+ iMeds.pl

Elukan 4 mgUlotka Elukan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Elukan, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Mon tehikastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek przepisano dziecku. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjaklekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1    Co to jest Elukan i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elukan

3    Jak stosować Elukan

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać Elukan

6    Inne informacje

1. CO TO JEST ELUKAN 1 W JAKIM CELU SIĘ CO STOSUJE

Elukan jest antagonistą receptora leukotrienowego, to znaczy blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Letikotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach. Blokując działania leukotricnów Elukan łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Lekarz przepisał lek Elukan do leczenia astmy u dziecka, w celu zapobiegania objawom astmy w dzień i w nocy.

Elukan stosowany jest w leczeniu pacjentów w wieku 2 do 5 lat, u których wyniki dotychczasowego leczenia są niezadowalające i wymagają dodatkowego leczenia.

Elukan może być także stosowany zamiast wziewnych kortykosteroidów u dzieci w wieku 2 do 5 lal, które ostatnio nic przyjmowały kortykosteroidów doustnie w celu leczenia astmy i które nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.

Elukan pomaga także zapobiegać zwężaniu się dróg oddechowych wywołanym wysiłkiem fizycznym u pacjentów w wieku 2 lat i starszych.

Lekarz określi, jak stosować Elukan w zależności od występujących u dziecka objawów i stopnia nasilenia astmy.

Czym jest astma?

Astma jest przewlekłą chorobą.

W astmie występują:

trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. To zwężenie dróg oddechowych nasila się iub zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

wrażliwość dróg oddechowych reagujących na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze tub wysiłek fizyczny, obrzęk (stan zapalny) błony wyścielającej drogi oddechowe.

Objawy astmy obejmują: kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ELUKAN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich problemach zdrowotnych i alergiach, które dziecko ma obecnie lub miało w przeszłości.


Lekowej i p Wdrszawa

Kiedy niestosować leku Elukan u dziecka

jeśli dziecko ma uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników leku Elukan.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Elukan

W razie nasilenia się u dziecka astmy lub trudności w oddychaniu należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Doustny lek Elukan nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny iek doraźnie stosowany u dziecka w napadzie astmy.

Ważne jest, aby podawać dziecku wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza. Leku Elukan nie należy stosować zamiast innych leków przeciwko astmie przepisanych przez lekarza.

Należy wiedzieć o tym, że jeśli u dziecka przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpi zespól objawów przypominających grypę, uczucie mrowienia lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony płuc i (lub) wysypka należy poradzić się lekarza.

Dziecko nie powinno przyjmować kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani innych leków przeciwzapalnych (zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeśli nasilają u niego astmę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Elukan u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat dostępny jest Elukan, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat dostępny jest Elukan, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Stosowanie innych leków

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Elukan lub Elukan może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych przez dziecko aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elukan należy powiedzieć lekarzowi, jeśli dziecko przyjmuje: fcnobarbital (stosowany w leczeniu padaczki) fenytoinę (stosowana w leczeniu padaczki)

ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń)

Stosowanie leku Elukan zjedzeniem i piciem

Leku Elukan, tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ten podpunkt nie odnosi się do leku Elukan tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg, ponieważ one są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku 2 do 5 lat, natomiast następujące informacje odnoszą się do substancji czynnej, montclukastu.

Stosowanie w ciąży

Kobiety w ciąży lub planujące dążę powinny poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Elukan, Lekarz oceni, czy można w tym okresie przyjmować Elukan.

Stosowanie u* okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy Elukan przenika do mleka kobiecego. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna poradzić się z lekarza przed zastosowaniem leku Elukan.

(.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten podpunkt nie odnosi się do leku Elukan, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, ponieważ one są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku 2 do 5 lat, natomiast następujące informacje odnoszą się do substancji czynnej, montelukastu.

Nie należy spodziewać się, że Elukan wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano podczas stosowania leku leku Elukan mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ ELUKAN

Lek ten należy podawać dziecku pod nadzorem osoby dorosłej.

Dziecku należy podawać jedną tabletkę leku Elukan raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Lek należy przyjmować nawet wówczas, gdy u dziecka nie występują objawy astmy, a także gdy wystąpi ostry napad astmy.

Lek Elukan należy zawsze stosować u dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować doustnie.

Dzieci w wieku 2 do 5 lat

Przyjmuje się jedną tabletkę do rozgryzania i żucia (4 mg) na dobę, wieczorem. Leku Elukan, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia nic należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.

