+ iMeds.pl

Enterosol 4,525 g/5 mlUlotka Enterosol

Ulotka dla pacjenta

Enterosol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Enterosol

4,525 g/5 ml, płyn doustny

Extractum compositum fluidum ex: Quercus corticae, Salicis corticae, Salviae herba, Artemisiae abrotani herba, Thymi herba, Millefolii herba

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy się zwrócić do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli w czasie stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Enterosol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enterosol

3.    Jak stosować lek Enterosol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Enterosol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Enterosol i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Enterosol wchodzi alkoholowo-wodny wyciąg płynny złożony z kory dębu, kory wierzby, ziela szałwii, ziela bylicy boże drzewko, ziela tymianku, ziela krwawnika.

Wskazania

Lek stosowany wspomagaj ąco w niestrawności (wzdęcia, odbijanie) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.

Enterosol jest produktem leczniczym roślinnym tradycyjnie stosowanym i jego skuteczność opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enterosol

Kiedy nie stosować leku Enterosol:

-    u osób uczulonych na którykolwiek składnik produktu,

-    u osób uczulonych na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) np. krwawnik, rumianek, arnikę,

-    w czynnej chorobie wrzodowej żołądka,

-    u osób uczulonych na salicylany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Enterosol, ponieważ dawka jednorazowa - 5 ml zawiera do 2,8 g etanolu, co odpowiada ok. 30 ml wina i 72 ml piwa.

Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką.

Dzieci i młodzież

Ze względu na zawartość etanolu oraz braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Enterosol

Interakcje z innymi lekami nie są znane. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Enterosol z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn będących w ruchu. Bezpośrednio po zastosowaniu leku Enterosol alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Z tego powodu lek może zaburzyć bezpieczne prowadzenie i nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych oraz nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych i posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami bezpośrednio po przyjęciu leku. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu w okresie kuracji.

3.    Jak stosować lek Enterosol

Dorośli

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować doustnie 4 razy dziennie po 5 ml preparatu rozcieńczonego w niewiellkiej ilości wody.

Lek odmierzyć za pomocą dołączonej miarki.

Czas stosowania:

Stosować doraźnie w przypadku wystąpienia objawów.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Enterosol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Enterosol

W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku Enterosol niż zalecana mogą wystąpić objawy uboczne związane z zawartością etanolu.

Dotychczas nie zanotowano przypadków przedawkowania leku Enterosol.

Pominięcie przyjęcia leku Enterosol

Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Istnieje możliwość wystąpienia reakcji uczuleniowej u osób z nadwrażliwością na rumianek i krwawnik.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Enterosol

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Enterosol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Enterosol

Substancję czynną leku stanowi wyciąg płynny złożony (0,5:1) z: kory dębu (Quercus spp.), kory wierzby (Salix spp ), ziela szałwii (Salvia officinalis L.), ziela bylicy boże drzewko (Artemisia abrotanum L.), ziela tymianku (Thymus spp ), ziela krwawnika (Achillea millefolium L.) (2/2/2/2/1/1).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V).

100 ml produktu leczniczego zawiera 100 ml substancji czynnej.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi: 60-70 % (V/V).

Jak wygląda lek Enterosol i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi butelka o pojemności 100 ml z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka z polipropylenu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 03_25022015 4

Enterosol

Charakterystyka Enterosol

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Enterosol

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Enterosol, 4,525 g/5 ml, płyn doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancję czynną leku stanowi wyciąg płynny złożony (0,5:1) z: kory dębu (Quercus spp.), kory wierzby (Salix spp.), ziela szałwii (Salvia officinalis L.), ziela bylicy boże drzewko (Artemisia abrotanum L.), ziela tymianku (Thymus spp ), ziela krwawnika (Achillea millefolium L.) (2/2/2/2/1/1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V).

100 ml produktu leczniczego zawiera 100 ml substancji czynnej.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi: 60-70 % (V/V).

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Enterosol jest produktem leczniczym roślinnym tradycyjnie stosowanym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

Lek stosowany wspomagająco w niestrawności (wzdęcia, odbijanie) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

Przyjmować doustnie 4 razy dziennie po 5 ml leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody.

Czas stosowania:

Stosować doraźnie w przypadku wystąpienia objawów.

4.3    Przeciwwskazania

-    uczulenie na którykolwiek ze składników produktu,

-    uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) np. krwawnik,

-    aktywna choroba wrzodowa,

-    uczulenie na salicylany.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dawka jednorazowa - 5 ml zawiera do 2,8 g etanolu, co odpowiada ok. 30 ml wina i 72 ml piwa.

Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką.

Dzieci i młodzież:

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży do 18 lat z powodu zawartości etanolu i braku wystarczających danych.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią oraz wpływu leku na płodność. Z powodu braku wystarczających danych i ze względu na zawartość etanolu nie stosować leku w ciąży i podczas laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. Bezpośrednio po zastosowaniu leku alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu w okresie kuracji.

4.8    Działania niepożądane

Nie stwierdzono dotychczas żadnych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leku Enterosol. Istnieje możliwość wystąpienia reakcji uczuleniowej u osób z nadwrażliwością na rumianek i krwawnik.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zanotowano dotąd przypadków przedawkowania leku Enterosol. Objawy przedawkowania mogą być spowodowane wysoką zawartością etanolu w produkcie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

W skład leku Enterosol wchodzi alkoholowo-wodny wyciąg płynny z: kory dębu (Quercus cortex), kory wierzby (Salicis cortex), ziela szałwii (Salviae herba), ziela bylicy boże drzewko (Artemisiae abrotani herba), ziela tymianku (Thymi herba), ziela krwawnika (Millefolii herba). Na podstawie danych bibliograficznych stwierdza się, że substancja czynna leku wykazuje działania ściągające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i rozkurczowe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Brak.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Enterosol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie stanowi butelka o pojemności 100 ml z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka z polipropylenu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0094

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.05.1992

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Wersja 02_22122014 3

Enterosol