+ iMeds.pl

Effortil 7,5 mg/mlUlotka Effortil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

EFFORTIL 7,5 mg/g krople doustne

Etilefrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Effortil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Effortil

3.    Jak stosować lek Effortil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Effortil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Effortil i w jakim celu się go stosuje

Etylefryna, substancja czynna leku, jest sympatykomimetykiem o wysokim powinowactwie zarówno do receptorów alfa-1, beta-1, jak i receptorów beta-2.

Effortil jest wskazany w leczeniu niedociśnienia tętniczego objawowego lub ortostatycznego (zależnego od pozycji ciała), ogólnie związanego z objawami takimi jak zawroty głowy, niewytłumaczalne uczucie zmęczenia, rozmyte widzenie lub utrata widzenia, uczucie osłabienia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Effortil Kiedy nie stosować leku Effortil

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.)

-    jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze

-    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy

-    jeśli pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma)

-    jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem

-    jeśli pacjent ma przerost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu

-    jeśli pacjent ma chorobę wieńcową

-    jeśli pacjent ma zdekompensowaną niewydolność serca

-    jeśli pacjent ma kardiomiopatię przerostową z zawężeniem drogi odpływu komory lewej

-    jeśli pacjent ma zwężenie zastawek serca lub dużych tętnic

-    jeśli pacjentka jest w pierwszym trymestrze ciąży i w czasie karmienia piersią

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Effortil u pacjentów z:

-    przyspieszoną czynnością serca (tachykardią),

-    zaburzeniami rytmu serca,

-    ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego,

-    cukrzycą,

- nadczynnością tarczycy

Należy powiadomić lekarza w przypadku, jeżeli u pacjenta występuje którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.

Stosowanie etylefryny podczas zawodów sportowych skutkuje dodatnim wynikiem badań w kierunku pozaklinicznego stosowania leków (tj. badań antydopingowych).

Inne leki i Effortil

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie guanetydyny, rezerpiny (leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi), hormonów tarczycy, sympatykomimetyków (leki stosowane np. w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zapalenia górnych dróg oddechowych, zaburzeń krążenia, w tym niedociśnienia tętniczego) lub innych leków wykazujących działanie sympatykomimetyczne [jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (leki przeciwdepresyjne), inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) (leki przeciwdepresyjne oraz leki podwyższające ciśnienie tętnicze krwi)] może nasilać działanie leku.

Halogenowe pochodne węglowodorów alifatycznych (wziewne środki znieczulenia ogólnego) oraz glikozydy nasercowe w wyższych dawkach mogą zwiększać działanie leku Effortil na serce, prowadząc do występowania zaburzeń rytmu serca.

Dihydroergotamina (lek przeciwmigrenowy) zwiększa wchłanianie jelitowe leku Effortil, a przez to nasila jego działanie.

Atropina [lek stosowany w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, dróg moczowych i astmie oskrzelowej, w leczeniu bradykardii (spowolnione bicie serca), lek rozszerzający źrenicę] może nasilać działanie leku Effortil i przyspieszać czynność serca.

Działanie leków przeciwcukrzycowych polegające na obniżeniu poziomu cukru we krwi może być osłabione.

Leki blokujące receptory adrenergiczne (leki alfa- i beta-adrenolityczne stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego, chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, niektórych chorób serca) mogą całkowicie lub częściowo usunąć efekt działania leku Effortil.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie wolno stosować w pierwszym trymestrze ciąży.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie po wnikliwym rozważeniu ryzyka i korzyści stosowania.

Lek może zaburzać krążenie krwi w macicy i łożysku i powodować zwiotczenie mięśnia macicy.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie można wykluczyć przenikania leku do mleka matki.

Nie przeprowadzono badań nieklinicznych ani badań z udziałem ludzi dotyczących wpływu etylefryny na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania leku Effortil mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy. Należy zatem zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń.

Lek Effortil zawiera sodu pirosiarczyn oraz parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu

Pirosiarczyn sodu może rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Effortil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrocić się do lekarza.

Zalecana dawka, to:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 10-20 kropli trzy razy na dobę.

Dzieci pomiędzy 2 i 6 rokiem życia: 5-10 kropli trzy razy na dobę.

Dzieci poniżej 2 roku życia: 2-5 kropli trzy razy na dobę.

10 kropli odpowiada około 5 mg chlorowodorku etylefryny.

Krople doustne Effortil powinny być przyjmowane z płynem. Szczególnie szybkie działanie można osiągnąć, jeżeli lek jest podawany przed posiłkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Effortil

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Effortil należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania

Ostre przedawkowanie nasila opisane poniżej działania niepożądane. U niemowląt i małych dzieci przedawkowanie może prowadzić do hamowania czynności ośrodka oddechowego i śpiączki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią:

-    nadwrażliwość (reakcje alergiczne), która może się objawiać wypukłą i swędzącą wysypką (pokrzywką) lub obrzękiem twarzy, powiek, warg, jamy ustnej lub trudnościami w oddychaniu. W razie wystąpienia u pacjenta któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

-    dusznica bolesna (bóle w obrębie klatki piersiowej), zaburzenia rytmu serca, tachykardia (szybkie bicie serca), wzrost ciśnienia tętniczego krwi, kołatanie serca

-    niepokój, bezsenność

-    drżenia, niepokój ruchowy, ból głowy

-    zawroty głowy

-    nudności

-    nadmierne pocenie się

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Effortil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Effortil

-    Substancją czynną leku jest etylefryny chlorowodorek

1 g roztworu (około 15 kropli) zawiera 7,5 mg etylefryny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: parahydroksybenzoesan metylu (E 218), parahydroksybenzoesan propylu (E216), pirosiarczyn sodu (E 223), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Effortil i co zawiera opakowanie

Effortil to krople doustne.

Wielkość opakowania: jedna butelka 15 g.

Podmiot odpowiedzialny

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

Wytwórca

Istituto de Angeli S.r.l.

Localita Prulli, 103/C 50066 Reggello (FI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa Tel: + 48 22 699 0 699

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Effortil

Charakterystyka Effortil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effortil 7,5 mg/g; krople doustne

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu doustnego (około 15 kropli) zawiera 7,5 mg chlorowodorku etylefryny (2-etyloamino-1 -(3-hydroksyfenylo)etanolu).

oraz substancje pomocnicze, w tym: parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu oraz pirosiarczyn sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Niedociśnienie tętnicze objawowe lub ortostatyczne (zależne od pozycji ciała), ogólnie związane z objawami takimi jak zawroty głowy, niewytłumaczalne uczucie zmęczenia, rozmyte widzenie lub utrata widzenia, uczucie osłabienia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 10-20 kropli trzy razy na dobę.

Dzieci pomiędzy 2 i 6 rokiem życia: 5-10 kropli trzy razy na dobę.

Dzieci poniżej 2 roku życia: 2-5 kropli trzy razy na dobę.

10 kropli odpowiada około 5 mg chlorowodorku etylefryny.

Krople doustne Effortil powinny być przyjmowane z płynem. Szczególnie szybkie działanie można osiągnąć, jeżeli produkt leczniczy jest podawany przed posiłkami.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1. (patrz też punkt    4.4)

-    nadciśnienie tętnicze

-    nadczynność tarczycy

-    guz chromochłonny nadnerczy    (phaeochromocytoma)

-    jaskra z wąskim kątem

-    przerost gruczołu krokowego z    zaleganiem    moczu

-    choroba wieńcowa

-    zdekompensowana niewydolność serca

-    kardiomiopatią przerostowa z zawężeniem drogi odpływu komory lewej

-    zwężenie zastawek serca lub dużych tętnic

-    pierwszy trymestr ciąży

-    karmienie piersią

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z przyspieszoną czynnością serca (tachykardią), zaburzeniami rytmu serca lub ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z cukrzycą. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z nadczynnością tarczycy.

Stosowanie etylefryny podczas zawodów sportowych skutkuje dodatnim wynikiem badań w kierunku pozaklinicznego stosowania leków (tj. badań antydopingowych).

Produkt leczniczy Effortil w postaci kropli zawiera jako substancje pomocnicze parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy Effortil zawiera pirosiarczyn sodu i może rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie guanetydyny, rezerpiny, hormonów tarczycy, sympatykomimetyków lub innych leków wykazujących działanie sympatykomimetyczne [jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO)] może nasilać działanie produktu leczniczego Effortil.

Halogenowe pochodne węglowodorów alifatycznych oraz glikozydy nasercowe w wyższych dawkach mogą zwiększać działanie na serce leków działających sympatykomimetycznie, prowadząc do występowania zaburzeń rytmu serca.

Dihydroergotamina zwiększa wchłanianie jelitowe produktu leczniczego Effortil, a przez to nasila jego działanie.

Atropina może nasilać działanie produktu leczniczego Effortil i przyspieszać czynność serca.

Działanie leków przeciwcukrzycowych polegające na obniżeniu poziomu cukru we krwi może być osłabione.

Leki blokujące receptory adrenergiczne (leki alfa- i beta-adrenolityczne) mogą całkowicie lub częściowo usunąć efekt działania etylefryny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu leczniczego jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

W drugim i trzecim trymestrze ciąży produkt leczniczy może być stosowany jedynie po wnikliwym rozważeniu ryzyka i korzyści stosowania.

Etylefryna może zaburzać krążenie krwi w macicy i łożysku i powodować zwiotczenie mięśnia macicy.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie można wykluczyć przenikania leku do mleka matki (patrz punkt 4.3).

Nie przeprowadzono badań nieklinicznych ani badań z udziałem ludzi dotyczących wpływu etylefryny na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Niemniej jednak pacjentów należy uprzedzać, że podczas stosowania produktu leczniczego Effortil mogą u nich wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy. Należy zatem zalecać ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nadwrażliwość (reakcje alergiczne)

Zaburzenia psychiczne:

Niepokój, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego:

Drżenia, niepokój ruchowy, ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika:

Zawroty głowy

Zaburzenia serca:

Dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca, tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, kołatanie serca

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania:

Nadmierne pocenie się

4.9    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Ostre przedawkowanie nasila opisane powyżej działania niepożądane. Ponadto może wystąpić pobudzenie i wymioty. U niemowląt i małych dzieci przedawkowanie może prowadzić do hamowania czynności ośrodka oddechowego i śpiączki.

Leczenie przedawkowania

Należy zastosować leczenie objawowe. W przypadku ciężkiego przedawkowania należy zastosować intensywną opiekę medyczną.

Objawy związane z pobudzeniem receptorów beta-1 mogą być leczone z użyciem leków blokujących receptory beta-adrenergiczne podawanych zgodnie z ogólnymi zasadami dla tej klasy leków.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki pobudzające układ sercowo-naczyniowy (bez glikozydów

nasercowych);

kod ATC: C01CA01

Etylefryna, substancja czynna produktu leczniczego, jest lekiem sympatykomimetycznym o wysokim powinowactwie do receptorów alfa-1i beta-1. W wyższych dawkach może również aktywować receptory beta2. Zwiększa kurczliwość mięśnia serca oraz zwiększa pojemność minutową serca (rzut serca) przez zwiększenie objętości wyrzutowej. Dodatkowo zwiększa tonus żylny i ośrodkowe ciśnienie żylne, prowadząc do wzrostu objętości krwi krążącej.

Wykazuje dodatnie działanie inotropowe u pacjentów z prawidłową lub nieznacznie zaburzoną czynnością serca. Produkt leczniczy zwiększa skurczowe ciśnienie tętnicze w większej mierze niż ciśnienie rozkurczowe, obserwowano też nieznacznie działanie chronotropowe. U pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu sercowo-naczyniowego może prowadzić do złagodzenia objawów takich jak zawroty głowy, zmęczenie i tendencja do omdleń oraz stabilizacji parametrów hemodynamicznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Na skutek efektu „pierwszego przejścia” biodostępność leku po podaniu w postaci roztworu doustnego wynosi około 8%.

Około 23% leku wiąże się z białkami osocza. Po podaniu doustnym pojedynczej dawki 10 mg w postaci roztworu doustnego maksymalne stężenie leku w osoczu (mediana) występuje po około 30 min (5 ng/ml).

W badaniach z zastosowaniem leku znakowanego radioizotopem nie stwierdzono, aby przekraczał on barierę krew-mózg u szczurów.

Nie wiadomo jak dotąd, czy etylefryna przekracza barierę łożyskową lub jest wydzielana z mlekiem matki.

Eliminacja etylefryny odbywa się głównie drogą rozkładu metabolicznego. Podstawowy metabolit u człowieka powstaje poprzez sprzężenie z resztą kwasu siarkowego. Nie ma danych wskazujących na aktywność któregokolwiek metabolitu.

Końcowy okres połowicznej eliminacji wynosi około 2 godzin. Po podaniu etylefryny znakowanej trytem 75-80% całkowitej aktywności stwierdzano w moczu.

Ponieważ etylefryna i jej metabolity wydalane są głównie przez nerki, możliwa jest akumulacja metabolitów u pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących toksyczności po podaniu etylefryny w pojedynczej dawce doustnej u myszy, szczurów, królików i psów wartość wskaźnika LD50 wynosiła od 66,4 mg/kg (u szczurów) do 2300 mg/kg (u myszy). Po podaniu dożylnym u myszy, królików i psów odpowiednie wartości wynosiły od 6,8 do 16,7 mg/kg. Głównymi objawami toksyczności były: jeżenie się sierści, wytrzeszcz oczu, sinica, tachypnoe, ślinienie się, ataksj a i drgawki (u gryzoni) oraz dodatkowo rozszerzenie źrenic, drżenia i wymioty u psów. Po podaniu podskórnym u gryzoni wartość LD50 wynosiła 200-300 mg/kg.

W badaniach dotyczących toksyczności przy podawaniu etylefryny w powtarzanej dawce doustnej do 26 tygodni poziom braku obserwowanych działań niepożądanych (ang. No Observed Adverse Effect Level - NOAEL) wynosił 3 mg/kg u szczurów i 0,6 mg/kg u psów. Po podawaniu leku w dawce 3 mg/kg - szczurom i 6 mg/kg - psom obserwowano spadek częstości akcji serca i stężenia glukozy we krwi (u szczurów) oraz wzrost ciśnienia tętniczego krwi i ciśnienia śródgałkowego, rozszerzenie źrenic i wzrost aktywności SGPT (ALT) (u psów). U obu gatunków stwierdzano zmiany zwłóknieniowe w mięśniu sercowym i zastawce dwudzielnej przy stosowaniu leku w dawce 6-30 mg/kg. Ponadto u psów obserwowano wzrost masy serca i rozrost warstwy środkowej ściany małych tętnic.

W czterotygodniowym badaniu toksyczności przy dożylnym podawaniu leku u psów wskaźnik NOAEL wynosił 0,625 mg/kg. Przy dawce 3,1 mg/kg stwierdzano wymioty, zmniejszony wzrost masy ciała oraz podwyższoną aktywność fosfatazy alkalicznej (AP) w surowicy. Nie stwierdzono jakiegokolwiek działania mutagennego etylefryny (in vitro) na bakterie lub komórki ssaków.

Brak jest badań dotyczących rakotwórczego działania leku.

Doustne dawki etylefryny do 15 mg/kg nie były śmiertelne dla zarodków ani teratogenne u myszy, szczurów ani królików. Dawki toksyczne dla matki (> 30 mg/kg p.o.) powodowały zahamowanie rozwoju płodu u szczurów i wzrost częstości występowania wad wrodzonych u myszy. Efekt ten jest związany z nasileniem działania farmakodynamicznego na naczynia krwionośne macicy na skutek przedawkowania leku. U ciężarnych świnek morskich stwierdzono zmniejszenie przepływu krwi przez macicę po podaniu etylefryny.

U królików obserwowano dobrą tolerancję etylefryny po podaniu na skórę oraz umiarkowane podrażnienie po podaniu domięśniowym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

parahydroksybenzoesan metylu (E 218) parahydroksybenzoesan propylu (E216) pirosiarczyn sodu (E 223) woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła z zakrętką PP i kroplomierzem PE w tekturowym pudełku.

15 g w butelce.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczegolnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein,

Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1031

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.04.1999/ 24.06.2004/ 12.05.2005/12.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Effortil