+ iMeds.pl

Enrox max 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń 100 mg/mlUlotka Enrox max 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Enrox Max 100 nig/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

KRKA d.d.. Novo mesto Śmarjeśka costa 6 850 I No\ o mosto Słowenia

W\ twórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

KRKA d.d.. Novo mesto Śmarjeśka cesta 6 8501 Novo mosto Słowenia

lub

I AD Pharma GmbH I leinz-Lolmiann-Straßc 5 27-172 Cuxhaven Niemcy

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

I M<( >X MAX 100 mg/ml. roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

I nroxal Max 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs (IT) l-.nrox 100. 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs (ES)

Enrolloksacyna

5. ZAWAR POŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CII) I INNYCH SUBSTANCJI

I ml przezroczystego, żółtego roztworu zawiera:

Enmlloksneyna 100 mg.

Alkohol benzylowy (El519) 20 mg.

Alkohol butylowy 30 mg.

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Bydło:

I .ec/enie zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cnrofloxacyng:

1 li.siophiltis aomni. Mannhdmia hacinolylica, Paslewella nmhochkt. i Mycoplasma spp. Leczenie zapalenia wymienia wywoływanego przez E. cali.

I.eczcnie bakteryjnej bronchopneumonii powodowanej przez drobnoustroje wrażliwe na emolloksacynę Aclinobucilluspleuropneiiwoniae. Pas/eurel/aoiul/ocicla i powikłanego wtórnego /akażenia wywołanego przez Haemopliiliisparasuis.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować profilaktycznie.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u zwierząt z napadami drgaw-ek pochodzenia ośrodkowego. Nic stosować, u zwierząt z nieprawidłowym rozwojem tkanki chrzęstncj lub urazami aparatu ruchowego w obrębie stawów istotnych czynnościowo lub obciążonych masą ciała.

Nie stosować w przypadku występowania oporności na inne łliiorochinoloiui ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

0.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W rzadkich przypadkach w miejscu podania może wystąpić przemijające podrażnienie (opuchlizna, zaczerw icnienie). Ustępuje ono w ciągu kilku dni bez zastosowania dodatkowych metod leczniczych. W rzadkich przypadkach podanie dożylne u bydła może spowodować wstrząs, co wynika prawdopodobnie z zaburzeń krążenia.

W pojedynczych przypadkach u cieląt podczas leczenia mogą pojawić się zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

B\dlo. świnie

S. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSÓB PODANIA

Dawkowanie i czas trwania leczenia:

Bydło:

Iniekcje układu oddechowego: podać w iniekcji podskórnej:

pojedyncza dawka enrofloksacyny 7.5 mg na kg masy ciała dziennie (7,5 ml produktu na 100 kg masy ciała dziennie).

W ciężkich lub przewlekłych przypadkach chorób układu oddechowego wskazane może być podanie drugiej dawki po upływie 48 godzin.

W leczeniu zapalenia wymienia na tle zakażenia ii. coli: podawać w powolnej iniekcji podskórnej.

5 mg ettrolloksacyny na kg masy ciała dziennie (5.0 ml produktu na 100 kg masy ciała dziennie) codziennie przez 2-3 dni.

Sw i nic:

Infekcje układu oddechowego: podawać domięśniowo w mięśnie szyi za uchem:

pojedynczą dawkę enrofloksacyny 7,5 mg na kg masy ciała dziennie (0,75 ml produktu na 10 kg masy

ciała dziennie)

W ciężkich lub przewlekłych przypadkach chorób układu oddechowego wskazane może być podanie drugiej dawki po upływie 48 godzin. Iniekcje wielokrotne należy podawać w różnych miejscach.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODAWANIA

Bydło i św ¡nie:

W celu uniknięcia podania zbyt małej dawki Icku, masa ciała zwierzęcia powinna być określona tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Iniekcje wielokrotne należy podawać w różnych miejscach.

B\dlo:

Nic nálezy podawać podskórnie więcej niż 15 ml produktu (7.5 ml u cieląt) w jedno miejsce Świnie

Nic nale/Ą podawać podskórnie więcej niż 7,5 ml produktu w jedno micjsec.

