+ iMeds.pl

Encepur adults 1,5 mcg inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml), dawka dla dorosłychUlotka Encepur adults

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Encepur Adults

Zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowana. Dawka dla dorosłych

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Encepur Adults i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Encepur Adults

3.    Jak stosować szczepionkę Encepur Adults

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Encepur Adults

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ENCEPUR ADULTS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Encepur Adults jest szczepionką, która ma na celu czynne uodpornienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u młodzieży od 12 roku życia i dorosłych. Chorobę wywołuje wirus przenoszony przez kleszcze.

Wskazaniami do szczepienia objęte są osoby przebywające czasowo lub stale na terenach gdzie występuje kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI ADULTS Kiedy nie stosować szczepionki Encepur Adults

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik szczepionki oraz siarczan neomycyny, chlortetracyklinę, siarczan gentamycyny i albuminę jaja kurzego, które mogą występować w ilościach śladowych w szczepionce,

- jeśli wystąpiły objawy uczuleniowe po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu,

- jeśli po podaniu szczepionki pojawiły się działania niepożądane, to do czasu wyjaśnienia ich przyczyn, stosowania kolejnych dawek szczepionki jest przeciwwskazane. Dotyczy to szczególnie niepożądanych odczynów poszczepiennych, które nie ograniczają się do miejsca szczepienia,

-    u osób w ostrej fazie choroby wymagającej leczenia i w ciągu dwóch tygodni po wyleczeniu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę Encepur Adults

Należy szczególnie ostrożnie rozważyć wskazania do szczepienia w przypadku osób z uszkodzeniem funkcji ośrodkowego układu nerwowego w przeszłości.

W niezmiernie rzadkich przypadkach, w których po spożyciu albuminy jaja kurzego wystąpiły objawy takie jak wysypka, obrzęk warg i nagłośni, kurcz krtani i oskrzeli, spadek ciśnienia czy wstrząs, szczepienie powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą medyczną i z możliwością udzielenia natychmiastowej pomocy.

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo.

Podanie donaczyniowe (dotętnicze lub dożylne) szczepionki może wywołać reakcję uczuleniową ze wstrząsem włącznie.

W takiej sytuacji należy podjąć natychmiastowe działania medyczne w zależności od stanu pacjenta. Należy podać katecholaminy, glikokortykosteroidy, tlen oraz uzupełnić objętość płynów ustrojowych.

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu nie jest skuteczna przeciw innym chorobom przenoszonym przez kleszcze (np. boreliozie z Lyme).

Po każdym ukąszeniu przez kleszcza powinien być sprawdzony status szczepień przeciw tężcowi. Stosowanie szczepionki Encepur Adults z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane są bez recepty.

Szczepienie może być nieskuteczne u osób w trakcie leczenia immunosupresyjnego (obniżającego odporność). U osób, które otrzymały immunoglobulinę przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu, szczepienie powinno rozpocząć się po upływie co najmniej 4 tygodni od podania immunoglobuliny. W przeciwnym przypadku poziom swoistych przeciwciał po szczepieniu może być niższy.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety ciężarne lub karmiące piersią powinny poddać się szczepieniom tylko po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści, ponieważ bezpieczeństwo stosowania szczepionki Encepur Adults u ciężarnych i matek karmiących nie zostało zbadane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma odpowiednich danych.

3. JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ ENCEPUR ADULTS

Szczepionkę Encepur Adults należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie i sposób stosowania

Dawkowanie

a) Szczepienie podstawowe:

Schemat standardowy

- pierwsza dawka    0,5 ml

- druga dawka 1 - 3 miesięcy później    0,5 ml

-    trzecia dawka 9 - 12 miesięcy po drugiej dawce    0,5 ml

Druga dawka może zostać podana 2 tygodnie po pierwszej. Szczepienie podstawowe jest zalecane dla wszystkich, u których występuje ryzyko infekcji.

