+ iMeds.pl

Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń 5 mg/mlUlotka Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń

1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

aniMedica GmbH

Im Siidfcld 9

48308 Sendcn-Bóscnsell

Niemcy

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń Enrofloksacyna

3.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

I ml zawiera:

Substancja czynna:

Enrofloksacyna    5,0 mg

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy (E-1519)    14,0 mg

Przezroczysty lekko żółty roztwór.

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie zakażeń dróg oddechowych i układu pokarmowego, wywołanych przez mikroorganizmy wrażliwe na enrolloksacynę. W szczególności:

•    Leczenie biegunki u nowonarodzonych prosiąt i posocznicy wywołanej przez wrażliwe na enrolloksacynę E. coli.

•    Leczenie zakażeń dróg oddechowych wywalanych przez wrażliwe na enrolloksacynę Pusteitrella multocicla, Mannheimia huemolytica i Mycoplasma spp.

•    Enzootyczne zapalenie pluć.

Stosować w przypadku, gdy doświadczenie kliniczne i/lub testy wrażliwości wskazują na enrolloksacynę jako lek z wyboru.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w' przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku zaburzeń wzrostu tkanki chrzęstnej i/lub w przypadku urazów narządu ruchu zwłaszcza staw'ów obciążonych czynnościowo bądź stawów obciążonych masą ciała.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymicnionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnic (prosięta)

8.    DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Do podawania doustnego.

Dawkowanie

1,7 mg enrofloksacyny na kg masy ciała na dobę przez 3 do 5 dni; odpowiada to 1 ml na 3 kg masy ciała.

Należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierząt w celu uniknięcia podania zbyt niskiej dawki.

Sposób podania

Produkt podaje się doustnie bezpośrednio do jamy ustnej zwierząt, za pomocą dozownika. Pompka dozownika dostarcza 1 ml przy każdym naciśnięciu pompki.

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Nie dotyczy.

10.    OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 7 dni

11.    SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności

podanego na etykiecie.

Niewykorzystany produkt należy unieszkodliwić.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt powinien być stosowany zgodnie z urzędowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania antybiotyków.

Nie stosować w przypadku potwierdzonej lub podejrzewanej oporności na chinolony, zc względu na występowanie wysokiego stopnia oporności krzyżowej pomiędzy enrofloksacyną a innymi chinolonami.

Fluorochinolony powinny być zarezerwowane do leczenia stanów klinicznych, które reagowały słabo lub uważa się. że zareagują słabo na inne klasy antybiotyków.

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badania wrażliwości.

Stosowanie produktu niezgodnie z podanymi zaleceniami może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na fluorochinolony i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi chinolonami z powodu potencjalnej oporności krzyżowej.

Nie stosować w leczeniu profilaktycznym.

Ostrzeżenia dla użytkownika

Osoby o znanej nadwrażliwości na (fiuoro)chinolony powinny unikać kontaktu z tym weterynaryjnym produktem leczniczym.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze lub dostania się preparatu do oczu, należy natychmiast spłukać te miejsca wodą.

Po podaniu należy dokładnie umyć ręce i skórę narażoną na kontakt z preparatem.

Nie jeść. nie pić oraz nie palić podczas pracy z produktem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie enrofloksacyny z innymi antybiotykami, tetracyklinami i makrolidami może prowadzić do wystąpienia działania antagonistycznego. Jednoczesne stosowanie substancji zawierających magnez lub aluminium może upośledzać wchłanianie enrofloksacyny.

Nie należy łączyć enrofloksacyny ze steroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nic należy przekraczać zalecanej dawki. Przy przypadkowym przedawkowaniu nie ma antidotum i należy zastosować leczenie objawowe.

Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nic wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi

13.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

{DD/MM/RRRR}

15. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego

ani Medica Polska Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 198 a 81-571 Gdynia

Wielkości opakowań: 1 x 100 ml; 12 x 100 ml; 1 x 250 ml; 6 x 250 ml. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Numer pozwolenia: XXXXXX

Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń

Charakterystyka Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń

Utf .0^. (IcSil 4oo2 OO&Ą.io il

ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera:

Substancja czynna:

Enrofloksacyna    5,0 mg

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy (E-1519)14,0 mg

Wykaz wszystkieh substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

Przezroczysty lekko żółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Świnie (prosięta)

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie zakażeń dróg oddechowych i układu pokarmowego, wywołanych przez mikroorganizmy wrażliwe na enrofloksacynę. W szczególności:

•    Leczenie biegunki u nowonarodzonych prosiąt i posocznicy wywołanej przez wrażliwe na enrofloksacynę E. coli

•    Leczenie zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wrażliwe na enrofloksacynę Pasteurella multocida, Mannhcimia haemolytica i Mycoplasma spp.

