+ iMeds.pl

Elernap 10 mg + 10 mgUlotka Elernap

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Elernap, 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane

Enalaprili maleas + Lercanidipini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Elernap i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elernap

3.    Jak stosować lek Elernap

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Elernap

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Elernap i w jakim celu się go stosuje

Elernap jest lekiem złożonym zawierającym inhibitor konwartazy angiotensyny - inhibitor ACE (enalapryl) oraz bloker kanałów wapniowych (lerkanidypina), dwa leki obniżające ciśnienie krwi.

Elernap stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów, których ciśnienie krwi nie jest dostatecznie kontrolowane przy użyciu samej lerkanidypiny 10 mg. Nie należy stosować leku złożonego Elernap w początkowym leczeniu nadciśnienia tętniczego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elernap Kiedy nie stosować leku Elernap:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na enalapryl lub lerkanidypinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma uczulenie na leki podobne do leku Elernap (np. amlodypina, felodypina, nifedypina, kaptopryl, fozynopryl, lizynopryl, ramipryl),

-    w ciąży powyżej 3 miesiąca (należy również unikać stosowania leku Elernap we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią’’),

-    jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca:

-    nieleczona zastoinowa niewydolność serca,

-    zwężenie drogi przepływu krwi z lewej komory serca, w tym zwężenie aorty (zwężenie zastawki aortalnej),

-    niestabilna dusznica bolesna (dusznica w spoczynku lub postępująca),

-    przed upływem miesiąca od zawału mięśnia sercowego,

-    jeśli u pacj enta występuj ę poważna choroba wątroby lub nerek bądź jeśli poddawany jest dializie,

-    jeśli pacjent stosuje leki takie jak:

-    leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol),

-    antybiotyki makrolidowe (np. erytromycynę,    troleandomycynę),

-    leki przeciwwirusowe (np. rytonawir),

-    jeżeli pacjent jednocześnie przyjmuje cyklosporynę,

-    razem z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym,

-    jeżeli u pacjenta występował kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy [obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) krtani, dłoni i stóp], dziedziczny lub spowodowany leczeniem inhibitorem ACE,

-    jeżeli u pacjenta występuje dziedziczna skłonność do obrzęku tkanek lub jeśli taki obrzęk pojawił się z nieznanych przyczyn (dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy),

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Elernap należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

-    jeżeli u pacjenta występuje choroba serca związana z utrudnieniem przepływu krwi (niedokrwistość),

-    jeżeli u pacjenta występują utrudnienia przepływu krwi w mózgu (choroba naczyniowa mózgu),

-    jeżeli u pacjenta występuje którakolwiek z następujących chorób serca: niewydolność serca, zwężenie (stenoza) zastawki aorty lub mitralnej bądź powiększenie serca (kardiomiopatia przerostowa),

-    jeżeli u pacjenta występują problemy z nerkami (łagodne i umiarkowane zaburzenie czynności nerek),

-    jeżeli poziom enzymów wątrobowych jest podwyższony lub występuje żółtaczka,

-    jeżeli liczba krwinek białych jest w różnym stopniu zmniejszona (leukopenia, agranulocytoza), co może powodować podatność na zakażenia oraz ciężkie objawy ogólne,

-    jeżeli u pacjenta występują niektóre choroby tkanki łącznej związane z naczyniami krwionośnymi (kolagenowa choroba naczyń),

-    jeżeli pacjent jednocześnie przyjmuje allopurynol (lek przeciw dnie moczanowej), prokainamid (lek przeciwdziałający nierównemu biciu serca) lub lit (lek stosowany w niektórych rodzajach depresji),

-    jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje nadwrażliwości lub obrzęk tkanek (obrzęk naczynioruchowy) podczas leczenia lekiem Elernap,

-    j eżeli u pacj enta występuj e cukrzyca,

-    jeżeli u pacjenta pojawi się uporczywy kaszel,

-    jeżeli u pacjenta występuje ryzyko zwiększenia stężenia potasu we krwi. Może to nastąpić w następujących przypadkach: zaburzenia czynności nerek, u pacjentów w wieku powyżej 70 lat, terapia diuretykami oszczędzającymi potas. Stężenie potasu we krwi można oznaczyć za pomocą testów laboratoryjnych, dlatego też należy przestrzegać zaleceń lekarza.

-    jeżeli obniżenie ciśnienia krwi jest niedostateczne z powodu przynależności etnicznej pacjenta (zwłaszcza w przypadku pacjentów rasy czarnej),

-    jeżeli pacjentka uważa, że jest (lub może być) w ciąży, nie zaleca się stosowania leku Elernap we wczesnym okresie ciąży i nie należy go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może bardzo zaszkodzić dziecku (patrz punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’),

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Eleranp:”.

Jeżeli konieczna jest terapia odczulająca na jad owadów (np. pszczół lub os), Elernap należy

tymczasowo zastąpić innym lekiem o podobnym działaniu. W przeciwnym razie mogą wystąpić

ogólne objawy zagrażające życiu. Reakcje te mogą pojawić się również po ukąszeniach owadów (np. użądleniu przez pszczołę lub osę).

Stosowanie leku Elemap podczas dializy lub terapii znacznie podniesionego poziomu lipidów we krwi może prowadzić do ciężkich reakcji nadwrażliwości, a nawet do zagrażającego życiu wstrząsu.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Elernap lub o potrzebie dializy, aby mógł uwzględnić ten fakt wybierając sposób leczenia.

Jeżeli pacjent ma być poddany w niedługim czasie operacji lub znieczuleniu (również znieczuleniu dentystycznemu) należy poinformować lekarza o zażywaniu leku Elernap, ponieważ podczas znieczulenia może nastąpić gwałtowny spadek ciśnienia krwi.

Lek ten należy stosować pod regularną kontrolą lekarską. Należy zatem ściśle przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie badań laboratoryjnych i innych zaleceń.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku Elernap nie zostały wykazane w kontrolowanych badaniach z udziałem dzieci.

Elernap a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o lekach, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie leku Elernap równocześnie z niektórymi lekami może prowadzić do nasilenia lub osłabienia działania leku Elernap lub innego leku, bądź może nastąpić zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych.

Następujące leki, stosowane równocześnie z lekiem Elernap, mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie:

-    cyklosporyna (lek ograniczający działanie systemu immunologicznego);

-    doustne leki przeciwgrzybicze, takie jak ketokonazol oraz itrakonazol;

-    leki przeciwwirusowe, takie j ak rytonawir;

-    antybiotyki makrolidowe, takie j ak erytromycyna lub troleandomycyna;

-    lek przeciwwrzodowy, cymetydyna, jeżeli dawka dobowa przekracza 800 mg;

-    leki moczopędne, takie jak hydrochlorotiazyd, chlortalidon, furosemid, triamteren, amiloryd, indapamid, spironolakton lub inne leki obniżające ciśnienie krwi;

-    niektóre substancje rozszerzające naczynia, takie jak triazotan glicerolu i azotany organiczne (izosorbid) lub środki znieczulające;

-    niektóre leki przeciwdepresyjne oraz przeciwpsychotyczne;

-    baklofen.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Elernap:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Następujące leki, stosowane równocześnie z lekiem Elernap, mogą osłabiać działanie obniżające ciśnienie:

-    niektóre leki przeciwbólowe (np. paracetamol, ibuprofen, naproksen, indometacyna lub aspiryna, jeśli nie są stosowane w małych dawkach);

-    leki oddziaływujące na naczynia krwionośne (np. noradrenalina, izoprenalina, dopamina, salbutamol);

-    leki przeciwdrgawkowe, takie jak fenytoina i karbamazepina;

-    ryfampicyna (lek stosowany w terapii gruźlicy).

Jeżeli pacjent stosuje digoksynę (lek, który wpływa na napięcie mięśnia sercowego), powinien zapytać lekarza na jakie objawy należy zwrócić uwagę.

Jeżeli pacjent stosuje leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton) lub suplementy potasu, stężenie potasu we krwi może wzrosnąć.

Jednoczesne stosowanie węglanu litu oraz leku Elernap może prowadzić do zatrucia litem.

Jeżeli pacjent stosuje leki immunosupresyjne lub leki przeciw dnie moczanowej, w bardzo rzadko występujących przypadkach może być podatny na ciężkie zakażenia.

Jeżeli pacjent ma cukrzycę, należy pamiętać, że równoczesne stosowanie leku Elernap oraz insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych, takich jak sulfonylomocznik i biguanidy może wywoływać hipoglikemię (nadmierne obniżenie poziomu cukru we krwi) w pierwszym miesiącu terapii.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwhistaminowych, takich jak terfenadyna lub astemizol, bądź leków przeciwarytmicznych, takich jak amiodaron lub kwinidyna, estramustyna, amifostyna lub złoto, ponieważ niektóre leki mogą wejść w interakcje z tymi lekami.

Elernap z jedzeniem i alkoholem

Lek Elernap powinien być przyjmowany co najmniej 15 minut przed posiłkiem.

