+ iMeds.pl

Emperin 8 mgUlotka Emperin

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika EMPERIN, 8 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek EMPERIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku EMPERIN

3.    Jak stosować lek EMPERIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek EMPERIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek EMPERIN i w jakim celu się go stosuje

EMPERIN jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów zespołu Meniere’a, takich jak zawroty głowy, „dzwonienie” w uszach i utrata słuchu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku EMPERIN

Kiedy nie stosować leku EMPERIN:

• jeśli pacjent ma uczulenie na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta występuje rzadkim guz nadnerczy zwany (phaeochromocytoma)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku EMPERIN należy omówić to z lekarzem:

• jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości owrzodzenie żołądka (wrzód trawienny)

•    jeśli pacjent ma astmę oskrzelową

• jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypki skórne lub zapalenie błony śluzowej nosa pochodzenia alergicznego, ponieważ zażywanie leku może te objawy nasilić

• jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów, pacjent powinien zapytać lekarza, czy może przyjmować lek EMPERIN.

Te grupy pacjentów powinny być pod kontrolą lekarza w trakcie leczenia.

Dzieci i młodzież

Betahistyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

EMPERIN a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcja oznacza, że leki lub substancje mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie lub zmieniać działania niepożądane jeśli są zażywane jednocześnie.

Zalecana jest ostrożność jeśli pacjent jednocześnie stosuje lek EMPERIN i lek należący do grupy inhibitorów MAO (stosowanych w leczeniu depresji i choroby Parkinsona). Działanie betahistyny może być zwiększone.

Możliwe, że betahistyna wpływa na działanie leków przeciwhistaminowych. Leki te stosuje się głównie w leczenia choroby lokomocyjnej i alergii, takich jak katar sienny. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne) w tym samym czasie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie wiadomo, czy betahistyna może być bezpiecznie stosowana w okresie ciąży, z tego względu nie jest zalecana u kobiet w ciąży. Brak wystarczających danych na temat przenikania betahistyny do mleka kobiecego. Znaczenie leku dla matki należy ocenić porównuj ąc korzyści z karmienia piersią i potencjalne zagrożenia dla dziecka.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zespół Meniere’a i jego objawy mogą mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta występuje ten zespół i jego objawy, pacjent powinien unikać zaj ęć wymagaj ących zwiększonej koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów czy obsługa urządzeń mechanicznych.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy betahistyna ma negatywny wpływ na jego zdolność do prowadzenia pojazdów, powinien poradzić się lekarza.

EMPERIN zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent przed zastosowaniem tego produktu leczniczego powinien skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek EMPERIN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi jedną do dwóch tabletek 8 mg lub pół do jednej tabletki 16 mg trzy razy na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 24 - 48 mg na dobę.

Zanim zauważy się poprawę może upłynąć kilka tygodni.

Jak stosować lek

Tabletki najlepiej przyjmować w trakcie posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku EMPERIN

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania betahistyny są nudności, ból brzucha, senność, a przy większych dawkach - drgawki, choroby płuc lub serca.

Pominięcie zastosowania leku EMPERIN

Należy zaczekać do czasu zaplanowanego przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, np. ciężka reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy (występują u 1 do 10 na 100 osób)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, zaburzenia trawienia (występują u 1 do 10 na 100 osób)

Łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe np. wymioty, ból narządów trawiennych w jamie brzusznej i wzdęcia (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości, w szczególności ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy i gardła, pokrzywkę, wysypkę i swędzenie (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek EMPERIN

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na tekturowym pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek EMPERIN

Substancją czynną leku jest dichlorowodorek betahistyny.

Jedna tabletka leku EMPERIN 8 mg zawiera 8 mg dichlorowodorku betahistyny.

Pozostałe składniki to: powidon, celuloza mikrokrystaliczna, jednowodna laktoza, bezwodna krzemionka koloidalna, krospowidon i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek EMPERIN i co zawiera opakowanie

EMPERIN, 8 mg, tabletki: okrągłe, białe tabletki z napisem „B8” po jednej stronie.

Lek jest dostępny w tekturowych pudełkach w blistrach zawierających 30, 50,100 lub 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38.

