+ iMeds.pl

Elosalic (1 mg + 50 mg)/gUlotka Elosalic

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Elosalic, (1 mg + 50 mg)/g, maść

(Mometasoni furoas + Acidum salicylicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Elosalic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elosalic

3.    Jak stosować lek Elosalic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Elosalic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Elosalic i w jakim celu    się    go stosuje

Elosalic maść zawiera dwie substancje czynne: mometazonu furoinian i kwas salicylowy. Mometazonu furoinian jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu; stosowany miejscowo wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Kwas salicylowy złuszcza zrogowaciały naskórek, ułatwiając przenikanie mometazonu furoinianu do skóry.

Elosalic maść stosuje się w początkowym leczeniu łuszczycy skóry o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, w celu usuwania blaszek łuszczycowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elosalic Kiedy nie stosować leku Elosalic:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian, kwas salicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    w zakażeniach bakteryjnych (np.: ropne zapalenie skóry, kiła, gruźlica), wirusowych (np.: opryszczka, ospa wietrzna, półpasiec, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny), grzybiczych (wywołane przez dermatofity i drożdżaki) oraz pasożytniczych,

-    w przypadku reakcji poszczepiennych,

-    w zapaleniu skóry wokół ust,

-    w trądziku różowatym,

-    w trądziku pospolitym,

-    w zanikach skóry,

-    w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,

-    w pieluszkowym zapaleniu skóry,

-    na owrzodzenia, rany oraz naruszone i rozległe znamiona,

-    w czasie ostatniego trymestru ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elosalic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Elosalic nie jest przeznaczony do stosowania na skórę twarzy, pachwin lub w innych okolicach, w których występują wyprzenia.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadkach, gdy lek Elosalic stosuje się na duże powierzchnie skóry.

Ze względu na ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów i kwasu salicylowego, należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach, długotrwałego leczenia oraz stosowania u dzieci.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga.

Nie należy stosować leku Elosalic pod opatrunkiem okluzyjnym lub pieluchą.

Leku Elosalic nie wolno stosować do oczu.

Podczas stosowania leku Elosalic należy zachować ostrożność by nie dopuścić do kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi i ranami.

Elosalic maść należy stosować ostrożnie, gdyż miejscowe stosowanie leków zawierających kortykosteroidy w łuszczycy może spowodować nawrót choroby w wyniku rozwoju tolerancji, wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych związanych z zaburzeniem ciągłości skóry.

Nie zaleca się stosowania leku Elosalic w łuszczycy krostkowej i kropkowej.

W razie wystąpienia podrażnienia, w tym także silnego wysuszenia, należy zaprzestać stosowania leku Elosalic i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na zawartość kortykosteroidu Elosalic może maskować, uaktywniać lub zaostrzać przebieg zakażeń skórnych. Jeśli podczas leczenia lekiem Elosalic wystąpi zakażenie skóry, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne. Jeśli objawy zakażenia utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz zadecyduje, czy należy przerwać stosowanie leku Elosalic do czasu wyleczenia zakażenia.

Wszelkie działania niepożądane zgłaszane po stosowaniu kortykosteroidów o działaniu ogólnym, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą również występować w przypadku miejscowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie u niemowląt i dzieci.

Kwas salicylowy może działać, jako środek chroniący przed oddziaływaniem promieni słonecznych. Pacjenci leczeni lekiem Elosalic w skojarzeniu z leczeniem promieniami UV, powinni usuwać pozostałości leku i oczyszczać leczone nią powierzchnie przed rozpoczęciem leczenia promieniami UV. Celem takiego postępowania jest zmniejszenie działania światłoochronnego leku w miejscach, w których pożądane jest działanie promieni UV, a jednocześnie ograniczenie do minimum niebezpieczeństwa wystąpienia oparzeń na sąsiadujących, ale nieleczonych lekiem Elosalic powierzchniach skóry. Po zakończonej terapii promieniami UV, lek można nałożyć ponownie.

Elosalic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Pierwszy i drugi trymestr ciąży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Elosalic maść w okresie ciąży. Nie należy stosować leku w okresie pierwszego i drugiego trymestru ciąży bez zalecenia lekarza.

Lek można stosować w okresie pierwszego i drugiego trymestru ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Trzeci trymestr ciąży

Stosowanie leku Elosalic w ostatnim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Elosalic maść, o ile lekarz nie uzna, że jest to bezwględnie konieczne.

Nie wiadomo czy po miejscowym podaniu składniki leku (kortykosteroidy i kwas salicylowy) przenikają do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie odnotowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Elosalic zawiera stearynian glikolu propylenowego, który może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Elosalic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle miejsca chorobowo zmienione pokrywa się cienką warstwą maści raz lub dwa razy na dobę. Maksymalnie w ciągu doby można zastosować 15 g leku, pokrywając nie więcej niż 30% powierzchni ciała.

