+ iMeds.pl

Enap 20 mgUlotka Enap

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Enap

Enalaprili maleas 5 mg, 10 mg i 20 mg tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Enap i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enap

3.    Jak stosować Enap

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Enap

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1.    Co to jest Enap i w jakim celu się go stosuje

Enap jest lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze krwi (lek przeciwnadciśnieniowy) zawierającym substancję czynną enalapryl, należącą do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA). Enalapryl hamuje aktywność enzymu zwanego konwertazą angiotensyny, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i stopniowego obniżenia ciśnienia krwi oraz zwiększenia dopływu krwi i tlenu do mięśnia sercowego i innych narządów. Lek wykazuje najsilniejsze działanie przeciwnadciśnieniowe po 6 - 8 godzinach od podania. Enap działa przez 24 godziny, dlatego wystarczające jest podawanie raz lub dwa razy na dobę. Oczekiwany efekt leczniczy osiąga się po kilku tygodniach.

Wskazania do stosowania

Enap jest przeznaczony do leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego, nadciśnienia wtórnego w chorobach nerek (również przy osłabionej czynności nerek i uszkodzeniu nerek u pacjentów z cukrzycą), zastoinowej niewydolności serca oraz zaburzeń czynności lewej komory serca (również u pacjentów bez objawów choroby).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enap

Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach metaboliczynch, nadwrażliwości (alergii) na inne leki oraz o stosowaniu innych leków.

Kiedy nie stosować leku Enap

Leku nie wolno przyjmować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na enalapryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli po zażyciu innych leków z tej grupy występowała reakcja nadwrażliwości z nagłym obrzękiem warg i twarzy, szyi, ewentualnie również kończyn, albo występowała duszność lub chrypka (obrzęk naczynioruchowy);

-    w przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego lub obrzęku naczynioruchowego z innych, niewyjaśnionych przyczyn;

-    w okresie ciąży i karmienia piersią

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W czasie stosowania leku Enap należy regularnie kontrolować ciśnienie krwi. Częstość kontroli ciśnienia krwi oraz kontrolnych badań lekarskich określi lekarz. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o leczeniu z powodu cukrzycy, chorób wątroby, nerek, serca i układu krążenia, szpiku kostnego, tkanki łącznej, układu immunologicznego lub alergii. Należy również poinformować o stosowaniu diety, zwłaszcza niskosolnej.

W początkowym okresie leczenia przy doborze najodpowiedniejszej dawki leku wymagane są częstsze konsultacje lekarskie. Pacjent powinien również regularnie chodzić na wizyty kontrolne także w późniejszym okresie leczenia, nawet przy dobrym samopoczuciu. O częstości wizyt decyduje lekarz. Nadmiernie obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie) z typowymi dla niego następstwami (np. zawroty głowy, nudności, omdlenia, oszołomienie, przyspieszone bicie serca) może wystąpić u chorych z nadciśnieniem i niewydolnością serca nawet kilka godzin po podaniu pierwszej dawki. W przypadku wystąpienia niedociśnienia należy chorego położyć na wznak z niskim podgłówkiem i wezwać lekarza. Niedociśnienie i jego kliniczne następstwa występują rzadko i są przemijające. Przemijające niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do kontynuowania leczenia lekiem Enap. Po ustabilizowaniu ciśnienia krwi pacjenci dobrze tolerują następne dawki. Przy powtarzającym się niedociśnieniu, któremu zwykle towarzyszą objawy chorobowe (np. nudności, przyspieszone bicie serca i omdlenia) należy się skonsultować z lekarzem. Jeżeli w czasie stosowania leku Enap wystąpią przy wstawaniu z łóżka lub z pozycji siedzącej zawroty głowy, omdlenia lub utrata przytomności, należy skonsultować się z lekarzem. Ostrożność przy zmianie pozycji ciała zalecana jest szczególnie osobom w podeszłym wieku.

Przed poddaniem się zabiegowi chirurgicznemu należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Enap, ponieważ istnieje zwiększone niebezpieczeństwo wystąpienia niedociśnienia podczas znieczulenia ogólnego.

Jeżeli podczas leczenia występuje uporczywa biegunka, wymioty albo silne pocenie, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ z powodu utraty płynów ustrojowych może wystąpić niedociśnienie.

Przed planowanym zabiegiem hemodializy lub innym sposobem oczyszczania krwi (afereza) należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Enap, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji nadwrażliwości.

Przed rozpoczęciem odczulania przeciwko jadowi os i pszczół należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Enap, ponieważ istnieje zwiększone niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych reakcji nadwrażliwości.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci nie są dostatecznie zbadane, dlatego nie należy podawać go dzieciom.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Enap jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Enap.”

