+ iMeds.pl

Elin 250 mcg + 35 mcgUlotka Elin

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA

UŻYTKOWNIKA

Elin, 250 mikrogramów + 35 mikrogramów, tabletki

Norgestymat + Etynyloestradiol

Ważne informacje na temat złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

•    Należą do najbardziej niezawodnych odwracalnych metod antykoncepcji pod warunkiem prawidłowego stosowania.

•    Nieznacznie tylko zwiększają ryzyko powstania zakrzepu krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie trwającej 4 tygodnie lub dłużej.

•    Prosimy o pozostawanie na baczności i zgłoszenie się do lekarza, jeśli zacznie Pani podejrzewać, że mogą u Pani być obecne objawy zakrzepu krwi (patrz punkt 2, „Zakrzepy krwi”).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Elin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Elin

3.    Jak przyjmować lek Elin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Elin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Elin i w jakim celu się go stosuje

Lek to złożona, doustna tabletka antykoncepcyjna stosowana w celu zapobiegania ciąży. Elin należy stosować wyłącznie w celu zapobiegania ciąży.

Ten środek antykoncepcyjny zawiera dwa rodzaje żeńskich hormonów płciowych: estrogen i progestagen. Z uwagi na zawartość dwóch hormonów lek określa się mianem „złożonego, hormonalnego środka antykoncepcyjnego“.

Zawarte w nim hormony zapobiegają uwolnieniu komórki jajowej z jajników, co uniemożliwia zajście w ciążę. Ponadto lek zagęszcza śluz w szyjce macicy, co utrudnia nasieniu przedostanie się do niej.

Lek stosuje się w cyklu 21-dniowym, co oznacza, że przez 21 dni należy codziennie przyjmować jedną tabletkę, a po 21 dniach należy zrobić 7-dniową przerwę.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Elin Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elin należy przeczytać informacje dotyczące zakrzepów krwi (zakrzepicy) podane w punkcie 2. Szczególnie ważne jest zapoznanie się z objawami zakrzepów krwi - patrz punkt 2, „Zakrzepy krwi”.

Każda pacjentka, zanim rozpocznie przyjmowanie leku lub podejmie decyzję o kontynuowaniu jego przyjmowania, powinna zapoznać się z korzyściami i ryzykiem związanymi z jego przyjmowaniem. Choć lek jest odpowiedni dla większości zdrowych kobiet, nie wszystkie pacjentki mogą go stosować.

Pacjentki, u których występują jakiekolwiek choroby lub czynniki ryzyka wymienione w tej ulotce, powinny poinformować o tym swojego lekarza.

Kiedy nie przyjmować leku Elin:

Nie należy stosować leku Elin, jeśli u pacjentki występuje którykolwiek ze stanów wymienionych poniżej. Jeśli u pacjentki występuje którykolwiek ze stanów wymienionych poniżej, powinna o tym powiadomić swojego lekarza. Lekarz poinformuje wówczas pacjentkę, jakie inne metody antykoncepcji byłyby w jej przypadku bardziej odpowiednie.

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na norgestymat, etynyloestradiol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpił) zakrzep w naczyniu krwionośnym kończyny dolnej (zakrzepica żył głębokich), płuc (zatorowość płucna) lub innego narządu;

•    jeśli pacjentka wie, że choruje na schorzenie wpływające na krzepnięcie krwi, np. niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub obecność przeciwciał antyfosfolipidowych;

•    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpił) zawał serca lub udar mózgu;

•    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła) dusznica bolesna (schorzenie, w przebiegu którego występuje silny ból w klatce piersiowej, który może być pierwszym objawem zawału serca) bądź przemijający napad niedokrwienia mózgu (TIA - przemijające objawy udaru mózgu);

•    jeśli pacjentka karmi piersią, a dziecko ma mniej niż 6 tygodni;

•    jeśli u pacjentki rozpoznano raka piersi, raka macicy, szyjki macicy lub pochwy;

•    jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie;

•    jeśli u pacjentki istnieje konieczność wykonania zabiegu operacyjnego lub jeśli pacjentka pozostaje długotrwale pozostaje unieruchomiona - patrz punkt zatytułowany „Zakrzepy krwi”;

•    jeśli pacjentka cierpi na którekolwiek z wymienionych niżej schorzeń mogących zwiększać ryzyko tworzenia się zakrzepów w tętnicach:

-    ciężką cukrzycę z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,

-    bardzo wysokie ciśnienie tętnicze,

-    bardzo wysoki poziom związków tłuszczowych we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);

-    schorzenie określane mianem hiperhomocysteinemii;

•    jeśli pacjentka pali 15 lub więcej papierosów w ciągu doby i ma przynajmniej 35 lat;

•    jeśli pacjentka ma lub niedawno przebyła ciężką chorobę wątroby;

•    jeśli pacjentka choruje na raka piersi albo wątroby;

•    jeśli pacjentka ma lub przebyła zapalenie trzustki;

•    jeśli pacjentka nie zaczęła miesiączkować (dziewczęta w wieku dojrzewania płciowego);

•    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występowała) pewna odmiana migreny zwana migreną z aurą.

Badania lekarskie

Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjentka musi przejść badanie lekarskie. Lekarz przeprowadzi wywiad chorobowy z wywiadem rodzinnym, a także zmierzy ciśnienie krwi. Inne badania, jak badanie piersi, przeprowadzone zostaną jednie u pacjentek, których to dotyczy lub które zgłoszą szczególne uwagi.

•    Regularne badania z udziałem lekarza lub pielęgniarki zajmującej się kwestiami planowania rodziny będą się zazwyczaj odbywać przy okazji wypisywania kolejnej recepty na lek.

•    Pacjentka powinna regularnie wykonywać badanie cytologiczne (wymaz z szyjki macicy).

•    Dodatkowo, każdego miesiąca powinna badać piersi i brodawki sutkowe, a gdy zauważy lub wyczuje coś nietypowego, np. guzki lub zagłębienie w skórze, powinna powiadomić o tym lekarza.

•    Przed wykonaniem badania krwi należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku, ponieważ może on wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

•    W przypadku zaplanowanej operacji pacjentka powinna poinformować o niej lekarza, gdyż przyjmowanie leku należy zakończyć na około 4-6 tygodni przed operacją. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka powstania zakrzepu. Lekarz poinformuje pacjentkę, kiedy będzie można wznowić przyjmowanie leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Elin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy pilnie uzyskać pomoc lekarską

- jeśli pacjentka zauważy u siebie możliwe objawy zakrzepu krwi, które mogą oznaczać utworzenie się zakrzepu krwi w kończynie dolnej (zakrzepica żył głębokich), utworzenie się zakrzepu krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar mózgu - patrz punkt zatytułowany „Zakrzepy krwi” poniżej.

Opis objawów tych poważnych działań niepożądanych - patrz „Jak rozpoznać zakrzep krwi”.


Jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z poniższych stanów lub schorzeń, wówczas powinna ona o tym powiedzieć lekarzowi.

Jeśli w okresie stosowania leku Elin dojdzie do pojawienia się któregokolwiek z poniższych stanów bądź do jego zaostrzenia się, to również wówczas należy powiadomić o tym lekarza.

•    starszy wiek;

•    duża nadwaga (waga na poziomie 90    kg lub    więcej);

•    palenie papierosów;

•    zakrzepica w wywiadzie chorobowym, w tym w wywiadzie wśród najbliższej rodziny;

•    nadciśnienie tętnicze lub wzrost ciśnienia krwi;

•    długotrwałe przebywanie w pozycji leżącej z powodu przebycia poważnej operacji chirurgicznej, urazu lub choroby;

•    nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków), choroba zastawkowa serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego lub udar w młodym wieku wśród członków najbliższej rodziny;

•    choroba krwi (porfiria);

•    utrata słuchu;

•    cukrzyca;

•    kamica żółciowa;

•    choroby wątroby, przebiegające z zażółceniem skóry i oczu (żółtaczka);

•    choroba układu nerwowego polegająca na wykonywaniu mimowolnych ruchów ciała (pląsawica Sydenhama);

•    choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);

•    toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny);

•    zespół hemolityczno-mocznicowy (rodzaj zaburzenia krzepnięcia krwi powodującego niewydolność nerek);

•    niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczna choroba krwinek czerwonych);

•    podwyższony poziom określonych substancji tłuszczowych we krwi (hipertriglicerydemia) u pacjentki lub u kogokolwiek z jej rodziny.

Hipertriglicerydemia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na zapalenie trzustki;

•    konieczność wykonania zabiegu operacyjnego lub długotrwałe pozostawanie w unieruchomieniu - patrz punkt 2, „Zakrzepy krwi”;

•    niedawne urodzenie dziecka - w tym przypadku pacjentka jest narażona na zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów krwi. Pacjentka powinna spytać się lekarza, jak szybko po porodzie może rozpocząć stosowanie leku Elin.

•    zapalenie żył położonych bezpośrednio pod skórą (zapalenie żył powierzchownych);

•    żylaki kończyn dolnych;

•    pęcherzykowata wysypka skórna w czasie ciąży (opryszczka ciężarnych);

•    plamy skórne w czasie ciąży: żółtobrązowe plamy lub punkty, szczególnie w obrębie twarzy (ostuda);

•    depresja;

•    aktualny lub przebyty rak piersi wśród osób z najbliższej rodziny;

•    padaczka;

•    dziedziczny    obrzęk naczynioruchowy - leki zawierające estrogeny mogą powodować

lub nasilać objawy choroby. Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, gdy pojawią się objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła albo trudności w połykaniu czy pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu.

•    migrena;

•    podejrzenie    ciąży.

W przypadku wątpliwości związanych z powyższymi dolegliwościami przed zastosowaniem

leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak Elin, zwiększa

ryzyko utworzenia się zakrzepu krwi w porównaniu z niestosowaniem tych środków. W

rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynia krwionośne, powodując poważne problemy zdrowotne.

Do rozwoju zakrzepów krwi może dochodzić:

•    w żyłach (wówczas mówimy o zakrzepicy żylnej lub żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, czyli ŻChZZ);

•    w tętnicach (wówczas mówimy o zakrzepicy tętniczej lub tętniczej chorobie zakrzepowo-zatorowej).

Powrót do zdrowia po zakrzepach krwi nie zawsze jest całkowity. W rzadkich przypadkach konsekwencje mogą być długotrwałe, a w bardzo rzadkich zaburzenie to może zakończyć się śmiercią.

Należy jednak pamiętać, że ogólne ryzyko rozwoju szkodliwego zakrzepu krwi z powodu stosowania leku Elin jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ ZAKRZEP KRWI

Należy pilnie uzyskać pomoc lekarską, jeśli stwierdzi się obecność któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów.

Czy u pacjentki występują którekolwiek z poniższych objawów?

Jakie schorzenie może to być?

