+ iMeds.pl

Efavirenz mylan 600 mgUlotka Efavirenz mylan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Efavirenz Mylan, 600 mg, tabletki powlekane

Efavirenzum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Efavirenz Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efavirenz Mylan

3.    Jak stosować lek Efavirenz Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Efavirenz Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Efavirenz Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek Efavirenz Mylan należy do klasy leków przeciwretrowirusowych zwanych nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NNRTIs). Jest lekiem przeciwretrowirusowym, zwalczającym zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) poprzez zmniejszenie liczby wirusów we krwi.

Efavirenz Mylan jest stosowany u pacjentów zakażonych wirusem HIV. Przyjmowanie leku Efavirenz Mylan w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi powoduje zmniejszenie liczby wirusów we krwi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efavirenz Mylan

Kiedy nie stosować leku Efavirenz Mylan

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na efawirenz lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). W celu uzyskania informacji należy skontakować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

•    Jeśli pacjent stosuje obecnie którykolwiek z następujących leków:

•    astemizol lub terfenadynę (stosowane w leczeniu objawów alergii)

•    beprydyl (stosowany w leczeniu chorób serca)

•    cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi)

•    alakloidy sporyszu (na przykład ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metylergonowinę) (stosowane w leczeniu migreny i gromadnych bólów głowy)

•    midazolam lub triazolam (stosowane w celu ułatwienia zasypiania)

•    pimozyd (stosowany w leczeniu pewnych stanów psychicznych)

• ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (lek roślinny stosowany w przypadkach depresji i lęku).

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z tych leków, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Stosowanie tych leków podczas leczenia lekiem Efavirenz Mylan może wywołać ciężkie i/lub

zagrażające życiu działania niepożądane lub spowodować, że lek Efavirenz Mylan nie będzie działał

prawidłowo.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Efavirenz Mylan należy omówić to z lekarzem

•    Efavirenz Mylan musi być przyjmowany z inymi lekami działającymi przeciw wirusowi HIV. Jeżeli rozpoczyna się leczenie lekiem Efavirenz Mylan dlatego, że dotychczasowe leczenie nie powstrzymało namnażania się wirusa, leczenie dodatkowym lekiem, nieprzyjmowanym do tej pory, należy rozpocząć w tym samym czasie.

• Pacjent nadal może przenosić wirusa HIV podczas stosowania tego leku, jest więc ważne aby przedsięwziąć środki ostrożności w celu uniknięcia zakażania innych ludzi w wyniku kontaktu seksualnego lub transfuzji krwi. Lek ten nie leczy zakażenia wirusem HIV i u pacjenta mogą nadal występować zakażenia lub inne choroby związane z zakażeniem wirusem HIV.

•    Podczas terapii lekiem Efavirenz Mylan należy pozostawać pod stałą opieką lekarską.

Należy poinformować lekarza:

-    Jeśli u pacjenta występowały choroby psychiczne, w tym depresja, albo pacjent naduzywał leków lub alkoholu. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżli pacjent odczuwa objawy depresji, ma myśli samobójcze lub dziwne myśli (patrz punkt 4. „Możliwe działania niepożądane”).

-    Jeśli u pacjenta występowały drgawki (napady padaczkowe lub napady drgawkowe) lub jeśli pacjent leczony jest lekami przciwdrgawkowymi takimi jak karbamazepina, fenobarbital i fenytoina. Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z tych leków, lekarz może zlecić badanie stężenia leku przeciwdrgawkowego we krwi, aby upewnić się, że niezmieniło się podczas stosowania leku Efavirenz Mylan. Lekarz może przepisać inny lek przeciwdrgawkowy.

-    Jeśli u pacjenta wystepowały choroby wątroby, w tym czynne przewlekłe zapalenie wątroby. Pacjenci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B lub C oraz leczeni skojarzonymi lekami przeciwretrowirusowymi maj ą zwiekszone ryzyko ciężkich i potnecjalnie zagrażaj ących życiu problemów ze strony wątroby. Lekarz może przeprowadzić badania krwi w celu kontroli czynności wątroby lub może zmienić lek. W przypadku ciężkiej choroby wątroby nie należy stosować leku Efavirenz Mylan (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Efavirenz Mylan”).

Po rozpoczęciu stosowania leku Efavirenz Mylan, należy zwracać uwagę na:

-    Objawy zawrotów głowy, trudności w zasypianiu, senność, trudności w koncentracji lub nietypowe sny. Te działania niepożądane mogą pojawić się w pierwszych dwóch dniach leczenia i zwykle przemijają po pierwszych 2 do 4 tygodniach.

-    Jakiekolwiek objawy wysypki skórnej. Jeżeli zobserowowane zostaną jakiekolwiek objawy ciężkiej wysypki z tworzeniem się pęcherzyków lub gorączką, należy przerwać stosowanie leku Efavirenz Mylan i niezwłocznie powiadomić lekarza. Jeśli u pacjenta podczas stosowania innego leku z klasy nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy wystąpiła wysypka, stosowanie leku Efavirenz Mylan może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem jej wystąpienia.

-    Jakiekolwiek objawy zapalenia lub zakażenia. U niektórych pacjentów w zaawansowanym stadium HIV (AIDS), u których w przeszłości występowało zakażenie oportunistyczne, objawy stanu zapalnego spowodowanego wczesniejszym zakażeniem mogą wystąpić wkrótce po rozpoczęciu leczenia anty-HIV. Uważa się, że objawy te wynikają z poprawy zdolności organizmu do odpowiedzi immunologicznej, co umożliwia zwalczanie zakażeń, które mogły wystepować bez wyraźnych objawów. W razie zauważenia jakichkolwiek objawów zakażenia, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo, po rozpoczęciu przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV, mogą wystąpić zakażenia oportunistyczne i zaburzenia autoimmunologiczne (stan, który występuje, gdy układ odpornościowy atakuje zdrowe tkanki organizmu). Zaburzenia autoimmunologiczne mogą wystąpić wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia. W razie zauważenia jakichkolwiek objawów zakażenia lub innych objawów, takich jak osłabienie mięśni, począwszy od osłabienia rąk i nóg i postępującego w kierunku tułowia; kołatanie serca, drżenie lub nadpobudliwość, należy natychmiast powiadomić lekarza w celu zastosowania niezbędnego leczenia.

-    Zmiana w tkance tłuszczowej ciała. U pacjentów stosujących skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe może wystąpić zmiana rozmieszczenia tłuszczu, gromadzenie lub utrata tkanki tłuszczowej. Jeśli pacjent zauważy zmiany dotyczące tkanki tłuszczowej ciała, powinien powiadomić lekarza.

-    Problemy ze strony kości. U niektórych pacjentów poddanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu może rozwinąć się choroba kości zwana martwicą kości (śmierć tkanki kostnej spowodowana brakiem dopływu krwi do kości). Czas trwania skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego, stosowanie glikokortykosteroidów, spożywanie alkoholu, ciężka immunosupresja, podwyższony wskaźnik masy ciała mogą być jednymi z wielu czynników rozwoju choroby. Objawami martwicy kości są sztywność stawów, ból (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach) oraz trudności w poruszaniu się. Osoby, które zauważą u siebie którykolwiek z tych objawów, powinny zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Dzieci i młodzież

Efavirenz Mylan nie jest odpowiedni dla dzieci o masie ciała poniżej 40 kg. Na rynku dostępne są również inne postacie efawirenzu dla tych pacjentów.

Lek Efavirenz a inne leki

Nie wolno stosować leku Efavirenz Mylan z niektórymi lekami, w tym również leki ziołowe takie jak wyciągi Ginkgo biloba. Wyszczególniono je w punkcie „Kiedy nie stosować leku Efavirenz Mylan”, na początku punktu 2. Należy do nich kilka popularnych leków oraz lek roślinny (ziele dziurawca), które mogą powodować ciężkie interakcje.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Efavirenz Mylan może wchodzić w interakcje z innymi lekami. W rezultacie stężenia leku Efavirenz Mylan lub innych leków we krwi pacjenta mogą się zmieniać. Może to zahamować właściwe działanie leku lub spowodować nasilenie działań niepożądanych. W niektórych przypadkach lekarz może potrzebować dostosować dawkę lub kontrolować stężenia we krwi. Ważne jest, aby poinformować lekarza jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

• Inne leki stosowane w zakażeniu HIV:

- inhibitory proteazy: darunawir, indynawir, lopinawir/rytonawir, rytonawir, atazanawir wzmocniony rytonawirem, sakwinawir lub fosamprenawir/sakwinawir. Lekarz może rozważyć podanie alternatywnego leku lub zmianę dawki inhibitorów proteazy.

-    marawirok

-    lek złożony, który zawiera efawirenz, emtrycytabinę oraz tenofowir, znany obecnie jako Atripla. Leku Efavirenz Mylan nie należy stosować z lekiem Atripla, gdyż zawiera on efawirenz, substancję czynną leku Efavirenz Mylan.

•    Leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C: boceprevir, telaprevir.

•    Leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych w tym gruźlicy i związanego z AIDS zakażenia Mycobacterium avium complex: klarytromycyna, ryfabutyna, ryfampicyna. Lekarz może rozważyć zmianę dawki lub podanie innego antybiotyku. Dodatkowo lekarz może przepisać wiekszą dawkę leku Efavirenz Mylan.

•    Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (leki przeciwgrzybicze):

-    worykonazol. Efavirenz Mylan może zmniejszać stężenie worykonazolu we krwi i worykonazol może zwiększać stężenie leku Efavirenz Mylan we krwi. Jeśli pacjent stosuje te dwa leki razem dawka worykonazolu musi być zwiększona a dawka efawirenzu zmniejszona. Wcześniej pacjent musi skonsultować się z lekarzem.

-    Itrakonazol. Efavirenz Mylan może zmniejszać stężenie itrakonazolu we krwi.

-    Posakonazol. Efavirenz Mylan może zmniejszać stężenie posakonazolu we krwi.

•    Leki stosowane w leczeniu malarii: atowakwon/proguanil: Efavirenz Mylan może zmniejszać stężenie atowakwonu/proguanilu we krwi.

•    Leki stosowane w leczeniu drgawek (leki przeciwdrgawkowe): karbamazepina, fenytoina, fenobarbital. Efavirenz Mylan może zmniejszać lub zwiększać stężenie leku przeciwdrgawkowego we krwi. Karbamazepina może osłabić działanie leku Efavirenz Mylan. Lekarz może rozważyć podanie innego leku przeciwdrgawkowego.

•    Leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia tłuszczów we krwi (nazywane też statynami): atorwastatyna, prawastatyna, symwastatyna. Efavirenz Mylan może zmniejszać stężenie statyn we krwi. Lekarz będzie kontrolował stężenie cholesterolu i rozważy zmianę dawki statyny, jeśli będzie taka potrzeba.

• Metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów): może być konieczne dostosowanie dawki metadonu przez lekarza.

•    Sertralina (lek stosowany w leczeniu depresji): może być konieczne dostosowanie dawki sertraliny przez lekarza.

•    Buropion (lek stosowany w leczeniu depresji i pomagaj ący rzucić palenie): może być konieczne dostosowanie dawki buropionu przez lekarza.

•    Diltiazem lub podobne leki (nazywane antagonistami kanału wapniowego): podczas rozpoczynania stosowania leku Efavirenz Mylan, lekarz może dostosować dawkę antagonisty kanału wapniowego.

•    Leki immunosupresyjne takie jak cyklosporyna, syrolimus, takrolimus (leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu organów po transplantacji): podczas rozpoczynania lub zaprzestawania stosowania leku Efavirenz Mylan lekarz będzie kontrolował stężenie leku immunosupresyjnego w osoczu oraz może dostosować jego dawkę.

•    Hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak tabletki antykoncepcyjne, produkty antykoncepcyjne do wstrzykiwania (na przykład Depo-provera) lub implanty antykoncepcyjne (na przykład Implanon): należy również stosować skuteczne mechaniczne metody zapobiegania

ciąży (patrz „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”). Lek Efavirenz Mylan może zmniejszać skuteczność hormonalnych leków antykoncepcyjnych. U kobiet przyjmujących lek Efavirenz Mylan podczas stosowania implantów antykoncepcyjnych występowały przypadki zaj ścia w ciążę; nie ustalono jednak, by antykoncepcja zawiodła na skutek leczenia lekiem Efavirenz Mylan.

•_ Warfaryna lub acenokumarol (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi): może być konieczne dostosowanie dawki warfaryny lub acenokumarolu przez lekarza.

*    [[sformatowano: Akapit z listą, Bez punktorów lub numeracji^]

Wyciązi Ginkgo biloba (ziołowe)

Efavirenz Mylan z jedzeniem i piciem

Stosowanie leku Efavirenz Mylan na pusty żołądek może zmniejszyć występowanie działań niepożądanych (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Efavirenz Mylan”.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Pacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku Efavirenz Mylan i przez 12 tygodni po zaprzestaniu leczenia. Przed rozpoczęciem stosowania leku Efavirenz Mylan lekarz może zalecić wykonanie testu ciążowego w celu sprawdzenia, czy pacjentka nie jest w ciąży.

Jeśli pacjentka podczas stosowania leku Efavirenz Mylan mogłaby zajść w ciążę, należy stosować skuteczne mechaniczne środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) wraz z innymi metodami antykoncepcyjnymi, w tym antykoncepcj ę doustną (tabletki) lub inną antykoncepcj ę hormonalną (na przykład implanty, wstrzyknięcia). Efawirenz może pozostawać we krwi przez pewien czas po zaprzestaniu stosowania leku. Dlatego należy stosować antykoncepcj ę jeszcze przez około 12 tygodni po zaprzestaniu stosowania leku Efavirenz Mylan.

Należy natychmiast zawiadomić lekarza o ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę. Kobieta będąca w ciąży może stosować lek Efavirenz Mylan tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to konieczne. Przed zastosowaniem jekiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Obserwowano poważne zaburzenia rozwojowe u płodów zwierząt i u noworodków kobiet, którym podawano efawirenz w okresie ciąży. Jeśli pacjentka przyjmowała lek Efavirenz Mylan w okresie ciąży, lekarz może zlecić regularne badania krwi oraz inne badania diagnostyczne w celu obserwacji rozwoju dziecka.

Kobieta stosująca Efavirenz Mylan nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Efavirenz Mylan może powodować zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i senność.

Jeśli lek wywołuje te objawy, nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się narzędziami, ani obsługiwać maszyn.

Lek Efavirenz Mylan zawiera laktozę

Każda tabletka leku Efavirenz Mylan zawiera 128 mg laktozy jednowodnej.

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancj ę niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Efavirenz Mylan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane jest, aby połknąć tabletkę w całości, popijając wodą.