Lek Enap a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed odstawieniem leku, który jest zażywany regularnie, lub przed rozpoczęciem leczenia jakimkolwiek innym lekiem, należy poradzić się lekarza. Dotyczy to przede wszystkim innych leków przeciwnadciśnieniowych, leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca, leków moczopędnych, leków zawierających sole potasu, leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, kwasu acetylosalicylowego, leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych, choroby wrzodowej przewodu pokarmowego, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub astmy. Jednoczesne podawanie leku Enap i niektórych leków stosowanych w leczenia wymienionych chorób może osłabiać działanie tych leków lub wzmagać ich niepożądane działania, wpływać na skuteczność leku Enap lub zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy zażywać żadnych leków, nawet tych które są wydawane bez recepty. Należy skonsultować z lekarzem przyjmowanie leków przeciwbólowych, leków przeciwzapalnych oraz preparatów zawierających potas, leków oszczędzających potas lub zamienników soli zawierających potas.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także

informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Enap” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Stosowanie leku Enap z jedzeniem, piciem i alkoholem

Enap można zażywać przed, po lub w czasie jedzenia. W czasie leczenia lekiem Enap nie należy spożywać alkoholu, ponieważ działanie hipotensyjne leku (obniżające ciśnienie krwi) może się nasilać. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek przenika przez łożysko i może spowodować uszkodzenie płodu, dlatego nie należy go zażywać w czasie ciąży, zwłaszcza w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Kobietom planującym zajście w ciążę nie zaleca się leku Enap. Kobiety, które w czasie leczenia zaszły w ciążę powinny jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza odnośnie dalszego leczenia, ponieważ nadciśnienie w czasie ciąży jest niebezpieczne dla matki i dla płodu.

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego odradza się karmienie piersią w czasie jego stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

U niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku leczenia, Enap może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi i zawroty głowy, okresowo zmniejszając zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń w ruchu. Dopóki pacjent nie stwierdzi, jak reaguje na leczenie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Enap zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Enap

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno zmieniać dawkowania lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie jest zawsze przystosowane do stanu pacjenta, jego potrzeb i możliwego użycia innych leków, dlatego o sposobie dawkowania zawsze decyduje lekarz.

Tabletki można zażywać przed, po lub w czasie jedzenia, popijając płynem. Lek należy zażywać regularnie o tej samej porze.

Leczenie jest długotrwałe, o ile nie wystąpią okoliczności, z powodu których należy je przerwać.

Leczenie nadciśnienia

Zaleca się początkową dawkę 5 mg/dobę jednorazowo, po czym lekarz dostosowuje dawkę do uzyskanego zmniejszenia ciśnienia krwi. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi 10 do 20 mg, wyjątkowo 40 mg/dobę, jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie zastoinowej niewydolności serca

Zaleca się stosowanie początkowej dawki 2,5 mg/dobę jednorazowo. Dawka podtrzymująca zwykle wynosi 2,5 mg do 10 mg dwa razy na dobę, maksymalnie do 20 mg dwa razy na dobę.

Leczenie zaburzeń czynności lewej komory serca

Zalecana początkowa dawka wynosi 2,5 mg dwa razy na dobę. Dawka podtrzymująca zwykle wynosi 2,5 do 10 mg dwa razy na dobę.

Leczenie nadciśnienia wtórnego w chorobach nerek

Dawkowanie leku Enap jest zależne od czynności nerek lub klirensu kreatyniny, dlatego o sposobie dawkowania zawsze zadecyduje lekarz.

Pacjenci poddawani hemodializie

W dniu hemodializy podaje się dawkę 2,5 mg, w pozostałe dni lekarz dostosuje dawkę w zależności od wartości ciśnienia krwi.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enap

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Najczęstszymi objawami przedawkowania są nudności, przyspieszone bicie serca, oszołomienie i omdlenia z powodu nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi (niedociśnienie). W przypadku wystąpienia niedociśnienia należy ułożyć chorego na wznak z niskim podgłówkiem i wezwać lekarza.

U pacjenta, który zażył większe ilości leku i jest przytomny, należy wywołać wymioty i natychmiast wezwać lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Enap

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek, powinien uczynić to jak najszybciej, jeżeli jednak do następnego podania brakuje tylko paru godzin, należy zapomnianą dawkę opuścić, poczekać i zażyć kolejną w przewidzianym czasie.

Przerwanie stosowania leku Enap

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przerwania leczenia ciśnienie krwi może ponownie wzrosnąć. Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca i nerek oraz ogólnego uszkodzenia układu naczyniowego.

U pacjentów z niewydolnością serca może dojść do pogorszenia niewydolności serca i konieczności hospitalizacji.

U pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory serca bez objawów choroby charakterystycznych dla niewydolności serca (np. ciężkie oddychanie, zmęczenie po małym wysiłku fizycznym jak chodzenie po równym terenie, obrzęki stawu skokowego i nóg) może nastąpić dalszy rozwój niewydolności serca.

U pacjentów z nadciśnieniem w chorobach nerek może wystąpić pogorszenie czynności nerek.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane w czasie stosowania leku Enap są zwykle łagodne, mają charakter przemijający i na ogół nie jest potrzebne przerwanie leczenia. Po przerwaniu leczenia działania niepożądane są w większości przypadków odwracalne. Po ponownym wdrożeniu leczenia zwykle się nie powtarzają. Najczęstszym niepożądanym działaniem jest kaszel bez odkrztuszania, który zwykle przechodzi po kilku tygodniach od przerwania leczenia.

Lek należy natychmiast odstawić i niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli wystąpi:

•    oszołomienie, zawroty głowy, omdlenia lub utrata przytomności, bóle głowy, splątanie, zmęczenie i osłabienie,

•    przyspieszone lub niemiarowe bicie serca,

•    nagła gorączka, dreszcze, utrudnione połykanie,

•    nagły obrzęk warg i twarzy, szyi, czasami również rąk i stóp, duszność lub chrypka,

•    wysypka, silny świąd skóry,

•    zmniejszone wydalanie moczu, obrzęki wokół stawu skokowego (kostki),

•    żółtaczka.

