwalają na zastosowanie ich połączenia albo w leczeniu podtrzymującym i doraźnym, albo w leczeniu podtrzymującym astmy.

Budezonid

Budezonid jest glikokortykosteroidem, który podany wziewnie wykazuje zależne od dawki działanie przeciwzapalne w drogach oddechowych, co objawia się zmniejszeniem nasilenia objawów i zmniejszeniem liczby zaostrzeń astmy. Po podaniu wziewnym budezonidu obserwuje się znacząco mniej ciężkich działań niepożądanych w stosunku do liczby działań niepożądanych występujących po ogólnoustrojowym podaniu kortykosteroidów. Dokładny mechanizm działania przeciwzapalnego glikokortykosteroidów nie został poznany.

Formoterol

Formoterol jest selektywnym agonistą receptorów p2-adrenergicznych, który podany wziewnie powoduje szybki i długo utrzymujący się rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie rozszerzające oskrzela jest zależne od dawki, występuje w ciągu 1 minuty do 3 minut po inhalacji i utrzymuje się co najmniej 12 godzin po inhalacji pojedynczej dawki.

Edoflo

Skuteczność kliniczna produktu leczniczego Edoflo stosowanego w leczeniu podtrzymującym Przeprowadzone badania kliniczne u dorosłych wykazały, że dodanie formoterolu do budezonidu skutkuje złagodzeniem objawów astmy, poprawą czynności płuc i zmniejszeniem liczby zaostrzeń choroby. Dwa badania kliniczne (trwające 12 tygodni) wykazały, że poprawa parametrów czynności płuc po zastosowaniu produktu leczniczego Edoflo była taka sama, jak po skojarzonym zastosowaniu formoterolu i budezonidu jako odrębnych leków oraz większa niż po zastosowaniu samego budezonidu. We wszystkich ramionach badania pacjenci stosowali, w razie konieczności, krótko

działające leki z grupy agonistów receptorów P 2-adrenergicznych. Nie zaobserwowano zmniejszenia skuteczności produktu leczniczego Edoflo z upływem czasu.

W ramach 12-tygodniowego pediatrycznego badania klinicznego 85 dzieci w wieku od 6 do 11 lat otrzymywało leczenie podtrzymujące produktem Edoflo, [2 inhalacje po (80 pg + 4,5 pg)/dawkę inhalacyjną dwa razy na dobę] i krótko działającym agonistą receptorów p2-adrenergicznych doraźnie. Wykazano poprawę czynności płuc i dobrą tolerancję produktu leczniczego Edoflo w porównaniu z leczeniem równoważną dawką budezonidu.

Skuteczność kliniczna produktu leczniczego Edoflo stosowanego w leczeniu podtrzymującym i doraźnym

W 5 badaniach klinicznych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby oceniających skuteczność i bezpieczeństwo leczenia, trwających 6 lub 12 miesięcy wzięło łącznie udział 12 076 pacjentów (4447 z nich zostało zrandomizowanych do otrzymywania produktu Edoflo w leczeniu podtrzymującym i doraźnym). U pacjentów biorących udział w badaniu wymagane było, aby występowały u nich objawy kliniczne pomimo stosowania wziewnych glikokortykosteroidów.

Leczenie podtrzymujące i doraźne produktem Edoflo powodowało statystycznie istotną i klinicznie znaczącą redukcję ciężkich zaostrzeń we wszystkich porównaniach przeprowadzonych we wszystkich 5 badaniach. Dotyczyło to porównania produktu leczniczego Edoflo stosowanego w większej dawce podtrzymującej i terbutaliny stosowanej doraźnie (badanie 735) i produktu leczniczego Edoflo w tej samej dawce podtrzymującej i formoterolu lub terbutaliny stosowanych doraźnie (badanie 734) (Tabela 2). W badaniu 735 czynność płuc, kontrola objawów i zużycie leków stosowanych doraźnie były podobne we wszystkich badanych grupach. W badaniu 734 objawy i zużycie leków stosowanych doraźnie były mniejsze, a czynność płuc uległa poprawie w porównaniu do obu grup z zastosowaniem komparatorów. Z łącznych wyników 5. badań wynika, że pacjenci otrzymujący Edoflo w leczeniu podtrzymującym i doraźnym, nie stosowali dawek doraźnych średnio przez 57% dni leczenia. Nie stwierdzono objawów rozwoju tolerancji wraz z upływem czasu.