Węgry

Wytwórca

Losan Pharma GmbH Otto Hahnstrasse 13 D-79395 Neuenburg Niemcy

Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 2 D-73614 Schorndorf Niemcy

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapeszt, Bokényfoldi út 118-120

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Bułgaria

Czechy

Węgry

Polska

Rumunia

Słowacja


Betabere 8 mg tabletten Emperin TadaeTKH 8 mg Emperin 8 mg tablety Emperin 8 mg tabletta Emperin, 8 mg tabletki Emperin 8 mg comprimate Emperin 8 mg tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Emperin

Charakterystyka Emperin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

EMPERIN, 8 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 8 mg dichlorowodorku betahistyny

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka zawiera 70 mg jednowodnej laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Białe lub białawe, okrągłe tabletki, z napisem B8 po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Betahistyna jest wskazana w leczeniu zespołu Meniere’a, którego objawami mogą być zawroty głowy, szumy uszne i utrata słuchu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

Dawka początkowa to 8-16 mg trzy razy na dobę, doustnie zażywane w czasie posiłków. Dawka podtrzymująca wynosi 24-48 mg na dobę. Dawkowanie można dostosowywać do indywidualnych potrzeb pacjenta. Niekiedy poprawę można obserwować dopiero po kilku tygodniach leczenia.

Dzieci i młodzież:

Betahistyna nie jest wskazana do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować z jedzeniem.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Betahistyna jest przeciwwskazana u chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy

(phaeochromocytoma). Ponieważ betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy może indukować uwalnianie amin katecholowych z guza, powodując ciężkie nadciśnienie tętnicze.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na sporadyczne występowanie objawów dyspepsji u pacjentów leczonych betahistyną należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego, występującym obecnie lub stwierdzanym w wywiadzie.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z astmą oskrzelową.

Należy zachować ostrożność przepisuj ąc betahistynę pacjentom z pokrzywką, wysypką lub alergicznym nieżytem nosa, ze względu na możliwość zaostrzenia tych objawów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym.

Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji. Na podstawie badań in vitro, nie należy oczekiwać zahamowania enzymów Cytochtomu P 450 in vivo.

Dane in vitro wskazuj ą na zahamowanie metabolizmu betahistyny przez leki hamuj ące inhibitory monoaminooksydazy (MAO) włączając MAO typ B (np. selegilina). Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania betahistyny i inhibitorów MAO (w tym selektywne MAO-B).

Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy, teoretycznie możliwe są interakcje z lekami przeciwhistaminowymi, ale dotychczas nie ma takich doniesień.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania betahistyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach są niewystarczaj ące do określenia wpływu na ciążę, rozwój embrionalny, rozwój płodu, poród oraz rozwój pourodzeniowy. Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane.

Betahistyna nie powinna być stosowana w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy betahistyna przenika do mleka kobiecego. Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących przenikania betahistyny do mleka. Znaczenie leku dla matki należy ocenić porównując korzyści z karmienia piersią i potencjalne zagrożenia dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Betahistyna jest wskazana w leczeniu zespołu Meniere'a. Objawy tej choroby obejmują zawroty głowy, szumy uszne i utratę słuchu. Zespół ten i jego objawy mogą mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W badaniach klinicznych zaprojektowanych specjalnie w celu zbadania zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, przyjmowanie betahistyny nie wpływało lub wpływało w niewielkim stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane wystąpiły z poniżej wskazanymi częstościami u pacjentów leczonych betahistyną w klinicznych kontrolowanych badaniach placebo [bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1 / 1000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10.000)].

Zaburzenia układu nerwowego Często: bóle głowy

Zaburzenia żołądka i jelit Często: nudności i dyspepsja

W uzupełnieniu do tych zdarzeń zgłaszanych podczas badań klinicznych, następujące działania niepożądane były zgłaszane spontanicznie w okresie po wprowadzeniu do obrotu oraz w literaturze naukowej. Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych, jest więc klasyfikowana jako "nieznana".

Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja

Zaburzenia żołądka i jelit

Łagodne dolegliwości żołądkowe (np. wymioty, ból brzucha i wzdęcia). Działania te ustępują zazwyczaj po przyjęciu produktu leczniczego podczas posiłków lub po zmniejszeniu dawki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości, w szczególności obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, telTel.: + 48 22 49 21 301, f Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Odnotowano kilka przypadków przedawkowania. Niektórzy pacjenci doświadczyli łagodnych do umiarkowanych objawów po przyjęciu dawki do 640 mg (np. nudności, senność, bóle brzucha). Poważniejsze powikłania (np. drgawki, choroby płuc lub powikłania sercowe) obserwowano w przypadkach umyślnego przedawkowania betahistyny zwłaszcza w połączeniu z przedawkowaniem innych leków. Leczenie przedawkowania powinno obejmować standardowe środki wspomagające.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

5.1


Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w zawrotach głowy, kod ATC: N07C A01

Aktywność H1-agonistyczna betahistyny względem receptorów histaminowych w obwodowych naczyniach krwionośnych została potwierdzona u ludzi poprzez zniesienie wywołanego betahistyną rozszerzenia naczyń w wyniku podania antagonisty histaminy - difenhydraminy. Betahistyna ma minimalny wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku (reakcja z udziałem receptora histaminowego H2).

Mechanizm działania

Mechanizm działania betahistyny w zespole Meniere’a jest niejasny. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do wywoływania zmian krążenia krwi w uchu wewnętrznym lub też z bezpośredniego wpływu na neurony j ąder przedsionkowych.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Jednorazowe doustne dawki do 32 mg betahistyny u zdrowych ochotników wywoływały maksymalne zahamowanie wywoływanego oczopląsu przedsionkowego 3 do 4 godzin po podaniu, przy czym większe dawki były skuteczniejsze w skracaniu czasu trwania oczopląsu.

U człowieka betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego. Taki wniosek płynie ze skrócenia czasu klirensu radioaktywnego znacznika z płuc do krwi. Proces ten zostaje zahamowany jeśli wcześniej poda się doustnie terfenadynę - znaną substancj ę blokuj ącą receptor H1.

Mimo, że histamina ma dodatnie działanie inotropowe na serce, nie wiadomo, czy betahistyna zwiększała pojemność minutową serca, a jej działanie rozszerzające naczynia może u niektórych pacjentów wywoływać niewielki spadek ciśnienia tętniczego. U ludzi betahistyna w bardzo małym stopniu wpływa na gruczoły wydzielania zewnętrznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym betahistyna jest całkowicie wchłaniania z przewodu pokarmowego, a maksymalne stężenia znakowanej 14C betahistyny w osoczu występuje u badanych na czczo po mniej więcej godzinie od podania doustnego.

Dystrybucja

Po doustnym podaniu betahistyny jej stężenie w osoczu jest bardzo małe.

Metabolizm/eliminacia.

Wiązanie z ludzkimi białkami osocza jest niewielkie lub nie występuje.

Usuwanie betahistyny zachodzi głównie w wyniku jej metabolizmu, a metabolity są następnie wydalane głównie przez nerki. Po podaniu dawki 8 mg 85-90% radioaktywności pojawia się w moczu w ciągu 56 godzin, natomiast maksymalne wydalanie występuje w pierwszych 2 godzinach od podania. Z tego względu ocena farmakokinetyki betahistyny opiera się na danych dotyczących stężenia w osoczu jej jedynego metabolitu - kwasu 2-pirydylooctowego.

Brak dowodów na występowanie metabolizmu przedukładowego, a wydalanie z żółcią nie wydaje się istotną drogą eliminacji leku ani któregokolwiek z jego metabolitów. Lek nie wiąże się lub jedynie w niewielkim stopniu wiąże się z białkami ludzkiego osocza, jednakże podlega metabolizmowi w wątrobie. Około 80-90% podanej dawki jest wydalane z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym przez 6 miesięcy na psach i przez 18 miesięcy na szczurach albinosach nie wykazały klinicznie istotnego, szkodliwego wpływu betahistyny w zakresie dawek 2,5 do 120 mg/kg/mc. Betahistyna nie wykazuje działania mutagennego i na podstawie badań szczurów brak również dowodów działania rakotwórczego. Badania przeprowadzone na ciężarnych samicach królików nie wykazały teratogennego działania betahistyny.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

powidon K90

celuloza mikrokrystaliczna

laktoza jednowodna

krzemionka koloidalna bezwodna

krospowidon

kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium.

Dostępne w opakowaniach po 30, 50,100 i 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38

H-1106 Budapeszt Węgry

8    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16648

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1.04.2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Emperin