+ iMeds.pl

Entonox 50% + 50%Ulotka Entonox

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ENTONOX, 50 % + 50 %, gaz medyczny sprężony

Dinitrogenii oxidum + Oxygenium

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy choroby są podobne.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Entonox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Entonox

3.    Jak stosować Entonox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Entonox

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST ENTONOX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Entonox zawiera gotową mieszaninę podtlenku azotu (medyczny “gaz rozweselający”, N2O) i tlenu (tlen medyczny, O2), po 50% każdego i należy go stosować poprzez wdychanie.

Działanie leku Entonox

Podtlenek azotu stanowi 50% mieszaniny gazów. Podtlenek azotu ma działanie przeciwbólowe, zmniejsza odczuwanie bólu i podwyższa próg odczuwania bólu. Podtlenek azotu ma również działanie rozluźniające i niewielkie działanie uspokajające. Te efekty są wywoływane działaniem podtlenku azotu na substancje przekaźnikowe w układzie nerwowym.

50% stężenie tlenu, około dwa razy większe niż w otaczającym powietrzu zapewnia bezpieczną zawartość tlenu we wdychanym gazie.

Do czego Entonox jest stosowany

Entonox powinien być stosowany, kiedy potrzebny jest efekt przeciwbólowy o szybkim początku i zakończeniu działania oraz kiedy leczony ból ma nasilenie łagodne do umiarkowanego i jest ograniczony w czasie. Entonox ma działanie przeciwbólowe po kilku wdechach. Działanie to ustępuje w ciągu kilku minut od zaprzestania podawania.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ENTONOX Kiedy nie stosować leku Entonox:

Zanim zastosuje się Entonox należy poinformować lekarza o którymkolwiek z następujących objawów:

• Przestrzenie wypełnione gazem lub pęcherzyki gazu: jeśli w wyniku choroby lub z

jakiegokolwiek innego powodu można podejrzewać, że w jamach opłucnowych poza płucami

•    Choroby serca: Jeśli występuje niewydolność krążenia lub znacznego stopnia upośledzenie czynności serca, niewielki rozluźniający wpływ podtlenku azotu na mięsień serca może dodatkowo pogorszyć jego czynność.

•    Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego: jeśli ciśnienie wewnątrzczaszkowe jest podwyższone, na przykład z powodu guza mózgu lub krwawienia śródmózgowego, ponieważ podtlenek azotu może dodatkowo zwiększać ciśnienie w mózgu i potencjalnie powodować uszkodzenia.

•    Niedobór witamin: jeśli zdiagnozowano i nie leczono niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego, stosowanie podtlenku azotu może nasilić objawy wywołane niedoborem witaminy B12 i kwasu foliowego.

• Niedrożność jelit: jeśli występuje silny ból brzucha, objaw, który może wskazywać na niedrożność jelit, Entonox może dodatkowo rozszerzyć jelita.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Entonox:

•    Obniżony poziom świadomości lub przetrwałe objawy splątania: Należy poinformować lekarza, jeśli występują objawy złego samopoczucia lub uczucia niepełnego obudzenia w wyniku urazu lub choroby. Jest to ważna informacja, gdyż w wyniku działania uspokajającego podtlenku azotu zawartego w Entonoxie istnieje ryzyko zwiększonego działania uspokajającego mającego wpływ na naturalne odruchy obronne.

Proszę również poinformować lekarza o następujących objawach/dolegliwościach:

• Dolegliwości ze strony ucha: na przykład zapalenie ucha, ponieważ, Entonox może zwiększać ciśnienie w uchu środkowym.

•    Niedobór witamin: Jeśli podejrzewa się niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego, podtlenek azotu może nasilać objawy wywoływane przez niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego.

Lekarz zdecyduje, czy można zastosować Entonox.

Stosowanie leku Entonox z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli przyjmowane są inne leki, które wpływają na mózg lub jego czynność, np. benzodiazepiny (leki uspokajające) oraz leki podobne do morfiny, należy poinformować o tym lekarza. Entonox może nasilać działanie tych leków. Entonox w skojarzeniu z innymi lekami sedatywnymi lub lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy również poinformować lekarza o przyjmowaniu leków zawierających metotreksat (np. z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów), bleomycynę (w leczeniu nowotworów), furadantin lub antybiotyki o podobnym działaniu (w leczeniu zakażeń) lub amiodaron (w leczeniu chorób serca). Entonox nasila działania niepożądane tych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Należy poinformować lekarza o ciąży. Podtlenek azotu zawarty w leku Entonox wywiera wpływ na metabolizm witaminy B12 i kwasu foliowego i w ten sposób hamuje aktywność enzymu syntetazy metioninowej. To działanie we wczesnych etapach ciąży może stanowić potencjalne zagrożenie dla rozwoju płodu,. Dlatego też zaleca się unikanie stosowania leku Entonox w pierwszych 6 miesiącach ciąży. Entonox może być podawany w ciągu ostatnich trzech miesiącach ciąży i w czasie porodu, jednak w przypadku stosowania go blisko terminu porodu należy obserwować dziecko w kierunku wystąpienia działań niepożądanych.