•    obrzęk jednej kończyny dolnej lub obrzęk wzdłuż przebiegu żyły w obrębie kończyny dolnej lub stopy, szczególnie jeśli towarzyszy mu:

•    ból lub bolesność uciskowa w obrębie kończyny dolnej, przy czym objawy te mogą się ujawniać tylko podczas przebywania w pozycji stojącej bądź podczas chodzenia

•    zwiększona temperatura kończyny dolnej

•    zmiana zabarwienia skóry w obrębie kończyny dolnej, np. zblednięcie, zaczerwienienie lub posinienie

Zakrzepica żył głębokich

•    nagłe pojawienie się duszności o niewyjaśnionej przyczynie bądź przyspieszonego oddechu

•    nagły kaszel bez oczywistej przyczyny, któremu może towarzyszyć odkrztuszanie krwi;

•    ostry ból w klatce piersiowej, który może się nasilać przy głębokim oddychaniu;

•    nasilone uczucie zbliżającego się omdlenia lub nasilone zawroty głowy;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca

•    nasilony ból brzucha;

Jeśli pacjentka nie ma pewności, powinna porozmawiać

Zatorowość płucna

z lekarzem, ndyż niektóre z tych objawów, np. kaszel

czy duszność, mona zostać pomylone z łanodniejszymi

schorzeniami, np. z infekcją drón oddechowych (np.

przeziębieniem).

Objawy najczęściej dotyczące jednego oka:

•    nagła utrata wzroku

•    bezbolesne nieostre widzenia, które może postępować

Zakrzepica naczyń żylnych siatkówki

(zakrzep krwi w oku)

do utraty wzroku

•    ból w klatce piersiowej, dyskomfort w klatce piersiowej, uczucie ściskania w klatce piersiowej, uczucie nacisku na klatkę piersiową

•    uczucie ściskania lub wypełnienia w klatce piersiowej, w obrębie kończyny górnej lub poniżej mostka;

•    uczucie przepełnienia, niestrawności lub dławienia się;

•    dyskomfort w górnej części tułowia promieniujący do pleców, żuchwy, gardła, kończyny górnej i żołądka;

•    poty, nudności, wymioty lub zawroty głowy;

•    nasilone uczucie osłabienia, lęk lub duszność;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca

Zawał serca

•    nagłe osłabienie siły mięśniowej lub zdrętwienie w obrębie twarzy, kończyny górnej lub kończyny dolnej, szczególnie jeśli jednostronne;

•    nagła dezorientacja, zaburzenia mowy lub zaburzenia rozumienia pisma lub mowy;

•    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obu oczach;

•    nagłe zaburzenia chodu, zawroty głowy, zaburzenia równowagi lub koordynacji ruchowej;

•    nagły nasilony lub długotrwały ból głowy bez wyraźnej przyczyny;

•    utrata przytomności lub omdlenie z towarzyszącym napadem drgawek lub bez towarzyszącego napadu drgawek.

Udar mózgu

Czasem objawy udaru mózgu mogą być krótkotrwałe i kończyć się prawie natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jednak nawet wówczas pacjentka powinna pilnie uzyskać pomoc lekarską, bowiem może być ona narażona na ryzyko wystąpienia kolejnego udaru mózgu.

•    obrzęk i nieznaczne zsinienie kończyny;

•    nasilony ból brzucha (tzw. ostry brzuch)

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co się może zdarzyć, jeśli w żyle utworzy się zakrzep krwi?

•    Ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się zwiększone ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Do tych działań niepożądanych dochodzi jednak rzadko. Najczęściej dochodzi do nich w pierwszym roku stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

•    Jeśli do utworzenia się zakrzepu krwi dojdzie w kończynie dolnej lub stopie, może to doprowadzić do zakrzepicy żył głębokich.

•    Jeśli zakrzep ten zacznie się przemieszczać i utknie w płucu, może to doprowadzić do zatorowości płucnej.

•    W bardzo rzadkich przypadkach do utworzenia się zakrzepu krwi może dojść w żyle innego narządu, np. oka (zakrzepica naczyń żylnych siatkówki).

Kiedy ryzyko powstania zakrzepu krwi w żyle jest największe?

Ryzyko utworzenia się zakrzepu krwi w żyle jest największe w pierwszym roku stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego po raz pierwszy. Ryzyko może być większe również wówczas, gdy pacjentka wznowi przyjmowanie złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (tego samego lub innego) po przerwie trwającej 4 tygodnie lub dłużej.

Po pierwszym roku stosowania ryzyko jest mniejsze, jednak zawsze jest ono nieznacznie większe niż w przypadku niestosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyj nych.

Po odstawieniu leku Elin ryzyko powstania zakrzepu krwi ulega normalizacji w ciągu kilku tygodni.

Jakie jest ryzyko powstania zakrzepu krwi?

Ryzyko to uzależnione jest od naturalnego ryzyka ŻChZZ u danej pacjentki oraz rodzaju stosowanego przez nią złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Ogólne ryzyko powstania zakrzepu krwi w kończynie dolnej (zakrzepica żył głębokich) lub płucu (zatorowość płucna) w przypadku stosowania leku Elin jest niewielkie.

•    Wśród 10 000 kobiet niestosujących żadnego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego i niebędących w ciąży zakrzepy krwi mogą pojawić się u około 2 kobiet w ciągu jednego roku.

•    Wśród 10 000 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel albo noretysteron, albo norgestymat, np. Elin, zakrzepy krwi mogą pojawić się u około 5-7 kobiet w ciągu jednego roku.

•    Ryzyko powstania zakrzepu krwi będzie zależało od przeszłości medycznej danej pacjentki (patrz niżej „Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepu krwi”).

Ryzyko powstania zakrzepu krwi w okresie jednego roku

Kobiety niestosujące złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/pierścieni antykoncepcyjnych i niebędące w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretysteron albo norgestymat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Elin

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepu krwi w żyle

Ryzyko powstania zakrzepu krwi w przypadku stosowania leku Elin jest niewielkie, choć

pewne okoliczności będą powodowały zwiększenie tego ryzyka. Ryzyko jest większe:

•    jeśli pacjentka ma nadwagę (wskaźnik masy ciała (czyli BMI) przekracza u niej 30 kg/ m2);

•    jeśli u kogokolwiek z najbliższych krewnych pacjentki kiedykolwiek w przeszłości wystąpił w młodym wieku (np. poniżej wieku 50 lat) zakrzep w naczyniu krwionośnym kończyny dolnej, płuc lub innego narządu. Może to oznaczać, że pacjentka cierpi na wrodzone zaburzenie krzepnięcia krwi;

•    jeśli u pacjentki istnieje konieczność wykonania zabiegu operacyjnego lub jeśli pacjentka pozostaje długotrwale pozostaje unieruchomiona z powodu urazu lub choroby, bądź jeśli pacjentka ma kończynę dolną w gipsie. Może zaistnieć konieczność przerwania stosowania leku Elin na kilka tygodni przed planowanym zabiegiem operacyjnym oraz na czas zmniejszonej mobilności. Jeśli pacjentka będzie musiała przerwać stosowanie leku Elin, powinna się wówczas spytać lekarza, kiedy będzie mogła wznowić jego stosowanie.

•    wraz z wiekiem (szczególnie w wieku powyżej 35 lat);

•    jeśli kobieta urodziła dziecko w ostatnich kilku tygodniach.

Ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi jest tym wyższe, im więcej u danej pacjentki stwierdza się schorzeń.

Podróż samolotem (trwająca ponad 4 godziny) może tymczasowo zwiększyć ryzyko powstania zakrzepu krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występują którekolwiek z wymienionych czynników ryzyka.

Jeśli u pacjentki występuje którakolwiek z opisanych sytuacji, wówczas powinna ona powiedzieć o tym lekarzowi, nawet jeśli nie ma całkowitej pewności. Lekarz może uznać, iż konieczne jest przerwanie stosowania leku Elin.

Jeśli w trakcie stosowania przez pacjentkę leku Elin zajdą zmiany w zakresie wymienionych wyżej okoliczności, np. jeśli u kogoś z bliskiej rodziny pacjentki dojdzie do rozwoju zakrzepicy z niewiadomego powodu lub jeśli pacjentka znacznie przybierze na wadze.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co się może zdarzyć, jeśli w tętnicy utworzy się zakrzep krwi?

Podobnie jak w przypadku żył, utworzenie się zakrzepu krwi w tętnicy może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Przykładem tych problemów zdrowotnych może być zawał serca lub udar mózgu.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepu krwi w tętnicy

Należy pamiętać, że ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu w przypadku stosowania leku Elin jest bardzo niewielkie, lecz może się zwiększać:

•    z wiekiem (powyżej 35. roku życia);

   jeśli pacjentka pali. Kobiety stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, np. Elin, powinny rzucić palenie. Jeśli pacjentka nie jest w stanie rzucić palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może jej zalecić stosowanie środków antykoncepcyjnych innego rodzaju;

•    jeśli pacjentka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka cierpi na nadciśnienie tętnicze;

•    jeśli u kogokolwiek z najbliższej rodziny pacjentki kiedykolwiek w przeszłości wystąpił zawał serca lub udar mózgu w młodym wieku (w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może być również narażona na zwiększone ryzyko zawału serca lub udaru mózgu;

•    jeśli u pacjentki lub u kogokolwiek z jej najbliższych krewnych stwierdza się lub kiedykolwiek w przeszłości stwierdzono podwyższony poziom we krwi substancji tłuszczowych (zwanych cholesterolem i triglicerydami);

•    jeśli pacjentka cierpi na migreny, szczególnie migreny z aurą;

•    jeśli pacjentka ma problemy z sercem (wadę zastawkową, rodzaj zaburzeń rytmu serca zwany migotaniem przedsionków);

•    jeśli pacj entka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jedno z wymienionych schorzeń lub jeśli którekolwiek z nich jest szczególnie mocno nasilone, wówczas ryzyko rozwoju zakrzepu krwi może być jeszcze bardziej podwyższone.

Jeśli w trakcie stosowania przez pacjentkę leku Elin zajdą zmiany w zakresie wymienionych wyżej okoliczności, np. jeśli pacjentka zacznie palić, jeśli u kogoś z bliskiej rodziny pacjentki dojdzie do rozwoju zakrzepicy z niewiadomego powodu lub jeśli pacjentka znacznie przybierze na wadze.

Lek Elin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to także leków wydawanych bez recepty, takich jak leki ziołowe.

Niektóre rodzaje leków i preparatów ziołowych mogą zakłócać prawidłowe działanie leku Elin, co może skutkować zajściem w ciążę.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

•    leków na zakażenie HIV (takich, jak rytonawir, newirapina);

•    antybiotyków (jak ryfampicyna i gryzeofulwina);

•    leków na padaczkę (jak topiramat, sól sodowa fenytoiny, karbamazepina, prymidon, okskarbamazepina i felbamat);

•    leków na wysokie ciśnienie w naczyniach płucnych (bozentan);

•    leków na nadmierną senność w ciągu dnia (modafinil);

•    leków na zrelaksowanie i trudności w zasypianiu (leki uspokajające takie, jak barbiturany);

•    ziele dziurawca - preparatu ziołowego stosowanego w leczeniu depresji.

