+ iMeds.pl

Emzok 5 mgUlotka Emzok

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika EMZOK, 5 mg, tabletki

Nebivololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie (Patrz punkt 4).

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek EMZOK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku EMZOK

3.    Jak stosować lek EMZOK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek EMZOK

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek EMZOK i w jakim celu się go stosuje

Lek EMZOK zawiera nebiwolol, substancję wpływającą na układ sercowo-naczyniowy, należącą do grupy wybiórczych beta-adrenolityków (to znaczy leków selektywnie wpływających na układ krążenia). Zapobiega przyspieszeniu czynności serca oraz kontroluje siłę skurczu mięśnia sercowego. Działa również rozszerzająco na naczynia krwionośne, co też wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego.

Lek EMZOK stosowany jest w leczeniu pacjentów z:

•    wysokim ciśnieniem tętniczym (nadciśnienie tętnicze),

•    łagodną i umiarkowaną przewlekłą niewydolnością serca, w wieku 70 lat lub starszych, jako uzupełnienie innego leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku EMZOK

Kiedy nie stosować leku EMZOK

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nebiwololu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia dotyczące wątroby.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność serca, która niedawno wystąpiła lub uległa nasileniu, lub jeżeli pacjent otrzymuje leczenie dożylne z powodu wstrząsu krążeniowego spowodowanego niewydolnością serca, mające na celu poprawę pracy serca.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia rytmu serca (takie jak zespół chorego węzła zatokowego, w tym blok zatokowo-przedsionkowy).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia przewodzenia w sercu (takie jak blok serca drugiego i trzeciego stopnia bez stymulatora serca).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono astmę lub kiedykolwiek wystąpiły trudności w oddychaniu lub świszczący oddech.

•    Jeśli    u pacjenta stwierdzono    ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

•    Jeśli    u pacjenta stwierdzono    wysokie ciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca    lub biegunkę

wywołane nie leczonym guzem rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny nadnerczy).

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia metaboliczne wpływające na równowagę kwasowo-zasadową w organizmie (kwasica metaboliczna).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono wolną czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę) przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

•    Jeśli    u pacjenta stwierdzono    niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej    90 mmHg).

•    Jeśli    u pacjenta stwierdzono    słabe krążenie w kończynach.

•    Jeśli pacjent stosuje floktafeninę (podawaną w zwalczaniu bólu oraz obrzęku) lub sultopryd (podawany w leczeniu zaburzeń układu nerwowego) (patrz punkt EMZOK a inne leki)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku EMZOK należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:

•    u pacjenta planowana jest operacja wymagającą podania środka znieczulającego; lekarz może zalecić odstawienie leku na 24 godziny przed operacją,

•    u pacjenta stwierdzono zastoinową niewydolność serca, która nie jest leczona lub nie została ustabilizowana,

•    pacjent zauważy spowolnienie czynności serca podczas stosowania leku EMZOK,

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia krążenia w kończynach (np. choroba lub zespół Raynauda, chromanie przestankowe); stosowanie leku EMZOK może doprowadzić do ich zaostrzenia,

•    u pacjenta stwierdzono blok serca pierwszego stopnia,

•    u pacjenta stwierdzono bóle w klatce piersiowej w stanie spoczynku pojawiające się cyklicznie (dławica piersiowa typu Prinzmetala). Nebiwolol może wydłużyć czas trwania bólu i zwiększyć częstość jego występowania,

•    u pacjenta stwierdzono cukrzycę; nebiwolol może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemia),

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia dotyczące tarczycy; nebiwolol może maskować objawy przyspieszonej czynności serca (tachykardia); objawy te mogą ulec nasileniu w przypadku nagłego odstawienia leku EMZOK,

•    pacjent zaobserwuje łuszczące się, zaczerwienione zmiany skórne (łuszczyca),

•    u pacjenta wystąpiły reakcje alergiczne; nebiwolol może nasilać te reakcje,

•    u pacjenta stwierdzono przewlekłą obturacyjną chorobę płuc; należy zachować ostrożność podczas stosowania antagonistów receptora beta-adrenergicznego, ponieważ leki te mogą nasilać zwężenie dróg oddechowych,

•    u pacjenta stwierdzono przedłużające zaburzenia oddychania.

Na początku leczenia przewlekłej niewydolności serca pacjent będzie regularnie kontrolowany przez doświadczonego lekarza (patrz punkt 3). Nie należy nagle przerywać leczenia, chyba, że jest to wyraźnie zalecone przez lekarza (patrz punkt 3).