Alkohol może nasilać działanie leku Elernap. Należy zatem bądź całkowicie powstrzymać się od spożywania alkoholu, bądź ściśle kontrolować jego spożycie.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Elernap przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Elernap. Nie zaleca się stosowania leku Elernap we wczesnym okresie ciąży i nie należy go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może bardzo zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi lub zamierza zacząć karmić piersią. Podczas stosowania leku Elernap karmienie piersią noworodków (pierwsze tygodnie po narodzinach), a zwłaszcza dzieci urodzonych przedwcześnie, nie jest zalecane. W przypadku starszych niemowląt lekarz powinien udzielić informacji dotyczących korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem leku Elernap w okresie karmienia, w porównaniu z innymi sposobami leczenia.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli po przyjęciu leku u pacjenta wystąpią zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie lub senność, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Elernap zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję cukrów, przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Elernap

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka przyjmowana raz na dobę, o stałej porze. Tabletkę należy przyjmować rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Tabletek nie należy przyjmować razem z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Elernap jest za mocne lub za słabe należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elernap

W przypadku przyjęcia dawki większej niż przepisana przez lekarza lub w przypadku przedawkowania należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza i jeśli to możliwe, zabrać ze sobą do lekarza tabletki i (lub) ich opakowanie.

Przyjęcie większej dawki niż zalecana może spowodować nadmierny spadek ciśnienia krwi oraz nieregularne lub przyspieszone bicie serca. Może to wywołać utratę przytomności.

Ponadto znaczny spadek ciśnienia krwi może spowodować ograniczenie przepływu krwi do ważnych organów, niewydolność krążenia oraz niewydolność nerek.

Pominięcie zastosowania leku Elernap

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, należy ją połknąć jak najszybciej, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Elernap

Przerwanie stosowania leku Elernap może spowodować ponowny wzrost ciśnienia krwi. Przed przerwaniem stosowania leku Elernap należy zasięgnąć porady lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

Należy bezzwłocznie poinformować lekarza, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

-    obrzęk twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka i (lub) krtani bądź płytki oddech;

-    żółte zabarwienie skóry i błon śluzowych;

-    gorączka, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) stan zapalny gardła.

W powyższych przypadkach konieczne jest przerwanie stosowania leku Elernap oraz podjęcie odpowiednich kroków przez lekarza.

Najczęściej występujące działania niepożądane (częstość 1 do 10%) zaobserwowane w związku ze stosowaniem leku Elernap 10 mg + 10 mg to kaszel, zawroty głowy i senność. Wszystkie działania niepożądane zaobserwowane z związku ze stosowaniem leku Elernap 10 mg + 10 mg lub przyjmowaniem enalaprylu lub lerkanidypiny osobno zostały wymienione poniżej.

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 pacjenta na 10):

-    zaburzenia widzenia;

-    zawroty głowy;

-    kaszel;

-    nudności;

-    uczucie osłabienia.

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    ból głowy, depresja;

-    nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, w tym nadmierny spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, krótka utrata przytomności (omdlenie), zawał serca lub udar, ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej, nierówny rytm serca, przyspieszona czynność serca;

-    skrócony oddech;

-    bóle brzucha, biegunka,    zaburzenia    smaku;

-    zaczerwienienie twarzy, zaczerwienienie i uczucie ciepła na skórze, wysypki skórne, obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, dłoni;

-    zmęczenie;

-    podwyższone stężenie potasu we krwi, podwyższone stężenie kreatyniny we krwi.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 100):

-    niedokrwistość;

-    nadmiernie niskie stężenie cukru we krwi;

-    dezorientacja, senność, bezsenność,    zdenerwowanie, nietypowe wrażenia zmysłowe (np.

uczucie mrowienia i drętwienia);

-    obrzęk kostek, gwałtowne bicie serca;

-    wydzielina z nosa, ból gardła i chrypka, świszczący oddech, astma;

-    niedrożność jelit, stan zapalny trzustki, wymioty, zaburzenia trawienia, zaparcia, utrata apetytu, podrażnienie żołądka, suchość w ustach, wrzód żołądka;

-    zwiększona potliwość, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów;

-    choroby nerek;

-    impotencja;

-    kurcze mięśni, zaczerwienienie twarzy, dzwonienie w uszach, złe samopoczucie, gorączka;

-    podwyższone stężenie mocznika we krwi, obniżone stężenie sodu we krwi.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 1000):

-    zmniejszenie liczby niektórych krwinek, obniżenie niektórych wyników badań laboratoryjnych (hemoglobiny i hematokrytu), zmniejszona czynność szpiku kości, obrzęk węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne;

-    nietypowe sny, zaburzenia snu;

-    zimne dłonie lub stopy;

-    zaburzenia tkanki płucnej, pociąganie nosem, stan zapalny płuca;

-    stan zapalny i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka;

-    niewydolność wątroby, stan zapalny wątroby, żółtaczka [zażółcenie skóry i (lub) białek oczu];

-    ciężkie reakcje skórne; opisano zespół objawów, który może obejmować niektóre lub wszystkie poniższe działania niepożądane: gorączka, zapalenie powierzchni surowiczych, zapalenie naczyń krwionośnych, bóle mięśni i stawów, stany zapalne mięśni i stawów oraz pewne zmiany wartościach wyników laboratoryjnych; może wystąpić wysypka skórna, wrażliwość na światło oraz inne reakcje skórne;

-    zmniejszone wydalanie moczu, zwiększone wydalanie moczu;

-    powiększenie piersi u mężczyzn;

-    wzrost wartości wyników laboratoryjnych (enzymy wątroby, stężenie bilirubiny w surowicy).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 10 000):

-    zgrubienie dziąseł, obrzęk jelit.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Elernap

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Elernap

-    Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i lerkanidypiny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu (co odpowiada 7,64 mg enalaprylu) i 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 9,44 mg lerkanidypiny).

-    Pozostałe składniki leku to powidon K30, kwas maleinowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, stearylofumaran sodowy w rdzeniu tabletki i hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000 w otoczce.

Jak wygląda lek Elernap i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane są białe, okrągłe, lekko dwuwypukłe ze ściętymi krawędziami, o średnicy

10 mm.

Opakowania: 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, lub 100 tabletek powlekanych w blistrach, w

tekturowym pudełku

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w innych krajach członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.11.2014

8

Elernap

Charakterystyka Elernap

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Elemap, 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu (Enalaprili maleas) (co odpowiada 7,64 mg enalaprylu) i 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (Lercanidipini hydrochloridum) (co odpowiada 9,44 mg lerkanidypiny).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 317 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Białe, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki powlekane, ze ściętymi krawędziami, o średnicy 10 mm

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego u pacjentów, których ciśnienie tętnicze krwi nie jest dostatecznie kontrolowane przy użyciu samej lerkanidypiny 10 mg.

Nie należy stosować produktu złożonego Elernap 10 mg + 10 mg w początkowym leczeniu nadciśnienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W przypadku pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane przy użyciu samej lerkanidypiny 10 mg, można zwiększyć dawkę do 20 mg lerkanidypiny w monoterapii lub zastosować produkt złożony Elernap 10 mg + 10 mg.

Wskazane jest indywidualne dostosowanie dawki poszczególnych składników. Jeśli istnieją wskazania klinicznie, można rozważyć bezpośrednią zmianę z monoterapii na produkt złożony.

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę, przyjmowana co najmniej 15 minut przed posiłkiem.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkę należy dostosować do stopnia wydolności nerek pacjenta (patrz „Stosowanie w zaburzeniach czynności nerek”).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Elernap u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Stosowanie w zaburzeniach czynności nerek

Produkt leczniczy Elemap jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub u pacjentów w trakcie hemodializy (patrz punkty 4.3 i 4.4). Rozpoczynając leczenie pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, należy zachować szczególną ostrożność.

Stosowanie w zaburzeniach czynności wątroby

Elernap jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby. Rozpoczynając leczenie pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby, należy zachować szczególną ostrożność.

Sposób podawania

Produkt leczniczy najlepiej przyjmować rano. Tabletek nie należy popijać sokiem grejpfrutowym (patrz punkty 4.3 i 4.5).

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Elernap nie należy stosować w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwości na substancję czynną (enalapryl lub lerkanidypinę), jakikolwiek inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) lub bloker kanałów wapniowych należący do grupy dihydropirydyn lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4 i 4.6);

-    zwężenia drogi odpływu z lewej komory, w tym zwężenie zastawki aortalnej;

-    nieleczonej zastoinowej niewydolności    serca;

-    niestabilnej dusznicy bolesnej;

-    przed upływem miesiąca od zawału mięśnia sercowego;

-    ciężkiego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), w tym u pacjentów w trakcie hemodializy;

-    ciężkiego zaburzenia czynności wątroby;

-    równoczesnego stosowania:

-    silnych inhibitorów CYP3A4 (patrz punkt 4.5),

-    cyklosporyny (patrz punkt 4.5),

-    soku grejpfrutowego (patrz punkt 4.5);

-    obrzęku naczynioruchowego związanego z wcześniejszym podawaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny w wywiadzie;

-    dziedzicznego lub idiopatycznego obrzęku naczynioruchowego.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Elernap z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niedociśnienie objawowe

Stosowanie enalaprylu wymaga szczególnie starannej obserwacji w przypadku:

-    ciężkiego niedociśnienia z ciśnieniem skurczowym poniżej 90 mmHg;

-    niewyrównanej niewydolności serca.