Należy upewnić się, że dziecko, które przyjmuje Elukan, nic przyjmuje innych leków, które zawierają tę samą substancję czynną, montelukast.

Dla osób w wieku 15 lat i starszych dostępne są tabletki powlekane 10 mg.

Dla dzieci w wieku 6 do 14 lat, dostępny jest, w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 5 mg.

Przyjęcie przez dziecko większej niż zalecana dawki leku Elukan

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem dziecka.

W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych.

Najczęściej zgłaszanymi obserwowanymi objawami przedawkowania u pacjentów dorosłych i dzieci były ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty, nadmierna ruchliwość .

Pominięcia przyjęcia dawki leku Elukan Należy starać się podawać lek Elukan zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli jednak dziecko pominie dawkę, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania - jedna tabletka raz na dobę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Icku Elukan

Elukan leczy astmę u dzieci tylko wówczas, gdy stosowany jest regularnie.

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku u dziecka tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże to utrzymać objawy astmy pod kontrolą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych zc stosowaniem leku u dziecka należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

;v


■ ‘ U//fy,r| l_r t    .

Sfi 5^v


'^952 mĆ.

V£i

ir

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Elukan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych z zastosowaniem leku Elukan, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi co najmniej u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na i 0 leczonych dzieci), które uważano za związane z przyjmowaniem leku Elukan, byiy:

bóle brzucha nadmierne pragnienie

Ponadto, w badaniach klinicznych prowadzonych z zastosowaniem leku Elukan, 10 mg, tabletki powlekane oraz 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, zgłaszano występowanie:

• bólu głowy

Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano występowanie działania:

•    zwiększona skłonność do krwawień

•    reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu

•    zmiany zachowania i nastroju [nieprawidłowości dotyczące snów, w tym koszmary senne, omamy, drażliwość, uczucie lęku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowania agresywne, drżenie, depresja, trudności w zasypianiu, myśli i próby samobójcze (w bardzo rzadkich przypadkach)]

•    zawroty głowy, senność, mrowienie i (lub) drętwienie, drgawki

•    kołatanie serca

•    krwawienie z nosa

•    biegunka, suchość w ustach, niestrawność, nudności, wymioty

•    zapalenie wątroby

•    tworzenie siniaków, świąd, pokrzywka, tkliwe czerwone guzy pod skórą, najczęściej na goleniach (rumień guzowaty)

•    ból stawów lub mięśni, skurcze mięśni

•    zmęczenie, zie samopoczucie, obrzęki, gorączka,

U pacjentów z astmą leczonych monteiukastern zgłaszano bardzo rzadkie przypadki występowania zespoiu objawów grypopodobnych, mrowienie lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypkę (zespót Churga-Strauss). Jeśli u pacjenta wystąpi co najmniej jeden z wymienionych wyżej objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat działań niepożądanych należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli u dziecka nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    - JAK PRZECHOWYWAĆ ELUKAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Elukan po upiywie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termín ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Elukan

Substancją czynną leku jest montelukast. Jedna tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg zawiera montelukast sodowy w ilości, która odpowiada 4 mg montclukastu.

Ponadto lek zawiera: mannitol, celulozę mikrokrystaliczną, hydroksypropylocelulozę, kroskarmelozę sodową, "żelaza tlenek czerwony {E 172), aromat wiśniowy (2463 / P), sukralozę, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Elukan i co zawiera opakowanie

Elukan 4 mg tabletki do rozgryzania i żucia są różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki o wymiarach około 1 1,9 x 7,2 mm.

Tabletki do żucia są pakowane w blistry (OPA / Aluminium / PVC / Aluminium)

Opakowania:

7,    14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 98, 100 tabletki

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specifar S.A.

L 28 Octovitou str.

Ag. Varvara 12351 Ateny Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Estonia, Litwa, Łotwa: Elukan Norwegia, Finlandia, Szwecja, Węgry: Montelukast Specifar


Elukan

Charakterystyka Elukan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Elukan, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY 1 ILOŚCIOWY

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera montelukast sodowy w ilości, która odpowiada 4 mg montelukast u.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka do rozgryzania i żucia.

Elukan 4 mg tabletki do rozgryzania i żucia są różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki o wymiarach około 11,9 x 7,2 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania dostosowania

Elukan wskazany jest pomocniczo w leczeniu astmy u tych pacjentów w wieku 2 do 5 lat z przewlekłą astmą łagodną do umiarkowanej, u których efekty leczenia astmy wziewnymi kortykosteroidarni i „doraźnie” stosowanymi krótko działającymi lekami (J-adrenomimetycznymi są niezadowalające.