EMZOK a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy przyjmować leku EMZOK z następującymi lekami:

•    floktafenina (stosowana w zwalczaniu bólu oraz obrzęku),

•    sultopryd (stosowany w zaburzeniach układu nerwowego).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak chinidyna, hydrochinidyna, cybenzolina, flekainid, dyzopiramid, lidokaina, meksyletyna, propafenon oraz amiodaron,

•    leki nazywane antagonistami wapnia, które zwalniają czynność serca i obniżają ciśnienie tętnicze, takie jak werapamil i diltiazem,

•    leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, takie jak klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metylodopa, rylmenidyna,

•    środki znieczulające,

•    insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe,

•    leki stosowane w leczeniu zastoinowej niewydolności serca, takie jak glikozydy naparstnicy,

•    leki nazywane antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny, takie jak amlodypina, felodypina, lacydypina, nifedypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina,

•    inne leki przeciwnadciśnieniowe lub azotany organiczne stosowane w leczeniu bólu w okolicy klatki piersiowej,

•    leki przeciwpsychotyczne (takie jak fenotiazyny) i przeciwdepresyjne (takie jak fluoksetyna lub imipramina), które mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze nebiwololu,

•    leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym takie, jak niesteroidowe leki przeciwzapalne,

•    leki nazywane sympatykomimetykami, o działaniu zbliżonym do norepinefryny i epinefryny,

•    leki o działaniu hamującym izoenzym CYP2D6 cytochromu P450, takie jak paroksetyna, fluoksetyna, tiorydazyna, chinidyna, terbinafina, bupropion, chlorochina i lewopromazyna,

•    cymetydyna stosowana w leczeniu wrzodów trawiennych,

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej takie, jak nikardypina,

•    amifostyna, substancja o działaniu ochronnym, stosowana podczas chemio i radioterapii,

•    baklofen, rozluźniający mięśnie,

•    meflochina, lek przeciwmalaryczny

Stosowanie leku EMZOK z jedzeniem i piciem

Lek EMZOK może być stosowany w trakcie posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku EMZOK w okresie ciąży i karmienia piersią.

Karmienie piersią nie jest zalecane podczas przyjmowania leku EMZOK.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku EMZOK na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. EMZOK może powodować zawroty głowy i zmęczenie. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani wykonywać czynności, podczas których pogorszenie koncentracji mogłoby narazić pacjenta lub inne osoby na ryzyko poważnych obrażeń (np. obsługiwanie maszyn) do momentu całkowitego ustąpienia zawrotów głowy i zmęczenia.

EMZOK zawiera laktozę

Pacjenci z nietolerancją laktozy powinni być świadomi, że lek EMZOK zawiera 142,21 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek EMZOK

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania:

Tabletki należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu (np. jedną szklanką wody). Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Nadciśnienie

Dorośli

Zalecana dawka wynosi 5 mg (1 tabletka) na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku codziennie o tej samej porze.

Działanie obniżające ciśnienie tętnicze jest obserwowane po 1-2 tygodniach stosowania. W rzadkich przypadkach optymalne działanie może wystąpić dopiero po 4 tygodniach.

Leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi

Beta-adrenolityki mogą być stosowane w monoterapii lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Jak dotychczas, dodatkowe działanie przeciwnadciśnieniowe było obserwowane tylko podczas stosowania nebiwololu z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5-25 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi nerek zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę (pół tabletki). W razie konieczności, lekarz zwiększy dawkę dobową do 5 mg nebiwololu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami dotyczącymi wątroby nie mogą przyjmować leku EMZOK.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę (pół tabletki). W razie konieczności, lekarz zwiększy dawkę dobową do 5 mg. Pacjentów w wieku powyżej 75 lat lekarz będzie ściśle obserwować podczas leczenia nebiwololem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku EMZOK u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Nie należy gwałtownie przerywać leczenia nebiwololem, ponieważ może to prowadzić do przejściowego nasilenia niewydolności serca. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia, dawkę należy stopniowo zmniejszać, o połowę co tydzień.

Przewlekła niewydolność serca

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca nebiwololem jest zazwyczaj długoterminowe.

Dorośli

Dawka początkowa wynosi 1,25 mg (jedna czwarta tabletki) na dobę. Lekarz może zwiększać dawkę, aż do uzyskania dawki właściwej dla każdego pacjenta. Dawka może być zwiększona po 1-2 tygodniach do 2,5 mg (pół tabletki) na dobę, potem do 5 mg (jedna tabletka) na dobę, a następnie do 10 mg (2 tabletki) na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg (dwie tabletki) nebiwololu raz na dobę. Lekarz będzie ściśle obserwować pacjenta przez 2 godziny podczas rozpoczynania leczenia oraz każdorazowego zwiększania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki, ponieważ dawka dostosowywana jest do potrzeb pacjenta. Nie zaleca się stosowania leku EMZOK u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami dotyczącymi wątroby nie mogą przyjmować leku EMZOK.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki, ponieważ pacjent będzie pod ścisłą obserwacją lekarza, który zadecyduje jaka dawka jest konieczna.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku EMZOK u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku EMZOK

W przypadku zażycia przez pacjenta (lub inną osobę) zbyt dużej ilości tabletek lub w przypadku podejrzenia zażycia jakiejkolwiek ilości tabletek przez dziecko, należy niezwłocznie zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem. Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania nebiwololu to bardzo wolna czynność serca (bradykardia), niskie ciśnienie tętnicze z możliwością omdleń (niedociśnienie), duszność taka jak w astmie (skurcz oskrzeli) oraz ostra niewydolność serca.

Należy zabrać ze sobą do szpitala lub lekarza ulotkę, pozostałe tabletki i opakowanie, aby było wiadomo, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zastosowania leku EMZOK

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć zaraz po przypomnieniu. Jeśli jednak upłynął dłuższy czas (np. kilka godzin) i zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć nastepną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej. Należy unikać powtarzającego się pomijania dawek.

