Imeds.pl

Edoflo (80 Mcg + 4,5 Mcg)/Dawkę Inh.

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Edoflo, (80 pg + 4,5 pg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Edoflo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Edoflo

3.    Jak stosować lek Edoflo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Edoflo

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK EDOFLO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt Edoflo jest lekiem w inhalatorze. Zawiera on dwie różne substancje czynne: budezonid oraz formoterolu fumaran dwuwodny.

•    Budezonid należy do grupy leków nazywanych ‘glikokortykosteroidami’. Lek działa zmniejszając i zapobiegając obrzękowi i stanowi zapalnemu w płucach.

•    Formoterol należy do grupy leków nazywanych długo działającymi agonistami receptorów p2-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Jego działanie polega na rozkurczeniu mięśni w drogach oddechowych, co umożliwia łatwiejsze oddychanie.

Lek Edoflo jest przepisywany do leczenia astmy oskrzelowej. Nie jest to lek odpowiedni do leczenia osób z ciężką postacią astmy oskrzelowej. Leczenie można prowadzić na dwa sposoby.

a)    Niektórym pacjentom przepisywane są dwa leki w inhalatorach przeciwko astmie: lek Edoflo i osobny lek stosowany doraźnie.

•    Edoflo jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.

•    Inhalator stosowany doraźnie używany jest w przypadku wystąpienia objawów astmy w celu ułatwienia oddychania.

b)    Niektórym pacjentom lek Edoflo jest przepisywany jako jedyny lek w inhalatorze przeciwko astmie.

•    Edoflo jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.

•    Lek Edoflo jest stosowany również, gdy potrzebne są dodatkowe dawki w celu usunięcia objawów astmy i ułatwienia oddychania. Osoby te nie wymagają osobnego inhalatora stosowanego doraźnie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EDOFLO Kiedy nie stosować leku Edoflo:

• jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na budezonid, formoterol lub na inny składnik - laktozę (która zawiera małe ilości białka mleka).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Edoflo

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Edoflo, należy poinformować lekarza o ewentualnych innych niż astma dolegliwościach:

•    cukrzycy

•    zakażeniach dróg oddechowych i (lub) płuc

• nadciśnieniu tętniczym lub innych chorobach serca kiedykolwiek w przeszłości (w tym zaburzenia rytmu serca, bardzo szybkie bicie serca, zwężenie tętnic lub niewydolność serca)

•    zaburzeniach czynności tarczycy lub nadnerczy

•    zmniejszonym stężeniu potasu w surowicy

•    ciężkich zaburzeniach czynności wątroby.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub w ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz preparatach ziołowych.

Szczególnie należy poinformować lekarza lub farmaceutę o ewentualnym przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    leki blokujące receptory p-adrenergiczne (takie jak atenolol lub propranol stosowane w leczeniu nadciśnienia), również krople do oczu (takie jak tymolol stosowany w leczeniu jaskry).

•    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (takie jak chinidyna).

•    leki takie jak digoksyna, często stosowane w leczeniu niewydolności serca.

•    leki moczopędne (takie jak furosemid) także stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

•    steroidy stosowane doustnie (np. prednizolon).

•    pochodne ksantyny (np. teofilina lub aminofilina). Są to leki stosowane w leczeniu astmy.

•    inne leki rozszerzające oskrzela (takie jak salbutamol).

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina) oraz lek przeciwdepresyjny nefazodon.

•    inhibitory monoaminooksydazy MAO (takie jak fenelzyna).

•    pochodne fenotiazyny (takie jak chlorpromazyna i prochlorperazyna).

•    inhibitory proteaz HIV (np. rytonawir) stosowane w leczeniu zakażenia HIV.

•    leki stosowane w zakażeniach (takie jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, klarytromycyna i telitromycyna).

•    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np. lewodopa).

•    leki stosowane w chorobach tarczycy (np. lewotyroksyna).

Osoba przyjmująca którykolwiek z wymienionych leków lub mająca wątpliwości co do stosowania innych leków powinna skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Edoflo.

Należy także poinformować lekarza lub farmaceutę o planowanym poddaniu się znieczuleniu ogólnemu w związku z zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym.