Lek może także wpływać na działanie innych leków, jak np.:

•    cyklosporyna (stosowana w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu, leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i niektórych chorób skóry);

•    lamotrygina (leczenie padaczki);

•    prednizolon (lek kortykosteroidowy zmniejszający stan zapalny);

•    teofilina (leczenie astmy, zapalenia oskrzeli i rozedmy).

Jeśli pacjentka przyjmuje którykolwiek z powyższych produktów leczniczych, to przed rozpoczęciem przyjmowania leku Elin powinna zwrócić się do lekarza, który może zmodyfikować ich dawkowanie.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne a rak

Rak piersi

Rak piersi rozpoznawany jest częściej u kobiet, które przyjmują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Z drugiej strony możliwe jest, że złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nie są przyczyną zwiększenia liczby kobiet chorych na raka piersi. Prawdopodobne jest bowiem, że kobiety przyjmujące takie środki, częściej przechodzą badania lekarskie, co oznacza większe prawdopodobieństwo rozpoznania nowotworu. Zwiększone ryzyko stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych, hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Po upływie 10 lat ryzyko zachorowania jest takie samo, jak w przypadku kobiet, które nigdy nie stosowały złożonych hormonalnych środków antykoncepcyj nych.

Rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest także rozpoznawany częściej u kobiet, które przyjmują złożone, hormonalne środki antykoncepcyjne. Jednakże powodem tego mogą być inne przyczyny takie, jak większa liczba partnerów seksualnych oraz choroby przenoszone drogą płciową.

Rak wątroby

W rzadkich przypadkach u kobiet przyjmujących złożone, hormonalne środki antykoncepcyjne stwierdzano guzy wątroby, które nie były jednak rakiem. Jeszcze rzadziej stwierdzano guzy wątroby będące rakiem. Mogą wtedy one powodować krwawienie wewnętrzne z towarzyszącym, silnym bólem w okolicy jamy brzusznej.

W przypadku zaobserwowania powyższych objawów należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Lek Elin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Jedzenie ani picie nie powinno wpływać na sposób działania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży. W przypadku podejrzenia ciąży podczas przyjmowania leku przed podjęciem decyzji o zaprzestaniu jego przyjmowania, pacjentka powinna wykonać test ciążowy, aby potwierdzić ciążę.

Pacjentkom karmiącym piersią lekarz lub pielęgniarka może odradzić przyjmowanie leku i zalecić inną metodę antykoncepcji. Przyjmowanie leku w okresie karmienia piersią nie zapobiega zajściu w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Elin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Choroby przenoszone drogą płciową

Lek nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową takimi, jak zakażenie chlamydią czy HIV. Jedyną ochroną jest stosowanie prezerwatyw.

Lek zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Elin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować codziennie przez 21 dni

Lek dostarczany jest w blistrze zawierającym 21 tabletek, z których każdą oznaczono nazwą dnia tygodnia.

Tabletkę należy przyjmować codziennie o tej samej porze.

Przyjmowanie należy rozpocząć od tabletki na przypadający dzień tygodnia.

Kolejne tabletki należy przyjmować zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze. Każdego dnia należy przyjmować jedną tabletkę.

Tabletkę połykać w całości, w razie potrzeby popijając wodą. Tabletki nie należy żuć. Siedmiodniowy (7) okres przerwy w przyjmowaniu tabletek

Po przyjęciu wszystkich 21 tabletek z blistra przez 7 dni nie należy stosować tabletek. Jeśli pacjentka przyjmie ostatnią tabletkę z opakowania w piątek, kolejną tabletkę z nowego opakowania przyjmie w sobotę przyszłego tygodnia.

W ciągu kilku dni od przyjęcia ostatniej tabletki z blistra można się spodziewać krwawienia z odstawienia przypominającego miesiączkę. Krwawienie może utrzymywać się do momentu rozpoczęcia przyjmowania tabletek z kolejnego blistra.

W okresie siedmiodniowej (7) przerwy w przyjmowaniu tabletek nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że tabletki były przyjmowane prawidłowo i że przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra rozpocznie się o czasie.

Rozpoczęcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania

Po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek leku należy wznowić ich przyjmowanie z kolejnego opakowania, nawet gdy krwawienie nadal się utrzymuje. Tabletki z nowego opakowania należy zacząć przyjmować o czasie.

O ile lek jest przyjmowany prawidłowo, rozpoczęcie przyjmowania tabletek z nowego opakowania będzie zawsze przypadać na ten sam dzień tygodnia.

Gdy w poprzednim miesiącu nie stosowano antykoncepcji hormonalnej

Przyjmowanie leku należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (pierwszy dzień miesiączki). Jeżeli lek zostanie przyjęty w pierwszym dniu miesiączki, ochrona przed zajściem w ciążę będzie natychmiastowa. Przyjmowanie leku można także rozpocząć w 2.-5. dniu cyklu, jednak wówczas przez pierwszych 7 dni należy stosować dodatkowe zabezpieczenie, np. w postaci prezerwatywy.

Zmiana ze złożonego, hormonalnego środka antykoncepcyjnego albo złożonego, antykoncepcyjnego krążka dopochwowego albo plastra antykoncepcyjnego

Przyjmowanie leku najlepiej rozpocząć w dniu po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej (zawierającej substancje czynne) uprzednio stosowanego leku, ale najpóźniej w dniu po zakończeniu przerwy w przyjmowaniu uprzedniego leku (albo dzień po ostatnim przyjęciu tabletki zawierającej placebo). W przypadku przejścia z antykoncepcyjnego krążka dopochwowego albo plastra antykoncepcyjnego należy postępować według zaleceń lekarza.

Zmiana z metody zawierającej wyłącznie progestagen (minipigułka, wstrzyknięcie, implant lub wewnątrzmaciczny system antykoncepcyjny wydzielający progestagen)

Pacjentka można każdego dnia przejść z minipigułki na lek (z implantu lub systemu wewnątrzmacicznego w dniu ich usunięcia, z leku podawanego w postaci iniekcji - w dniu przypadającym na kolejne podanie), jednak we wszystkich przypadkach przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy stosować dodatkowe zabezpieczenie, np. w postaci prezerwatywy.

Po poronieniu

Należy stosować się do zaleceń lekarza.

Po urodzeniu dziecka

Przyjmowanie leku można rozpocząć pomiędzy 21. a 28. dniem po porodzie. Jeśli przyjmowanie leku rozpocznie się po 28. dniu, przez pierwsze 7 dni stosowania leku należy stosować tzw. metodę barierową, np. prezerwatywę.

Jeżeli po porodzie doszło do stosunku przed wznowieniem przyjmowania leku, pacjentka powinna sprawdzić, czy nie jest w ciąży lub poczekać do następnej miesiączki.

Pacjentki karmiące piersią, które chcą wznowić przyjmowanie leku po urodzeniu dziecka

Patrz punkt Karmienie piersią na stronie 2.

W przypadku wątpliwości co do terminu rozpoczęcia przyjmowania leku należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku Elin

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki nie przekroczy 12 godzin, stopień ochrony przed ciążą pozostanie niezmienny. Tabletkę należy wtedy przyjąć możliwie jak najszybciej, a kolejne dawki należy przyjąć o zwykłej porze.

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki przekroczy 12 godzin, stopień ochrony przed ciążą może się zmniejszyć. Im większa liczba pominiętych tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

Ryzyko niepełnej ochrony przed zajściem w ciążę jest największe, jeśli pacjentka zapomni o przyjęciu tabletki znajdującej się na początku lub na końcu blistra. Z tego względu należy przestrzegać przedstawionych zasad (patrz wykres na stronie 8).

Opóźnione przyjęcie więcej niż jednej tabletki z opakowania

Należy zwrócić się do lekarza.

Opóźnione przyjęcie jednej tabletki w tygodniu 1.

Pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kontynuować przyjmowanie tabletek o stałych porach i przez kolejnych 7 dni stosować dodatkowe środki ostrożności, np. prezerwatywę. Jeżeli w tygodniu poprzedzającym opóźnione przyjęcie tabletki doszło do stosunku płciowego, pacjentka może być w ciąży. W takim wypadku należy zwrócić się do lekarza.

Opóźnione przyjęcie jednej tabletki w tygodniu 2.

Pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kontynuować przyjmowanie tabletek o stałych porach. Ochrona przed zajściem w ciążę jest niezmienna i nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności.

Opóźnione przyjęcie jednej tabletki w tygodniu 3.

Istnieją dwie możliwości:

1.    Pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kontynuować przyjmowanie tabletek o stałych porach. Zamiast przerwy w przyjmowaniu tabletek rozpocząć kolejne opakowanie. Najprawdopodobniej pod koniec przyjmowania tabletek z drugiego opakowania wystąpi miesiączka, jednakże nawet w trakcie przyjmowania tabletek z drugiego opakowania może pojawić się lekkie krwawienie lub krwawienie przypominające miesiączkę.

2.    Można także przestać przyjmować tabletki z opakowania i bezpośrednio przejść do 7-dniowego okresu przerwy (należy zapisać dzień pominięcia tabletki). Jeżeli pacjentka chce rozpocząć nowe opakowanie w stałym dniu, przerwa w przyjmowaniu tabletek powinna być krótsza niż 7 dni.

Zastosowanie się do jednego z dwóch powyższych zaleceń pozwoli zapobiec zajściu w ciążę.

W przypadku pominięcia jakiejkolwiek tabletki z opakowania i braku krwawienia w ciągu pierwszych dni przerwy w przyjmowaniu tabletek zachodzi możliwość zajścia w ciążę.

W takiej sytuacji przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania należy zwrócić się do lekarza.

Jeżeli przyjmowanie tabletek z nowego opakowania opóźni się lub przerwa w przyjmowaniu tabletek przekroczy 8 dni, pacjentka nie będzie chroniona przed zajściem w ciążę. Jeśli w ciągu ostatnich siedmiu dni doszło do stosunku płciowego, należy zasięgnąć porady lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. Prawdopodobnie należy rozważyć zastosowanie środka antykoncepcyjnego po stosunku. Należy także przez siedem dni stosować dodatkowe środki antykoncepcyj ne.

Utrata tabletki

W przypadku utraty tabletki należy przyjąć tabletkę z zapasowego opakowania. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek z obecnego opakowania. Zapasowe opakowanie można zatrzymać na wypadek utraty kolejnych tabletek.

Postępowanie w przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki

Jeżeli wymioty lub ciężka biegunka wystąpią w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, substancje czynne zawarte w pigułce mogą nie zostać w całości wchłonięte przez organizm. Sposób postępowania jest podobny, jak w przypadku pominięcia tabletki. Po wymiotach lub biegunce należy jak najszybciej przyjąć kolejną tabletkę z opakowania zapasowego. Gdy to możliwe, tabletkę należy przyjąć w ciągu 12 godzin od zwykłej pory ich przyjmowania. W przypadkach, gdy jest to niemożliwe lub upłynęło ponad 12 godzin, należy postępować według zaleceń przedstawionych w części Pominięcie przyjęcia leku.