Entonox może być stosowany w okresie karmienia piersią, jednak nie powinien być stosowany w samym momencie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Należy mieć świadomość, że po przyjęciu leku Entonox należy odpocząć. Podtlenek azotu będący składnikiem leku Entonox zostaje szybko usunięty z organizmu po krótkim wdychaniu. Wpływ na zdolności poznawcze może utrzymywać się przez kilka godzin. Ze względów bezpieczeństwa należy unikać prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i wykonywania skomplikowanych czynności do czasu powrotu pełnej sprawności (przynajmniej 30 minut).

3.    JAK STOSOWAĆ ENTONOX

Entonox zawsze jest podawany przez przeszkolony personel, który jest zaznajomiony z tą postacią leku. W czasie podawania leku Entonox zarówno pacjent, jak i podawanie leku powinno być monitorowane, by mieć zapewnić bezpieczeństwo stosowania. Po zakończeniu podawania pacjent będzie pod nadzorem kompetentnego personelu aż do czasu odzyskania pełnej świadomości.

Entonox zawsze stosuje się zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi na czym polega stosowanie leku Entonox, jak on działa i jakie są efekty jego działania.

Zwykle Entonox wdycha się przez maskę twarzową połączoną ze specjalnym zaworem, co oznacza, że pacjent ma pełną kontrolę nad przepływem gazu poprzez własny oddech. Zawór otwiera się tylko podczas wdechu. Entonox można także podawać przez tzw. maskę nosową.

Niezależnie od tego, której maski się używa, należy oddychać zwyczajnie biorąc normalne oddechy przez maskę.

Po zaprzestaniu stosowania produktu Entonox należy odpoczywać i do czasu odzyskania pełnej świadomości.

Środki ostrożności

•    Surowo zabronione jest palenie lub używanie otwartego ognia w pomieszczeniach, gdzie odbywa się leczenie lekiem Entonox.

•    Entonox przeznaczony jest wyłącznie do celów medycznych.

Gdy zastosowano więcej produktu Entonox niż należało

Jest bardzo mało prawdopodobne, by pacjent otrzymał zbyt dużo gazu, ponieważ to pacjent kieruje podażą gazu, a mieszanina gazów jest stała (zawiera 50% podtlenku azotu i 50% tlenu).

Gdyby pacjent oddychał szybciej niż normalnie i przez to przyjąłby więcej podtlenku azotu, może się poczuć zauważalnie zmęczony i mieć w pewnym zakresie poczucie utraty kontaktu z otoczeniem. W takiej sytuacji należy natychmiast poinformować o tym personel medyczny i zaprzestać podawania.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak wszystkie leki, Entonox może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one występują.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częste (występują u 1 do 10 na 100 stosujących osób):

Zawroty głowy, uczucie utraty kontaktu z otoczeniem (zamroczenia), euforia, nudności i wymioty

Rzadkie (występują u 1 do 10 na 1000 stosujących osób):

Silne zmęczenie.

Uczucie ucisku w uchu środkowym, jeśli używa się leku Entonox przez dłuższy czas, ponieważ Entonox podnosi ciśnienie w uchu środkowym.

Uczucie pełności w brzuchu, ponieważ Entonox powoli zwiększa objętość gazu w jelitach.

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 stosujących osób):

Wpływ na układ nerwowy, uczucie ścierpnięcia i osłabienia, zwykle w obrębie nóg, może wystąpić dlatego, że podtlenek azotu wpływa na metabolizm witaminy Bi2 i kwasu foliowego i w ten sposób hamuje aktywność enzymu - syntetazy metioninowej.

O nieznanej częstości występowania: (nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych) Wpływ na szpik kostny prowadzący do niedokrwistości (obniżonej liczby krwinek czerwonych) i leukopenii (obniżonej liczby krwinek białych).

Można doświadczać też bólu głowy i splątanie po odstawieniu leku.

