+ iMeds.pl

Eloxatin 5 mg/mlUlotka Eloxatin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Eloxatin, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Eloxatin i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eloxatin

3.    Jak stosować Eloxatin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Eloxatin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Eloxatin i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Eloxatin jest oksaliplatyna.

Eloxatin jest stosowany w leczeniu raka jelita grubego (leczenie raka okrężnicy III stopnia zaawansowania po całkowitym operacyjnym usunięciu guza pierwotnego oraz raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami). Eloxatin jest stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, takimi jak 5-fluorouracyl i kwas folinowy.

Eloxatin jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym platynę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eloxatin

Kiedy nie stosować leku Eloxatin

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ten lek.

-    Jeśli pacjentka karmi piersią.

-    Jeśli u pacjenta występuje zmniejszona liczba komórek krwi.

-    Jeśli u pacjenta występuje uczucie mrowienia i drętwienia palców u rąk i (lub) stóp oraz występują trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności, np. zapinaniem guzików.

-    Jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Eloxatin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna na leki zawierające platynę, takie jak karboplatyna, cisplatyna. Reakcje alergiczne mogą wystąpić podczas każdej infuzji oksaliplatyny.

-    Jeśli u pacjenta występują umiarkowane lub łagodne problemy z nerkami.

-    Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby lub nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby podczas leczenia.

Jeśli którekolwiek z poniższych dotyczy pacjenta, należy natychmiast poinformować o tym lekarza

prowadzącego. Lekarz może zadecydować o podjęciu leczenia lub zmniejszyć dawkę leku Eloxatin,

opóźnić bądź przerwać leczenie.

•    Jeśli u pacjenta występuje nieprzyjemne uczucie w gardle, zwłaszcza w trakcie przełykania oraz uczucie skrócenia oddechu w trakcie leczenia, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerwów dłoni i stóp, takie jak: drętwienie i mrowienie, lub osłabione czucie w dłoniach i stopach, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Jeśli u pacjenta występuje ból głowy, zmiany w psychice, drgawki i nieprawidłowe widzenie od niewyraźnego widzenia do utraty wzroku, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Jeśli u pacjenta występują nudności lub wymioty, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka biegunka, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Jeśli u pacjenta występuje ból ust lub owrzodzenie jamy ustnej (zapalenie błony śluzowej i (lub) zapalenie jamy ustnej), należy powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Jeśli u pacjenta występuje biegunka, lub zmniejsznie liczby białych krwinek bądź płytek krwi, należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu. Lekarz prowadzący może zadecydować

o zmniejszeniu dawki leku Eloxatin lub wstrzymaniu stoswania leku Eloxatin.

•    Jeśli u pacjenta występują niespodziewane objawy ze strony układu oddechowego, takie jak: kaszel, lub jakiekolwiek trudności z oddychaniem, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zadecydować o przerwaniu stosowania leku Eloxatin.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zmęczenie, skrócenie oddechu lub choroba nerek, w tym oddawanie niewielkich ilości moczu bądź zatrzymanie oddawania moczu (objawy ostrego uszkodzenia nerek), należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Lek Eloxatin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

•    Zajście w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną jest przeciwwskazane; należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Kobiety powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i przez 4 miesiące po zakończeniu leczenia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, bardzo ważne jest omówienie tego z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

W przypadku zaj ścia w ciążę w trakcie leczenia, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

•    Podczas leczenia oksaliplatyną nie wolno karmić piersią.

Wpływ na płodność

•    Oksaliplatyną może mieć niekorzystny i nieodwracalny wpływ na płodność. Przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni powinni uzyskać poradę dotyczącą zamrożenia swojego nasienia.

•    Mężczyznom nie zaleca się podejmowania decyzji o reprodukcji w trakcie kuracji i przez sześć miesięcy po zakończeniu leczenia oraz zaleca się stosowanie skutecznej metody antykoncepcji.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie leczenia oksaliplatyną może zwiększać się ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów oraz innych objawów neurologicznych, które mają wpływ na chodzenie i utrzymanie równowagi. Jeśli objawy te wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn. Jeśli podczas stosowania leku Eloxatin wystąpią zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn oraz zajmować się niebezpiecznymi czynnościami.

Eloxatin jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Dawkowanie

Dawka leku Eloxatin zależy od powierzchni ciała pacjenta. Jest ona obliczana na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.

Zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku, to 85 mg/m2 powierzchni ciała. Dawka zależy również od wyników badań krwi pacjenta oraz występujących w przeszłości działań niepożądanych po zastosowaniu leku Eloxatin.

Sposób i droga podawania

•    Eloxatin jest przepisywany przez lekarza specjalistę w dziedzinie leczenia nowotworów.

•    Leczenie będzie prowadzone pod kontrolą lekarza specjalisty, który zleci podanie wymaganej dawki leku Eloxatin.

•    Eloxatin jest podawany j ako powolne wstrzyknięcie do jednej z żył pacj enta (infuzj a dożylna), trwające od 2 do 6 godzin.

•    Eloxatin podaje się w tym samym czasie co kwas folinowy i przed infuzją 5-fluorouracylu. Częstość podawania

Lek zazwyczaj podaje się raz na 2 tygodnie.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zostanie określony przez lekarza.

Leczenie będzie trwać maksymalnie 6 miesięcy, jeśli jest stosowane po całkowitym usunięciu guza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eloxatin

Ponieważ lek jest podawany przez personel medyczny, jest mało prawdopodobne, aby zastosowana została zbyt duża lub zbyt mała dawka leku.

W przypadku przedawkowania u pacjenta mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. Wtedy lekarz może zastosować odpowiednie leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy poinformować o tym lekarza przed kolejnym leczeniem.

Poniżej opisane są możliwe działania niepożądane.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów niepożądanych:

•    objawy alergii lub reakcji anafilaktycznej z nagłymi objawami, takimi jak: wysypka, swędzenie, pokrzywka skóry, trudności z przełykaniem, obrzęk twarzy, ust, języka lub innych części ciała, skrócenie oddechu, świszczący oddech lub trudności z oddychaniem, krańcowe wyczerpanie (pacjent może się poczuć jakby miał zemdleć)

•    nieprawidłowe siniaczenie, krwawienie lub objawy zakażenia, takie jak ból gardła i gorączka

•    uporczywa lub nasilona biegunka lub wymioty

•    obecność krwi lub ciemnobrązowych cząstek w wymiocinach

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i (lub) zapalenie błony śluzowej (podrażnione wargi lub owrzodzenie jamy ustnej)

•    niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak suchy kaszel, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech

•    zespół objawów, takich jak ból głowy, zmiany w funkcjonowaniu psychicznym, napady drgawek i zaburzenia widzenia od rozmytego obrazu do utraty wzroku (są to objawy zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, rzadkiego zaburzenia neurologicznego)

•    krańcowe wyczerpanie z obniżeniem liczby czerwonych krwinek i skrócenie oddechu (niedokrwistość hemolityczna), występująca bez lub z obniżeniem liczby płytek krwi, nieprawidłowe powstawanie siniaków (trombocytopenia) i choroba nerek, w tym oddawanie niewielkiej ilości moczu lub zatrzymanie oddawania moczu (objawy zespołu hemolityczno-mocznicowego).

Inne znane działania niepożądane występujące po zastosowaniu leku Eloxatin to:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)

•    Eloxatin może wpływać na zakończenia nerwowe (neuropatia obwodowa). Pacjent może odczuwać mrowienie i (lub) drętwienie palców u rąk i stóp, wokół ust lub w gardle. Objawom tym czasami mogą towarzyszyć skurcze.

•    Objawy często występują w wyniku narażenia na zimno, np. po otwarciu lodówki lub przy trzymaniu zimnego napoju. Pacjent może również mieć trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności, np. zapinaniem guzików. Chociaż w większości przypadków objawy te ustępują samoistnie i całkowicie, istnieje możliwość utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia.

Niektórzy pacjenci odczuwali mrowienie wzdłuż rąk lub tułowia przy zginaniu szyi.