Przerwanie stosowania leku EMZOK

Nie należy przerywać stosowania leku EMZOK bez konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może spowodować pogorszenie stanu pacjenta; z tego powodu lekarz będzie stopniowo zmniejszać dawkę. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku nasilenia objawów po odstawieniu leku EMZOK lub w przypadku dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszano następujące działania niepożądane, z przybliżoną częstością występowania:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

•    Bóle lub zawroty głowy.

•    Mrowienie lub drętwienie rąk i stóp.

•    Duszność.

•    Zaparcie, nudności lub biegunka.

•    Zmęczenie lub zatrzymanie płynów (obrzęk,    opuchlizna).

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

•    Wolna czynność serca.

•    Zaburzenia dotyczące serca, powodujące duszność    lub obrzęk kostek.

•    Zaburzenia widzenia.

•    Trudności w oddychaniu lub świszczący oddech.

•    Niestrawność, wzdęcie lub wymioty.

•    Świąd, wysypka lub zaczerwienienie skóry.

•    Niskie ciśnienie tętnicze.

•    Bóle kurczowe łydek podczas wysiłku.

•    Impotencj a (zaburzenia erekcj i).

•    Koszmary senne.

•    Depresja.

•    Działania niepożądane obserwowane w badaniu klinicznym dotyczącym przewlekłej niewydolności serca to: wolna czynność serca, zawroty głowy, nasilenie niewydolności serca, niskie ciśnienie tętnicze (np. uczucie omdlenia podczas szybkiego wstawania), nietolerancja leku, zaburzenia rytmu serca, obrzęk (np. obrzęk kostek).

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

•    Omdlenia.

•    Nasilenie łuszczycy (zmiany skórne).

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Inne zgłaszane niepożądane działania to obrzęk twarzy i gardła oraz reakcje alergiczne (nadwrażliwości).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dotyczy to wszelkich możliwych objawów niepożądanych niewymienionych w ulotce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek EMZOK

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek EMZOK

Substancją czynną jest nebiwolol (w postaci chlorowodorku). Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodorku.

Inne składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza (E464), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek EMZOK i co zawiera opakowanie

Lek EMZOK to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z rowkami dzielącymi na cztery części z jednej strony i gładkie z drugiej strony.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań znajdują się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, H-4042 Debrecen, Węgry Teva Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Niemcy

Estonia

Grecja

Hiszpania

Francja

Węgry

Irlandia

Włochy

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Wielka Brytania


Nebiphar 5 mg Tabletten

Nebivolol Teva 5 mg tabletten

Nebivolol Teva 5 mg tablets

Nebivolol Teva 5 mg

Nebivolol Teva Generics 5 mg Tabletten

NEBIPHAR

Nebivolol Teva 5 mg AroKÍa

Nebivolol Teva 5 mg comprimidos EFG

NEBIVOLOL TEVA SANTE 5 mg comprimé quadrisécable

Nebivolol-Teva 5 mg tabletta

Nebivolol Teva 5mg Tablets

Nebivololo Teva Italia 5 mg compresse

NEBIPHAR 5 mg tabletès

NebiTeva 5 mg comprimés

Nebiphar 5 mg tabletes

Nebivolol Teva 5 mg Tablets

Nebivolol 5 mg Pharmachemie, tabletten

EMZOK

Nebivolol Lolovi

Nebivolol Teva 5 mg, comprimate

Nebivolol Teva 5 mg

Nebivolol 5 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Emzok

Charakterystyka Emzok

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

EMZOK, 5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 142,21 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka z rowkami dzielącymi na cztery części z jednej strony, gładka z drugiej strony.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

Przewlekła niewydolność serca

Leczenie stabilnej, łagodnej do umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca w uzupełnieniu leczenia standardowego u pacjentów w podeszłym wieku >70 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze

Dorośli

Dawka wynosi jedną tabletkę (5 mg) na dobę, najlepiej przyjmowaną codziennie o tej samej porze.

Działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi występuje po 1-2 tygodniach leczenia. W rzadkich przypadkach optymalne działanie może wystąpić dopiero po 4 tygodniach.

Skojarzone leczenie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi

Beta-adrenolityki mogą być stosowane w monoterapii lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Jak dotychczas, dodatkowe działanie przeciwnadciśnieniowe było obserwowane tylko podczas stosowania nebiwololu z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5-25 mg.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Dla pacjentów z niewydolnością nerek zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W razie konieczności dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością wątroby lub zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone. Z tego powodu stosowanie nebiwololu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W razie potrzeby, dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg. Jednakże, ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, należy zachować ostrożność i uważnie obserwować pacjentów.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży.

Przewlekła niewydolność serca

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca należy rozpoczynać od stopniowego zwiększania dawki, aż do określenia optymalnej dawki podtrzymującej dla każdego pacjenta.

W ciągu ostatnich sześciu tygodni przewlekła niewydolność serca powinna być stabilna, bez ostrej niewydolności. Zaleca się, aby lekarz prowadzący był doświadczony w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

W przypadku pacjentów otrzymujących produkty lecznicze działające na układ sercowo-naczyniowy, w tym leki moczopędne i (lub) digoksynę, i (lub) inhibitory ACE, i (lub) antagonistów angiotensyny II, dawkowanie tych leków należy ustabilizować w ciągu dwóch tygodni poprzedzających leczenie nebiwololem.