Ciąża i karmienie piersią

•    Jeśli kobieta jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Edoflo; nie należy stosować leku Edoflo bez wyraźnego zalecenia lekarza.

• Jeżeli kobieta leczona lekiem Edoflo zajdzie w ciążę, nie powinna przerywać przyjmowania leku Edoflo, lecz powinna niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem.

•    Kobieta karmiąca piersią powinna porozmawiać ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Edoflo.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Edoflo nie wpływa lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Edoflo

Edoflo zawiera cukier, laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku. Ilość laktozy znajdująca się w jednej dawce leku zazwyczaj nie powoduje objawów u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Laktoza będąca substancją pomocniczą zawiera małe ilości białek mleka, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK EDOFLO

• Lek Edoflo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Ważne jest, aby stosować lek Edoflo codziennie, nawet jeśli w danym czasie nie występują u pacjenta objawy choroby.

•    Lekarz będzie regularnie sprawdzać nasilenie objawów astmy u pacjenta.

Jeśli pacjent stosuje steroidy w postaci tabletek na astmę lub POChP, wprowadzając lek Edoflo lekarz może zmniejszyć liczbę przyjmowanych tabletek doustnych steroidów. Jeśli pacjent stosuje doustne steroidy w postaci tabletek przez dłuższy czas, lekarz może od czasu do czasu zalecić wykonanie badań krwi. Po zmniejszeniu dawek doustnych steroidów pacjent może poczuć się ogólnie gorzej, przy jednoczesnym ułatwieniu oddychania. Mogą wystąpić objawy takie jak zatkany nos, katar, osłabienie lub bóle mięśni lub stawów, wysypka (wyprysk). Jeśli wymienione objawy staną się przykre do zniesienia lub wystąpią objawy takie jak ból głowy, zmęczenie, nudności lub wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Konieczne może być zastosowanie innych leków, jeśli wystąpią objawy alergii lub zapalenia stawów. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące dalszego stosowania leku Edoflo, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lekarz może rozważyć dodanie steroidów w postaci tabletek do zwykle stosowanego u pacjenta leczenia w okresach nasilonego stresu (np. zakażenie w obrębie klatki piersiowej lub przed zabiegiem chirurgicznym).

Ważne informacje dotyczące objawów astmy

Jeżeli podczas stosowania leku Edoflo pacjent odczuwa nasilenie duszności lub świstów, należy kontynuować stosowanie leku, ale jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu ewentualnego zastosowania dodatkowego leczenia.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

•    pacjent odczuwa pogorszenie oddychania lub często budzi się w nocy z powodu napadu astmy.

•    pacjent ma uczucie ucisku w klatce piersiowej rano po wstaniu lub uczucie ucisku w klatce

piersiowej trwa dłużej niż zwykle.

Wymienione objawy mogą oznaczać niedostateczną kontrolę astmy i pacjent może wymagać natychmiastowego zastosowania innego lub dodatkowego leczenia.

Astma

Edoflo może być stosowany do leczenia astmy na dwa różne sposoby. Wielkość i częstość stosowania dawek leku Edoflo zależy od przepisanego sposobu stosowania leku.

a)    Jeżeli lekarz przepisał stosowanie leku Edoflo oraz dodatkowego osobnego inhalatora do stosowania doraźnie, należy przeczytać zalecenia w sekcji poniżej oznaczonej symbolem ‘a) Stosowanie leku Edoflo i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie’.

b)    Jeżeli lekarz przepisał stosowanie leku Edoflo jako jedynego leku wziewnego, należy przeczytać zalecenia oznaczone symbolem ‘b) Stosowanie leku Edoflo jako jedynego leku do inhalacji’.

a) Stosowanie leku Edoflo i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie

Stosuj lek Edoflo codziennie. Stosowanie leku Edoflo pomaga zapobiegać występowaniu objawów

astmy.

Dorośli (osoby w wieku od 18 lat)

•    Dawka leku wynosi 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zwiększyć dawkę do 4 inhalacji dwa razy na dobę.

•    W przypadku dobrej kontroli objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku raz na dobę. Młodzież (od 12 do 17 lat)

•    Dawka leku wynosi 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.