Brak krwawienia

Od czasu do czasu krwawienie z odstawienia może nie wystąpić. Może to oznaczać ciążę, która jednak jest mało prawdopodobna, jeśli tabletki są przyjmowane prawidłowo. Kolejne opakowanie należy rozpocząć o zwykłym czasie. Jeżeli istnieje podejrzenie ciąży (np. w wyniku pominięcia tabletek lub przyjmowania innych leków) lub jeśli nie pojawi się drugie krwawienie, należy wykonać test ciążowy.

W przypadku ciąży należy przerwać przyjmowanie leku i zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Elin

Choć ryzyko uszczerbku na zdrowiu spowodowane przyjęciem więcej niż jednej tabletki jest mało prawdopodobne, to pacjentka może odczuwać nudności, wymiotować lub krwawić z dróg rodnych. W przypadku któregoś z powyższych objawów należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli pacjentka chce opóźnić miesiączkę

Jeżeli pacjentka chce opóźnić miesiączkę, powinna skończyć przyjmowanie tabletek z obecnego opakowania. Kolejne opakowanie powinna zaś rozpocząć następnego dnia, bez robienia przerwy. Kontynuować przyjmowanie tabletek jak zwykle.

W dni przyjmowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić nieoczekiwane krwawienie albo plamienie, jednak nie jest ono powodem do niepokoju. Przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowanie należy rozpocząć po zwyczajowej, 7-dniowej przerwie, nawet jeśli krwawienie lub plamienie utrzymuje się nadal.

Decyzja o zajściu w ciążę

W przypadku planowania ciąży po odstawieniu leku najlepiej stosować inną metodę antykoncepcji do momentu wystąpienia naturalnej miesiączki, gdyż na jej podstawie lekarz ustala termin porodu. Jednakże nie istnieje ryzyko dla pacjentki, ani jej dziecka, jeśli do zapłodnienia dojdzie od razu.

Przerwanie przyjmowania leku Elin

Po odstawieniu leku może wystąpić nieregularne albo niewielkie krwawienie lub jego brak. Dzieje się tak zazwyczaj podczas pierwszych 3 miesięcy, a w szczególności, jeśli pacjentka przed rozpoczęciem stosowania leku miesiączkowała nieregularnie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u dziewcząt w okresie dojrzewania, które jeszcze nie miesiączkują.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli u pacjentki wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane, szczególnie zaś jeśli działanie to będzie nasilone lub uporczywe, bądź jeśli u pacjentki zajdzie jakakolwiek zmiana w stanie zdrowia, która jej zdaniem mogła zostać spowodowana przez stosowanie leku Elin, wówczas pacjentka powinna porozmawiać z lekarzem.

Wszystkie kobiety stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne narażone są na zwiększone ryzyko zakrzepów krwi w żyłach [żylna choroba zatorowo-zakrzepowa (ŻChZZ)] oraz zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa). Więcej szczegółowych informacji na temat różnych zagrożeń związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych - patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elin”.

• szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, np.:

o w kończynie dolnej lub stopie (tzn. zakrzepica żył głębokich), o w płucu (tzn. zatorowość płucna), o zawał serca, o udar mózgu,

o miniudar mózgu, czyli przemijające objawy przypominające udar mózgu określane mianem przemijającego napadu niedokrwienia mózgu (TIA, ang. transient ischaemic attack),

o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelitach, nerkach lub oku.

Prawdopodobieństwo utworzenia się zakrzepu krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne schorzenia zwiększające ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat schorzeń, które zwiększają ryzyko utworzenia się zakrzepu krwi oraz na temat objawów zakrzepu krwi).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, które według pacjentki mają związek z lekiem, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Bardzo często - mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentek:

•    bóle głowy (w przypadku silnych, nietypowych lub długotrwałych bólów głowy należy natychmiast zwrócić się do lekarza);

•    rozstrój żołądka;

•    nudności;

•    wymioty;

•    biegunka;

•    bolesne miesiączkowanie;

•    krwawienia maciczne niezwiązane z cyklem miesiączkowym.

Często - mogą występować u 1 na 10 pacjentek:

•    zakażenia dróg moczowych (ból w trakcie oddawania moczu);

•    zakażenia pochwy takie, jak zakażenia grzybicze;

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwość);

•    zatrzymanie płynów w organizmie;

•    depresja;

•    zmiany nastroju;

•    uczucie nerwowości;

•    zawroty głowy;

•    trudności w zasypianiu (bezsenność);

•    migrena (jeżeli wystąpi pierwsza migrena lub będzie przebiegać silniej niż zazwyczaj, należy natychmiast zwrócić się do lekarza);

•    ból żołądka i jelit;

•    wzdęcia;

•    obrzęki;

•    stany osłabienia;

•    zaparcie;

•    wiatry;

•    trądzik;

•    wysypka;

•    skurcze mięśni;

•    ból kończyn dolnych i górnych;

•    ból pleców;

•    upławy;

•    brak miesiączki;

•    bolesność piersi;

•    ból w klatce piersiowej;

•    obrzęk dłoni, kostek lub stóp;

•    zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często - mogą występować u 1 na 100 pacjentek:

•    nieprawidłowe komórki w szyjce macicy (wykryte w badaniu cytologicznym);

•    zaburzenia łaknienia;

•    wahania masy ciała;

•    uczucie mrowienia albo drętwienia;

•    zaburzenia widzenia;

•    suchość oczu;

•    kołatanie serca;

•    powstawanie zakrzepów (zakrzepica);

•    wysokie ciśnienie krwi;

•    uderzenia gorąca;

•    wypadanie włosów (łysienie);

•    nadmierny owłosienie (hirsutyzm);

•    pokrzywka;

•    świąd skóry;

•    zaczerwienienie skóry;

•    zmiana koloru skóry;

•    bóle mięśniowe;

•    zaburzenia związane z piersiami takie, jak:

o    pełniejsze piersi,

o    wydzielanie płynu z brodawek sutkowych.

•    torbiele jajników (mogą powodować ból i powiększenie brzucha oraz zaburzenia miesiączkowania);

•    suchość pochwy;

•    zaburzenia libido;

•    omdlenie;

•    duszność;

Rzadko - mogą występować u 1 na 1000 pacjentek:

•    zmiany łaknienia;

•    zmniejszenie popędu płciowego;

•    zawroty głowy, uczucie wirowania;

•    przyspieszone bicie serca;

•    zapalenie trzustki, które powoduje silny ból w jamie brzusznej i plecach;

•    zapalenie wątroby;

Objawy ciężkiej niewydolności wątroby to:

o silny ból w górnej części jamy brzusznej; o żółta skóra lub oczy (żółtaczka).

•    wrażliwość na światło;

•    upławy;

•    torbiel piersi;

•    żylne zdarzenia zakrzepowe;

•    tętnicze zdarzenia zakrzepowe;

•    wzmożona potliwość.

Nieznana - częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych:

•    guzy piersi.

Objawy raka piersi to między innymi: o    zagłębienia w skórze;

o zmiany w obrębie brodawek sutkowych; o wszelkie widoczne lub wyczuwalne zgrubienia.

•    drgawki;

•    uczucie dyskomfortu podczas noszenia soczewek kontaktowych;

•    zakrzepy w naczyniach krwionośnych zaopatrujących gałkę oczną (zakrzepica naczyń siatkówki);

•    czerwone, bolesne, guzowate obrzmienia na kończynach dolnych (zakrzepica żył głębokich);

•    zakrzepy w płucach powodujące ból w klatce piersiowej i napady duszności (zatorowość płucna);

•    ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy);

•    czerwone guzki lub zgrubienia zazwyczaj widoczne na obu podudziach (rumień guzowaty);

•    poty nocne;

•    zmniejszenie ilości produkowanego pokarmu w okresie karmienia piersią;

•    gruczolaki wątroby;

•    ogniskowy rozrost guzkowy;

•    gruczolakowłókniak piersi;

•    dyslipidemia;

•    zdarzenie mózgowonaczyniowe;

•    zawał mięśnia sercowego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Elin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na blistrze i pudełku po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Elin

•    Substancjami czynnymi leku są norgestymat i etynyloestradiol.

Każda tabletka zawiera 250 mikrogramów norgestymatu oraz 35 mikrogramów etynyloestradiolu.

•    Pozostałe składniki to:

laktoza bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-25, all-rac-a-tokoferol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana (Starch 1500), magnezu stearynian, indygotyna, lak (E 132).

Jak wygląda lek Elin i co zawiera opakowanie

Lek Elin ma postać niebieskich, okrągłych, niepowlekanych tabletek o ściętych brzegach i średnicy 6,4 mm, z wytłoczonym numerem „146“ na jednej stronie i gładkich po drugiej.

Każde opakowanie zawiera 1, 3, 6 lub 13 blistrów po 21 tabletek.

Każde pudełko zawiera blistry pakowane oddzielnie w laminowaną torebkę aluminiową.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska

Wytwórca

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Wessling Hungary Kft,

Fóti út 56., Budapest, 1047,

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2014 r.

18

Elin

Charakterystyka Elin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Elin, 250 mikrogramów + 35 mikrogramów, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 250 mikrogramów norgestymatu oraz 35 mikrogramów etynyloestradiolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza.

Każda tabletka niepowlekana zawiera 89,357 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Niebieskie, okrągłe, niepowlekane tabletki o ściętych brzegach i średnicy 6,4 mm, z wytłoczonym numerem „146“ na jednej stronie i gładkie po drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doustny środek antykoncepcyjny.

Podejmując decyzję o przepisaniu kobiecie produktu leczniczego Elin należy wziąć pod uwagę aktualnie występujące u danej kobiety czynniki ryzyka, szczególnie czynniki ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), a także to, jak ryzyko ŻChZZ związane ze stosowaniem produktu leczniczego Elin przedstawia się na tle ryzyka związanego ze stosowaniem innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dziewcząt, które nie osiągnęły wieku dojrzałości płciowej - nie rozpoczęły miesiączkowania (patrz punkt 4.3).

Pacjentki dorosłe

Należy przyjmować codziennie jedną tabletkę, o stałej porze (najlepiej wieczorem) przez ciągły okres 21 dni, po którym następuje 7-dniowa przerwa w przyjmowaniu tabletek. Kolejne opakowanie należy rozpocząć po upływie 7-dniowej przerwy. W tym okresie nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych. W czasie przerwy w przyjmowaniu tabletek można spodziewać się krwawienia występującego zazwyczaj na początku 2. do 4. dnia po przyjęciu ostatniej tabletki.

Pacjentki w podeszłym wieku

Ten produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania u kobiet po menopauzie.

Sposób podawania Rozpoczęcie przyjmowania

Przyjmowanie tabletek rozpoczyna się 1. dnia naturalnego cyklu miesiączkowego pacjentki, czyli pierwszego dnia krwawienia.

