Imeds.pl

Enap Hl 10 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Enap H, 10 mg + 25 mg, tabletki Enap HL, 10 mg + 12,5 mg, tabletki

Enalaprili maleas + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Enap H/Enap HL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enap H/Enap HL

3.    Jak stosować lek Enap H/Enap HL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Enap H/Enap HL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Enap H/Enap HL i w jakim celu się go stosuje

Enap H/Enap HL jest lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym dwie substancje czynne: enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd.

Enalapryl należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Hamuje aktywność enzymu zwanego konwertazą angiotensyny, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i stopniowego obniżenia ciśnienia tętniczego oraz zwiększenia dopływu krwi i tlenu do mięśnia sercowego i innych narządów.

Hydrochlorotizyd należy do grupy leków zwiększających wydalane moczu (leki moczopędne). Zwiększa ilość wydalanego moczu i w ten sposób obniża ciśnienie tętnicze.

Działanie przeciwnadciśnieniowe połączenia obu substancji jest silniejsze niż działanie każdego ze składników osobno.

Wskazania do stosowania

Enap H/Enap HL jest przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętniczego wymagającego leczenia skojarzonego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enap H/Enap HL Kiedy nie stosować leku Enap H/Enap HL

-    jeśli pacjent ma uczulenie na enalapryl, hydrochlorotizyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli po zastosowaniu innych leków z tej grupy występowała reakcja nadwrażliwości ze świądem, pokrzywką, świszczącym oddechem lub obrzękiem warg i twarzy, szyi, czasem również kończyn, albo jeżeli występowała duszność lub chrypka (obrzęk naczynioruchowy);

-    w przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego lub obrzęku naczynioruchowego z innych, niewyjaśnionych przyczyn;

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sulfonamidy;

-    u pacjentów ze zwężeniem tętnic doprowadzających krew do nerek;

-    u pacjentów z zastojem moczu;

-    po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Enap H/Enap HL we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W czasie stosowania leku Enap H/Enap HL należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze. Częstość badania ciśnienia krwi oraz kontrolnych badań lekarskich określi lekarz.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Enap H/Enap HL:

-    u    pacjentów    z niskim ciśnieniem tętniczym i zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej;

-    u    pacjentów    z chorobami serca nazywanymi zwężeniem zastawki aorty, kardiomiopatią

przerostową lub zwężeniem drogi odpływu;

-    u    pacjentów    z chorobą nerek;

-    u    pacjentów    poddawanych hemodializom lub po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki;

-    u    pacjentów    z cukrzycą lub z nietolerancją niektórych cukrów;

-    u    pacjentów    z chorobą wątroby;

-    u    pacjentów    leczonych z powodu dny;

-    u    pacjentów    leczonych z powodu choroby znanej jako układowy toczeń rumieniowaty;

-    u    pacjentów    z uszkodzeniem zastawki w sercu lub inną chorobą serca;

-    u    pacjentów    uczulonych (nadwrażliwych) na leki z grupy sulfonamidów;

-    u    pacjentów    przyjmujących leki moczopędne;

-    u pacjentów, u których niedawno wystąpiła długotrwała biegunka lub wymioty;

-    u pacjentów, którzy mogą mieć zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi;

-    u pacjentów przyjmujących sole litu, stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych;

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Enap H/Enap HL”

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Stosowanie leku Enap H/Enap HL nie jest zalecane we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, gdyż może mieć bardzo szkodliwy wpływ na dziecko, jeśli jest stosowany po trzecim miesiącu ciąży (patrz „Ciąża i karmienie piersią’’).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Enap H/Enap HL przed planowanym zabiegiem:

-    hemodializy,

-    usunięcia cholesterolu z krwi (afereza lipoprotein o małej gęstości    LDL),

-    odczulania (zabieg mający na celu zmniejszenie reakcji nadwrażliwości na jad pszczół lub os),

-    oraz przed testami czynności gruczołów przytarczycowych (gruczoły kontrolujące stężenie wapnia we krwi),

-    znieczulenia (również u dentysty) lub zabiegiem chirurgicznym.

Pacjenci z dusznicą bolesną przyjmujący lek Enap H/Enap HL, u których nastąpi pogorszenie stanu powinni poinformować o tym lekarza.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci nie były dostatecznie zbadane, dlatego nie należy podawać go dzieciom.