Lekarz poistruuje pacjenta odnośnie odpowiedniego dawkowania.

•    Lek Efavirenz Mylan należy stosować doustnie. Zalecane jest, aby Efavirenz Mylan przyjmowany był na pusty żołądek, najlepiej przed snem. Dzieki temu niektóre działania niepożądane (na przykład zawroty głowy, senność) mogą stać się mniej uciążliwe. Określenie „na pusty żołądek” oznacza 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

•    Dawka dla dorosłych wynosi 600 mg na dobę. Jednakże przy stosowaniu jednocześnie z ryfampicyną, inne postacie efawirenzu mogą być stosowane w łącznej dawce 800 mg.

•    Jeśli pacjent przyjmuje także inne leki, może być konieczne zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku Efavirenz Mylan (patrz „Lek Efavirenz a inne leki”).

•    Efavirenz Mylan należy stosować codziennie.

• Efavirenz Mylan nie powinien być nigdy stosowany w monoterapii leczenia zakażenia HIV. Lek Efavirenz Mylan należy zawsze przyjmować w skojarzeniu z innymi lekami przeciw wirusowi HIV.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dawka dla dzieci i młodzieży o masie ciała co najmniej 40 kg wynosi 600 mg raz na dobę.

Na rynku dostępne są również inne postacie efawirenzu dla tych pacjentów. Należy odnieść się do wymienionych w ulotce odpowiednych postaci leku do stosowania u dzieci (w wieku od 3 do 17 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Efavirenz Mylan

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki Efavirenz Mylan pacjent powinien skontaktowć się z lekarzem lub najbliższym oddziałem pogotowia w celu uzyskania porady. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby łatwo było stwierdzić, jaki lek przyj ęto.

Pominięcie zastosowania leku Efavirenz Mylan

Należy starać się zażywać lek regularnie. W razie nieprzyj ęcia leku o zwykłej porze, następną dawkę należy zażyć jak najszybciej, jednak nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie potrzeby należy poprosić lekarza lub farmaceutę o pomoc w zaplanowaniu najlepszej pory przyjmowania leku.

Przerwanie stosowania leku Efavirenz Mylan

Kiedy zapas leku Efavirenz Mylan kończy się, należy zwrócić się do lekarza o przepisanie nowej porcji leku. Jest to niezwykle ważne, gdyż przerwanie leczenia, nawet na krótki czas, może spowodować ponowne namnożenie się wirusów, jeszcze trudniejszych do zwalczania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas leczenia zakażenia HIV nie zawsze jest możliwe określenie czy niektóre z działań niepożądanych spowodowane są przez lek Efavirenz Mylan, czy przez inne leki stosowane przez pacjenta w tym samym czasie, czy też przez samo zakażenie HIV.

Najbardziej istotnymi objawami niepożądanymi, zgłaszanymi w związku ze stosowaniem leku Efavirenz Mylan w skojarzeniu z innymi lekami przeciw wirusowi HIV są wysypka i objawy ze strony układu nerwowego.

W razie wystąpienia wysypki należy skonsultować się z lekarzem, gdyż niekiedy może mieć ona ciężki przebieg. Jednak najczęściej wysypka ustępuje bez konieczności jakichkolwiek zmian w podawaniu leku Efavirenz Mylan. Wysypka częściej występowała u dzieci niż u dorosłych leczonych lekiem Efavirenz Mylan.

Objawy niepożądane ze strony układu nerwowego występują zwykle na początku leczenia, jednak najczęściej ustępują w ciągu pierwszych kilku tygodni. W jednym badaniu objawy niepożądane ze strony układu nerwowego często występowały w pierwszych 1-3 godzinach po przyjęciu dawki. Jeśli objawy wystąpią, lekarz może zalecić przyjmowanie leku Efavirenz Mylan przed snem i na pusty żołądek. U niektórych pacjentów występują poważniejsze objawy dotyczące nastroju lub jasności myślenia. Niektórzy pacjenci popełnili samobójstwo. Wymienione objawy niepożądane występują częściej u tych pacjentów, którzy wcześniej cierpieli na choroby psychiczne. Pacjent zawsze powinien powiadomić lekarza, jeżeli wystąpią wyżej wymienione lub inne objawy niepożądane podczas stosowania leku Efavirenz Mylan.

Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Wysypka skórna

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

• Nietypowe sny, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, trudności w zasypianiu, senność, zaburzenia koordynacji lub równowagi, ból brzucha, biegunka, uczucie mdłości (nudności), wymioty

•    Świąd

•    Zmęczenie

•    Uczucie zmartwienia, przygnębienie Badania krwi mogą pokazywać:

•    Zwiększony poziom enzymów wątrobowych we krwi

•    Zwiększony poziom trójglicerydów (kwasy tłuszczowe) we krwi

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    Nerwowość, niepamięć, stan dezorientacji, drgawki (napady drgawkowe), zaburzenia myślenia

•    Niewyraźne widzenie

•    Uczucie wirowania lub przechylania się (zawroty głowy)

•    Ból brzucha spowodowany zapaleniem trzustki

•    Reakcja alergiczna (nadwrażliwość) która może wywołać ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona)

• Zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby

•    Powiększenie piersi u mężczyzn

•    Agresywne zachowanie, zmiany nastroju, widzenie lub słyszenie nieistniejących zjawisk (omamy), mania (stan psychiczny charaktryzujący się okresami nadmiernej ruchliwości, podniecenia lub drażliwości), obłęd, myśli samobójcze

•    Świst, dzwonienie lub inne uporczywe szumy uszne

•    Drżenie

•    Uderzenia gorąca z zaczerwienieniem Badania krwi mogą pokazywać:

•    Zwiększony poziom cholesterolu we krwi

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):

•    Swędząca wysypka wywołana reakcją na światło słoneczne

•    Niewydolność wątroby w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu lub konieczności przeszczepienia wątroby stwierdzona u osób leczonych efawirenzem. Większość przypadków stwierdzono u pacjentów, u których wcześniej rozpoznano chorobę wątroby, ale kilka doniesień dotyczy też osób bez stwierdzonych wcześniej chorób wątroby.

Skojarzone leczenie lekami przeciwretrowirasowymi może zmienić kształt ciała pacjentów, zmieniając rozkład tkanki tłuszczowej. U pacjenta może wystąpić utrata tkanki tłuszczowej na nogach, rękach i twarzy, zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej na brzuchu (brzuszek) oraz na narządach wewnętrznych, powiększenie piersi lub okolicy górnej części pleców i szyi („bawoli kark”).

Przyczyna i długotrwałe efekty zdrowotne tych zmian nie są jeszcze znane.

Skojarzone leczenie lekami przeciwretrowirusowymi może również spowodować zwiększenie stężenia kwasu mlekowego i cukru we krwi, zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi (hiperlipidemię) i oporności na insulinę. Lekarz będzie badał te zmiany.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Efavirenz Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Okres ważności po otwarciu butelki z HDPE wynosi 100 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartośc opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Efavirenz Mylan

Substancj ą czynną leku jest efawirenz.

Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg efawirenzu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrytaliczna, sól sodowa kroskarmelozy, hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna (patrz punkt „Efavirenz Mylan zawiera laktozę”), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty i żelaza tlenek czerwony.

Jak wygląda lek Efavirenz Mylan i co zawiera opakowanie

Lek Efavirenz Mylan ma postać żółtych tabletek powlekanych o kształcie dwuwypukłych kapsułek o ściętych brzegach oznaczonych „M” z jednej strony i „EV6” z drugiej.

Lek Efavirenz Mylan jest także dostępny w opakowaniach zawierających 30 tabletek w blistrach i 30x1 tabletek w blistrach perforowanych podzielonych na dawki pojedyncze.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Mylan S.A.S.

117 allee des Parcs

69 800 Saint Priest___________________________________________________ - ^Sformatowano: Angielski (Stany Zjednoczone)

Francja

Wytwórca Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia: Efavirenz Mylan 600 mg Filmomhulde Tabletten Francja: Efavirenz Mylan 600 mg Comprimé Pelliculé

Hiszpania: Efavirenz Mylan 600 mg Comprimidos Recubiertos Con Pelicula EFG comprimidos EFG Holandia: Efavirenz Mylan 600 mg Filmomhulde Tabletten Irlandia: Efavirenz Mylan 600 mg Film-coated Tablets Polska: Efavirenz Mylan

Portugalia: Efavirenz Mylan 600 mg Film-coated Tablets Wielka Brytania: Efavirenz 600 mg Film-coated Tablets Włochy: Evirenz Mylan

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2013marzec 2014

Efavirenz Mylan

Charakterystyka Efavirenz mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Efavirenz Mylan, 600 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg efawirenzu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 128 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Żółte tabletki powlekane o kształcie dwuwypukłych kapsułek o ściętych brzegach z wytłoczonym „M” z jednej strony i „EV6” z drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Efavirenz Mylan jest wskazany w przeciwwirusowym leczeniu skojarzonym dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 3 lat, zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności-1 (HIV-1).

Efawirenz nie był dostatecznie badany u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem HIV, tj. u pacjentów z liczbą komórek CD4 < 50/mm3 lub po niepowodzeniu schematów terapii zawierających inhibitor proteazy (PI - protease inhibitor). Chociaż występowanie oporności krzyżowej pomiędzy efawirenzem a inhibitorami proteazy nie zostało udowodnione, nie istniej ą obecnie wystarczaj ące dane dotyczące skuteczności terapii skojarzonej z zastosowaniem PI, gdy schematy terapii zawieraj ące efawirenz okażą się nieskuteczne.

Informacje kliniczne i farmakodynamiczne patrz punkt 5.1.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Leczenie powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV.

Przeciwretrowirusowa terapia skojarzona: efawirenz musi być stosowany w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwretrowirusowymi (patrz punkt 4.5).

Zalecane jest, aby efawirenz przyjmowany był na pusty żołądek. Po podaniu efawirenzu z pokarmem obserwowano zwiększone stężenie efawirenzu, co może prowadzić do zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych (patrz punkty 4.4 i 5.2).

W celu poprawienia tolerancji działań niepożądanych ze strony układu nerwowego zaleca się podawanie leku przed snem (patrz punkt 4.8).

Dorośli i młodzież powyżej 40 kg: zalecana dawka efawirenzu w skojarzeniu z analogami nukleozydów będącymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTIs - nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors) oraz z PI lub bez niego (patrz punkt 4.5), wynosi 600 mg raz na dobę, doustnie.

Efawirenz w postaci tabletek powlekanych nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci ważących poniżej 40 kg. Na rynku są dostępne inne produkty dla tej grupy pacjentów. Należy zapoznać się z Charakterystykami Produktów Leczniczych odpowiednich produktów do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku od 3 do 17 lat).

Dostosowywanie dawki: jeśli efawirenz podawany jest jednocześnie z worykonazolem, dawka podtrzymująca worykonazolu musi być zwiększona do 400 mg co 12 godzin, a dawka efawirenzu musi być zmniejszona o 50% tj. do 300 mg raz na dobę. Po zaprzestaniu leczenia worykonazolem, należy powrócić do początkowej dawki efawirenzu (patrz punkt 4.5).

Jeśli efawirenz podawany jest pacjentom ważących 50 kg lub więcej jednocześnie z ryfampicyną, można rozważyć zwiększenie dawki efawirenzu do 800 mg/dobę (patrz punkt 4.5).

Szczególne populacje pacjentów

Zaburzenia czynności nerek: nie badano farmakokinetyki efawirenzu u pacjentów z niewydolnością nerek; jednak ze względu na to, że mniej niż 1% dawki efawirenzu wydalane jest w moczu w postaci niezmienionej, wpływ zaburzeń czynności nerek na wydalanie efawirenzu powinien być minimalny (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby: pacjenci z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby mogą być leczeni efawirenzem w zwykle zalecanej dawce. Należy uważnie obserwować, czy nie wystąpią zależne od dawki działania niepożądane, szczególnie ze strony układu nerwowego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Efawirenzu nie wolno stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C wg skali Childa-Pugha) (patrz punkt 5.2).

Efawirenzu nie wolno podawać jednocześnie z terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) ze względu na to, że efawirenz konkuruje z nimi o izoenzym CYP3A4, co mogłoby powodować zahamowanie metabolizmu tych leków i stwarzać potencjalne zagrożenie wystąpienia ciężkich i (lub) zagrażaj ących życiu działań niepożądanych (na przykład zaburzeń rytmu serca, przedłużonego działania sedatywnego lub depresji oddechowej) (patrz punkt 4.5).

Podczas przyjmowania efawirenzu nie wolno stosować produktów roślinnych zawieraj ących ziele dziurawca (Hypericum perforatum), gdyż istnieje ryzyko zmniejszenia stężenia efawirenzu w osoczu i osłabienia jego działania leczniczego (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Efawirenzu nie wolno stosować w leczeniu zakażenia wirusem HIV w monoterapii ani dodawać jako jedyny lek do nieskutecznego schematu leczenia. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NNRTIs - non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors), podczas stosowania efawirenzu w monoterapii, szybko narasta oporność wirusów. Wybierając nowy lek (lub leki) przeciwretrowirusowy do zastosowania w skojarzeniu z efawirenzem należy uwzględniać możliwość powstawania wirusowej oporności krzyżowej (patrz punkt 5.1).

Jednoczesne stosowanie wyciągów Ginkgo biloba nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się jednoczesnego podawania efawirenzu z tabletkami złożonymi zawierającymi efawirenz, emtrycytabinę oraz fumaran dizoproksylu tenofowiru.

Przepisując inne leki do stosowania razem z efawirenzem, lekarz powinien zapoznać się z odpowiednimi Charakterystykami Produktów Leczniczych.

Należy poinformować pacjentów, że terapia przeciwretrowirusowa, także z zastosowaniem efawirenzu, nie zmniejsza ryzyka przeniesienia zakażenia wirusem HIV na inną osobę poprzez kontakt seksualny lub kontakt z krwią. W dalszym ciągu powinny być zachowywane właściwe środki ostrożności.

Jeśli odstawia się którykolwiek ze stosowanych w skojarzeniu produktów leczniczych przeciwretrowirusowych ze względu na jego przypuszczalną nietolerancj ę, należy zwrócić uwagę na konieczność jednoczesnego odstawienia pozostałych produktów leczniczych przeciwretrowirusowych. Po ustąpieniu objawów nietolerancji należy ponownie rozpocząć jednoczesne stosowanie produktów leczniczych przeciwretrowirusowych. Nie zaleca się przerywanej monoterapii ani stopniowego wprowadzania leków przeciwretrowirusowych, ponieważ zwiększa to ryzyko selekcji opornych szczepów.