Eloxatin może czasami powodować nieprzyjemne uczucie w gardle, zwłaszcza w trakcie przełykania; może również powodować wrażenie zadyszki. Wrażenie to, jeśli wystąpi, pojawia się zazwyczaj w trakcie lub w parę godzin po infuzji i może być spowodowane narażeniem na zimno. Choć jest nieprzyjemne, nie trwa długo i ustępuje bez potrzeby podjęcia jakiegokolwiek leczenia. Lekarz może jednak podjąć decyzję o zmianie leczenia.

•    Eloxatin może powodować biegunkę, łagodne nudności i wymioty. Jednak zwykle lekarz zaleci podanie pacjentowi leków zapobiegających nudnościom przed rozpoczęciem leczenia. Podawanie tych leków może być także kontynuowane po zakończeniu leczenia.

•    Eloxatin powoduje czasowe zmniejszenie liczby komórek krwi. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek może wywoływać anemię, nieprawidłowe krwawienie lub siniaczenie (wywołane zmniejszeniem liczby płytek). Zmniejszenie liczby białych krwinek może powodować podatność na zakażenia.

Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia lekarz zleci pobranie próbki krwi, aby sprawdzić czy pacjent ma odpowiednią ilość komórek krwi.

•    uczucie dyskomfortu w miejscu wkłucia i w jego okolicy w trakcie infuzji

•    gorączka, dreszcze (drżenia), uczucie zmęczenia o łagodnym lub ciężkim nasileniu, ból całego ciała

•    zmiany masy ciała, utrata lub brak apetytu, zaburzenia smaku, zaparcia

•    ból głowy, ból pleców

•    obrzęk nerwów w mięśniach, sztywnienie szyi, zaburzenia czucia języka mogące zmieniać mowę, zapalenie jamy ustnej i (lub) zapalenie błony śluzowej (podrażnione wargi lub owrzodzenie ust)

•    ból brzucha

•    nieprawidłowe krwawienie, w tym krwawienie z nosa

•    kaszel, trudności w oddychaniu

•    reakcje alergiczne, wysypka skórna, która może być czerwona i swędząca, niezbyt nasilone wypadanie włosów (łysienie) zmiany w wynikach badań krwi, w tym tych wyników, które dotyczą zaburzeń czynności wątroby.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    zakażenie spowodowane zmniejszeniem liczby białych krwinek

•    niestrawność i zgaga, czkawka, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, zawroty głowy

•    nadmierne pocenie się i zmiany w obrębie paznokci, złuszczanie się skóry

•    ból w klatce piersiowej

•    zaburzenia płuc i katar

•    ból stawów i kości

•    bolesne oddawanie moczu i zaburzenia czynności nerek, zmiany w częstości oddawania moczu, odwodnienie

•    krew w moczu i (lub) kale, obrzęk żył, skrzepy w płucach

•    wysokie ciśnienie krwi

•    depresja i bezsenność

•    zapalenie spojówek i problemy z widzeniem.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    niedrożność lub obrzęk jelit

•    nerwowość.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    utrata słuchu

•    zbliznowacenia i zgrubienia w płucach i trudności z oddychaniem, czasami prowadzące do zgonu (śródmiąższowa choroba płuc)

•    odwracalna, krótkotrwała utrata widzenia.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    obecność krwi lub ciemnobrązowych cząstek w wymiocinach.

•    choroba nerek, w tym oddawanie niewielkich ilości moczu lub zatrzymanie oddawania moczu (objawy ostrego uszkodzenia nerek)

•    naczyniowe zaburzenia wątroby

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    drgawki (niekontrolowane drżenie ciała)

•    skurcz krtani powodujący trudności z oddychaniem

•    krańcowe wyczerpanie z obniżeniem liczby czerwonych krwinek i skrócenie oddechu (niedokrwistość hemolityczna), bez lub z obniżeniem liczby płytek krwi, choroba nerek

z oddawaniem niewielkiej ilości moczu lub zatrzymaniem oddawania moczu (objawy zespołu hemolityczno-mocznicowego), które może prowadzić do zgonu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C 02 - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 E-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przed zmieszaniem lek należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem i nie należy go zamrażać.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie należy dopuszczać do kontaktu leku Eloxatin z oczami i skórą. W razie przypadkowego rozlania leku, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Po zakończeniu infuzji, lekarz lub pielęgniarka ostrożnie usuną pozostałości leku Eloxatin.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Eloxatin

Substancją czynną leku jest oksaliplatyna. Każda fiolka zawiera 50 mg, 100 mg lub 200 mg oksaliplatyny.

Ponadto lek zawiera wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Eloxatin i co zawiera opakowanie

Fiolki leku Eloxatin zawierają koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Każda fiolka zawiera 50 mg, 100 mg lub 200 mg oksaliplatyny w wodzie do wstrzykiwań. Fiolki dostarczane są w pudełkach zawierających jedną fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paryż Francja

Wytwórca

Aventis Pharma Rainham Road South Dagenham Essex - RM10 7XS Wielka Brytania

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 Industriepark Höchst 65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarzcego pod następującymi nazwami:

Austria: ELOXATIN® 5 mg/ml-Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Czechy: Eloxatin 5 mg/ml

Dania: Eloxatin, koncentrat til infusionsv^ske, oplosning 5 mg/ml Finlandia: Eloxatin 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Francja: OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, solution a diluer pour perfusion Niemcy: Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Grecja: Eloxatin

Węgry: Eloxatin 5mg/ml Koncentrátum oldatos infúzióhoz

Islandia: Eloxatin 5 mg/ml innrennslis^ykkni, lausn

Irlandia: Eloxatin 5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Włochy: Oxaliplatino winthrop 5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Malta: Eloxatin

Holandia: Oxaliplatine Winthrop 5 mg/ml concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie

Norwegia: ELOXATIN 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Polska: Eloxatin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml

Portugalia:Eloxatin, 5 mg/ml, concentrado para soluçâo para perfusâo

Słowacja: Eloxatin 5 mg/ml infúzny koncentrat

Słowenia: Eloxatin 5mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Hiszpania: Oxaliplatino Winthrop 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Szwecja: Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml koncentrat till infusionsvàtska, losning

Wielka Brytania: Oxaliplatin 5mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DO UŻYCIA LEKU ELOXATIN 5 mg/ml KONCENTRAT DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI

Należy zapoznać się z treścią całej procedury przed przygotowaniem roztworu do infuzji leku Eloxatin,.

1.    POSTAĆ

Eloxatin, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji to bezbarwny, przezroczysty płyn, zawierający 5 mg/ml oksaliplatyny w wodzie do wstrzykiwań.

2.    OPAKOWANIE

Eloxatin jest dostarczany w fiolkach zawierających jedną dawkę. Każde pudełko zawiera jedną fiolkę leku Eloxatin (50 mg, 100 mg lub 200 mg) w blistrze.

Fiolka leku Eloxatin o pojemności 10 ml to fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem bromobutylowym, zawierająca 50 mg oksaliplatyny w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolka leku Eloxatin o pojemności 20 ml to fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem bromobutylowym, zawierająca 100 mg oksaliplatyny w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolka leku Eloxatin o pojemności 40 ml to fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem bromobutylowym, zawierająca 200 mg oksaliplatyny w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Eloxatin w opakowaniu do sprzedaży

Lek należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Roztwór do infuzji

Po rozcieńczeniu koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 48 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C i przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy podawać natychmiast.

Jeśli roztwór nie jest podany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed podaniem. Okres przechowywania zazwyczaj nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie wykonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach jałowych.

Roztwór przed użyciem należy obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory bez jakichkolwiek cząstek.

Lek jest przeznaczony wyłączenie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych związków, należy zachować ostrożność podczas postępowania z produktem i przygotowywania roztworów oksaliplatyny,.

Postępowanie z tą substancją cytotoksyczną wymaga od personelu medycznego zachowania specjalnych środków ostrożności, w celu ochrony pracownika i otoczenia.

Roztwory substancji cytotoksycznych do wstrzykiwania muszą być przygotowywane przez odpowiednio przeszkolony, specjalistyczny personel posiadający wiedzę o stosowanych produktach, w warunkach zapewniających integralność produktu, ochronę środowiska a w szczególności ochronę personelu przygotowującego produkty do użycia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania miejsca przeznaczonego do tego celu. Nie wolno w tym miejscu palić tytoniu, jeść ani pić.