•    W przypadku dobrej kontroli objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku raz na dobę. Dzieci (od 6 do 11 lat)

•    Dawka leku wynosi 2 inhalacje dwa razy na dobę.

Lek Edoflo nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Podczas leczenia lekarz będzie pomagać pacjentowi we właściwym leczeniu astmy. Dawka leku zostanie ustalona na poziomie najmniejszej skutecznej dawki, która zapewnia opanowanie objawów. Nie należy zmieniać dawki leku Edoflo bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku wystąpienia objawów astmy należy zastosować dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego. Pacjent powinien zawsze mieć przy sobie dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego. Nie należy stosować leku Edoflo do zwalczania objawów astmy - służy do tego dodatkowy inhalator.

b) Stosowanie leku Edoflo jako jedynego wziewnego leku przeciwko astmie

Lek Edoflo należy stosować w ten sposób wyłącznie, jeżeli tak zalecił lekarz i tylko u osób w wieku powyżej 18 lat.

Lek Edoflo należy stosować codziennie. Stosowanie leku Edoflo zapobiega występowaniu objawów astmy. Lek można przyjmować w następujący sposób:

•    1 inhalacja rano oraz 1 inhalacja wieczorem lub

•    2 inhalacje rano lub

•    2 inhalacje wieczorem.

Należy stosować lek Edoflo również jako „inhalator doraźny” w celu leczenia objawów astmy.

•    W przypadku wystąpienia objawów astmy należy przyjąć 1 inhalację i odczekać kilka minut.

• Jeżeli pacjent nie poczuje się lepiej, powinien przyjąć jeszcze jedną inhalację.

•    Nie należy jednorazowo przyjmować więcej niż 6 inhalacji.

Należy zawsze mieć przy sobie inhalator Edoflo i stosować go w razie potrzeby.

Całkowita dawka dobowa większa niż 8 inhalacji na dobę nie jest zwykle potrzebna. Lekarz może jednak zalecić stosowanie do 12 inhalacji na dobę przez określony czas.

Jeżeli pacjent regularnie wymaga stosowania 8 lub więcej inhalacji na dobę, należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczna zmiana leczenia.

Nie należy stosować więcej niż 12 inhalacji na dobę.

W przypadku wystąpienia objawów astmy podczas wykonywania wysiłku fizycznego, należy zastosować lek Edoflo w sposób opisany powyżej. Nie należy jednak stosować leku Edoflo przed wysiłkiem fizycznym w celu zapobiegania wystąpieniu objawów astmy.

Przygotowywanie inhalatora Edoflo do pierwszego użycia

Przed pierwszym użyciem nowego inhalatora Edoflo, należy przygotować go do użycia według instrukcji poniżej.

• Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny turkoczący dźwięk.

• Inhalator Edoflo należy trzymać pionowo, czerwonym pokrętłem do dołu.

•    Przekręcić czerwone pokrętło w jedną stronę do oporu, następnie powrócić do pierwotnego położenia (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma znaczenia). Będzie słyszalny charakterystyczny dźwięk (klik).

•    Powyższą czynność należy powtórzyć.

•    Inhalator Edoflo jest teraz gotowy do użycia.

Używanie inhalatora

W celu wykonania inhalacji należy postępować za każdym razem zgodnie z poniższymi poleceniami.

1.    Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny turkoczący dźwięk.

2.    Inhalator Edoflo należy trzymać pionowo, czerwonym pokrętłem do dołu.

3. Podczas ładowania leku nie należy trzymać inhalatora Edoflo za ustnik. W celu załadowania dawki leku należy przekręcić czerwone pokrętło do oporu w jednym kierunku.

Następnie należy powrócić do pierwotnego położenia (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma znaczenia). Będzie słychać charakterystyczny dźwięk (klik). Inhalator Edoflo jest teraz naładowany i gotowy do użycia. Należy ładować dawkę leku tylko bezpośrednio przed zastosowaniem.

4. Należy trzymać inhalator Edoflo z daleka od ust. Wykonać łagodny wydech (nie wymagający wysiłku). Nie należy wykonywać wydechu przez ustnik inhalatora Edoflo.

5. Umieścić ustnik inhalatora między zębami. Zamknąć usta i wykonać maksymalnie głęboki i maksymalnie natężony wdech. Nie należy żuć ani nagryzać ustnika.