Wysypka: w badaniach klinicznych nad efawirenzem opisywano występowanie łagodnej lub średnio nasilonej wysypki, która zwykle ustępowała podczas kontynuowanej terapii. Zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych i (lub) glikokortykosteroidów może poprawić tolerancję produktu leczniczego i przyspieszyć ustępowanie wysypki. U mniej niż 1% pacjentów leczonych efawirenzem opisano ciężką wysypkę połączoną z tworzeniem się pęcherzyków, wilgotnym złuszczaniem naskórka lub powstawaniem owrzodzeń. Częstość rumienia wielopostaciowego lub zespołu Stevensa-Johnsona wynosiła około 0,1%. Efawirenz musi być odstawiony, jeśli pojawi się u pacjenta ciężka wysypka połączona z tworzeniem się pęcherzyków, złuszczaniem naskórka, zaj ęciem błon śluzowych lub gorączką. Jeśli przerywa się stosowanie efawirenzu, należy zwrócić uwagę na odstawienie innych leków przeciwretrowirusowych, aby zapobiec rozwojowi wirusów opornych na leki (patrz punkt 4.8).

Doświadczenie dotyczące stosowania efawirenzu u pacjentów, którzy przerwali stosowanie innych leków przeciwretrowirusowych z klasy NNRTI, jest ograniczone (patrz punkt 4.8). Nie zaleca się stosowania efawirenzu u pacjentów, u których podczas przyjmowania innych leków z klasy NNRTI stwierdzono groźne dla życia reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona).

Objawy psychiczne: u pacjentów przyjmujących efawirenz zanotowano wśród działań niepożądanych zaburzenia psychiczne. Wydaje się, że pacjenci, u których w wywiadzie występowały zaburzenia psychiczne są bardziej narażeni na tego typu ciężkie działania niepożądane. W szczególności u chorych z przebytą depresją częściej występowała ciężka depresja. Po wprowadzeniu leku do sprzedaży zgłaszano ciężką depresj ę, zgony samobójcze, omamy i zachowania przypominające psychozy. Należy poinformować pacjentów, że w razie wystąpienia takich objawów, jak: ciężka depresja, psychoza lub myśli samobójcze należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który oceni, czy takie objawy mogą mieć związek z przyjmowaniem efawirenzu. Gdyby lekarz uznał taką zależność, konieczne jest określenie, czy ryzyko dalszego stosowania leku przeważa nad spodziewanymi korzyściami z leczenia (patrz punkt 4.8).

Objawy ze strony układu nerwowego: w badaniach klinicznych, u pacjentów przyjmujących efawirenz w dawce dobowej 600 mg opisywano często m. in. takie działania niepożądane jak: zawroty głowy, bezsenność, senność, zaburzenia koncentracji i nietypowe sny (patrz punkt 4.8). Objawy ze strony układu nerwowego zwykle rozpoczynały się w pierwszym lub drugim dniu leczenia i na ogół ustępowały po pierwszych 2 - 4 tygodniach. Należy poinformować pacjentów, że gdyby takie działania niepożądane wystąpiły, jest prawdopodobne, że ustąpią w trakcie dalszego stosowania leku oraz, że takie objawy nie zwiastują rozwoju rzadziej występujących objawów psychicznych.

Napady drgawkowe: u pacjentów przyjmujących efawirenz obserwowano drgawki; zazwyczaj dotyczyło to pacjentów, u których wcześniej występowały już napady drgawkowe. U pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwdrgawkowe metabolizowane głównie w wątrobie, takie jak fenytoina, karbamazepina i fenobarbital, może być konieczne okresowe kontrolowanie stężenia tych leków w osoczu. W badaniu dotyczącym interakcji między lekami, podczas jednoczesnego stosowania karbamazepiny i efawirenzu, nastąpiło zmniejszenie stężenia karbamazepiny w osoczu (patrz punkt 4.5). Należy zachować ostrożność, jeżeli u pacjenta występowały wcześniej napady drgawkowe.

Zdarzenia ze strony wątroby: po wprowadzeniu do obrotu zgłoszono kilka przypadków niewydolności wątroby u pacjentów, u których nie stwierdzono wcześniej chorób wątroby ani innych dających się zidentyfikować czynników ryzyka (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć możliwość monitorowania aktywności enzymów wątrobowych u pacjentów, u których nie stwierdzono wcześniej zaburzeń czynności wątroby ani innych czynników ryzyka.

Wpływ pokarmu: podawanie efawirenzu z pokarmem może zwiększać stężenie efawirenzu (patrz punkt 5.2) i prowadzić do zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych. Zalecane jest, aby efavirenz przyjmowany był na pusty żołądek, przed snem.

Zespół reaktywacji immunologicznej: u pacjentów zakażonych HIV z ciężkim niedoborem immunologicznym w czasie rozpoczynania złożonej terapii przeciwretrowirusowej (CART, ang. combination antiretroviral therapy) wystąpić może reakcja zapalna na nie wywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne, powodująca ciężkie objawy kliniczne lub nasilenie objawów. Zwykle reakcje tego typu obserwowane są w ciągu kilku pierwszych tygodni lub miesięcy od rozpoczęcia CART. Typowymi przykładami są: zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii, uogólnione i/lub miejscowe zakażenia prątkami oraz zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci (znane wcześniej jako Pneumocystis carinii). Jakiekolwiek objawy stanu zapalnego powinny być zdiagnozowane i w razie konieczności, należy zastosować odpowiednie leczenie.

Lipodystrofia i zaburzenia metaboliczne: podczas skojarzonego leczenia lekami przeciwretrowirusowymi, u pacjentów z zakażeniem HIV obserwowano zmiany rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie (lipodystrofię). Obecnie nie wiadomo, jakie są odległe następstwa tych zaburzeń. Wiedza o ich mechanizmie jest niepełna. Istnieje hipoteza o związku pomiędzy gromadzeniem się tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej i przyjmowaniem leków z grupy PIs oraz między atrofią tkanki tłuszczowej a przyjmowaniem leków z klasy NRTIs. U pacjentów z osobniczymi czynnikami ryzyka, takimi jak podeszły wiek albo z czynnikami ryzyka będącymi następstwem przyjmowanych leków, takimi jak długotrwałe stosowanie leków przeciwretrowirusowych i związane z tym zaburzenia metaboliczne, stwierdzono większe ryzyko rozwinięcia się lipodystrofii. W badaniu fizykalnym należy ocenić występowanie objawów zmian rozmieszczenia tkanki tłuszczowej. Należy rozważyć przeprowadzenie badania stężenia lipidów oraz stężenia glukozy we krwi na czczo. Zaburzenia lipidowe należy odpowiednio leczyć (patrz punkt 4.8).

Martwica kości: Choć uważa się, że etiologia tej choroby jest wieloczynnikowa (związana ze stosowaniem glikokortykosteroidów, spożywaniem alkoholu, ciężką immunosupresją, podwyższonym wskaźnikiem masy ciała), odnotowano przypadki martwicy kości, zwłaszcza u pacjentów z zaawansowaną chorobą spowodowaną przez HIV i (lub) poddanych długotrwałemu,

skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu (ang. combination antiretroviral therapy, CART). Należy poradzić pacjentom, by zwrócili się do lekarza, jeśli odczuwają bóle w stawach, sztywność stawów lub trudności w poruszaniu się.

Szczególne populacje pacjentów:

Choroby wątroby: Efawirenz jest przeciwwskazany u pacjentów z silnym uszkodzeniem wątroby (patrz punkt 4.3 i 5.2) i nie jest zalecany u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby z powodu braku wystarczających danych do ustalenia, czy jest konieczne dostosowanie dawki. Ze względu na znaczny udział cytochromu P450 w metabolizmie efawirenzu oraz ograniczone doświadczenie kliniczne u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby, zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania efawirenzu u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Należy uważnie monitorować pacjentów pod kątem występowania działań niepożądanych zależnych od dawki, szczególnie ze strony układu nerwowego. Należy przeprowadzać okresowe badania laboratoryjne, aby określić zaawansowanie choroby wątroby (patrz punkt 4.2).

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności efawirenzu u pacjentów z nasilonymi zaburzeniami wątroby. U pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B lub C, którzy leczeni byli skojarzonymi lekami przeciwretrowirusowymi, występuje zwiększone ryzyko ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby, które mogą być przyczyną zgonu. U pacjentów z wcześniejszymi zaburzeniami czynności wątroby, w tym u pacjentów z przewlekłym czynnym zapaleniem wątroby, występuje zwiększona częstość zaburzeń czynności wątroby po stosowaniu skojarzonym leków przeciwretrowirusowych. Pacjentów tych należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi standardami. Jeżeli stwierdza się pogorszenie w przebiegu choroby wątroby lub długotrwałe zwiększenie aktywności aminotransferaz do wartości powyżej 5 razy ponad górny zakres wartości prawidłowych, należy rozważyć korzyści z kontynuowania leczenia efawirenzem wobec ewentualnego ryzyka znacznego działania toksycznego na wątrobę. U tych pacjentów należy rozważyć przerwanie lub odstawienie leku (patrz punkt 4.8).

U pacjentów leczonych innymi produktami leczniczymi, które mają działanie toksyczne na wątrobę, zaleca się również badania kontrolne enzymów wątrobowych. W przypadku skojarzonego stosowania leków przeciwwirusowych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C należy zapoznać się również z Charakterystykami Produktów Leczniczych odpowiednich produktów leczniczych.

Niewydolność nerek: nie zbadano farmakokinetyki leku u pacjentów z niewydolnością nerek. Jednak ze względu na to, że w postaci nie zmienionej w moczu jest wydalane poniżej 1% dawki efawirenzu, wpływ niewydolności nerek na wydalanie efawirenzu jest przypuszczalnie minimalny (patrz punkt 4.2). Nie ma doświadczenia u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, stąd zalecane jest uważne monitorowanie tej grupy pacjentów.

Pacjenci w wieku podeszłym: w badaniach klinicznych uczestniczyła niewystarczająca liczba pacjentów w podeszłym wieku, aby możliwe było określenie, czy ich reakcja na lek jest inna niż u młodszych pacjentów.

Populacja pediatryczna:

Nie określono działania efawirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat lub o masie ciała poniżej 13 kg. Z tego względu, nie należy stosować efawirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

U 26 z 57 dzieci (46%) leczonych efawirenzem przez 48 tygodni stwierdzono wysypkę; u trojga z nich wysypka miała ciężki przebieg. Przed rozpoczęciem terapii efawirenzem u dzieci można rozważyć profilaktyczne zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych.

Laktoza: lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Takie osoby mogą przyjmować efawirenz w postaci roztworu doustnego, który nie zawiera laktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Efawirenz jest induktorem in vivo enzymu CYP3A4 , CYP2B6 i UGT1A1.. Podczas jednoczesnego stosowania z efawirenzem innych związków, będących substratami tych enzymów, może następować zmniejszenie ich stężenia w osoczu. Efawirenz może być induktorem CYP2C19 i CYP2C9, jednak obserwowano również hamowanie w badaniach in vitro, dlatego efekt netto jednoczesnego podawania z substratami tych enzymów, nie jest jednoznaczny (patrz punkt 5.2).

Metabolizm efawirenzu może być zwiększony w przypadki podczas jednoczesnego podania leków (np. rytonawirem) lub pokarmem (np. sokiem grejpfrutowym), które hamują aktywność CYP3A4 i CYP 2B6. Metabolizm efawirenzu mogą być zwiększona w przypadku podawania leków (na przykład, rytonawir) lub żywność (na przykład, sok grejpfrutowy), które hamuj ą lub CYP3A4 CYP2B6 aktywność. Związki lub preparaty ziołowe takie jak Ginkgo biloba, które indukują te enzymy mogą powodować zmniejszenie stężenia efawirenzu w osoczu; Jednoczesne stosowanie wyciągów Ginkgo biloba nie jest zalecane (patrz punkt 4.4)

Populacja pediatryczna

Badania interakcji przeprowadzono jedynie u dorosłych pacjentów.

Przeciwwskazania do jednoczesnego stosowania

Efawirenzu nie wolno stosować jednocześnie z: terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) gdyż wpływ na hamowanie ich metabolizmu może doprowadzić do wystąpienia ciężkich zdarzeń zagrażających życiu (patrz punkt 4.3).

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum): jednoczesne podawanie efawirenzu i ziela dziurawca lub produktów ziołowych zawierających ziele dziurawca jest przeciwwskazane. Jednoczesne stosowanie ziela dziurawca może wiązać się ze zmniejszeniem stężenia efawirenzu w osoczu z powodu indukcji enzymów metabolizujących lek i (lub) transportu białek przez składniki ziela dziurawca. Jeśli pacjent przyjmuje ziele dziurawca, należy odstawić produkt, sprawdzić poziom wiremii i w miarę możliwości stężenie efawirenzu. Po odstawieniu ziela dziurawca stężenie efawirenzu może się zwiększyć i może być wymagane dostosowanie dawki efawirenzu. Indukujący wpływ ziela dziurawca może utrzymywać się przez co najmniej 2 tygodnie po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.3).

Inne interakcje

W tabeli 2 poniżej wymieniono interakcje zachodzące między efawirenzem a inhibitorami proteazy, lekami przeciwretrowirusowymi innymi niż inhibitory proteazy oraz innymi, nie przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi (zwiększenie stężenia oznaczono jako „|”, zmniejszenie stężenia jako „ j”, brak zmiany stężenia jako „^”, raz co 8 lub 12 godzin jako „co 8 h” lub „co 12 h”). Jeśli było to możliwe, w nawiasach podano 90% lub 95% przedziały ufności.

Badania przeprowadzono z udziałem zdrowych osób, chyba że wskazano inaczej.

Tabela 1: Interakcje pomiędzy efawirenzem i innymi lekami

Leki według zastosowania terapeutycznego


Wpływ na stężenia leków. Średnia procentowa zmiana


Zalecenia dotyczące jednoczesnego


(dawka)

AUC, Cmax, Cmin

z przedziałem ufności, jeśli dostępny(mechanizm)

stosowania z efawirenzem

LEKI PRZECIWZAKAŹNE

Leki przeciwretrowirusowe

Inhibitory proteazy (PI)

Atazanawir/Rytonawir/Efawirenz

(400 mg raz na dobę/100 mg raz na dobę/600 mg raz na dobę, wszystkie podawane z pokarmem)

Atazanawir (po południu): AUC: ~* (| 9 do t 10) Cmax: i 17%* (t 8 do t 27) Cmin: I 42%* (1 31 do | 51)

Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu z atazanawirem/rytonawirem. Jeżeli wymagane jest jednoczesne podawanie atazanawiru z NNRTI można rozważyć zwiększenie dawki zarówno atazanawiru jak i rytonawiru do odpowiednio 400 mg i 200 mg, w skojarzeniu z efawirenzem z zachowaniem ścisłej obserwacji klinicznej.