10.    OKRES KARENCJI Itvdlo:

Hanki jadalne:    s.c. 14 dni

i.v. 7 dni

Mleko:    s.c. 120 godzin

i.v. 72 godziny

Świnie:

Ikanki jadalne:    i.m. 12 dni

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać oryginalnym opakowaniu. Nic zamrażać.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na fiolce.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Podczas stosowania produktu należy uwzględnić krajowe lub regionalne przepisy dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Iluorochinolony powinny być zarezerwowane do leczenia chorób, w przypadku których leczenie przy u/ąciu innych klas antybiotyków nic przynosi (lub prawdopodobnie nie przyniesie) zadowalających rezultatów.

Jeśli to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach anty bioty kow rażliwości.

Stosowanie produktu w sposób odbiegający od zaleceń zawartych w ChPL może prowadzić do /w iększenia występowania bakterii opornych na działanie fluorochinolonów oraz zmniejszać skuteczność leczenia innymi Ickami z grupy chinolonów w wyniku potencjalnej oporności krzyżowej. Przy braku zauważalnej poprawy stanu klinicznego w ciągu 2 do 3 dni. należy ponownie wykonać test leków rażl iw ości drobnoustrojów' i. gdy konieczne, zastosować odmienne leczenie.

Może być stosowany w ciąży i laktacji.

U bydla dawka 25 mg na kg masy ciała podawana drogą podskórną przez 15 kolejnych dni jest tolerowana i nic wywołuje jakichkolwiek objawów klinicznych. Kliniczne objawy obserwowane podczas znacznego przedawkowania obejmują: ospałość, kulawiznę. ataksję, niewielkie ślinienie się oraz drżenie mięśniowe.

I i św ini dawki zawierające około 25 mg składnika aktywnego na kilogram masy ciała i wyższe mogą powodować ospałość, utratę apetytu i ataksję.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. W wyniku przypadkowego przedawkowania nie ma antidotum, a leczenie powinno być objawowe.

Ostrzeżenia dla użytkownika:

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym ze względu na uczulenie, kontaktowe zapalenie skóry i możliwe reakcje nadwrażliwości.

Osoln o znanej nadwrażliwości na iluorochinolony powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Myć ręce po każdym użyciu.

Po przypadkowym kontakcie z okiem należy przemyć oko obfitą ilością czystej wody. W przypadku podrażnienia, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

Podczas stosowania produktu nie należy jeść, pić ani palić.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowej snmoimekcji.

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

13.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA N1EZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

() sposolw usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Takie postępowanie pow inno pozwolić na lepszą ochronę środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI 1?. INNE INFORMACJE

Fiolka zawierająca 100 ml produktu, zoranźowego szklą typu II. z korkiem z. gumy bromobutylowcj i aluminiowym uszczelnieniem.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5. 02-235 Warszawa, tcl. 22 57 37 500, fax 22 57 37 564

Enrox Max 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Charakterystyka Enrox max 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1.


ENRON MAX 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali dla bydła i świń

Enroxal Max 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs (IT) Lnrox 100. 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs(IES)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera:

Su bstancja czynna:

I'nrolloksacyna    100 mg

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy (E1519)    20 mg

Alkohol butylowy    30 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

Przeźroczysty, żółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, św i nie

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Bvdlo:

I .eczenie zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na enrofloxacyne: I lisiophilns somni. Mannheimiei haemolytica, Pasleurella multocida, i Mycoplasma spp. Leczenie zapalenia wymienia wywoływanego przez E. Coli.

Św inie:

Leczenie bakteryjnej bronchopneumonii powodowanej przez drobnoustroje wrażliwe na cnrolloksacynę Aciinobacillns pleuropneiimonicie, Pasleurella multocida i powikłanego wtórnego zakażenia wywołanego przez Haemophilus parasuis.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować profilaktycznie.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u zw ierząt z napadami drgawek pochodzenia ośrodkowego. Nie stosować, u zwierząt niepraw idłowym rozwojem tkanki chrzęstnej lub urazami aparatu ruchowego w obrębie stawów istotnych czynnościow'0 lub obciążonych masą ciała.

Nie stosować w przypadku występowania oporności na inne fluorochinolonu ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

i)    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Podczas stosowania produktu należy uwzględnić krajowe lub regionalne przepisy dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnycli.