Niedociśnienie objawowe rzadko obserwuje się u pacjentów z nadciśnieniem bez powikłań. W przypadku pacjentów zażywających enalapryl objawowe niedociśnienie jest bardziej prawdopodobne jeśli u pacjenta wystąpił niedobór objętości płynów, np. w wyniku leczenia moczopędnego, dietetycznych ograniczeń w przyjmowaniu soli, dializoterapii, biegunki lub wymiotów (patrz punkt

4.5    i 4.8). Objawowe niedociśnienie obserwowano u pacjentów z niewydolnością serca, związaną lub nie z niewydolnością nerek. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z niewydolnością serca w stopniu ciężkim, powodującym stosowanie dużych dawek diuretyków pętlowych, hiponatremię lub zaburzenie czynności nerek. W przypadku tych pacjentów należy rozpocząć leczenie pod opieką lekarza i prowadzić uważną obserwację po każdym dostosowaniu dawki enalaprylu i (lub) leku moczopędnego. Podobne zalecenia dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyniową mózgu, u których nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi może spowodować wystąpienie zawału mięśnia sercowego lub incydentu naczyniowo-mózgowego.

W razie wystąpienia niedociśnienia pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na wznak oraz, w razie konieczności, otrzymać dożylny wlew soli fizjologicznej. Przemijająca reakcja hipotensyjna nie stanowi przeciwwskazania do dalszego podawania leku, które powinno przebiegać bez komplikacji, kiedy ciśnienie krwi ulegnie podwyższeniu wskutek zwiększenia objętości płynów.

U niektórych pacjentów z niewydolnością serca i normalnym lub niskim ciśnieniem krwi po zastosowaniu enalaprylu może wystąpić dodatkowe obniżenie ogólnoustrojowego ciśnienia krwi.

Efekt ten przewidziano i zazwyczaj nie stanowi on podstawy do przerwania leczenia. Jeżeli wystąpią objawy niedociśnienia, konieczne może być zmniejszenie dawki i (lub) przerwanie stosowania enalaprylu i (lub) diuretyku.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Zwężenie zastawki tętnicy głównej oraz zastawki dwudzielnej - kardiomiopatia przerostowa Jak w przypadku wszystkich leków rozszerzających naczynia, należy zachować ostrożność przy podawaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny pacjentom z niedrożnością zastawki oraz drogi odpływu z lewej komory oraz unikać stosowania ich w przypadku wstrząsu kardiogennego i zwężenia istotnego hemodynamicznie.

Zespół chorego węzła zatokowego

Zaleca się szczególną ostrożność w stosowaniu lerkanidypiny u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego (bez rozrusznika).

Zaburzenia czynności lewej komory serca oraz choroba niedokrwienna serca Chociaż kontrolowane badania hemodynamiczne nie wykazały zaburzeń czynności komór, należy zachować ostrożność w leczeniu pacjentów z zaburzeniem czynności lewej komory serca preparatami blokującymi kanały wapniowe. Sugeruje się, że u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych z zastosowaniem krótko działających pochodnych dihydropirydyny występuje podwyższone ryzyko komplikacji sercowo-naczyniowych. Chociaż lerkanidypina jest lekiem długo działającym, w przypadku tych pacjentów zalecane jest zachowanie ostrożności.

W rzadkich przypadkach niektóre leki z grupy dihydropirydyn mogą powodować ból w okolicy przedsercowej lub dusznicę bolesną. Bardzo rzadko u pacjentów z dusznicą bolesną może wzrosnąć częstotliwość, czas trwania lub intensywność tych napadów. Zaobserwowano odosobnione przypadki zawału mięśnia sercowego (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia, czynności nerek

W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 80 ml/min) należy dostosować początkową dawkę enalaprylu do klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2), a następnie modyfikować ją zgodnie z reakcją organizmu pacjenta na leczenie. Rutynowa kontrola stężenia potasu i kreatyniny stanowi część standardowej praktyki medycznej u pacjentów z niewydolnością nerek.

Niewydolność nerek w związku ze stosowaniem enalaprylu została zaobserwowana głównie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub współistniejącą chorobą nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej. Niewydolność nerek związana z terapią enalaprylem zazwyczaj ustępuje, jeżeli nastąpi wczesne rozpoznanie i wprowadzone zostanie odpowiednie leczenie.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem, u których wcześniej nie występowała choroba nerek, nastąpiło podwyższenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi podczas równoczesnego stosowania enalaprylu i leku moczopędnego. Konieczne może być obniżenie dawki i (lub) przerwanie stosowania enalaprylu i (lub) diuretyku. Sytuacja ta może wskazywać na współistniejące zwężenie tętnicy nerkowej (patrz punkt 4.4, „Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe’’).

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia oraz niewydolności nerek u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy pojedynczej czynnej nerki, którzy leczeni są inhibitorami konwertazy angiotensyny. Utrata czynności nerek może nastąpić przy niewielkich zmianach w poziomie kreatyniny w surowicy. U tych pacjentów leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarza, stosując małe dawki, zachowując ostrożność przy ich zwiększaniu oraz obserwując czynność nerek.

Przeszczep nerki

Brak doświadczeń dotyczących stosowania lerkanidypiny lub enalaprylu u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepie nerki. Stosowanie produktu leczniczego Elernap nie jest więc zalecane u tych pacjentów.

Niewydolność wątroby

Działanie przeciwnadciśnieniowe lerkanidypiny może wzrosnąć u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby.

W rzadko występujących przypadkach inhibitory konwertazy angiotensyny mogą wywoływać syndrom zaczynający się od żółtaczki cholestatycznej lub zapalenia wątroby i prowadzący do piorunującej martwicy wątroby, a czasami do śmierci. Mechanizm tej reakcji nie został jeszcze zbadany. Pacjenci leczeni inhibitorami konwertazy angiotensyny, u których wystąpiła żółtaczka lub znaczne podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, powinni odstawić lek i poddać się odpowiedniemu leczeniu.

Neutropenia i agranulocytoza

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE zgłaszano występowanie neutropenii, agranulocytozy, trombocytopenii i anemii. Neutropenia występuje rzadko u pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka. Enalapryl powinien być stosowany z niezwykłą ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, poddawanych terapii immunosupresyjnej, leczeniu allopurynolem lub prokainamidem, lub pacjentów, u których te czynniki ryzyka wystąpią w połączeniu, w szczególności gdy towarzyszy im zaburzenie czynności nerek. U niektórych pacjentów rozwinęło się ciężkie zakażenie, które w kilku przypadkach było oporne na intensywną antybiotykoterapię. Jeśli enalapryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się okresowe kontrolowanie liczby białych krwinek, a pacjenci powinni zostać poinformowani o konieczności zgłaszania wszelkich objawów zakażenia.

Nadwrażliwość i obrzęk naczynioruchowy

Obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, ust, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani został sporadycznie zaobserwowany u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym enalaprylem. Reakcja ta może wystąpić na każdym etapie leczenia. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie enalapryl. W takich przypadkach enalapryl powinien zostać bezzwłocznie odstawiony, a pacjent poddany obserwacji aż do całkowitego ustąpienia objawów. Nawet w przypadku, gdy występuje jedynie obrzęk języka, bez niewydolności oddechowej, u pacjenta może być konieczna przedłużona obserwacja, ponieważ leczenie z zastosowaniem leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów może się okazać niewystarczające.

Zgłoszono bardzo rzadko występujące przypadki zgonu spowodowane obrzękiem naczynioruchowym, obrzękiem krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani prawdopodobne jest wystąpienie niedrożności dróg oddechowych, zwłaszcza u osób po operacji dróg oddechowych. Gdy obrzęk obejmuje język, głośnię lub krtań, uniemożliwiając oddychanie, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie leczenie, które obejmuje podskórne podanie roztworu epinefryny 1:1000 (0,3 ml do 0,5 ml) i (lub) udrożnienie dróg oddechowych.

Inhibitory ACE częściej wywołują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów czarnoskórych niż u osób innych ras.

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, niezwiązanym z inhibitorami konwertazy angiotensyny, mogą należeć do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia obrzęku podczas przyjmowania tych inhibitorów (patrz także punkt 4.3).

Reakcje anafilaktoidalne podczas odczulania na jad owadów

W rzadko występujących przypadkach u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego na jad owadów błonkoskrzydłych występowały zagrażające życiu reakcje anafilaktoidalne. Reakcji tych unikano, przerywając czasowo leczenie inhibitorem ACE przed każdym odczulaniem.

Reakcje anafilaktoidalne podczas aferezy LDL

Bardzo rzadko ciężkie, zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne mogą wystąpić u pacjentów podczas aferezy LDL siarczanem dekstranu i jednoczesnego przyjmowania inhibitorów konwertazy angiotensyny. Można uniknąć takich reakcji przez odstawienie inhibitorów konwertazy angiotensyny każdorazowo przed aferezą.