Przejście z innego środka antykoncepcyjnego

Przejście ze złożonego, hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożone, doustne środki antykoncepcyjne, krążek dopochwowy albo system transdermalny)

Przyjmowanie produktu najlepiej rozpocząć w dniu po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej (zawierającej substancję czynną) uprzednio stosowanego złożonego, doustnego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu po zakończeniu zwykłej przerwy w przyjmowaniu poprzednich tabletek lub po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej placebo uprzednio stosowanego złożonego, doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku uprzedniego stosowania krążka dopochwowego lub systemu transdermalnego przyjmowanie produktu najlepiej rozpocząć w dniu ich usunięcia, ale najpóźniej w dniu, na który przypadałoby ich ponowne zaaplikowanie.

Przejście z metody zawierającej wyłącznie progestagen (minipigułka, wstrzyknięcie, implant lub wewnątrzmaciczny system antykoncepcyjny wydzielający progestagen)

Kobieta może każdego dnia przejść z minipigułki na produkt (z implantu lub systemu wewnątrzmacicznego w dniu ich usunięcia, z leku podawanego w postaci iniekcji - w dniu przypadającym na kolejne podanie), jednak we wszystkich przypadkach przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek powinno się zalecać stosowanie dodatkowej antykoncepcyjnej metody barierowej.

Podawanie produktu po porodzie

Po porodzie drogami natury podawanie doustnych środków antykoncepcyjnych niekarmiącym matkom można rozpocząć 21 dni po porodzie, o ile pacjentka w pełni się porusza i nie wystąpiły u niej powikłania poporodowe. Nie ma też konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli podawanie produktu rozpocznie się później niż 21 dni po porodzie, przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek konieczne jest stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Jeżeli po porodzie doszło do stosunku płciowego, należy się z wstrzymać z przyjmowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych do pierwszego dnia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Informacje dla kobiet karmiących piersią, patrz punkty 4.3, 4.4 oraz 4.6.

Stosowanie produktu po usunięciu ciąży lub poronieniu

Po usunięciu ciąży w pierwszym trymestrze

Stosowanie produktu można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub usunięciu ciąży w drugim trymestrze ciąży

Należy zalecać rozpoczęcie przyjmowania produktu w dniu 21. do 28. po porodzie lub usunięciu ciąży w drugim trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przez pierwszych 7 dni należy zalecać stosowanie dodatkowej metody barierowej. Jeżeli jednak kobieta odbyła już stosunek płciowy, to przed rozpoczęciem stosowania złożonego, doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę albo zaczekać do momentu wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Informacje dotyczące pacjentek karmiących piersią, patrz punkt 4.6.

Opóźnienie miesiączki

Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, kobieta powinna rozpocząć nowe opakowanie produktu w dniu po zakończeniu aktualnego opakowania, bez robienia przerwy w stosowaniu tabletek. Przyjmowanie tabletek należy kontynuować w zwyczajny sposób.

Podczas przyjmowania tabletek z drugiego opakowania u pacjentki może wystąpić niewielkie plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe, co nie zmniejsza jednak ochrony antykoncepcyjnej, o ile nie pominięto przyjęcia żadnych tabletek.

Kolejne opakowanie produktu należy rozpocząć po zwyczajnej, 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, nawet jeśli miesiączka nadal występuje.

Ograniczona skuteczność

Jeżeli produkt przyjmowany jest zgodnie z instrukcją stosowania, zajście w ciążę jest wysoce nieprawdopodobne. Jednakże skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych może się zmniejszyć w przypadku poniższych okoliczności:

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki nie przekroczy 12 godzin, stopień ochrony przed ciążą pozostanie niezmieniony. Kobieta powinna wtedy przyjąć tabletkę możliwie jak najszybciej, a kolejne dawki powinna przyjąć o zwykłej porze.

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki przekroczy 12 godzin, stopień ochrony przed ciążą może się zmniejszyć. W przypadku pominięcia przyjęcia tabletek należy kierować się następującymi, podstawowymi zasadami:

1.    Nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 4 dni.

2.    Należyte zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej wymaga nieprzerwanego przyjmowania tabletek przez 7 dni.

W związku z tym należy zalecać następujące postępowanie:

•    Dni 1.-7.

Pacjentka powinna przyjąć ostatnio pominiętą tabletkę możliwie jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Dodatkowo przez kolejnych 7 dni powinna stosować metodę barierową, np. prezerwatywę. Jeżeli w tygodniu poprzedzającym pominięcie przyjęcia tabletki doszło do stosunku płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej pominiętych tabletek, i im krótszy odstęp czasu do okresu przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

•    Dni 8.-14.

Pacjentka powinna przyjąć ostatnio pominiętą tabletkę możliwie jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. O ile kobieta przyjmowała tabletki prawidłowo przez okres 7 dni poprzedzających pierwsze pominięcie tabletki, nie ma konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych. Jeśli jednak kobieta pominęła więcej niż 1 tabletkę, powinno zalecać się stosowanie dodatkowych zabezpieczeń przez 7 dni.

•    Dni 15.-21.

Ryzyko zmniejszonej skuteczności jest nieuchronne z powodu zbliżającej się 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednakże zmniejszeniu ochrony antykoncepcyjnej można zapobiec dostosowując schemat przyjmowania tabletek. Jeśli kobieta zastosuje się do jednego z dwóch zaleceń, nie ma konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych, o ile przyjmowała tabletki prawidłowo przez okres 7 dni poprzedzający pierwsze pominięcie tabletki. W innym przypadku pacjentka powinna postępować według pierwszej z dwóch możliwości, a dodatkowo przez okres kolejnych 7 dni powinna stosować dodatkowe zabezpieczenia antykoncepcyjne.

1.    Pacj entka powinna przyj ąć ostatnio pominiętą tabletkę możliwie j ak naj szybciej, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Kolejne opakowanie należy rozpocząć zaraz po zakończeniu przyjmowania tabletek z ostatniego opakowania, to znaczy bez okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. W takim przypadku wystąpienie krwawienia z odstawienia jest mało prawdopodobne aż do zakończenia drugiego opakowania, jednak w czasie przyjmowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

2.    Można także przerwać przyjmowanie tabletek z obecnego opakowania. Wtedy kobieta powinna rozpocząć 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek, obejmującą dni, w których przyjęcie tabletek zostało pominięte, a następnie powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania.

Jeżeli kobieta pominie przyjęcie kilku tabletek i w następstwie nie wystąpi krwawienie z odstawienia podczas pierwszej, zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

W przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty lub biegunka), substancje czynne mogą nie wchłonąć się w całości, w związku z czym należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne. Jeżeli wymioty lub ciężka biegunka wystąpią w ciągu 34 godzin po przyjęciu tabletki, należy natychmiast przyjąć nową tabletkę (zapasową). Nową tabletkę, jeśli to możliwe, należy przyjąć nie później niż w ciągu 12 godzin od zwykłej pory ich przyjmowania. Po upływie ponad 12 godzin należy zastosować się do zalecenia dotyczącego postępowania w przypadku pominiętych tabletek, zawartego w punkcie 4.2 -Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek. Jeżeli kobieta nie chce zmienić zwykłego schematu przyjmowania tabletek, musi przyjąć dodatkową tabletkę(-i) z innego opakowania.

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w wymienionych poniżej stanach i schorzeniach.

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Obecność lub ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ).

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna ŻChZZ (podczas leczenia lekami przeciwzakrzepowymi) bądź przebyta (np. zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna).

o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta predyspozycja do żylnej choroby

zakrzepowo-zatorowej, np. oporność na APC (w tym obecność czynnika V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S. o Przebycie dużego zabiegu chirurgicznego połączonego z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).

o Duże ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z powodu współwystępowania kilku czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    Obecność lub ryzyko wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej.

o Tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa, przebyta tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa (np. zawał mięśnia sercowego) lub schorzenia zwiastujące wystąpienie tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. dławica piersiowa). o Choroba naczyń mózgowych - aktualny udar mózgu, przebyty udar mózgu lub schorzenia zwiastujące wystąpienie udaru mózgu [np. przemijający napad niedokrwienia mózgu (TIA, ang. transient ischaemic attack)]. o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta predyspozycja do tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciał antykardiolipinowych, antykoagulantu toczniowego).

o Dodatni wywiad w kierunku migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi.

o Duże ryzyko wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej z powodu współwystępowania kilku czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego poważnego czynnika ryzyka, takiego jak:

-    cukrzyca z objawami naczyniowymi,

-    ciężkie nadciśnienie,

-    ciężka dyslipoproteinemia.

•    Matki karmiące piersią w okresie krótszym niż 6 tygodni po porodzie.

•    Rak endometrium lub inny, rozpoznany estrogenozależny nowotwór.

•    Krwawienie z narządu rodnego o niewyjaśnionej etiologii.

•    Palenie 15 lub więcej papierosów na dobę u pacjentek w wieku powyżej 35 lat.

•    Ostra lub przewlekła choroba wątroby taka, jak zapalenie wątroby (wirusowe lub niewirusowe) lub ciężka postać marskości wątroby, lub występowanie tych chorób w wywiadzie przez okres przynajmniej 3 miesięcy po powrocie nieprawidłowych wartości prób czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych; gruczolaki wątroby lub nowotwory wątroby.

•    Rozpoznany lub podejrzewany rak piersi.

•    Zapalenie trzustki, także w wywiadzie, jeśli ma związek z ciężką hipertriglicerydemią.

•    Produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dziewcząt, które nie osiągnęły wieku dojrzałości płciowej - nie rozpoczęły miesiączkowania.

W przypadku pierwszego wystąpienia powyższych stanów podczas stosowania produktu leczniczego Elin wówczas jego stosowanie należy natychmiast przerwać.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia:

Jeśli u pacjentki występuje którykolwiek stan lub czynnik ryzyka, wówczas należy z nią omówić kwestię tego, czy stosowanie u niej produktu leczniczego Elin jest odpowiednie.

W przypadku nasilenia lub pojawienia się po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych schorzeń lub czynników ryzyka pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem, który ustali, czy istnieje konieczność przerwania stosowania produktu leczniczego Elin.

Ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych niesie ze sobą zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) w porównaniu z kobietami niestosującymi tych preparatów. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat (w tym Elin) lub noretysteron wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju ŻChZZ. Decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego Elin powinna zostać podjęta po przedyskutowaniu tej kwestii z pacjentką w celu upewnienia się, że pacjentka rozumie, na czym polega ryzyko ŻChZZ związane ze stosowaniem produktu leczniczego Elin, w jaki sposób aktualnie występujące u niej czynniki ryzyka wpływają na ryzyko wystąpienia ŻChZZ, oraz to, że ryzyko wystąpienia ŻChZZ jest większe w pierwszym roku stosowania omawianego produktu. Istnieją ponadto pewne dowody na to, że ryzyko to jest zwiększone, kiedy stosowanie złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego jest wznawiane po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie.

Wśród kobiet niestosujących złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i niebędących w ciąży u około 2 na 10 000 dochodzi do rozwoju ŻChZZ w ciągu jednego roku. Jednak u danej kobiety ryzyko to może być dużo wyższe, gdyż zależy ono również od istniejących u niej czynników ryzyka (patrz niżej).

