+ iMeds.pl

Enap hl 10 mg + 12,5 mgUlotka Enap hl

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Enap H, 10 mg + 25 mg, tabletki Enap HL, 10 mg + 12,5 mg, tabletki

Enalaprili maleas + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Enap H/Enap HL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enap H/Enap HL

3.    Jak stosować lek Enap H/Enap HL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Enap H/Enap HL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Enap H/Enap HL i w jakim celu się go stosuje

Enap H/Enap HL jest lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym dwie substancje czynne: enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd.

Enalapryl należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Hamuje aktywność enzymu zwanego konwertazą angiotensyny, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i stopniowego obniżenia ciśnienia tętniczego oraz zwiększenia dopływu krwi i tlenu do mięśnia sercowego i innych narządów.

Hydrochlorotizyd należy do grupy leków zwiększających wydalane moczu (leki moczopędne). Zwiększa ilość wydalanego moczu i w ten sposób obniża ciśnienie tętnicze.

Działanie przeciwnadciśnieniowe połączenia obu substancji jest silniejsze niż działanie każdego ze składników osobno.

Wskazania do stosowania

Enap H/Enap HL jest przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętniczego wymagającego leczenia skojarzonego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enap H/Enap HL Kiedy nie stosować leku Enap H/Enap HL

-    jeśli pacjent ma uczulenie na enalapryl, hydrochlorotizyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli po zastosowaniu innych leków z tej grupy występowała reakcja nadwrażliwości ze świądem, pokrzywką, świszczącym oddechem lub obrzękiem warg i twarzy, szyi, czasem również kończyn, albo jeżeli występowała duszność lub chrypka (obrzęk naczynioruchowy);

-    w przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego lub obrzęku naczynioruchowego z innych, niewyjaśnionych przyczyn;

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sulfonamidy;

-    u pacjentów ze zwężeniem tętnic doprowadzających krew do nerek;

-    u pacjentów z zastojem moczu;

-    po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Enap H/Enap HL we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W czasie stosowania leku Enap H/Enap HL należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze. Częstość badania ciśnienia krwi oraz kontrolnych badań lekarskich określi lekarz.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Enap H/Enap HL:

-    u    pacjentów    z niskim ciśnieniem tętniczym i zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej;

-    u    pacjentów    z chorobami serca nazywanymi zwężeniem zastawki aorty, kardiomiopatią

przerostową lub zwężeniem drogi odpływu;

-    u    pacjentów    z chorobą nerek;

-    u    pacjentów    poddawanych hemodializom lub po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki;

-    u    pacjentów    z cukrzycą lub z nietolerancją niektórych cukrów;

-    u    pacjentów    z chorobą wątroby;

-    u    pacjentów    leczonych z powodu dny;

-    u    pacjentów    leczonych z powodu choroby znanej jako układowy toczeń rumieniowaty;

-    u    pacjentów    z uszkodzeniem zastawki w sercu lub inną chorobą serca;

-    u    pacjentów    uczulonych (nadwrażliwych) na leki z grupy sulfonamidów;

-    u    pacjentów    przyjmujących leki moczopędne;

-    u pacjentów, u których niedawno wystąpiła długotrwała biegunka lub wymioty;

-    u pacjentów, którzy mogą mieć zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi;

-    u pacjentów przyjmujących sole litu, stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych;

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Enap H/Enap HL”

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Stosowanie leku Enap H/Enap HL nie jest zalecane we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, gdyż może mieć bardzo szkodliwy wpływ na dziecko, jeśli jest stosowany po trzecim miesiącu ciąży (patrz „Ciąża i karmienie piersią’’).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Enap H/Enap HL przed planowanym zabiegiem:

-    hemodializy,

-    usunięcia cholesterolu z krwi (afereza lipoprotein o małej gęstości    LDL),

-    odczulania (zabieg mający na celu zmniejszenie reakcji nadwrażliwości na jad pszczół lub os),

-    oraz przed testami czynności gruczołów przytarczycowych (gruczoły kontrolujące stężenie wapnia we krwi),

-    znieczulenia (również u dentysty) lub zabiegiem chirurgicznym.

Pacjenci z dusznicą bolesną przyjmujący lek Enap H/Enap HL, u których nastąpi pogorszenie stanu powinni poinformować o tym lekarza.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci nie były dostatecznie zbadane, dlatego nie należy podawać go dzieciom.

Lek Enap H/Enap HL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    inne leki obniżające ciśnienie tętnicze;

-    suplementy potasu, zamienniki soli zawierające potas lub leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, amiodaron);

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen, diklofenak);

-    leki stosowane w leczeniu depresji (np. sole litu, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne);

-    leki zwiększające ilość moczu (leki moczopędne);

-    leki zmniejszające stężenie cholesterolu (np. żywice: kolestyramina, kolestypol);

-    leki hamujące wzrost nowotworów (cytostatyki, np. cyklofosfamid, metotreksat);

-    leki stosowane w terapii niektórych chorób, np. reumatyzmu, zapalenia stawów, alergii, astmy, niektórych chorób krwi (kortykosteroidy);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (prokainamid, amiodaron, sotalol);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca i niewydolności serca (glikozydy naparstnicy);

-    leki stosowane w przypadku kaszlu oraz przeziębienia (sympatykomimetyki) lub noradrenalina i adrenalina, stosowane w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego, we wstrząsie, niewydolności serca, astmie i alergiach - jeśli stosowane są z lekiem

Enap H/Enap HL, mogą powodować utrzymywanie się wysokiego ciśnienia tętniczego;

-    leki przeciwcukrzycowe, np. insulina - Enap H/Enap HL może powodować zmniejszenie stężenia cukru we krwi, co ulega nasileniu podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwcukrzycowych;

-    leki zwiotczające mięśnie (np. tubokuraryna stosowana w znieczuleniu);

-    złoto podawane we wstrzyknięciach w leczeniu zapalenia stawów (aurotiojabłczan sodu).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Enap H/Enap HL” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Stosowanie leku Enap H/Enap HL z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Lek można przyjmować podczas lub po posiłku, popijając płynem.

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Enap H/Enap HL, ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy lub „uczucie pustki w głowie’’, szczególnie podczas wstawania. W razie występowania takich objawów należ unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Enap H/Enap HL przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Enap H/Enap HL. Nie zaleca się stosowania leku Enap H/Enap HL we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Lek Enap H/Enap HL nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią i lekarz może przepisać inne leczenie,

jeżeli pacjentka chce karmić piersią, zwłaszcza, jeżeli jej dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku leczenia, lek Enap H/Enap HL może powodować zawroty głowy i zmęczenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek Enap H/Enap HL.

Lek Enap H/Enap HL zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Enap H/Enap HL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. W razie konieczności, lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek raz na dobę.

W przypadku przyjmowania innych leków moczopędnych, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Enap H/Enap HL. Lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania leków moczopędnych 2 do 3 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Enap H/Enap HL.

