Imeds.pl

Enrotron 5 Mg/Ml Roztwór Doustny Dla Świń 5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń

1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

aniMedica GmbH

Im Siidfeld 9

48308 Sendcn-Bóscnsell

Niemcy

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń Enrofloksacyna

3.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

I ml zawiera:

Substancja czynna:

Enrofloksacyna    5,0 mg

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy (E-1519)    14,0 mg

Przezroczysty lekko żółty roztwór.

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie zakażeń dróg oddechowych i układu pokarmowego, wywołanych przez mikroorganizmy wrażliwe na enrolloksacynę. W szczególności:

•    Leczenie biegunki u nowonarodzonych prosiąt i posocznicy wywołanej przez wrażliwe na enrolloksacynę E. coli.

•    Leczenie zakażeń dróg oddechowych wywalanych przez wrażliwe na enrolloksacynę Pusteitrella multocida, Mannheimia huemolytica i Mycoplasma spp.

•    Enzootyczne zapalenie pluć.

Stosować w przypadku, gdy doświadczenie kliniczne i/lub testy wrażliwości wskazują na enrolloksacynę jako lek z wyboru.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku zaburzeń wzrostu tkanki chrzęstnej i/lub w przypadku urazów narządu ruchu zwłaszcza staw'ów obciążonych czynnościowo bądź stawów obciążonych masą ciała.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymicnionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnic (prosięta)

8.    DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Do podawania doustnego.

Dawkowanie

1,7 mg enrofloksacyny na kg masy ciała na dobę przez 3 do 5 dni; odpowiada to 1 ml na 3 kg masy ciała.

Należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierząt w celu uniknięcia podania zbyt niskiej dawki.

Sposób podania

Produkt podaje się doustnie bezpośrednio do jamy ustnej zwierząt, za pomocą dozownika. Pompka dozownika dostarcza 1 ml przy każdym naciśnięciu pompki.

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Nie dotyczy.

10.    OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 7 dni

11.    SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności

podanego na etykiecie.

Niewykorzystany produkt należy unieszkodliwić.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt powinien być stosowany zgodnie z urzędowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania antybiotyków.

Nie stosować w przypadku potwierdzonej lub podejrzewanej oporności na chinolony, zc względu na występowanie wysokiego stopnia oporności krzyżowej pomiędzy enrofloksacyną a innymi chinolonami.

Fluorochinolony powinny być zarezerwowane do leczenia stanów klinicznych, które reagowały słabo lub uważa się. że zareagują słabo na inne klasy antybiotyków.

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badania wrażliwości.

Stosowanie produktu niezgodnie z podanymi zaleceniami może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na fluorochinolony i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi chinolonami z powodu potencjalnej oporności krzyżowej.

Nie stosować w leczeniu profilaktycznym.

Ostrzeżenia dla użytkownika

Osoby o znanej nadwrażliwości na (fiuoro)chinolony powinny unikać kontaktu z tym weterynaryjnym produktem leczniczym.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze lub dostania się preparatu do oczu, należy natychmiast spłukać te miejsca wodą.

Po podaniu należy dokładnie umyć ręce i skórę narażoną na kontakt z preparatem.

Nie jeść. nie pić oraz nie palić podczas pracy z produktem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie enrofloksacyny z innymi antybiotykami, tetracyklinami i makrolidami może prowadzić do wystąpienia działania antagonistycznego. Jednoczesne stosowanie substancji zawierających magnez lub aluminium może upośledzać wchłanianie enrofloksacyny.

Nie należy łączyć enrofloksacyny ze steroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nic należy przekraczać zalecanej dawki. Przy przypadkowym przedawkowaniu nie ma antidotum i należy zastosować leczenie objawowe.

Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nic wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi

13.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

{DD/MM/RRRR}

15. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego

aniMedica Polska Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 198 a 81-571 Gdynia

Wielkości opakowań: 1 x 100 ml; 12 x 100 ml; 1 x 250 ml; 6 x 250 ml. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Numer pozwolenia: XXXXXX