Szacuje się, że u około 61 na 10 000 kobiet stosujących złożony hormonalny środek antykoncepcyjny zawierający lewonorgestrel dochodzi do rozwoju ŻChZZ w ciągu jednego roku.

Z aktualnie dostępnych danych wynika, że ryzyko rozwoju ŻChZZ w przypadku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających norgestymat jest podobne do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

Liczba przypadków ŻChZZ na rok jest mniejsza niż liczba przypadków ŻChZZ, jakiej należałoby się spodziewać u kobiet w ciąży lub kobiet w okresie połogu.

ŻChZZ może prowadzić do zgonu w 1-2% przypadków.

Liczba przypadków ŻChZZ na 10 000 kobiet w ciągu jednego roku

U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko opisuje się przypadki zakrzepicy w innych łożyskach naczyniowych, np. w obrębie naczyń żylnych i tętniczych wątroby, krezki, nerek, mózgu czy siatkówki.


Czynniki ryzyka ŻChZZ


Ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych w krążeniu żylnym u kobiet używających złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może ulegać znacznemu zwiększeniu w przypadku istnienia dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie zaś w przypadku ich współwystępowania (patrz tabela).

Stosowanie produktu leczniczego Elin jest przeciwwskazane u kobiet, u których współwystępuje kilka czynników ryzyka narażających je na zwiększone ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest że wypadkowe ryzyko jest większe aniżeli wynikałoby to z prostego zsumowania poszczególnych czynników ryzyka - w tym wypadku należy dokonać oceny całkowitego ryzyka ŻChZZ. Jeśli bilans korzyści i zagrożeń zostanie uznany za ujemny, wówczas złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego nie należy przepisywać (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka ŻChZZ

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała

powyżej

30 kg/m2).

W miarę wzrostu BMI ryzyko znacznie wzrasta.

Kwestia ta jest szczególnie istotna, jeśli z czynnikiem tym współwystępują inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie (w tym lot samolotem trwający dłużej niż 4 godziny), przebycie dużego zabiegu chirurgicznego, przebycie jakiegokolwiek zabiegu

W tych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów/tabletek/pierścieni antykoncepcyjnych (co najmniej cztery tygodnie przed zabiegiem w przypadku zabiegów planowych). Stosowanie

chirurgicznego w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, przebycie zabiegu neurochirurgicznego bądź doznanie jakiegokolwiek dużego urazu.

wymienionych środków antykoncepcyjnych można wznowić najwcześniej dwa tygodnie po całkowitym uruchomieniu pacjentki. W celu uniknięcia niezamierzonej ciąży należy stosować inną metodę antykoncepcji.

Uwaga! Tymczasowe unieruchomienie,

w tym lot samolotem trwający dłużej niż 4 godziny, może również stanowić czynnik ryzyka rozwoju ŻChZZ, szczególnie u kobiet ze współwystępującymi innymi czynnikami ryzyka.

Jeśli pacjentka z odpowiednio dużym wyprzedzeniem nie odstawiła produktu leczniczego Elin, wówczas można rozważyć włączenie leczenia antytrombotycznego.

Obciążenie rodzinne (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u brata, siostry lub rodzica, szczególnie we względnie młodym wieku (np. przed ukończeniem 50 lat).

W przypadku podejrzewania predyspozycji dziedzicznych pacjentkę powinno się skierować do specjalisty w celu uzyskania porady przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania jakiegokolwiek złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Inne schorzenia związane z ŻChZZ

Nowotwory złośliwe, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

Wiek

Zwłaszcza wiek powyżej 35 lat.

Zdania są podzielone co do ewentualnej roli żylaków kończyn dolnych i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych w przyczynianiu się do rozwoju lub progresji zakrzepicy naczyń żylnych.

Należy brać pod uwagę zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych w okresie ciąży i w 6-tygodniowym okresie połogu (informacje na temat „Wpływu na płodność, ciążę i laktację” - patrz punkt 4.6; patrz też wykres dotyczący ryzyka rozwoju ŻChZZ).

Objawy ŻChZZ (zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej)

W przypadku wystąpienia objawów kobieta powinna pilnie uzyskać pomoc lekarską i powiadomić lekarza, iż przyjmuje złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich mogą być następujące:

-    jednostronny obrzęk kończyny dolnej lub stopy bądź obrzęk na przebiegu żyły w obrębie kończyny dolnej;

-    ból lub bolesność uciskowa w obrębie kończyny dolnej, przy czym objawy te mogą się ujawniać tylko podczas przebywania w pozycji stojącej bądź podczas chodzenia;

-    zwiększona temperatura kończyny dolnej; zaczerwienienie lub przebarwienia skóry w obrębie kończyny dolnej.

Objawy zatorowości płucnej mogą być następujące:

-    nagłe pojawienie się duszności o niewyjaśnionej przyczynie bądź przyspieszonego oddechu;

-    nagłe pojawienie się kaszlu, któremu może towarzyszyć krwioplucie;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    nasilone uczucie zbliżającego się omdlenia lub nasilone zawroty głowy;

-    przyspieszona lub nieregularna akcja serca.

Niektóre z wymienionych objawów (np. duszność czy kaszel) są nieswoiste i mogą być błędnie zinterpretowane jako objawy częściej występujących lub lżejszych schorzeń (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy niedrożności naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk i nieznaczne zsinienie kończyny.

Jeśli niedrożność dotyczy naczyń w gałce ocznej, wówczas objawy mogą wahać się od bezbolesnego nieostrego widzenia do postępującej utraty wzroku. Czasem do utraty wzroku może dochodzić prawie natychmiast.

Ryzyko rozwoju tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej

W badaniach epidemiologicznych wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (zawału mięśnia sercowego) lub zwiększonym ryzykiem zdarzeń mózgowonaczyniowych (przemijającego napadu niedokrwienia mózgu, udaru mózgu). Tętnicze zdarzenia zakrzepowo-zatorowe mogą kończyć się zgonem.

Czynniki ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych bądź zdarzeń mózgowonaczyniowych u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, u których występują czynnik ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Elin jest przeciwwskazane u kobiet, u których występuje jeden poważny czynnik ryzyka lub u których współwystępuje kilka czynników ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej narażających je na zwiększone ryzyko zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest że wypadkowe ryzyko jest większe aniżeli wynikałoby to z prostego zsumowania poszczególnych czynników ryzyka - w tym wypadku należy dokonać oceny całkowitego ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli bilans korzyści i zagrożeń zostanie uznany za ujemny, wówczas złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego nie należy przepisywać (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynniki ryzyka

Uwaai

Zaawansowany wiek.

Zwłaszcza wiek powyżej 35 lat.

Palenie tytoniu

Kobietom należy zdecydowanie odradzać palenie tytoniu, jeśli noszą się one z zamiarem stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego. Kobietom w wieku powyżej 35 lat, które nie wyrażają chęci przerwania palenia, należy zdecydowanie zalecić stosowanie

innej metody antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2)

W miarę wzrostu BMI ryzyko znacznie wzrasta.

Szczególnie istotne u kobiet, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka

Obciążenie rodzinne (tętnicza choroba

zakrzepowo-zatorowa u brata, siostry lub rodzica, szczególnie we względnie młodym wieku, np. przed ukończeniem 50 lat).

W przypadku podejrzewania predyspozycji dziedzicznych pacjentkę powinno się skierować do specjalisty w celu uzyskania porady przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania jakiegokolwiek złożonego hormonalnego środka antykoncepcyj nego.

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (które może zwiastować wystąpienie zdarzenia mózgowonaczyniowego) może stanowić powód natychmiastowego odstawienia produktu

Inne choroby związane z naczyniowymi zdarzeniami niepożądanymi

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca i migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia i toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej

W przypadku wystąpienia objawów kobieta powinna pilnie uzyskać pomoc lekarską i powiadomić lekarza, iż przyjmuje złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zdarzenia mózgowo-naczyniowego mogą być następujące:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie siły mięśniowej w obrębie twarzy, kończyny górnej lub kończyny dolnej, szczególnie jeśli jednostronne;

-    nagłe zaburzenia chodu, zawroty głowy, zaburzenia równowagi lub koordynacji ruchowej;

-    nagła dezorientacja, zaburzenia mowy lub zaburzenia rozumienia pisma lub mowy;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obu oczach;

-    nagły nasilony lub długotrwały ból głowy bez wyraźnej przyczyny;

-    utrata przytomności lub omdlenie z towarzyszącym napadem lub bez towarzyszącego napadu.

Przemijający charakter objawów podczas opisanego zdarzenia sugeruje rozpoznanie przemijającego napadu niedokrwienia mózgu (TIA, ang. transient ischaemic attack).

Objawy zawału mięśnia sercowego mogą być następujące:

-    ból, dyskomfort, uczucie nacisku, ciężkości, uczucie ściskania lub wypełnienia w klatce piersiowej, w obrębie kończyny górnej lub poniżej mostka;

-    dyskomfort promieniujący do pleców, żuchwy, gardła, kończyny górnej, żołądka;

-    uczucie przepełnienia, niestrawności lub dławienia się;

-    poty, nudności, wymioty lub zawroty głowy;

-    nasilone uczucie osłabienia, lęk lub duszność;

- przyspieszona lub nieregularna akcja serca.

Nowotwory

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazały, że długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) jest związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia nowotworu szyjki macicy, jednak nadal nie osiągnięto konsensusu, w jakim stopniu ma to związek ze skutkami zachowań seksualnych i innych czynników, takich jak ludzki wirus brodawczaka (HPV).

Metaanaliza danych z 54 badań epidemiologicznych wskazuje na to, że u kobiet, które obecnie przyjmują złożone, doustne środki antykoncepcyjne występuje nieco większe ryzyko (RR = 1,24) zachorowania na raka piersi. To podwyższone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zakończeniu stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych. Z racji tego, iż rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększona liczba zachorowań na raka piersi obecnych i byłych użytkowniczek złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych jest niewielka w porównaniu do ogólnego ryzyka zachorowania na raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów dotyczących związków przyczynowych.

Przypadki raka piersi rozpoznane u pacjentek, które kiedykolwiek stosowały złożone, doustne środki antykoncepcyjne, były raczej mniej zaawansowane klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków. Zaobserwowany schemat zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u pacjentek, które stosowały złożone, doustne środki antykoncepcyjne, działania biologicznego tych środków czy połączenia obu czynników.

U pacjentek przyjmujących złożone, doustne środki antykoncepcyjne stwierdzano w rzadkich przypadkach łagodne nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. Z tego względu, jeśli u pacjentki stosującej doustny środek antykoncepcyjny wystąpi silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku do jamy brzusznej, podczas diagnozy różnicowej należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby.

Stosowanie złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych z większą dawką substancji czynnej (50 ąg etynyloestradiolu) wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na raka endometrium i raka jajników. Dotychczas nie potwierdzono, czy dotyczy to także złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych o zmniejszonej dawce.

Inne stany

U pacjentek, których masa ciała jest równa lub większa od 90 kg, skuteczność antykoncepcyjna środka może być zmniejszona.