Stosowanie u dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Elosalic u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elosalic

Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do zahamowania czynności osi przysadka-podwzgórze-nadnercza, powodując wtórną niewydolność nadnerczy.

Ponadto stosowanie leku długotrwale lub w dużych dawkach może spowodować zatrucie kwasem salicylowym.

W przypadku przedawkowania leku lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Elosalic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania kortykosteroidów na skórę obserwowano następujące działania niepożądane:

•    Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek): świąd, miejscowe zaniki skóry, pieczenie w miejscu nałożenia maści.

•    Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek): rozstępy, zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty, wybroczyny, zapalenie mieszków włosowych, zakażenia.

•    Rzadko występujące działania niepożądane (u co najmniej 1 na 10 000 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek): zahamowanie czynności kory nadnerczy, nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry, nadwrażliwość.

•    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): podrażnienie skóry, maceracja skóry, suchość skóry, zapalenie skóry, trądzikowate zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie skóry, teleangiektazje, potówka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Elosalic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie używać opakowań, które są zniszczone lub mają ślady otwierania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Elosalic

-    Substancjami czynnymi leku są: mometazonu furoinian i kwas salicylowy.

-    Pozostałe składniki to: glikol heksylenowy, stearynian glikolu propylenowego, woda oczyszczona, wazelina biała, wosk biały.

Jak wygląda lek Elosalic i co zawiera opakowanie

Elosalic to maść.

Opakowanie leku

Tuba aluminiowa zawierająca 15 g lub 45 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Polska

Tel. (+48) 22 54 95 100 msdpolska@merck.com

Wytwórca

Schering-Plough Labo n.v. Industriepark 30 B-2220 Heist-op-den-Berg Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Elosalic

Charakterystyka Elosalic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Elosalic, (1 mg + 50 mg)/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy gram maści zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (Mometasoni furoas) i 50 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: stearynian glikolu propylenowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Maść o zabarwieniu białym lub białawym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Elosalic stosuje się w początkowym leczeniu łuszczycy o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, w celu usuwania blaszek łuszczycowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Miejsca chorobowo zmienione pokrywa się cienką warstwą produktu leczniczego Elosalic raz lub dwa razy na dobę. Maksymalnie w ciągu doby można zastosować 15 g produktu, pokrywając nie więcej niż 30% powierzchni ciała.

Podstawowe badania kliniczne produktu leczniczego Elosalic nie obejmowały oceny jego stosowania przez okres dłuższy niż 3 tygodnie. Podobnie jak w przypadku stosowania innych produktów zawierających silnie działające kortykosteroidy, zaleca się stopniowo ograniczać stosowanie produktu leczniczego Elosalic.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Elosalic u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania Podanie na skórę.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować:

-    w nadwrażliwości na substancje czynne - mometazonu furoinian, kwas salicylowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    w zakażeniach bakteryjnych (np.: ropne zapalenie skóry, kiła, gruźlica), wirusowych (np.: opryszczka, ospa wietrzna, półpasiec, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny), grzybiczych (wywołanych przez dermatofity i drożdżaki) oraz pasożytniczych,

-    w przypadku reakcji poszczepiennych,

-    w zapaleniu skóry wokół jamy ustnej,

-    w trądziku różowatym,

-    w trądziku pospolitym,

-    w zanikach skóry,

-    w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,

-    w pieluszkowym zapaleniu skóry,

-    na owrzodzenia, rany oraz naruszone i rozległe znamiona,

-    w czasie ostatniego trymestru ciąży.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Elosalic nie jest przeznaczony do stosowania na skórę twarzy, pachwin lub w innych okolicach, w których występują wyprzenia.

Kortykosteroidy i kwas salicylowy wchłaniają się przez skórę, dlatego podczas stosowania produktu Elosalic istnieje ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych mometazonu furoinianu (charakterystycznych dla kortykosteroidów) i kwasu salicylowego.

Z tego względu należy unikać podawania produktu na dużą powierzchnię skóry, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach, długotrwałego leczenia oraz stosowania u dzieci. W razie konieczności zastosowania produktu w takich przypadkach, należy zachować specjalne środki ostrożności.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga.

Nie należy stosować produktu leczniczego Elosalic pod opatrunkiem okluzyjnym lub pieluchą, gdyż może wystąpić zwiększenie przezskórnego wchłaniania kortykosteroidów.

Produktu leczniczego Elosalic nie wolno stosować do oczu.

Podczas stosowania produktu leczniczego Elosalic należy zachować ostrożność by nie dopuścić do kontaktu produktu z oczami, błonami śluzowymi i ranami.

Elosalic należy stosować ostrożnie, gdyż miej scowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne, m.in. ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Elosalic w łuszczycy krostkowej i kropkowej.