Personel należy wyposażyć w sprzęt niezbędny do postępowania z produktem, w szczególności w fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowego użytku, ochronne przykrycia stanowiska roboczego, pojemniki i zbiorcze worki na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z odchodami i wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy ostrzec, aby unikały kontaktu ze środkami cytotoksycznymi.

Uszkodzone opakowania należy traktować jak skażone odpady.

Skażone odpady należy spalić po umieszczeniu w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz poniżej punkt „Usuwanie pozostałości”.

Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji, zanieczyszczone miejsce należy natychniast dokładnie umyć wodą.

Jeśli dojdzie do kontaktu z błonami śluzowymi koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie przepłukać wodą.

4. PRZYGOTOWANIE DO PODANIA DOŻYLNEGO

Specjalne środki ostrożności dotyczące podawania produktu

   NIE używać sprzętu do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

•    NIE podawać nierozcieńczonegoproduktu.

•    Jako rozcieńczalnik stosować tylko 5% (50 mg/ml) roztwór glukozy do infuzji. NIE używać do rozcieńczania roztworów chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

•    NIE mieszać z innymi lekamii w tym samym worku do infuzji lub przewodzie do infuzji.

•    NIE mieszać z lekami lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem, produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu innych produktów. Leki lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają negatywnie na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (wpostaci folinianu wapnia lub folinianu dwusodowego)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. w infuzji dożylnej w 250 do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy podaje się w tym samym czasie co infuzja kwasu folinowego w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, przez ponad 2 do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y umieszczonego bezpośrednio przed miejscem infuzji. Nie należy mieszać obydwu leków w tym samym worku do infuzji dożylnej. Kwas folinowy nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i należy go rozcieńczać tylko z użyciem izotonicznego 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy; nigdy z użyciem roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidyny np. 5-fluorouracylem. Po podaniu oksaliplatyny przewody do infuzji dożylnej należy przepłukać, a następnie podać 5-fluorouracyl.

Dodatkowe informacje o lekach stosowanych jednocześnie z oksaliplatyną, patrz odpowiednie charakterystyki produktów leczniczych.

-    STOSOWAĆ TYLKO zalecane rozpuszczalniki (patrz poniżej).

-    Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory bez cząstek.

4.1    Przygotowanie roztworu do infuzji

Z fiolki(-ek) należy pobrać potrzebną ilość koncentratu, a następnie rozcieńczyć z użyciem 250 ml do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy, w celu uzyskania stężenia roztworu oksaliplatyny pomiędzy nie mniej niż 0,2 mg/ml i 0,7 mg/ml. Zakres stężeń, dla których wykazano stabilność fizykochemiczną oksaliplatyny, to 0,2 mg/ml do 2,0 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 48 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C i przez 24 godziny w temperaturze +25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy podawać natychmiast.

Jeśli roztwór nie jest podany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed podaniem. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie wykonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach jałowych.

Roztwór przed użyciem należy obejrzeć. Należy zastosować jedynie przezroczyste roztwory bez jakichkolwiek cząstek.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu do infuzji należy usunąć (patrz punkt „Usuwanie pozostałości” poniżej).

NIGDY nie stosować do rozcieńczania roztworów chlorku sodu lub zawierających chlorki.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do infuzji była badana z użyciem reprezentatywnych zestawów do podawania wykonanych z PVC.

4.2    Infuzja roztworu

Podanie oksaliplatyny nie wymaga wstępnego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy (tak, aby stężenie oksaliplatyny było nie mniejsze niż 0,2 mg/ml), należy podawać przez ponad 2 do 6 godzin w postaci infuzji do żyly obwodowej lub żyły centralnej. Jeśli oksaliplatyna jest podawana z 5-fluorouracylem (5-FU), infuzja oksaliplatyny musi poprzedzać podanie 5-fluorouracylu (5-FU).

4.3    Usuwanie pozostałości

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego, jak również wszystkie materiały użyte do jego rozcieńczenia i podania, należy zniszczyć zgodnie ze stosowanymi w szpitalu standardowymi procedurami dotyczącymi postępowania z substancjami cytotoksycznymi, z uwzględnieniem lokalnych przepisów w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych.

10

Eloxatin

Charakterystyka Eloxatin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Eloxatin, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny (Oxaliplatinum).

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny.

40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Bezbarwny, przezroczysty płyn.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) jest wskazana w:

•    Leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy stopnia III (Duke C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego.

•    Leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwory produktów cytotoksycznych do wstrzykiwań muszą być przygotowywane przez odpowiednio przeszkolony, specjalistyczny personel, posiadający wiedzę o stosowanych produktach leczniczych, w warunkach zapewniających integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska a w szczególności ochronę personelu przygotowującego produkty do użycia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania miejsca przeznaczonego tylko do tego celu. Nie wolno w tym miejscu palić tytoniu, jeść ani pić.

Dawkowanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U OSÓB DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu uzupełniającym wynosi 85 mg/m2 pc. podawana dożylnie, co dwa tygodnie, przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, co dwa tygodnie do czasu progresji choroby lub wystąpienia niemożliwych do zaakceptowania objawów toksyczności.

Dawkowanie należy dostosować w zależności od tolerancji pacjenta na produkt leczniczy (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed podaniem pochodnych fluoropirymidyny, np. 5-fluorouracylem (5-FU).

Oksaliplatynę podaje się we infuzji dożylnej trwającej od 2 do 6 godzin, w 250 ml do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy, do uzyskania stężenia w zakresie od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml; stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej w przypadku dawki oksaliplatyny 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatynę stosowano głównie według schematów leczenia opartych na skojarzeniu z ciągłą infuzją dożylną 5-fluorouracylu (5-FU). W schemacie leczenia co 2 tygodnie, 5-fluorouracyl (5-FU) podawano zarówno w bolusie, jak i w ciągłej infuzji dożylnej.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Oksaliplatyny nie wolno stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.3

1    5.2).

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek, zalecana dawka oksaliplatyny wynosi 85 mg/m2 pc. (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Niewydolność wątroby

W badaniu I fazy z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby różnego stopnia, częstość występowania oraz nasilenie zaburzeń czynności wątroby i dróg żółciowych było prawdopodobnie związane z progresją choroby i zaburzeniami wartości wyjściowych badań czynnościowych wątroby.

W trakcie klinicznych badań rozwojowych nie dostosowywano specyficznie dawki u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65. lat nie obserwowano zwiększenia ciężkiej toksyczności podczas stosowania oksaliplatyny w monoterapii lub w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU). W związku z powyższym nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Brak odpowiedniego wskazania do stosowania oksaliplatyny u dzieci. Skuteczność oksaliplatyny w monoterapii stosowanej w populacji dzieci i młodzieży z guzami litymi nie została ustalona (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Oksaliplatynę podaje się w infuzji dożylnej.

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga dodatkowego nawodnienie pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy (tak aby uzyskać stężenie nie mniejsze niż 0,2 mg/ml), należy podawać w infuzji do żyły obwodowej lub centralnej przez ponad

2    do 6 godzin. Infuzja oksaliplatyny musi zawsze poprzedzać podanie 5-fluorouracylu (5-FU).

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać podawanie.

Instrukcja stosowania

Przed użyciem oksaliplatynę należy rozcieńczyć. Do rozcieńczenia koncentratu roztworu do infuzji należy

używać wyłącznie 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy (patrz punkt 6.6).

4.3    Przeciwwskazania

Oksaliplatyna jest przeciwwskazana:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną w wywiadzie;

-    u kobiet w okresie karmienia piersią;

-    u pacjentów z zahamowaną czynnością szpiku kostnego przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia, wykazaną na podstawie wyjściowej liczby neutrofilów < 2 x 109/L i (lub) liczby płytek krwi < 100 x 109/L;

-    u pacjentów z obwodową neuropatią czuciową z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia;

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych i podawać pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa.


Zaburzenia czynności nerek

Pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek należy ściśle obserwować w kierunku wystąpienia działań niepożądanych i dostosować dawkę produktu w zależności od występujących objawów działania toksycznego (patrz punkt 5.2).

