Imeds.pl

Effipro 50 Mg Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 50 Mg/Pipetkę

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

EFFIPRO 50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

1 pipetka (0,5 ml) preparatu zawiera:

Substancja czynna;

Fipronil 50 mg

Substancje pomocnicze:

Butylhydroksyanizol E 320    0,1 mg

Butylhydroksytoluen E 321    0,05 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

Roztwór przezroczysty, bezbarwny do żółtego

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Kot

4.2 Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.) i kleszczy {Dermacentor reticulatus).

Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed pchłami (Ctenocephalides felis) przez okres do 5 tygodni.

Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed pajęczakami przez okres do 2 tygodni - w przypadku kleszczy (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). W przypadku obecności kleszczy pewnych gatunków (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) podczas stosowania produktu, nie wszystkie kleszcze mogą być zabite w ciągu pierwszych 48 godz. ale mogą być zabite w ciągu tygodnia.

Produkt może być stosowany jako element strategii zwalczania APZS (Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry), wcześniej zdiagnozowanego przez lekarza weterynarii.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować u kociąt w wieku poniżej 2 miesięcy i/lub ważących mniej niż 1 kg w przypadku braku danych.

Nie stosować u zwierząt chorych (np. choroby układowe, gorączka) lub ozdrowieńców.

Nie stosować u królików, ponieważ mogą pojawić się działania niepożądane, nawet śmierć.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na inne składniki produktu.

Pchły często zanieczyszczają kosze, legowiska zwierząt oraz inne miejsca odpoczynku zwierząt, jak dywany, miękkie meble, które w przypadku intensywnej infestacji na początku procesu zwalczania powinny być potraktowane odpowiednimi środkami owadobójczymi oraz powinny być regularnie odkurzane.

Produkt nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do ciała zwierzęcia. Jeśli produkt został zastosowany przed ekspozycją na kleszcze, kleszcze będą zabite w ciągu pierwszych 24 - 48 godzin od momentu przyczepienia. Zabicie będzie zwykle wcześniejsze niż pełne wszczepienie kleszcza w skórę, co zminimalizuje, choć nie wykluczy, ryzyko przeniesienia choroby. Po zabiciu kleszcze, zwykle spadają z ciała zwierzęcia, ale te, które pozostaną mogą być łatwo usunięte przez delikatne strzepnięcie.

Nie są dostępne dane dotyczące wpływu kąpieli kotów na skuteczność produktu. Jakkolwiek, w oparciu o dane dostępne dla psów, kąpiel godzinę przed zastosowaniem produktu nie wpływa na jego skuteczność w zwalczaniu pcheł.

Gdy produkt jest stosowany jako element strategii zwalczania Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry, zaleca się stosowanie produktu raz na miesiąc u zwierząt, u których występuje alergia oraz u innych kotów przebywających w domu.

Dla optymalnego zwalczania infestacji pcheł w domu, gdzie przebywa wiele zwierząt, u wszystkich psów i kotów w domu powinien być zastosowany odpowiedni środek owadobójczy.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Unikać kontaktu preparatu z oczami zwierzęcia. W przypadku dostania się preparatu do oka, natychmiast i dokładnie przemyć oczy wodą.

Nie stosować produktu na rany czy na uszkodzoną skórę.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Produkt może powodować podrażnienie błon śluzowych i spojówki oka. Zatem należy unikać kontaktu produktu z jamą ustną i oczami.

W przypadku dostania się produktu do oka, natychmiast i dokładnie przemyć oczy wodą. Jeśli podrażnienie spojówki oka utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Unikać sytuacji mogących prowadzić do kontaktu produktu z dłońmi. W przypadku takiego kontaktu, umyć dłonie mydłem i wodą.

Myć ręce po zastosowaniu preparatu.

Nie palić, nie pić i nie jeść podczas stosowania preparatu.

Osoby, zwierzęta ze znaną nadwrażliwością na fipronil lub inne składniki (6.1) powinny unikać kontaktu z produktem.

Leczone zwierzęta nie powinny być dotykane do czasu wyschnięcia sierści, do tego również czasu dzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami. Stąd zaleca się, by preparatu nie stosować w ciągu dnia, lecz wieczorem tak, by te zwierzęta nie szły spać z właścicielami, szczególnie z dziećmi.

Składnik alkoholowy może mieć negatywny wpływ na malowane, lakierowane lub inne powierzchnie w domu lub na wyposażenie.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W przypadku lizania się zwierzęcia, może dojść do wystąpienia krótkotrwałego nadmiernego ślinienia, zależnego głównie od składnika produktu.

Spośród wyjątkowo rzadko występujących działań niepożądanych mogą wystąpić w miejscu podania przemijające reakcje skórne (łuszczenie naskórka, miejscowe wyłysienia, świąd, zaczerwienienie) i ogólny świąd lub wyłysienia. Wyjątkowo mogą pojawić się: nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, objawy nerwowe), wymioty.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne z użyciem fipronilu nie wykazały działania teratogennego czy embriotoksycznego. Nie przeprowadzono badań u kotek ciężarnych i w laktacji. Stosowanie w ciąży i w laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyśći/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.


Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjny


ii


i i inne rodzaje interakcji


Nieznane

4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Droga podawania oraz dawkowanie:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Podawać punktowo na skórę 1 pipetkę (0,5 ml) na zwierzę. Sposób podania:

Pipetki tennoformowalne:

Trzymać pipetkę czubkiem do góry. Uderzyć w wąską część pipetki tak, by mieć pewność, że cała zawartość znajduje się w jej głównej części. Ułamać czubek pipetki wzdłuż wyznaczonej linii.