Tabela 2    Podsumowanie danych o ciężkich zaostrzeniach w badaniach klinicznych

Numer

badania

Czas

trwania

Grupy badane

n

Ciężkie zaostrzenia“

Zdarzenia Zdarzenia/ pacjentolata

Badanie

Edoflo 160/4,5 pg 2x na dobę + doraźnie

1103

125

0,23b

735

6 miesięcy

Edoflo 320/9 pg 2 x na dobę + terbutalina 0,4 mg doraźnie

1099

173

0,32

Salmeterol + flutikazon 2 x 25/125 pg + terbutalina 0,4 mg doraźnie

1119

208

0,38

Badanie

Edoflo 160 + 4,5 pg 2x na dobę + doraźnie

1107

194

0,19b

734

12

Edoflo 160 + 4,5 pg 2 x na dobę + formoterol 4,5 pg doraźnie

1137

296

0,29

miesięcy

Edoflo 160 + 4,5 pg2 x na dobę + terbutalina 0,4 mg doraźnie

1138

377

0,37

a Hospitalizacja/leczenie w izbie przyjęć lub leczenie doustnymi glikokortykosteroidami b    Zmniejszenie częstości występowania zaostrzeń jest znamienne statystycznie (wartość p < 0,01) dla obu

porównań

W innych 2. badaniach z udziałem pacjentów zgłaszających się do lekarza z objawami ostrego napadu astmy, produkt leczniczy Edoflo wykazał szybkie i skuteczne działanie zmniejszające skurcz oskrzeli zbliżone do salbutamolu i formoterolu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Edoflo, lek złożony zawierający stałe dawki budezonidu i formoterolu, i odpowiadające mu produkty lecznicze zawierające pojedyncze substancje lecznicze są biorównoważne w zakresie ogólnoustrojowej ekspozycji na budezonid i formoterol.

Pomimo to, po zastosowaniu złożonego produktu leczniczego zaobserwowano nieco większe zahamowanie wytwarzania kortyzolu niż po jednoczesnym podaniu produktów leczniczych zawierających pojedyncze substancje lecznicze. Uważa się, że różnica ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo pacjenta.

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych między budezonidem a formoterolem.

Parametry farmakokinetyczne dla odnośnych substancji, były porównywalne po podaniu budezonidu oraz formoterolu w postaci produktów pojedynczych lub produktu złożonego jako stałego połączenia dawek. W odniesieniu do budezonidu, po zastosowaniu produktu złożonego, następujące parametry farmakokinetyczne miały wartości nieznacznie większe: AUC (powierzchnia pola pod krzywą), szybkość wchłaniania oraz maksymalne stężenie w osoczu. W przypadku formoterolu maksymalne stężenie w osoczu było podobne po podaniu pojedynczego leku oraz po podaniu preparatu złożonego. Po podaniu wziewnym budezonid jest szybko wchłaniany i osiąga maksymalne stężenie w surowicy w ciągu 30 minut. W badaniach klinicznych po inhalacji za pomocą inhalatora proszkowego średnia depozycja budezonidu w płucach wynosiła od 32 do 44% dostarczonej dawki. Biodostępność ogólnoustrojowa wynosiła około 49% dostarczonej dawki. U dzieci w wieku od 6 do 16 lat depozycja w płucach jest w tym samym zakresie, jak u dorosłych pacjentów po podaniu takich samych dawek, natomiast stężenie w osoczu nie zostało określone.