Reakcje nadwrażliwości

Należy szczególnie nadzorować pacjentów z reakcją alergiczną na związki platyny w wywiadzie.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć odpowiednie leczenie objawowe. U tych pacjentów przeciwwskazane jest ponowne podanie oksaliplatyny. Po zastosowaniu wszystkich związków platyny zgłaszano alergiczne reakcje krzyżowe, czasami zakończone zgonem.

W przypadku wynaczynienia roztworu oksaliplatyny, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć zwykle stosowane miejscowe leczenie objawowe.

Objawy neurologiczne

Należy uważnie monitorować toksyczność neurologiczną oksaliplatyny szczególnie w przypadku jednoczesnego podawania innych produktów leczniczych o swoistym działaniu neurotoksycznym. Każdorazowo przed kolejnym podaniem oksaliplatyny a następnie okresowo, należy przeprowadzać badanie neurologiczne.

U pacjentów, u których podczas infuzji lub kilka godzin po 2-godzinnej infuzji wystąpi ciężka dysestezja krtani i gardła (patrz punkt 4.8), kolejny infuzję oksaliplatyny należy podawać przez 6 godzin.

Neuropatía obwodowa

Jeśli wystąpią objawy neurologiczne (parestezja, dysestezja) należy dostosować dawkowanie oksaliplatyny, w zależności od czasu trwania i nasilenia tych objawów, zgodnie z poniższymi zaleceniami:

-    Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni i są uciążliwe, następną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniaj ącym).

-    W przypadku utrzymywania się parestezji bez zaburzeń czynnościowych do następnego cyklu leczenia, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym).

-    Jeżeli parestezja z zaburzeniami czynnościowymi utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, należy przerwać stosowanie oksaliplatyny.

-    Jeśli po przerwaniu leczenia oksaliplatyną objawy ustępują, można rozważyć jej ponowne zastosowanie.

Należy poinformować pacjentów o możliwości utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Umiejscowione parestezje o umiarkowanym nasileniu lub parestezje, które mogą zaburzać codzienne czynności pacjenta, mogą utrzymywać się do 3 lat po zaprzestaniu leczenia uzupełniającego.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS, ans. Reversible Leukoencephalopathy Syndrome) Zgłaszano przypadki zespołu odwracalnej leukoencefalopatii [RPLS, znanej także jako zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (PRES, ang. Posterior Reversible Leukoencephalopathy Syndrome)] u pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w połączeniu z chemioterapią. RPLS jest rzadkim, odwracalnym, szybko zmieniającym się stanem neurologicznym, którego objawy mogą obejmować napady drgawek, nadciśnienie, ból głowy, stan splątania, ślepotę i inne zaburzenia widzenia i neurologiczne (patrz punkt 4.8). Rozpoznanie RPLS opiera się na potwierdzeniu za pomocą obrazowania mózgu, najlepiej za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI, ang. Magnetic Resonance Imaging).

Nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie i zmiany hematologiczne

Działanie toksyczne na przewód pokarmowy, którego objawami są nudności i wymioty, wymaga profilaktycznego i (lub) terapeutycznego podawania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8).

Ciężka biegunka i (lub) wymioty mogą być przyczyną odwodnienia, porażennej niedrożności jelit, zaparcia, hipokaliemii, kwasicy metabolicznej i zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza jeśli oksaliplatyna jest stosowana w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU).

Jeśli wystąpi toksyczność hematologiczna (liczba neutrofilów <1,5 x 109/L lub płytek krwi <50 x 109/L), należy odroczyć podanie następnego cyklu leczenia do czasu powrotu parametrów hematologicznych do akceptowalnych wartości. Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologiczne krwi z rozmazem.

Należy odpowiednio poinformować pacjentów o ryzyku wystąpienia biegunki i (lub) wymiotów, zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej oraz neutropenii po podaniu oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) tak, aby mogli natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu podjęcia odpowiedniego leczenia.

W razie wystąpienia zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej, z neutropenią lub bez, należy opóźnić podanie kolejnego cyklu leczenia do czasu ustąpienia zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej do stopnia 1. lub mniejszego i (lub) do czasu gdy liczba neutrofilów wyniesie >1,5 x 109/L.

Stosując oksaliplatynę w połączeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) [z kwasem folinowym (FA) lub bez], należy dostosować dawkę 5-fluorouracylu (5-FU) w zależności od występujących objawów toksyczności.

Jeśli wystąpi biegunka stopnia 4., neutropenia 3. do 4. stopnia (liczba neutrofilów <1,0 x 109/L), małopłytkowość 3.do 4. stopnia (liczba płytek <50 x 109/L) należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym), dodatkowo do jakiegokolwiek wymaganego zmniejszenia dawki 5-FU.

Płuca

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez odkrztuszania, duszność, trzeszczenia lub nacieki w płucach widoczne w badaniu radiologicznym, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu przeprowadzenia dalszych badań płuc, które wykluczą chorobę śródmiąższową płuc lub zwłóknienie płuc (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia krwi

Zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. Haemolytic-Uraemic Syndrome, HUS) jest zagrażającym życiu działaniem niepożądanym (częstość nieznana). Podawanie oksaliplatyny powinno zostać przerwane po zaobserwowaniu pierwszych objawów świadczących o mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, takich jak: nagły spadek hemoglobiny z jednoczesną małopłytkowością, zwiększenie stężenia bilirubiny i kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi lub aktywności dehydrogenazy mleczanowej (ang. Lactic Dehydrogenase,LDH). Zaburzenia czynności nerek mogą okazać się nieodwracalne, nawet pomimo odstawienia produktu, a u pacjentów może być konieczne wykonanie dializy.

Wątroba

W przypadku nieprawidłowych wyników badań czynności wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które w sposób oczywisty nie są zależne od przerzutów do wątroby, należy rozważyć możliwość występowania bardzo rzadkich przypadków zaburzeń naczyń wątrobowych spowodowanych działaniem produktu leczniczego.

Ciąża

Stosowanie u kobiet w ciąży, patrz punkt 4.6.

Płodność

W badaniach nieklinicznych obserwowano działanie genotoksyczne oksaliplatyny. Dlatego mężczyźni leczeni oksaliplatyną nie powinni płodzić dzieci w trakcie i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oraz przed rozpoczęciem leczenia powinni uzyskać poradę w sprawie przechowania swojego nasienia, ponieważ oksaliplatyna może powodować bezpłodność, która może być nieodwracalna.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną i powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 85 mg/m2 pc. oksaliplatyny bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu (5-FU), nie obserwowano zmian stopnia ekspozycji na 5-fluorouracyl (5-FU). W badaniach in vitro nie obserwowano znamiennego wypierania oksaliplatyny związanej z białkami osocza krwi przez następujące produkty: erytromycyna, salicylany, granisetron, paklitaksel i walproinian sodu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dotychczas brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na reprodukcję. Dlatego nie zaleca się stosowania oksaliplatyny w okresie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji.

Podanie oksaliplatyny można rozważyć po odpowiedniej ocenie przez pacjentkę ryzyka dla płodu i za jej zgodą.

U kobiet należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia i po jego zakończeniu, przez 4 miesiące u kobiet.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań nad przenikaniem oksaliplatyny do mleka ludzkiego. Karmienie piersią podczas leczenia oksaliplatyną jest przeciwwskazane.

Płodność

Oksaliplatyna może powodować bezpłodność (patrz punkt 4.4).

Ze względu na potencjalne działanie genotoksyczne oksaliplatyny, należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia i po jego zakończeniu, przez 4 miesiące u kobiet i 6 miesięcy u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu oksaliplatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże w trakcie leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów i innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i utrzymanie równowagi i mogą w niewielkim lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nieprawidłowości widzenia, w szczególności utrata wzroku (przemijająca po zakończeniu leczenia), mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przez pacjenta. Należy ostrzec pacjentów o potencjalnym wpływie takich objawów na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA), były zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), zaburzenia hematologiczne (neutropenia, małopłytkowość) oraz zaburzenia neurologiczne (ciężka i zależna od kumulacji dawki obwodowa neuropatia czuciowa).

