Imeds.pl

Elukan 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

El u kun, 10 mg, tabletki powlekane

Montelukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem Icku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1    Co to jest Elukan i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elukan

3    Jak stosować Elukan

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać Elukan

6    Inne informacje

1. CO TO JEST ELUKAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Elukan jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje substancje nazywane leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach, jak również objawy alergii. Blokując leukotrieny, Elukan łagodzi objawy astmy, pomaga kontrolować astmę i łagodzi objawy alergii sezonowej (znanej również jako katar sienny lub sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa).

Lekarz przepisał lek Elukan do leczenia astmy, w celu zapobiegania objawom astmy w dzień i w nocy.

•    Elukan stosowany jest w leczeniu pacjentów w wieku 15 lat i starszych, u których wyniki dotychczasowego leczenia są niezadowalające i którzy wymagają dodatkowego leczenia.

•    Elukan pomaga również zapobiegać zwężaniu się dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym.

• U pacjentów z astmą, u których lek Elukan stosowany jest w leczeniu astmy, Elukan może również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Lekarz określi jak stosować Elukan w zależności od objawów i stopnia ciężkości astmy.

Co to jest astma?

Astma jest to choroba przewlekła.

Astma to:

trudności z oddychaniem spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Drogi oddechowe

ulegają zwężeniu lub rozszerzeniu w odpowiedzi na różne czynniki.

wrażliwość dróg oddechowych reagujących na wiele czynników, takich jak dym

papierosowy, pytki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

obrzęk (stan zapalny) błony wyścielającej drogi oddechowe. Objawy astmy to: kaszel,

świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

Czym są alergie sezonowe?

Alergie sezonowe (znane również jako gorączka sienna lub sezonowy alergiczny nieżyt nosa są odpowiedzią alergiczną organizmu powodowaną często przez znajdujące się w powietrzu pytki drzew, traw i chwastów. Objawy alergii sezonowych zazwyczaj ntogą obejmować: uczucie zatkania nosa, katar i swędzenie nosa, kichanie, łzawienie, obrzęk powiek, zaczerwienienie i świąd oczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ELUKAN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich problemach zdrowotnych i alergiach występujących obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nic stosować Icku Elukan

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników leku Elukan patrz punkt 6. INNE INFORMACJE).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosu jąc Elukan

•    Jeżeli objawy astmy nasilają się lub oddychanie staje się utrudnione, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

• Doustny lek Elukan nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek doraźnie stosowany w napadzie astmy

•    Ważne jest przyjmowanie wszystkich leków przeciw astmie przepisanych przez lekarza. Nie należy stosować Elukan zamiast innych leków przeciw astmie, przepisanych przez lekarza.

•    Każdy pacjent przyjmujący leki przeć i w astmatyczne powinien wiedzieć, że w przypadku wystąpienia zespołu objawów, takich jak objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka, powinien skonsultować się z lekarzem.

•    Nie należy przyjmować kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków przeciwzapalnych (znanych również jako niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli NEPZ), jeżeli nasilają one u pacjenta astmę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Elukan u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat dostępny jest Elukan, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat dostępny jest Elukan, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Stosowanie innych leków

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Elukan lub Elukan może wpływać na działanie innych leków.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elukan należy powiedzieć lekarzowi, jeśli przyjmuje się: fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki) fenytoinę (stosowana w leczeniu padaczki)

ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń)

Stosowanie leku Elukan zjedzeniem i piciem

Lek Elukan,!0 mg, tabletki powlekane, może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowania tr czasie ciąży

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny poradzić się z lekarza przed zastosowaniem leku Elukan. Lekarz oceni, czy można w tym okresie przyjmować Elukan

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy Elukan przenika do mleka kobiecego. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią powinna poradzić się z lekarza przed zastosowaniem leku Elukan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nic należy spodziewać się, że Elukan wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano podczas stosowania leku Elukan mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników Elukan

Elukan, 10 mg, tabletki powlekane zawierają jedno wodną laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku...