Pacjenci hemodializowani

Reakcje anafilaktyczne zdarzały się u pacjentów dializowanych z użyciem błon wysokoprzepuszczalnych (np. AN 69®) i jednocześnie leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny. U takich pacjentów należy rozważyć użycie innego rodzaju błony dializacyjnej lub innego środka przeciwnadciśnieniowego.

Hipoglikemia

Pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną i rozpoczynających leczenie z wykorzystaniem inhibitora konwertazy angiotensyny należy poinstruować, aby starannie kontrolowali hipoglikemię, zwłaszcza podczas pierwszego miesiąca stosowania produktu złożonego (patrz punkt 4.5).

Kaszel

Podczas przyjmowania inhibitorów ACE zgłaszano przypadki kaszlu. Kaszel jest zwykle suchy, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia. Podczas diagnostyki różnicowej kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany przez stosowanie inhibitora konwertazy angiotensyny.

Operacje i znieczulenie ogólne

U pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym lub otrzymujących znieczulenie przy użyciu środków wywołujących niedociśnienie, enalapryl blokuje tworzenie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny. W razie wystąpienia niedociśnienia, którego przyczyną jest powyższy mechanizm, leczenie może obejmować zwiększenie objętości płynów.

Hiperkaliemia

U pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym enalaprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia hiperkaliemii należą osoby z niewydolnością nerek, osłabioną czynnością nerek, osoby w wieku podeszłym (pow. 70 lat), z ciężką postacią cukrzycy, z towarzyszącymi schorzeniami, w tym odwodnieniem, ciężką dekompensacją sercową, kwasicą metaboliczną, osoby przyjmujące jednocześnie diuretyki oszczędzające potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementy diety zawierające potas oraz substytuty soli zawierające potas lub pacjenci przyjmujący inne leki podwyższające stężenie potasu w surowicy (np. heparynę). Stosowanie diuretyków oszczędzających potas, suplementów zawierających potas lub substytutów soli zawierających potas, w szczególności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może powodować ciężką arytmię, czasem ze skutkiem śmiertelnym. Jeśli uzasadnione jest jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków z enalaprylem, powinny one być podawane z zachowaniem ostrożności, a także zalecane są częste kontrole stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Induktory CYP3A4

Induktory CYP3A4, takie jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna mogą wpływać ograniczająco na stężenie lerkanidypiny w surowicy, zatem skuteczność produktu leczniczego może być niższa niż oczekiwana (patrz punkt 4.5).

Inne niezalecane leki

Ogólnie nie zaleca się jednoczesnego stosowania niniejszego produktu leczniczego oraz litu, leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów zawierających potas oraz estramustyny (patrz punkt 4.5).

Różnice etniczne

Tak jak w przypadku innych inhibitorów konwertazy angiotensyny, enalapryl wykazuje słabsze działanie hipotensyjne u pacjentów rasy czarnej, prawdopodobnie ze względu na większą częstość występowania małej aktywności reninowej osocza u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Elernap w okresie ciąży.

Nie należy przyjmować inhibitorów ACE, w tym enalaprylu, podczas ciąży. O ile terapia przy użyciu inhibitora ACE nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zmienić leki przeciwnadciśnieniowe na leki o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. W przypadku stwierdzonej ciąży leczenie inhibitorami ACE należy natychmiast przerwać i, jeśli zachodzi taka konieczność, zastosować terapię zastępczą (patrz punkt 4.3 i 4.6).

Nie zaleca się również stosowania lerkanidypiny u kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę (patrz punkt 4.6).

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Elernap u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6). Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność tego połączenia leków nie zostały wykazane w kontrolowanych badaniach z udziałem dzieci.

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może wzmagać działanie leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia (patrz punkt 4.5).

Elernap zawiera laktozę jednowodną, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie przeciwnadciśnieniowe produktu leczniczego Elemap może zostać wzmocnione przez inne leki obniżające ciśnienie krwi, takie jak leki moczopędne, beta-blokery, alfa-blokery i inne substancje. Ponadto zaobserwowano następujące interakcje z poszczególnymi składnikami produktu złożonego:

Enalaprylu maleinian

Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Niektóre substancje czynne lub klasy terapeutyczne mogą sprzyjać rozwojowi hiperkaliemii: sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny, inhibitory angiotensyny II, niesteroidowe środki przeciwzapalne, heparyna (o niskiej masie cząsteczkowej lub niefrakcjonowana), cyklosporyna, takrolimus, trimetoprim.

Występowanie hiperkaliemii może być uzależnione od obecności odpowiednich czynników ryzyka. Ryzyko to wzrasta w przypadku jendoczesnego stosowania z lekami wymienionymi powyżej. Niezalecane _ połączenia

Leki moczopędne oszczędzające potas lub suplementy potasu

Inhibitory konwertazy angiotensyny osłabiają wydalanie potasu wywołane działaniem diuretyków. Diuretyki oszczędzające potas (np. spironolakton, eplerenon), suplementy z potasem lub substytuty soli zawierające potas mogą prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Jeśli jednoczesne użycie wyżej wymienionych preparatów jest konieczne z powodu znacznej hipokaliemii, zalecane jest zachowanie ostrożności oraz częsta kontrola stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Lit

Przemijające podwyższenie stężenia litu w osoczu oraz działanie toksyczne zostały zaobserwowane podczas jednoczesnego podawania litu z inhibitorami konwertazy angiotensyny. Jednoczesne użycie diuretyków tiazydowych może zwiększać stężenie litu i zwiększać ryzyko jego toksyczności w związku z użyciem inhibitorów konwertazy angiotensyny. Stosowanie enalaprylu z litem nie jest wskazane, lecz gdy zachodzi konieczność terapii łączonej, należy uważnie monitorować stężenie litu w surowicy krwi (patrz punkt 4.4).

Estramustyna

Ryzyko zwiększenia częstości działań niepożądanych, takich jak obrzęk naczynioruchowy (patrz punkt 4.4).

Połączenia wymagające środków ostrożności Leki przeciwcukrzycowe

Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że jednoczesne podawanie inhibitorów ACE oraz leków przeciwcukrzycowych (insuliny, doustnych środków hipoglikemicznych) może wzmacniać działanie obniżające stężenie glukozy we krwi, doprowadzając do hipoglikemii. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska zdaje się być większe w pierwszych tygodniach leczenia łączonego i u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Diuretyki (diuretyki tiazydowe lub pędowe)

Wcześniejsze leczenie dużymi dawkami diuretyków może powodować zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej oraz ryzyko hipotensji przy włączeniu enalaprylu (patrz punkt 4.4). Niedociśnienie można zmniej szyć poprzez zaprzestanie podawania leku moczopędnego, zwiększenie objętości płynów lub spożycia soli lub poprzez stosowanie małej dawki enalaprylu na początku leczenia.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Jednoczesne podawanie tych leków może zwiększać działanie hipotensyjne enalaprylu. Jednoczesne podawanie nitrogliceryny i innych nitratów lub innych leków rozszerzających naczynia może powodować dalszą redukcję ciśnienia krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Przewlekłe leczenie NLPZ może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitora ACE.

NLPZ (w tym inhibitory COX-2) oraz inhibitory ACE wywierają efekt addycyjny na wzrost stężenia potasu w surowicy i mogą wywoływać pogorszenie czynności nerek. Działanie to jest zazwyczaj odwracalne. W rzadkich przypadkach może wystąpić ostra niewydolność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (jak na przykład osoby w wieku podeszłym lub pacjenci odwodnieni, również ci leczeni diuretykami). Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta. Szczególną uwagę należy poświęcić kontroli czynności nerek po rozpoczęciu leczenia, a w późniejszym okresie badania przeprowadzać okresowo.

Baklofen

Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego. W razie konieczności należy monitorować ciśnienie krwi oraz dostosować dawkę leku przeciwnadciśnieniowego.

Cyklosporyna

Jednoczesne stosowanie cyklosporyny z inhibitorami ACE zwiększa ryzyko hiperkaliemii.

Alkohol

Alkohol nasila działanie hipotensyjne inhibitorów ACE.

Połączenia, które należy wziąć _pod uwagę Amifostyna

Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, środki znieczulające i narkotyki Równoczesne stosowanie niektórych leków znieczulających, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz antypsychotycznych z inhibitorami ACE może powodować dalsze obniżenie ciśnienia krwi (patrz punkt 4.4).

Kortykosteroidy, tetrakozaktyd (ustrojowe) (za wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako substytut w chorobie Addisona)

Ograniczenie działania przeciwnadciśnieniowego (zatrzymywanie soli i wody wywołane kortykosteroidami).

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Jednoczesne podawanie tych leków może zwiększać działanie hipotensyjne enalaprylu. Jednoczesne podawanie nitrogliceryny i innych nitratów lub innych leków rozszerzających naczynia może powodować dalszą redukcję ciśnienia krwi.

Allopurynol, leki cytostatyczne i immunosupresyjne, kortykosteroidy systemowe (stosowane ogólnie) lub prokainamid

Jednoczesne podawanie tych leków z inhibitorami ACE może podwyższać ryzyko leukopenii.