Atazanawir/Rytonawir/Efawirenz

(400 mg raz na dobę/200 mg raz na dobę/600 mg raz na dobę, wszystkie podawane z pokarmem)

Atazanawir (po południu):

AUC: ~*/** (| 10 do t 26)

Cmax: ~*/** (I 5 do i 26)

Cmin: i 12%*/** (I 16 do t 49) (indukcja CYP3A4).

* Kiedy porównujemy z atazanawirem 300 mg /rytonawirem 100 mg podawanym raz na dobę wieczorem bez efawirenzu. Obniżenie Cmin dla atazanawiru może negatywnie wpływać na skuteczność atazanawiru.

** oparte na wcześniejszym porównaniu

Darunawir/Rytonawir/Efawirenz

(300 mg dwa razy na dobę*/100 mg dwa razy na dobę/600 mg raz na dobę)

*mniej niż dawka zalecana; podobne wyniki są spodziewane przy stosowaniu zalecanych dawek

Darunawir:

AUC : | 13%

Cmin : I 31% (indukcja CYP3A4)

Efawirenz:

AUC : t 21%

Cmin: t 17% (inhibicja CYP3A4)

Efawirenz w skojarzeniu z darunawirem / rytonawirem w dawce 800/100 mg raz na dobę może spowodować suboptymalne Cmin darunawiru. Jeżeli efawirenz jest stosowany w skojarzeniu z darunawirem / rytonawirem, należy stosować darunawir/rytonawir w dawce 600/100 mg dwa razy na dobę. Kombinacj ę tę należy stosować ostrożnie.

Patrz poniżej punkt dotyczący rytonawiru.

Fosamprenawir/Rytonawir/Efawire

nz

(700 mg dwa razy na

Brak istotnych klinicznie interakcji

farmakokinetycznych.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki któregokolwiek z tych produktów leczniczych. Patrz

dobę/100 mg dwa razy na dobę/ 600 mg raz na dobę)

też poniżej punkt dotyczący rytonawiru.

Fosamprenawir/Nelfinawir/

Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki któregokolwiek z tych produktów leczniczych.

Fosamprenawir/Sakwinawir/

Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Nie zalecane, ze względu na spodziewane znaczne zmniejszenie

stężenia obydwu inhibitorów proteazy (PIs).

Indynawir/Efawirenz

(800 mg co 8 h/200 mg raz na dobę)

Indynawir:

AUC : | 31% (| 8 do j 47)

Cmin : j 40%

Podobne zmniejszenie stężenia indynawiru obserwowano, gdy stosowano indynawir 1000 mg co 8 h z efawirenzem 600 mg raz na dobę.

Chociaż nie ustalono dotychczas

znaczenia klinicznego zmniejszenia stężenia indynawiru, to obserwowaną interakcję farmakokinetyczną należy brać pod uwagę przy wyborze schematu leczenia z zastosowaniem efawirenzu w skojarzeniu z indynawirem.

(indukcja CYP3A4)

Efawirenz:

Brak istotnych klinicznie interakcji

farmakokinetycznych.

Podczas stosowania z indynawirem lub indynawirem/rytonawirem nie jest konieczne dostosowywanie dawki

Indynawir/Rytonawir/Efawirenz

Indynawir:

efawirenzu.

(800 mg dwa razy na dobę/100 mg dwa razy na dobę /600 mg raz na dobę)

AUC: j 25% (j 16 do j 32) b Cmax: j 17% (j 6 do j 26) Cmin: j 50% (j 40 do j 59) Efawirenz:

Brak istotnych klinicznie interakcji

farmakokinetycznych.

Średnia geometryczna Cmm indynawiru (0,33 mg/l) podawanego z rytonawirem i efawirenzem była wyższa, niż średnia wcześniejsza Cmin (0,15 mg/l) indynawiru podawanego w monoterapii, w dawce 800 mg co 8 godzin. Farmakokinetyka indynawiru i efawirenzu u pacjentów zakażonych wirusem HIV- 1

Patrz też poniżej punkt dotyczący rytonawiru.

(n=6), była porównywalna do farmakokinetyki niezakażonych ochotników.

Lopinawir/Rytonawir kapsułki

Znaczące zmniejszenie

W przypadku stosowania z

miękkie lub roztwór

stężenia lopinawiru.

efawirenzem należy rozważyć

doustny/Efawirenz

zwiększenie dawek lopinawiru i rytonawiru w postaci kapsułek miękkich lub roztworu doustnego o 33% (4 kapsułki/około 6,5 ml dwa

Stężenie lopinawiru: j 30-40%

razy na dobę zamiast 3

Lopinawir/Rytonawir

kapsułek/5 ml dwa razy na

tabletki/Efawirenz

dobę). Należy zachować

Stężenie lopinawiru: podobne

ostrożność, ponieważ taka

(400/100 mg dwa razy na

do lopinawiru/rytonawiru

zmiana dawki może być

dobę/600 mg raz na dobę)

400/100 mg stosowanego dwa

niewystarczaj ąca u

razy na dobę bez efawirenzu

niektórych pacjentów. Dawka tabletek

(500/125 mg dwa razy na

lopinawiru/rytonawiru

dobę/600 mg raz na dobę)

powinna być zwiększona do dawki 500/125 mg dwa razy na dobę, kiedy podawane są jednocześnie z efawirenzem 600 mg raz na dobę.

Patrz też poniżej punkt dotyczący rytonawiru.

Nelfinawir/Efawirenz

Nelfinawir:

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki

(750 mg co 8 h/600 mg raz na dobę)

AUC: T 20% (T 8 do T 34)

Cmax: T 21% (T 10 do T 33)

Takie skojarzenie jest na ogół dobrze tolerowane.

któregokolwiek z tych leków.

Rytonawir/Efawirenz

Rytonawir:

Podczas podawania efewirenzu z małą dawką

(500 mg dwa razy na dobę

Rano AUC: T 18% (T 6 do

rytonawiru należy rozważyć

/600 mg raz na dobę)

T 33)

możliwość zwiększenia częstości zdarzeń

Wieczorem AUC: ^

niepożądanych związanych ze stosowaniem efawirenzu z

Rano Cmax: T 24% (T 12 do

powodu możliwej interakcji

T 38)

Wieczorem Cmax: ^

Rano Cmin: T 42% (T 9 do

T 86) b

Wieczorem Cmin: T 24% (T 3 do T 50) b

Efawirenz:

AUC: T 21% (T 10 do T 34)

farmakodynamicznej.

Cmax: t 14% (t 4 do t 26)

Cmm: t 25% (t 7 do t 46) b

(hamowanie oksydacyjnych szlaków metabolicznych, w których pośredniczy CYP)

Podczas podawania efawirenzu z rytonawirem w dawce 500 mg lub 600 mg dwa razy na dobę stwierdzono złą tolerancję tego skojarzenia leków (występowały na przykład zawroty głowy, nudności, parestezje oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych). Brak wystarczających danych dotyczących tolerancji efawirenzu podawanego z małą

dawką rytonawiru (100 mg raz lub dwa razy na dobę).

Sakwinawir/Rytonawir/Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Brak dostępnych danych, aby ustalić zalecenia dotyczące dawki. Patrz też powyżej punkt dotyczący rytonawiru. Nie zaleca się stosowania efawirenzu razem z sakwinawirem jako jedynym inhibitorem proteazy.

Antagoniści CCR5

Marawirok/Efawirenz

(100 mg dwa razy na dobę/600 mg raz na dobę)

Marawirok:

AUC12: j 45% (| 38 do | 51)

Cmax: j 51% (j 37 do j 62)

Nie mierzono stężeń efawirenzu, wpływ nie jest spodziewany.

Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla produktu leczniczego

zawierającego marawirok.

Inhibitor transferu łańcucha integrazy

Raltegrawir/Efawirenz (400 mg pojedyncza dawka/ - )

Raltegrawir:

AUC: 1 36%

C12: i 21%

Cmax: i 36%

(indukcj a U GT1A1)

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki raltegrawiru.

Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTIs) i nienukleozydowe inhibitory

odwrotnej transkryptazy (NNRTIs)

NRTI s/Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących swoistych interakcji między efawirenzem a nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy innymi niż lamiwudyna, zydowudyna oraz fumaran dizoproksylu tenofowiru. Nie należy spodziewać się istotnych klinicznie interakcji, ponieważ metabolizm nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy przebiega innym szlakiem niż efawirenzu i nie jest prawdopodobne, aby występowało konkurowanie o te same enzymy metabolizuj ące leki lub o szlaki eliminacji.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki któregokolwiek z tych leków.

NNRTI s/Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ponieważ nie wykazano korzyści pod względem skuteczności i bezpieczeństwa ze stosowania dwóch

leków z grupy NNRTIs, jednoczesne stosowanie efawirenzu i innego leku

z grupy NNRTI nie jest zalecane.

Leki przeciwwirusowe stosowane w zapaleniu wątroby typu C

Boceprewir/Efawirenz

(800 mg 3 razy na dobę / 600 mg raz na dobę)

Boceprewir:

AUC: ~ 19%*

Cmax- •<->■ 8%

Cmm: 144%

Efawirenz:

AUC: ~ 20%*

Cmax: ^ 1 1%

Indukcja CYP3A - wpływ na boceprewir

*0 - 8 godzin

Bez efektu (^) równa się spadkowi średniej szacunkowo o < 20% lub wzrostowi średniej szacunkowo o < 25%

Minimalne stężenie boceprewiru w osoczu uległo zmniejszeniu, gdy był podawany z

efawirenzem.Wyniki kliniczne obserwowanego minimalnego zmniejszenia stężenia boceprewiru nie były bezpośrednio ocenione.

T elaprewir/Efawirenz (1,125 mg co 8 godzin / 600 mg

Telaprevir (w stosunku do 750 co 8 godzin):

AUC: I 18% (.1.8 to 127)

Jeżeli efawirenz i telaprewir są podawane jednocześnie, należy stosować telaprewir w

raz na dobę)

Cmax: i 14% (1 3 to i 24) Cmm: i25% (i 14 to 134) Efawirenz:

AUC: 118% (I 10 to 126) Cmax: 124% (1 15 to 132) Cmm: 110% (11 to 119) (indukcja CYP3A przez efawirenz)

dawce 1,125 mg co 8 godzin .

Antybiotyki

Azytromycyna/Efawirenz

Brak istotnych klinicznie

Nie jest konieczne

interakcji

dostosowywanie dawki

(600 mg dawka pojedyncza/400 mg raz na dobę)

farmakokinetycznych.

któregokolwiek z tych leków.

Klarytromycyna/Efawirenz

Klarytromycyna:

Kliniczne znaczenie tych zmian stężeń

(500 mg co 12 h/400 mg raz na

AUC: 1 39% (1 30 do 1 46)

klarytromycyny w osoczu nie

dobę)

Cmax: 1 26% (1 15 do 1 35)

jest

znane. Można rozważyć zastosowanie

14-hydroksymetabolit

innego antybiotyku niż

klarytromycyny:

klarytromycyna (np. azytromycyny).

AUC: T 34% (T 18 do T 53)

Nie jest konieczne dostosowywanie

Cmax: T 49% (T 32 do T 69)

dawki efawirenzu.

Efawirenz:

AUC: ~

Cmax: T 11% (T 3 do T 19)

(indukcja CYP3A4)

U 46% niezakażonych ochotników przyjmujących efawirenz i klarytromycynę wystąpiła wysypka.

Inne antybiotyki makrolidowe

Nie przeprowadzono badań

Brak dostępnych danych, aby

(np. erytromycyna)/Efawirenz

dotyczących interakcji.

ustalić zalecenia dotyczące dawki.

Leki przeciwprątkowe

Ryfabutyna/Efawirenz

Ryfabutyna:

Dawkę dobową ryfabutyny należy zwiększyć o 50% w

(300 mg raz na dobę /600 mg raz

AUC: 1 38% (1 28 do 1 47)

przypadku jednoczesnego

na dobę)

Cmax: 1 32% (1 15 do 1 46)

stosowania efawirenzu. Jeżeli ryfabutyna podawana jest 2 lub 3 razy w tygodniu

Cmin: 1 45% (1 31 do 1 56)

należy rozważyć podwojenie jej dawki w skojarzeniu z

Efawirenz:

efawirenzem. Efekt kliniczny dostosowania dawki nie został

AUC: ~

odpowiednio oceniony. Przy modyfikowaniu dawki należy

Cmax:

rozważyć indywidualną

Cmin: | 12% (j 24 do T 1) (indukcja CYP3A4)

tolerancję i odpowiedź wirusologiczną (patrz punkt 5.2).

Ryfampicyna/Efawirenz

(600 mg raz na dobę /600 mg raz na dobę)

Efawirenz:

AUC: | 26% (| 15 do j 36) Cmax: j 20% (j 11 do j 28) Cmin: j 32% (j 15 do j 46) (indukcja CYP3A4 i CYP2B6)

W przypadku przyjmowania z ryfampicyną przez pacjentów o masie ciałą 50 kg lub większej, zwiększenie dawki dobowej efawirenzu do 800 mg może okazać się równoważne zastosowaniu dawki dobowej 600 mg przyjmowanej bez ryfampicyny. Działanie kliniczne tego dostosowania dawki nie zostało odpowiednio ocenione. Dostosowuj ąc dawkę należy uwzględnić indywidualną tolerancj ę oraz odpowiedź wirusologiczną (patrz punkt 5.2). Nie jest konieczne dostosowywanie dawki ryfampicyny.

Leki przeciwgrzybicze

Itrakonazol/Efawirenz

(200 mg co 12 h/600 mg raz na dobę)

Itrakonazol:

AUC: j 39% (j 21 do j 53)

Cmax: j 37% (j 20 do j 51)

Cmin: j 44% (j 27 do j 58)

(zmniejszenie stężenia itrakonazolu: indukcja CYP3A4)

Hydroksyitrakonazol:

AUC: j 37% (j 14 do j 55) Cmax: j 35% (j 12 do j 52) Cmin: j 43% (j 18 do j 60) Efawirenz:

Brak istotnych klinicznie zmian farmakokinetycznych.

Ponieważ nie mogą być ustalone zalecenia dotyczące dawki itrakonazolu, należy rozważyć alternatywne leczenie przeciwgrzybicze.

Posakonazol/Efawirenz - /400 mg raz na dobę

Posakonazol: AUC: j 50%

Cmax: j 45% (indukcja UDP-G)

Należy unikać jednoczesnego stosowania posakonazolu i efawirenzu chyba, że korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko.