Elukan może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych ko ity kostero idów u pacjentów w wieku 2 do 5 lat z przewlekłą astmą łagodną, u których w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy, wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów oraz którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

Elukan wskazany jest też w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku 2 do 5 lat i starszych, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywoływany wysiłkiem fizycznym.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Ten produkt leczniczy należy podawać dziecku pod nadzorem osoby dorosłej.

Dawka dla dzieci w wieku 2 do 5 lat to jedna 4 mg tabletka do rozgryzania i żucia podawana raz na dobę, wieczorem. Jeśli o tej porze przyjmowany jest posiłek, Elukan należy przyjąć 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. W tej grupie wiekowej dostosowanie dawki nie jest konieczne. Elukan w postaci 4 mg tabletek do rozgryzania i żucia nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zalecenia ogólne.

Terapeutyczny wpływ produktu Elukan na wskaźniki kontroli astmy występuje w pierwszej dobie. Należy wyjaśnić pacjentom, że przyjmowanie produktu Elukan powinno być

■yja.i

ÍOV/Cj t

■/.w ’ j


fWlN£i,T.UiśTvYO Oepartameni Pcliiyki Le00-952 Vvbtr

Ot

kontynuowane zarówno w czasie, kiedy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia astmy.

U pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dawkowanie jest takie samo zarówno dla pacjentów pici męskiej, jak i żeńskiej.

Stosowanie produktu Elukan zamiast małych dawek kor ty kos/ero idów wziewnych u pacjentów z przewlekłą astmą łagodną

Monlelukast nie jest zalecany do stosowania w monoterapii u pacjentów z przewlekłą astmą umiarkowaną. Stosowanie montelukastu zamiast małych dawek korty kostero idów wziewnych u dzieci z przewlekłą astmą łagodną należy rozważać jedynie wtedy, gdy w ostatnim okresie nie występowały u nich ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów oraz jeśli nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych {patrz punkt 4.1). Zgodnie z definicją, przewlekła astma łagodna charakteryzuje się występowaniem astmatycznych objawów częściej niż jeden raz w tygodniu, ale rzadziej niż jeden raz na dobę, występowaniem objawów nocnych częściej niż dwa razy w miesiącu, aie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz prawidłową czynnością płuc pomiędzy epizodami. Jeżeli podczas leczenia kontrola objawów astmy nie jest zadowalająca {zwykle w ciągu jednego miesiąca), należy rozważyć włączenie dodatkowego lub innego leczenia przeciwzapalnego zgodnie ze schematem leczenia astmy. Stopień kontroli astmy należy okresowo oceniać.

Stosowanie produktu Elukan w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku 2 do 5 łat, u któr ych dominującym objawem jest skurcz oskrzeli w^voływany wysiłkiem fizycznym.

U pacjentów w wieku 2 do 5 lat. skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym może być dominującym objawem przewlekłej astmy, która wymaga leczenia wziewnymi korlykosteroidami. Po 2 do 4 tygodni leczenia montelukastem należy ocenić stan pacjentów.

Jeżeli nie została osiągnięta zadowalająca odpowiedź, należy rozważyć dodatkowe lub inne leczenie.

Leczenie produktem Elukan w odniesieniu do innych metod leczenia astmy.

Podczas stosowania produktu Elukan jako leku pomocniczego do wziewnych kortykosteroidów, nie należy nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej produktem Elukan (patrz punkt 4.4).

Dla osób w wieku 15 lal i starszych dostępne są 10 mg tabletki powlekane.

Dla dzieci w wieku 6 do 14 lat dostępne są 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy poinformować pacjentów, że montelukastu w postaci doustnej nie można nigdy

stosować w leczeniu ostrych napadów astmy i do tego celu powinni mieć przygotowany łatwo

dostępny zwykle stosowany przez nich „doraźnie” odpowiedni lek. Jeśli wystąpi ostry napad

astmy, należy stosować preparat krótko działającego 6-agonisty w postaci wziewnej. Jeśli

pacjenci potrzebują większej niż zwykle dawki krótko działającego wztewnego R-agonisty,

powinni jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.    MtNiSTEKSTWO jprisy,

óaDaifams;.; fV.fiiyk; uku1;:'! i 00-95 Ź Wji szawa

Montelukastem nie należy nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej.