6. Wyjąć ustnik inhalatora Edoflo z ust. Wykonać spokojny wydech. Ilość leku zawarta w jednej dawce inhalacyjnej jest bardzo mała, dlatego smak leku może nie być odczuwalny. Jednakże, jeżeli pacjent postępuje zgodnie z instrukcjami, może mieć pewność, że dawka leku została przyjęta i lek znajduje się w płucach.

7.    W celu zastosowania drugiej inhalacji, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 6.

8.    Umieścić nakrętkę na inhalatorze i szczelnie zamknąć.

9. Wypłukać usta wodą po przyjęciu porannej i (lub) wieczornej dawki leku. Nie połykać wody.

Nie należy zdejmować lub przekręcać ustnika. Jest on połączony z inhalatorem Edoflo i nie może być zdejmowany. Nie należy używać inhalatora Edoflo, który uległ uszkodzeniu lub jeżeli ustnik nie jest przytwierdzony do inhalatora.

Czyszczenie inhalatora Edoflo

Należy przecierać zewnętrzną powierzchnię ustnika suchą ściereczką raz na tydzień. Nie należy stosować wody lub innych płynów.

Kiedy rozpocząć stosowanie nowego inhalatora Edoflo


•    Okienko licznika dawek wskazuje ile dawek (inhalacji) pozostało w inhalatorze Edoflo. Pełen inhalator może zawierać 60 lub 120 dawek leku.

•    Licznik dawek zmienia się co 10 inhalacji, dlatego nie można zauważyć zmiany wskaźnika po podaniu pojedynczej dawki leku.

•    Pojawienie się czerwonego znacznika na skraju okienka licznika dawek oznacza, że w inhalatorze pozostało około 20 dawek leku. Podczas podawania ostatnich 10 dawek leku tło okienka licznika dawek jest czerwone. Gdy cyfra 0 na czerwonym tle znajdzie się w środkowej części okienka licznika, oznacza to, że w należy rozpocząć nowe opakowanie leku Edoflo.

Uwaga

•    Po opróżnieniu inhalatora pokrętło będzie się nadal kręciło i wydawało charakterystyczny dźwięk (klik).

•    Dźwięk słyszalny podczas potrząsania inhalatora Edoflo jest wydawany przez środek pochłaniający wilgoć a nie przez lek. Dlatego nie można ocenić zawartości inhalatora Edoflo na podstawie dźwięku wydawanego przez inhalator podczas potrząsania nim.

•    Jeżeli przez pomyłkę załadowana zostanie więcej niż jedna dawka leku, pacjent nadal otrzyma tylko jedną dawkę leku. Natomiast w liczniku dawek odnotowane zostaną wszystkie załadowane dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Edoflo

Ważne jest, aby pacjent przyjmował dawki opisane w ulotce lub zalecone przez lekarza.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki bez uzyskania zgody lekarza.

Najczęściej spotykanymi objawami, które mogą wystąpić po przyjęciu większej niż zalecana dawki

leku Edoflo, są: drżenia mięśniowe, bóle głowy i przyspieszenie akcji serca.

Pominięcie zastosowania leku Edoflo

•    W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć lek o zwykłej porze.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Edoflo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Edoflo i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u

pacjenta wystąpią następujące objawy

• obrzęk twarzy, zwłaszcza wokół ust (języka i (lub) gardła i (lub) utrudnienie przełykania),

pokrzywka występująca jednocześnie z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) nagle występujące uczucie osłabienia (zasłabnięcie). Może to wskazywać na wystąpienie reakcji uczuleniowej. Występuje ona rzadko rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów

•    nagłe nasilenie świstów oskrzelowych i duszności występujące natychmiast po zastosowaniu leku. Jeśli wystąpi któryś z objawów należy natychmiast przerwać stosowanie inhalatora Edoflo i zastosować inhalator doraźny. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ zmiana leczenia może być konieczna. Objawy takie występują bardzo rzadko, rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000.

Inne możliwe działania niepożądane:

Występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    Uczucie kołatania serca (uczucie odczuwania bicia serca), drżenia mięśniowe lub trzęsienie się. Jeżeli wystąpią takie objawy, są one zazwyczaj łagodne i zwykle ustępują w czasie dalszego stosowania leku Edoflo.

• Zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła. Ryzyko wystąpienia jest mniejsze, jeśli pacjent po zastosowaniu leku Edoflo wypłucze usta wodą.

•    Łagodne podrażnienie gardła, kaszel, chrypka.

•    Ból głowy.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    Pobudzenie, nerwowość, niepokój.

•    Zaburzenia snu.

•    Zawroty głowy.

•    Nudności (mdłości).

•    Przyspieszone bicie serca.

•    Siniaki na skórze.

•    Kurcze mięśniowe.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    Wysypka, świąd skóry.

•    Skurcz oskrzeli (skurcz mięśni w oskrzelach objawiający się świstami). Jeśli świsty wystąpią bezpośrednio po zastosowaniu leku należy przerwać stosowanie leku Edoflo i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Zmniejszenie stężenia potasu w surowicy.

•    Nierówne bicie serca.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Depresja.

•    Zmiany zachowania, szczególnie u dzieci.

•    Ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej (objawy dławicy piersiowej).

•    Zwiększone stężenie cukru (glukozy) we krwi.

•    Zaburzenia smaku, takie jak nieprzyjemny smak w ustach.

•    Zmiany ciśnienia tętniczego krwi.

Wziewne glikokortykosteroidy mogą wpływać na wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie, szczególnie, jeśli są stosowane długotrwale w dużych dawkach. Objawy obejmują:

-    zmiany gęstości mineralnej kości (rozrzedzenie kości)

-    zaćmę (zmętnienie soczewki w oku)

-    jaskrę (podwyższenie ciśnienia w oku)

-    spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży

-    działanie na nadnercza (małe gruczoły położone w pobliżu nerek).

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest znacznie mniejsze, jeśli pacjent stosuje glikokortykosteroidy wziewnie niż, jeśli zażywa tabletki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

• Nie stosować inhalatora po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartonowym pudełku oraz na etykiecie inhalatora po oznaczeniu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

•    Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 30°C.

• Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Edoflo

Substancjami czynnymi leku są budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny. Każda dawka inhalacyjna leku Edoflo zawiera 80 mikrogramów budezonidu i 4,5 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego. Innym składnikiem leku jest laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Jak wygląda lek Edoflo i co zawiera opakowanie

Edoflo to inhalator zawierający zalecony lek. Proszek do inhalacji jest koloru białego. Każdy inhalator Edoflo zawiera 60 albo 120 dawek leku. Inhalator ma biały korpus oraz czerwone pokrętło. Na pokrętle znajduje się kod w języku Braille’a umożliwiający identyfikację.

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 1, 2, 3, 10 lub 18 inhalatorów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje Szwecja

Wytwórca

AstraZeneca AB Kvarnbergagatan 12 151 85 Sodertalje Szwecja

N.V AstraZeneca S.A.

Shaessestraat 15 B-9070 Destelbergen Belgia

Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse 68-723 Plankstadt Niemcy

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 D-22880 Wedel Niemcy

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park Macclesfield,

Cheshire SK 10 2NA Wielka Brytania

AstraZeneca Farmaceutica Spain La Relva s/n

36400 Porrino, Pontevedra Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa własna i moc

Austria

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Belgia

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Bułgaria

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Cypr

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Republika Czeska

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Dania

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Estonia

EDOFLO 80/4,5 MIKROGRAMMI/ANNUSES

Finlandia

Edoflo 80 mikrogrammaa/4,5 mikrogrammaa/inhalaatio, inhalaatiojauhe

Francja

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Niemcy

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Grecja

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Węgry

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Islandia

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Irlandia

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Włochy

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Łotwa

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Litwa

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Luksemburg

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Malta

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Holandia

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Polska

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Norwegia

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Portugalia

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Rumunia

Edoflo 80 micrograme/4.5 micrograme pulbere de inhalat

Słowacja

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Słowenia

Edoflo 80 mikrogramov/4,5 mikrograma na odmerek prasek za inhaliranje

Hiszpania

Edoflo 80 microgams/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Szwecja

Edoflo 80 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Wielka Brytania

Edoflo 100 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2011 r.

9