Ogólnie, te działania niepożądane występowały częściej i były bardziej nasilone podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA), niż w przypadku stosowania 5-fluorouracylu i kwasu folinowego (5-FU/FA) w monoterapii.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Częstość występowania działań niepożądanych podana w tabeli poniżej pochodzi z badań klinicznych dotyczących leczenia w fazie istniejących przerzutów i leczenia uzupełniającego (przeprowadzonych z udziałem odpowiednio 416 i 1108 pacjentów w grupie otrzymującej oksaliplatynę + 5-fluorouracyl (5-FU)/kwas folinowy (FA) oraz doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych podana w poniższej tabeli została zdefiniowana następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Szczegółowe informacje przedstawiono pod tabelą.

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

- Zakażenia

-    Katar

-    Zakażenie górnych dróg oddechowych

-    Posocznica neutropeniczna

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

-    Niedokrwistość

-    Neutropenia

-    Małopłytkowość

-    Leukopenia

-    Limfopenia

- Gorączka neutropeniczna

-    Małopłytkowość immunoalergiczna

-    Niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

- Uczulenie / reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-    Jadłowstręt

-    Hiperglikemia

-    Hipokaliemia

-    Hipernatremia

- Odwodnienie

- Kwasica metaboliczna

Zaburzenia

psychiczne

-    Depresja

-    Bezsenność

- Nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego*

-    Obwodowa neuropatia czuciowa

-    Zaburzenia czucia

-    Zaburzenia smaku

-    Ból głowy

-    Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

-    Zapalenie nerwów ruchowych

-    Odczyn oponowy

-    Dyzartria

-    Zespół odwracalnej leukoencefalopatii (RPLS lub

PRES)**(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

-    Zapalenie spojówek

-    Zaburzenia widzenia

-    Przemijające pogorszenie się ostrości widzenia

-    Zaburzenia pola widzenia

-    Zapalenie nerwu wzrokowego

-    Przemijająca utrata wzroku, odwracalna po zaprzestaniu leczenia

Zaburzenia ucha i błędnika

- Ototoksyczność

- Głuchota

Zaburzenia

naczyniowe

-    Krwotok

-    Nagłe zaczerwienie twarzy

-    Zakrzepica żył głębokich

-    Nadciśnienie

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

-    Duszność

-    Kaszel

-    Krwawienie z nosa

-    Czkawka

-    Zator tętnicy płucnej

-    Śródmiąższowa choroba płuc, czasami prowadząca do zgonu

-    Zwłóknienie płuc**

Zaburzenia żołądka i jelit*

-    Nudności

-    Biegunka

-    Wymioty

-    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i (lub) zapalenie błon śluzowych

-    Ból brzucha

-    Zaparcie

-    Niestrawność

-    Refluks żołądkowo-przełykowy

-    Krwotok z żołądka i jelit

-    Krwotok z odbytnicy

-    Niedrożność jelita

-    Zaczopowanie jelita

-    Zapalenie okrężnicy, w tym biegunka wywołana przez Clostridium difficile

-    Zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    Zaburzenia skóry

-    Łysienie

-    Złuszczanie skóry (np. zespół dłoniowo-podeszwowy)

-    Wysypka z rumieniem

-    Wysypka

-    Nasilone pocenie się

-    Zaburzenia w obrębie paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

- Ból pleców

-    Ból stawów

-    Ból kości

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    Krwiomocz

-    Bolesne, utrudnione oddawanie moczu

-    Zaburzenia częstości

oddawania moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-    Zmęczenie

-    Gorączka++

-    Osłabienie

-    Ból

-    Reakcja w miejscu wstrzyknięcia+++

Badania

diagnostyczne

-    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

-    Zwiększenie stężenia bilirubiny

-    Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

-    Zmniejszenie masy ciała (leczenie raka z przerzutami)

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

we krwi

-    Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

-    Zwiększenie masy ciała (leczenie uzupełniające)

*    Patrz szczegółowy opis poniżej

**    Patrz punkt 4.4.

+ Bardzo często: alergie i (lub) reakcje alergiczne, zwykle występujące podczas infuzji, czasami

prowadzące do zgonu. Często reakcje alergiczne takie jak wysypka skórna, szczególnie pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa. Często reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, uczucie bólu w klatce piersiowej i wstrząs anafilaktyczny.

++ Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenia) spowodowane zakażeniem (z neutropenią lub bez neutropenii) lub ewentualnie o mechanizmie odpornościowym.

+++ Zgłaszano reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym miejscowy ból, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę.

Wynaczynienie może także powodować miejscowy ból i zapalenie, które może być ciężkie i prowadzić do powikłań, w tym martwicy zwłaszcza, jeśli oksaliplatyna jest podawana w infuzji do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4).

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość występowania u pacjentów (%), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/ 5-FU/FA 85 mg/m2

co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień

3.

Stopień

4.

Wszystkie

stopnie

Stopień

3.

Stopień

4.

Niedokrwistość

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Gorączka

neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica

neutropeniczna

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu o nieznanej częstości występowania Zespół hemolityczno-mocznicowy.

Zaburzenia układu immunologicznego

Oksaliplatyna/5-FU/FA 85 mg/m2

co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień

3.

Stopień

4.

Wszystkie

stopnie

Stopień

3.

Stopień

4.

Reakcje alergiczne i (lub) alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

Zaburzenia układu nerwowego

Toksyczność na układ nerwowy ogranicza możliwą do zastosowania dawkę oksaliplatyny. Działanie to obejmuje czuciową neuropatię obwodową, która charakteryzuje się dysestezją i (lub) parestezją kończyn, ze skurczami mięśni lub bez, często wywoływanymi przez działanie zimna. Objawy te występują u nie więcej niż 95% leczonych pacjentów. Czas trwania tych objawów, które zwykle ustępują pomiędzy cyklami leczenia wydłuża się wraz z liczbą cykli leczenia.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych, w zależności od czasu trwania tych objawów, wskazuje na konieczność dostosowania dawki lub nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynnościowe obejmują trudności w wykonywaniu delikatnych ruchów i są prawdopodobnie następstwem zaburzenia czucia. Ryzyko wystąpienia utrzymujących się objawów po skumulowanej dawce 850 mg/m2 pc. (10 cykli) wynosi około 10%, a po skumulowanej dawce 1020 mg/m2 pc. (12 cykli)

- około 20%.

W większości przypadków neurologiczne objawy podmiotowe i przedmiotowe ulegają poprawie albo całkowicie ustępują po zaprzestaniu leczenia. W leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy, po 6 miesiącach od zakończenia leczenia, u 87% pacjentów objawy te już nie występowały albo były łagodne. Po okresie obserwacji do 3 lat, u około 3% pacjentów występowały utrzymujące się, umiejscowione parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje, które mogą zaburzać codzienne czynności pacjenta (0,5%).

Opisywano ostre objawy zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3). Objawy występują w ciągu kilku godzin po podaniu produktu i często są wyzwalane przez działanie zimna. Zwykle mają postać przemijających parestezji, dysestezji i hipoestezji. Ostry zespół dysestezji gardła i krtani występuje u 1% do 2% pacjentów i charakteryzuje się subiektywnym odczuwaniem trudności w połykaniu lub duszności i (lub) uczuciem duszenia się, bez obiektywnych dowodów zaburzeń oddychania (bez sinicy lub hipoksji), skurczu krtani lub skurczu oskrzeli (bez szorstkiego wysokiego świstu oddechowego lub rzężeń). Chociaż w takich przypadkach podawano leki przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, to jednak objawy ustępowały szybko, nawet przy braku leczenia. Wydłużenie czasu infuzji dożylnego pomaga zmniejszyć częstość występowania tego zespołu (patrz punkt 4.4). Sporadycznie obserwowano inne objawy, w tym skurcz szczęki i (lub) skurcze mięśni i (lub) mimowolne skurcze mięśni i (lub) drżenia mięśni i (lub) mioklonię, zaburzenia koordynacji i (lub) zaburzenia chodu i (lub) niezborność i (lub) zaburzenia równowagi i (lub) uczucie ucisku, dyskomfort lub ból w krtani lub w klatce piersiowej. Ponadto, mogą wystąpić zaburzenia czynności nerwu czaszkowego, które mogą być związane z wyżej wymienionymi zaburzeniami, albo mogą wystąpić osobno jako opadanie powieki, podwójne widzenie, bezgłos, zaburzenia głosu i (lub) chrypka, niekiedy opisywane jako porażenie strun głosowych, nieprawidłowe czucie języka lub dyzartria, niekiedy opisywana jako afazja, porażenie nerwu trójdzielnego i (lub) ból twarzy i (lub) ból oka, pogorszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia.