Środki zobojętniające działanie kwasu

Środki zobojętniające działanie kwasu zmniejszyły biodostępność inhibitorów ACE. Sympatykomimetyki

Sympatykomimetyki mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

Kwas acetylosalicylowy, leki przeciwzakrzepowe i P-blokery

Enalapryl można bez problemu stosować równocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w dawkach dostosowanych do profilaktyki sercowo-naczyniowej), lekami przeciwzakrzepowymi oraz P-blokerami.

Złoto

U pacjentów leczonych złotem we wstrzyknięciach (aurotiojabłczan sodu) i jednocześnie przyjmujących inhibitory ACE, w tym enalapryl, rzadko występowały reakcje podobne do objawów po podaniu azotanów (zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie tętnicze).

Lerkanidypina

Przeciwwskazane _ połączenia Inhibitory CYP3A4

Lerkanidypina jest metabolizowana przez enzym CYP3A4, zatem jednoczesne podawanie inhibitorów oraz induktorów CYP3A4 może wpływać na metabolizm oraz wydalanie lerkanidypiny.

Równoczesne stosowanie lerkanidypiny oraz silnych inhibitorów CYP3A4 (np. ketokonazolu, itrakonazolu, rytonawiru, erytromycyny, troleandomycyny) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

W badaniu interakcji z ketokonazolem, silnym inhibitorem CYP3A4, wykazano znaczne zwiększenie stężenia lerkanidypiny w osoczu (15-krotny wzrost pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku we krwi od czasu - AUC, oraz 8-krotny wzrost Cmax eutomeru S-lerkanidypiny).

Cyklosporyna

Nie należy stosować jednocześnie cyklosporyny i lerkanidypiny (patrz punkt 4.3).

W wyniku równoczesnego stosowania zaobserwowano podwyższone stężenie w osoczu obu leków. W badaniu z udziałem zdrowych, młodych ochotników nie wykazano zmian w stężeniu lerkanidypiny w osoczu, gdy cyklosporynę zażywano 3 godziny po przyjęciu lerkanidypiny, jednak AUC cyklosporyny wzrosło o 27%. Równoczesne stosowanie cyklosporyny i lerkanidypiny spowodowało 3-krotne zwiększenie stężenia lerkanidypiny w osoczu oraz 21% wzrost AUC cyklosporyny.

Sok grejpfrutowy

Lerkanidypiny nie należy popijać sokiem grejpfrutowym (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny, metabolizm lerkanidypiny może ulec zahamowaniu po spożyciu soku grejpfrutowego, co zwiększa dostępność ogólnoustrojową lerkanidypiny oraz nasila działanie hipotensyjne.

Połączenia wymagające środków ostrożności

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on wzmagać działanie leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia (patrz punkt 4.4).

Substraty CYP3A4

Należy zachować ostrożność przepisując lerkanidypinę z innymi substratami CYP3A4, takimi jak terfenadyna, astemizol, leki przeciwarytmiczne klasy III, np. amiodaron, kwinidyna.

Induktory CYP3A4

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu lerkanidypiny oraz induktorów CY3A4, takich jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna, ze względu na możliwe ograniczenie działania przeciwnadciśnieniowego lerkanidypiny. W związku z tym należy częściej niż zazwyczaj monitorować ciśnienie krwi.

Digoksyna

Nie wykazano interakcji farmakokinetycznej w wyniku stosowania 20 mg lerkanidypiny u pacjentów leczonych stale B-metyldigoksyną. U zdrowych ochotników leczonych digoksyną po podaniu 20 mg lerkanidypiny zaobserwowano wzrost Cmax digoksyny o 33%, podczas gdy ani AUC, ani klirens nerkowy nie uległy znaczącej zmianie. Pacjentów przyjmujących równocześnie digoksynę należy uważnie obserwować, czy nie wystąpią u nich kliniczne objawy zatrucia digoksyną.

Połączenia, które należy wziąć pod uwagę

Midazolam

U pacjentów w wieku podeszłym jednoczesne podawanie doustnego midazolamu 20 mg zwiększyło wchłanianie lerkanidypiny (o około 40%) oraz spowolniło wchłanianie (tmax wydłużył się z 1,75 godz. do 3 godz.). Nie wystąpiły żadne zmiany w stężeniu midazolamu.

Metoprolol

Gdy podawano jednocześnie lerkanidypinę i metoprolol - B-bloker eliminowany głównie przez wątrobę - biodostępność metoprololu pozostawała bez zmian, podczas gdy biodostępność lerkanidypiny uległa zmniejszeniu o 50%. Działanie to może wynikać z ograniczenia przepływu krwi przez wątrobę spowodowanego działaniem B-blokerów, a zatem może też wystąpić w przypadku innych preparatów należących do tej klasy leków. Niemniej jednak lerkanidypinę można bezpiecznie stosować równocześnie z blokerami receptorów B-adrenergicznych.

Cymetydyna

Równoczesne stosowanie cymetydyny 800 mg na dobę nie powoduje znaczących zmian w stężeniu lerkanidypiny w osoczu, jednak w przypadku większych dawek należy zachować ostrożność, ponieważ może zwiększyć się biodostępność lerkanidypiny, a zatem również jej działanie hipotensyjne.

Fluoksetyna

Badanie interakcji z fluoksetyną (inhibitorem CYP 2D6 oraz CYP3A4) przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników w wieku 65 lat ± 7 (średnia ± s.d.) nie wykazało klinicznie istotnych zmian w farmakokinetyce lerkanidypiny.

Symwastatyna

Po wielokrotnym podaniu 20 mg lerkanidypiny równocześnie z 40 mg symwastatyny, AUC lerkanidypiny nie uległo znaczącej zmianie, podczas gdy AUC symwastatyny wzrosło o 56%, a AUC jej głównego czynnego metabolitu, B-hydroksykwasu, wzrosło o 28%. Kliniczne znaczenie tych zmian jest mało prawdopodobne. Interakcja nie jest oczekiwana w przypadku, gdy lerkanidypina jest podawana rano, a symwastatyna wieczorem, zgodnie z zaleceniami dla tego leku.

Warfaryna

Równoczesne stosowanie z 20 mg lerkanidypiny u zdrowych ochotników na czczo nie wpłynęło na zmianę w farmakokinetyce warfaryny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Enalapryl

Stosowanie inhibitorów ACE (enalapryl) nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE (enalapryl) jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3 i 4.4).


Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka działania teratogennego inhibitorów ACE stosowanych w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne, jednak nie można wykluczyć nieznacznego zwiększenia takiego ryzyka. O ile terapia inhibitorem ACE nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zmienić leki przeciwnadciśnieniowe na leki o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. W przypadku stwierdzonej ciąży leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny należy natychmiast przerwać i, jeśli zachodzi taka konieczność, zastosować terapię zastępczą.

Inhibitory ACE, stosowane w drugim i trzecim trymestrze ciąży, są znane ze swojego toksycznego działania na płód ludzki (osłabiona czynność nerek, małowodzie, opóźnione kostnienie kości czaszki) oraz na noworodki (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

Występujące u matki małowodzie, będące prawdopodobnie objawem osłabienia czynności nerek u płodu, może powodować przykurcze kończyn, deformacje twarzoczaszki i niedorozwój płuc.

Jeśli narażenie na inhibitor ACE miało miejsce od drugiego trymestru ciąży, należy przeprowadzić badanie ultrasonograficzne czynności nerek i budowy czaszki u płodu.

Niemowlęta matek, które przyjmowały inhibitory ACE, powinny być poddane obserwacji z powodu ryzyka niedociśnienia (patrz również punkt 4.3 i 4.4).

Lerkanidypina

W badaniach nad lerkanidypiną przeprowadzonych na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, jednak zaobserwowano je w przypadku innych komponentów dihydropirydyny.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lerkanidypiny w ciąży, a zatem nie zaleca się stosowania lerkanidypiny u kobiet w ciąży oraz planujących zajście w ciążę.

Enalapryl i lerkanidypina stosowane łącznie

W związku z powyższym stosowanie produktu leczniczego Elernap nie jest zalecane w pierwszym trymestrze i jest przeciwwskazane od drugiego trymestru ciąży.

Karmienie piersią

Enalapryl

Ograniczone dane farmakokinetyczne wykazują bardzo małe stężenie enalaprylu w mleku kobiecym (patrz punkt 5.2). Chociaż stężenie to zdaje się być nieistotne klinicznie, stosowanie leku Elernap w okresie karmienia piersią nie jest zalecane w przypadku wcześniaków oraz w ciągu pierwszych tygodni po urodzeniu, ze względu na hipotetyczne zagrożenie oddziaływania leku na układ sercowo-naczyniowy oraz nerki, a także ze względu na niedostateczne doświadczenie kliniczne. W przypadku starszych niemowląt można rozważyć stosowanie produktu leczniczego Elarnap u kobiet karmiących piersią, jeżeli leczenie jest konieczne dla dobra matki, a dziecko zostanie poddane obserwacji czy nie wystąpią u niego działania niepożądane.

Lerkanidypina

Stopień przenikania lerkanidypiny do mleka kobiet karmiących piersią nie jest znany.