Pacjentki z hipertriglicerydemią lub wywiadem rodzinnym w tym kierunku mogą być narażone na podwyższone ryzyko zapalenia trzustki, jeżeli stosują złożone, hormonalne środki antykoncepcyjne.

Mimo iż u wielu kobiet przyjmujących hormonalne środki antykoncepcyjne stwierdzano nieznaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi, to przypadki istotne klinicznie występowały rzadko. Zaprzestanie stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych jest uzasadnione jedynie w tych rzadkich przypadkach. Jeżeli podczas stosowania złożonego, hormonalnego środka antykoncepcyjnego u pacjentek z wcześniejszym nadciśnieniem, ciągle podwyższone wartości ciśnienia krwi lub istotnie podwyższone ciśnienie krwi nie obniżą się odpowiednio w wyniku zastosowania terapii przeciwnadciśnieniowej, złożony, hormonalny środek antykoncepcyjny należy odstawić. Jeśli terapia przeciwnadciśnieniowa przywróci prawidłowe ciśnienie krwi, można wznowić stosowanie środka.

Podczas ciąży i stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych stwierdzano pojawienie się lub zaostrzenie istniejących stanów tu wymienionych, jednak dowody na związek ze stosowaniem złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych nie są jednoznaczne: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, kamienie żółciowe, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny pochodzenia zewnętrznego mogą wywoływać lub zaostrzać objawy obrzęku naczynioruchowego.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą być przyczyną przerwania stosowania złożonych, hormonalnych środków antykoncepcyjnych do czasu, gdy wskaźniki wątrobowe powrócą do normy. Nawrót świądu spowodowanego zastojem żółci, który wystąpił podczas ostatniej ciąży lub wcześniejszego stosowania hormonów płciowych, stwarza konieczność przerwania stosowania złożonych, hormonalnych środków antykoncepcyj nych.

Mimo iż złożone, hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na tkankową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to nie ma dowodów na konieczność modyfikowania schematu terapeutycznego u kobiet z cukrzycą stosujących złożone, doustne środki antykoncepcyjne w małej dawce (zawierające <0,05 mg etynyloestradiolu). Mimo to pacjentki z cukrzycą należy uważnie obserwować, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych.

Podczas stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych zgłaszano nasilenie depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, szczególnie u pacjentek, u których w wywiadzie występowała ostuda podczas ciąży. Kobiety ze skłonnością do ostudy podczas przyjmowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe. Ostuda często nie ustępuje

Badania lekarskie i konsultacje

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Elin należy przeprowadzić szczegółowy wywiad chorobowy (z wywiadem rodzinnym) oraz wykluczyć ciążę. Należy zmierzyć ciśnienie tętnicze i przeprowadzić badanie fizykalne pod kątem obecności przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i ostrzeżeń (patrz punkt 4.4). Należy zwrócić uwagę kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żylnej i tętniczej, w tym na informacje dotyczące ryzyka związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Elinna tle innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, informacje dotyczące objawów ŻChZZ i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, a także informacje dotyczące znanych czynników ryzyka i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy poinstruować kobietę, aby dokładnie przeczytała ulotkę dla pacjenta i stosowała się do zaleceń. Częstość i rodzaj badań lekarskich należy określić na podstawie obowiązujących wytycznych i dostosować indywidualnie do pacjentki.

Należy również poinformować kobietę, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszona skuteczność

Skuteczność złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletek z substancją czynną (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych podczas przyjmowania tabletek z substancją czynną (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).

Zmniejszona kontrola cyklu

U kobiet przyjmujących złożone, hormonalne środki antykoncepcyjne, zwłaszcza w początkowych miesiącach ich stosowania, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe). Z uwagi na to opinia lekarska na temat nieregularnych krwawień będzie miała znaczenie dopiero po okresie adaptacji, trwającym około 3 cykle. Jeśli nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe utrzymują się lub pojawiły się po wcześniejszych, regularnych cyklach, a złożony, doustny środek antykoncepcyjny jest przyjmowanie zgodnie z zaleconym schematem, należy rozważyć inną przyczynę niż ta wynikająca ze stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych. Należy przeanalizować przyczyny niehormonalne, a w razie konieczności przeprowadzić odpowiednią diagnostykę celem wykluczenia choroby organicznej lub ciąży. Badania diagnostyczne mogą obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych kobiet może nie występować krwawienie z odstawienia podczas przerwy w stosowaniu tabletek. Jeżeli złożony, doustny środek antykoncepcyjny był stosowany zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, ciąża jest mało prawdopodobna. Jeśli jednak złożony, doustny środek antykoncepcyjny nie był stosowany zgodnie z tymi zaleceniami przed pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia albo jeśli u kobiety nie wystąpią dwa kolejne krwawienia z odstawienia, to przed kontynuowaniem stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę.

U niektórych pacjentek po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej może wystąpić brak lub skąpe miesiączki, szczególnie gdy dotyczyło ich to wcześniej.

Podczas przyjmowania norgestymatu z etynyloestradiolem nie należy stosować preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (patrz punkt 4.5).

Produkt zawiera laktozę

Tabletki zawierają laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Potencjalne zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej związanej z jednoczesnym stosowaniem innych leków:

Preparaty indukujące enzymy wątrobowe

Leki lub preparaty ziołowe, które indukują enzymy, w szczególności cytochrom CYP3A4, mogą zmniejszać stężenie w osoczu hormonów zawartych w środkach antykoncepcyjnych, a także zmniejszać ich skuteczność i (lub) zwiększać obfitość krwawienia międzymiesiączkowego. Przykłady:

•    barbiturany;

•    bozentan;

•    karbamazepina;

•    felbamat;

•    hydantoina;

•    prymidon;

•    gryzeofulwina;

•    niektóre inhibitory proteazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności - HIV (np. rytonawir);

•    modafinil;

•    niektóre nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. newirapina);

•    okskarbazepina;

•    fenytoina;

•    ryfampicyna i ryfabutyna;

•    ziele dziurawca;

•    topiramat.

Leki przeciwbakteryjne nieindukujące enzymów

Podczas przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych i antybiotyków stwierdzano przypadki ciąż, ale wyniki klinicznych badań farmakokinetycznych nie wykazały zgodnie wpływu antybiotyków (np. ampicyliny i tetracykliny) na stężenia w osoczu steroidów syntetycznych.

Leki wpływające na wchłanianie

Leki zwiększające motorykę przewodu pokarmowego, jak np. metoklopramid, mogą zmniejszać wchłanianie hormonów.

Leczenie węglem aktywowanym będzie ograniczać wchłanianie hormonów steroidowych. Postępowanie

Kobietom stosującym przez długi okres leki i preparaty ziołowe, które wykazują interakcje ze środkami antykoncepcji hormonalnej, zaleca się stosowanie innej, skutecznej, nie hormonalnej metody antykoncepcji.

Skuteczność środka antykoncepcyjnego może zmniejszyć się u pacjentek stosujących przez krótki okres leki i preparaty ziołowe, które wykazują interakcje ze środkami antykoncepcji hormonalnej i mogą obniżać stężenie w osoczu hormonów antykoncepcyjnych. Oprócz produktu leczniczego Elin należy im zalecać stosowanie metody barierowej (np. prezerwatywa, krążek) w następujący sposób:

•    Pacjentki stosujące leki indukujące enzymy powinny tymczasowo, oprócz produktu, stosować barierową metodę antykoncepcji w okresie jednoczesnego podawania produktu leczniczego Elin oraz przez 28 dni po zaprzestaniu jego stosowania.

•    W przypadku modafinilu stosowanie barierowej metody antykoncepcji należy kontynuować przez 56 dni po zaprzestaniu jego stosowania.

Następne opakowanie należy rozpocząć bez robienia przerwy w przypadku zaprzestania przyjmowania jednocześnie stosowanego produktu leczniczego w trzecim tygodniu cyklu lub trwającego dłużej, niż do dnia zakończenia tabletek z obecnego opakowania.

Potencjalnie znaczące klinicznie zmiany stężenia w osoczu jednocześnie podawanych leków:

Złożone, hormonalne środki antykoncepcyjne mogą także wpływać na farmakokinetykę niektórych leków, jeśli są one stosowane jednocześnie.

Leki, których stężenie w osoczu może wzrosnąć (z powodu zahamowania aktywności enzymu CYP)

Przykłady:

•    cyklosporyna;

•    prednizolon;

•    teofilina.

Leki, których stężenie w osoczu może się zmniejszyć (z powodu pobudzenia glukuronidacji) Przykłady:

• lamotrygina.

Postępowanie

Lekarze powinni zapoznać się z treścią druków informacyjnych jednocześnie stosowanych leków, aby uzyskać więcej informacji na temat interakcji z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi i ewentualnej konieczności zmiany dawek.

Badania laboratoryjne

Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki pewnych badań laboratoryjnych, w tym biochemiczne parametry wątroby, tarczycy, nadnerczy i czynności nerek, stężeń osoczowych białek (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji lipidowej i (lub) lipoproteinowej, parametry metabolizmu węglowodanów, parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany na ogół pozostają w zakresie norm laboratoryjnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt przeciwwskazany w ciąży. Przed zaprzestaniem przyjmowania produktu potwierdzić podejrzenie ciąży.

Przy wznawianiu stosowania produktu leczniczego Elin w okresie połogu należy rozważyć zwiększone ryzyko ŻChZZ (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Steroidy zawarte w środkach antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolity mogą przenikać do mleka.

Stosowanie złożonych, doustnych środków antykoncepcyjny jest przeciwwskazane u kobiet karmiących, które urodziły mniej niż 6 tygodni temu (patrz punkt 4.3); stosowanie środków u kobiet karmiących pomiędzy 6. tygodniem a 6. miesiącem po porodzie musi mieć kliniczne uzasadnienie (patrz punkt 4.4).

Kobietom karmiącym piersią, zamiast stosowania tabletek złożonych, które zmniejszają laktację, należy zalecać stosowanie „minipigułek” (zawierających wyłącznie progestagen).

Płodność

Norgestymat stosowany w monoterapii i w skojarzeniu z etynyloestradiolem jest skutecznym środkiem przeciwowulacyjnym. Po zakończeniu stosowania doustnego środka antykoncepcyjnego pacjentka powinna powstrzymać się od zajścia w ciążę przynajmniej do momentu wystąpienia jednej, naturalnej miesiączki, aby można było ustalić wiek ciąży. W takim okresie należy stosować inną metodę antykoncepcji.

Stosowanie norgestymatu w skojarzeniu z etynyloestradiolem u szczurów płci żeńskiej dla wszystkich wielkości dawek skutkowało zależnym od dawki zahamowaniem płodności, zmniejszeniem skuteczności zagnieżdżenia się komórki jajowej oraz mniejszą liczebnością miotów, a także większą resorpcją płodów. Skojarzenie to wykazuje umiarkowanie silne działanie progestagenne w badaniu in vivo, które mierzy przerost endometrium u królików oraz skutecznie blokuje owulację u szczurów, chomików i królików.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn u pacjentek stosujących złożone, doustne środki antykoncepcyjne.