Początkowe zwiększanie dawki należy przeprowadzić następująco, w odstępach 1-2 tygodniowych, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta:

Dawkę 1,25 mg nebiwololu należy zwiększyć do dawki 2,5 mg nebiwololu raz na dobę, następnie do 5 mg raz na dobę i ostatecznie do 10 mg raz na dobę.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg nebiwololu raz na dobę.

Rozpoczynanie leczenia oraz każdorazowe zwiększanie dawki należy przeprowadzić pod nadzorem doświadczonego lekarza przez co najmniej 2 godziny, aby upewnić się, że stan kliniczny pacjenta (szczególnie ciśnienie tętnicze, czynność serca, ewentualne zaburzenia przewodzenia, objawy nasilenia niewydolności serca) pozostaje stabilny.

Występowanie działań niepożądanych może uniemożliwić stosowanie maksymalnej zalecanej dawki u wszystkich pacjentów. W razie konieczności, zastosowana dawka może również zostać stopniowo zmniejszona i ponownie dostosowana.

Podczas zwiększania dawki, w przypadku nasilenia niewydolności serca lub nietolerancji, zaleca się najpierw zmniejszenie dawki nebiwololu lub, w razie konieczności natychmiastowe odstawienie produktu leczniczego (w przypadku ciężkiego niedociśnienia tętniczego, nasilenia niewydolności serca z ostrym obrzękiem płuc, wstrząsem kardiogennym, objawową bradykardią lub z blokiem przedsionkowo-komorowym).

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca nebiwololem jest zazwyczaj długoterminowe.

Nie zaleca się gwałtownego przerywania leczenia nebiwololem, ponieważ może to prowadzić do przejściowego nasilenia niewydolności serca. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia, dawkę należy stopniowo zmniejszać, o połowę co tydzień.

Pacjenci z niewydolnością nerek

W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności nerek nie ma konieczności dostosowania dawki, ponieważ zwiększanie dawki do maksymalnej tolerowanej dawki odbywa się indywidualnie. Brak doświadczeń odnośnie pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >250 ąmol/l). W związku z tym, nie zaleca się stosowania nebiwololu u tych pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Dane dotyczące pacjentów z niewydolnością wątroby są ograniczone. Z tego powodu stosowanie nebiwololu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki, ponieważ zwiększanie dawki do maksymalnej tolerowanej dawki odbywa się indywidualnie.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania:

Podanie doustne. Tabletki należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu (np. jedną szklanką wody). Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

•    Niewydolność lub zaburzenia czynności wątroby.

•    Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub okresy niewyrównanej niewydolności serca wymagające dożylnego podania środków inotropowych.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych, nebiwolol jest przeciwwskazany w poniżej wymienionych przypadkach:

•    Zespół chorego węzła zatokowego, w tym blok zatokowo-przedsionkowy.

•    Blok przedsionkowo-komorowy II° i III° (bez stymulatora serca).

•    Stan skurczowy oskrzeli lub astma oskrzelowa w wywiadzie.

•    Ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

•    Nie leczony guz chromochłonny nadnerczy.

•    Kwasica metaboliczna.

•    Bradykardia (czynność serca <60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia).

•    Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe <90    mmHg).

•    Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego.

•    Jednoczesne stosowanie floktafeniny i sultoprydu (patrz również punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Patrz również punkt 4.8.

Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą wszystkich leków beta-adrenolitycznych.

Znieczulenie ogólne

Blokowanie receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko arytmii w czasie wprowadzenia do znieczulenia i intubacji. W razie potrzeby przerwania blokady receptorów beta-adrenergicznych w celu przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego należy przerwać podawanie leków beta-adrenolitycznych przynajmniej na 24 godziny przed zabiegiem.

Zalecana jest ostrożność w razie stosowania niektórych środków znieczulających mających depresyjny wpływ na mięsień sercowy. W celu przeciwdziałania wystąpieniu reakcji ze strony układu przywspółczulnego, pacjentom należy podać dożylnie atropinę.

Układ sercowo-naczyniowy

Zasadniczo, nie należy stosować leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z nie leczoną zastoinową niewydolnością serca, chyba że ich stan został ustabilizowany.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, od leczenia beta-adrenolitykami należy odstępować stopniowo, zmniejszając dawkę w okresie np. 1-2 tygodni. W razie konieczności zaleca się w tym czasie wprowadzenie leczenia zastępczego, aby zapobiec zaostrzeniu objawów dławicy piersiowej.

Leki beta-adrenolityczne mogą wywoływać bradykardię: jeśli tętno spoczynkowe pacjenta wynosi poniżej 50-55 uderzeń na minutę i (lub) wystąpią objawy związane z bradykardią, dawkę należy zmniejszyć.

Zalecana jest ostrożność w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych u:

•    pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego (choroba lub zespół Raynauda, chromanie przestankowe), ponieważ może nastąpić zaostrzenie objawów chorobowych;

•    pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym I° z powodu ujemnego wpływu leków beta-adrenolitycznych na czas przewodzenia;

•    pacjentów z dławicą Prinzmetala z powodu ryzyka niehamowanego skurczu tętnic wieńcowych spowodowanego pobudzeniem receptorów alfa: beta-adrenolityki mogą zwiększać liczbę i czas trwania napadów dławicy piersiowej .

Skojarzenie nebiwololu z antagonistami wapnia z grupy werapamilu i diltiazemu, z lekami antyarytmicznymi klasy I oraz z lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ogólnym nie jest zasadniczo zalecane. Szczegółowe informacje patrz punkt 4.5.

Metabolizm i układ hormonalny

Nebiwolol nie wpływa na stężenie glukozy u pacjentów chorych na cukrzycę. Mimo to, należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u tych pacjentów, ponieważ nebiwolol może maskować niektóre objawy hipoglikemii (tachykardia, kołatanie serca).

Beta-adrenolityki mogą maskować objawy nadczynności tarczycy (tachykardia). Nagłe odstawienie produktu leczniczego może nasilić te objawy.

Układ oddechowy

Zaleca się ostrożne stosowanie beta-adrenolityków u pacjentów z przewlekłymi, obturacyjnymi chorobami układu oddechowego, ponieważ leki te mogą nasilać zwężenie dróg oddechowych.

Inne

Pacjenci z łuszczycą w wywiadzie mogą być leczeni beta-adrenolitykami jedynie po dokładnej ocenie wskazań do ich stosowania.

Beta-adrenolityki mogą zwiększać wrażliwość na alergeny oraz ciężkość reakcji anafilaktycznych.

Rozpoczęcie leczenia przewlekłej niewydolności serca nebiwololem wymaga regularnego monitorowania. Informacje na temat dawkowania i sposobu podawania - patrz punkt 4.2. Nie należy gwałtownie przerywać leczenia o ile nie jest to jednoznacznie wskazane. Dodatkowe informacje, patrz punkt 4.2.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne:

Następujące interakcje dotyczą wszystkich leków beta-adrenolitycznych:

Skojarzenie przeciwwskazane

Floktafenina (NLPZ): beta-andrenolityki mogą wstrzymywać wyrównawcze reakcje sercowo-naczyniowe związane z niedociśnieniem lub szokiem, które mogą być wywołane przez floktafeninę.

Sultopryd (lekprzeciwpsychotyczny): nebiwolol nie powinien być stosowany jednocześnie z sultoprydem, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia arytmii komorowej.

Skojarzenia nie zalecane

Leki przeciwarytmiczne klasy I (chinidyna, hydrochinidyna, cybenzolina, flekainid, dyzopiramid, lidokaina, meksyletyna, propafenon): z powodu możliwości nasilenia wpływu na czas przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz ujemnego działania inotropowego (patrz punkt 4.4).

Antagoniści wapnia z grupy werapamilu/diltiazemu: z powodu negatywnego wpływu na kurczliwość i przewodnictwo przedsionkowo-komorowe. Dożylne podawanie werapamilu u pacjentów leczonych lekami beta-adrenolitycznymi może prowadzić do ciężkiej hipotonii bloku przedsionkowo-komorowego (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu centralnym (klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metyldopa, rylmenidyna): jednoczesne podawanie leków przeciwnadciśnieniowych o centralnym działaniu może zaostrzyć niewydolność serca poprzez zmniejszenie napięcia centralnego układu wegetatywnego (spowolniona akcja serca i pojemność minutowa serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych) (patrz punkt 4.4). Nagłe przerwanie leczenia, szczególnie przed odstawieniem beta-adrenolityku, może zwiększyć ryzyko nagłego zwiększenia ciśnienia krwi.

Skojarzenia wymagające ostrożnego stosowania

Leki przeciwnadciśnieniowe klasy III (amiodaron): z powodu możliwości nasilenia wpływu na czas przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

Środki do znieczulenia ogólnego - wziewne halogenowe: jednoczesne stosowanie beta-adrenolityków i środków do znieczulenia ogólnego może tłumić odruchową tachykardię i zwiększać ryzyko niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4). Zasadniczo, należy unikać nagłego przerwania leczenia beta-adrenolitykami. Anestezjolog powinien zostać poinformowany jeżeli pacjent otrzymuje nebiwolol.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: chociaż nebiwolol nie wpływa na stężenie glukozy, jednoczesne stosowanie może maskować niektóre objawu hipoglikemii (kołatanie serca, tachykardia).

Baklofen (lekprzeciwspastyczny), amifostyna (lekprzeciwnowotworowy): jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi może zwiększać spadek ciśnienia krwi, dlatego należy odpowiednio dostosować dawkę leku przeciwnadciśnieniowego.

Meflochina (lekprzeciwmalaryczny): Stosowanie jednocześnie z lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne może teoretycznie przyczyniać się do wydłużenia odstepu QTc.

Skojarzenia wymagające rozważenia

Glikozydy naparstnicy: jednoczesne stosowanie może prowadzić do wydłużenia czasu przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Badania kliniczne nebiwololu nie dostarczyły dowodów klinicznych na istnienie tej interakcji. Nebiwolol nie wpływa na farmakokinetykę digoksyny.

Antagoniści wapnia z grupy dihydropirydyny (amlodypina, felodypina, lacydypina, nifedypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina): jednoczesne stosowanie może nasilać ryzyko niedociśnienia tętniczego; nie można również wykluczyć ryzyka dalszego pogorszenia czynności komorowej u pacjentów z niewydolnością serca.

Leki przeciwspychotyczne, przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe, barbiturany i fenotiazyny), azotany organiczne, jak również inne przeciwnadciśnieniowe produkty lecznicze: jednoczesne stosowanie może nasilać hipotensyjne działanie beta-adrenolityków (efekt addycyjny).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): brak wpływu na działanie przeciwnadciśnieniowe nebiwololu.

Leki sympatykomimetyczne: jednoczesne podawanie może osłabiać działanie beta-adrenolityków.

Leki beta-adrenolityczne mogą prowadzić do niekontrolowanej stymulacji alfa-adrenergicznej powodowanej przez sympatykomimetyki o działaniu zarówno alfa- jak i beta-adrenergicznym (ryzyko nadciśnienia, ciężkiej bradykardii oraz bloku serca).

Interakcje farmakokinetyczne

Uwzględniając fakt, że izoenzym CYP2D6 bierze udział w metabolizmie nebiwololu, jednoczesne podawanie z substancjami hamującymi ten enzym, a szczególnie z paroksetyną, fluoksetyną, tiorydazyną, chinidyną, terbinafiną, bupropionem, chlorochiną i lewomepromazyną może prowadzić do zwiększonego stężenia nebiwololu w osoczu, a w konsekwencji do nadmiernej bradykardii i działań niepożądanych.

Jednoczesne podawanie cymetydyny powoduje zwiększenie stężenia nebiwololu w osoczu, jednakże bez wpływu na efekt kliniczny. Jednoczesne podawanie ranitydyny nie wpływa na farmakokinetykę nebiwololu. Można jednocześnie stosować produkt leczniczy EMZOK i leki zobojętniające, pod warunkiem że EMZOK podawany jest podczas posiłków, a leki zobojętniające pomiędzy posiłkami.

Jednoczesne stosowanie nebiwololu i nikardypiny powoduje niewielkie zwiększenie stężenia obu produktów leczniczych w osoczu bez wpływu na efekt kliniczny. Jednoczesne przyjmowanie alkoholu, furosemidu lub hydrochlorotiazydu nie wpływa na farmakokinetykę nebiwololu. EMZOK nie wpływa na farmakokinetykę i farmakodynamikę warfaryny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nebiwolol wykazuje działanie farmakologiczne, które może mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) na płód lub noworodka. Beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może spowodować spowolnienie wzrostu, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, poronienie lub przedwczesny poród. Ponadto, mogą wystąpić u płodu lub noworodka działania niepożądane (np. hipoglikemia i bradykardia). Jeżeli konieczne jest leczenie za pomocą leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, preferowane są preparaty beta1-selektywne.

Nebiwolol nie powinien być stosowany w okresie ciąży o ile nie jest to absolutnie konieczne. Jeżeli leczenie przy użyciu nebiwololu zostanie uznane za konieczne, należy monitorować przepływ krwi przez łożysko i wzrost płodu. W przypadku szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub płód, należy rozważyć alternatywne leczenie. Noworodek musi zostać poddany ścisłej obserwacji. Objawy hipoglikemii i bradykardii występują na ogół w ciągu pierwszych trzech dni życia.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały, że nebiwolol przenika do mleka matki. Nie wiadomo czy nebiwolol przenika do mleka kobiecego. Większość beta-adrenolityków, a zwłaszcza związki lipofilne, do których należy także nebiwolol i jego aktywne metabolity, przenika do mleka kobiecego w zmiennych ilościach. Dlatego, nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia nebiwololem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu nebiwololu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Badania farmakodynamiczne wykazały, że nebiwolol nie wpływa na czynności psychomotoryczne. Prowadząc pojazd lub obsługując urządzenia mechaniczne należy wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego występowania zawrotów głowy i zmęczenia.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały przedstawione osobno dla nadciśnienia i dla przewlekłej niewydolności serca ze względu na różnice w chorobach podstawowych.

Nadciśnienie tętnicze

Poniżej przedstawiono działania niepożądane uporządkowane na podstawie klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania:

•    bardzo często (>1/10),

•    często (>1/100 do <1/10),

•    niezbyt często (>1/1000 do    <1/100),

•    rzadko (>1/10000 do <1/1000),

•    bardzo rzadko (<1/10000),

•    nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja

układowo-

narządowa

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Bardzo

rzadko

(<1/10000)

Nieznana

Zaburzenia serca

bradykardia, niewydolność serca, spowolnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego/ blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy, parestezje

omdlenie

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcie, nudności, biegunka

niestrawność, wzdęcie, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

świąd, wysypka rumieniowata

zaostrzenie

łuszczycy

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie,

(nasilenie)

chromanie

przestankowe

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

zmęczenie, obrzęk

Zaburzenia układu immunologicznego

obrzęk

naczynioruchowy,

nadwrażliwość

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

Zaburzenia

psychiczne

koszmary senne, depresja

Ponadto, podczas stosowania niektórych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne obserwowano następujące działania niepożądane: omamy, psychozy, dezorientację, chłód/zasinienie kończyn, zespół Raynauda, suchość spojówek oraz zespół oczno-śluzówkowo-skórny typowy dla praktololu.

Przewlekła niewydolność serca

Dane na temat działań niepożądanych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca pochodzą z badania klinicznego, kontrolowanego placebo przeprowadzonego z udziałem 1067 pacjentów otrzymujących nebiwolol i 1061 pacjentów otrzymujących placebo. W badaniu tym, łącznie 449 pacjentów z grupy nebiwololu (42,1%) zgłaszało działania niepożądane, które mogły być potencjalnie powiązane z przyjmowaniem produktu leczniczego, w porównaniu z 334 pacjentami z grupy placebo (31,5%). Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych u pacjentów leczonych nebiwololem należała bradykardia i zawroty głowy, występujące w obu przypadkach u około 11% pacjentów. Wśród pacjentów z grupy placebo, wartości te wyniosły odpowiednio 2% i 7%.

Ponadto, zaobserwowano następujące działania niepożądane (przynajmniej potencjalnie związane z przyjmowaniem produktu leczniczego) występujące z podaną poniżej częstością, uznawane za swoiście istotne w leczeniu przewlekłej niewydolności serca:

•    nasilenie niewydolności serca wystąpiło u 5,8% pacjentów z grupy nebiwololu w porównaniu z 5,2% pacjentów z grupy placebo;

•    niedociśnienie ortostatyczne wystąpiło u 2,1% pacjentów z grupy nebiwololu w porównaniu z 1,0% pacjentów z grupy placebo;

•    nietolerancja na produkt leczniczy wystąpiła u 1,6% pacjentów z grupy nebiwololu w porównaniu z 0,8% pacjentów z grupy placebo;

•    blok przedsionkowo-komorowy wystąpił u 1,4% pacjentów z grupy nebiwololu w porównaniu z 0,9% pacjentów z grupy placebo;

•    obrzęk kończyn dolnych wystąpił u 1,0% pacjentów z grupy nebiwololu w porównaniu z 0,2% pacjentów z grupy placebo.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania nebiwololu.

Objawy

Objawy przedawkowania leków beta-adrenolitycznych to bradykardia, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli oraz ostra niewydolność serca.

Leczenie

W przypadku przedawkowania lub reakcji nadwrażliwości, pacjent powinien być obserwowany i leczony na oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Wchłanianiu wszystkich preparatów pozostających w przewodzie pokarmowym można zapobiec stosując płukanie żołądka oraz podając węgiel aktywowany i środki przeczyszczające.

Może wystąpić konieczność zastosowania sztucznego oddychania. Może być konieczne sztuczne oddychanie. W celu zwalczania bradykardii lub nasilonej wagotonii (pobudzenie nerwu błędnego) zaleca się podawanie atropiny lub metyloatropiny. Niedociśnienie tętnicze i wstrząs należy leczyć przetaczaniem osocza, podawaniem preparatów krwiozastępczych oraz, w razie potrzeby, katecholoamin. Blokowaniu receptorów beta-adrenergicznych można przeciwdziałać podając w powolnym wlewie dożylnym izoprenaliny chlorowodorek, rozpoczynając od dawki około 5 pg/min, lub dobutaminę, rozpoczynając od dawki 2,5 pg/min, aż do uzyskania pożądanego efektu. W przypadku braku odpowiedzi na leczenie, izoprenalinę można podać jednocześnie z dopaminą. Gdy powyższe sposoby okażą się nieskuteczne, należy rozważyć dożylne podanie glukagonu w dawce 50100 pg/kg.

W razie konieczności dawkę można powtórzyć po upływie jednej godziny, a jeśli okaże się to niezbędne, podać glukagon we wlewie dożylnym w dawce 70 pg/kg/h. W skrajnych przypadkach bradykardii opornej na leczenie, może być konieczne wszczepienie stymulatora serca.

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapuetyczna: leki beta-adrenolityczne, selektywne.

Kod ATC: C07A B12

Nebiwolol jest racematem dwóch enancjomerów nazwanych SRRR-nebiwolol (lub d-nebiwolol) i RSSS nebiwolol (lub l-nebiwolol). Produkt leczniczy wykazuje dwojakie działanie farmakologiczne:

•    jest kompetycyjnym i wybiórczym beta-adrenolitykiem: działanie to jest przypisywane enancjomerowi SRRR (d-enancjomer).

•    wykazuje łagodne działanie rozszerzające naczynia krwionośne, które wynika z oddziaływania na tor przemian metabolicznych L-arginina/tlenek azotu.

Działanie farmakodynamiczne

Pojedyncze lub wielokrotnie przyjmowane dawki nebiwololu powodują spowolnienie czynności serca i niedociśnienie tętnicze w spoczynku oraz podczas wysiłku fizycznego, zarówno u osób z prawidłowym ciśnieniem jak i z nadciśnieniem tętniczym. Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia.

Stosowanie dawek leczniczych nie wywołuje antagonizmu alfa-adrenergicznego.

Zarówno w czasie krótkotrwałego jak i długotrwałego leczenia nebiwololem, u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dochodzi do zmniejszenia obwodowego oporu naczyniowego. Pomimo spowolnienia akcji serca, zmniejszenie pojemności minutowej serca w spoczynku i w czasie wysiłku może być ograniczone przez zwiększenie objętości wyrzutowej. Kliniczne znaczenie tych różnic hemodynamicznych w porównaniu z innymi antagonistami receptorów beta1 nie jest do końca poznane.

U pacjentów z nadciśnieniem, nebiwolol nasila mediowaną przez tlenek azotu odpowiedź naczyniową na acetylocholinę, która jest obniżona u pacjentów z dysfunkcją śródbłonka.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W kontrolowanym placebo badaniu klinicznym śmiertelności i chorobowości przeprowadzonym z udziałem 2128 pacjentów w wieku od 70 lat (średnia wieku 75,2 lata) ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca połączoną lub niepołączoną ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (średnia wartość LVEF: 36±12,3%, przy następującej dystrybucji: LVEF poniżej 35% u 56% pacjentów, LVEF pomiędzy 35% a 45 u 25% pacjentów oraz LVEF powyżej 45% u 19% pacjentów) prowadzonym przez średni okres 20 miesięcy, nebiwolol stosowany obok konwencjonalnej terapii, istotnie wydłużał czas do wystąpienia zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności) przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka względnego o 14% (redukcja bezwzględna: 4,2%). Zmniejszenie ryzyka wystąpiło po 6 miesiącach leczenia i utrzymywało się przez cały czas trwania terapii (średni okres: 18 miesięcy). Działanie nebiwololu było niezależne od wieku, płci lub frakcji wyrzutowej lewej komory serca w badanej populacji. Korzyść w zakresie śmiertelności ze wszystkich przyczyn nie osiągnęła poziomu istotności statystycznej w porównaniu z placebo (redukcja bezwzględna: 2,3%).

U pacjentów leczonych nebiwololem zaobserwowano zmniejszenie liczby nagłych zgonów (4,1% w porównaniu z 6,6%; redukcja względna o 38%).

Badania in vitro i in vivo na zwierzętach dowiodły, że nebiwolol nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej.

Badania in vitro i in vivo na zwierzętach wykazały również, że nebiwolol stosowany w dawkach farmakologicznych nie wykazuje działania stabilizującego błonę komórkową.

W badaniach u zdrowych ochotników nebiwolol nie wykazywał znaczącego wpływu na maksymalną zdolność wysiłkową i wytrzymałość.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Oba enancjomery nebiwololu są szybko wchłaniane po podaniu doustnym. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie nebiwololu. Nebiwolol może być przyjmowany w czasie posiłków lub pomiędzy posiłkami.

Biotransformacj a

Nebiwolol jest całkowicie metabolizowany, częściowo do aktywnych pochodnych hydroksylowych. Nebiwolol jest metabolizowany w procesach alicyklicznej i aromatycznej hydroksylacji, poprzez N-dealkilację oraz sprzęganie z kwasem glukuronowym. Ponadto, z pochodnych hydroksylowych powstają glukuronidy. Metabolizm nebiwololu przez aromatyczną hydroksylację jest zależny od utleniającego polimorfizmu genetycznego enzymu CYP2D6. Dostępność biologiczna nebiwololu po podaniu doustnym wynosi około 12% u osób z szybkim metabolizmem i jest niemal całkowita u osób z wolnym metabolizmem. W stanie stacjonarnym i po zastosowaniu takich samych dawek, maksymalne stężenie niezmienionego nebiwololu w osoczu jest około 23 razy większe u osób wolno metabolizujących w porównaniu z osobami o szybkim metabolizmie. Jeżeli uwzględni się preparat w postaci niezmienionej oraz jego aktywne metabolity, różnica stężeń w osoczu pomiędzy obiema grupami jest 1,3- do 1,4-krotnie większa. Z powodu różnej szybkości metabolizmu, dawki nebiwololu należy zawsze ustalać indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta. Osoby z wolnym metabolizmem mogą wymagać stosowania mniejszych dawek.

U osób z szybkim metabolizmem, okres półtrwania w fazie eliminacji enancjomerów nebiwololu wynosi średnio 10 godzin. U osób z wolnym metabolizmem, jest on 3-5 razy dłuższy. U osób z szybkim metabolizmem, stężenie enancjomeru RSSS w osoczu jest nieco większe od stężenia enancjomeru SRRR. Różnica ta jest większa u osób wolno metabolizujących. U osób z szybkim metabolizmem, okres półtrwania w fazie eliminacji hydroksylowych metabolitów obu enancjomerów wynosi średnio 24 godziny i jest około dwukrotnie dłuższy u osób z wolnym metabolizmem.

Dystrybucja

U większości pacjentów (osoby szybko metabolizujące) stan stacjonarny w osoczu jest osiągany w ciągu 24 godzin w przypadku nebiwololu i w ciągu kilku dni w odniesieniu do metabolitów hydroksylowych.

Stężenie nebiwololu w osoczu jest proporcjonalne do dawek w zakresie 1-30 mg. Wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę nebiwololu.

Oba enancjomery nebiwololu wiążą się w osoczu głównie z albuminami.

Stopień wiązania z białkami osocza wnosi 98,1% dla SRRR nebiwololu i 97,9% dla RSSS nebiwololu.

Eliminacja.

Tydzień po podaniu, 38% podanej dawki wydala się z moczem, a 48% z kałem. Wydalanie przez nerki nie zmienionego nebiwololu wynosi poniżej 0,5% podanej dawki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie wskazują na szczególne zagrożenia dla ludzi w oparciu o konwencjonalne badania genotoksyczności i potencjału rakotwórczego.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Hypromeloza (E464)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7, 8, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 500 oraz 50 x 1 (opakowanie szpitalne z możliwością podziału na pojedyncze dawki).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16143

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.11.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Emzok