Worykonazol/Efawirenz

(200 mg dwa razy na dobę /400 mg raz na dobę)

Worykonazol/Efawirenz

(400 mg dwa razy na dobę/300 mg raz na dobę)

Worykonazol:

AUC: | 77%

Cmax: j 61%

Efawirenz:

AUC: T 44%

Cmax: T 38%

Worykonazol:

AUC: j 7% (j 23 do T 13) * Cmax: T 23% (j 1 do T 53) * Efawirenz:

AUC: T 17% (T 6 do T 29) **

c : ^**

* w porównaniu do samego 200 mg dwa razy na dobę.

** w porównaniu do samego 600 mg raz na dobę.

(kompetycyjne hamowanie oksydacyjnych szlaków metabolicznych)

Podczas jednoczesnego stosowania efawirenzu z worykonazolem, dawka podtrzymuj ąca worykonazolu musi być zwiększona do 400 mg dwa razy na dobę, a dawka efawirenzu musi być zmniejszona o 50%, tj. do 300 mg raz na dobę. Po zaprzestaniu leczenia worykonazolem, należy powrócić do początkowej dawki efawirenzu.

Flukonazol/Efawirenz

Brak istotnych klinicznie

Nie jest konieczne

interakcji

dostosowywanie

(200 mg raz na dobę /400 mg raz

farmakokinetycznych.

dawki któregokolwiek z tych

na dobę)

leków.

Ketokonazol i inne imidazolowe

Nie przeprowadzono badań

Brak dostępnych danych, aby

leki przeciwgrzybicze

dotyczących interakcji.

ustalić zalecenia dotyczące

dawki.

LEKI PRZECIWMALARYCZNE

Atowakwon i prokwanil z

Atokwanon:

Jeżeli to tylko możliwe należy

hydrochlorotiazydem / Efawirenz

unikać jednoczesnego

(250/100 mg w pojedynczej

AUC: J 75% (1 62 to 1 84)

stosowania atokwanon /

dawce/600 mg raz na dobę)

Cmax: J 44% (1 20 to J 61)

prokwanil z efawirenzem.

Prokwanil:

AUC: J 43% (J 7 to l 65)

Cmax: ^

LEKI ZOBOJĘTNIAJĄCE

Glinu wodorotlenek-magnezu

Ani leki zoboj ętniaj ące

Jednoczesne podawanie

wodorotlenek-simetikon

zawieraj ące glinu lub magnezu

efawirenzu z lekami

zobojętniający kwas/Efawirenz

wodorotlenek, ani famotydyna

zmieniającymi pH w żołądku

nie wpływały na wchłanianie

prawdopodobnie nie wpływa

(30 ml dawka pojedyncza/400 mg

efawirenzu.

na wchłanianie efawirenzu.

dawka pojedyncza)

Famotydyna/Efawirenz

(40 mg dawka pojedyncza/400 mg dawka pojedyncza)

LEKI PRZECIWLĘKOWE

Lorazepam/Efawirenz

(2 mg dawka pojedyncza/600 mg raz na dobę)

Lorazepam:

AUC: T 7% (T 1 do T 14)

Cmax: T 16% (T 2 do T 32)

Te zmiany nie są uważane za istotne klinicznie.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki któregokolwiek z tych leków.

LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE

Warfaryna/Efawirenz Acenokumarol / Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Stężenia w osoczu i wpływ warfaryny lub acenokumarolu są potencjalnie zwiększane lub zmniejszane przez efawirenz.

Może być konieczne dostosowanie dawki warfaryny lub acenokumarolu

LEKI PRZECIWDRGAWKOWE

Karbamazepina/Efawirenz

(400 mg raz na dobę / 600 mg raz na dobę)

Karbamazepina:

AUC: | 27% (| 20 do j 33) Cmax: j 20% (j 15 do j 24) Cmin: j 35% (j 24 do j 44) Efawirenz:

AUC: j 36% (j 32 do j 40)

Cmax: j 21% (j 15 do j 26)

Cmin: j 47% (j 41 do j 53)

(zmniejszenie stężeń karbamazepiny: indukcja CYP3A4; obniżenie stężeń efawirenzu: indukcja CYP3A4 i CYP2B6)

Wartości AUC, Cmax i Cmin epoksydu, aktywnego metabolitu karbamazepiny pozostawały niezmienione.

Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania większych dawek efawirenzu lub karbamazepiny.

Nie ma zaleceń dotyczących dawki. Należy rozważyć alternatywną metodę leczenia

przeciwdrgawkowego. Należy okresowo kontrolować stężenia karbamazepiny w osoczu.

Fenytoina, fenobarbital i inne leki przeciwdrgawkowe, będące substratami izoenzymów CYP450

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie w osoczu stężeń fenytoiny, fenobarbitalu i innych leków przeciwdrgawkowych, będących substratami izoenzymów CYP450 podczas jednoczesnego podania z efawirenzem.

W przypadku jednoczesnego stosowania efawirenzu z lekami przeciwdrgawkowymi będącymi substratami izoenzymów CYP450, należy przeprowadzać okresową kontrolę stężeń leków przeciwdrgawkowych.

Kwas walproinowy/Efawirenz

(250 mg dwa razy na dobę/600 mg raz na dobę)

Brak istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę efawirenzu.

Ograniczone dane wskazują, że brak jest istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę kwasu walproinowego.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki efawirenzu. Należy monitorować pacjentów w celu kontroli napadów drgawkowych.

Wigabatryna/Efawirenz

Gabapentyna/Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie należy oczekiwać istotnych klinicznie interakcji, gdyż wigabatryna i gabapentyna są eliminowane z moczem wyłącznie w postaci niezmienionej. Jest mało prawdopodobne, aby konkurowały o te same enzymy

metaboliczne i szlaki eliminacji, co efawirenz.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki któregokolwiek z tych leków.

LEKI PRZECIWDEPRESYJNE

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Sertralina/Efawirenz

(50 mg raz na dobę /600 mg raz na dobę)

Sertralina:

AUC: | 39% (| 27 do j 50) Cmax: j 29% (j 15 do j 40) Cmin: j 46% (j 31 do j 58) Efawirenz:

AUC: ~

Cmax: T 11% (T 6 do T 16)

Cmin:

(indukcja CYP3A4)

Zwiększenie dawki sertraliny powinno być ustalane w oparciu o efekty kliniczne. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki efawirenzu.

Paroksetyna/Efawirenz

(20 mg raz na dobę/600 mg raz na dobę)

Brak istotnych klinicznie interakcji

farmakokinetycznych.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki któregokolwiek z tych leków.

Fluoksetyna/Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Fluoksetyna ma podobny szlak metaboliczny jak paroksetyna, tzn. wykazuje silny efekt hamujący CYP2D6, można więc oczekiwać, że interakcje z fluoksetyną nie wystąpią.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki któregokolwiek z tych leków.

INHIBITORY WYCHWYTU ZWROTNEGO NORADRENALINY I DOPAMINY

Bupropion / Efawirenz

[150 mg w jednorazowej dawce (o przedłużonym uwalnianiu) / 600 mg raz na dobę]

Bupropion:

AUC: 1 55% (1 48 to 1 62) Cma*: i34% (i 21 to 147)

Hydroksybupropion:

AUC: ~

Cmax: i 50% (T 20 to T 80) (indukcja CYP2B6)

Przy zwiększaniu dawki bupropionu należy kierować się odpowiedzią kliniczną, ale nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki bupropionu . Nie jest konieczne dostosowywanie dawki efawirenzu.

LEKI PRZECIWHISTAMINOWE

Cetyryzyna/Efawirenz

(10 mg pojedyncza dawka/600 mg raz na dobę)

Cetyryzyna:

AUC: ~

Cmax: 1 24% (1 18 do 1 30)

Te zmiany nie są uważane za istotne klinicznie.

Efawirenz:

Brak istotnych klinicznie interakcji

farmakokinetycznych.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki któregokolwiek z tych leków.

LEKI SERCOWO-NACZYNIOWE

Antagoniści kanału wapniowego

Diltiazem/Efawirenz

(240 mg raz na dobę /600 mg raz na dobę)

Diltiazem:

AUC: 1 69% (1 55 do 1 79) Cmax: 1 60% (1 50 do 1 68) Cmin: 1 63% (1 44 do 1 75) Dezacetylodiltiazem:

AUC: 1 75% (1 59 do 1 84) Cmax: 1 64% (1 57 do 1 69) Cmin: 1 62% (1 44 do 1 75) N -monodemetylodiltiazem: AUC: 1 37% (1 17 do 1 52)

Należy dostosować dawkę diltiazemu w zależności od odpowiedzi klinicznej (należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla diltiazemu). Nie jest konieczne dostosowywanie dawki efawirenzu.

Cmax: | 28% (1 7 do 1 44) Cmm: | 37% (| 17 do j 52) Efawirenz:

AUC: T 11% (t 5 do T 18)

Cmax: T 16% (T 6 do T 26)

Cmin: T 13% (T 1 do T 26)

(CYP3A4 indukcja)

Podwyższenie parametrów farmakokinetycznych efawirenzu nie zostało uznane za istotne klinicznie.

Werapamil, felodypina, nifedypina i nikardypina

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

W przypadku jednoczesnego stosowania efawirenzu z antagonistą kanału wapniowego, będącego substratem enzymu CYP3A4, możliwe jest zmniejszenie stężenia antagonisty kanału wapniowego w osoczu.

Należy dostosować dawkę w zależności od odpowiedzi klinicznej

(należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla blokera kanału wapniowego).

LEKI OBNIŻAJĄCE STĘŻENIE LIPIDÓW

Inhibitory reduktazy HMG-CoA

Atorwastatyna/Efawirenz

(10 mg raz na dobę /600 mg raz na dobę)

Atorwastatyna:

AUC: j 43% (j 34 do j 50)

Cmax: j 12% (j 1 do j 26)

2-hydroksy atorwastatyna:

AUC: j 35% (j 13 do j 40)

Cmax: j 13% (j 0 do j 23)

4-hydroksy atorwastatyna:

AUC: j 4% (j 0 do j 31)

Cmax: j 47% (j 9 do j 51)

Wszystkie aktywne inhibitory reduktazy HMG-CoA:

AUC: j 34% (j 21 do j 41)

Cmax: j 20% (j 2 do j 26)

Należy okresowo kontrolować stężenie cholesterolu. Może być wymagana zmiana dawki atorwastatyny (należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla atorwastatyny). Nie jest konieczne dostosowywanie dawki efawirenzu.

Prawastatyna/Efawirenz

(40 mg raz na dobę/600 mg raz na dobę)

Prawastatyna:

AUC: | 40% (| 26 do j 57) Cmax: j 18% (j 59 do t 12)

Należy okresowo kontrolować stężenie cholesterolu. Może być wymagana zmiana dawki prawastatyny (należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla prawastatyny). Nie jest konieczne dostosowywanie dawki efawirenzu.

Symwastatyna/Efawirenz

(40 mg raz na dobę/600 mg raz na dobę)

Symwastatyna:

AUC: j 69% (j 62 do j 73)

Cmax: j 76% (j 63 do j 79)

Symwastatyna w postaci kwasu:

AUC: j 58% (j 39 do j 68)

Cmax: j 51% (j 32 do j 58)

Wszystkie aktywne inhibitory reduktazy HMG-CoA:

AUC: j 60% (j 52 do j 68)

Cmax: j 62% (j 55 do j 78)

(CYP3A4 indukcja)

Jednoczesne stosowanie efawirenzu z atorwastatyną, prawastatyną lub symwastatyną nie wpływało na wartości AUC lub Cmax efawirenzu.

Należy okresowo kontrolować stężenie cholesterolu. Może być wymagana zmiana dawki symwastatyny (należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla symwastatyny). Nie j est konieczne dostosowywanie dawki efawirenzu.

Rosuwastatyna/Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Rosuwastatyna jest w dużej mierze wydalana w postaci niezmienionej z kałem, dlatego nie są spodziewane interakcje z efawirenzem.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki któregokolwiek z tych produktów leczniczych.

HORMONALNE ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE

Doustne:

Etynyloestradiol+Norgestymat/

Efawirenz

(0,035 mg+0,25 mg raz na dobę/600 mg raz na dobę)

Etynyloestradiol:

AUC: ~

Cmax: ( J

Cmin: | 8 % (T 14 tdo 1 25)

Norelgestromin (czynny metabolit):

Oprócz hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy stosować inne skuteczne mechaniczne metody zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.6).

AUC: | 64 % (| 62 do j 67)

Cmax: j 46 % (j 39 do j 52)

Cmin: j 82 % (j 79 do j 85)

Lewonogestrel (czynny metabolit);

AUC: j 83 % (j 79 do j 87)

Cmax: j 80 % (j 77 do j 83)

Cmin: j 86 % (j 80 do j 90)

(indukcja metabolizmu)

Efawirenz: brak istotnych klinicznie interakcji.

Znaczenie kliniczne tych działań nie jest znane.

Wstrzyknięcie:

Depomedroksyprogesteronu octan (ang. DMPA)/Efawirenz

(150 mg i.m. dawka pojedyncza DMPA)

W 3-miesięcznym badaniu interakcji leku nie stwierdzono istotnych różnic w parametrach

farmakokinetycznych MPA między pacjentami otrzymującymi zawierającą efawirenz terapię przeciwretrowirusową i pacjentami nieotrzymuj ącymi terapii przeciwretrowirusowej. Podobne wyniki uzyskali inni badacze, chociaż w drugim badaniu stężenie MPA w osoczu było bardziej zmienne. W obydwu badaniach stężenie progesteronu w osoczu u osób otrzymuj ących efawirenz i DMPA pozostawało niskie, co odpowiadało zahamowaniu owulacji.

Z powodu ograniczonej ilości dostępnych informacji, oprócz hormonalnych środków antykoncepcyjnych muszą być zastosowane dodatkowo skuteczne metody antykoncepcji mechanicznej (patrz punkt 4.6).

Implant: Etonogestrel/Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Można spodziewać się zmniejszonego stężenia etonogestrelu (indukcja CYP3A4). Po wprowadzeniu do sprzedaży sporadycznie zgłaszano przypadki braku działania antykoncepcyjnego etonogestrelu u pacjentów przyjmujących efawirenz.

Oprócz hormonalnych środków

antykoncepcyjnych muszą być zastosowane dodatkowo skuteczne

metody antykoncepcji mechanicznej (patrz punkt 4.6).

LEKI IMMUNOSUPRESYJNE

Leki immunosupresyjne metabolizowane przez CYP3A4 (np. cyklosporyna, takrolimus, sirolimus)/Efawirenz

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Można spodziewać się zmniejszonego stężenia leków immunosupresyjnych (indukcja CYP3A4). Nie oczekuje się wpływu tych leków

immunosupresyjnych na stężenie efawirenzu.