Brak danych wskazujących na to, że w przypadku jednoczesnego stosowania montelukastu można zmniejszyć dawkę kortykosteroidów przyjmowanych doustnie.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub odstawieniem terapii kortykosteroidcm stosowanym doustnie. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonisty receptora leukotrienowego jest związane z pojawieniem się zespołu Churga-Strauss. Lekarze powinni zwrócić szczególną uwagę na występujące u pacjentów eozynofilię, wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (iub) neuropatie. Pacjenci z takimi objawami powinni być ponownie przebadani, a stosowany u nich schemat leczenia ponownie oceniony,

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można stosować jednocześnie z innymi lekami zwykle stosowanymi w zapobieganiu i długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach nad interakcjami leków zalecana kliniczna dawka montelukastu nic wpływała klinicznie istotnie na farmakokinetykę następujących produktów leczniczych: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol z noretyndronem w stosunku 35:1). terfenadyny, digoksyny i war fary ny.

U osób otrzymujących jednocześnie fenobarbital pole pod krzywą stężenia montelukastu w osocżu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzytnu CYP 3A4, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3A4, takimi jak: fenytoina, fenobarbital i rylainpicyna.

Badania in vitro wykazały, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8, Jednakże, dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozyglitazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla produktów leczniczych metabolizowanych głównie z udziałem CYP2C8) wskazywały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego nie uważa się, że montelukast znacząco zmienia metabolizm produktów leczniczych metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

4.6    Ciąża lub laktacja

Stosowanie w czasie ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) plodu.

Ograniczona ilość danych z dostępnych baz danych dotyczących zastosowań leku w okresie ciąży nie wskazuje na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między przyjmowaniem montelukastu, a występowaniem wad rozwojowych (np. wad kończyn), które rzadko zgłaszano na całym świecie po wprowadzeniu leku do obrotu.

Elukan może być stosowany w ciąży jedynie wówczas, gdy zostanie to uznaąętzą;;yy:r>yy■ n 7:;:;,;yy,

CJoiďíykr Wiiewąj i Fairn 00-952 Warszawa ni Mioriowa 1*1

bezwzględnie konieczne. Stosowanie w okresie laktacji

W badaniach na szczurach wykazano, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego.

Elukan może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest spodziewany wpływ montelukastu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, w bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano występowanie senności lub zawrotów głowy,

4.8    Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w następujących badaniach klinicznych;

* 4 mg tabletki do rozgryzania i żucia u 851 dzieci w wieku 2 do 5 lat.

* 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia u około 1750 dzieci w wieku 6 do 14 łat oraz

*    10 mg tabletki powlekane u około 4000 pacjentów w wieku 15 lat i starszych,

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych monteiukastem zgłaszano często (>1/100 do <1/10) wymienione poniżej działania niepożądane i częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo;

Klasyfikacja układów i narządów

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi (dwa badania 12-tygodniowe; n=7‘J5)

Dzieci w wieku 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowc; n=201) (dwa badania 56-tygodniowe; n=6l5)

Dzieci w wieku 2 do 5 lat (jedno badanie 12-tygodniowe; n=46I) (jedno badanie 48-tygodniowc; n=278)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

ból brzucha

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

nadmierne

pragnienie

Podczas długotrwałego stosowania w próbach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów, przez okres do 2 lat u dorosłych oraz przez okres do 12 miesięcy u dzieci w wieku 6 do 14 lat nie stwierdzono zmian profilu bezpieczeństwa.

Łącznie 502 dzieci w wieku 2 do 5 lat przyjmowało montelukast przez okres co najmniej 3 miesięcy, 338 przez 6 miesięcy lub dłużej, a 534 pacjentów przez 12 miesięcy lub dłużej. Podczas długotrwałego leczenia nie stwierdzono zmian profilu bezpieczeństwa.

¡vi tgTk.iiSTWO ZDRu V, nsrwrtRfreni Pciiiyi;» ¡.sKuwej i ram ‘>>■952 Wnrszi-swE

Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększona skłonność do krwawień.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja, nacieki eozynofilów w wątrobie.

Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, w tym koszmary senne, omamy, bezsenność, drażliwość, niepokój, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, oraz drżenie, depresja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze), w bardzo rzadkich przypadkach.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność, parestezje i (lub) hipoestezje, drgawki.

Zaburzenia serca: kołatanie serca.

Układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona aktywność aminotranferaz w surowicy (A1AT, AspAT), cholestatyczne zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, wybroczyny podskórne, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień guzowaty.

Zaburzenia mięśniowo-szkielctowe i tkanki łącznej: bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie i (lub) zmęczenie, zle samopoczucie, obrzęki, gorączka.