Enalapryl i lerkanidypina stosowane łącznie

W związku z tym nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Elernap u kobiet karmiących piersią. Płodność

U niektórych pacjentów leczonych blokerami kanałów wapniowych zaobserwowano przemijające zmiany biochemiczne w główkach plemników, mogące utrudnić zapłodnienie. W przypadku, gdy wielokrotne próby zapłodnienia in vitro nie powiodły się i gdy nie znaleziono innego wyjaśnienia, jako przyczynę należy rozważyć możliwość wpływu blokerów kanałów wapniowych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Doświadczenia kliniczne związane z produktem leczniczym Elemap oraz jego składnikami sugerują, że ograniczenie zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn jest mało prawdopodobne. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy, astenia, zmęczenie oraz, w rzadko występujących przypadkach, senność (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane produktu złożonego są podobne do tych, które zaobserwowano, stosując jego składniki osobno.

Działania niepożądane zgłoszone po przeprowadzeniu kontrolowanego badania klinicznego z wykorzystaniem leku Elernap 10 mg + 10 mg i obejmującego 329 pacjentów przedstawione są w poniższej tabeli.

Zastosowano konwencję MedDRA - klasyfikacja wg układów i narządów - dotyczącą częstości: bardzo często (>1/10), często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1000 i <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(>1/100 i <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 i <1/100)

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości*

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy (w tym zawroty głowy pozycyjne)

Zaburzenia serca

Kołatanie serca Tachykardia*

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie*

Zapaść naczyniowa lub sercowa*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Suchość w gardle*

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból w górnej części brzucha* Nudności*

Zaburzenia skóry oraz tkanki podskórnej

Zapalenie skóry* Rumień*

Obrzęk warg* Pokrzywka*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów*

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Wielomocz*

Częstomocz*

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia erekcji*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Osłabienie*

Badania diagnostyczne

Zwiększenie poziomu hemoglobiny*

Uwaga: * zaledwie u 1 pacjenta

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych składników

Enalapryl

Działania niepożądane zgłaszane w związku z enalaprylem obejmują:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często: niedokrwistość (w tym aplastyczna i hemolityczna)

Rzadko: neutropenia, obniżenie poziomu hemoglobiny, obniżenie poziomu hematokrytu, trombocytopenia, agranulocytoza, depresja szpiku kostnego, pancytopenia, limfadenopatia

Zaburzenia układu immunologicznego:

Często: zgłaszano nadwrażliwość lub obrzęk naczynioruchowy: obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4)

Rzadko: choroby autoimmunologiczne

Zaburzenia endokrynologiczne:

Nieznana: zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: hipoglikemia (patrz punkt 4.4), jadłowstręt

Często: podwyższone stężenie potasu we krwi, podwyższone stężenie kreatyniny we krwi Niezbyt często: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, obniżenie poziomu sodu we krwi

Zaburzenia psychiczne Często: depresja

Niezbyt często: dezorientacja, senność, bezsenność, zdenerwowanie Rzadko: niezwykłe sny, zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: zawroty głowy Często: ból głowy Niezbyt często: parestezje

Zaburzenia oka:

Bardzo często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika:

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum uszny Zaburzenia serca:

Często: arytmia, dusznica bolesna, tachykardia

Niezbyt często: kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego niedociśnienia u pacjentów wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie (w tym ortostatyczne), omdlenia, incydent naczyniowo-mózgowy, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego niedociśnienia u pacjentów wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

Niezbyt często: rumieńce, niedociśnienie ortostatyczne Rzadko: objaw Raynauda.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo często: kaszel Często: duszność

Niezbyt często: wyciek wodnisty z nosa, ból gardła i krtani oraz bezgłos, skurcz oskrzeli i astma Rzadko: infiltracja płuc, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności.

Często: biegunka, bóle brzucha, zaburzenia smaku

Niezbyt często: niedrożność jelita, zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcia, dyskomfort żołądkowy, suchość w ustach, wrzód trawienny

Rzadko: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, aftowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie głośni

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: niewydolność wątroby, zapalenie wątroby - cholestatyczne zapalenie wątroby lub martwica wątroby, cholestaza (w tym żółtaczka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, podwyższenie poziomu bilirubiny we krwi

Zaburzenia skóry oraz tkanki podskórnej Często: wysypka.

Niezbyt często: nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka, łysienie.

Rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, toksyczna martwica naskórka, pęcherzyca, erytrodermia.

Zgłoszono zespół objawów, który może obejmować niektóre lub wszystkie następujące objawy: gorączka, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń, bóle mięśni i zapalenie mięśni, bóle stawów i zapalenie stawów, obecność dodatnich przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), podwyższony wskaźnik sedymentacji erytrocytów (ESR), eozynofilia oraz leukocytoza. Może wystąpić wysypka, fotoalergia lub inne objawy dermatologiczne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, białkomocz Rzadko: skąpomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: zaburzenia erekcji Rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: astenia

Często: zmęczenie, bóle w klatce piersiowej

Niezbyt często: złe samopoczucie, gorączka

Lerkanidypina

Reakcje niepożądane wystąpiły u około 1,8% leczonych pacjentów.

Niepożądane reakcje zgłaszane najczęściej w wyniku kontrolowanych badań klinicznych obejmowały bóle głowy, zawroty głowy, obrzęk obwodowy, tachykardię, kołatanie serca i nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy, z których każda dotyczyła mniej niż 1% pacjentów.

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne Rzadko: senność

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia, kołatanie serca Rzadko: dusznica bolesna

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy Bardzo rzadko: omdlenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, niestrawność, biegunka, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rzadko: bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko: wielomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: obrzęk obwodowy Rzadko: astenia, zmęczenie

W spontanicznych raportach z doświadczenia po wprowadzenia do obrotu bardzo rzadko (< 1/10 000) zgłaszano następujące reakcje niepożądane: przerost dziąseł, przemijające zwiększenie stężenia transaminaz wątrobowych w surowicy, niedociśnienie, częstotliwość oddawania moczu oraz bóle w klatce piersiowej.

W rzadkich przypadkach niektóre leki z grupy dihydropirydyn mogą powodować umiejscowiony ból w okolicy przedsercowej lub dusznicę bolesną. Bardzo rzadko u pacjentów z dusznicą bolesną może wzrosnąć częstość, czas trwania lub intensywność napadów. Mogą wystąpić odosobnione przypadki zawału mięśnia sercowego.

Nie stwierdzono działania niepożądanego lerkanidypiny dotyczącego stężenia cukru we krwi czy poziomu lipidów w surowicy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Do chwili obecnej nie zgłoszono przypadków przedawkowania produktu leczniczego Elernap.

Najbardziej prawdopodobne objawy przedawkowania to ciężkie niedociśnienie, bradykardia, tachykardia odruchowa, wstrząs, zamroczenie, zaburzenia elektrolitów oraz niewydolność nerek.

Leczenie przedawkowania

Leczenie jest głównie ukierunkowane na wyeliminowanie trucizny oraz odzyskanie stabilności sercowo-naczyniowej. Po połknięciu wskazane jest obfite płukanie żołądka, ewentualnie w połączeniu z irygacją jelit.

Przypadki przedawkowania enalaprylu

Dane dotyczące przedawkowania przez ludzi są ograniczone.

Objawy

Główne objawy przedawkowania zgłoszone dotychczas to znaczne niedociśnienie (rozpoczynające się około sześć godzin po połknięciu tabletek), równocześnie z zablokowaniem układu renina-angiotensyna oraz zamroczenie.

Objawy przedawkowania inhibitorów ACE mogą obejmować wstrząs krążeniowy, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylację, tachykardię, kołatanie serca, bradykardię, zawroty głowy, niepokój i kaszel. Po zażyciu 300 mg oraz 440 mg enalaprylu zgłoszono odpowiednio 100-krotne i 200-krotne podwyższenie stężenia enalaprylatu w surowicy w porównaniu z obserwowanym po zastosowaniu dawek leczniczych.

Leczenie

Zalecane leczenie przedawkowania obejmuje podawanie dożylnych wlewów roztworu soli fizjologicznej. Jeśli wystąpi niedociśnienie, pacjenta należy umieścić w pozycji przeciwwstrząsowej. Jeśli takie leczenie jest dostępne, należy rozważyć wlew angiotensyny II i (lub) dożylne podanie katecholamin. Jeżeli tabletki zażyto niedawno, należy podjąć środki zmierzające do wyeliminowania maleinianu enalaprylu (np. wymioty, płukanie żołądka, podanie środków absorbujących lub siarczanu sodu). Enalaprylat może zostać usunięty z krążenia układowego na drodze hemodializy (patrz punkt 4.4). Zastosowanie rozrusznika jest wskazane w przypadku opornej na leczenie bradykardii. Należy stale kontrolować objawy czynności życiowych, stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy.

Przypadki przedawkowania lerkanidypiny

Objawy

Podobnie jak w przypadku innych dihydropirydyn, przedawkowanie może powodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych oraz znaczne niedociśnienie i tachykardię odruchową.

Po wprowadzeniu do obrotu zgłoszone zostały trzy przypadki przedawkowania (odpowiednio 150 mg, 280 mg oraz 800 mg lerkanidypiny zażyto podczas próby popełnienia samobójstwa). U pierwszego pacjenta wystąpiła senność. U drugiego pacjenta wystąpił wstrząs kardiogeniczny oraz ciężkie niedokrwienie mięśnia sercowego i łagodna niewydolność nerek. U trzeciego pacjenta wystąpiły wymioty oraz niedociśnienie.