Tiazydowe leki moczopędne (do których należy hydrochlorotiazyd, składnik leku Enap H/Enap HL) mogą być nieodpowiednie dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Leki te nie są skuteczne u pacjentów, u których klirens kreatyniny (miara wydolności nerek) wynosi 0,5 ml/s lub mniej, np. w przypadku umiarkowanego i ciężkiego zaburzenia czynności nerek.

W przypadku pacjentów z kilrensem kreatyniny między 0,5 ml/s i 1,3 ml/s zaleca się rozpoczęcie leczenia od odpowiednio dobranych dawek dwóch leków zawierających osobno enalapryl i hydrochlorotiazyd.

Tabletki można zażywać przed, po lub w czasie posiłku, popijając płynem. Lek należy zażywać regularnie o tej samej porze.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enap H/Enap HL

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Najczęstszymi objawami przedawkowania są nudności, przyspieszone bicie serca, zawroty głowy i omdlenia z powodu nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi (niedociśnienie). W przypadku omyłkowego zażycia zbyt wielu tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Enap H/Enap HL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek, powinien przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Należy poinformować lekarza o tym zdarzeniu.

Przerwanie stosowania leku Enap H/Enap HL

W przypadku przerwania leczenia ciśnienie krwi może ponownie wzrosnąć. Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa ryzyko udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca i nerek oraz ogólnego uszkodzenia układu naczyniowego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    niewyraźne widzenie, zawroty głowy, kaszel, nudności, osłabienie.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

-    niskie ciśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna), zaburzenia rytmu serca, szybka czynność serca, ból dławicowy;

-    ból głowy, depresja, omdlenie, zaburzenia smaku;

-    duszność;

-    biegunka, ból brzucha;

-    wysypka, nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy: obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani;

-    kurcze mięśni;

-    uczucie zmęczenia;

-    małe stężenie potasu we krwi, zwiększone stężenie cholesterolu i triglicerydów, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększone stężenie potasu we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych).

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    niedokrwistość;

-    zaburzenia świadomości lub drżenie (spowodowane małym stężeniem cukru we krwi), małe stężenie magnezu, dna;

-    splątanie, senność, trudności z zasypianiem, nerwowość, uczucie kłucia lub drętwienia, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), osłabienie libido;

-    dzwonienie w uszach (szum    uszny);

-    uderzenia gorąca, nierówne bicie serca (kołatanie serca), zawał serca lub udar (u pacjentów z grupy dużego ryzyka);

-    katar, ból gardła i chrypka, trudności z oddychaniem lub astma;

-    zablokowanie jelit (niedrożność),    zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcia,

zaburzenia odżywiania (jadłowstręt), podrażnienie błony śluzowej żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów;

-    nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów;

-    bóle stawów;

-    pogorszenie czynności nerek, niewydolność nerek, białko w moczu;

-    impotencja;

-    niepokój, gorączka;

-    zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zmniejszenie stężenia sodu we krwi (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych).

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    zmniejszenie liczby krwinek białych, krwinek czerwonych, płytek krwi, zahamowanie czynności szpiku kostnego (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych);

-    zwiększenie stężenia glukozy we krwi;

-    dziwne sny, zaburzenia snu;

-    powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne, słaby przepływ krwi w palcach rąk i stóp powodujący zaczerwienienie i ból (objaw Raynauda);

-    płyn w płucach, zapalenie błony śluzowej nosa, eozynofilowe zapalenie płuc (objawy mogą obejmować: kaszel, gorączkę i trudności w oddychaniu);

-    obrzęk lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zakażenie lub ból i obrzęk języka;

-    zaburzenia czynności nerek: ból w dolnej części pleców, zmniejszenie ilości wydalanego moczu;

-    niewydolność wątroby lub zapalenie wątroby, mogące powodować zażółcenie skóry (żółtaczka);

-    nadmierne zaczerwienienie skóry, wysypka z obecnością pęcherzy i zapalenie skóry, szczególnie na rękach, stopach i na/wokół ust, z towarzyszącą gorączką (zespół Stevensa-Johnsona), złuszczanie się skóry;

-    powiększenie piersi u mężczyzn;

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia bilirubiny we krwi (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    zwiększenie stężenia wapnia w surowicy;

-    obrzęk naczynioruchowy jelit, objawy mogą obejmować bóle brzucha, nudności, wymioty, zwiększenie stężenia wapnia we krwi;

Inne działania niepożądane (częstość nieznana):

-    hiponatremia (spowodowana przez SIADH, zespół niewłaściwego uwalniania wazopresyny);

Może wystąpić zespół obejmujący niektóre lub wszystkie z poniższych objawów: gorączka, zapalenie błon śluzowych, zapalenie naczyń krwionośnych, bóle mięśni, bóle stawów, zwyrodnienie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), zwiększone OB, zmiany w obrazie krwi. Mogą pojawić się: wysypka, nadwrażliwość na światło oraz inne objawy skórne.

Należy przerwać stosowanie leku Enap H/Enap HL oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawi się obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła mogący powodować trudności w połykaniu i (lub) oddychaniu. Należy również koniecznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi obrzęk rąk, stóp lub kostek nóg lub jeśli pojawi się pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek enap H/enap HL Enap H

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Enap HL

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Enap H/Enap HL

Enap H

-    Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera 10 mg malenianu enalaprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, żółcień chinolinowa (E 104), skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, sodu wodorowęglan, talk, magnezu stearynian.

Enap HL

-    Substancjami czynnymi leku Enap HL są maleinian enalaprylu i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera 10 mg malenianu enalaprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, talk, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Enap H/Enap HL i co zawiera opakowanie

Enap H: żółte, okrągłe, płaskie tabletki z linią podziału z jednej strony.

Enap HL: białe, okrągłe, płaskie tabletki z linią podziału z jednej strony.

Opakowania: 30 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktu leczniczego w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Enap HL

Charakterystyka Enap hl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Enap H, 10 mg + 25 mg, tabletki Enap HL, 10 mg + 12,5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Enap H: Każda tabletka zawiera 10 mg enalaprylu malenianu (Enalprili maleas) i 25 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum).

Enap HL: Każda tabletka zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu (Enalaprili maleas) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Enap H: laktoza jednowodna 120 mg/tabletka Enap HL: laktoza jednowodna 130 mg/tabletka

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Enap H: żółte, okrągłe, płaskie tabletki z linią podziału z jednej strony. Enap HL: białe, okrągłe, płaskie tabletki z linią podziału z jednej strony.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego wymagającego leczenia skojarzonego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Produkt leczniczy należy stosować doustnie.

Dawkowanie zostało dostosowane w oparciu o doświadczenia z jedną z substancji czynnych -maleinianem enalaprylu.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do dwóch tabletek raz na dobę.