U pacjentów z astmą podczas leczenia montelukastem bardzo rzadko zgłaszano przypadki występowania zespołu Churga-Strauss (ang. Churg-Strauss Syndrome, CSS) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Leczenie

Brak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania mon tein kastu. W ‘badaniach dotyczących leczenia przewlekłej astmy montelukast podawano dorosłym pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych do 900 mg na dobę przez około tydzień, bez klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Objawy

Po wprowadzeniu leku do obrotu oraz podczas badań klinicznych z zastosowaniem montelukastu zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania. Zgłoszenia te dotyczą dorosłych i dzieci oraz przyjęcia dawki tak dużej jak 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa leku zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. W większości przypadków

wnNiftTi\RSTVvO ZY..v .

'iftnnrianra!: Polityki Li!;c,.'J0|: To iii:';.;1 00-952 Warszawa

przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i należały do nich: ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty, nadmierna aktywność psychoruchowa.

Nie wiadomo czy montelukast jest usuwany w trakcie diaiizy otrzewnowej lub hemodializy. 5, WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakotcrapeutyczna: Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznego,

Antagoniści receptora leukotrienowego

Kod ATC: R03DC03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC.l5 LTDj, LTE.,) to eikozanoidy o silnym działaniu zapalnym, uwalniane z różnych komórek, w tym z komórek tucznych i granuiocytów kwasochłonnych (eozynofilów). Te ważne mediatory uczestniczące w rozwoju astmy wiążą się z receptorami Icukotrienów cysteinylowych (CysLT) występującymi w drogach oddechowych u ludzi, wywołując między innymi skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, zmianę przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz napływ granuiocytów kwasochłonnych.

Montelukast jest związkiem, który po podaniu doustnym z dużym powinowactwem i selektywnością wiąże się z receptorem CysLT,. W badaniach klinicznych wykazano, że montelukast w małych dawkach (5 mg) hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD.]. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym. Działanie rozszerzające oskrzela wywołane przez 13-agonistę było addytywne z działaniem powodowanym przez montelukast. Leczenie montelukastem powodowało hamowanie zarówno wczesnej, jak i późnej fazy reakcji skurczowej oskrzeli po ekspozycji na alergen. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę granuiocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych oraz u dzieci. W osobnym badaniu stwierdzono, żc montelukast spowodował znamienne zmniejszenie liczby eozynofilów w drogach oddechowych (pomiar w plwocinie), U pacjentów dorosłych oraz u dzieci w wieku 2 do 14 lat montelukast, w porównaniu z placebo, spowodował zmniejszenie liczby granuiocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej wraz z poprawą klinicznej kontroli astmy,

W badaniach z udziałem osób dorosłych montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, spowodował znaczącą poprawę mierzonej rano, natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV,; 10,4% vs 2,7%, względem wartości początkowej), porannego szczytowego przepływu wydechowego (PEFR; 24,5 1/min vs 3,3 l/min, względem wartości początkowej) oraz powodował znamienne zmniejszenie całkowitego zużycia B-agonisty (odpowiednio o -26, l % i -4,6%, względem wartości początkowej). Poprawa w zakresie zgłaszanych przez pacjentów dziennych i nocnych objawów astmy była znamiennie większa niż w grupie placebo.

Badania u osób dorosłych wykazały, że montelukast przynosi dodatkowe korzyści kliniczne podczas stosowania w skojarzeniu z korlykosteroidami w postaci wziewnej (zmiana EEV| w porównaniu do wartości początkowych podczas jednoczesnego stosowania beklometazonu w postaci wziewnej i montelukastu w porównaniu ze zmianą podczas stosowania samego beklometazonu w postaci wziewnej o odpowiednio 5,43% i 1,04%; zmiana zużycia B-agonisty: odpowiednio o -8,70% i 2,64%). W porównaniu z beklometazonem w postaci wziewnej (200 pg, dwa razy na dobę; dozownik ciśnieniowy z komorą inhalÓcyjń^j L Rfiv\7<

‘.tepsitaiTien: i-ofiiy,-ri

montelukast umożliwił uzyskanie szybszej reakcji na leczenie, chociaż podczas 12-tygodniowego badania, beklometazon zapewni! większą średnią skuteczność leczenia (odsetek zmiany względem wartości początkowej odpowiednio podczas stosowania montelukastu lub beklometazonu wynosił: w odniesieniu do FEVj: odpowiednio 7,49% i 13,3%; w odniesieniu do zużycia ß-agonisty: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże w porównaniu do beklometazonu znaczny odsetek pacjentów leczonych montelukastem osiągnął podobną reakcję kliniczną (tzn. u 50% pacjentów leczonych beklometazonem stwierdzono poprawę FEV| o około 11% lub więcej względem wartości początkowej, podczas gdy u około 42% pacjentów leczonych montelukastem uzyskano taka samą odpowiedź).