4.8 Działania niepożądane

Opis wybranych działań niepożądanych

U kobiet używających złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych występuje zwiększone ryzyko występowania zdarzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych w krążeniu żylnym i tętniczym, w tym zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, przemijających napadów niedokrwienia mózgu, zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej -omówiono je szerzej w punkcie 4.4.

Pewne niepożądane działania produktu, które przypisuje się stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej i (lub) zaprzestania przyjmowania takich środków. Do tego rodzaju niepożądanych działań należą: zawał mięśnia sercowego, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, incydenty mózgowo-naczyniowe, zakrzepica żył siatkówki, nowy przypadek migrenowego bólu głowy, rak piersi, gruczolaki wątroby, nowotwory wątroby, wysokie ciśnienie tętnicze, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka oraz nadwrażliwość.

Podczas badań diagnostycznych oraz leczenia należy stosować inne środki antykoncepcji niehormonalnej.

Według danych zbiorczych dotyczących bezpieczeństwa stosowania z 5 badań klinicznych najczęściej zgłaszanym (110% częstości występowania) działaniem niepożądanym był ból głowy (27,9%). Najczęściej zgłaszanym (110% częstości występowania) działaniem niepożądanym określonym podczas badań po wprowadzeniu produktu do obrotu była biegunka (11,8%).

Najczęściej zgłaszanymi (110%) działaniami niepożądanymi w trakcie pierwszego cyklu badań klinicznych były: zaburzenia miesiączkowania (40,4%), nudności (29,1%), krwawienie z dróg rodnych (26,3%), zaburzenia żołądkowo-jelitowe [zgłaszane jako nudności lub wymioty] (24,6%) oraz nieprawidłowe krwawienie z odstawienia (16,9%). Częstość powyższych działań niepożądanych była największa w cyklu 1. i z kolejnymi cyklami zmniejszała się, za wyjątkiem częstości występowania zaburzeń miesiączkowania. Częstość zgłaszania wymiotów była największa w cyklu 12 (11,8%).

Bezpieczeństwo norgestymatu + etynyloestradiolu badano w pięciu badaniach klinicznych (2 randomizowane badania z aktywną kontrolą oraz 3 otwarte badania bez grupy kontrolnej) z udziałem 1891 zdrowych kobiet w wieku rozrodczym. W 3 badaniach pacjentki obserwowano do 24 cykli, a w pozostałych 2 badania do 12 cykli. Dodatkowe badanie bez grupy kontrolnej (n=8 331) służyło zgłaszaniu działań niepożądanych według cyklu terapii, do 24 cykli. Z uwagi na to, że częstość występowania działań niepożądanych różni się w zależności od cyklu terapii, podczas przypisywania działań niepożądanych do kategorii częstości posługiwano się danymi z cykli o największej liczbie zdarzeń.

W poniższej tabeli występują wszystkie zdarzenia niepożądane zgłoszone podczas stosowania norgestymatu z etynyloestradiolem w trakcie badań klinicznych lub pochodzące z danych dotyczących stosowania tabletek norgestymatu i etynyloestradiolu, które uzyskano po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Przedstawione kategorie częstości opracowano zgodnie z następującą konwencją: Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenie dróg moczowych, zakażenia pochwy

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często

Dysplazja szyjki macicy

Rzadko

Torbiele piersi

Nieznana częstość występowania

Gruczolaki wątroby, rak piersi, łagodny nowotwór piersi, ogniskowy rozrost guzkowy wątroby, gruczolakowłókniak piersi

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zatrzymanie płynów w organizmie

Niezbyt często

Zmniejszone lub zwiększone łaknienie, zmiany masy ciała

Rzadko

Zaburzenia apetytu

Nieznana częstość występowania

Dyslipidemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Zmiany nastroju, depresja, nerwowość, bezsenność

Niezbyt często

Lęk, zaburzenia popędu płciowego

Rzadko

Utrata popędu płciowego

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Bóle głowy

Często

Migrena, zawroty głowy

Niezbyt często

Omdlenie, parestezje

Nieznana częstość występowania

Incydent naczyniowo-mózgowy, drgawki

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia, suchość oczu

Nieznana częstość występowania

Nietolerancja szkieł kontaktowych, zakrzepica żył siatkówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie serca

Rzadko

Tachykardia

Nieznana częstość występowania

Zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Zakrzepica, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca

Rzadko

Żylne zdarzenia zakrzepowe lub tętnicze zdarzenia zakrzepowe

Nieznana częstość występowania

Zakrzepica żył głębokich*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność

Nieznana częstość występowania

Zatorowość płucna*

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Zaburzenia żołądkowo - jelitowe, wymioty, biegunka, nudności

Często

Bóle żołądkowo - jelitowe, bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, wiatry

Rzadko

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Trądzik, wysypka

Niezbyt często

Łysienie, hirsutyzm, pokrzywka, świąd, rumień, przebarwienia skóry

Rzadko

Nasilone pocenie, nadwrażliwość na światło

Nieznana częstość występowania

Obrzęk naczynioruchowy, rumień guzowaty, nocne poty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bolesne skurcze mięśni, ból kończyn, ból pleców

Niezbyt często

Ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

Zaburzenia miesiączkowania, krwotok maciczny, nieprawidłowe krwawienie z odstawienia

Często

Brak miesiączki, upławy, ból piersi

Niezbyt często

Wydzielina z piersi, powiększenie piersi, torbiel jajnika, suchość sromu i pochwy

Rzadko

Upławy

Nieznana częstość występowania

Zahamowanie laktacji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból w klatce piersiowej, obrzęki, osłabienie

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często

Zmniejszenie masy ciała

* Nie stwierdzono w badaniach klinicznych, co uniemożliwia określenie częstości. Patrz punkt 4.4 dla częstości opartej na standardowych wskaźnikach zgłaszania zdarzeń dla podobnych złożonych, hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zaobserwowano żadnego ciężkiego szkodliwego wpływu na stan zdrowia po przedawkowaniu. Objawy, jakie mogą wystąpić to: nudności, wymioty i krwawienie z dróg rodnych. Ponieważ brak jest odtrutki, należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego; progestageny i estrogeny, produkt złożony, kod ATC: G03AA11

Norgestymat + etynyloestradiol działają dzięki mechanizmowi hamowania wydzielania gonadotropin w wyniku działania estrogenowego i progestagenowego etynyloestradiolu i norgestymatu. Podstawowym mechanizmem działania jest zahamowanie owulacji, ale do skuteczności antykoncepcyjnej środka może przyczyniać się także wpływ na zmianę właściwości śluzu szyjkowego, motoryki jajowodów oraz błony śluzowej trzonu macicy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Norgestymat i etynyloestradiol są szybko wchłaniane po podaniu doustnym. Po jednorazowym lub wielokrotnym (trzy cykle) podawaniu norgestymatu/etynyloestradiolu, stężenie norgestymatu w surowicy pozostaje poniżej granicy oznaczalności ilościowej (0,1 ng/ml). Natomiast stężenie metabolitów norgestymatu - norelgestrominu i norgestrelu -obecne w krążeniu jest mierzalne, osiągając stężenie maksymalne w surowicy po około 1,5 godziny od podania. Zwiększenie wartości Cmax oraz AUC dla norelgestrominu jest proporcjonalne do dawki w zakresie dawek norgestymatu od 0,180 do 0,250 mg. Stężenie etynyloestradiolu w osoczu jest mierzalne w okresie 0,5 godziny od podania dawki, osiągając stężenie maksymalne po około 1,2 godziny od podania.

Dystrybucja

Norelgestromin i norgestrel w dużym stopniu (>97%) wiążą się z białkami osocza. Norelgestromin jest związany z albuminami, ale nie z SHBG, natomiast norgestrel jest związany głównie z SHBG, a w znacznie mniejszym stopniu z albuminami. Etynyloestradiol w znacznym stopniu wiąże się z albuminami osocza.

Badania wykazały, że brak, w porównaniu do innych progestagenów w antykoncepcji doustnej, wiązania się norelgestrominu z SHBG ma podstawowe znaczenie dla zwiększenia jego aktywności biologicznej. W przeciwieństwie do tego norgestrel powstający z norgestymatu jest w znacznym stopniu związany z SHBG, co ogranicza jego aktywność biologiczną.

Metabolizm

Norgestymat jest szybko metabolizowany podczas pierwszego przejścia (przez jelito i (lub) wątrobę) do norelgestrominu (maksymalne stężenia w osoczu występują w ciągu 2 godzin) i norgestrelu, które są farmakologicznie czynnymi progestagenami. Etynyloestradiol jest metabolizowany do różnych metabolitów hydroksylowanych oraz ich związków sprzężonych, czyli glukuronianów lub siarczanów.

Eliminacja.

Zarówno norelgestromin, norgestrel, jak i etynyloestradiol są następnie metabolizowane, a ich metabolity są wydalane przez nerki i z kałem. Wartości okresu półtrwania w fazie eliminacji w stanie równowagi dynamicznej wynosiły od 10 do 15 godzin dla etynyloestradiolu, 24,9 godzin dla norelgestrominu oraz 45 godzin dla norgestrelu. Po podaniu norgestymatu znakowanego radioizotopem węgla 14C 47% podanej dawki promieniotwórczej zostało wydalone z moczem, a 37% z kałem.

Farmakokinetyka stanu równowagi dynamicznej

Po podaniu 0,250 mg norgestymatu + 0,035 mg etynyloestradiolu średnia AUC 0-24h w stanie równowagi dynamicznej określona na podstawie stężeń substancji niezwiązanych z SHBG w surowicy wynosiła 18,1 godz. ng/ml w odniesieniu do norelgestrominu oraz 3,64 godz. ng/ml w odniesieniu do norgestrelu. AUC dla norgestrelu, po przyjęciu 0,250 mg norgestymatu/0,035 mg etynyloestradiolu, odpowiada ekspozycji po przyjęciu lewonorgestrelu w dawce około 30 mikrogramów w skojarzeniu z etynyloestradiolem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania niekliniczne nie wykazały szczególnych zagrożeń dla człowieka, poza tymi, które wymieniono w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego. Badania te obejmowany m.in. badania toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, badania genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa z zastosowaniem złożonego środka zawierającego norgestymat oraz etynyloestradiol.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza, bezwodna

Laktoza, jednowodna

Powidon K-25

Dl-a-tokoferol

Celuloza mikrokrystaliczna

Kroskarmeloza sodowa

Skrobia preżelatynizowana (Starch 1500)

Magnezu stearynian Indygotyna (E 132)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z PVC/PVdC/Aluminium, zawierające 21 tabletek. Każdy blister pakowany jest w torebkę z potrójnie laminowanej folii aluminiowej.

Wielkości opakowań:

21 tabletek 21 tabletek (1 blister po 21 tabletek)

63 tabletek (3 blistry po 21 tabletek)

126 tabletek (6 blistrów po 21 tabletek)

273 tabletek (13 blistrów po 21 tabletek)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21205

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.05.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

31.12.2014 r.

21

1

Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

Elin