U większości pacjentów wystarczająca jest dawka 20 mg (wyjątkowo 40 mg) enalaprylu i 50 mg hydrochlorotiazydu na dobę, dlatego nie zaleca się stosowania więcej niż dwóch tabletek produktu leczniczego na dobę. W przypadku braku zadowalających efektów leczenia, zaleca się dodanie trzeciego leku lub zmianę leczeniafpatrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

Wcześniejsze leczenie lekami moczopędnymi

Po podaniu pierwszej dawki może wystąpić objawowe niedociśnienie, do którego dochodzi częściej u pacjentów z niedoborem elektrolitów i (lub) pacjentów odwodnionych na skutek prowadzonego leczenia diuretycznego. Leczenie lekami moczopędnymi należy przerwać 2-3 dni przed rozpoczęciem terapii produktem leczniczym.

Dawkowanie w przypadku niewydolności nerek

Tiazydowe leki moczopędne mogą być nieodpowiednie dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Leki te nie są skuteczne u pacjentów z klirensem kreatyniny 0,5 ml/s lub mniej (umiarkowane i ciężkie zaburzenia czynności nerek). U pacjentów z klirensem kreatyniny między 0,5 ml/s i 1,3 ml/s, leczenie należy rozpocząć od odpowiednio dobranej dawki dwóch leków zawierających osobno enalapryl i hydrochlorotiazyd.

Dawkowanie u osób w wieku podeszłym

Skuteczność i tolerancja maleinianu enalaprylu i hydrochlorotiazydu stosowanych w skojarzeniu były w badaniach klinicznych podobne zarówno u osób w wieku podeszłym jak i u młodszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Dawkowanie u dzieci

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania tych leków u dzieci.

Leczenie nie jest ograniczone czasowo.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substaancję czynna lub na którą którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

-    Bezmocz;

-    Występowanie w przeszłości obrzęku naczynioruchowego związanego z wcześniejszym stosowaniem inhibitorów ACE;

-    Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy;

-    Nadwrażliwość na pochodne sulfonamidowe;

-    Zwężenie tętnicy nerkowej;

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i    4.6);

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

-    Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego [Nazwa produktu] z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Enalaprylu maleinian - hydrochlorotiazyd

Niedociśnienie i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

Objawowe niedociśnienie rzadko występuje u pacjentów z nadciśnieniem bez powikłań. U pacjentów z nadciśnieniem przyjmujących produkt leczniczy Enap H/Enap HL wystąpienie objawowego niedociśnienie jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z niedoborem płynów np. w wyniku stosowania leków moczopędnych, stosujących dietę z ograniczeniem soli w diecie, z powodu biegunki lub wymiotów (patrz punkty 4.5 i 4.8). U tych pacjentów należy w odpowiednich odstępach czasu wykonywać regularne oznaczenia elektrolitów w surowicy.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas leczenia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz z chorobą naczyniową mózgu, ponieważ szybkie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może wywoływać zawał mięśnia sercowego lub udar.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca, z towarzyszącą niewydolnością nerek lub bez, obserwowano występowanie objawowego niedociśnienia.

Jeśli wystąpi niedociśnienie, pacjent powinien zostać ułożony w pozycji leżącej na plecach, a w razie potrzeby otrzymać wlew dożylny soli fizjologicznej. Przejściowe niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do kontynuacji leczenia. Po wyrównaniu ciśnienia tętniczego krwi i objętości osocza pacjenci zwykle dobrze tolerują kolejne dawki produktu leczniczego.

Zaburzenie czynności nerek

Diuretyki tiazydowe mogą być nieodpowiednie dla pacjentów z niewydolnością nerek; Leki te nie są skuteczne u osób z klirensem kreatyniny 0,5 ml/s lub mniejszym (tj. w umiarkowanej i ciężkiej niewydolności nerek).

Nie należy stosować produktu leczniczego Enap H/Enap HL u pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <80 ml/min i >30 ml/min), zanim dobranie dawki poszczególnych substancji czynnych nie określi zapotrzebowania na dawki substancji czynnych zawartych w produkcie leczniczym Enap H/Enap HL.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z nieujawnioną, rozwijającą się chorobą nerek, stosujących enalapryl w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, może dojść do niewielkiego i przemijającego zwiększenia stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Enalaprylu maleinian, Zaburzenia czynności nerek; Hydrochlorotiazyd, Zaburzenia czynności nerek w punkcie 4.4). Jeżeli ma to miejsce w czasie leczenia produktem leczniczym Enap H/Enap HL, terapię należy przerwać. Można ją wznowić stosując zmniejszoną dawkę leku lub lek zawierający tylko jedną z substancji czynnych. Wystąpienie takiej sytuacji może zwiększać prawdopodobieństwo współistnienia zwężenia tętnicy nerkowej (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Enalaprylu maleinian, Nadciśnienie naczyniowo nerkowe w punkcie 4.4). U niektórych pacjentów z dwustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy doprowadzającej krew do jedynej czynnej nerki, po podaniu inhibitorów ACE obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu, które ustępowało po przerwaniu terapii (patrz punkt 4.3).

Hiperkaliemia

Skojarzenie enalaprylu i małej dawki leku moczopędnego nie wyklucza możliwości wystąpienia hiperkaliemii (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Enalaprylu maleinian, Hiperkaliemia w punkcie 4.4).

Lit

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania soli litu, enalaprylu i leków moczopędnych (patrz punkt 4.5).

Enalaprylu maleinian

Zwężenie zastawki aorty/kardiomiopatia przerostowa

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, również przy podawaniu inhibitorów ACE należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory. Leków tych należy unikać u pacjentów we wstrząsie kardiogennym oraz z hemodynamicznie istotnym zawężeniem.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Zaburzeni czynności nerek

Zaburzenia czynności nerek zgłaszane podczas stosowania enalaprylu występowały głównie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub z towarzyszącą chorobą nerek, włączając zwężenie tętnicy nerkowej. Szybko rozpoznana i odpowiednio leczona niewydolność nerek związana ze stosowaniem enalaprylu jest zwykle odwracalna (patrz punkt 4.2 oraz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd, Zaburzenia czynności nerek; Hydrochlorotiazyd, Zburzenia czynności nerek w punkcie 4.4).

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki istnieje zwiększone ryzyko rozwoju niedociśnienia oraz niewydolności nerek w trakcie leczenia inhibitorami ACE. Pogorszeniu czynności nerek mogą towarzyszyć jedynie niewielkie zmiany wartości stężenia kreatyniny w surowicy. Terapię w tej grupie pacjentów należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarską, z jednoczesnym kontrolowaniem czynności nerek.

Przeszczep nerki

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania enalaprylu u pacjentów po niedawnym przeszczepie nerki, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów.

Pacjenci poddawani hemodialize

Stosowanie enalaprylu nie jest wskazane u pacjentów wymagających dializoterapii z powodu niewydolności nerek (patrz punkt 4.2). Opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznych u pacjentów dializowanych z zastosowaniem błon o dużej przepuszczalności (np. AN69®) stosujących jednocześnie inhibitory ACE. W tej grupie pacjentów należy rozważyć stosowanie innych błon dializacyjnych lub zmianę leku przeciwnadciśnieniowego na lek z innej grupy.