Może być wymagane dostosowanie dawki leku immunosupresyjnego.

Przy rozpoczynaniu lub kończeniu leczenia efawirenzem zalecane jest ścisłe monitorowanie stężeń leku

immunosupresyjnego przez co najmniej 2 tygodnie (do uzyskania stabilnych stężeń).

OPIOIDY

Metadon/Efawirenz

(na stałym poziomie, 35-100 mg raz na dobę /600 mg raz na dobę)

Metadon:

AUC: | 52% (1 33 do j 66)

Cmax: j 45% a 25 do j 59)

(indukcja CYP3A4)

W badaniu obejmującym pacjentów przyjmujących dożylnie narkotyki, zakażonych wirusem HIV, jednoczesne podawanie efawirenzu z metadonem powodowało zmniejszenie stężenia metadonu w osoczu oraz objawy odstawienia opioidów. W celu złagodzenia objawów odstawiennych zwiększono dawkę metadonu średnio o 22%.

Pacjenci powinni być obserwowani, czy nie wystąpią u nich objawy odstawienne, a dawka metadonu powinna zostać zwiększona tak, aby złagodzić te symptomy.

Buprenorfina/Nalokson/Efawirenz

Buprenorfina:

AUC: j 50%

N orbuprenorfina:

AUC: j 71%

Efawirenz:

Brak istotnych klinicznie interakcji

farmakokinetycznych.

Pomimo zmniejszenia stężenia buprenorfiny, pacjenci nie wykazywali objawów odstawienia. Przy jednoczesnym podawaniu dostosowanie dawki buprenorfiny lub efawirenzu może nie być konieczne.

a - 90% przedziały ufności, chyba że wskazano inaczej. b - 95% przedziały ufności.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji były przeprowadzane wyłącznie na dorosłych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym: patrz niżej i punkt 5.3. Efawirenz nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że stan kliniczny pacjentki wymaga takiego leczenia. Przed rozpoczęciem stosowania efawirenzu u kobiet w wieku rozrodczym należy wykonać test ciążowy.

Metody zapobiegania ciąży stosowane przez mężczyzn i kobiety: należy zawsze stosować skuteczne mechaniczne środki antykoncepcyjne w połączeniu z innymi metodami zapobiegania ciąży (na przykład doustnymi lub innymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, patrz punkt 4.5). Z powodu długiego okresu półtrwania efawirenzu, zaleca się stosować odpowiednią antykoncepcję przez około 12 tygodni po przerwaniu stosowania efawirenzu.

Ciąża: do lipca 2010 roku w rejestrze przypadków ciąży u kobiet przyjmujących leki przeciwretrowirusowe (ang. Antiretroviral Pregnancy Registry, APR) zgłoszono prospektywnie 718 przypadków ciąży u kobiet stosujących efawirenz w pierwszym trymestrze, z rezultatem ciąży w postaci 604 żywych urodzeń. U jednego dziecka stwierdzono wadę cewy nerwowej, a częstość i rodzaj występowania innych wad wrodzonych była zbliżona do obserwowanej u dzieci narażonych na schematy leczenia niezawierające efawirenzu, a także u dzieci z grupy kontrolnej, które nie były zakażone HIV. Częstość występowania wad cewy nerwowej w populacji ogólnej waha się w zakresie od 0,5 do 1 przypadku na 1000 żywych urodzeń. W sumie odnotowano sześć retrospektywnych zgłoszeń zmian odpowiadających wadom cewy nerwowej, w tym przepuklinę rdzeniowo-oponową - wszystkie dotyczyły dzieci matek stosujących schematy leczenia zawierające efawirenz w pierwszym trymestrze ciąży. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między tymi zdarzeniami a przyjmowaniem efawirenzu i nieznana jest liczebność populacji, której te zgłoszenia dotyczą. Ponieważ wady cewy nerwowej rozwijaj ą się w okresie pierwszych 4 tygodni rozwoju płodowego (w tym czasie dochodzi do zamknięcia cewy nerwowej), ryzyko może dotyczyć kobiet przyjmujących efawirenz w pierwszym trymestrze ciąży.

Wady rozwojowe stwierdzono u płodów samic małp, którym podawano efawirenz (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią: nie wiadomo, czy efawirenz jest wydzielany z mlekiem kobiecym. Badania na szczurach wykazały, że efawirenz jest wydzielany z mlekiem i osiąga w nim znacznie większe stężenie niż w osoczu matki. Nie można wykluczyć, że istnieje ryzyko dla dziecka. Podczas leczenia produktem Efavirenz Mylan należy przerwać karmienie piersią. Zalecane jest, aby kobiety zakażone wirusem HIV pod żadnym pozorem nie karmiły piersią, aby uniknąć przeniesienia zakażenia na dziecko.

Płodność: wpływ efawirenzu na płodność u samców i samic szczurów oceniono tylko dla dawek, które osiągnęły stopień ekspozycji ustrojowej równoważny lub niższy od osiąganego u ludzi, którym podano efawirenz w zalecanych dawkach. W tych badaniach nie stwierdzono niekorzystnego wpływu efawirenzu na zdolność kojarzenia się czy płodność samców i samic szczurów (w dawkach do 100 mg/kg m.c. dwa razy na dobę), ani na parametry nasienia lub potomstwo leczonych samców szczurów (w dawkach do 200 mg/kg m.c. dwa razy na dobę). Nie obserwowano osłabienia zdolności rozrodczych potomstwa samic szczurów, którym podawano efawirenz.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Efawirenz może powodować zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i (lub) senność. Należy ostrzec pacjentów, że w razie wystąpienia takich objawów nie powinni wykonywać czynności związanych z potencjalnym ryzykiem, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Efawirenz badano u ponad 9 000 pacjentów. W kontrolowanych badaniach klinicznych w podgrupie 1 008 dorosłych pacjentów, którzy otrzymywali efawirenz w dawce 600 mg na dobę w skojarzeniu z PIs i (lub) NRTIs, najczęściej opisywanymi objawami niepożądanymi, związanymi z przyjmowaniem leku, działaniami niepożądanymi, o co najmniej średnim nasileniu, występującymi, u co najmniej 5 % pacjentów, były: wysypka (11,6 %), zawroty głowy (8,5 %), nudności (8,0 %), ból głowy (5,7 %) i zmęczenie (5,5 %). Działaniami niepożądanymi o największym znaczeniu, związanymi ze stosowaniem efawirenzu są wysypka oraz objawy ze strony układu nerwowego. Objawy ze strony układu nerwowego zwykle występują wkrótce po rozpoczęciu leczenia i ustępują na ogół po pierwszych 2 - 4 tygodniach. U pacjentów leczonych efawirenzem zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i rumień wielopostaciowy; działań niepożądanych w postaci zaburzeń psychicznych, w tym ciężkiej depresji, zgonu samobójczego oraz zachowań podobnych do psychozy; a także napadów drgawkowych. Podawanie produktu leczniczego Efavirenz Mylan z pokarmem może zwiększać stężenie efawirenzu i może prowadzić do zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Długotrwały profil bezpieczeństwa schematów leczenia zawierających efawirenz oceniano w badaniu (006) z grupą kontrolną, w którym pacjenci otrzymywali terapię skojarzoną efawirenz + zydowudyna + lamiwudyna (n = 412, mediana trwania 180 tygodni), efawirenz + indynawir (n =

415, mediana trwania 102 tygodnie) lub indynawir + zydowudyna + lamiwudyna (n = 401, mediana trwania 76 tygodni). Podczas długotrwałego zastosowania efawirenzu w tym badaniu nie zarejestrowano żadnych nowych informacji w zakresie bezpieczeństwa.

Wykaz działań niepożądanych w formie tabeli

Poniżej wymieniono działania niepożądane o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, które (według oceny badaczy) mogły mieć związek ze stosowaniem leku, zgłaszane w próbach klinicznych dotyczących stosowania efawirenzu w zalecanej dawce, w leczeniu skojarzonym (n = 1 108). Kursywą zaznaczono także działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu do obrotu w związku ze stosowaniem schematów leczenia przeciwretrowirusowego uwzględniających efawirenz. Częstość występowania określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) lub o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

niezbyt często

nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Hipertróglicerydemia1

Niezbyt często

Hipercholesterolemia1

Zaburzenia psychiczne

często

nieprawidłowe sny, lęk, depresja, bezsenność1

niezbyt często

chwiejność emocjonalna, agresja, splątanie, euforia, omamy, mania, paranoja, psychoza2, próba samobójcza, myśli samobójcze1

rzadko

urojenia3, nerwica3, dokonane samobójstwo1,3

Zaburzenia układu nerwowego

często

móżdżkowe zaburzenia koordynacji i .2

rownowagi ,

zaburzenia uwagi (3,6%), zawroty głowy (8,5%), ból głowy (5,7%), senność (2,0%)1

niezbyt często

pobudzenie, niepamięć, ataksja, zaburzenia

koordynacji ruchów, drgawki, zaburzenia myślenia1, drżenie2

Zaburzenia oka

niezbyt często

niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

niezbyt często

szum w uszach2, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia naczyniowe

niezbyt często

uderzenia gorąca z zaczerwienieniem 2

Zaburzenia żołądka i jelit

często

ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty

niezbyt często

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

często

Wzrost aktywności AspAT1, AlAT1, GGTP1

niezbyt często

ostre zapalenie wątroby

rzadko

niewydolność wątroby1,3

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

bardzo często

wysypka (11,6%)1

często

świąd

niezbyt często

rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona1

rzadko

fotoalergiczne zapalenie skóry2

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

niezbyt często

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

zmęczenie

1. Więcej szczegółów podano poniżej. Opis wybranych działań niepożądanych.

2.    Te działania niepożądane stwierdzono podczas obserwacji po wprowadzeniu do obrotu; jednak częstości występowania ustalono na podstawie danych z 16 badań klinicznych (n=3 969).

3.    Te działania niepożądane stwierdzono podczas obserwacji po wprowadzeniu do obrotu, ale nie zostały zgłoszone jako zdarzenia związane z przyjmowaniem leku występujące u pacjentów leczonych efawirenzem w 16 badaniach klinicznych. Kategorię częstości „rzadko” zdefiniowano według wytycznych (wyd. 2, z września 2009 r.) dla Charakterystyki Produktu Leczniczego w oparciu o szacunkową górną granicę 95% przedziału ufności dla liczby zdarzeń wynoszącej 0, biorąc pod uwagę liczbę leczonych efawirenzem, uczestników tych badań klinicznych (n=3 969).

Opis wybranych działań niepożądanych

Wysypka: w badaniach klinicznych wysypka występowała u 26% pacjentów leczonych efawirenzem w dawce 600 mg oraz u 17% pacjentów z grupy kontrolnej. Uważa się, że wysypka była związana z leczeniem u 18% pacjentów otrzymujących efawirenz. U mniej niż 1% pacjentów leczonych efawirenzem wystąpiła ciężka wysypka, a 1,7% pacjentów przerwało terapię z powodu wysypki. Rumień wielopostaciowy lub zespół Stevensa-Johnsona występował w przybliżeniu u 0,1% pacjentów.

Wysypka ma zwykle postać łagodnych do umiarkowanych wykwitów plamkowo-grudkowych, które pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia stosowania efawirenzu. U większości pacjentów wysypka ustępuje w ciągu miesiąca dalszego stosowania efawirenzu. Jeśli efawirenz zostanie odstawiony z powodu wysypki, można go ponownie zastosować. Zaleca się, aby w razie ponownego rozpoczynania podawania efawirenzu, zastosować odpowiednie leki przeciwhistaminowe i (lub) glikokortykosteroidy.

Doświadczenie dotyczące stosowania efawirenzu u pacjentów, którzy przerwali przyjmowanie innych leków przeciwretrowirusowych z klasy NNRTI, jest ograniczone. Zgłaszana częstość nawracającej wysypki po zamianie leczenia z newirapiny na efawirenz, głównie w oparciu o retrospektywne dane kohortowe z opublikowanych badań, wahała się w zakresie od 13 do 18%, czyli była porównywalna z częstością obserwowaną u pacjentów leczonych efawirenzem w badaniach klinicznych (patrz punkt 4.4).

Objawy zaburzeń psychicznych: u pacjentów przyjmujących efawirenz opisywano ciężkie zaburzenia psychiczne. W kontrolowanych badaniach, częstość występowania poszczególnych rodzajów ciężkich zaburzeń psychicznych wynosiła:

Grupa z efawirenzem Grupa kontrolna (n=1 008)    (n=637)

-    ciężka depresja

-    myśli samobójcze

-    nieskuteczne próby samobójcze

-    agresywne zachowanie

-    reakcje paranoidalne

-    reakcje maniakalne


1,6%

0,6%

0,6%

0,3%

0,4%

0%

0,4%

0,3%

0,4%

0,3%

0,1%

0 %


Wydaje się, że u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie ryzyko tego typu ciężkich działań niepożądanych jest większe i dla każdego z podanych powyżej działań występuje z częstością w granicach od 0,3% dla reakcji maniakalnych do 2,0% dla ciężkiej depresji i myśli samobójczych. Po wprowadzeniu leku do obrotu opisywano również zgony samobójcze, omamy i zachowania podobne do psychozy.

Objawy ze strony układu nerwowego: w kontrolowanych badaniach klinicznych często występowały, między innymi, następujące działania niepożądane: zawroty głowy, bezsenność, senność, zaburzenia koncentracji i nietypowe sny. Objawy ze strony układu nerwowego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego występowały u 19% (ciężkie: 2%) tych pacjentów oraz u 9% (ciężkie: 1%) pacjentów z grupy kontrolnej. W badaniach klinicznych 2% pacjentów przyjmujących efawirenz przerwało jego stosowanie z powodu tego rodzaju objawów.

Objawy ze strony układu nerwowego zwykle pojawiają się w pierwszym lub drugim dniu leczenia i ustępuj ą na ogół po pierwszych 2 - 4 tygodniach. W badaniu z udziałem niezakażonych ochotników reprezentatywny objaw ze strony układu nerwowego pojawiał się średnio w godzinę po przyjęciu dawki leku, a średni czas jego trwania wynosił 3 godziny. Objawy ze strony układu nerwowego mogą występować częściej, gdy efawirenz podawany jest podczas posiłków, prawdopodobnie z powodu zwiększonych stężeń efawirenzu w osoczu (patrz punkt 5.2). Podawanie leku przed snem poprawia tolerancję tych objawów i może być zalecane w pierwszych tygodniach leczenia oraz u pacjentów, którzy nadal odczuwają te objawy (patrz punkt 4.2). Zmniejszenie dawki lub podzielenie dawki dobowej nie dają korzyści.