Podczas leczenia oksaliplatyną zgłaszano także inne objawy neurologiczne, takie jak dyzartria, zanik odruchu ścięgna głębokiego oraz objaw Lhermitte’a. Zgłaszano również pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu o nieznanej częstości występowania Drgawki.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu o nieznanej częstości występowania Kurcz krtani

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość występowania u pacjentów (%), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5-FU/FA 85 mg/m2

co 2 tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień

3.

Stopień

4.

Wszystkie

stopnie

Stopień

3.

Stopień

4.

Nudności

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błony śluzowej i (lub) zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest podawanie profilaktyczne i (lub) lecznicze silnie działających leków przeciwwymiotnych.

Ciężka biegunka i (lub) wymioty mogą być przyczyną odwodnienia, porażennej niedrożności jelit, zaparcia, hipokaliemii, kwasicy metabolicznej i zaburzeń czynności nerek zwłaszcza, jeśli oksaliplatyna jest stosowana w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zespół niedrożności zatok naczyniowych wątrobowy, znany jako zakrzepica żył wątrobowych (ang. veno-occlusive disease of liver), lub objawy patologiczne związane z takimi zaburzeniami wątroby, w tym plamica wątrobowa, przerost guzowaty regeneracyjny, zwłóknienie okołozatokowe. Objawem klinicznym może być nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko (<1/10000)

Ostra nefropatia cewkowo-śródmiąższowa, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek i ostra niewydolność nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

1    Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C

02    - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 E-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Nie jest znane antidotum dla oksaliplatyny. W przypadku przedawkowania można się spodziewać nasilenia działań niepożądanych.

Postępowanie

Należy rozpocząć monitorowanie parametrów hematologicznych i zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny Kod ATC: L01XA03.

Mechanizm działania

Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym, należącym do nowej grupy związków platyny, w których atom platyny tworzy kompleks z 1,2-diaminocykloheksanem (DACH) i grupą szczawianową. Oksaliplatyna jest pojedynczym enancjomerem,(<SP-4-2-)-[(1.R,2.R)-cykloheksano-1,2-diamino-kA, kA’] [szczawiano(2-)-kO2, kO2] platyny.

Oksaliplatyna wykazuje in vitro szerokie spektrum działania cytotoksycznego oraz in vivo aktywność przeciwnowotworową w różnych układach modelowych guzów, w tym modelach ludzkiego raka okrężnicy i odbytnicy. Ponadto, oksaliplatyna wykazuje aktywność in vitro i in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę.

In vitro i in vivo obserwowano synergistyczne działanie cytotoksyczne w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU).

Badania nad mechanizmem działania oksaliplatyny, mimo, że nie jest on w pełni wyjaśniony, wykazały, że pochodne uwodnione, powstające w następstwie biotransformacji oksaliplatyny, wchodzą w interakcje z DNA. Powstające przy tym połączenia krzyżowe (cross-links), zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy łańcuchami DNA, powodują przerwanie syntezy DNA, co w efekcie prowadzi do działania cytotoksycznego i przeciwnowotworowego.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność oksaliplatyny oceniano w trzech badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, którym podawano oksaliplatynę (w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie), w połączeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA):

-    W badaniu porównawczym III fazy (badanie EFC2962) oksaliplatynę stosowano jako lek pierwszego rzutu. 420 pacjentów w tym badaniu randomizowano do dwóch grup: jednej otrzymującej tylko 5-fluorouracyl i kwas folinowy (5-FU/FA) (LV5FU2, n=210) lub drugiej otrzymującej oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-flurorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA) (FOLFOX4, n=210).

-    W badaniu porównawczym III fazy (badanie EFC4584) z udziałem pacjentów uprzednio leczonych, 821 pacjentów opornych na leczenie irynotekanem (CPT-11) + 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA) randomizowano do trzech grup badania: grupa otrzymująca tylko 5-fluorouracyl i kwas folinowy (5-FU/FA) (LV5FU2, n=275), grupa otrzymująca oksaliplatynę

w monoterapii (n=275) lub oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA) (FOLFOX4, n=271).

- W niekontrolowanym badaniu II fazy (badanie EFC2964) z udziałem pacjentów opornych na leczenie samym 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA), którzy byli leczeni oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA) (FOLFOX4, n=57).

W dwóch badaniach klinicznych z randomizacją: EFC2962 (leczenie pierwszego rzutu) i EFC4584 (z udziałem pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni), stwierdzono znamiennie większy wskaźnik odpowiedzi i dłuższy czas przeżycia bez progresji i (lub) dłuższy czas do progresji choroby w porównaniu z leczeniem tylko 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA).

W badaniu EFC4584 z udziałem pacjentów opornych na wcześniejsze leczenie, nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy w medianie ogólnego przeżycia pomiędzy grupą otrzymującą oksaliplatynę w skojarzeniu, w porównaniu z grupą otrzymującą 5-fluorouracyl i kwas folinowy (5-FU/FA).

Wskaźnik odpowiedzi na leczenie FOLFOX4 vs. LV5FU2

Wskaźnik odpowiedzi, % (95% przedział ufności) niezależna ocena radiologiczna analizy populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962

22

(16-27)

49

(42-56)

Nie dotyczy

Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

p = 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(oporni na CPT-11 + 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

p <0,0001

(0,2-3,2)

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

Nie dotyczy

23

Nie dotyczy

(oporni na 5-FU/FA) Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

(13-36)

Mediana czasu przeżycia bez progresji (PFS, ang. Progression Free Survival)lmediana czasu do wystąpienia progresji (TTP, ang. Time to Progression) po zastosowaniu schematu FOLFOX4 w porówaniu LV5FU2 ___

Mediana PFSITTP miesiące

(95% przedział ufności) niezależna ocena radiologiczna, analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego

6,0

8,2

Nie dotyczy

rzutu

(5,5-6,5)

(7,2-8,8)

EFC2962 (PFS)

p (log-rank) = 0,0003

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584 (TTP) (oporni na CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

p (log-rank) <0,0001

Pacjenci wcześniej

Nie dotyczy

5,1

Nie dotyczy

leczeni

(3,1-5,7)

EFC2964

(oporni na 5-FU/FA)

Mediana ogólnego przeżycia (OS, ang. Overall Survival) FOLFOX4 vs. L5FU2

Mediana OS, miesiące (95% przedział ufności) analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

Nie dotyczy

p (log-rank) = 0,12

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584*

(oporni na CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

p (log-rank) = 0,09

Pacjenci wcześniej

Nie dotyczy

10,8

Nie dotyczy

leczeni

(9,3-12,8)

EFC2964

(oporni na 5-FU/FA)

U pacjentów wcześniej leczonych (EFC4584) z objawami w momencie rozpoczęcia badania, odsetek odczuwających wyraźne zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą był większy w grupie otrzymującej oksaliplatynę w połączeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA) w porównaniu grupą, której podawano tylko 5-fluorouracyl i kwas folinowy (5FU/FA) (27,7% w porównaniu 14,6%, p<0,0033). U pacjentów wcześniej nieleczonych (EFC2962), nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy pomiędzy dwiema grupami, w odniesieniu do kryteriów oceny jakości życia. Niemniej, punktacja jakości życia była na ogół lepsza w grupie kontrolnej w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia i odczuwania bólu, natomiast gorsza w grupie otrzymującej oksaliplatynę w odniesieniu do nudności i wymiotów.

W leczeniu uzupełniającym, w badaniu porównawczym III fazy MOSAIC (EFC3313) 2246 pacjentów (899 z guzem w stadium II/Duke B2 i 1347 z guzem w stadium III/Duke C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego raka okrężnicy randomizowano do grupy otrzymującej tylko 5-FU/FA (LV5FU2; n=1123; B2/C = 448/675) lub oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (fOlFOX 4; n=1123; B2/C = 451/672).