Formoterol po podaniu wziewnym jest szybko wchłaniany i osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 10 minut po inhalacji. W badaniach klinicznych średnia depozycja formoterolu w płucach po inhalacji za pomocą inhalatora proszkowego wynosiła od 28% do 49% dostarczonej dawki, a jego biodostępność ogólnoustrojowa wynosiła około 61% dostarczonej dawki.

Dystrybucja i metabolizm

Formoterol wiąże się z białkami osocza w około 50%, a budezonid w około 90%. Objętość dystrybucji wynosi około 4 l/kg dla formoterolu, a około 3 l/kg dla budezonidu. Formoterol jest unieczynniany w procesie sprzęgania (powstają czynne O-demetylowane i deformylowane metabolity, które są obserwowane głównie w nieczynnej postaci sprzężonej). Budezonid w znacznym stopniu (około 90%) podlega biotransformacji podczas pierwszego przejścia przez wątrobę, do metabolitów o małej aktywności glikokortykosteroidowej. Aktywność glikokortykosteroidowa głównych metabolitów (6p-hydroksybudezonidu i 16a-hydroksyprednizolonu) wynosi mniej niż 1% aktywności budezonidu. Nie obserwowano jakichkolwiek reakcji metabolicznych czy też jakichkolwiek reakcji wypierania pomiędzy formoterolem a budezonidem.

Wydalanie

Większa część dawki formoterolu jest metabolizowana w wątrobie, a następnie wydalana przez nerki. Po inhalacji, od 8 do 13% dawki inhalacyjnej formoterolu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Formoterol ma duży klirens ogólnoustrojowy wynoszący około 1,4 l/min, a okres półtrwania wynosi średnio 17 godzin.

Głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie budezonidu jest CYP 3A4. Metabolity budezonidu są wydalane z moczem w postaci niezmienionej lub sprzężonej. Tylko minimalna, nieistotna ilość budezonidu wykrywana jest w moczu w postaci niezmienionej. Budezonid charakteryzuje się dużym klirensem ogólnoustrojowym, wynoszącym około 1,2 l/min, a okres półtrwania w osoczu po podaniu dożylnym wynosi średnio 4 godziny.

Farmakokinetyka formoterolu u dzieci nie była badana. Farmakokinetyka budezonidu i formoterolu u pacjentów z niewydolnością nerek jest nieznana. Ekspozycja na budezonid i formoterol może być większa u pacjentów z chorobami wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Obserwowane w badaniach na zwierzętach objawy toksyczności budezonidu i formoterolu, podawanych w skojarzeniu lub osobno, były związane ze zwiększeniem aktywności farmakologicznej.

Badania wpływu na rozrodczość zwierząt wykazały, że glikokortykosteroidy, takie jak budezonid mogą powodować wady rozwojowe płodów (rozszczep podniebienia, zniekształcenia układu kostnego). Wyników badań na zwierzętach nie można jednak odnieść do ludzi, gdy lek jest stosowany w zalecanych dawkach. Badania wpływu formoterolu na rozrodczość zwierząt wykazują nieznaczne zmniejszenie płodności u samców szczurów przy większej ekspozycji ogólnoustrojowej oraz mniejszą liczbę implantacji zarodków, zmniejszenie przeżywalności okołoporodowej płodów, zmniejszenie masy urodzeniowej przy znacznie wyższych ekspozycjach ogólnoustrojowych niż te osiągane podczas stosowania klinicznego. Jednakże, nie wydaje się, aby wyniki tych doświadczeń na zwierzętach mogły być odnoszone do ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna (zawiera białka mleka).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Edoflo jest wielodawkowym inhalatorem proszkowym napędzanym powietrzem wdechowym. Inhalator jest biały i posiada czerwone pokrętło. Inhalator jest wykonany z różnych tworzyw sztucznych (różnych rodzajów plastiku) (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT). W opakowaniach zewnętrznych znajduje się 1, 2, 3, 10 lub 18 inhalatorów zawierających po 60 (lub 120) dawek leku. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania leku i przygotowania leku do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje Szwecja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18620

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.08.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.11.2011 r.

14

Edoflo