+ iMeds.pl

Endiex 200 mgUlotka Endiex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ENDIEX, 200 mg, kapsułki twarde

Nifuroxazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Endiex ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Endiex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Endiex

3.    Jak stosować Endiex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Endiex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Endiex i w jakim celu się go stosuje

Endiex zawiera jako substancję czynną nifuroksazyd. Lek ten działa przeciw większości mikroorganizmów patogennych, powodujących choroby jelit.

Lek ten nie wpływa na naturalną florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym.

Lek ten działa miejscowo w świetle jelita. Nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego.

Wskazania do stosowania:

Endiex jest wskazany w leczeniu ostrych biegunek bakteryjnych bez objawów zakażenia ogólnego (biegunka podróżnych, biegunka pokarmowa, zapalenie żołądka i jelit).

Lek ten jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Endiex Kiedy nie stosować leku Endiex:

-    jeśli pacjent miał w przeszłości uczulenie na pochodne nitrofuranu lub ma uczulenie na nifuroksazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej);

-    u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku:

-    wystąpienia krwi lub śluzu w kale;

-    biegunki przebiegającej z gorączką powyżej 38oC;

-    biegunki utrzymującej się po 3 dniach leczenia.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (duszność, wysypka, świąd) należy przerwać stosowanie leku.

Podstawową zasadą podczas leczenia każdej biegunki, niezależnie od wieku pacjenta, jest nawadnianie (utrzymanie odpowiedniego nawodnienia organizmu).

Inne leki i Endiex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie są znane interakcje leku Endiex z innymi lekami.

Endiex z jedzeniem, piciem i alkoholem

Kapsułki należy popijać płynem, najlepiej letnią herbatą.

Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Podczas stosowania leku Endiex nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży nie powinny stosować tego leku chyba, że zostanie to zalecone przez lekarza.

Kobiety karmiące piersią mogą krótkotrwale stosować ten lek tylko, gdy zaleci lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Endiex

Lek zawiera żółcień pomarańczową i żółcień chinolinową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Endiex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u osób dorosłych to 1 kapsułka 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zalecana dawka u dzieci w wieku powyżej 6 lat to 1 kapsułka 3 razy na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem leku Endiex nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Lekarz może zalecić dłuższe stosowanie leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Endiex

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Endiex lub przyjęcia dużej ilości leku przez dziecko, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Endiex

Należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Endiex

Jeśli objawy nie ustąpiły, nie należy przerywać stosowania leku.

Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 3 dni. Lekarz może zalecić dłuższe stosowanie leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Endiex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek ten jest zazwyczaj dobrze tolerowany.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000) mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub wstrząs anafilaktyczny. U pacjentów ze stwierdzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej istnieje ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Endiex

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Endiex

-    Substancj ą czynną leku j est nifuroksazyd. Każda kapsułka zawiera 200 mg nifuroksazydu.

-    Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana żelowana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, korpus kapsułki OP.C 321 pomarańczowy: żelaza tlenek czerwony (E 172), żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, wieczko kapsułki OP.C 072 żółte: żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Jak wygląda Endiex i co zawiera opakowanie

Twarde kapsułki żelatynowe z wieczkiem w kolorze ciemno żółtym i korpusem w kolorze jasno

pomarańczowym, zawierające żółty proszek.

Opakowanie zawiera 12 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s.

U kabelovny 130 Dolni Mecholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa Tel. 22 280 80 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Endiex

Charakterystyka Endiex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ENDIEX, 200 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 200 mg nifuroksazydu (Nifuroxazidum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: żółcień pomarańczowa (E 110) i żółcień chinolinowa (E 104). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde

Twarde kapsułki żelatynowe z wieczkiem w kolorze ciemno żółtym i korpusem w kolorze jasno pomarańczowym, zawierające żółty proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostra biegunka bakteryjna bez objawów zakażenia ogólnego (biegunka podróżnych, biegunka pokarmowa,

zapalenie żołądka i jelit).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: 800 mg na dobę podawane w 4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600 mg na dobę podawane w 3 dawkach podzielonych.

Leczenie produktem leczniczym Endiex nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu w wywiadzie lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

-    Pacjenci ze znanym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Podstawową zasadą podczas leczenia każdej biegunki, niezależnie od wieku pacjenta, jest nawadnianie.

-    W przypadku ciężkiej, długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub utraty apetytu, należy rozważyć nawodnienie dożylne.

-    W przypadku biegunki zakaźnej z objawami zakażenia ogólnoustrojowego, należy podać leki przeciwbakteryjne o dobrej dystrybucji układowej.