Lek Enap H/Enap HL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    inne leki obniżające ciśnienie tętnicze;

-    suplementy potasu, zamienniki soli zawierające potas lub leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, amiodaron);

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen, diklofenak);

-    leki stosowane w leczeniu depresji (np. sole litu, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne);

-    leki zwiększające ilość moczu (leki moczopędne);

-    leki zmniejszające stężenie cholesterolu (np. żywice: kolestyramina, kolestypol);

-    leki hamujące wzrost nowotworów (cytostatyki, np. cyklofosfamid, metotreksat);

-    leki stosowane w terapii niektórych chorób, np. reumatyzmu, zapalenia stawów, alergii, astmy, niektórych chorób krwi (kortykosteroidy);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (prokainamid, amiodaron, sotalol);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca i niewydolności serca (glikozydy naparstnicy);

-    leki stosowane w przypadku kaszlu oraz przeziębienia (sympatykomimetyki) lub noradrenalina i adrenalina, stosowane w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego, we wstrząsie, niewydolności serca, astmie i alergiach - jeśli stosowane są z lekiem

Enap H/Enap HL, mogą powodować utrzymywanie się wysokiego ciśnienia tętniczego;

-    leki przeciwcukrzycowe, np. insulina - Enap H/Enap HL może powodować zmniejszenie stężenia cukru we krwi, co ulega nasileniu podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwcukrzycowych;

-    leki zwiotczające mięśnie (np. tubokuraryna stosowana w znieczuleniu);

-    złoto podawane we wstrzyknięciach w leczeniu zapalenia stawów (aurotiojabłczan sodu).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Enap H/Enap HL” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Stosowanie leku Enap H/Enap HL z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Lek można przyjmować podczas lub po posiłku, popijając płynem.

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Enap H/Enap HL, ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy lub „uczucie pustki w głowie’’, szczególnie podczas wstawania. W razie występowania takich objawów należ unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Enap H/Enap HL przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Enap H/Enap HL. Nie zaleca się stosowania leku Enap H/Enap HL we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Lek Enap H/Enap HL nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią i lekarz może przepisać inne leczenie,

jeżeli pacjentka chce karmić piersią, zwłaszcza, jeżeli jej dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku leczenia, lek Enap H/Enap HL może powodować zawroty głowy i zmęczenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek Enap H/Enap HL.

Lek Enap H/Enap HL zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Enap H/Enap HL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. W razie konieczności, lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek raz na dobę.

W przypadku przyjmowania innych leków moczopędnych, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Enap H/Enap HL. Lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania leków moczopędnych 2 do 3 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Enap H/Enap HL.

Tiazydowe leki moczopędne (do których należy hydrochlorotiazyd, składnik leku Enap H/Enap HL) mogą być nieodpowiednie dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Leki te nie są skuteczne u pacjentów, u których klirens kreatyniny (miara wydolności nerek) wynosi 0,5 ml/s lub mniej, np. w przypadku umiarkowanego i ciężkiego zaburzenia czynności nerek.

W przypadku pacjentów z kilrensem kreatyniny między 0,5 ml/s i 1,3 ml/s zaleca się rozpoczęcie leczenia od odpowiednio dobranych dawek dwóch leków zawierających osobno enalapryl i hydrochlorotiazyd.

Tabletki można zażywać przed, po lub w czasie posiłku, popijając płynem. Lek należy zażywać regularnie o tej samej porze.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enap H/Enap HL

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Najczęstszymi objawami przedawkowania są nudności, przyspieszone bicie serca, zawroty głowy i omdlenia z powodu nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi (niedociśnienie). W przypadku omyłkowego zażycia zbyt wielu tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Enap H/Enap HL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek, powinien przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Należy poinformować lekarza o tym zdarzeniu.

Przerwanie stosowania leku Enap H/Enap HL

W przypadku przerwania leczenia ciśnienie krwi może ponownie wzrosnąć. Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa ryzyko udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca i nerek oraz ogólnego uszkodzenia układu naczyniowego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    niewyraźne widzenie, zawroty głowy, kaszel, nudności, osłabienie.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

-    niskie ciśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna), zaburzenia rytmu serca, szybka czynność serca, ból dławicowy;

-    ból głowy, depresja, omdlenie, zaburzenia smaku;

-    duszność;

-    biegunka, ból brzucha;

-    wysypka, nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy: obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani;

-    kurcze mięśni;

-    uczucie zmęczenia;

-    małe stężenie potasu we krwi, zwiększone stężenie cholesterolu i triglicerydów, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększone stężenie potasu we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych).