Objawy psychiatryczne jak psychoza, splątanie, lęk odnotowywano niezmiernie rzadko.

Depresja (zahamowanie czynności) oddechowa

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ ENTONOX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować produktu Entonox po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej -5°C

W przypadku podejrzenia, że Entonox był przechowywany w zbyt niskiej temperaturze, butle należy przechowywać w pozycji poziomej w temperaturze powyżej +10°C przez co najmniej 48 godzin przed użyciem.

Kontakt z materiałami łatwopalnymi może spowodować pożar.

Opary mogą powodować senność i zawroty głowy.

Przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Stosować jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Nie palić. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.

Jeśli istnieje ryzyko pożaru - przenieść w bezpieczne miejsce.

Utrzymywać butlę w czystości, suchą, nie stosować olejów i smarów.

Butle przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu przeznaczonym dla gazów medycznych.

Upewnić się, że butla nie zostanie przewrócona lub upuszczona.

Przechowywać i transportować z zamkniętymi zaworami.

Opary mogą wywoływać senność i zawroty głowy.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera Entonox

-    Substancjami czynnymi są:

podtlenek azotu 50% (medyczny „gaz rozweselający”; wzór chemiczny: N2O) i tlen 50% (tlen medyczny; wzór chemiczny: O2)

-    Entonox nie zawiera innych składników.

Jak wygląda Entonox i co zawiera opakowanie

Entonox jest bezbarwnym, bezwonnym gazem bez smaku, który dostarczany jest w butlach gazowych z zaworami w celu kontroli przepływu gazu.

Postać farmaceutyczna: gaz medyczny sprężony

Ramiona butli z gazem oznakowane biało-niebiesko (tlen/podtlenek azotu). Korpus butli z gazem jest biały (gaz medyczny).

Rozmiar butli w litrach

2

5

10

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny AGA AB

SE-181 81 Lidingo Szwecja

Wytwórca AGA Gas AB Rotevâgen 2

SE- 192 78 Sollentuna (Rotebro site)

Szwecja

Linde Healthcare

Parc d’activités du Bois Vert - 16, avenue de la Saudrune

31 120 Portet sur Garonne

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków tel.+48 (12) 643 92 00 fax + 48 (12) 643 93 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


LIVOPAN

RELIVOPAN

ENTONOX

ENTONOX

LIVOPAN

LIVOPAN

LIVOPAN

ENTONOX

ENTONOX

LIVOPAN

LIVOPAN

RELIVOPAN

RELIVOPAN


Austria

Belgia

Republika Czeska

Cypr

Dania

Finlandia

Niemcy

Grecja

Węgry

Islandia

Włochy

Luksemburg

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Hiszpania

Rumunia

Słowacja

Szwecja


LIVOPAN

Entonox

LIVOPAN

LIVOPAN

ENTONOX

ENTONOX

LIVOPAN


Data zatwierdzenia ulotki

lipiec 2012

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przy pracy z podtlenkiem azotu należy przestrzegać szczególnych środków ostrożności. Podtlenek azotu powinien być podawany zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Entonox powinien być stosowany tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych i gdzie znajduje się specjalny sprzęt do usuwania nadmiaru gazu. Stosując system odciągania i zapewniając dobrą wentylację unika się dużego stężenia atmosferycznego gazu rozweselającego w otaczającym powietrzu.

Duże stężenie „gazu rozweselającego” w powietrzu atmosferycznym może mieć negatywny wpływ na zdrowie personelu lub innych osób przebywających w najbliższym otoczeniu. W poszczególnych krajach istnieją lokalne wytyczne dotyczące stężenia gazu rozweselającego, jakie nie powinno być przekroczone, tzw. “normy higieniczne”, często wyrażane jako NDS (Największe dopuszczalne stężenie (w miejscu pracy)), średnia wartość w czasie dnia roboczego i NDSCh (Największe dopuszczalne stężenie chwilowe (w miejscu pracy)), średnia wartość podczas krótkotrwałej ekspozycji.

Aby mieć gwarancję, że personel nie jest narażony na ryzyko, wartości tych nie należy przekraczać.

■    Zawór powinien być otwierany powoli i ostrożnie.

■    Należy wyłączyć urządzenie w przypadku pożaru lub jeśli nie jest używane.

■    W trakcie używania butla musi być zamocowana w odpowiednim wsporniku.

■ Należy rozważyć wymianę butli gazowej, jeśli ciśnienie w butli spadło i wskazówka na zaworze znajduje się na żółtym polu.