Analiza danych długoterminowych wykazała, że powyżej 24. tygodnia leczenia częstość pojawiania się nowych przypadków objawów ze strony układu nerwowego u pacjentów leczonych efawirenzem była zasadniczo podobna do częstości w grupie kontrolnej.

Niewydolność wątroby: w kilku zgłoszeniach z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu niewydolność wątroby (w tym przypadki stwierdzone u pacjentów, u których wcześniej nie rozpoznano choroby wątroby ani innych dających się zidentyfikować czynników ryzyka) charakteryzowała się gwałtownym przebiegiem, prowadząc w kilku przypadkach do przeszczepienia wątroby lub zgonu.

Zespół reaktywacji immunologicznej: u pacjentów zakażonych wirusem HIV z ciężkim niedoborem odporności na początku stosowania złożonej terapii przeciwretrowirusowej (CART) może dojść do reakcji zapalnych spowodowanych zakażeniem przez nie wywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne. U pacjentów zakażonych HIV z ciężkim niedoborem immunologicznym w czasie rozpoczynania złożonej terapii przeciwwirusowej (CART ang. combination antiretroviral therapy) wystąpić może reakcja zapalna na nie wywołuj ące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne. Obserwowano również choroby autoimmunologiczne (takie jak choroba Gravesa-Basedowa), jednak zgłaszany czas do wystąpienia jest bardziej zróżnicowany i te zdarzenia mogą również występować wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia.(patrz punkt 4.4).

Lipodystrofia i zaburzenia metaboliczne: podczas skojarzonego leczenia lekami przeciwretrowirusowymi, u pacjentów z zakażeniem HIV obserwowano zmiany rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie (lipodystrofię). Stwierdzano utratę tkanki tłuszczowej podskórnej obwodowej i twarzy, zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej oraz w powłokach brzusznych, przerost piersi i gromadzenie tłuszczu w okolicy karku („bawoli kark”).

Podczas skojarzonego leczenia lekami przeciwretrowirusowymi obserwowano takie zaburzenia metaboliczne, jak hipertriglicerydemię, hipercholesterolemię, oporność na insulinę, hiperglikemię i nadmierne stężenie mleczanów we krwi (patrz punkt 4.4).

Martwica kości: przypadki martwicy kości odnotowano głównie u pacjentów z ogólnie znanymi czynnikami ryzyka, zaawansowaną chorobą spowodowaną przez HIV lub poddanych długotrwałemu, skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu (ang. combination antiretroviral therapy, CART).Częstość występowania tych przypadków jest nieznana (patrz punkt 4.4).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych:

Enzymy wątrobowe: zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie przewyższających górną granicę normy (GGN) stwierdzono u 3% spośród 1 008 pacjentów, leczonych efawirenzem w dawce 600 mg (5-8% po długotrwałym leczeniu w badaniu 006). Podobne zwiększenie aktywności obserwowano wśród pacjentów z grupy kontrolnej (5% po długotrwałym leczeniu). Zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy (GGT) do wartości ponad pięciokrotnie przewyższaj ących GGN stwierdzono u 4% wszystkich pacjentów przyjmujących efawirenz w dawce 600 mg oraz u 1,5-2% pacjentów w grupach kontrolnych (7% pacjentów leczonych efawirenzem i 3% pacjentów z grupy kontrolnej po długotrwałym leczeniu). Zwiększenie aktywności wyłącznie GGT u pacjentów przyjmujących efawirenz może odzwierciedlać indukcj ę enzymatyczną. W długotrwałym badaniu (006), 1% pacjentów w każdym z ramion leczenia przerywało leczenie z powodu zaburzeń czynności wątroby lub dróg żółciowych.

Amylaza: w badaniach klinicznych, w podgrupie 1 008 pacjentów, bezobjawowe podwyższenie aktywności amylazy w surowicy 1,5 razy powyżej najwyższej dopuszczalnej granicy wystąpiło u 10% pacjentów leczonych efawirenzem i u 6% pacjentów w grupie kontrolnej. Nieznane jest kliniczne znaczenie bezobjawowego podwyższenia aktywności amylazy w surowicy.

Lipidy: u niektórych niezakażonych ochotników przyjmujących efawirenz stwierdzono zwiększenie stężenia całkowitego cholesterolu o 10 - 20%. W badaniach klinicznych dotyczących różnych schematów leczenia z zastosowaniem efawirenzu, u pacjentów nieleczonych dotychczas z powodu zakażenia wirusem HIV, nastąpiło zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i triglicerydów (odpowiednio, 21 - 31%, 23 - 34% i 23 - 49%), podczas leczenia trwającego ponad 48 tygodni. Nie uległ zmianie odsetek pacjentów, u których stosunek cholesterolu całkowitego/ cholesterolu HDL wynosił powyżej 5. Wpływ na wielkość zmian stężenia lipidów mogły mieć takie czynniki, jak długość leczenia oraz inne składniki leczenia przeciwretrowirusowego.

Interakcja z testem kannabinolowym: efawirenz nie wiąże się z receptorami kannabinolowymi. U nie zakażonych ochotników przyjmujących efawirenz notowano fałszywie dodatnie wyniki testu na zawartość kannabinolu w moczu. Fałszywie dodatnie wyniki występowały jedynie po zastosowaniu testu CEDIA DAU Multi-Level THC, stosowanego do badań przesiewowych i nie występowały w innych badaniach na zawartość kannabinolu, w tym w testach służących do potwierdzania wyników dodatnich.

Populacja pediatryczna

Działania niepożądane były na ogół podobne do występuj ących u osób dorosłych. U dzieci wysypka występowała częściej (w badaniu klinicznym z udziałem 57 dzieci, które przyjmowały efawirenz w okresie 48 tygodni, wysypka wystąpiła u 46 % pacjentów) i w większym nasileniu (ciężką wysypkę zgłoszono u 5,3 % dzieci). U dzieci należy rozważyć profilaktyczne zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych przed rozpoczęciem stosowania efawirenzu. Wprawdzie trudno jest zgłaszać działania niepożądane ze strony układu nerwowego u dzieci, jednak wydaje się, że występują one rzadziej w tej grupie wiekowej i są na ogół łagodne. W badaniu z udziałem 57 dzieci u 3,5 % pacjentów wystąpiły działania niepożądane ze strony układu nerwowego o umiarkowanym nasileniu, głównie zawroty głowy. U żadnego dziecka nie wystąpiły ciężkie objawy i nie było konieczności przerwania stosowania leku z powodu objawów ze strony układu nerwowego.

Inne populacje specjalne

Enzymy wątrobowe u pacjentów zakażonych jednocześnie wirusem zapalenia wątroby B lub C: w długoterminowym badaniu (006), 137 pacjentów leczonych efawirenzem (mediana trwania leczenia, 68 tygodni) i 84 pacjentów leczonych kontrolnym schematem (mediana trwania 56 tygodni) , było seropozytywnych podczas badania skriningowego w kierunku zapalenia wątroby typu B (dodatni antygen powierzchniowy) i / lub typu C (dodatni wynik badania przeciwciał typu C). Wśród jednocześnie zakażonych pacjentów w badaniu (006), zwiększenie aktywności AspAT do wartości ponad pięciokrotnie przewyższających GGN wystąpiło u 13% pacjentów leczonych efawirenzem i u 7% w grupie kontrolnej, a zwiększenie aktywności AlAT do wartości ponad pięciokrotnie przewyższających GGN wystąpiło odpowiednio u 20% i 7 %. Wśród pacjentów zakażonych, 3% pacjentów leczonych efawirenzem i 2% w grupie kontrolnej przerwało leczenie z powodu zaburzeń czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

U niektórych pacjentów, którzy przyjęli przypadkowo dwa razy w ciągu doby 600 mg leku, występowało zwiększone nasilenie objawów ze strony układu nerwowego. U jednego pacjenta wystąpiły mimowolne skurcze mięśniowe.

W razie przedawkowania efawirenzu należy zastosować leczenie ogólnie podtrzymujące, w tym monitorowanie parametrów czynności życiowych oraz obserwację stanu klinicznego pacjenta.

Można podać węgiel aktywowany w celu usunięcia niewchłoniętego leku. Nie ma swoistego antidotum przeciwko efawirenzowi. Ze względu na to, że efawirenz jest silnie wiązany z białkami, jest mało prawdopodobne, aby dializa umożliwiała znaczące usuwanie leku z krwi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy. Kod ATC: J05AG03

Mechanizm działania: efawirenz jest lekiem z grupy NNRTI wirusa HIV-1. Efawirenz jest niekompetycyjnym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (RT - reverse transcriptase) wirusa HIV-1 i nie powoduje znaczącego hamowania odwrotnej transkryptazy wirusa HIV-2 ani komórkowych polimeraz DNA (a, ß, y lub 5).

Działanie przeciwwirusowe: w hodowlach komórek limfoblastoidalnych, komórek jednoj ądrzastych krwi obwodowej (KJKO) i makrofagów/monocytów stężenie leku konieczne do zahamowania wzrostu 90 do 95% dzikich lub opornych na zydowudynę szczepów laboratoryjnych oraz izolatów klinicznych wynosiło w warunkach in vitro od 0,46 do 6,8 nM.

Oporność na lek: skuteczność działania efawirenzu w hodowli komórkowej przeciw odmianom wirusów, u których w odwrotnej transkryptazie podstawione zostały aminokwasy w pozycjach 48, 108, 179, 181 lub 236 lub odmianom wirusów z podstawieniami aminokwasowymi w proteazie, była podobna do stwierdzanej w odniesieniu do dzikich szczepów wirusa. Pojedyncze podstawienia, które prowadziły do największej oporności na efawirenz w hodowli komórkowej, odpowiadają zmianie leucyny na izoleucynę w pozycji 100 (L100I, zwiększenie oporności o 17 do 22 razy) oraz lizyny na asparaginę w pozycji 103 (K103N, zwiększenie oporności o 18 do 33 razy). Ponad stukrotne zmniejszenie wrażliwości stwierdzono w odniesieniu do odmian HIV z ekspresją K103N w połączeniu z innymi podstawieniami aminokwasów w odwrotnej transkryptazie.

K103N było najczęściej stwierdzanym podstawieniem w odwrotnej transkryptazie w szczepach wirusów uzyskanych od pacjentów, u których wystąpiło znaczące zwiększenie liczby wirusów w badaniach klinicznych z zastosowaniem efawirenzu w skojarzeniu z indynawirem lub zydowudyną + lamiwudyną. Mutacje takie obserwowano u 90% pacjentów leczonych efawirenzem bez powodzenia. Stwierdzono także podstawienia w pozycjach 98, 100, 101, 108, 138, 188, 190 i 225 odwrotnej transkryptazy, jednak występowały one rzadziej i często jedynie w połączeniu z K103N. Ten wzór podstawienia aminokwasów w odwrotnej transkryptazie związany z opornością na efawirenz był niezależny od stosowania innych leków przeciwwirusowych w skojarzeniu z efawirenzem.

Oporność krzyżowa: profile oporności krzyżowej na efawirenz, newirapinę i delawirdynę w hodowli komórkowej wykazały, że podstawienie K103N powoduje utratę wrażliwości na wszystkie trzy leki z grupy NNRTIs. Dwa z trzech zbadanych izolatów klinicznych opornych na delawirdynę wykazały oporność krzyżową na efawirenz i zawierały podstawienie K103N. Trzeci izolat, w którym stwierdzono podstawienie w pozycji 236 odwrotnej transkryptazy nie wykazywał oporności krzyżowej na efawirenz.

U pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych efawirenzu leczenie było nieskuteczne (następowało zwiększenie liczby wirusów we krwi). Izolaty wirusowe uzyskane z KJKO tych pacjentów były zbadane pod względem wrażliwości na NNRTIs. Trzynaście wyizolowanych uprzednio szczepów, scharakteryzowanych jako oporne na efawirenz, było również opornych na newirapinę i delawirdynę. W pięciu z tych szczepów opornych na nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy stwierdzono występowanie podstawienia K103N lub podstawienia waliny przez izoleucynę w pozycji 108 (V108I) odwrotnej transkryptazy. Trzy szczepy uzyskane od pacjentów leczonych nieskutecznie efawirenzem pozostały wrażliwe na efawirenz w hodowli komórkowej, a także były wrażliwe na newirapinę i delawirdynę.

Możliwość powstawania oporności krzyżowej pomiędzy efawirenzem a lekami z grupy PIs jest mała, ponieważ dotyczy to różnych enzymów docelowych. Możliwość powstania oporności krzyżowej pomiędzy efawirenzem a nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy jest mała ze względu na to, że występują różne miejsca wiązania na enzymie docelowym oraz różne mechanizmy działania.

Skuteczność kliniczna:

Efawirenz nie był badany w badaniach kontrolowanych u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem HIV, tj. z liczbą CD4 < 50 komórek/mm3 ani u pacjentów leczonych wcześniej lekami z grupy PI lub NNRTI. Doświadczenie kliniczne w badaniach kontrolowanych terapii złożonych z zastosowaniem didanozyny lub zalcytabiny, jest ograniczone.

W dwóch kontrolowanych badaniach klinicznych (006 i ACTG364), trwających około roku, stosowano efawirenz w skojarzeniu z lekami z klasy NRTIs i (lub) z PIs. Wykazano zmniejszenie liczby wirusów we krwi (viral load) poniżej granicy oceny ilościowej oraz zwiększenie liczby limfocytów CD4 u pacjentów zakażonych HIV, którzy dotychczas nie otrzymywali leków przeciwretrowirusowych oraz u tych pacjentów, którzy przyjmowali poprzednio nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy. Badanie 020 wykazało podobną aktywność u pacjentów leczonych uprzednio nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy przez ponad 24 tygodnie. W badaniach tych podawano efawirenz w dawce 600 mg raz na dobę; jeśli indynawir stosowano w skojarzeniu z efawirenzem, jego dawka wynosiła 1 000 mg co 8 godzin, jeśli był stosowany bez efawirenzu, podawano go w dawce 800 mg co 8 godzin. Dawka nelfinawiru wynosiła 750 mg trzy razy na dobę. W każdym z tych badań stosowano standardowe dawki nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy co 12 godzin.