   Enzootyczne zapalenie płuc

Stosować w przypadku, gdy doświadczenie kliniczne i/lub testy wrażliwości wskazują na enrofloksacynę jako lek z wyboru.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku zaburzeń wzrostu tkanki chrzęstnej i/lub w przypadku urazów narządu ruchu zwłaszcza stawów obciążonych czynnościowo bądź stawów obciążonych masą ciała.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zw ierząt

Produkt powinien być stosowany zgodnie z urzędowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania antybiotyków.

Nic stosować w przypadku potwierdzonej lub podejrzewanej oporności na chinolony. ze względu na występowanie wysokiego stopnia oporności krzyżowej pomiędzy enrofloksacyną a innymi chinolonami.

Fluorochinolony powinny być zarezerwowane do leczenia stanów klinicznych, które reagowały słabo lub uważa się. że zareagują słabo na inne klasy antybiotyków.

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badania wrażliwości.

Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w ChPLW może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na fluorochinolony i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi chinolonami z powodu potencjalnej oporności krzyżowej.

Nie stosować w leczeniu profilaktycznym.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na (fluoro)chinolony powinny unikać kontaktu z tym weterynaryjnym produktem leczniczym.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze lub dostania się preparatu do oczu. należy natychmiast spłukać te miejsca wodą.

Po podaniu należy dokładnie umyć ręce i skórę narażoną na kontakt z preparatem.

Nie jeść. nie pić oraz nie palić podczas pracy z produktem.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

Nic dotyczy.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie enrofloksacyny z innymi antybiotykami, tetracyklinami i makrolidami może prowadzić do wystąpienia działania antagonistycznego. Jednoczesne stosowanie substancji zawierających magnez lub aluminium może upośledzać wchłanianie enrofloksacyny.

Nie należy łączyć enrofloksacyny ze steroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania Do podawania doustnego.

Dawkowanie

1.7 mg enroíloksacyny na kg masy dala na dobę przez 3 do 5 dni; odpowiada to 1 ml na 3 kg masy ciala.

Należy jak najdokładniej określić masę ciala zwierząt w celu uniknięcia podania zbyt niskiej dawki.

Sposób podania

Produkt podaje się doustnie bezpośrednio do jamy ustnej zwierząt, za pomocą dozownika. Pompka dozownika dostarcza 1 ml przy każdym naciśnięciu pompki.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu naty chmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Przy przypadkowym przedawkowaniu nic ma antidotum i należy zastosować leczenie objawowe.

4.11    Okres (-y) karencji Tkanki jadalne: 7 dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki chinolonowe i chinoksalinowe, fluorochinolony. Kod ATCvet: QJ01MA90

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Enrofloksacyna należy do chemicznej klasy fluorochinolonów. Działanie bakteriobójcze opiera się na interakcji z podjednostką A gyrazy DNA. Gyraza DNA jest topoizomerazą. która kontroluje bakteryjną replikację (katalizuje powstawanie superskrętów nici chromosomalncgo DNA).

Fluorochinolony oddziałują także na bakterie w fazie stacjonarnej poprzez zmianę przepuszczalności błony ściany komórkowej.

W przypadku enrofloksacyny, stężenia hamujące oraz bakteriobójcze znajdują się blisko siebie, są takie same lub różnią się jednym czy dwoma rozcieńczeniami.

W niskich stężeniach enrofloksacyna posiada właściwości bakteriobójcze przeciwko większości bakteriom Gram-ujemnym i wielu bakterii Gram-dodatnim oraz przeeiwko mykoplazmom.

W związku z tym produkt jest efektywny w pierwotnych jak i wtórnych zakażeniach wywołanych przez te mikroorganizmy.

Oporność na fluorochinolony pojawia się głównie poprzez zmianę przepuszczalności ściany komórkowej bakterii. Zmiany w przepuszczalności występują albo w związku ze zmniejszeniem przepuszczalności porów hydrofitowych albo poprzez zmianę aktywnego transportu (usuwania) przez pompę, obniżając w ten sposób wewnątrzkomórkową zawartość fluorochinolonów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U świń szczytowe stężenie w surowicy jest osiągane 1-2 godziny po podaniu doustnym enrofloksacyny.

Stężenie w pg/m odnosi się do 1/3 podanej dawki w mg/kg. Wchłanianie u nowonarodzonych i młodych prosiąt jest szybsze niż u starszych świń.

Stężenie substancji czynnej w ścianie jelita jest wyższe niż to w surowicy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy

Potasu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Hypromeloza

Kwas solny, rozcieńczony (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Niewykorzystany produkt należy unieszkodliwić.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

100 ml, 250 ml, 12 x 100 ml 6 x 250 ml.

Butelka polietylenowa z zakrętką polietylenową z zabezpieczeniem gwarancyjnym oraz pompką dozującą.

Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko 100 ml, 250 ml, 12 x 100 ml, 6 x 250 ml). Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

aniMedica GmbH Im Siidfeld 9 48308 Senden-Bósensell Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

xxxxxx

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

{DD/MM/RRRR j

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

2013 -12-0 5


{MM/RRRRj

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.

Enrotron 5 mg/ml roztwór doustny dla świń