Wszyscy pacjenci wyzdrowieli, nie było powikłań.

Leczenie

W powyższych przypadkach leczenie polegało odpowiednio na: płukaniu żołądka; podawaniu dużych dawek katecholamin, furosemidu, digitalisu oraz pozajelitowych środków zwiększających objętość osocza; podawaniu węgla aktywowanego, środków przeczyszczających oraz dopaminy dożylnie.

W przypadku ostrego niedociśnienia, bradykardii oraz utraty przytomności pomóc może wspomaganie układu sercowo-naczyniowego, z wykorzystaniem dożylnej atropiny w celu zrównoważenia bradykardii.

W związku z przedłużonym działaniem farmakologicznym lerkanidypiny, stan układu sercowo-naczyniowego pacjentów, którzy przedawkowali lek należy monitorować przez co najmniej 24 godziny. Brak jest informacji na temat skuteczności dializy. Jako że lek jest wysoce lipofilny, prawdopodobieństwo, że stężenie w osoczu może pozwolić określić czas trwania fazy ryzyka jest niewielkie. Dializa może się okazać nieskuteczna.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) oraz blokery kanałów wapniowych: enalapryl oraz lerkanidypina, kod ATC: C09BB02.

Elernap 10 mg + 10 mg jest produktem złożonym zawierającym inhibitor konwartazy angiotensyny (enalapryl 10 mg) oraz bloker kanałów wapniowych (lerkanidypinę 10 mg).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W podstawowym badaniu klinicznym fazy III, dodatkowym i przeprowadzonym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, w którym wzięło udział 342 pacjentów niereagujących na lerkanidypinę 10 mg (zdefiniowanych jako osoby z ciśnieniem rozkurczowym, SDBP, 95-114 oraz ciśnieniem skurczowym, SSBP, 140-189 mmHg), redukcja SSBP, po 12 tygodniach tego badania, u pacjentów leczonych połączeniem 10 mg enalaprylu/10 mg lerkanidypiny była o 5,4 mmHg większa niż u pacjentów leczonych samą lerkanidypiną 10 mg (-7,7 mmHg vs -2,3 mmHg, p< 0,001). Również redukcja SDBP była większa o 2,8 mmHg u pacjentów w terapii łączonej w porównaniu do tych w monoterapii (-7,1 mmHg vs -4,3 mmHg, p< 0,001). Odsetek odpowiedzi był znacząco wyższy w przypadku leczenia łączonego niż w monoterapii: 41% vs 24% (p< 0,001) dla SSBP i 35% vs 24% (p=0,032) dla SDBP. Znacznie wyższy odsetek pacjentów z zastosowanym leczeniem łączonym uzyskał normalizację SSBP (39% vs 22%, p< 0,001) i SDBP (29% vs 19%, p=0,023) w porównaniu do pacjentów w monoterapii. W otwartym, długoterminowym badaniu uzupełniającym zwiększenie dawki do połączenia 20 mg enalaprylu/10 mg lerkanidypiny było dozwolone, gdy BP pozostawało > 140/90 mmHg: dawkę zwiększono u 133 z 221 pacjentów, normalizacja SDBP po zwiększeniu dawki została osiągnięta u 1/3 z tych pacjentów.

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków , przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

Mechanizm działania

Maleinian enalaprylu jest to sól maleinianowa enalaprylu, pochodna dwóch aminokwasów, L-alaniny oraz L-proliny. Enzym konwertazy angiotensyny (ACE) jest to dipeptydaza peptydylowa, która katalizuje przekształcenie angiotensyny I w substancję zwężającą naczynia, angiotensynę II. Po wchłonięciu enalapryl jest hydrolizowany do enalaprylatu, który hamuje ACE. Inhibicja ACE powoduje redukcję angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zwiększenia aktywności reniny w osoczu (poprzez usunięcie negatywnej reakcji na uwalnianie reniny) oraz do zmniejszenia wydzielania aldosteronu.

Jako. że inhibitor ACE jest identyczny z kininazą II, enalapryl może również hamować rozkład bradykininy, silnego peptydu wazodepresyjnego. Rola tego mechanizmu w działaniu leczniczym enalaprylu nie jest jednak jeszcze zbadana.

Chociaż mechanizm, dzięki któremu enalapryl obniża ciśnienie krwi przypisuje się głównie supresji układu renina-angiotensyna-aldosteron, enalapryl wykazuje działanie przeciwnadciśnieniowe nawet u pacjentów z niskim poziomem reniny.

Podawanie enalaprylu pacjentom z nadciśnieniem wpływa na obniżenie zarówno ciśnienia w pozycji leżącej, jak i stojącej, bez znaczącego wpływu na czynność serca.

Objawowe niedociśnienie ortostatyczne występuje rzadko. U niektórych pacjentów leczenie może potrwać kilka tygodni zanim osiągnięta zostanie optymalna kontrola ciśnienia. Nagłe przerwanie terapii z wykorzystaniem enalaprylu nie jest związane z gwałtownym wzrostem ciśnienia krwi.

Skuteczne zahamowanie czynności ACE zazwyczaj występuje od 2 do 4 godzin po doustnym zażyciu pojedynczej dawki enalaprylu. Rozpoczęcie działania przeciwnadciśnieniowego zazwyczaj obserwowano po upływie godziny, a maksymalne obniżenie ciśnienia krwi po 4 do 6 godzin po zastosowaniu leku. Czas trwania działania zależy od dawki, jednak w przypadku zalecanych dawek działanie przeciwnadciśnieniowe i hemodynamiczne utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

W badaniach hemodynamicznych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem pierwotnym wykazano, że obniżenie ciśnienia krwi wiązało się ze spadkiem oporu tętnic obwodowych oraz ze wzrostem rzutu serca; czynność serca uległa niewielkiej zmianie lub nie zaobserwowano żadnej zmiany. Po zastosowaniu enalaprylu wzrósł przepływ krwi przez nerki, podczas gdy wskaźnik filtracji kłębuszkowej pozostał bez zmian. Nie zaobserwowano objawów zatrzymywania sodu lub wody. W przypadku pacjentów z niskim wskaźnikiem filtracji przed rozpoczęciem leczenia ulegał on jednak podwyższeniu.

W wyniku krótkoterminowych badań klinicznych z udziałem pacjentów z cukrzycą i bez cierpiących na choroby nerek zaobserwowano obniżenie albuminurii oraz wydalania IgG oraz wszystkich białek w moczu po zażyciu enalaprylu.

Lerkanidypina jest antagonistą wapnia należącym do grupy dihydropirydyn i hamuje przezbłonowy przepływ wapnia do komórek mięśnia sercowego i komórek mięśni gładkich. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego opiera się na bezpośrednim efekcie rozluźnienia mięśni gładkich naczyń, a zatem na obniżeniu całkowitego oporu obwodowego. Ze względu na wysoki współczynnik podziału błony, lerkanidypina wykazuje przedłużone działanie przeciwnadciśnieniowe, a dzięki wysokiej selektywności naczyniowej pozbawiona jest negatywnego działania jonotropowego.

Jako że rozszerzenie naczyń wynikające z zastosowania lerkanidypiny następuje stopniowo, ostre niedociśnienie z tachykardią odruchową obserwowano rzadko u pacjentów z nadciśnieniem.

Podobnie jak w przypadku innych substancji z grupy 1,4-dihygropirydyn, działanie przeciwnadciśnieniowe lerkanidypiny zależy głównie od jej (S)-enancjomeru.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych w związku z równoczesnym stosowaniem enalaprylu i lerkanidypiny.

Farmakokinetyka enalaprylu

Wchłanianie

Enalapryl po podaniu doustnym szybko się wchlania, a najwyższe jego stężenie w surowicy występuje w ciągu godziny. Na podstawie ilości odzyskiwanej z moczu ustalono, że zakres absorpcji enalaprylu z doustnego maleinianu enalaprylu wynosi w przybliżeniu 60%. Obecność pokarmu w przewodzie pokarmowym nie wpływa na wchłanianie enalaprylu podawanego doustnie

Dystrybucja

Po wchłonięciu, enalapryl podawany doustnie szybko i w znacznym stopniu jest hydrolizowany do enalaprylatu, silnego inhibitora konwertazy angiotensyny. Najwyższe stężenie enalaprylatu w serum występuje od 3 do 4 godzin po zażyciu doustnej dawki maleinianu enalaprylu. Efektywny okres półtrwania w przypadku enalaprylu nagromadzonego po działaniu enalaprylatu osiągnięto po czterech dniach leczenia.

W zakresie stężeń istotnych terapeutycznie, wiązanie enalaprilu z białkami osocza krwi nie jest większe niż 60%.

Metabolizm

Oprócz przejścia w enalaprylat, nie ma dowodów na znaczące zmiany metaboliczne dotyczące enalaprylu.

Wydalanie

Enalaprylat wydalany jest głównie przez nerki. Główne składniki w moczu to enalaprylat, w ilości stanowiącej około 40% dawki oraz enalapryl w niezmienionej formie (około 20%).