Jeżeli wystąpią nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie i są one uciążliwe lub pogarszają jakość życia, należy poinformować o tym lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Enap

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu, chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera Enap

-    Substancją czynną leku jest enalapryl. Każda tabletka zawiera odpowiednio: 5 mg, 10 mg lub 20 mg enalaprylu maleinianu.

-    Pozostałe składniki leku Enap 5 mg to: laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, skrobia kukurydziana, sodu wodorowęglan, talk, magnezu stearynian.

Pozostałe składniki leku Enap 10 mg to laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, sodu wodorowęglan, talk, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Pozostałe składniki leku Enap 20 mg to laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, sodu wodorowęglan, talk, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda Enap i co zawiera opakowanie

Enap 5 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony

Enap 10 mg: czerwonobrązowe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony

Enap 20 mg: jasnopomarańczowe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony

Opakowania: 20, 30, 60 lub 100 tabletek (2, 3, 6 lub 10 blistrów) w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaiješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Enap

Charakterystyka Enap

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Enap 5 mg tabletki Enap 10 mg tabletki Enap 20 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Enap 5 mg

Każda tabletka zawiera 5 mg, Enalaprili maleas (enalaprylu maleinianu) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna: 130,2 mg,

Enap 10 mg

Każda tabletka zawiera 10 mg Enalaprili maleas (enalaprylu maleinianu) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna: 124,6 mg

Enap 20 mg

Każda tabletka zawiera 20 mg Enalaprili maleas (enalaprylu maleinianu) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna: 117,8 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Enap 5 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony.

Enap 10 mg: czerwonobrązowe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony. Enap 20 mg: jasnopomarańczowe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym z jednej strony.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Enalapryl jest wskazany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego, nadciśnienia wtórnego w chorobach nerek (również przy osłabionej czynności nerek i nefropatii cukrzycowej), zastoinowej niewydolności serca oraz bezobjawowej dysfunkcji lewej komory.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie należy zawsze dostosować do stanu pacjenta i jego potrzeb. Jeżeli jest to możliwe, należy odstawić leki moczopędne (lub zmniejszyć ich dawki) i przerwać dietę niskosolną przynajmniej dwa do trzech dni przed rozpoczęciem leczenia. Po podaniu pierwszej dawki pacjent powinien pozostawać pod nadzorem i w ciągu pierwszych godzin należy częściej dokonywać pomiarów ciśnienia krwi. W przypadku pacjentów, u których ryzyko wystąpienia hipotensji jest duże, należy podać pierwszą dawkę w szpitalu i uważnie obserwować pacjenta przez co najmniej 5 godzin po podaniu. W tym czasie pacjent powinien pozostawać w pozycji leżącej.

Leczenie produktem Enap wymaga regularnych kontroli lekarskich, zwłaszcza na początku leczenia oraz w czasie dostosowywania dawki.

Leczenie nadciśnienia: Zaleca się początkową dawkę 5 mg/dobę jednorazowo, po czym dawkę dostosowuje się do uzyskanego zmniejszenia ciśnienia krwi. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi 10 do 20 mg, wyjątkowo 40 mg/dobę, jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych.

W przypadku pacjentów, u których nie można było odstawić leków moczopędnych przed rozpoczęciem leczenia, należy podać początkową dawkę 2,5 mg jednorazowo.

Nadciśnienie pochodzenia nerkowego zdiagnozowane lub podejrzewane powinno być leczone przez doświadczonego specjalistę.

Leczenie zastoinowej niewydolności serca: Zaleca się stosowanie początkowej dawki 2,5 mg/dobę jednorazowo. Dawkę produktu Enap zwiększa się stopniowo do osiągnięcia najbardziej korzystnego efektu klinicznego, który zwykle występuje po 2-4 tygodniach leczenia. Podtrzymująca dawka wynosi zwykle 2,5 do 10 mg dwa razy na dobę, maksymalnie do 20 mg dwa razy na dobę. Leczenie bezobjawowej dysfunkcji lewej komory: Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg dwa razy na dobę; dawkę dostosowuje się odpowiednio do tolerancji leku. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 2,5 do 10 mg dwa razy na dobę.

Leczenie nadciśnienia wtórnego w chorobach nerek: Dawkowanie produktu Enap jest zależne od czynności nerek lub klirensu kreatyniny. U pacjentów z klirensem kreatyniny większym od 0,5 ml/s (30 ml/min) początkowa dawka wynosi 5 mg/dobę, zaś u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 0,5 ml/s (30 ml/min) 2,5 mg/dobę; następnie dawkę stopniowo zwiększa się do osiągnięcia zadowalającego efektu klinicznego. W czasie leczenia produktem Enap zaleca się monitorowanie czynności nerek i stężenia potasu w surowicy.

Pacjenci poddawani hemodializie: W dniu hemodializy podaje się dawkę 2,5 mg, w pozostałe dni lekarz dostosuje dawkę w zależności od wartości ciśnienia krwi.