Badanie kliniczne 006, z randomizacją, na zasadzie próby otwartej, porównujące leczenie skojarzone efawirenz + zydowudyna + lamiwudyna u 1 226 pacjentów, którzy wymagali leczenia kombinacją efawirenz-, lamiwudyna- lub inhibitorami proteazy oraz pacjenci, którzy podczas wejścia do badania nie byli leczeni kombinacją efawirenz-, lamiwudyna-, NNRTI- lub inhibitorami proteazy. Średnia początkowa liczba komórek CD4 wynosiła 341 komórek/mm3, a średni poziom początkowej wartości HIV-RNA wynosił 60 250 kopii/ml. Dane dotyczące skuteczności badania 006 u wybranej grupy 614 pacjentów, którzy zostali włączeni do badania przynajmniej na okres 48 tygodni zawarte zostały w Tabeli 2. W analizie częstości występowania pozytywnej odpowiedzi na terapię, założono, że stężenie HIV-RNA u pacjentów, którzy, niezależnie od powodu, zakończyli badanie wcześniej lub, u których nie wykonano wszystkich oznaczeń HIV-RNA, wynosiło w pominiętym badaniu powyżej 50 lub liczba kopii wirusa przekroczyła 400 kopii/ml (pacjenci, którzy nie ukończyli badania byli traktowani jako pacjenci, których leczenie było nieskuteczne).

Tabela 2 Wyniki dotyczące skuteczności uzyskane w badaniu 006

Odsetek pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie (NC = Fa) poziom HIV-RNA w osoczu

Średnia zmiana liczby komórek CD4

komórki/mm3

(S.E.M.c)

< 400 kopii/ml (95% I.C.b)

< 50 kopii/ml (95% I.C.b)

Schemat

leczeniad

n

48 tygodni

48 tygodni

48 tygodni

EFV + ZDV + 3TC

202

67%

(60%, 73%)

62%

(55%, 69%)

187

(11,8)

EFV + IDV

206

54%

(47%, 61%)

48%

(41%,55%)

177

(11,3)

IDV + ZDV + 3TC

206

45%

(38%, 52%)

40%

(34%, 47%)

153

(12,3)

a    NC = F, nie ukończone = niepowodzenie

b    C.I., przedział ufności.

c S.E.M., odchylenie standardowe od średniej wartości d EFV, efawirenz; ZDV, zydowudyna; 3TC, lamiwudyna; IDV, indynawir

Wyniki badania oceniającego działanie długotrwałe po 168 tygodniach (160 pacjentów ukończyło badanie na leczeniu EFV + IDV, 196 pacjentów na leczeniu skojarzonym EFV + ZDV + 3TC i 127 pacjentów kombinacją IDV + ZDV + 3TC) sugerują, że skuteczność leczenia utrzymuje się w czasie, na co wskazuje odsetek pacjentów z HIV RNA < 400 kopii/ml, HIV RNA < 50 kopii/ml oraz na co wskazuje zmiana liczby limfocytów CD4 w stosunku do liczby wyjściowej.

Wyniki dotyczące skuteczności terapii pochodzące z badania ACTG 364 oraz badania 020 zawarte są w Tabeli 3. Do badania ACTG 364 włączono 196 pacjentów, którzy leczeni byli nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI) i nie otrzymywali inhibitorów proteazy (PI) lub nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NNRTI). Do badania 020 włączono 327 pacjentów, którzy byli leczeni NRTI i nie otrzymywali PI lub NNRTI. Po włączeniu pacjenta do badania lekarzom zezwalano na zmianę schematu leczenia NRTI. Odpowiedź na leczenie była najwyższa u pacjentów, u których zmieniono schemat leczenia NRTI.

Tabela 3: Wyniki dotyczące skuteczności uzyskane w badaniach 006, ACTG 364 oraz 020

Odsetek pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie (NC = Fa) poziom HIV-RNA w osoczu

Średnia zmiana liczby komórek CD4 w stosunku do wartości początkowej

Numer badania/

n

%

(95%

%

(95%

komórek/mm3

(S.E.M.d)

zastosowany

C.I.c)

C.I.)

schemat

leczeniab

Badanie

< 500

< 50 kopii/ml

ACTG364

kopii/ml

48 tygodni

EFV+NFV+NRTI

EFV+Notis

65

70

(59,82)

-

-

107

(17,9)

NF+NRTIs

65

58

(46,70)

-

-

114

(21,0)

66

30

(19,42)

-

-

94

(13,6)

Badanie 020 24

< 400

< 40 kopii/ml

tygodnie

kopii/ml

EFV+IDV+Notis

157

60

(52,68)

49

(41,58)

104

(9,1)

IDV+NRTIs

170

51

(43,59)

38

(30,45)

77

(9,9)

a    NC = F, nie ukończone = niepowodzenie.

b EFV, efawirenz; ZDV, zydowudyna; 3TC, lamiwudyna; IDV, indynawir; NRTI, nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy; NFV, nelfinawir. c    C.I., przedział ufności odsetka odpowiedzi pacjentów.

d S.E.M., odchylenie standardowe od średniej wartości.

-    nie wykonano.

Dzieci i młodzież: w trwającym nadal badaniu ACTG 382 uczestniczy 57 dzieci i nastolatków (w wieku od 3 do 16 lat), którzy otrzymywali uprzednio nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy. Celem badania jest określenie farmakokinetyki, działania przeciwwirusowego i bezpieczeństwa stosowania efawirenzu w skojarzeniu z nelfinawirem (20 - 30 mg/kg mc. 3 razy na dobę) oraz co najmniej jednym nukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy. Dawka początkowa efawirenzu była odpowiednikiem dawki dorosłych 600 mg raz na dobę (dostosowana do wyliczonych wymiarów ciała w oparciu o masę pacjenta). Liczba pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, oceniona na podstawie odsetka pacjentów z poziomem HIV-RNA w osoczu < 400 kopii/ml po 48 tygodniach wyniosła 60 % (95 %, C.I. 47, 72) oraz 53 % (C.I. 40,66) na podstawie odsetka pacjentów z poziomem HIV-RNA w osoczu < 50 kopii/ml. Średnia ilość CD4 wzrosła o 63 ± 34,5 komórek/mm3 w stosunku do wartości wyjściowej. Czas trwania odpowiedzi był podobny do obserwowanego u pacjentów dorosłych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: maksymalne stężenie efawirenzu w osoczu u niezakażonych ochotników wynosiło 1,6 - 9,1 pM i występowało po 5 godzinach po podaniu doustnym pojedynczej dawki leku od 100 mg do 1 600 mg. Zależne od dawki zwiększenie Cmax i AUC stwierdzono po dawkach do 1 600 mg; zwiększenie tych parametrów nie było proporcjonalne, co wskazuje na to, że po większych dawkach występuje zmniejszone wchłanianie. Czas konieczny do osiągnięcia maksymalnego stężenia (3-5 godzin) nie zmieniał się po podawaniu wielu dawek, a stężenie stacjonarne w osoczu występowało po 6-7 dobach.

U pacjentów zakażonych HIV, po osiągnięciu stanu stacjonarnego, średnie wartości C max, Cmin i AUC wykazywały liniową zależność po dawkach dobowych 200 mg, 400 mg i 600 mg. U 35 pacjentów przyjmujących efawirenz w dawce 600 mg raz na dobę, średnie wartości w stanie stacjonarnym wynosiły: Cmax - 12,9 ± 3,7 pM (29%) [średnia ± S.D. (% C.V.)], Cmm - 5,6 ± 3,2 pM (57%) oraz AUC - 184 ± 73 pM x h (40%).

Wpływ pokarmu: u niezakażonych ochotników wartości AUC i Cmax, dla pojedynczej dawki 600 mg efawirenzu w tabletkach powlekanych, były zwiększone odpowiednio o 28 % (90 % CI: 22 - 33 %) i 79 % (90 % CI: 58 - 102 %), jeśli dawka podana była z posiłkiem bogatotłuszczowym, względnie gdy podana była na czczo (patrz punkt 4.4).

Dystrybucja: efawirenz w znacznym stopniu (około 99,5-99,75%) wiąże się z białkami ludzkiego osocza, głównie albuminami. U pacjentów zakażonych HIV-1 (n = 9), którzy co najmniej przez miesiąc otrzymywali efawirenz w dawce od 200 do 600 mg raz na dobę, stężenie leku w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosiło od 0,26 do 1,19% (średnio 0,69%) stężenia leku w osoczu krwi, czyli około 3-krotnie więcej niż wynosi podobny odsetek obliczony dla niezwiązanej z białkami osocza (wolnej) frakcji efawirenzu.

Metabolizm: w badaniach prowadzonych u ludzi oraz in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano, że efawirenz jest głównie metabolizowany przez układ cytochromu P450 do hydroksylowanych metabolitów, które następnie ulegają glukuronizacji. Metabolity są zasadniczo nieczynne wobec HIV-1. Badania in vitro wskazują na to, że głównymi izoenzymami odpowiedzialnymi za metabolizm efawirenzu są CYP3A4 oraz CYP2B6 i że efawirenz hamował izoenzymy 2C9, 2C19 i 3A4 cytochromu P450. W badaniach in vitro efawirenz nie hamował aktywności enzymu CYP2E1, natomiast hamował izoenzymy CYP2D6 oraz CYP1A2, lecz jedynie w stężeniach znacznie większych niż występujące w warunkach klinicznych.

Stężenie efawirenzu w osoczu może zwiększyć się u pacjentów z homozygotycznym wariantem genetycznym G516T izoenzymu CYP2B6. Nie są znane znaczenia kliniczne takich połączeń; niemniej jednak, nie można wykluczyć potencjalnego zwiększenia częstości i ciężkości działań niepożądanych związanych ze stosowaniem efawirenzu.

Wykazano, że efawirenz pobudza enzymy CYP3A4 i CYP2B6, powodując indukcję ich własnego metabolizmu, co może mieć znaczenie kliniczne u niektórych pacjentów. U niezakażonych ochotników po wielokrotnym podaniu dawek 200-400 mg na dobę przez 10 dni stwierdzono mniejszy niż się spodziewano stopień kumulacji leku (mniejszy o 22-42%) oraz krótszy końcowy okres półtrwania, porównywalny do uzyskanego po podaniu pojedynczej dawki (patrz poniżej). Wykazano, że efawirenz indukuje również UGT1A1. Ekspozycja na raltegrawir (substrat UGT1A1 ) jest zmniejszone w obecności efawirenzu (patrz punkt 4.5, tabela 1). Mimo że w dane z badań in vitro sugerują, że efawirenz hamuje CYP2C9 i CYP2C19, nie było sprzecznych doniesień zarówno o zwiększeniu jak i zmniejszeniu ekspozycji na substraty tych enzymów, podczas jednoczesnego stosowania z efawirenzem in vivo. Efekt netto jednoczesnego stosowania nie jest jasny.

Eliminacja: efawirenz wykazuje stosunkowo długi końcowy okres półtrwania, wynoszący co najmniej 52 godziny po podaniu dawki pojedynczej oraz 40-55 godzin po podaniu wielu dawek. Około 14-34% dawki efawirenzu znakowanego izotopem promieniotwórczym było wykrywane w moczu, a poniżej 1% dawki było wydalane w moczu w postaci niezmienionej.

Zaburzenia czynności wątroby: W badaniu z zastosowaniem pojedynczej dawki, okres półtrwania uległ podwojeniu u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C Childa-Pugha), co wskazuje na możliwość znacznie większego stopnia akumulacji. Badanie z zastosowaniem dawki wielokrotnej nie wykazały znaczącego wpływu na farmakokinetykę efawirenzu u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A Childa-Pugha) w porównaniu z grupą kontrolną. Nie było wystarczających danych, aby określić, czy umiarkowana lub ciężka niewydolność wątroby (klasa B lub C Childa-Pugha) wpływa na farmakokinetykę efawirenzu.

Wpływ płci, rasy, wieku: chociaż ograniczone dane wskazują na to, że kobiety, jak również Azjaci i mieszkańcy wysp Pacyfiku mogą być bardziej narażeni na działanie efawirenzu, nie wydaje się, aby gorzej tolerowali terapię efawirenzem. Nie zbadano farmakokinetyki leku u osób w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież:

U 49 pacjentów pediatrycznych, którym podawano dawkę równoważną dawce 600 mg efawirenzu (dawkę ustalono obliczając wielkość ciała na podstawie masy), wartości w stanie stacjonarnym wyniosły: Cmax 14,1 pM, Cmm 5,6 pM oraz AUC 216 pM * h. Farmakokinetyka efawirenzu u dzieci i młodzieży była podobna jak u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W standardowych badaniach genotoksyczności nie stwierdzono działania mutagennego ani klastogennego efawirenzu.

Efawirenz powodował resorpcję płodów u szczurów. Wady rozwojowe zaobserwowano u 3 spośród 20 płodów lub noworodków małp cynomolgus, którym podawano efawirenz w dawkach osiągających w osoczu podobne stężenie jak u ludzi. Bezmózgowie i jednostronny wrodzony brak oka (anophthalmia) z wtórnym powiększeniem języka zaobserwowano u jednego płodu, mikrooftalmię u innego, a rozszczep podniebienia u trzeciego płodu. Nie zaobserwowano wad rozwojowych u płodów szczurów i królików leczonych efawirenzem.

Przerost dróg żółciowych zaobserwowano u małp cynomolgus, którym przez > rok podawano efawirenz w dawce, powodującej około dwukrotnie większą średnią wartość AUC niż dawki zalecane u ludzi. Przerost dróg żółciowych ulegał regresji po zaprzestaniu stosowania leku. U szczurów obserwowano zwłóknienie dróg żółciowych. Przemijające drgawki obserwowano u niektórych małp, które otrzymywały efawirenz przez > rok, w dawkach powodujących, że osoczowe wartości AUC były od 4 do 13 razy większe w porównaniu z wartościami AUC u ludzi otrzymujących lek w zalecanej dawce (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Badania właściwości rakotwórczych wykazały zwiększoną częstość występowania nowotworów wątroby i nowotworów płuc u samic myszy, lecz nie u ich samców. Mechanizm powstawania nowotworów i możliwość odniesienia tych wyników do ludzi nie są znane.

W badaniach określających rakotwórczość u samców myszy oraz samic i samców szczurów uzyskano wyniki negatywne. Chociaż możliwości rakotwórczego działania u ludzi nie są znane, wyniki tych badań wskazuj ą, że korzyści stosowania efawirenzu przeważaj ą nad potencjalnym ryzykiem rakotwórczości dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Hydroksypropyloceluloza Laktoza jednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

Okres ważności po otwarciu butelki z HDPE wynosi 100 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach zawierających 30,60, 90 i 100 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.

Blister perforowany podzielony na dawki pojedyncze PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach zawierających 30x1 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.

Butelki z HDPE (wysokiej gęstości polipropylenu) z zakrętką z PP (polipropylenu) zawierające 30 i 500 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 allee des Parcs 69 800 Saint Priest Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20749

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14/11/2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Marzec 2014

Efavirenz Mylan