Niewydolność wątroby

Rzadko, leczenie inhibitorem ACE jest związane z występowaniem zespołu, który rozpoczyna się od żółtaczki cholestatycznej i prowadzi do rozwoju piorunującej martwicy wątroby i (czasami) zgonu. Mechanizm powstawania tego zespołu nie jest wyjaśniony. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, u których wystąpi żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać leczenie inhibitorami ACE i zastosować odpowiednie postępowanie medyczne (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Hydrochlorotiazyd, Choroby wątroby w punkcie 4.4).

Neutropenia/agranulocytoza

Neutropenia/agranulocytoza występowały u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia występuje rzadko. Enalapryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, otrzymujących leki immunosupresyjne, leczonych allopurynolem lub prokainamidem, lub gdy czynniki te występują łącznie, zwłaszcza jeśli wcześniej występowały zaburzenia czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwinęły się ciężkie zakażenia, w kilku przypadkach były one oporne na intensywną antybiotykoterapię. Jeśli u tych pacjentów jest stosowany enalapryl, należy okresowo kontrolować liczbę krwinek białych oraz poinformować pacjentów, by zgłaszali wszelkie objawy zakażenia.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi. Czynniki ryzyka hiperkaliemii to niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek, wiek (>70 lat), cukrzyca, współistnienie zdarzeń, w szczególności odwodnienie, ostra dekompensacja serca, kwasica metaboliczna i jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas; lub pacjenci przyjmujący inne leki zwiększające stężenie potasu w surowicy krwi (np. heparyna). Stosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli kuchennej zawierających potas, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może być przyczyną poważnej, a czasami śmiertelnej arytmii. Jeżeli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych preparatów uznaje się za odpowiednie, powinny być one stosowane ostrożnie oraz zaleca się częstą kontrolę stężenia potasu w surowicy (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Enalaprylu maleinian -hydrochlorotiazyd, Hiperkaliemia; Hydrochlorotiazyd, Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy w punktach 4.4 i 4.5).

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorem ACE (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Hydrochlorotiazyd, Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy w punktach 4.4 i 4.5).

Reakcje nadwrażliwości/obrzęk naczynioruchowy

Opisywano rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym enalaprylem maleinianu. Może on wystąpić na każdym etapie leczenia. W takich przypadkach należy bezzwłocznie przerwać podawanie enalaprylu maleinianu i wdrożyć odpowiedni nadzór medyczny, do czasu całkowitego ustąpienia objawów.

Należy pamiętać, że nawet w przypadkach gdy obrzęk dotyczy jedynie języka, bez towarzyszących objawów duszności, pacjent może wymagać dłuższej obserwacji, ponieważ terapia lekami przeciwhistaminowymi i glikokortykosteroidami może okazać się niewystarczająca.

Bardzo rzadko opisywano zgony spowodowane obrzękiem naczynioruchowym z towarzyszącym obrzękiem krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem obejmującym język, głośnię lub krtań częściej stwierdza się niedrożność dróg oddechowych, zwłaszcza gdy wcześniej przebyli zabieg chirurgiczny w obrębie dróg oddechowych. W sytuacji, gdy obrzęk dotyczy języka, głośni lub krtani, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia niedrożności dróg oddechowych, wskazane jest jak najszybsze rozpoczęcie właściwej terapii, z podaniem m.in. podskórnie roztworu adrenaliny 1:1000 (0,3 ml do 0,5 ml) i (lub) zastosowanie odpowiednich metod zapewniających utrzymanie drożności dróg oddechowych.

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Wydaje się, że u osób rasy czarnej ogólnie występuje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego.

U pacjentów, u których w przeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy, niezwiązany z przyjmowaniem inhibitorów ACE, może istnieć zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów ACE (patrz punkt 4.3).

Reakcje anafilaktyczne w czasie odczulania jadem owadów błonkoskrzydłych U pacjentów leczonych inhibitorami ACE podczas leczenia odczulającego jadem owadów błonkoskrzydłych rzadko opisywano występowanie zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych.

U tych pacjentów można uniknąć wystąpienia tych reakcji poprzez czasowe odstawienie inhibitorów ACE przed każdym zabiegiem odczulającym.

Reakcje anafilaktyczne w czasie aferezy LDL

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE w czasie aferezy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z użyciem siarczanu dekstranu mogą wystąpić zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne (podobne do alergicznych). Można im zapobiec przerywając leczenie inhibitorami ACE przed każdą aferezą.

Kaszel

Podczas stosowania inhibitorów ACE zgłaszano występowanie kaszlu. Charakterystyczne jest, że kaszel jest nieproduktywny, uporczywy i ustępuje po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany przez inhibitor ACE należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki różnicowej kaszlu.

Zabiegi chirurgiczne/znieczulenie

U pacjentów poddawanych ciężkim operacjom i u tych, którym w czasie znieczulenia ogólnego podawano lek powodujący niedociśnienie, enalapryl blokuje tworzenie angiotensyny II wtórne do wyrównawczego uwalniania reniny. Jeśli wystąpi niedociśnienie tętnicze i wydaje się, że jest wynikiem tego mechanizmu, można je skorygować przez zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej.

Ciąża i laktacja

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w czasie ciąży. O ile kontynuacja leczenia inhibitorami ACE nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zmienić leczenie na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie inhibitorami ACE należy niezwłocznie przerwać i, jeżeli jest to właściwe, rozpocząć terapię alternatywną (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Nie zaleca się stosowania enalaprylu w czasie karmienia piersią.

Różnice etniczne

Podobnie jak inne inhibitory ACE, enalapryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reninowej osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Hydrochlorotiazyd

Zaburzenia czynności nerek

Tiazydy mogą nie być odpowiednimi diuretykami u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ są nieskuteczne przy wartościach klirensu kreatyniny 30 ml/min lub mniejszych (tj. w umiarkowanej lub ciężkiej niewydolności nerek (patrz punkt 4.2 i Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Enalaprylu maleinian - hydrochlorotiazyd, Zaburzenia czynności nerek; Enalaprylu maleinian, Zaburzenia czynności nerek w punkcie 4.4).

Choroby wątroby

Tiazydy powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentów z postępującą chorobą wątroby, ponieważ niewielkie zmiany równowagi wodno-elektrolitowej mogą prowadzić do rozwoju śpiączki wątrobowej (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Enalaprylu maleinian, Niewydolność wątroby w punkcie 4.4).

Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy _

Diuretyki tiazydowe mogą zaburzać tolerancję glukozy, dlatego może okazać się konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Enalaprylu maleinian, Pacjenci z cukrzycą w punkcie 4.4). Zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów może być również związane ze stosowaniem diuretyków tiazydowych, jednak podczas stosowania dawki 12,5 mg hydrochlorotiazydu obserwowano jedynie minimalne efekty lub ich brak. Ponadto badania kliniczne z użyciem dawki 6 mg hydrochlorotiazydu nie wykazały klinicznie istotnego wpływu na stężenie glukozy, cholesterolu, trójglicerydów, sodu, magnezu i potasu.