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    niedokrwistość;

-    zaburzenia świadomości lub drżenie (spowodowane małym stężeniem cukru we krwi), małe stężenie magnezu, dna;

-    splątanie, senność, trudności z zasypianiem, nerwowość, uczucie kłucia lub drętwienia, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), osłabienie libido;

-    dzwonienie w uszach (szum    uszny);

-    uderzenia gorąca, nierówne bicie serca (kołatanie serca), zawał serca lub udar (u pacjentów z grupy dużego ryzyka);

-    katar, ból gardła i chrypka, trudności z oddychaniem lub astma;

-    zablokowanie jelit (niedrożność),    zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcia,

zaburzenia odżywiania (jadłowstręt), podrażnienie błony śluzowej żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów;

-    nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów;

-    bóle stawów;

-    pogorszenie czynności nerek, niewydolność nerek, białko w moczu;

-    impotencja;

-    niepokój, gorączka;

-    zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zmniejszenie stężenia sodu we krwi (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych).

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    zmniejszenie liczby krwinek białych, krwinek czerwonych, płytek krwi, zahamowanie czynności szpiku kostnego (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych);

-    zwiększenie stężenia glukozy we krwi;

-    dziwne sny, zaburzenia snu;

-    powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne, słaby przepływ krwi w palcach rąk i stóp powodujący zaczerwienienie i ból (objaw Raynauda);

-    płyn w płucach, zapalenie błony śluzowej nosa, eozynofilowe zapalenie płuc (objawy mogą obejmować: kaszel, gorączkę i trudności w oddychaniu);

-    obrzęk lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zakażenie lub ból i obrzęk języka;

-    zaburzenia czynności nerek: ból w dolnej części pleców, zmniejszenie ilości wydalanego moczu;

-    niewydolność wątroby lub zapalenie wątroby, mogące powodować zażółcenie skóry (żółtaczka);

-    nadmierne zaczerwienienie skóry, wysypka z obecnością pęcherzy i zapalenie skóry, szczególnie na rękach, stopach i na/wokół ust, z towarzyszącą gorączką (zespół Stevensa-Johnsona), złuszczanie się skóry;

-    powiększenie piersi u mężczyzn;

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia bilirubiny we krwi (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    zwiększenie stężenia wapnia w surowicy;

-    obrzęk naczynioruchowy jelit, objawy mogą obejmować bóle brzucha, nudności, wymioty, zwiększenie stężenia wapnia we krwi;

Inne działania niepożądane (częstość nieznana):

-    hiponatremia (spowodowana przez SIADH, zespół niewłaściwego uwalniania wazopresyny);

Może wystąpić zespół obejmujący niektóre lub wszystkie z poniższych objawów: gorączka, zapalenie błon śluzowych, zapalenie naczyń krwionośnych, bóle mięśni, bóle stawów, zwyrodnienie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), zwiększone OB, zmiany w obrazie krwi. Mogą pojawić się: wysypka, nadwrażliwość na światło oraz inne objawy skórne.

Należy przerwać stosowanie leku Enap H/Enap HL oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawi się obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła mogący powodować trudności w połykaniu i (lub) oddychaniu. Należy również koniecznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi obrzęk rąk, stóp lub kostek nóg lub jeśli pojawi się pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek enap H/enap HL Enap H

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Enap HL

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Enap H/Enap HL

Enap H

-    Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera 10 mg malenianu enalaprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, żółcień chinolinowa (E 104), skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, sodu wodorowęglan, talk, magnezu stearynian.

Enap HL

-    Substancjami czynnymi leku Enap HL są maleinian enalaprylu i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera 10 mg malenianu enalaprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, talk, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Enap H/Enap HL i co zawiera opakowanie

Enap H: żółte, okrągłe, płaskie tabletki z linią podziału z jednej strony.

Enap HL: białe, okrągłe, płaskie tabletki z linią podziału z jednej strony.

Opakowania: 30 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktu leczniczego w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7