Po podstawowym cyklu szczepienia, odporność utrzymuje się co najmniej 3 lata, a następnie zaleca się podanie pierwszej dawki przypominającej. Uodpornienia można się spodziewać po dwóch tygodniach po drugiej dawce.

Jeżeli konieczne jest szybkie uodpornienie, należy postępować według schematu skróconego.

Schemat skrócony

-    pierwsza dawka    0,5 ml

-    druga dawka w 7 dniu    0,5 ml

-    trzecia dawka w 21 dniu    0,5 ml

Skutku działania szczepionki (uodpornienia) można się spodziewać najwcześniej po 14 dniach po podaniu drugiej dawki szczepionki. tj. w 21 dniu. Po podstawowym cyklu szczepienia, odporność utrzymuje się co najmniej 12-18 miesięcy, następnie zaleca się podanie pierwszej dawki przypominaj ącej.

U osób z osłabieniem odporności należy skontrolować poziom swoistych przeciwciał po 30 - 60 dniach po drugiej dawce podanej według schematu standardowego oraz po trzeciej dawce szczepionki podanej według schematu skróconego. W razie potrzeby podaje się dodatkową dawkę szczepionki.

b) Szczepienie przypominające

Po pełnym cyklu szczepienia, wykonanym według jednego z dwóch zalecanych schematów, jedna dawka (0,5ml) Encepur Adults jest wystarczającą do podtrzymania odporności.

Na podstawie aktualnych wyników badania klinicznego dotyczącego utrzymywania się długoterminowej odporności, po szczepieniu podstawowym według schematu skróconego, zaleca się przestrzeganie czasu po jakim należy stosować dawki przypominające:

Schemat skrócony

Pierwsza dawka przypominająca

Kolejne dawki przypominające

Osoby w wieku 12-49 lat

Zalecana po 12-18 miesiącach

Co 5 lat

Osoby powyżej 49 lat

Zalecana po 12-18 miesiącach

Co 3 lata

Na podstawie aktualnych wyników badania klinicznego dotyczącego utrzymywania się długoterminowej odporności, po szczepieniu podstawowym według schematu standardowego, zaleca się przestrzeganie czasu po jakim należy stosować dawki przypominające:

Schemat podstawowy

Pierwsza dawka przypominająca

Kolejne dawki przypominające

Osoby w wieku 12-49 lat

Zalecana po 3 latach

Co 5 lat

Osoby powyżej 49 lat

Zalecana po 3 latach

Co 3 lata

Sposób stosowania Przed użyciem wstrząsnąć.

Szczepionkę podaje się domięśniowo, najczęściej w ramię lub pośladek. W szczególnych przypadkach jak np. dzieciom ze skazą krwotoczną, można wstrzyknąć podskórnie.

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo!

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki Encepur Adults

Nie ma danych na temat przedawkowania.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, szczepionka Encepur Adults może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych definiowana jest następująco:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów);

Często (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów);

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów);

Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów);

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Bardzo często:

-    przemijaj ący ból w miejscu wstrzyknięcia

-    ogólne osłabienie

-    ból mięśni

-    ból głowy

Często:

-    zaczerwienienie, obrzęk w miejscu podania

-    objawy grypopodobne (nadmierne pocenie się, dreszcze) w szczególności u osób szczepionych po raz pierwszy

-    gorączka powyżej 38°C

-    nudności

-    ból stawów

Niezbyt często:

-    wymioty

Rzadko:

-    bóle stawowo- mięśniowe w okolicy karku Bardzo rzadko:

-    ziarniniak (grudka) z nagromadzeniem płynu surowiczego w miejscu podania

-    biegunka

-    uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

-    złe samopoczucie ( np. szum w uszach, drętwienie), drgawki, zaburzenia neurologiczne (zespół

Guillain-Barre)

-    reakcje alergiczne (uczuleniowe) takie jak uogólniona pokrzywka, obrzęk błon śluzowych, duszność nawet znacznego stopnia- świst oddechowy, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia, inne zaburzenia układu krążenia (z przemijającymi niespecyficznymi zaburzeniami widzenia)

-    przemijająca trombocytopenia (czasowe zmniejszenie ilości płytek krwi).