W razie wystąpienia podrażnienia, w tym także silnego wysuszenia, uczulenia należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Elosalic i zastosować odpowiednie leczenie.

Kortykosteroidy mogą maskować, uaktywniać lub zaostrzać przebieg zakażeń skórnych. W razie wystąpienia zakażenia skóry podczas leczenia produktem leczniczym Elosalic należy zastosować właściwy lek przeciwgrzybiczy lub przeciwbakteryjny. Jeżeli się nie uzyska zadowalającej odpowiedzi, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Elosalic do czasu wyleczenia zakażenia.

Wszelkie działania niepożądane zgłaszane po stosowaniu kortykosteroidów o działaniu ogólnym, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą również występować w przypadku miejscowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie u niemowląt i dzieci.

Kwas salicylowy może działać, jako środek chroniący przed oddziaływaniem promieni słonecznych. Pacjenci, u których stosuje się leczenie miejscowe produktem leczniczym Elosalic w skojarzeniu z leczeniem promieniami UV, powinni usuwać pozostałości produktu i oczyszczać leczone nią powierzchnie skóry przed rozpoczęciem leczenia promieniami UV. Celem takiego postępowania jest zmniejszenie działania światłoochronnego produktu w miejscach, w których pożądane jest działanie promieni UV, a jednocześnie ograniczenie niebezpieczeństwa wystąpienia oparzeń na sąsiadujących, nieleczonych produktem leczniczym Elosalic powierzchniach skóry. Po zakończeniu terapii promieniami UV, produkt leczniczy można nałożyć ponownie.

Elosalic zawiera glikolu propylenowego stearynian, który może powodować podrażnienie skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych klinicznych na temat stosowania mometazonu furoinianu podczas ciąży. Badania przeprowadzane na zwierzętach wykazały, że mometazonu furoinian i kwas salicylowy mogą działać teratogennie (patrz punkt 5.3).

Pierwszy i drugi trymestr ciąży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Elosalic u kobiet w okresie ciąży. Należy więc unikać stosowania produktu leczniczego w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Trzeci trymestr ciąży

Stosowanie produktu leczniczego Elosalic w ostatnim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Wszystkie inhibitory syntetazy prostaglandyn stosowane w trzecim trymestrze ciąży, w tym także kwas salicylowy, mogą działać toksycznie na płód. Po zakończeniu ciąży, zarówno u matki jak i u dziecka, może wystąpić przedłużony czas krwawienia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy po miejscowym podaniu kortykosteroidów lub kwasu salicylowego wchłanianie tych substancji do organizmu jest na tyle duże, aby przenikały do mleka matki. Wiele leków przenika do mleka matki, dlatego należy zachować ostrożność, gdy produkt leczniczy Elosalic maść stosowany jest przez kobiety karmiące piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie odnotowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania kortykosteroidów na skórę obserwowano następujące działania niepożądane:

Tabela 1: Działania niepożądane występujące w czasie leczenia przedstawiono według klasyfikacji

układów i narządów oraz częstości występowania Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000, włączając pojedyncze zgłoszenia)


Zaburzenia endokrynologiczne Rzadko:

Zahamowanie czynności kory nadnerczy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często:

Niezbyt często:

Rzadko:

Częstość nieznana:

Świąd, miej scowe zaniki skóry

Rozstępy, zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty, wybroczyny, zapalenie mieszków włosowych Nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry

Podrażnienie skóry, maceracja skóry, suchość skóry, zapalenie skóry, trądzikowate zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie skóry, teleangiektazje, potówka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:

Pieczenie w miej scu nałożenia maści

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Niezbyt często:

Zakażenia

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko:

Nadwrażliwość

Ze względu na zawartość stearynianu glikolu propylenowego w produkcie, może wystąpić podrażnienie skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności osi przysadka - podwzgórze - nadnercza, powodując wtórną niewydolność nadnerczy. Jeżeli stwierdzi się zahamowanie osi przysadka - podwzgórze - nadnercza, należy zmniejszyć częstość podawania produktu lub stopniowo zaprzestać jego stosowania, pamiętając jednocześnie o zachowaniu ostrożności wymaganej w takich sytuacjach. W badaniach klinicznych stwierdzono, że dawki większe niż 15 g produktu leczniczego na dobę (większe niż maksymalna zalecana dawka dobowa) miały przemijający wpływ na czynność osi przysadka - podwzgórze - nadnercza.

Miejscowe stosowanie kwasu salicylowego długotrwale lub w dużych dawkach, może spowodować zatrucie kwasem salicylowym. Zatrucie kwasem salicylowym leczy się objawowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy do stosowania miejscowego o silnym działaniu, w skojarzeniu z innymi lekami, kod ATC: D07XC03.