Zaburzenia czynności nerek

Narażenie na enalapryl oraz enalaprylat jest podwyższone u pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 40-60 ml/min) stały stan AUC enalaprylatu był w przybliżeniu dwukrotnie wyższy od tego, jaki obserwuje się u pacjentów z prawidłową czynnością nerek po podaniu 5 mg raz na dobę. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), AUC wzrosło w przybliżeniu ośmiokrotnie.

Efektywny okres półtrwania enalaprylatu po zastosowaniu wielokrotnych dawek maleinianu enalaprylu na tym poziomie niewydolności nerek jest przedłużony, a czas do osiągnięcia stanu stałego ulega wydłużeniu (patrz punkt 4.2).

Enalaprylat może zostać usunięty z krążenia układowego na drodze hemodializy (patrz punkt 4.4). Klirens dializy wynosi 62 ml/min.

Karmienie piersią

Po przyjęciu pojedynczej dawki 20 mg doustnie u pięciu kobiet po porodzie najwyższe stężenie enalaprylu w mleku wynosiło średnio 1,7 pg/l (zakres od 0,54 do 5,9 pg/l) w ciągu 4 do 6 godzin po podaniu dawki. Najwyższe stężenie enalaprylatu wynosiło średnio 1,7 pg/l (zakres od 1,2 do 2,3 pg/l); najwyższe stężenia występowały w różnych momentach w ciągu 24 godzin. Na podstawie danych dotyczących najwyższego stężenia w mleku, szacunkowe maksymalne spożycie leku przez niemowlę karmione wyłącznie piersią wynosi około 0,16% dawki dostosowanej do wagi matki. U kobiety, która przyjmowała doustnie enalapryl 10 mg dziennie przez 11 miesięcy najwyższe stężenie enalaprylu w mleku wyniosło 2 pg/l w 4 godziny po przyjęciu dawki, a najwyższe stężenie enalaprylatu w wysokości 0,75 pg/l wystąpiło około 9 godzin po przyjęciu dawki. Całkowita ilość enalaprylu oraz enalaprylatu zmierzona w mleku podczas 24 godzin wyniosła odpowiednio 1,44 pg/l oraz 0,63 pg/l mleka. Stężenie enalaprylatu w mleku było nie do wykrycia (< 0,2 pg/l) w 4 godziny po podaniu pojedynczej dawki enalaprylu 5 mg u jednej z matek oraz 10 mg u dwóch matek; poziom stężenia enalaprylu nie został ustalony.

Farmakokinetyka, lerkanidypiny

Wchłanianie

Lerkanidypina ulega całkowitemu wchłonięciu po podaniu doustnym, a najwyższe stężenie w osoczu osiągane jest po około 1,5 do 3 godzin.

Dwa enancjomery lerkanidypiny wykazują podobny profil stężenia w osoczu: czas do osiągnięcia najwyższego stężenia w osoczu jest taki sam, a najwyższe stężenie w osoczu oraz AUC są średnio 1,2 razy wyższe dla (S)-enancjomeru. Okres połowicznej eliminacji w przypadku obu enancjomerów jest zasadniczo taki sam. Nie zaobserwowano interkonwersji obu enancjomerów in vivo.

Całkowita biodostępność lerkanidypiny podawanej doustnie nie na czczo wynosi około 10%, ze względu na wysoki stopień pierwszego przejścia. Biodostępność w przypadku zażycia na czczo u zdrowych ochotników ulega jednak zmniejszeniu do 1/3.

Biodostępność lerkanidypiny po podaniu doustnym wzrasta 4-krotnie, gdy została ona przyjęta w ciągu 2 godzin po posiłku obfitym w tłuszcze. Lek zatem należy zażywać przed posiłkami.

Dystrybucja

Dystrybucja z osocza do tkanek i organów jest szybka i o znacznym zakresie.

Stopień wiązania lerkanidypiny z białkami osocza przekracza 98%. Jako że poziom białek osocza u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby jest obniżony, frakcja wolna leku może być wyższa.

Metabolizm

Lerkanidypina jest w znacznym stopniu metabolizowana przez CYP3A4; lek macierzysty nie pojawia się ani w moczu, ani w kale. Jest w większości przekształcona w aktywne metabolity i w przybliżeniu 50% dawki zostaje wydalone w moczu.

W eksperymentach in vitro z wykorzystaniem mikrosomów wątroby ludzkiej wykazano, że lerkanidypina w niewielkim stopniu hamuje dwa enzymy: CYP3A4 oraz CYP2D6 w stężeniu 160 i 40 razy wyższym niż najwyższe stężenie w osoczu osiągnięte po zażyciu dawki 20 mg.

Ponadto badania nad interakcją u ludzi wykazały, że lerkanidypina nie wpływa na zmianę poziomu midazolamu (typowego substratu CY3A4) w osoczu lub metoprololu (typowego substratu CY2D6). Zatem w dawkach terapeutycznych lerkanidypina nie powinna hamować metabolizmu leków przebiegającego z udziałem CYP3A4 lub CYP2D6.

Wydalanie

Eliminacja następuje głównie przez metabolizm.

Wyznaczono średni połowiczny okres eliminacji od 8 do 10 godzin, a ze względu na znaczny stopień wiązania z błonami lipidowymi, działanie terapeutyczne trwa przez 24 godziny. Nie wykazano akumulacji leku w wyniku wielokrotnego podania.

Liniowość i nieliniowość

Stężenie lerkanidypiny w osoczu po podaniu doustnym nie jest wprost proporcjonalne do dawki (kinetyka nielinearna). Po 10, 20 lub 40 mg stosunek najwyższych stężeń w osoczu wynosił 1:3:8, a stosunek AUC 1:4:18, co sugeruje progresywne nasycenie podczas pierwszego przejścia. W związku z powyższym dostępność wzrasta proporcjonalnie do zwiększenia dawki.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych grup pacjentów

Wykazano, że farmakokinetyczne działanie lerkanidypiny u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek jest podobne do tego, jakie obserwuje się w przypadku ogólnej populacji. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub dializowanych wykazano wyższe stężenie leku (około 70%). U pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby biodostępność ustrojowa lerkanidypiny jest prawdopodobnie podwyższona, ponieważ lek ten jest normalnie w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Połączenie enalapryl-lerkanidypina

Potencjalną toksyczność produktu złożonego zawierającego enalapryl oraz lerkanidypinę zbadano na szczurach po stosowaniu doustnym przez okres do 3 miesięcy oraz na podstawie dwóch badań genotoksyczności. Połączenie to nie wpłynęło na zmianę profilu toksykologicznego poszczególnych składników.

Poniższe dane dotyczą obu składników indywidualnie, enalaprylu oraz lerkanidypiny.

Enalapryl

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Wyniki badań nad toksycznym wpływem na reprodukcję sugerują, że enalapryl nie ma wpływu na płodność oraz reprodukcję u szczurów oraz że nie wykazuje działania teratogennego. W badaniu, w którym samicom szczurów podano doustnie dawkę leku przed kryciem, w okresie laktacji zaobserwowano zwiększoną liczbę przypadków śmierci wśród młodych. Wykazano, że lek przechodzi przez łożysko i jest wydalany w mleku. Inhibitory ACE, jako klasa, indukują działania niepożądane w późnym okresie rozwoju płodowego, powodując zgon płodu i powstawanie wad wrodzonych, zwłaszcza dotyczących czaszki. Zgłaszano również fetotoksyczność, wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu oraz drożny przewód tętniczy. Uważa się, że te anomalie rozwojowe są spowodowane częściowo bezpośrednim działaniem inhibitorów ACE na układ renina-angiotensyna płodu, a częściowo niedokrwieniem wynikającym z niedociśnienia matki oraz spadku przepływu krwi między płodem a łożyskiem i niedostatecznej podaży tlenu i składników odżywczych dla płodu.

Lerkanidypina

Istotne działanie, które zaobserwowano podczas długoterminowych badań na szczurach i psach było związane, bezpośrednio lub pośrednio, ze znanymi skutkami stosowania dużych dawek antagonistów wapnia, zwłaszcza w zakresie nadmiernej czynności farmakodynamicznej.

Stosowanie lerkanidypiny nie wiąże się z genotoksycznością ani zagrożeniem rakotwórczym.

Leczenie z zastosowaniem lerkanidypiny nie wpływało na płodność ani ogólną reprodukcję u szczurów, jednak w dużych dawkach lek wywoływał straty przed- i poimplantacyjne oraz opóźnienia w rozwoju płodu. Nie zaobserwowano działania teratogennego u szczurów i królików, jednak inne dihydropirydyny wykazują działanie teratogenne w przypadku zwierząt. Lerkanidypina stosowana w dużych dawkach (12 mg/kg/doba) podczas porodu wywoływała dystocję.

Dystrybucja lerkanidypiny i (lub) jej metabolitów u ciężarnych zwierząt, a także ich wydalanie z mlekiem nie zostały zbadane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Powidon K 30 Kwas maleinowy

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Laktoza j ednowodna Sodu stearylofumaran

Otoczka

Hypromeloza 3 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Makrogol 6000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, lub 100 tabletek, w tekturowym pudełku

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących usuwania

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21511

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.10.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

08.11.2014

23

Elernap