Wyżej wymienione objawy grypopodobne pojawiają się głównie po pierwszym szczepieniu i zanikają w ciągu 72 godzin.

Nie można wykluczyć, że szczepienie może spowodować uaktywnienie schorzenia u osób z genetyczną predyspozycją. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą szczepienie nie jest odpowiedzialne za wystąpienie chorób autoimmunologicznych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ SZCZEPIONKĘ ENCEPUR ADULTS

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować szczepionki Encepur Adults po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze 2 C - 8 C (w lodówce).

Nie zamrażać.

Nie używać szczepionki, która była zamrożona.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera szczepionka Encepur Adults

Substancją czynną szczepionki jest inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23. Jedna dawka szczepionki (0, 5 ml) zawiera 1,5 mikrograma wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23, który jest wytwarzany w komórkach zarodków kurzych i adsorbowany na wodorotlenku glinu uwodnionym (0,3 - 0,4 mg Al3+).

Inne składniki szczepionki to: formaldehyd, sacharoza, roztwór buforowy: trój(hydroksymetylo)-aminometan, sodu chlorek, kwas solny do ustalenia pH, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda szczepionka Encepur Adults i co zawiera opakowanie

Encepur Adults jest białą, mętną zawiesiną do wstrzykiwań.

Dostępne opakowania

lampułko- strzykawka (z igłą) po 0,5 ml w tekturowym pudełku. lOampułko-strzykawek (z igłą) po 0,5 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co.KG Emil-von-Behring-Str. 76 D-35041 Marburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Imed Poland Sp z o.o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa Tel.: 0 22 639 87 95

Data sporządzenia ulotki:

5

Encepur Adults

Charakterystyka Encepur adults

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Encepur Adults, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowana. Dawka dla dorosłych.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka (0,5 ml zawiesiny) zawiera:

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23*,** inaktywowany 1,5 mikrograma * namnożony w fibroblastach kurzych.

** adsorbowany na glinu wodorotlenku uwodnionym (0,3 - 0,4 mg Al3+)

Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

Encepur Adults jest białą, mętną zawiesiną.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Czynne uodpornienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u młodzieży od 12 roku życia i dorosłych. Chorobę wywołuje wirus przenoszony przez kleszcze.

Wskazaniami do szczepienia objęte są osoby przebywające czasowo lub stale na terenach endemicznych dla kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

a) Szczepienie podstawowe:

Schemat standardowy

- pierwsza dawka

0,5 ml

- druga dawka 1-3 miesięcy później

0,5 ml

- trzecia dawka 9-12 miesięcy po drugiej dawce

0,5 ml

Druga dawka może być podana po dwóch tygodniach po pierwszej dawce. Szczepienie według schematu standardowego jest zalecane w przypadku stałego ryzyka zakażenia. Po podstawowym cyklu szczepienia, miano przeciwciał utrzymuje się co najmniej 3 lata, a następnie zaleca się podanie dawki podtrzymującej. Serokonwersji można się spodziewać po dwóch tygodniach po drugiej dawce.

Jeżeli konieczne jest uzyskanie uodpornienia w krótkim czasie można stosować szczepionkę według schematu skróconego.

Schemat skrócony

-    pierwsza dawka    0,5 ml

-    druga dawka w 7 dniu    0,5 ml

-    trzecia dawka w 21 dniu    0,5 ml

Serokonwersji można się spodziewać najwcześniej po 14 dniach po podaniu drugiej dawki szczepionki tj. w 21 dniu. Po podstawowym cyklu szczepienia, miano przeciwciał utrzymuje się co najmniej 12-18 miesięcy, a następnie zaleca się podanie pierwszej dawki przypominającej.