Pacjenci powinni zażywać tabletki całe, popijając płynem. Tabletki można zażywać przed, po lub w czasie jedzenia. Tabletki należy zażywać regularnie o tej samej porze.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek, powinien uczynić to jak najszybciej, jeżeli jednak do następnego podania brakuje tylko paru godzin, należy zapomnianą dawkę opuścić, poczekać i zażyć kolejną w przewidzianym czasie. W żadnym wypadku nie należy dawek podwajać.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na enalaprylu maleinian lub na którą którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów nadwrażliwych na enalapryl lub enalaprylat i (lub) inne składniki leku oraz inne inhibitory konwertazy angiotensyny, u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym lub z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Enap H/Enap HL z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niedociśnienie z wszystkimi klinicznymi następstwami [od zawrotów głowy i nudności do ostrej niewydolności nerek, wylewu lub zawału serca i (lub) śmierci] może wystąpić po pierwszej dawce, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca w stanie hipowolemii lub hiponatremii z powodu stosowania wysokich dawek leków moczopędnych lub hemodializy. Niedociśnienie może wystąpić także po kilku godzinach od podania pierwszej dawki. Zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia po pierwszej dawce występuje u pacjentów: z niewydolnością serca (z zaburzeniami lub bez zaburzeń czynności nerek), hiponatremią, leczonych wysokimi dawkami leków moczopędnych, u pacjentów, którym przed rozpoczęciem leczenia zwiększono dawkę leku moczopędnego, z intensywną diurezą przed rozpoczęciem leczenia, poddawanych hemodializie, oraz z hipowolemią lub hiponatremią z jakiegokolwiek innego powodu (dieta niskosolna, biegunka, wymioty).

Niedociśnienie po pierwszej dawce jest również niebezpieczne dla pacjentów z niedokrwienną chorobą serca lub chorobą naczyń mózgowych i dla osób w podeszłym wieku.

Niedociśnienie i jego poważne następstwa występują rzadko i mają charakter przemijający. Można temu zapobiec odstawiając leki moczopędne i dietę niskosolną przed rozpoczęciem leczenia enalaprylem, o ile jest to możliwe. W innych wymienionych stanach lub, gdy nie można odstawić leków moczopędnych zaleca się rozpoczęcie leczenia najmniejszą dawką (2,5 mg). W przypadku wystąpienia niedociśnienia należy pacjenta ułożyć na wznak z niskim podgłówkiem i w razie potrzeby uzupełnić objętość osocza dożylnym wlewem 0,9% roztworu chlorku sodu. Przemijające niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do leczenia enalaprylem. Po unormowaniu ciśnienia krwi i objętości osocza pacjenci zazwyczaj dobrze tolerują następne dawki. W przypadku powtarzającego się objawowego niedociśnienia należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie enalaprylem.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej może wystąpić przemijające zaburzenie czynności nerek z powodu rozszerzenia odprowadzających tętniczek kłębuszkowych lub nawet ostra niewydolność nerek. U pacjentów ze zwężeniem tętnicy jedynej nerki może wystąpić przejściowe zaburzenie czynności a nawet ostra niewydolność nerki. Dlatego przed rozpoczęciem i podczas leczenia należy kontrolować czynność nerek. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia występowania nadciśnienia pochodzenia nerkowego leczenie powinno być prowadzone wyłącznie przez doświadczonego specjalistę.

Należy również zachować ostrożność u pacjentów z istotnym zwężeniem zastawki aorty lub jakimkolwiek zwężeniem odpływu z lewej komory oraz z uogólnioną miażdżycą tętnic, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia i niedokrwienia serca, mózgu i nerek.

U pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic obwodowych lub uogólnioną miażdżycą tętnic może również współistnieć choroba nerek pochodzenia naczyniowego, dlatego takich pacjentów należy leczyć ostrożnie i zawsze rozpoczynać leczenie najniższymi dawkami enalaprylu. W czasie leczenia może wystąpić zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi, szczególnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, lub w rezultacie leczenia skojarzonego z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (jak spironolakton, amiloryd, triamteren) oraz podawania produktów zawierających sole potasu. Dlatego nie zaleca się równoczesnego podawania produktu Enap z tymi lekami.

W czasie leczenia enalaprylem może wystąpić obrzęk naczynioruchowy twarzy, szyi, głośni, gardła i kończyn. W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego zazwyczaj wystarcza odstawienie leku, przy czym należy kontrolować stan pacjenta do ustąpienia wszystkich objawów. Obrzęk naczynioruchowy twarzy, warg, szyi i kończyn zwykle nie wymaga leczenia, jednak w łagodzeniu objawów pomocne jest użycie leków przeciwhistaminowych. Natomiast obrzęk naczynioruchowy języka, głośni i gardła wymaga natychmiastowego leczenia adrenaliną (0,3 do 0,5 ml roztworu adrenaliny w rozcieńczeniu 1:1000 podskórnie); drożność dróg oddechowych należy utrzymywać za pomocą intubacji a w razie potrzeby również laryngotomii.

Piśmiennictwo donosi o ciężkich przypadkach neutropenii i agranulocytozy, w których nie można było wykluczyć przyczynowego związku z enalaprylem. W czasie leczenia enalaprylem należy kontrolować liczbę leukocytów, zwłaszcza u pacjentów z chorobami tkanki łącznej lub chorobami nerek. Opisano również kilka przypadków ostrego uszkodzenia wątroby z żółtaczką zastoinową, piorunującą martwicą i zejściami śmiertelnymi (kilkoma) w czasie leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny. Przyczyna tego zespołu nie została dotychczas całkowicie wyjaśniona. Jeżeli w czasie leczenia wystąpi żółtaczka i wzrost aktywności enzymów wątrobowych, należy natychmiast odstawić lek, uważnie monitorować pacjenta i w razie potrzeby leczyć. Ze względu na zwiększone ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych nie należy stosować enalaprylu u pacjentów poddawanych dializie z użyciem błon poliakrylonitrylowych, poddawanych aferezie LDL z użyciem siarczanu dekstranu oraz bezpośrednio przed odczulaniem przeciwko jadowi pszczół i os.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania enalaprylu u dzieci nie zostały dotychczas ustalone.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W czasie leczenia enalaprylem nie należy spożywać alkoholu, ponieważ działanie hipotensyjne może się nasilać .