W badaniu klinicznym trwającym 12 tygodni, kontrolowanym placebo, w którym uczestniczyły dzieci w wieku 2 do 5 lat, montelukast w dawce 4 mg raz na dobę spowodował poprawę wskaźników kontroli astmy w porównaniu z grupą placebo, niezależnie od jednocześnie stosowanego leczenia kontrolującego astmę (korty kostero idy lub kromogłikan sodowy w postaci wziewnej lub z nebulizatora). Sześćdziesiąt procent pacjentów nie stosowało innego leczenia kontrolującego astmę. Montelukast spowodował zmniejszenie nasilenia objawów w ciągu dnia (w tym kaszlu, świstów, trudności w oddychaniu i ograniczenia aktywności fizycznej) i w nocy, w porównaniu z placebo. Montelukast również powodował zmniejszenie zużycia ß-agonisty i kortykosteroidu stosowanych „doraźnie” w przypadku nasilenia się objawów astmy, w porównaniu z placebo. U pacjentów przyjmujących montelukast ilość dni wolnych od objawów astmy była większa, niż w grupie placebo. Działanie lecznicze wystąpiło po podaniu pierwszej dawki.

W badaniu klinicznym trwającym 12 miesięcy, kontrolowanym placebo, w którym uczestniczyły dzieci w wieku 2 do 5 lat z astmą łagodną i epizodami zaostrzenia, montelukast w dawce 4 mg jeden raz na dobę znamiennie (p < 0,001) zmniejszył częstość występowania epizodów zaostrzenia (EZ) astmy w ciągu roku, w porównaniu z placebo (odpowiednio 1,6 EZ względem 2,34 EZ), [EZ został zdefiniowany jako utrzymywanie się przez > 3 kolejne dni objawów astmy wymagających stosowania ß-agonisty lub kortykosteroidów (doustnie lub wziewnie) lub hospitalizacja z. powodu astmy]. Procentowe zmniejszenie częstości występowania zaostrzeń astmy w ciągu roku wynosiło 31,9% przy 95% CI od 16,9 do 44,1.

W badaniu klinicznym trwającym 8 tygodni, w którym uczestniczyły dzieci w wieku 6 do 14 lat, montelukast w dawce 5 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, znamiennie poprawiał czynność układu oddechowego (zmiana FEV| odpowiednio o 8,71% i o 4,16%, względem wartości początkowej; zmiana porannego PEFR odpowiednio o 27,9 ¡/min i o 17,8 l/min, względem wartości początkowej) oraz zmniejszenie zużycia „doraźnie” podawanego ß-agonisty (odpowiednio o -11,7% i +8,2%, względem wartości początkowej).

W badaniu trwającym 12 miesięcy, w którym uczestniczyły dzieci w wieku 6 do 14 lat z przewlekłą astmą łagodną porównano skuteczność montelukastu i wziewnego flutykazonu w kontroli astmy. Wykazano taka samą skuteczność montelukastu i flutykazonu w zwiększaniu odsetka dnt bez konieczności doraźnego stosowania leków przerywających napad astmy (ang. asthina reseue-free days, RFD), pierwszorzędowy punkt końcowy.

Osiągnięta po okresie 12 miesięcy leczenia, wyrażona w procentach RFD zwiększyła się z 61,6 do 84,0 w grupie otrzymującej montelukast oraz z 60,9 do 86,7 w grupie otrzymującej flutykazon. Różnica pomiędzy grupami w zakresie średniego zwiększenia odsetka RFD obliczona metodą najmniejszych kwadratów była istotna statystycznie i wyniosła: -2,8 (95%

Cl od -4,7 do -0,9), ale utrzymała się w granicach uprzednio zdefiniowanych jako brak różnicy klinicznej. W 12-miesięcznym okresie leczenia zarówno montelukast, jak i flutykazon poprawiły stopień opanowania objawów astmy w odniesieniu do następujących drugorzędowych kryteriów oceny:

■’i■■■ -''&'i i\P,STV/O '/ri:'.■■■

Pe;iii+i ■ efe-vei:

00-952 Warszawa

'11 ^filnrinvir. (r

•    FEV| zwiększył się od 1,83 ł do 2,09 I w grapie leczonej montelukastem oraz od 1,85 1 do 2,14 l w grapie leczonej flutykazonem. Średnia różnica wartości FEV| pomiędzy badanymi grupami obliczona metodą najmniejszych kwadratów wynosiła -0,02 I przy 95% CI od -0,06 do 0,02. Średnie zwiększenie FEV| od początku badania wyrażone jako procent wartości przewidywanej wynosiło 0,6% w grupie leczonej montelukastem i 2,7% w grupie leczonej flutykazonem. Różnica średnich wartości procentowych zmian przewidywanej wartości FEVi od początku badania obliczona metodą najmniejszych kwadratów wyniosła: -2,2% przy 95% Ci od -3,6 do -0,7.