Badanie EFC 3313: 3-letnie przeżycie bez objawów choroby (analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem ITT)* w całej populacji__

Grupa leczona

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek przeżycia 3-letniego bez objawów

73,3

78,7

choroby (95% przedział ufności)

(70,6-75,9)

(76,2-81,1)

Wskaźnik ryzyka (95% przedział ufności)

0,76

(0,64-0,89)

Stratyfikowany test log-rank

p=0,0008

* mediana okresu obserwacji wynosiła 44,2 miesięcy (wszyscy pacjenci podlegali obserwacji przez co najmniej 3 lata)

Badanie wykazało ogólną znamienną korzyść w zakresie 3-letniego przeżycia bez objawów choroby w grupie pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4), w porównaniu do grupy otrzymującej jedynie 5-FU/FA (LV5FU2).

Badanie EFC 3313: 3-letnie przeżycie bez objawów choroby (analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem ITT)* według stopnia zaawansowania

Stopień zaawansowania

Stopień II (Duke B2)

Stopień III (Duke C)

Grupa leczona

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek przeżycia 3-letniego bez

objawów choroby (95% przedział

84,3

87,4

65,8

72,8

ufności)

(80,9-87,7)

(84,3-90,5)

(62,2-69,5)

(69,4-76,2)

Wskaźnik ryzyka (95% przedział

0,79

0,75

ufności)

(0,57-1,09)

(0,62-0,90)

Test log-rank

p=0,151

p=0,002

* mediana okresu obserwacji wynosiła 44,2 miesięcy (wszyscy pacjenci podlegali obserwacji przez co najmniej 3 lata)

Ogólne przeżycie [analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)]

Podczas analizy 3-letniego przeżycia bez objawów choroby, co stanowiło podstawowy punkt końcowy w badaniu MOSAIC, 85,1 % pacjentów pozostawało przy życiu w grupie leczonych schematem FOLFOX4 w porównaniu do 83,8 % w grupie LV5FU2. Oznacza to ogólne zmniejszenie ryzyka zgonu o 10% na korzyść schematu FOLFOX4. Różnica nie była jednak statystycznie znamienna (współczynnik ryzyka = 0,90).

Dane dla FOLFOX 4 i LV5FU2 wynosiły odpowiednio 92,2% w porównaniu z 92,4% w podgrupie w stadium II (Duke B2) (współczynnik ryzyka = 1,01) i 80,4% w porównaniu z 78,1% w podgrupie w stadium III (Duke C) (współczynnik ryzyka = 0,87).

Dzieci i młodzież

Oksaliplatyna w monoterapii była oceniana w populacji dzieci i młodzieży w dwóch badaniach I fazy (69 pacjentów) i dwóch badaniach II fazy (166 pacjentów). Ogółem leczono 235 pacjentów z tej grupy (w wieku od 7 miesięcy do 22 lat) z guzami litymi. Skuteczność oksaliplatyny w monoterapii stosowanej w leczeniu populacji dzieci i młodzieży nie została ustalona. Włączenie większej liczby pacjentów do obu badań II fazy zatrzymano ze względu na brak odpowiedzi ze strony guza.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Nie określono właściwości farmakokinetycznych poszczególnych składników czynnych. Właściwości farmakokinetyczne platyny podlegającej ultrafiltracji, stanowiącej mieszaninę wszystkich niezwiązanych, czynnych i nieaktywnych odmian platyny, po 2-godzinnej infuzji oksaliplatyny w dawce 130 mg/m2 pc., podawanej co trzy tygodnie przez 1 do 5 cykli, oraz oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. podawanej co dwa tygodnie przez 1 do 3 cykli, przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie szacunkowych parametrów farmakokinetycznych platyny w ultrafiltracie po

wielokrotnym podaniu oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub w dawce 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie_____

Dawka

C

^max

ng/ml

AUC 0-48 ng»godz./ml

AUC

ng»godz./ml

t1/2 a godz.

11/2 P

godz.

t1/2 Y godz.

V

’ ss

litry

CL

l/godz.

85 mg/m2 pc.

Średnia

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

Odchylenie

standardowe

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/ m2 pc.

Średnia

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

Odchylenie

standardowe

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Średnie wartości AUC0_48 i wartości C max oznaczano w 3. cyklu (85 mg/m2 pc.)

ub w 5. cyklu (130 mg/m2

pc.).

Średnie wartości AUC, Vss, i CL oznaczano w 1. cyklu.

Wartości Cmax, AUC, AUC0-48, Vss i CL oznaczano metodą analizy nie-kompartmentowej. t1/2a, 11/2P, t1/2y oznaczano metodą analizy kompartmentowej (łącznie cykle 1-3).

Pod koniec 2-godzinnej infuzji, 15% podanej platyny znajduje się w krążeniu układowym, zaś pozostałe 85% jest szybko rozmieszczane w tkankach lub wydalane w moczu. Nieodwracalne wiązanie się z krwinkami czerwonymi i osoczem krwi powoduje, że okresy półtrwania w tych macierzach są zbliżone do naturalnego obrotu krwinek czerwonych i albumin w osoczu. Nie obserwowano kumulacji w ultrafiltracie osocza po stosowaniu dawki 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie lub 130 mg/m2 pc. co 3 tygodnie i stan równowagi uzyskiwano w tej macierzy po pierwszym cyklu. Zmienność wewnątrz- i międzyosobnicza jest na ogół mała.

Metabolizm

Uważa się, że biotransformacja in vitro jest wynikiem rozkładu bez udziału enzymów. Brak dowodów , że układ cytochromu P450 uczestniczy w metabolizmie pierścienia diaminocykloheksanu (DACH). Oksaliplatyna w znacznym stopniu ulega biotransformacji w organizmie pacjenta i na zakończenie 2-godzinnej infuzji, w ultrafiltracie osocza krwi nie stwierdzano leku w postaci niezmienionej. W krążeniu układowym, w późniejszym czasie po podaniu leku, wykryto wiele cytotoksycznych produktów biotransformacji, w tym monochloro-, dichloro- i dowidziano-diaminocykloheksanowe pochodne platyny oraz liczne nieaktywne związki sprzężone.

Eliminacja.

Platyna jest zasadniczo wydalana z moczem, z klirensem głównie po 48 godzinach od podania.

Do 5. dnia około 54% całkowitej dawki było wykrywane w moczu, a <3% w kale.

Specjalne populacje

Zaburzenia czynności nerek

Wpływ zaburzeń czynności nerek na dyspozycję oksaliplatyny badano u pacjentów z różnymi stopniami zaburzeń czynności nerek. Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. podawano grupie kontrolnej z prawidłową czynnością nerek (CLcr >80 ml/min. n=12) i pacjentom z łagodnymi (CLcr =50 do 80 ml/min, n=13) i umiarkowanymi (CLcr =30 do 49 ml/min, n=11) zaburzeniami czynności nerek oraz w dawce 65 mg/m2 pc. pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min, n=5). Mediana ekspozycji wynosiła odpowiednio 9, 4, 6 i 3 cykle a dane dotyczące PK w 1. cyklu uzyskano odpowiednio u 11, 13, 10 i 4 pacjentów. Zaobserwowano zwiększenie AUC platyny w ultrafiltracie osocza (PUF, ang. plasma ultrafiltrate), stosunku dawka/AUC oraz zmniejszenie całkowitego i nerkowego klirensu kreatyniny oraz objętości dystrybucji w stanie równowagi (Vss) z nasileniem zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza w (małej) grupie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek: oszacowane punkty (90% CI) średnich oszacowanych współczynników na podstawie stopnia czynności nerek versus prawidłowa czynność nerek dla stosunku dawka/AUC wynosiły 1,36 (1,08; 1,71), 2,34 (1,82; 3,01), i 4,81 (3,49; 6,64), odpowiednio u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Wydalanie oksaliplatyny jest znamiennie skorelowane z klirensem kreatyniny. Klirens całkowity platyny w PUF u pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek wynosił odpowiednio 0,74 (0,59; 0,92), 0,43 (0,33; 0,55); i 0,21 (0,15; 0,29) a Vss wynosiła odpowiednio 0,52 (0,41; 0,65), 0,73 (0,59; 0,91); 0,27 (0,20; 0,36).