Odgarnąć sierść tak, by była widoczna skóra. Umieścić końcówkę pipetki na odkrytej skórze i delikatnie nacisnąć ją kilka razy do czasu całkowitego opróżnienia. Powtórzyć tę czynność w 1 lub 2 różnych miejscach wzdłuż grzbietu kota, preferując nasadę głowy i okolicę miedzy łopatkami.


(Uwaga: kształt pipet wpływa na rodzaj obrazków umieszczonych na pudełku/ulotce.)

Pipetki polipropylenowe:

Wyjąć pipetkę z opakowania. Trzymać pipetkę nakrętką do góry, odkręcić i ściągnąć zakrętkę. Odwrócić zakrętkę i umieścić ją odwrotnym końcem na pipetce. Kręcić nakrętką aż do pokonania blokady, po czym usunąć nakrętkę z pipetki.

Odgarnąć sierść tak, by była widoczna skóra. Umieścić końcówkę pipetki na odkrytej skórze i delikatnie nacisnąć ją kilka razy do czasu całkowitego opróżnienia. Powtórzyć tę czynność w 1 lub 2 różnych miejscach wzdłuż grzbietu kota, preferując nasadę głowy i okolicę miedzy łopatkami.

Ważnym jest by mieć pewność, że zwierzę nie będzie mogło polizać miejsca, gdzie zastosowano preparat oraz by mieć pewność, że zwierzęta nie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu.

Należy unikać nadmiernego zmoczenia preparatem sierści, ponieważ może to powodować sklejanie się sierści w miejscu podania preparatu. Jakkolwiek, jeśli tak się stanie, po 24 godzinach od zastosowania powinno to zniknąć.

Białe osady mogą być widoczne w miejscu podania preparatu do 48 godzin po jego zastosowaniu. Schemat stosowania:

Dla skutecznego zwalczania infestacji pcheł i/Iub kleszczy schemat stosowania powinien uwzględniać miejscową sytuację epidemiologiczną.

W powodu braku odpowiednich badań bezpieczeństwa, minimalny okres między kolejnym zastosowaniem preparatu powinien wynosić 4 tygodnie.

4.10    Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeśli dotyczy

Nie obserwowano żadnych działań niepożądanych w badaniach bezpieczeństwa u kotów, 2 miesięcznych kociąt i starszych kociąt ważących około 1 kg - gdy preparat był stosowany 5 razy w dawce terapeutycznej (dzienna dawka terapeutyczna była stosowana przez 5 kolejnych dni) przez 3 kolejne miesiące, wyjątkowo pojawiły się świąd i wymioty. Ryzyko działań niepożądanych może wzrosnąć w przypadkach przedawkowania.

4.11    Okres (-y) karencji

Nie dotyczy

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: do zwalczania pasożytów zewnętrznych, do stosowania miejscowego kod ATCvet: QP53AX15

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Fipronil jest związkiem owadobójczym i roztoczobójczym należącym do grupy fenylopirazoli. Mechanizm działania związany jest z blokowaniem kompleksu GABA, połączonego z kanałem chlorowym i w ten sposób dochodzi do blokowania pre- i post-synaptycznego przepływu jonów chlorowych przez błonę komórkową. Prowadzi to do niekontrolowanej aktywności centralnego układu nerwowego i śmierci owadów lub roztoczy.

Fipronil wykazuje u kotów działanie owadobójcze i roztoczobójcze przeciwko pchłom {Ctenocephalides spp) i kleszczom (Rhipicephalus spp.f Dermacentor spp., Ixodes spp. włączając Ixodes ricinus).

Pchły będą zabite w ciągu 48 godz. Kleszcze zwykle będą zabite w ciągu 48 godz. od kontaktu z fipronilem, jakkolwiek w przypadku obecności kleszczy pewnych gatunków {Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus) podczas stosowania produktu, nie wszystkie kleszcze mogą być zabite w ciągu pierwszych 48 godz.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniach in vitro fipronil jest w głównej mierze metabolizowany do pochodnej sulfonowej. Jakkolwiek proces ten może być ograniczony in vivo, ponieważ fipronil jest słabo wchłaniany u kotów. Stężenie fipronilu na sierści obniża się z czasem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Butylhydroksyanizol E320 Butylhydroksytoluen E321 Alkohol benzylowy

Glikolu dietylenowego monoetylowy eter

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane

Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 24 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 306 C.

Przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego

Pipetki termoformowalne:

Białe, wielowarstwowe, plastikowe, jednodawkowe pipetki zawierające objętość 0,5 ml.

Wewnętrzna warstwa kontaktująca się z produktem jest wyprodukowana z poliakrylonitrilo -metakrylanu.

Biała zewnętrzna warstwa składa się z warstw: polipropylen / pierścieniowy alkenowy kopolimer / polipropylen. Pudełka zawierają pipetki w indywidulanym blistrze lub bez blistra.

Pudełka zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 lub 150 pipetek.

Pipetki polipropylenowe:

Białe, polipropylenowe, jednodawkowe pipetki zawierające objętość 0,5 ml, zapakowane w bezbarwne plastikowe blistry składające się z warstw: polipropylen / pierścieniowy alkenowy kopolimer / polipropylen, zamknięte przez zgrzewanie termoplombowalną lakierowaną aluminiową folią i umieszczone w kartonowych pudełkach lub blistrach.

Blistry lub pudełka zawierające 1,2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 lub 150 pipetek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tych produktów leczniczych weterynaryjnych

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Fipronil może powodować wystąpienie działań niepożądanych u organizmów wodnych. Nie zanieczyszczać produktem czy pustymi opakowaniami stawów, cieków wodnych lub rowów.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Virbac S.A.

1 ere Avenue - 2065 m - L.I.D.

06516 Carros Francja

+ 33 (0) 4 92 08 73 04 + 33 (0) 4 92 08 73 48

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1901 / 09

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

28.04.2009

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.12.2011