U niektórych pacjentów, pod wpływem tizaydowych leków moczopędnych może wystąpić hiperurykemia i (lub) dna moczanowa. Ten wpływ na zwiększenie stężenia kwasu moczowego wydaje się zależny od dawki i nie ma znaczenia klinicznego przy dawce 6 mg hydrochlorotiazydu.

Dodatkowo enalapryl może zwiększać stężenie kwasu moczowego i w ten sposób łagodzić hiperurykemiczne działanie hydrochlorotiazydu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich pacjentów stosujących leki moczopędne, należy w odpowiednich odstępach czasu wykonywać okresowe badanie elektrolitów w surowicy.

Tiazydy (w tym hydrochlorotiazyd) mogą powodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia, zasadowica hipochloremiczna). Do objawów ostrzegawczych zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej należą: suchość w jamie ustnej, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój, bóle lub kurcze mięśni, osłabienie mięśni, niedociśnienie, skąpomocz, tachykardia oraz zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak nudności i wymioty.

Hipokaliemia może rozwinąć się podczas stosowania diuretyków tiazydowych, jednak równoczesne podawanie enalaprylu może zmniejszyć wywoływaną przez diuretyki hipokaliemię. Ryzyko hipokaliemii jest największe u pacjentów z marskością wątroby, u pacjentów z szybko wywoływaną diurezą, u pacjentów z nieodpowiednim spożyciem elektrolitów oraz u osób leczonych równocześnie kortykosterydami lub ACTH (patrz punkt 4.5).

Hiponatremia może występować u pacjentów z obrzękiem podczas gorącej pogody. Niedobór chlorków jest zwykle łagodny i nie wymaga leczenia.

Tiazydy mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem, powodując przejściowe zwiększenie stężenia wapnia w surowicy przy braku zaburzeń metabolizmu wapnia. Znaczna hiperkalcemia może być dowodem na obecność utajonej nadczynności przytarczyc. Leczenie tiazydami należy przerwać przed wykonaniem badań czynności przytarczyc.

Wykazano, że tiazydy zwiększają wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Test antydopingowy

Hydrochlorotiazyd zawarty w tym produkcie leczniczym może dawać dodatni wynik testu antydopingowego.

Nadw rażliw ość

U pacjentów przyjmujących leki tiazydowe mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, zarówno w przypadku obecności jak i braku reakcji uczuleniowych lub astmy oskrzelowej w wywiadzie. U osób stosujących tiazydy, zgłaszano przypadki zaostrzenia lub wystąpienia układowego tocznia rumieniowatego.

Produkt leczniczy Enap H/Enap HL zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Enalaprylu maleinian - hydrochlorotiazyd

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Skojarzone stosowanie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi może nasilać działanie hipotensyjne enalaprylu i hydrochlorotiazydu. Jednoczesne stosowanie enalaprylu i nitrogliceryny lub innych azotanów czy też innych leków rozszerzających naczynia krwionośne może prowadzić do dalszego spadku ciśnienia tętniczego.

Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Lit

Obserwowano odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy i jego toksyczności podczas jednoczesnego stosowania soli litu i inhibitorów ACE. Jednoczesne podawanie tiazydowych leków moczopędnych może dodatkowo zwiększyć stężenie litu oraz nasilać ryzyko jego toksycznego działania w trakcie leczenia inhibitorami ACE. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania soli litu i enalaprylu, jeżeli jednak takie skojarzone leczenie jest konieczne, wskazane jest ścisłe kontrolowanie stężenia litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Przewlekłe stosowanie NLPZ może zmniejszać działanie hipotensyjne inhibitorów ACE lub osłabiać efekt diuretyczny, natriuretyczny i przeciwnadciśnieniowy diuretyków.

Jednoczesne stosowanie NLPZ (w tym inhibitorów COX-2) i inhibitorów ACE na skutek addycyjnego działania powoduje zwiększenie stężenia potasu w surowicy i może prowadzić do zaburzenia czynności nerek. Skutki te są zwykle odwracalne.

W rzadkich przypadkach dochodzi do ostrej niewydolności nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (na przykład w podeszłym wieku lub odwodnionych, w tym u pacjentów stosujących leki moczopędne).

Enalaprylu m aleinian

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu

Inhibitory ACE zmniejszają wydalanie potasu wywołane przez leki moczopędne. Leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas mogą prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Jeśli z powodu znacznej hipokaliemii wskazane jest skojarzone stosowanie tych preparatów i inhibitorów ACE, zaleca się ostrożność w ich stosowaniu oraz częste kontrolowanie stężenia potasu (patrz punkt 4.4).

Diuretyki (tiazydowe lub pętlowe)

Wcześniejsze stosowanie dużych dawek leków moczopędnych może prowadzić do hipowolemii, zwiększając jednocześnie ryzyko niedociśnienia na początku terapii enalaprylem (patrz punkty 4.2 i 4.4). To działanie hipotensyjne można zmniejszyć poprzez odstawienie leków moczopędnych lub uzupełnienie płynów lub też zwiększenie spożycia soli.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/leki przeciwpsychotyczne/leki znieczulające Równoczesne stosowanie niektórych leków znieczulających, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami ACE może nasilać ich działanie hipotensyjne (patrz punkt 4.4).

Sympatykoomimetyki

Sympatykomimetyki mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE; pacjenci powinni być uważnie monitorowani w celu określenia, czy uzyskano pożądany efekt terapeutyczny.

Alkohol

Alkohol nasila przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

Leki przeciwcukrzycowe (doustne leki przeciwcukrzucowe i insulina)

W badaniach epidemiologicznych wykazano, że równoczesne stosowanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych) może nasilać działanie hipoglikemizujące i zwiększać ryzyko hipoglikemii. To zjawisko występuje częściej w czasie pierwszych tygodni skojarzonego leczenia u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.8). Długookresowe, kliniczne, kontrolowane badania z użyciem enalaprylu nie potwierdziły tych obserwacji i nie wykluczają możliwości stosowania enalaprylu u pacjentów z cukrzycą. Stan zdrowia takich pacjentów powinien być jednak uważnie monitorowany.

Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne i leki beta-adrenolityczne

Enalapryl może być bezpiecznie stosowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w dawkach kardioprotekcyjnych), lekami trombolitycznymi oraz lekami beta-adrenolitycznymi.

Złoto

Reakcje podobne jak po podaniu nitratów (objawy to zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie tętnicze) rzadko występowały u pacjentów leczonych złotem we wstrzyknięciach (aurotiojabłczan sodu) i jednocześnie przejmujących inhibitory ACE, w tym enalapryl.

Hydrochlorotiazyd

Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, niedepolaryzujące Tiazydy mogą zwiększać odpowiedź na tubokurarynę.

Alkohol, barbiturany, opioidowe leki przeciwbólowe

Może wystąpić zwiększenie prawdopodobieństwa niedociśnienia ortostatycznego.