Przy jednoczesnym stosowaniu enalaprylu i leków moczopędnych występuje synergistyczny efekt na ciśnienie krwi.

Jednoczesne stosowanie z glikozydami naparstnicy, b-blokerami, metylodopą, azotanami, lekami blokującymi kanał wapniowy, hydralazyną lub prazosyną powoduje wystąpienie łagodnego działania synergistycznego.

Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Jednoczesne podawanie enalaprylu ze spironolaktonem, amilorydem, triamterenem lub solami potasu może prowadzić do hiperkaliemi, zwłaszcza u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Jeżeli z powodu hipokaliemi wskazane jest leczenie enalaprylem i wymienionymi lekami, należy je stosować ostrożnie i często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Jednoczesne podawanie enalaprylu i soli litu może prowadzić do zatrucia litem z powodu zmniejszenia klirensu litu. Jeżeli jest to możliwe, należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Enap i soli litu.

Z powodu hamowania syntezy prostaglandyn, jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych z enalaprylem może osłabić jego działanie i zwiększyć ryzyko pogorszenia czynności nerek i (lub) niewydolności serca.

W piśmiennictwie opisywano ostrą niewydolność nerek u 2 pacjentów po przeszczepieniu nerek, którym jednocześnie podawano enalapryl i cyklosporynę. Przypuszczalnie do ostrej niewydolności nerek dochodzi z powodu zmniejszonego przepływu krwi w nerkach spowodowanego przez cyklosporynę, oraz zmniejszonego przesączania kłębuszkowego spowodowanego przez enalapryl. Dlatego zaleca się ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu enalaprylu i cyklosporyny.

Podczas jednoczesnego podawania enalaprylu i teofiliny może dojść do skrócenia okresu półtrwania teofiliny.

Przy jednoczesnym podawaniu enalaprylu i cymetydyny okres półtrwania enalaprylu może ulec wydłużeniu.

Piśmiennictwo donosi o niebezpiecznych reakcjach rzekomoanafilaktycznych (obrzęk twarzy, zaczerwienie, hipotensja i duszność) u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny i poddawanych hemodializie z użyciem błon poliakrylonitrylowych lub aferezie LDL z użyciem siarczan dekstranu. U tych pacjentów należy użyć błony dializacyjnej innego typu lub innego leku przeciwnadciśnieniowego.

Opisywano również reakcje rzekomoanafilaktyczne u pacjentów leczonych enalaprylem i jednocześnie odczulanych przeciwko jadowi pszczół. U pacjentów leczonych enalaprylem nie należy prowadzić leczenia odczulającego przeciwko jadowi pszczół lub os. Przed rozpoczęciem leczenia odczulającego należy odstawić enalapryl i przepisać inny lek przeciwnadciśnieniowy.

U pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych z zastosowaniem znieczulenia lekiem, który może obniżać ciśnienie krwi, enalaprylat (czynny metabolit enalaprylu) blokuje tworzenie angiotensyny II wtórne do wyrównawczego uwalniania reniny. Niedociśnienie powstałe w wyniku tego mechanizmu można leczyć uzupełnieniem objętości osocza.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Leku nie wolno podawać kobietom w czasie ciąży (zwłaszcza w II i III trymestrze ciąży) i w czasie karmienia piersią.

Badania na zwierzętach wykazały, że inhibitory konwertazy angiotensyny (w tym enalaprylat) przenikają przez łożysko do płodu. We wczesnym okresie organogenezy inhibitory konwertazy nie działają embriotoksycznie.

W późniejszym okresie embriotoksyczne działanie jest następstwem zmniejszenia przepływu krwi przez macicę i zahamowania konwertazy angiotensyny u płodu, co zwykle powoduje opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego i większą umieralność potomstwa. Również u ludzi inhibitory konwertazy angiotensyny przenikają przez łożysko i mogą spowodować uszkodzenie płodu. W dawkach leczniczych nie zakłócają wczesnego okresu organogenezy. Toksyczne zadziałanie na płód może występować w późniejszym okresie ciąży.

Dlatego kobietom planującym zajście w ciążę się nie zaleca produktu Enap. Kobiety, które podczas leczenia enalaprylem zaszły w ciążę powinny jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza odnośnie dalszego leczenia, ponieważ nadciśnienie w czasie ciąży jest niebezpieczne dla matki i płodu. Nie ma potrzeby przerywania wczesnej ciąży z powodu leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny, ponieważ leki te nie mają działania teratogennego we wczesnym okresie organogenezy. Jednakże inhibitory konwertazy angiotensyny należy niezwłocznie zastąpić mniej teratogennym lekiem. Kobietom w II i III trymestrze ciąży można podawać enalapryl tylko w wyjątkowo ciężkich przypadkach, kiedy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu (z częstymi badaniami USG celem wykluczeniu małowodzia). U noworodków matek, które były w czasie ciąży narażone na działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny, należy monitorować ciśnienie krwi, wydalanie moczu oraz stężenie potasu w surowicy. W przypadku wystąpienia skąpomoczu należy podtrzymywać ciśnienie krwi i ukrwienie nerek. Enalaprylat można usunąć z krążenia noworodka za pomocą hemodializy i dializy otrzewnowej.