3. JAK STOSOWAĆ ELUKAN

Dziecku należy podawać jedną tabletkę leku Elukan raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Lek należy przyjmować nawet wówczas, gdy u dziecka nie występują objawy astmy, a także w przypadku ostrego napadu astmy.

Lek Elukan należy zawsze stosować u dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować doustnie.

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi

Należy przyjmować jedną tabletkę 10 mg raz na dobę, wieczorem. Elukan, 10 mg może być przyjmowany razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Należy upewnić się, przyjmując lek Elukan, nie przyjmuje się innych leków, które zawierają tę samą substancję czynną montelukast.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Elukan

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych.

Najczęściej zgłaszanymi obserwowanymi objawami przedawkowania u pacjentów dorosłych i dzieci były ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty, nadmierna ruchliwość..

Pominięcie zastosowaniu leku Elukan

Należy starać się stosować Elukan zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli jednak pominie się dawkę, należy powrócić do stałego schematu dawkowania (jedna tabletka raz na dobę).

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowaniu Elukan

Elukanleczy astmę tylko wówczas, gdy stosowany jest regularnie.

Ważne jest, by kontynuować stosowanie leku tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże on utrzymać astmę pod kontrolą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Elukan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych z zastosowaniem leku Elukan, 10 mg, tabletki powlekane najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi co najmniej u 1 na 100, ale rzadziej niż lu na 10 pacjentów), które uważano za związane z przyjmowaniem leku Elukan, były: ból głowy bóle brzucha

Ponadto po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano występowanie:

•    zwiększona tendencja do krwawień

•    reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu

•    zmiany zachowania i nastroju [nieprawidłowości dotyczące' marzeń sennych, w tym koszmary senne, halucynacje, drażliwość, poczucie lęku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowania agresywne, drżenie, depresja, problemy ze snem, myśli i działania samobójcze (w bardzo rzadkich przypadkach)]

•    zawroty głowy, senność, mrowienie/drętwienic, drgawki

•    kołatanie serca

•    krwawienie z nosa

•    biegunka, suchość w ustach, niestrawność, nudności, wymioty

•    zapalenie wątroby

•    tworzenie siniaków, świąd, pokrzywka, tkliwe czerwone guzy pod skórą, najczęściej na goleniach (rumień guzowaty)

•    ból stawów lub mięśni, skurcze mięśni

•    zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki, gorączka.

U pacjentów z astmą leczonych montelukastem odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania zespołu objawów obejmującego chorobę grypopodobną, mrowienie lub drętwienie ramion lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypkę (zespół Churg-Strauss'a). Jeśli u pacjenta wystąpi co najmniej jeden z wymienionych wyżej objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego.

O więcej informacji o działaniach niepożądanych leku należy zapytać lekarza łub farmaceutę. Jeśli u dziecka nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ ELUKAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Elukan po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudelku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. w ;

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Elukan

Substancją czynną leku jest montelukast. Jedna tabletki powlekane zawiera montelukast sodowy w ilości, która odpowiada 10 mg montelukastu.

Ponadto lek zawiera

Rdzeń /aó/effr-monohydratu laktozy, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian

Olaczka: wosk Carnauba, Opadry Orangc 85F23995 składający się z: alkoholu poliwinylowego, dwutlenku tytanu (E 171), makrogolu 3350, talku, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Elukan i co zawiera opakowanie

Elukan 10 mg tabletki powlekane są beżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 8,0 mm.

Tabletki powlekane są pakowane w blistry (OPA / Aluminium / PVC / Aluminium)

Opakowania:

7,    14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 98, 100 tabletki

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.

Ag, Varvara 12351 Ateny Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania,, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Estonia, Litwa, Łotwa: Elukan Norwegia, Finlandia, Szwecja, Węgry: Montelukast Specifar