U osób z osłabieniem odporności i osób powyżej 59 roku życia należy skontrolować poziom swoistych przeciwciał po 30-60 dniach po drugiej dawce podanej według schematu standardowego oraz po trzeciej dawce szczepionki podanej według schematu skróconego. W razie potrzeby podaje się dodatkową dawkę szczepionki.

b)    Szczepienie przypominające:

Po zakończeniu szczepienia podstawowego zgodnie z jednym z dwóch schematów, do podtrzymania odporności wystarcza jedna dawka przypominająca szczepionki Encepur Adults (0,5 ml).

Na podstawie aktualnych wyników badania klinicznego dotyczącego utrzymywania się długoterminowej ochrony immunologicznej, po szczepieniu podstawowym według schematu skróconego, zaleca się przestrzeganie czasu po jakim należy stosować dawki:

Szczepienie według schematu skróconego

Pierwsza dawka przypominająca

Kolejne dawki przypominające

Osoby w wieku 12 - 49 lat

Zalecana po 12-18 miesiącach

Co 5 lat

Osoby powyżej 49 lat

Zalecana po 12-18 miesiącach

Co 3 lata

Na podstawie aktualnych wyników badania klinicznego dotyczącego utrzymywania się długoterminowej ochrony immunologicznej, po szczepieniu podstawowym według schematu standardowego, zaleca się przestrzeganie czasu po jakim należy stosować dawki przypominające:

Szczepienie według schematu podstawowego

Pierwsza dawka przypominająca

Kolejne dawki przypominające

Osoby w wieku 12 - 49 lat

Zalecana po 3 latach

Co 5 lat

Osoby powyżej 49 lat

Zalecana po 3 latach

Co 3 lata

Sposób podawania

Szczepionkę należy przed użyciem silnie wstrząsnąć.

Produkt podaje się domięśniowo, najczęściej w ramię lub pośladek. W szczególnych przypadkach, np. pacjentom ze skazą krwotoczną, produkt może być podany podskórnie.

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo!

Całkowitą ochronę można osiągnąć tylko po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia.

4.3 Przeciwwskazania

Szczepieniom nie należy poddawać osób będących w ostrej fazie choroby wymagającej leczenia i w ciągu przynajmniej 2 tygodni po wyleczeniu.

W przypadku osób, u których występuje nadwrażliwość na składniki szczepionki Encepur Adults, szczepienie nie jest wskazane. Produkt zawiera śladowe ilości siarczanu neomycyny, chlortetracykliny i siarczanu gentamycyny oraz albuminę jaja kurzego jako pozostałości po procesie produkcji. W związku z tym stosowanie tego produktu u pacjentów z alergią na powyższe związki jest niewskazane.

Jeżeli po podaniu produktu pojawią się powikłania, do czasu wyjaśnienia ich przyczyn należy traktować je jako przeciwwskazanie do dalszego uodparniania tą samą szczepionką. Dotyczy to szczególnie niepożądanych odczynów poszczepiennych, które nie ograniczają się do miejsca szczepienia.

W przypadku osób z uszkodzeniem funkcji ośrodkowego układu nerwowego w przeszłości, należy szczególnie ostrożnie rozważyć wskazania do szczepienia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Encepur Adults nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

W niezmiernie rzadkich przypadkach, w których po spożyciu albuminy jaja kurzego wystąpiły objawy takie jak wysypka, obrzęk warg i nagłośni, kurcz krtani i oskrzeli, spadek ciśnienia czy wstrząs, szczepienie powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą medyczną i z możliwością udzielenia natychmiastowej pomocy.

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo!

Donaczyniowe podanie szczepionki może wywołać reakcję alergiczną ze wstrząsem włącznie. W takiej sytuacji należy podjąć natychmiastowe działania w zależności od stanu pacjenta.

Po każdym ukąszeniu przez kleszcza powinien być sprawdzony status szczepień przeciw tężcowi.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Szczepienie może być nieskuteczne u osób w trakcie leczenia immunosupresyjnego. U osób, które otrzymały immunoglobulinę przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu, szczepienie produktem Encepur Adults powinno rozpocząć się po upływie co najmniej 4 tygodni od podania immunoglobuliny. W przeciwnym wypadku poziom swoistych przeciwciał po szczepieniu może być niższy.