Leki przeciwcukrzycowe (leki doustne i insulina)

Może być konieczna zmiana dawki leku przeciwcukrzycowego (patrz punkt 4.8).

Żywice jonowymienne: kolestyramina i kolestypol

Żywice jonowymienne mogą ograniczać wchłanianie hydrochlorotiazydu. Pojedyncze dawki żywic: kolestyraminy i kolestypolu, wiążą hydrochlorotiazyd i zmniejszają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego o odpowiednio 85 i 43%.

Wydłużenie odstępu QT (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol)

Zwiększone ryzyko wystąpienia torsades de pointes.

Glikozydy naparstnicy

Hipokaliemia może uwrażliwiać lub nasilać odpowiedź serca na toksyczne działanie naparstnicy (np. zwiększenie pobudliwości komór).

Kortykosteroidy, ACTH

Nasilenie niedoboru elektrolitów, szczególnie hipokaliemia.

Diuretyki kaliuretyczne (np. furosemid), karbenoksolon lub nadużywanie środków przeczyszczających Hydrochlorotiazyd może zwiększać utratę potasu i (lub) magnezu.

Aminy presyjne (np. adrenalina)

Tiazydowe leki moczopędne mogą osłabiać reakcję na aminy presyjne, ale nie na tyle silnie, by stanowić przeciwwskazanie do ich stosowania.

Leki cytostatyczne (np. cyklofosfamid, metotreksat)

Tiazydy mogą zmniejszać wydalanie przez nerki leków cytostatycznych oraz nasilać ich działanie hamujące czynność szpiku.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża_

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4)._

Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka działania teratogennego po narażeniu na działanie inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne, jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem sytuacji, w których leczenie inhibitorami

ACE jest uznane za niezbędne, u pacjentek planujących ciążę należy zmienić terapię na alternatywną terapię przeciwnadciśnieniową o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie inhibitorami ACE należy niezwłocznie przerwać i jeżeli to właściwe, należy rozpocząć leczenie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Narażenie na inhibitor ACE podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest znane jako czynnik uszkadzający płód ludzki (zaburzenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia kości czaszki) oraz toksyczny dla noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3). W przypadku narażenia na inhibitor ACE począwszy od drugiego trymestru ciąży, zalecane jest przeprowadzenie kontrolnego badania ultrasonograficznego nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE, należy uważnie obserwować, czy nie występuje u nich niedociśnienie tętnicze (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Doświadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jest ograniczone. Badania na zwierzętach nie są wystarczające.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. W oparciu o farmakologiczny mechanizm działania hydrochlorotiazydu, stosowanie go w drugim i trzecim trymestrze może niekorzystnie wpływać na perfuzję płodowo-łożyskową oraz może powodować takie działania u płodu i noworodka, jak żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i małopłytkowość.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w obrzęku ciążowym, nadciśnieniu ciążowym lub stanie przedrzucawkowym ze względu na ryzyko zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzję łożyska, przy braku korzystnego wpływu na przebieg choroby.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym u kobiet ciężarnych, z wyjątkiem rzadkich sytuacji, gdy nie można zastosować żadnego innego leku.

Karmienie piersią

Ograniczone dane farmakokinetyczne wskazują na bardzo niskie stężenia w mleku matki (patrz punkt 5.2). Chociaż te stężenia wydają się nieistotne klinicznie, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Enap H/Enap HL podczas karmienia piersią wcześniaków oraz w pierwszych tygodniach po porodzie z powodu hipotetycznego ryzyka wpływu na układ krążenia i nerki, a także ze względu na niedostateczne doświadczenia kliniczne. W przypadku starszych niemowląt można rozważyć stosowanie produktu leczniczego Enap H/Enap HL u kobiet karmiących piersią, jeśli takie leczenie jest niezbędne dla matki, a dziecko jest obserwowane pod kątem ewentualnych działań niepożądanych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych należy wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zgłaszane albo w badaniach klinicznych enalaprylu lub hydrochlorotiazydu stosowanych w monoterapii lub po wprowadzeniu leku do obrotu obejmują:

-    bardzo często: > 1/10

-    często: >1/100 do <1/10

-    niezbyt często: >1/ 1000 do <1/100

-    rzadko: >1/10 000 do <1/1    000

-    bardzo rzadko: <1/10 000,    w tym pojedyncze przypadki.

Częstość występowania działań niepożądanych podano z uwzględnieniem klasyfikacji układowo-narządowej:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

-    Niezbyt często: niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna).

-    Rzadko: neutropenia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, małopłytkowość, agranulocytoza, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, pancytopenia, powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne.

Zaburzenia endokrynologiczne

-    Częstość nieznana: zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-    Często: hipokaliemia, zwiększenie stężenia cholesterolu, zwiększenie stężenia trójglicerydów, hiperurykemia.

-    Niezbyt często: hipoglikemia (patrz punkt 4.4), hipomagnezemia, dna.

-    Rzadko: zwiększenie stężenia glukozy we krwi.

-    Bardzo    rzadko: hiperkalcemia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne

-    Często: ból głowy, depresja, omdlenia, zaburzenia smaku.

-    Niezbyt często: splątanie, senność, bezsenność, nerwowość, parestezje, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, obniżenie libido*.

-    Rzadko: nietypowe sny, zaburzenia snu, niedowład (spowodowany hipokaliemią).

Zaburzenia oka

-    Bardzo    często: nieostre widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika

-    Niezbyt często: szumy uszne.

Zaburzenia serca i naczyń

-    Bardzo    często: zawroty głowy.

-    Często: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia rytmu serca, dusznica bolesna, tachykardia.

-    Niezbyt często: zaczerwienienie twarzy, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego lub epizod naczyniowo-mózgowy, prawdopodobnie wtórne do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

-    Bardzo    często: kaszel.

-    Często:    duszność.

-    Niezbyt często: wyciek wodnisty z nosa, ból gardła i chrypka, skurcz oskrzeli/astma.

-    Rzadko: nacieki tkanki płucnej, zespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc), zapalenie błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków

płucnych/eozynofilowe zapalenie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

-    Bardzo    często: nudności.

-    Często:    biegunka, ból brzucha.

-    Niezbyt często: niedrożność jelit, zapalenie trzustki, wymioty, dyspepsja, zaparcia, jadłowstręt, podrażnienie błony śluzowej żołądka, suchość w jamie ustnej, wrzód trawienny, wzdęcia z oddawaniem wiatrów*.

-    Rzadko: zapalenie błony jamy ustnej/afty, zapalenie języka.

-    Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

-    Rzadko: niewydolność wątroby, martwica wątroby (może być śmiertelna), zapalenie

wątroby - miąższu wątroby albo cholestatyczne, żółtaczka, zapalenie pęcherzyka żółciowego (szczególnie u pacjentów z obecną kamicą).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    Często: wysypka, reakcja nadwrażliwości/obrzęk naczynioruchowy - obserwowano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, ust, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4).

-    Niezbyt często: obfite pocenie się, świąd, pokrzywka, łysienie.