Mometazonu furoinian jest kortykosteroidem o silnym działaniu, należącym do grupy III według klasyfikacji obowiązującej w krajach Unii Europejskiej.

Mometazonu furoinian, podobnie jak inne miejscowo stosowane kortykosteroidy, ma właściwości przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne. Mechanizm przeciwzapalnego działania steroidów stosowanych miejscowo nie jest w pełni poznany.

Kwas salicylowy stosowany miejscowo powoduje złuszczanie warstwy rogowej naskórka i ułatwia przenikanie mometazonu furoinianu do skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stopień wchłaniania i działania ogólnoustrojowe substancji czynnych produktu leczniczego Elosalic zależą od następujących czynników:

-    leczonej powierzchni i stanu skóry

-    czasu trwania leczenia

-    powierzchni pokrywanej produktem leczniczym

-    stosowania opatrunku okluzyjnego.

Po nałożeniu na skórę i pozostawieniu na 12 godzin bez opatrunku okluzyjnego maści zawierającej 0,1% furoinianu 3H-mometazonu i 5% kwasu salicylowego, około 1,5% nałożonej dawki uległo wchłonięciu ogólnoustrojowemu. Średnie stężenie maksymalne kwasu salicylowego w osoczu wynosiło 0,0066 mmol/l. Układowe reakcje toksyczne związane z kwasem salicylowym występują zwykle przy znacznie większych stężeniach w osoczu (2,17 do 2,90 mmol/l).

Słabe działanie na czynność osi przysadka - podwzgórze - nadnercza, na które wskazywał jednorazowy spadek stężenia kortyzolu w osoczu poniżej normy u jednego pacjenta, obserwowano podczas nakładania na skórę 7,5 g maści Elosalic dwa razy na dobę (łącznie 15 g na dobę) przez siedem dni na 30% powierzchni ciała. W trakcie kontynuowania leczenia stężenie kortyzolu powróciło do normy.

Podczas stosowania na skórę produktu Elosalic bez opatrunku okluzyjnego, w dawce 7,5 g dwa razy na dobę przez 3 tygodnie, stężenia salicylanów we krwi wynosiły < 0,36 mmol/l; wartość ta jest dolną granicą wykrywalności. Stężenie salicylanów występujące w osoczu podczas doustnego ich stosowania w celu uzyskania działania ogólnoustrojowego mieści się w zakresie 1-2 mmol/l.

Wchłonięty mometazonu furoinian podlega szybkiemu i intensywnemu metabolizmowi z wytworzeniem wielu metabolitów. Uważa się, że nie mają one aktywności farmakologicznej. Nie powstaje żaden główny metabolit mometazonu furoinianu.

Po jednorazowym nałożeniu na skórę (na 12 godzin) maści zawierającej 0,1% furoinanu 3H-mometazonu i 5% kwasu salicylowego pacjentom z łuszczycą, z moczem i kałem zbieranymi przez 5 dni wydalało się odpowiednio około 0,36% i 1,11% radioaktywności. Okres półtrwania kwasu salicylowego wyznaczony w tym badaniu na podstawie dających się oznaczyć stężeń wynosił 2,8 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań przedklinicznych, obejmujących konwencjonalne badania bezpieczeństwa toksykologicznego, genotoksyczności i rakotwórczości (podawanie donosowe) nie ujawniły żadnego szczególnego zagrożenia dotyczącego stosowania mometazonu furoinianu u ludzi, poza działaniami niepożądanymi charakterystycznymi dla wszystkich kortykosteroidów.

Badania kortykosteroidów prowadzone na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na rozrodczość (rozszczep podniebienia, wady wrodzone szkieletu u potomstwa), ale nie wydaje się, aby wyniki tych badań miały istotne znaczenie dla ludzi.

W badaniach dotyczących toksycznego działania na rozrodczość (prowadzonych na szczurach) wystąpiło wydłużenie czasu trwania ciąży oraz wydłużenie porodu i utrudnienie porodu. Obserwowano także zmniej szenie przeżywalności, masy ciała i przyrostu masy ciała u potomstwa. Nie odnotowano upośledzenia płodności.

W badaniach dotyczących toksycznego działania na rozrodczość, stwierdzono teratogenne działanie kwasu salicylowego, przejawiające się wadą rozwojową szkieletu oraz narządów wewnętrznych.

Nie ma innych danych przedklinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania kwasu salicylowego, które miałyby znaczenie dla oceny bezpieczeństwa u ludzi, a których nie uwzględniono w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol heksylenowy, stearynian glikolu propylenowego, woda oczyszczona, wazelina biała, wosk biały.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z nakrętką z HDPE lub PP, zawierająca 15 g lub 45 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9768

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31 stycznia 2003 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13 stycznia 2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Elosalic