Odstęp czasowy w stosunku do innych szczepień

Zachowanie odstępów czasowych w stosunku do innych szczepień nie jest wymagane.

4.6    Ciąża lub laktacja

Kobiety ciężarne i karmiące powinny poddać się szczepieniom tylko po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści, ponieważ bezpieczeństwo stosowania szczepionki Encepur Adults u ciężarnych i matek karmiących nie zostało zbadane.

4.7 Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane w zależności od częstości ich występowania:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000);

bardzo rzadko (<1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami

Działania niepożądane oparte na wynikach badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia, ogólne osłabienie

Często: zaczerwienienie, obrzęk, objawy grypopodobne (nadmierne pocenie się, dreszcze) w szczególności u osób szczepionych po raz pierwszy, gorączka powyżej 38°C Bardzo rzadko: ziarniniak z nagromadzeniem płynu surowiczego

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności Niezbyt często: wymioty Bardzo rzadko: biegunka

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często: ból mięśni Często: ból stawów

Rzadko: bóle stawowo- mięśniowe w okolicy karku

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy

Bardzo rzadko: złe samopoczucie (np. szum w uszach, drętwienie), drgawki, zespół Guillain-Barre Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (takie jak uogólniona pokrzywka, obrzęk błon śluzowych, duszność nawet znacznego stopnia- świst oddechowy, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia, inne zaburzenia układu krążenia (z przemijającymi niespecyficznymi zaburzeniami widzenia), przemijająca trombocytopenia

Wyżej wymienione objawy grypopodobne pojawiają się głównie po pierwszym szczepieniu i zanikają w ciągu 72 godzin.

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowana Kod ATC: J07B A01

Encepur Adults jest białą, mętną zawiesiną zawierającą oczyszczone, inaktywowane wirusy TBE namnożone w fibroblastach kurzych. W celu zwiększenia właściwości immunogennych szczepionka

adsorbowana jest na wodorotlenku glinu. Produkt nie zawiera środków konserwujących. Szczepionka nie jest skuteczna przeciw innym chorobom przenoszonym przez kleszcze (np. boreliozie z Lyme).

W przypadku stosowania szczepienia według schematu standardowego (po oznaczeniu miana przeciwciał za pomocą testu ELISA) stwierdzono serokonwersję:

4 tygodnie po pierwszej dawce (dzień 28)    średnio u 50% szczepionych

2 tygodnie po drugiej dawce (dzień    42)    średnio u 98% szczepionych

2 tygodnie po trzeciej dawce (dzień    314)    średnio u 99% szczepionych

W przypadku stosowania szczepienia według schematu skróconego, serokonwersja była określana 14 dni po każdym szczepieniu:

po drugim szczepieniu (dzień 21)    średnio u 90% szczepionych

po trzecim szczepieniu (dzień 35)    średnio u 99% szczepionych

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie ma danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest danych z badań na zwierzętach, w związku z czym bezpieczeństwo stosowania szczepionki u kobiet w ciąży i wpływ tej szczepionki na rozwój zarodka, płodu oraz na okres okołoporodowy i rozwój noworodkowy nie są znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Formaldehyd

Sacharoza

Roztwór buforowy: trój(hydroksymetylo)- aminometan, sodu chlorek, kwas solny do ustalenia pH Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami w jednej strzykawce.

6.3    Okres ważności 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze 20C - 80C (w lodówce).

Nie zamrażać.

Nie stosować szczepionki, która uległa zamrożeniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny w ampułko- strzykawce ze szkła typu I z zatyczką tłoka z gumy bromobutylowej, z igłą - opakowania po 1 lub 10.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego i usuwania jego pozostałości

Encepur Adults jest szczepionką gotową do podania.

Przed użyciem wstrząsnąć!

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co KG.

Emil-von-Behring-Str.76 D-35041 Marburg, Niemcy

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/0015

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 30.11.1998 Data przedłużenia pozwolenia: 09.03.2004; 11.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Encepur Adults