-    Jeśli biegunka utrzymuje się po dwóch lub trzech dniach leczenia, należy zweryfikować stosowane leczenie i rozważyć włączenie doustnego lub dożylnego nawodnienia.

-    W przypadku nasilenia biegunki podczas leczenia, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

-    Produkt leczniczy należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety, z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

-    W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (duszność, wysypka, świąd) należy przerwać leczenie.

-    Podczas leczenia nifuroksazydem nie należy pić alkoholu.

-    Produkt leczniczy zawiera żółcień pomarańczową i żółcień chinolinową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Ciężarnym szczurom i królikom podawano produkt leczniczy doustnie w dawce odpowiednio 3000 mg/kg mc. na dobę lub 3600 mg/kg mc. na dobę i nie stwierdzono działania teratogennego ani toksycznego dla płodów. U szczurów produkt leczniczy nie wpływał ani na płodność ani na przeżywalność w okresie okołoporodowym. Dawki stosowane u ludzi mieszczą się w zakresie 10 mg/kg mc. na dobę. W związku z brakiem szkodliwego działania u zwierząt przypuszcza się, że nifuroksazyd stosowany u kobiet w ciąży nie będzie wywoływał wad wrodzonych u płodów. Niemniej jednak brak wystarczających danych klinicznych pozwalających ocenić, czy nifuroksazyd stosowany w ciąży wywołuje wady wrodzone lub działa szkodliwie na płód.

Dlatego ze względów bezpieczeństwa nifuroksazyd nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Karmienie piersią jest możliwe w przypadku krótkotrwałego stosowania tego produktu leczniczego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Endiex nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy jest dobrze tolerowany. Bardzo rzadko (< 1/10 000) mogą wystąpić reakcje alergiczne takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub wstrząs anafilaktyczny. U pacjentów ze stwierdzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej istnieje ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel+ 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania tego produktu leczniczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chemioterapeutyk, lek przeciwbiegunkowy; kod ATC: A07AX03

Dojelitowy lek przeciwbakteryjny działający w świetle jelita. Substancja czynna zawarta w tym produkcie leczniczym musi zostać uaktywniona przez bakteryjny enzym NADPH-nitroreduktazę do nitroanionu, a następnie do działających elektrofilnie substancji pośrednich. Substancje te wchodzą w niespecyficzne interakcje z bakteryjnymi białkami rybosomalnymi, prowadząc do zahamowania syntezy białka.

Substancja czynna zawarta w tym produkcie leczniczym działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie na większość patogenów jelitowych wywołujących ostre biegunki zakaźne (E. coli, Salmonella spp, Shigella spp, Camphylobacter spp., Yersinia enterocolitica oraz in vitro na Vibrio cholerae i nie choleryczne Vibrio).

Ten produkt leczniczy nie wywiera działania niepożądanego na fizjologiczną florę bakteryjną jelit i nie powoduj e j elitowej dysmikrobii.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ten produkt leczniczy prawie nie wchłania się z przewodu pokarmowego: 99% podanej dawki pozostaje w jelicie i 20% jest wydalane z kałem w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra:

Badania dotyczące toksyczności ostrej wykazały bardzo niską toksyczność tego produktu leczniczego.

U myszy po podaniu doustnym LD50 jest wyższa niż 4000 mg/kg mc. (dawka przewyższająca ponad 350-krotnie dawkę stosowaną u ludzi). U myszy po podaniu dootrzewnowym LD50 wynosi 7 g/kg mc.

U szczurów po podaniu doustnym LD50 jest wyższa niż 8 g/kg mc.

Toksyczność przewlekła:

Badania dotyczące toksyczności przewlekłej prowadzono na małpach i szczurach. Nifuroksazyd był podawany doustnie przez 6 miesięcy w dawkach 10 mg/kg mc., 250 mg/kg mc. i 1000 mg/kg mc.

(tj. w dawkach do 100-krotnie wyższych niż dawka stosowana u ludzi). Nie odnotowano żadnych objawów klinicznych, biochemicznych lub histologicznych świadczących o działaniu toksycznym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana żelowana Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna Kroskarmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna

Korpus kapsułki OP. C 321 pomarańczowy: Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żółcień pomarańczowa (E 110)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Wieczko kapsułki OP.C 072 żółte:

Żółcień chinolinowa (E 104)

Żółcień pomarańczowa (E 110)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 12 kapsułek (2 blistry po 6 kapsułek).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s.

U kabelovny 130 Dolni Mecholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12925

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31 maja 2007 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 27 czerwca 2012 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Endiex