I luorochinolony powinny być zarezerwowane do leczenia chorób, w przypadku których leczenie przy uży ciu innych klas antybiotyków nic przynosi (lub prawdopodobnie nie przyniesie) zadowalających rezultatów.

Jeśli to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości.

Stosowanie produktu w sposób odbiegający od zaleceń zawartych w ChPL może prowadzić do zw iększcnia występowania bakterii opornych na działanie fluorochinolonów oraz zmniejszać skuteczność leczenia innymi lekami z grupy chinolonów w wyniku potencjalnej oporności krzyżowej. Przy braku zauważalnej poprawy stanu klinicznego w ciągu 2 do 3 dni, należy ponownie wykonać test leków rażliwości drobnoustrojów i. gdy konieczne, zastosować odmienne leczenie.

ii)    Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym ze względu na uczulenie, kontaktowe zapalenie skóry i możliwe reakcje nadwrażliwości.

Osob\ o znanej nadwrażliwości na fluorochinolony powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Myć ręce po każdym użyciu.

Po przypadkowym kontakcie z okiem należy przemyć oko obfitą ilością czystej wody. W przypadku podrażnienia, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

Podczas stosowania produktu nie należy jeść. pić ani palić.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji.

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W rzadkich przypadkach w miejscu podania może wystąpić przemijające podrażnienie (opuchlizna, zaczerw ienienie). Ustępuje ono w ciągu kilku dni bez zastosowania dodatkowych metod leczniczych. W rzadkich przypadkach podanie dożylne u bydła może spowodować wstrząs, co wynika prawdopodobnie z zaburzeń krążenia.

W pojedynczych przypadkach u cieląt podczas leczenia mogą pojaw ić się zaburzenia żołądkowo-jclitowe.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.<S Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie enrofloksacyny z makrolidarni lub tetracyklinami może wywoływać działanie antagon¡styczne. Enrolloksacyna może wpływać na metabolizm teofiliny, zmniejszając klirens teofiliny.

W celu prawidłowego dawkowania i uniknięcia podania zbyt malej dawki, należy możliwie najbardziej precyzyjnie określić masę ciała.

Dawkowanie i czas trwania leczenia:

Bvd]o:

Infekcje układu oddechowego: podać w iniekcji podskórnej:

pojedyncza dawka enrofłoksacyny 7.5 mg na kg masy ciała dziennie (7,5 ml produktu na 100 kg masy ciała dziennie).

Nie należ\ podawać podskórnie więcej niż 15 ml produktu (7,5 ml u cieląt) w jedno miejsce.

W' ciężkich lub przewlekłych przypadkach chorób układu oddechowego wskazane może być podanie drugiej daw ki po upływie 48 godzin. Iniekcje wielokrotne należy podawać w różnych miejscach.

W leczeniu zapalenia wymienia na tle zakażenia E. coli: podawać w powolnej iniekcji podskórnej.

5 mg enrofłoksacyny na kg masy ciała dziennie (5,0 ml produktu na 100 kg masy ciała dziennie) codziennie przez 2-3 dni.

Świnie:

Infekcje układu oddechowego: podawać domięśniowo w mięśnie szyi za uchem:

pojedynczą dawkę enrofłoksacyny 7.5 mg na kg masy ciała dziennie (0.75 ml produktu na 10 kg masy

ciała dziennie).

Nie należy podawać podskórnie więcej niż 7.5 ml produktu w jedno miejsce.

W ciężkich lub przew lekłych przypadkach chorób układu oddechowego wskazane może być podanie drugiej dawki po upływ ie 48 godzin. Iniekcje wielokrotne należy podawać w różnych miejscach.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastow ej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Dawka 25 mg lub więcej substancji czynnej na kg masy ciała może powodować senność, utratę apetytu i ataksje. Brak dostępnych informacji dotyczących tolerancji dawkach kilkakrotnie w iększych niż dawka terapeutyczna (ponad zalecaną lub stosowaną w dłuższym okresie leczenia).

Nic należy przekraczać zalecanej dawki. W wyniku przypadkowego przedawkowania nie ma antidotum, a leczenie powinno być objawowe.