-    Rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, toksyczna nekroliza naskórka, plamica, skórna postać tocznia, pęcherzyca, erytrodermia.

Opisywano jednoczesne występowanie kilku lub wszystkich poniższych objawów: gorączki, zapalenia błon surowiczych, zapalenia naczyń, bólu mięśni/zapalenia mięśni, bólu stawów/zapalenia stawów, obecności przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) w surowicy, przyspieszenia OB, eozynofilii i leukocytozy. Mogą się także pojawić: wysypka, nadwrażliwość na światło lub inne objawy skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

-    Często: kurcze mięśni.

-    Niezbyt często: bóle stawów*.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    Niezbyt często: zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, białkomocz.

-    Rzadko: skąpomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

-    Niezbyt często: impotencja.

-    Rzadko: ginekomastia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-    Bardzo często: astenia.

-    Często: ból w klatce piersiowej, zmęczenie.

-    Niezbyt często: złe samopoczucie, gorączka.

Badania diagnostyczne

-    Często: hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy.

-    Niezbyt często: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, hiponatremia.

-    Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny.

* Te działania niepożądane odnoszą się jedynie do dawek hydrochlorotiazydu 12,5 mg i 25 mg.

fCzęstość kurczy mięśni jako częstego objawu dotyczy dawek hydrochlorotiazydu 12,5 mg i 25 mg, natomiast jako objaw niezbyt częsty odnosi się do dawki 6 mg hydrochlorotiazydu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak szczegółowych danych na temat leczenia przedawkowania produktu leczniczego Enap H/Enap HL. W przypadku przedawkowania leczenie należy przerwać i uważnie monitorować stan pacjenta.

Podstawowe postępowanie w przypadku przedawkowania powinno polegać na sprowokowaniu wymiotów i (lub) płukaniu żołądka w celu natychmiastowego usunięcia spożytego leku. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące - należy wdrożyć odpowiednie procedury zapobiegające odwodnieniu, zaburzeniom równowagi elektrolitowej i obniżonemu ciśnieniu krwi.

Enalaprylat, który jest czynnym metabolitem enalaprylu można usunąć z organizmu na drodze hemodializy.

Enalaprylu maleinian

Głównym dotychczas opisanym objawem przedawkowania jest niedociśnienie pojawiające się po około 6 godzinach od połknięcia tabletek, z jednoczesnym zablokowaniem układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz z objawami otępienia/stuporu. Przedawkowanie inhibitorów ACE może objawiać się wstrząsem kardiogennym, zaburzeniami elektrolitowymi, niewydolnością nerek, hiperwentylacją, tachykardią, kołataniem serca, bradykardią, zawrotami głowy, niepokojem i kaszlem. Po przyjęciu 300 mg i 440 mg enalaprylu maleinianiu opisywano stężenie enalaprylu w surowicy odpowiednio 100- i 200-krotnie większe od stężeń obserwowanych po zastosowaniu dawek terapeutycznych.

Zaleczane postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje podanie dożylnego wlewu fizjologicznego roztworu soli. Jeśli wystąpi niedociśnienie, pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej z uniesionymi kończynami dolnymi. O ile to możliwe, można też rozważyć podanie pacjentowi wlewu angiotensyny II i/lub dożylnych katecholamin. Jeśli spożycie leku wystąpiło niedawno, należy zastosować środki służące eliminacji enalaprylu maleinianu (np. prowokacja wymiotów, płukanie żołądka, podanie środków absorbujących i siarczanu sodu). Enalaprylat, który jest czynnym metabolitem enelaprylu, można usunąć z krążenia poprzez hemodializę (patrz punkt 4.4).

W przypadkach opornej na leczenie bradykardii zaleca się zastosowanie rozrusznika serca.

U pacjentów po przedawkowaniu inhibitorów ACE należy stale monitorować parametry życiowe, stężenie elektrolitów oraz kreatyniny w surowicy.

Hydrochlorotiazyd

Do najczęstszych objawów przedmiotowych i podmiotowych przedawkowania należą objawy niedoboru elektrolitów (hipokaliemia, hipochloremia, hiponatremia) oraz odwodnienie wynikające z nadmiernej diurezy. Jeśli podano również glikozydy naparstnicy, hipokaliemia może nasilać zaburzenia rytmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: połączenia inhibitorów konwertazy angiotensyny II z lekami moczopędnymi; Kod ATC: C09BA02.

Enalapryl jest lekiem hamującym konwertazę angiotensyny. W organizmie szybko przekształca się w enalaprylat, który jest silnym inhibitorem tego enzymu.

Skutkiem hamowania konwertazy angiotensyny jest zmniejszenie stężenia angiotensyny II i aldosteronu w układzie krążenia, hamowanie działania tkankowej angiotensyny II, zwiększone uwalnianie reniny, pobudzenie wazodepresyjnego układu kalikreina-kinina, hamowanie współczulnego układu nerwowego oraz zwiększone uwalnianie prostaglandyn i śródbłonkopochodnego czynnika rozszerzającego naczynia.

Enalapryl może blokować degradację bradykininy, peptydu o potencjalnym działaniu wazodepresyjnym. Jednakże, rola enalaprylu w tym działaniu terapeutycznym pozostaje dotychczas niewyjaśniona. Chociaż uważa się, że enalapryl działa przeciwnadciśnieniowo głównie poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron (zjawisko to odgrywa zasadniczą rolę w regulowaniu ciśnienia krwi), to również obniża ciśnienie nawet u pacjentów z nadciśnieniem związanym z niską aktywnością reniny w osoczu.

Enalapryl osiąga maksymalne działanie po 6 - 8 godzinach. Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się zwykle do 24 godzin, co umożliwia podawanie raz lub dwa razy na dobę.

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków , przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym i lekiem przeciwnadciśnieniowym zwiększającym aktywność reniny w osoczu. Mimo, że monoterapia enalaprylem obniża ciśnienie krwi nawet u pacjentów z nadciśnieniem wynikającym z małej aktywności reniny, to jednak leczenie skojarzone z hydrochlorotiazydem w tej grupie pacjentów pozwala na efektywniejsze obniżenie ciśnienia krwi. Jednoczesne podawanie leku hamującego konwertazę angiotensyny i leku moczopędnego jest więc wskazane, kiedy każdy z tych leków z osobna nie jest wystarczająco skuteczny. Pozwala to na osiągnięcie lepszych efektów leczniczych i zmniejszenie działań niepożądanych przy mniejszych dawkach enaprylu i hydrochlorotiazydu.

Działanie przeciwnadciśnieniowe leku skojarzonego trwa zwykle do 24 godzin, co umożliwia podawanie raz lub dwa razy na dobę.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Enalaprylu maleinian

Wchłanianie

Enalapryl szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłonięciu ulega 60 % podanej dawki, przy czym pokarm nie ma wpływu na wchłanianie. Enalapryl osiąga stężenie maksymalne w surowicy czasie 1 godziny, stężenie szybko się obniża w ciągu 4 godzin. Enalapryl w wątrobie przekształca się w aktywny metabolit - enalaprylat. Największe stężenie w surowicy enalaprylat osiąga po 3-4 godzinach od doustnego podania enalaprylu. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek, stałe stężenie w surowicy enalaprylat osiąga po 4 dniach podawania enalaprylu.

Dystrybucja

Enalaprylat jest rozmieszczany w większości tkanek organizmu, głównie w płucach, nerkach i naczyniach krwionośnych, brak jednak dowodów przenikania do mózgu po podaniu dawek leczniczych. Okres półtrwania dystrybucji wynosi 4 godziny. Z białkami osocza enalaprylat wiąże się w 50 do 60 %.

Laktacja

Po podaniu pojedynczej dawki doustnej 20 mg pięciu kobietom po porodzie maksymalne stężenie enalaprylu w mleku wynosiło średnio 1,7 ąg/l (zakres od 0,54 do 5,9 ąg/l) w okresie od 4 do 6 godzin po podaniu dawki.

Maksymalne stężenie enalaprylatu wynosiło średnio 1,7 ąg/l (zakres od 1,2 do 2,3 ąg/l); wartości maksymalne osiągane były w różnym czasie w ciągu 24 godzin. Uwzględniając dane dotyczące maksymalnych stężeń w mleku, szacowane maksymalne spożycie przez karmione wyłącznie piersią niemowlę wynosi około 0,16% dawki matki (dostosowanej do wagi ciała). Kobiety przyjmujące doustnie enalapryl w dawce 10 mg na dobę przez 11 miesięcy miały maksymalne stężenie enalaprylu w mleku 2 ąg/l po upływie 4 godzin od przyjęcia dawki, a maksymalne stężenie enalaprylatu -0,75 ąg/l po upływie około 9 godzin od podania dawki. Całkowita ilość enalaprylu i enalaprylatu w mleku w okresie 24 godzin wynosiła odpowiednio 1,44 ąg/l i 0,63 ąg/l. Stężenie enalaprylatu w mleku było nieoznaczalne (< 0,2 ąg/l) po 4 godzinach od przyjęcia pojedynczej dawki enalaprylu 5 mg u jednej matki oraz 10 mg u dwóch matek; stężenie enalaprylu nie było oznaczane.

Metabolizm

Z wyjątkiem przemiany do enalaprylatu, brak dowodów na metabolizm enalaprylu.

Eliminacja

Enalapril wydalany jest głównie przez nerki. Podstawowym składnikiem w moczu jest enalaprylat (około 40 % przyjętej dawki) i niezmetabolizowany enalapryl. Wydalanie zachodzi przez przesączanie kłębuszkowe i wydzielanie kanalikowe. Klirens nerkowy enalaprylu wynosi 18 l/h, natomiast enalaprylatu 8,1 do 9,5 l/h. Wydalanie przebiega w kilku fazach, długi końcowy okres półtrwania wydalania wskazuje na silne powiązanie między enalaprylatem i konwertazą angiotensyny. Okres półtrwania akumulacji enalaprylatu po wielokrotnym podaniu doustnym maleinianu enalaprylu wynosi 11 godzin. Okres półtrwania wydalania enalaprylatu wynosi 35 godzin.

Enalaprylat można usunąć z krążenia poprzez hemodializę lub dializę otrzewnową. Klirens enalaprylu podczas hemodializy wynosi 38 do 62 ml/min, stężenie enalaprylatu w surowicy zmniejsza się po czterogodzinnej hemodializie o 45 do 57%.

Hydrochlorotiazyd

Wchłanianie

Hydrochlorotizayd wchłania się głównie w dwunastnicy i początkowym odcinku jelita cienkiego. Wchłonięciu ulega 70% podanej dawki, przy czym wchłanianie zwiększa się o 10% w przypadku zażycia leku z pokarmem. Hydrochlorotiazyd osiąga maksymalne stężenie w surowicy w ciągu 1,5 do 5 godzin.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi około 3 l/kg. Z białkami osocza hydrochlorotiazyd wiąże się w około 40%. Hydrochlorotizayd gromadzi się także w krwinkach czerwonych; mechanizm tego zjawiska dotychczas nie został wyjaśniony.

Hydrochlorotizayd skutecznie przenika przez barierę łożyska i gromadzi się w płynie owodniowym. Stężenie hydrochlorotiazydu w mleku kobiecym jest bardzo małe.

Metabolizm

Hydrochlorotiazd pozostaje głównie w postaci niezmetabolizowanej, ponad 95% wydalane jest w postaci niezmienionej z moczem.

Eliminacja

Wydalanie zachodzi przez wydzielanie kanalikowe. Klirens nerkowy hydrochlorotiazydu u osób zdrowych i u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wynosi około 335 ml/min. Wydalanie przebiega w dwóch fazach. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 2,5 godziny, a okres półtrwania wydalania wynosi od 5,6 do 14,8 godzin.

Jednoczesne podawanie enalaprylu i hydrochlorotiazydu nie wpływa na biodostępność i właściwości farmakokinetyczne każdego z leków z osobna.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działania szkodliwe obserwowano jedynie przy narażeniach znacznie przekraczających granice maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji u ludzi, co pozostaje bez większego znaczenia dla praktyki klinicznej.

Badania toksykologiczne na myszach i szczurach wykazały mniejszą toksyczność ostrą mieszaniny enalaprylu i hydrochlorotiazydu w porównaniu z samym enalaprylem. Wartości DL50 u myszy i szczurów po doustnym podaniu mieszaniny były wyższe od 5 g/kg. Długotrwałe podawanie powodowało zaburzenia czynności nerek i zmiany morfologiczne układu pokarmowego.

Badania toksycznego wpływu na rozrodczość wykazały działanie fetotoksyczne maleinianu enalaprylu i hydrochlorotiazydu, podawanych zarówno osobno jak i w mieszaninie.

Nie stwierdzono mutagennego działania mieszaniny enalaprylu i hydrochlorotiazydu. Ponieważ enalapryl i hydrochlorotiazyd nie działają rakotwórczo, można tego oczekiwać również w przypadku ich mieszaniny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Enap H

Laktoza jednowodna Żółcień chinolinowa (E 104)

Skrobia kukurydziana Skrobia żelowana Sodu wodorowęglan Talk

Magnezu stearynian,

Enap HL

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Skrobia żelowana Talk

Sodu wodorowęglan Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak.

6.3    Okres trwałości

Enap H: 5 lat Enap HL: 3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Enap H

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Enap HL

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Enap H

Blistry z folii Aluminium/laminowana folia OPA/Aluminium/PVC, w tekturowym pudełku. Opakowanie: 30 tabletek.

Enap HL

Blistry z folii Aluminium/laminowana folia OPA/Aluminium/PVC, w tekturowym pudełku. Opakowanie: 30 tabletek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d. d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Enap H: pozwolenie nr 4522 Enap HL: pozwolenie nr 9591

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Enap H:.

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.08.2008 r Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.02.2014 r.

Enap HL:

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.08.2008 r Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.02.2014 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Enap HL