Karmienie piersią

Badania enalaprylu znakowanego 14C na zwierzętach wykazały, że niewielkie ilości leku przenikają do mleka. Enalapryl i enalaprylat przenikają również do mleka kobiecego. Po podaniu jednorazowej dawki 20 mg enalaprylu, dobowa dawka enalaprylatu, którą otrzyma osesek z mlekiem nie przekracza 2 mg. Chociaż zawartość enalaprylu w mleku jest niewielka, należy ją brać pod uwagę przy wyborze leku przeciw nadciśnieniu u kobiety karmiącej piersią. Dlatego odradza się karmienie piersią w czasie leczenia enalaprylem.

Jeżeli inny sposób karmienia nie jest możliwy, należy starannie monitorować ciśnienie krwi, stężenie potasu w surowicy oraz czynność nerek dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

U niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku leczenia, enalapryl może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi i zawroty głowy, okresowo zmniejszając zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń w ruchu.

4.8. Działania niepożądane

Działania niepożądane w czasie leczenia enalaprylem są zwykle łagodne, mają charakter przemijający i na ogół nie jest potrzebne przerywanie leczenia. Po przerwaniu leczenia działania niepożądane są w większości przypadków odwracalne. Po ponownym wdrożeniu leczenia zwykle się nie powtarzają.

W kontrolowanych badaniach klinicznych częstość występowania działań niepożądanych enalaprylu (z wyjątkiem działań będących następstwem działania leczniczego) była porównywalna z placebo. Częściej występującymi działaniami niepożądanymi są: kaszel bez odkrztuszania, zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie i osłabienie.

Rzadsze działania niepożądane to: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, omdlenia, nudności, biegunka, kurcze mięśni, wysypka skórna, niewydolność nerek i skąpomocz.

Bardzo rzadko występują reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość na światło), zaburzenia smaku lub zmiany głosu.

Może również wystąpić neutropenia, małopłytkowość, zahamowanie czynności szpiku kostnego lub agranulocytoza, dlatego podczas leczenia należy okresowo kontrolować obraz morfologiczny krwi.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek lub po przeszczepieniu nerki, po długotrwałym leczeniu enalaprylem stwierdzano obniżenie stężenia hemoglobiny o 10-15%, jako następstwo zahamowania tworzenia się nerkowej erytropoetyny.

Podczas leczenia enalaprylem może wystąpić proteinuria, zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny, potasu, bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych w surowicy oraz obniżenie stężenia sodu, hemoglobiny i hematokrytu.

Działania niepożądane, które zgłaszano w czasie badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do obrotu uszeregowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz według częstości występowania:

•    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: reakcje rzekomoanafilaktyczne

•    Zaburzenia serca / zaburzenia naczyniowe: zatrzymanie akcji serca, zawał serca lub udar mózgu (z powodu niedociśnienia u pacjentów z grupy ryzyka), zatorowość płucna, zawał płuc, obrzęk płuc, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie ortostatyczne, dusznica bolesna, kołatanie serca, hemodynamiczna niewydolność tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej.

•    Zaburzenia żołądka i jelit / zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: niedrożność jelit, zapalenie trzustki, uszkodzenie wątroby, zapalenie wątroby związane z uszkodzeniem komórek lub cholestatyczne, żółtaczka, bóle brzucha, smoliste stolce, wymioty, niestrawność, zaparcie, brak łaknienia, zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, suchość jamy ustnej.

•    Zaburzenia krwi i układu chłonnego: neutropenia, małopłytkowość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość, agranulocytoza, eozynofilia, hamowanie agregacji płytek krwi.

•    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: kurcze mięśniowe.

•    Zaburzenia układu nerwowego / zaburzenia psychiczne: depresja, zawroty głowy, splątanie, ataksja, senność, bezsenność, nerwowość, obwodowa neuropatia (parestezje, dyzestezje), nienormalne sny.

•    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli, duszność, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, kaszel, wyciek z nosa, suchość gardła, chrypka, astma, zapalenie górnych dróg oddechowych, naciek płucny, eozynochłonne zapalenie płuc.

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: złuszczające zapalenie skóry, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, pęcherzyca, półpasiec, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, świąd, łysienie, zaczerwienienie, pocenie, nadwrażliwość na światło,

•    Zaburzenia oka / zaburzenia ucha i błędnika / narządy zmysłów: niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, suche spojówki, łzawienie, dzwonienie w uszach, głuchota, zaburzenia smaku, utrata węchu, zatkany nos, wyciek z nosa,.

•    Zaburzenia nerek i dróg moczowych / zaburzenia układu rozrodczego i piersi: niewydolność nerek, skąpomocz, zakażenia dróg moczowych, bóle w okolicy nerek, ginekomastia, impotencja.