•    Odsetek dni, w których pacjenci stosowali betamimetyki, zmniejszył się w grupie otrzymującej inontelukasl z 38,0 do 15,4, a w grapie leczonej flutykazonem z 38,5 do 12,8. Dla tego parametru średnia różnica pomiędzy grupami obliczona metodą najmniejszych kwadratów wyniosła: 2,7% przy 95% Cl od 0,9 do 4,5.

•    Odsetek pacjentów, u których doszło do napada astmy (definiowanego jako zaostrzenie astmy wymagające leczenia doustnymi steroidami, nieplanowanej wcześniej wizyty u lekarza, zgłoszenia się na izbę przyjęć łub hospitalizacji), wyniósł 32,2 w grupie leczonej montelukastem oraz 25,6 w grupie przyjmującej flutykazon; iloraz szans (ang. odds ratio, OR) (95% CI) był istotny i wyniósł: 1,38 przy 95% Cl od 1,04 do 1,84.

•    Odsetek pacjentów przyjmujących kortykosteroidy stosowane ogólnie (głównie doustne) w czasie prowadzenia badania wyniósł 17,S% w grupie leczonej montelukastem i 10,5% w grupie przyjmującej flutykazon. Średnia różnica pomiędzy grupami obliczona metodą najmniejszych kwadratów wyniosła: 7,3% (95% Cl od 2,9 do 11,7).

Istotne zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli obserwowano u dorosłych w trwającym 12 tygodni badaniu ( maksymalny spadek FEV| dla montelukastu wyniósł 22,33% w porównaniu z 32,40% w grupie placebo; czas powrotu wskaźnika FEV, do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV, mierzonego przed wysiłkiem wyniósł w obu grupach odpowiednio 44,22 min vs 60,64 min). Działanie leku utrzymywało się przez 12 tygodni trwania badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano także w krótkotrwałym badaniu u dzieci w wieku od 6 do 14 lat (maksymalny spadek FEV] odpowiednio o 18,27% i 26,11%; czas powrotu wskaźnika FEVj do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV| mierzonego przed wysiłkiem wyniósł odpowiednio 17,76 min vs 27,98 min). W obu wspomnianych badaniach działanie leku oceniano pod koniec okresu oddzielającego dawkowanie raz na dobę.

U pacjentów z astmą związaną z nadwrażliwością na aspirynę, przyjmujących jednocześnie wziewne i (lub) doustne kortykosteroidy, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, spowodowało znamienną poprawę kontroli astmy (FEVj odpowiednio o 8,55% i -1,74%, względem wartości początkowej: zmniejszenie zużycia ß-agonisty odpowiednio o -27,78% i 2,09%, względem wartości początkowej).

5.2 Właściwości farma ko kinetyczne

" 7>

'h l >Aj

;)0iiiyVi i ■'■‘'ilfirinv


-e*B-.vc;r rtizewg 11


Wchłaniania, Po podaniu doustnym montelukast jest szybko wchłaniany. U dorosłych po podaniu doustnym na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmav) jest osiągane w ciągu 3 godzin (T„m). Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 64%, Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cimx po podaniu doustnym . Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane 10 mg były podawane niezateżmćFOd

' ¡>>; 'ff

czasu przyjmowania posiłków,

U dzieci w wieku od 2 do 5 lat po podaniu doustnym na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg, CnMX jest osiągane w ciągu 2 godzin po podaniu leku. Średnie C„1[K jest o 66% większe, natomiast C„lin jest mniejsze niż u pacjentów dorosłych przyjmujących tabletki 10 mg.

U dorosłych po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg C,nax osiągane jest w ciągu 2 godzin. Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 73 %, a standardowy posiłek wpływa na jej zmniejszenie do 63%.