Klirens nerkowy platyny w PUF był zmniejszony u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek

0    30%, u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek o 65% i u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek o 84%, w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Zaobserwowano zwiększenie okresu półtrwania beta platyny w PUF ze zwiększeniem stopnia zaburzeń czynności nerek, głównie w grupie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Pomimo małej liczby pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, dane te dotyczą pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i należy je brać pod uwagę w przypadku przepisywania oksaliplatyny pacjentom

z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Narządy docelowe zidentyfikowane w badaniach przedklinicznych u zwierząt [myszy, szczury, psy i (lub) małpy] po zastosowaniu jednorazowych i wielokrotnych dawek obejmowały szpik kostny, przewód pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy i serce. Obserwowane u zwierząt działanie toksyczne na narządy docelowe było zgodne z działaniem wywoływanym przez inne produkty zawierające platynę

1    uszkadzające DNA, produkty cytotoksyczne stosowane w leczeniu nowotworów u ludzi, z wyjątkiem działania toksycznego na serce. Wpływ toksyczny na serce zaobserwowano jedynie u psów. Stwierdzono między innymi zaburzenia elektrofizjologiczne z migotaniem komór, które prowadziły do zgonu. Uważa się, że kardiotoksyczność jest swoista dla psów, nie tylko dlatego, że występowała jedynie u psów, ale także dlatego, że dawki powodujące śmiertelność kardiotoksyczną u psów (150 mg/m2 pc.) były dobrze tolerowane przez ludzi. Badania kliniczne na modelu neuronów czuciowych u szczurów wskazują na to, że ostre objawy zaburzeń czucia podczas podawania oksaliplatyny mogą obejmować interakcję

z kanałami sodowymi zależnymi od potencjału błonowego.

W badaniach systemowych u ssaków oksaliplatyna wykazywała działanie mutagenne i klastogenne oraz toksyczne na zarodki i płody szczurów. Uważa się, że oksaliplatyna ma prawdopodobnie działanie rakotwórcze, aczkolwiek nie przeprowadzono badań rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Rozcieńczonego produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi lekami w tym samym worku do infuzji lub przewodzie do infuzji. Zgodnie z instrukcją dotyczącą stosowania opisaną w punkcie 6.6, oksaliplatynę można podawać jednocześnie z kwasem folinowym (FA) przez łącznik w kształcie litery Y.

-    NIE mieszać z produktami lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem (5-FU), produktami kwasu folinowego (FA) zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu w innych lekach. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają negatywnie na stabilność oksaliplatyny (patrz punkt 6.6).

-    NIE rozcieńczać roztworu oksaliplatyny z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub innych roztworów zawierających jony chlorkowe (w tym chlorki wapnia, potasu lub sodu).

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji lub przewodzie do infuzji (patrz punkt 6.6 „Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (FA)”).

-    NIE używać sprzętu do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po rozcieńczeniu w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 48 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C i przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy podawać natychmiast.

Jeśli roztwór nie jest podany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed podaniem. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach jałowych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać.

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ml koncentratu w fiolce z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem bromobutylowym.

20 ml koncentratu w fiolce zbezbarwnego szkła (typ I) z korkiem bromobutylowym.

40 ml koncentratu w fiolce z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem bromobutylowym.

Wielkość opakowania: 1 fiolka w blistrze, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych związków, należy zachować ostrożność podczas postępowania z oksaliplatyną i przygotowania jej roztworów.

Instrukcja postępowania z produktem,

Postępowanie z tą substancją cytotoksyczną wymaga od personelu medycznego zachowania szczególnych środków ostrożności w celu ochrony pracownika i otoczenia.

Roztwory substancji cytotoksycznych do wstrzykiwań muszą być przygotowywane przez odpowiednio przeszkolony, specjalistyczny personel posiadający wiedzę o stosowanych produktach, w warunkach zapewniających integralność produktu, ochronę środowiska a w szczególności ochronę personelu przygotowującego produkty do użycia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania miejsca przeznaczonego tylko do tego celu. Nie wolno w tym miejscu palić tytoniu, jeść, ani pić.

Personel należy wyposażyć w sprzęt niezbędny do postępowania z produktem, w szczególności w fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowego użytku, ochronne przykrycia stanowiska roboczego, pojemniki i zbiorcze worki na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z odchodami lub wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy ostrzec, aby unikały kontaktu z produktami cytotoksycznymi.

Uszkodzone opakowania należy traktować z taką samą ostrożnością jak skażone odpady.

Skażone odpady należy spalić po umieszczeniu w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz poniżej punkt „Usuwanie pozostałości”.

Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie umyć wodą.

Jeśli dojdzie do kontaktu z błonami śluzowymi koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie przepłukać wodą.


Specjalne środki ostrożności dotyczące podawania produktu

-    NIE używać sprzętu do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

-    NIE podawać nierozcieńczonego produktu.

-    Jako rozcieńczalnik stosować tylko 5% (50 mg/ml) roztwór glukozy do infuzji. NIE używać do rozcieńczania roztworów chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji lub przewodzie do infuzji.

-    NIE mieszać z produktami lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem (5-FU), produktami kwasu folinowego (FA) zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu innych produktów. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają negatywnie na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (FA) (w postaci folinianu wapnia lub folinianu dwusodowego)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. w infuzji dożylnej w 250 ml do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy podaje się w tym samym czasie co infuzja dożylna kwasu folinowego (FA) w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, przez ponad 2 godziny do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y umieszczonego bezpośrednio przed miejscem infuzji. Nie należy mieszać obydwu produktów leczniczych w tym samym worku do infuzji dożylnej. Kwas folinowy (FA) nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i należy go rozcieńczyć tylko z użyciem izotonicznego 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy; nigdy z użyciem roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja dotycząca stosowania z 5-fluorouracylem (5-FU)

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidyny, np. 5-fluorouracylem (5-FU). Po podaniu oksaliplatyny przewody do infuzji dożylnej należy przepłukać, a następnie podać 5-fluorouracyl (5-FU).

Dodatkowe informacje o produktach leczniczych stosowanych jednocześnie z oksaliplatyną, patrz odpowiednie charakterystyki produktów leczniczych.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, bez jakichkolwiek cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki koncentratu należy usunąć (patrz podpunkt „Usuwanie pozostałości” poniżej).

Rozcieńczenie do infuzji dożylnej

Z fiolki(-ek) należy pobrać potrzebną ilość koncentratu, a następnie rozcieńczyć z użyciem 250 ml do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy, w celu uzyskania stężenia roztworu oksaliplatyny pomiędzy nie mniej niż 0,2 mg/ml i 0,7 mg/ml. Zakres stężeń, dla których wykazano stabilność fizyko-chemiczną oksaliplatyny, to 0,2 mg/ml do 2,0 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 48 godzin w temperaturze od +2°C do +8°C i przez 24 godziny w temperaturze +25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy podawać natychmiast.

Jeśli roztwór nie jest podany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed podaniem. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie wykonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach jałowych (okres przechowywania nie powinien przekraczać 48 godzin).

Roztwór przed użyciem należy obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory bez jakichkolwiek cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu do infuzji należy usunąć (patrz punkt „Usuwanie pozostałości” poniżej).

NIGDY nie stosować do rozcieńczania roztworów chlorku sodu lub zawierających chlorki.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do infuzji była badana z użyciem reprezentatywnych zestawów do podawania wykonanych z PVC.

Infuzja roztworu

Podanie oksaliplatyny nie wymaga wstępnego nawodnienie pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 ml do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy (tak, aby stężenie oksaliplatyny było nie mniejsze niż 0,2 mg/ml), należy podawać przez ponad 2 do 6 godzin w postaci infuzji do żyły obwodowej lub żyły centralnej. Jeśli oksaliplatyna jest podawana z 5-fluorouracylem (5-FU), infuzja oksaliplatyny musi poprzedzać podanie 5-fluorouracylu (5-FU).

Usuwanie pozostałości

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego, jak również wszystkie materiały użyte do jego rozcieńczenia i podania, należy zniszczyć zgodnie ze stosowanymi w szpitalu standardowymi procedurami dotyczącymi postępowania z substancjami cytotoksycznymi, z uwzględnieniem lokalnych przepisów w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Sanofi-Aventis France 1-13 Bd. Romain Rolland 75014 Paryż Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12203

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 14.04.2006 Data przedłużenia ważności pozwolenia: 21.04.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie są dostępne na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

21

Eloxatin