•    Inne - opisano również zespół objawów: gorączka, zapalenie błony surowiczej, zapalenie naczyń, bóle mięśniowe, bóle stawów/zapalenia stawów, pozytywny odczyn ANA, przyspieszona

sedymentacja erytrocytów, leukocytoza, eozynofilia, nadwrażliwość na światło, wysypka lub inne objawy dermatologiczne

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Głównym następstwem przedawkowania jest niedociśnienie. W przypadku wystąpienia niedociśnienia należy ułożyć pacjenta na wznak z niskim podgłówkiem i w razie potrzeby uzupełnić objętość osocza dożylnym wlewem 0,9% roztworu chlorku sodu.

Zatrucie: W przypadku zażycia większej ilości tabletek jednocześnie zaleca się płukanie żołądka (jeżeli od momentu zażycia nie minęło zbyt wiele czasu) i podanie węgla aktywowanego.

Należy kontrolować ciśnienie krwi, oddychanie, stężenie mocznika, kreatyniny i potasu w surowicy oraz diurezę. Niedociśnienie należy leczyć dożylnymi wlewami 0,9% roztworu chlorku sodu.

W cięższych przypadkach enalaprylat można usunąć z krążenia poprzez hemodializę.

5. WŁAŚCIWOŚCI WOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory konwertazy angiotensyny; kod ATC: C09AA02.

Enalapryl jest słabym inhibitorem konwertazy angiotensyny. W organizmie szybko przekształca się w enalaprylat, który jest silnym inhibitorem tego enzymu. Skutkiem zahamowania konwertazy angiotensyny jest zmniejszenie stężenia angiotensyny II, wzrost aktywności reniny w osoczu oraz zmniejszenie wydalania aldosteronu.

Przeciwnadciśnieniowe i hemodynamiczne działanie enalaprylu u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem krwi jest wynikiem rozszerzenia oporowych naczyń krwionośnych i zmniejszenia całkowitego oporu naczyń obwodowych, co stopniowo obniża ciśnienie krwi. Częstość skurczów serca i objętość minutowa pozostają zwykle niezmienione. U pacjentów z nadciśnieniem enalapryl obniża ciśnienie krwi o 15 - 20 % w czasie 6-8 godzin. Działanie trwa zwykle do 24 godzin, co umożliwia dawkowanie raz lub dwa razy na dobę.

Ustalony efekt terapeutyczny na ciśnienie krwi zostaje osiągnięty po kilku tygodniach leczenia. Po przerwaniu leczenia enalaprylem nie dochodzi do nagłego wzrostu ciśnienia krwi. U pacjentów z niewydolnością serca enalapryl, który się zwykle podaje z produktami naparstnicy i lekami moczopędnymi, poprawia hemodynamikę i hamuje neurohormonalne skutki aktywacji układu renina-angiotensyna. Enalapryl zmniejsza obciążenie wstępne i następcze, dzięki czemu odciąża komorę, zmniejsza jej przerost i rozrost kolagenu oraz zapobiega uszkodzeniom komórek mięśnia sercowego. W rezultacie zmniejszenia częstości akcji serca poprawia się hemodynamika krążenia wieńcowego, zmniejsza się zużycie tlenu w komórkach mięśnia sercowego oraz podatność serca na uszkodzenie z powodu niedokrwienia i częstość występowania niebezpiecznych arytmii komorowych. Terapeutyczny efekt hemodynamiczny enalaprylu zazwyczaj występuje 2 godziny po podaniu i utrzymuje się do 12 godzin, maksymalny efekt kliniczny zwykle występuje po 2- 4 tygodniach leczenia. Pacjentom z niewydolnością serca i normalną czynnością nerek enalapryl zwykle podaje się w 2 dawkach. Długotrwałe efekty leczenia to: wyraźnie słabsze objawy choroby, zwiększona wydolność fizyczna, rzadsza hospitalizacja, poprawa jakości życia i przedłużony czas przeżycia. Enalapryl zmniejsza opór naczyń nerkowych, zwiększa przepływ krwi przez nerki, przesączanie kłębuszkowe, wydalanie sodu i wody, oszczędza potas, zmniejsza wydalanie białka i gromadzenie się makrocząsteczek w mezangium, zapobiegając uszkodzeniom i rozwojowi stwardnienia kłębuszków nerkowych. Lek podtrzymuje i poprawia czynność nerek i spowalnia rozwój przewlekłych postępujących chorób nerek również u pacjentów, u których jeszcze nie doszło do rozwoju nadciśnienia. U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie enalaprylu jest spowolnione, co stwarza ryzyko kumulacji. W takich przypadkach należy zmniejszyć dawkowanie, a nie wydłużać odstępów między dawkami. Nie zaleca się dawkowania w odstępach dłuższych niż 24 godziny, ponieważ może to spowodować zbyt duże wahania stężenia enalaprylu w surowicy. U pacjentów z niewydolnością nerek należy dawkowanie dostosować do potrzeb pacjenta i czynności nerek (klirensu kreatyniny).

Po zawale serca enalapril zmniejsza martwicę mięśnia sercowego, poprawia metabolizm i zmniejsza częstość występowania niemiarowości po reperfuzji mięśnia sercowego, zmniejsza przerost komór i rozrost kolagenu oraz zapobiega uszkodzeniom komórek mięśnia sercowego. Leczenie enalaprylem po zawale serca może zapobiec dysfunkcji lewej komory i rozwojowi niewydolności serca. Enalapryl wpływa również korzystnie na przepływ w naczyniach mózgowych u pacjentów z nadciśnieniem i z przewlekłymi chorobami naczyń mózgowych.

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków , przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Enalapryl szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłonięciu ulega 60% podanej dawki, przy czym pokarm nie ma wpływu na wchłanianie. Enalapryl osiąga maksymalne stężenie w surowicy w czasie 1 h, stężenie szybko się obniża w ciągu 4 h, okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza wynosi 2 h. Enalapryl w wątrobie przekształca się w aktywny metabolit - enalaprylat. Najwyższe stężenie w surowicy enalaprylat osiąga po 3-5 godzinach od podania tabletek enalaprylu. Po czterech dniach leczenia okres półtrwania przemiany enalaprylu w enalaprylat ustala się na 11 godzin.

Dystrybucja:

Enalaprylat jest rozmieszczany w większości tkanek organizmu, głównie w płucach, nerkach i naczyniach krwionośnych, brak jest jednak dowodów przenikania do mózgu po podaniu dawek leczniczych. Okres półtrwania dystrybucji enalaprylatu wynosi 4 h. Z białkami osocza enalaprylat wiąże się w 50-60 %.

Wydalanie:

Enalaprylat nie jest metabolizowany i wydala się niemal w 100 % przez nerki.

Wydalanie zachodzi poprzez przesączanie kłębuszkowe i wydzielanie cewkowe. Klirens nerkowy enalaprylu wynosi 18 l/h, natomiast enalaprylatu 8,1 do 9,5 l/h.

Enalapryl przenika przez łożysko oraz do mleka kobiecego.

Enalapryl można usunąć z krążenia poprzez hemodializę lub dializę otrzewnową. Klirens enalaprylu podczas hemodializy wynosi 38 do 62 ml/min, po 4-godzinnej hemodializie stężenie enalaprylu w surowicy obniża się o 45 do 57 %.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie enalaprylatu jest opóźnione, dlatego enalapryl należy dawkować w zależności od czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Wydalanie enalaprylatu może być opóźnione również u pacjentów w podeszłym wieku, jednak jest proporcjonalne do klirensu kreatyniny. Dlatego pacjentów w podeszłym wieku należy leczyć mniejszymi dawkami lub dawkować enalapryl odpowiednio do klirensu kreatyniny.

U pacjentów z niewydolnością serca wchłanianie i metabolizm enalaprylu mogą być opóźnione. Zmniejszona może być również objętość dystrybucji a także opóźnione wydalanie, z powodu możliwego zaburzenia czynności nerek. Dlatego u pacjentów z niewydolnością serca należy stosować mniejszą dawkę początkową enalaprylu.

U pacjentów z niewydolnością wątroby może być opóźniony metabolizm enalaprylu.

Farmakokinetyka i farmakodynamika enalaprylatu u pacjentów z niewydolnością serca lub wątroby nie zmienia się.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne przeprowadzone na zwierzętach różnych gatunków wykazały bezpieczeństwo i małą toksyczność maleinianu enalaprylu i enalaprylatu po jednorazowym podaniu. Wartości DL50 po podaniu doustnym u gryzoni (myszy, szczury) wynoszą ponad 2 g/kg mc. (niekiedy nieco poniżej), u psów 250 mg/kg mc. (samce) oraz 125 mg/kg mc. (samice). Po podaniu dootrzewnowym enalaprylatu wartości DL50 u gryzoni wynoszą między 300 i 600 mg/kg mc., po podaniu podskórnym ponad 1 g/kg mc. i po podaniu dożylnym około 900 mg/kg mc. Enalaprylat nie wykazywał toksycznego działania u myszy po podaniu dootrzewnowym i dożylnym, wartości DL50 wynosiły odpowiednio 7 g/kg mc. lub ponad 2 g/kg mc. U szczurów po podaniu dootrzewnowym i dożylnym nie można było definitywnie określić wartości DL50, jednak była ona większa od 600 mg/kg mc.

Badania toksykologiczne wykazały również niską toksyczność maleinianu enalaprylu po wielokrotnym podawaniu, chociaż duże dawki podawane przez dłuższy okres mogą spowodować zmiany czynności i struktury nerek. Również wielokrotne podawanie dożylne i domięśniowe nie powodowało toksyczności układowej, jedynie wyraźniejsze niż w grupie kontrolnej uszkodzenia tkanek w miejscu podania (naczynie krwionośne, mięsień). Badania wpływu na rozrodczość wykazały brak działania teratogennego enalaprylu.

Działanie toksyczne na płód stwierdzono u kilku gatunków zwierząt.

W badaniach in vitro i in vivo maleinian enalaprylu i enalaprylat nie wykazywały działania mutagennego.

Brak danych o możliwym działaniu rakotwórczym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Enap 5:

Laktoza j ednowodna Hydroksypropyloceluloza Skrobia kukurydziana Sodu wodorowęglan Talk

Magnezu stearynian Enap 10:

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Sodu wodorowęglan Talk

Magnezu stearynian

Żelaza tlenek czerwony (E 172).

Enap 20:

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Sodu wodorowęglan Talk

Magnezu stearynian

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres trwałości

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu, chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/laminowana folia OPA/Al/PCV

20, 30, 60 lub 100 tabletek (2, 3, 6 lub 10 blistrów) w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

5. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

6. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Enap 5 mg: Pozwolenie nr R/2097 Enap 10 mg: Pozwolenie nr R/2099 Enap 20 mg: Pozwolenie nr R/2098

7. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.09.1991 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13.09.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Enap