Dystrybucja. Montełukast wiąże się z białkami osocza w ponad 99%, Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi przeciętnie 8-11 litrów. Badania na szczurach z zastosowaniem znakowanego promieniotwórczo montelukastu wykazują minimalne przenikanie bariery krew-mózg. Ponadto, stężenia materiału promieniotwórczego po 24 godzinach po podaniu dawki we wszystkich pozostałych tkankach były minimalne.

Biotransformacja. Montełukast jest intensywnie metabolizowany. W badaniach z zastosowaniem dawek terapeutycznych u dorosłych i dzieci stężenia metabolitów w osoczu w stanie stacjonarnym były nieoznaczalne.

W badaniach in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano, że w przemianach metabolicznych montelukastu biorą udział izoenzymy 3A4, 2A6 oraz 2C9 cytochromu P450. Dalsze badania in vitro wykazały, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2CI9 ani 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu terapeutycznym montelukastu jest minimalny.

Eliminacja. Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 m!/min. Po doustnym podaniu znakowanego promieniotwórczo montelukastu 86% promieniotwórczości wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a < 0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z wynikami oceny biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montełukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznie z żółcią.

Stosowanie leku w różnych grupach pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na to, że montełukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, można założyć, że nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych na temat farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (w skali Child-Pugh > 9 punktów).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu (20 i 60 razy większych od zalecanych do stosowania u osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu krwi. Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania leku w zalecanej dawce 10 mg raz na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących działania toksycznego leku, przeprowadzonych na zwierzętach, stwierdzono nieznaczne, przemijające zmiany aktywności aminotransferazy alamnowej, stężenia glukozy, fosforu i triglicerydów w surowicy. Objawami toksycznego działania leku u zwierząt były: zwiększenie wydzielania śliny, objawy ze strony przewodu pokarmowego, luźne stolce i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Objawy takie występowały po podaniu leku w dawce, po której ekspozycja ogól no ust raj owa jest >17 razy większa niż po dawce klinicznej. U małp działania niepożądane wystąpiły po podaniu leku w dawkach od 150

lekowej i 't'lalziZiiWci

'i c.

mg/kg mc. na dobę (dawka powodująca ekspozycję ogólnoustrojową >232 razy większą niż dawka kliniczna). W badaniach na 'zwierzętach montelukast nie miai wpływu na płodność ani na zdolność do reprodukcji podczas stosowania dawki, po której ekspozycja ogólnoustrojową jest 24 razy większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej. W badaniach na samicach szczura, którym podawano montelukast w dawce 200 mg/kg mc. na dobę (powodująca ekspozycję ogólnoustrojową > ó9 razy większą niż ekspozycja po zastosowaniu dawki klinicznej) stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała potomstwa. W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego kostnienia w porównaniu do grupy kontrolnej dla dawki powodującej ekspozycję ogólnoustrojową > 24 razy niż zazwyczaj stosowana dawka kliniczna. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości u szczurów. Wykazano, że montelukast przenika przez barierę łożyskową i jest wydzielany do mleka u zwierząt.

Po jednorazowym podaniu montelukastu sodowego myszom i szczurom w maksymalnej

2 2

dawce do 5000 mg/kg mc. (co odpowiada 15 000 mg/m pc. u myszy i 30 000 mg/m pc, u szczurów) nie stwierdzono przypadków padnięć. Taka dawka odpowiada w przeliczeniu dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (przyjmując, że masa ciała pacjenta wynosi 50 kg).

W badaniach na myszach stwierdzono, że montelukast w dawkach do 500 mg/kg mc. na dobę (dawka powodująca około > 200 razy większą ekspozycję ogólnoustrojową niż dawka kliniczna) nie wykazuje działania foto toksycznego podczas naświetlania UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro ani in vivo oraz nie działał rakotwórczo u gryzoni.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    WyItuz substancji pomocniczych Mannitol,

Celuloza mikrokrystaliczna.

Hydroksy propyl ocehi łoza,

Kroskarmeloza sodowa.

Żelaza tlenek czerwony (El 72),

Aromat wiśniowy (2463 / P),

Sukraloza

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

■ ■Viiitär'v, ; .i,li:..!,' , ,    ’ ■ ■

OO„O^’:^;L^0ÌVeJlF^Z.

j/, N'T*

Tabletki do rozgryzania i żucia są pakowane w blistry (OPA) Aluminium / PVC / Aluminium)

Opakowania:

7, 14, 20, 28, 30,40, 50, 56, 98, 100 tabletki

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sped far S.A, l, 28 Octovriou str.

Ag. Varvara 12351 Ateny Grecja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


9.DATA WYDANIA PIERWSZECO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Ą9(Qil<0i(


Elukan