Imeds.pl

Efudix 50 Mg/G

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Efudix, 50 mg/g, krem Fluorouracilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Efudix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efudix

3.    Jak stosować Efudix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Efudix

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST EFUDIX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Efudix jest lekiem należącym do grupy tzw. antymetabolitów, pochodnych pirymidyny. Hamuje syntezę DNA i RNA, co powoduje zahamowanie podziałów komórkowych. Efekt ten jest najbardziej nasilony w komórkach szybko dzielących się.

Początek działania leku występuje po 2 do 3 dni jego stosowania.

Zastosowanie leku na zmiany skórne powoduje zwykle powstanie na ich powierzchni rumienia, następnie pęcherzyków, później dochodzi do złuszczenia naskórka, powstania nadżerki, po czym następuje gojenie (pokrycie naskórkiem).

Efudix stosowany jest w leczeniu rogowacenia słonecznego i starczego, postaci pojedynczych i mnogich raka podstawnokomórkowego skóry o lokalizacji trudno dostępnej do leczenia chirurgicznego (zalecane jest leczenie chirurgiczne, jeśli tylko jest możliwe), choroby Bowena oraz stanów przedrakowych skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EFUDIX Kiedy nie stosować leku Efudix

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fluorouracyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efudix,

-    jeśli pacjent stosuje jakikolwiek lek przeciwwirusowy należący do grupy nukleozydów (leki takie są zwykle stosowane w celu leczenia opryszczki),

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Efudix

-    jeśli pacjent stosuje aktualnie lub w ciągu ostatnich 4 tygodni stosował jakikolwiek lek w celu zwalczania zakażenia opryszczką - leki takie mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z podawaniem leku Efudix.

Bardzo ważne jest, aby nie nakładać zbyt dużej ilości kremu oraz, by nie nakładać go na otwarte rany czy skórę, której ciągłość jest przerwana, ponieważ może to spowodować, że część leku ulegnie wchłonięciu do krwi, co w bardzo rzadkich przypadkach może prowadzić do wystąpienia ciężkich objawów niepożądanych.

Jeśli konieczne jest leczenie dużych powierzchni skóry - całkowita powierzchnia skóry leczonej lekiem Efudix nie może przekraczać 500 cm2 (ok. 23 cm x 23 cm); większe powierzchnie należy leczyć stopniowo.

W trakcie leczenia oraz do 1 - 2 miesięcy po jego zakończeniu mogą wystąpić reakcje fotouczuleniowe (niekorzystne reakcje skóry na światło słoneczne). W tym czasie należy unikać zbyt długiego przebywania na słońcu, należy stosować ubiór chroniący przed promieniami słonecznymi oraz filtry przeciwsłoneczne.

Lek powinien być stosowany tylko pod nadzorem lekarza (między innymi dlatego, że w czasie leczenia może być konieczne przeprowadzenie pewnych badań).

Ze względu na możliwość wystąpienia odczynu zapalnego lub owrzodzenia, nie wolno dopuścić do kontaktu leku z błonami śluzowymi lub oczami. Po użyciu leku należy starannie umyć ręce.

Stosowanie leku Efudix z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Efudix nie wpływa na działanie innych leków, ani też inne leki nie wpływają na jego działanie.

Stosowanie leku Efudix z jedzeniem i piciem

Lek Efudix można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Nie stosować w okresie karmienia piersią. Ze względu na istniejące niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych działań niepożądanych u karmionych piersią dzieci, należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub odstawieniu leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Efudix

Lek zawiera alkohol stearylowy - może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) oraz glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.

Zawiera również metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan - może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

3. JAK STOSOWAĆ EFUDIX

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Efudix należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Efudix, to:

Dorośli

Rogowacenie starcze i słoneczne - krem nakłada się na zmiany skórne 2 razy na dobę w ilości wystarczającej do pokrycia zmian. Leczenie powinno być kontynuowane do stadium nadżerki, wówczas lek należy odstawić. Okres stosowania kremu wynosi zwykle od 2 do 4 tygodni. Całkowite wygojenie zwykle osiąga się po 1-2 miesiącach od zakończenia stosowania leku.

Rak podstawnokomórkowy skóry - krem nakłada się na zmiany skórne 2 razy na dobę w ilości wystarczającej do pokrycia zmian. Leczenie powinno być kontynuowane przynajmniej 3-6 tygodni, choć w niektórych przypadkach może być konieczne stosowanie przez 10-12 tygodni. Podobnie jak w przypadku innych nowotworów, należy pozostawać pod kontrolą lekarską do czasu uzyskania wyleczenia.

Dzieci

Nie stosować.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawki.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Efudix

Dotychczas nie odnotowano przypadku przedawkowania leku Efudix po zastosowaniu na skórę. W przypadku doustnego przyjęcia leku, mogą wystąpić objawy przedawkowania: nudności, wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, zaburzenia składu komórkowego krwi. Należy wówczas jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który w uzasadnionym przypadku, zastosuje odpowiednie postępowanie mające na celu ochronę przed zakażeniami układowymi, leczenie objawowe oraz codzienną kontrolę ilości leukocytów.

Pominięcie zastosowania leku Efudix

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Efudix

Przerwanie stosowania leku powoduje zniesienie korzystnego działania leku w stanach, w których jest zażywany.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Efudix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zapalne lub alergiczne zmiany skórne (zaczerwienienie i obrzęk zdrowej skóry), pieczenie, swędzenie, bolesność skóry, sączenie wydzieliny, wysypka skórna, ciemne zabarwienie skóry, złuszczanie naskórka (ekspozycja na działanie promieni słonecznych lub ultrafioletowych może nasilić podrażnienie skóry)

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości (wysypka w miejscu nałożenia maści). Badania diagnostyczne: podwyższona leukocytoza Zaburzenia oka: łzawienie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zaburzenia hematologiczne związane z toksycznością ogólnoustrojową leku (patrz punkt 4.4) - pancytopenia, neutropenia, trombocytopenia

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka krwotoczna, biegunka, wymioty, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej (związane z toksycznością ogólnoustrojową leku, patrz punkt 4.4)

Ponadto opisywano działania niepożądane, których związek przyczynowy z miejscowym stosowaniem fluorouracylu nie został w pełni udowodniony:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łysienie, wykwity skórne o charakterze pęcherzycopodobnym, pokrzywka, ropienie skóry, teleangiektazje, opryszczka zwykła

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: eozynofilia, małopłytkowość, pojawienie się toksycznych ziarnistości granulocytów

Zaburzenia żołądka i jelit: specyficzny posmak w ustach Zaburzenia oka: podrażnienie spojówki lub rogówki Zaburzenia psychiczne: bezsenność, drażliwość

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: podrażnienie błony śluzowej nosa

W przypadku użycia zbyt dużej ilości kremu lub nałożenia go na otwartą ranę mogą wystąpić inne, przedstawione poniżej, objawy niepożądane.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z przedstawionych poniżej objawów niepożądanych należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    zaburzenia żołądka i jelit, takie jak ból brzucha (w tym kurczowe bóle brzucha), biegunka wymioty,

-    obrzęk i bolesność języka oraz jamy ustnej,

-    gorączka i ogólne złe samopoczucie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ EFUDIX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Efudix po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Efudix

Substancją czynną leku jest fluorouracyl. Jeden gram leku zawiera 50 mg fluorouracylu.

Inne składniki leku to: wazelina biała, alkohol stearylowy, polisorbat 60, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda Efudix i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z nakrętką z PP i pierścieniem lateksowym, zawierająca 20 g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

Wytwórca:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel. 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4