4.11    Okres(-y) karencji

Bydło:

Tkanki jadalne:    s.c. 14 dni

i.v. 7 dni

Mleko:    s.c. 120 godzin

i.v. 72 godziny

Św inie:

Tkanki jadalne:    i.m. 12 dni

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa larmakoterapeutyczna: Środek przeciwbakteryjny do stosowania ogó!noustrojow'ego.

Kod ATCvet: QJ0IMA90

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Enrofloksacyna należy do grupy antybiotyków nazywanych fluorochinolonami. Substancja ta ma działanie bakteriobójcze będące następstwem wiązania się leku z podjednostką A gyrazy DNA, co prowadzi do wybiórczego hamowaniem tego enzymu.

Gyraza DNA należy do topoizomeraz. Enzymy te biorą udział w replikacji, transkrypcji i rekombinacji bakteryjnego DNA. Fluorochinolony wpływają także na bakterie w fazie spoczynku, zmieniając przepuszczalność ściany komórkowej, dlatego żywotność bakterii szybko ulega obniżeniu. Stężenia enrofloksacyny o działaniu hamującym i bakteriobójczym są bardzo zbliżone i mogą być identyczne bądź różnić się nie więcej niż o 1-2 stopnie rozcieńczenia. Enrofloksacyna ma działanie przeciw drobnoustrojowe wobec wielu organizmów Gram-dodatnich, większości organizmów Gram-ujemnych (w tym Aclinobacilluspleuropnetinioniae, E. coli, llaemophilusparcisuis, Histophilus somni. Mannheimia haemo/ytica, Pasteurella inullocicla) oraz Mycoplcisma spp.

Referencyjne wartości graniczne enrofloksacyny są dostępne dla Mannheimie! haemolylica,

Pasteurella inullocicla i Histophilus somni wyizolowanych od bydła (> 2 pg/ml. dokument CLSI,

M3 I-A3) oraz dla Pasteurella inullocicla i Aclinobacillus pleuropneumoniae wyizolowanych od świni (> I pg/ml. dokument CLSI. IV13 I-A4).

Stwierdzono, że oporność na fluorochinolony ma pięć źródeł: (i) punktowe mutacje w genach kodujących gyrazę DNA i/lub topoizomerazę IV prowadzące do zmian aktywności odpowiedniego enzymu, (ii) zmiany przepuszczalności leku w bakteriach Gram-ujemnych, (iii) mechanizmy usuwania leków. (iv) oporność plazmidową oraz (v) białka chroniące gyrazę. Wszystkie mechanizmy prowadzą do obniżenia wrażliwości bakterii na działanie fluorochinolonów. Często obserwuje się oporność krzyżową w klasie środków przeciw drobnoustrojowych, jaką są fluorochinolony.

5.2 Właściwości farmnkokinetycznc

Po podaniu podskórnym u bydła oraz domięśniowym u świni składnik aktywny enrofloksacyny jest wchłaniany bardzo szybko i niemalże w całości (wysoka biodostępność). Szczytowe stężenie składnika aktywnego w surowicy występuje po 1-2 godzinach.

Stężenia lecznicze utrzymują się co najmniej przez 48 godzin.

Enrofloksacyna wykazuje wysoką objętość dystrybucji. Stężenia w tkankach i narządach zazwyczaj znacznie przekraczają poziomy w surowicy. Narządy, w których można spodziewać się wysokiego stężenia leku to: płuca, wątroba, nerki, jelita i tkanka mięśniowa.

Enrofloksacyna jest wydalana przez nerki. Podobnie jak w przypadku innych fluorochinolonów, przy niewydolności nerek może wystąpić opóźnienie wydalania.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy (E1519)

Alkohol butylowy L-arginina

Woda do wstrzykiwali

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 5 lat.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nic zamrażać.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Holka zaw ierająca 100 ml produktu, z oranżewego szklą typu II, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niczużytcgo produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obow iązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA d.d.. Novo mesto Smarjcśka cesta 6 8501 Novo mesto Słowenia

S.    NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU •). DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013 -12- 2 0

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY LUB/I S TOSOWANIA. JEŻELI DOTYCZY

Nie dotvezv

Enrox Max 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń