Imeds.pl

Effydral Tabletki Musujące Dla Bydła I Świń (2,25 G + 32,44 G + 3,84 G + 6,72 G + 1,12 G + 2,34 G) / 1 Tabletka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Effydral tabletki musujące dla bydła i świń

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

1 tabletka zawiera:

Sodu chlorek    2.34    g

Potasu chlorek    1.12    g

Sodu wodorowęglan    6.72    g

Kwas cytrynowy bezwodny    3.84    g

Laktoza jednowodna    32.44    g

Glicyna    2.23    g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca.

Białe, okrągłe tabletki o gładkiej powierzchni.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Świnia (prosięta), bydło (cielęta).

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie zaburzeń wodno-elektrolitowych występujących w przebiegu biegunki u cieląt i prosiąt oraz w stanach chorobowych związanych z utratą elektrolitów i kwasicą metaboliczną.

4.3    Przeciwwskazania

Brak.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Do sporządzania roztworu stosować czystą wodę. Roztwór podawać w czystych poidłach. Co 24 godziny należy sporządzać świeży roztwór.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Stosować ostrożnie przy niedrożnościach przewodu pokarmowego.

Należy przestrzegać zaleceń odnośnie przygotowania roztworu. W razie przypadkowego podania zwierzętom zbyt stężonego roztworu należy zapewnić im dostęp do świeżej wody.

Zwierzęta powinny otrzymać odpowiednią ilość siary, o ile to możliwe.

W przypadku znacznego odwodnienia z towarzyszącym wstrząsem może być konieczne dodatkowe podawanie odpowiednich płynów infuzyjnych drogą dożylną.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Brak.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Ponieważ produkt jest przeznaczony do podawania tylko młodym zwierzętom, bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podania

Tylko do podawania doustnego.

Tabletki rozpuścić w ciepłej wodzie (najlepiej o temperaturze około 37°C), w proporcjach: jedna tabletka produktu Effydral na 1 litr wody. Otrzymany roztwór izotoniczny podawać do picia chorym zwierzętom przed karmieniem. Przygotowany roztwór należy zużyć w ciągu 24 godzin. Jeżeli roztwór był przechowywany w lodówce (2-8°C), należy go ogrzać do temperatury 37°C.

Cielętom podawać przez pierwsze 2 dni po 2 do 3 litrów roztworu na zwierzę, 2 razy dziennie, zamiast mleka lub preparatów mlekozastępczych. Leczenie rozpocząć natychmiast po stwierdzeniu biegunki. Następnie przez kolejne dwa dni podawać po 1 do 1,5 I roztworu produktu zmieszanego z równą objętością mleka lub preparatu mlekozastępczcgo. W razie potrzeby można podawać sondą żołądkową. W przypadku znacznego odwodnienia roztwór produktu Effydral można podawać przez 3 4 dni jako jedyny płyn. bez skutków ubocznych.

Prosiętom ssącym podawać roztwór w ilości zależnej od wieku zwierząt i ilości pobieranych przez nie płynów. Roztwór produktu należy przygotować dla całego miotu, prosiętom należy pozostawić swobodny dostęp do wody. Przeciętna dawka dla miotu w wieku około 1 tygodnia wynosi 2 do 3 1 roztworu produktu Effydral.

Prosiętom po odsądzeniu podawać roztwór w ilości zależnej od wieku zwierząt i ilości pobieranych przez nie płynów. Roztwór produktu należy przygotować dla całego miotu, prosiętom należy pozostawić swobodny dostęp do wody. Przeciętna dawka dla jednego prosięcia po odsądzeniu wynosi 1 do 2 1 roztworu produktu Effydral. Należy kontrolować ilość pobieranego płynu. Roztwór można podawać przez 4 dni jako jedyny płyn, bez szkodliwych skutków ubocznych.

4.10    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przy podaniu cielętom dawki pięciokrotnie wyższej od zalecanej nie stwierdzono występowania

niekorzystnych objawów działania produktu.

4.11    Okres(-y) karencji

Zero dni.

5.


WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoteraneutyc/.na: Układ pokarmowy i metabolizm - Leki przeciwbiegunkowe, chemioterapeutyki i leki przeciwzapalne stosowane w schorzeniach jelit - Doustne elektrolity i wodorowęglany Kod ATCvct:QA07C002

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Po rozpuszczeniu w ciepłej wodzie tabletek musujących Effydral otrzymuje się izotoniczny płyn wieloelektrolitowy zawierający 120 mmoli jonów sodowych, 15 mmoli jonów potasowych. 55 mmoli jonów chlorkowych, po 80 mmoli jonów cytrynianowych i wodorowęglanowych oraz 90 mmoli laktozy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Jony zawarte w roztworze są wchłaniane z jelit do krwi i rozprowadzane w płynach tkankowych i komórkowych. Zawarta w roztworze glicyna. (30 mmoli). dodatkowo nasila wchłanianie elektrolitów z jelit.

*


6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Brak.

6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przygotowany roztwór może być przechowywany przez 24 godziny w lodówce (2-8°C). Wodę zawierającą produkt leczniczy, która nie została wypita ciągu 24 godzin, należy usunąć.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Tabletki pakowane są pojedynczo w blistry z folii aluminiowej, a następnie w pudełka tekturowe po 48 tabletek.


Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1234/01

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

28 stycznia 2011

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.