■    Gdy w butli gazowej pozostało niewiele gazu, zawór butli trzeba zamknąć. Ważne, aby pozostawić w butli niewielkie ciśnienie w celu uniknięcia wnikania tam zanieczyszczeń.

■ Po użyciu zawór butli musi zostać ręcznie zamknięty “do oporu”. Należy usunąć ciśnienie z regulatora i złącza.

Entonox

Charakterystyka Entonox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Entonox, 50% + 50%, gaz medyczny sprężony

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda butla zawiera:

podtlenek azotu (Dinitrogenii oxidum, N2O, medyczny „gaz rozweselający”) 50 % v/v i

tlen (Oxygenium, O2, tlen medyczny) 50 % v/v pod ciśnieniem 138 lub 170 bar (15°C)

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Gaz medyczny sprężony Gaz bezbarwny, bezwonny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Entonox jest przeznaczony do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podczas pracy z podtlenkiem azotu należy zachować szczególne środki ostrożności. Podtlenek azotu powinien być podawany zgodnie z lokalnymi zaleceniami.

Entonox jest podawany poprzez inhalację przez maskę twarzową u samodzielnie oddychających pacjentów.

Podawanie produktu Entonox jest regulowane oddechem pacjenta. Poprzez utrzymywanie maski w bezpieczny sposób wokół ust i nosa oraz oddychanie przez maskę tworzy się tak zwany “zawór na żądanie”, Entonox wydostaje się z urządzenia i jest dostarczany do pacjenta przez drogi oddechowe. Wchłanianie zachodzi w płucach.

W stomatologii zaleca się używanie podwójnej maski. Alternatywnie używa się maski nosowej lub nosowo-policzkowej z odpowiednim systemem odpompowywania powietrza/wentylacją.

Nie zaleca się podawania przez rurkę dotchawiczą. Jeśli Entonox ma być używany u pacjentów oddychających przez rurkę dotchawiczą, lek powinien być podawany jedynie przez personel medyczny wyszkolony w stosowaniu anestezji.

Podawanie produktu Entonox należy rozpocząć krótko przed pożądanym działaniem przeciwbólowym. Działanie przeciwbólowe pojawia się po 4-5 wdechach i osiąga maksimum w ciągu 2-3 minut. Podawanie produktu Entonox należy kontynuować w ciągu całego bolesnego zabiegu lub tak długo jak wymagany jest efekt przeciwbólowy. Po zaprzestaniu podawania/inhalacji działanie ustąpi szybko w ciągu kilku minut.

W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na działanie przeciwbólowe, konieczne może być stosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych.

Entonox powinien być stosowany jedynie przez personel posiadający widzę na temat jego podawania. Stosowanie produktu Entonox powinno odbywać się jedynie pod nadzorem i zgodnie z instrukcjami personelu zaznajomionego z urządzeniem i jego działaniem. Entonox powinien być stosowany jedynie, jeśli istnieje możliwość podawania tlenu medycznego i dostępny jest gotowy sprzęt reanimacyjny.

W idealnych warunkach maskę, przez którą podawany jest Entonox, powinien trzymać pacjent. Pacjenta należy poinstruować, aby trzymał maskę wokół ust i oddychał normalnie. Jest to dodakowy środek bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka przedawkowania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu pacjent otrzyma więcej produktu Entonox niż to potrzebne i dojdzie do zaburzeń świadomości, pacjent upuści maskę i przerwie podawanie leku. Przez wdychanie otaczającego powietrza działanie produktu Entonox szybko zaniknie i pacjent odzyska świadomość.

Entonox powinien być zasadniczo stosowany u pacjentów zdolnych do zrozumienia i stosowania się do instrukcji dotyczących sposobu posługiwania się urządzeniem i maską.

U dzieci lub innych pacjentów, którzy nie są w stanie zrozumieć i wykonać instrukcji, Entonox może być podawany pod nadzorem kompetentnego personelu medycznego, który może pomóc utrzymać maskę w odpowiednim miejscu i aktywnie kontrolować podawanie. W takich wypadkach Entonox może być podawany przy stałym przepływie gazu. Z powodu zwiększonego ryzyka znacznej sedacji i utraty świadomości taka forma podawania powinna jednak mieć miejsce jedynie w kontrolowanych warunkach. Stały przepływ gazu powinien być stosowany jedynie w obecności wyszkolonego personelu z dostępnym sprzętem do opanowania skutków nasilonej sedacji lub ograniczenia świadomości. Należy brać pod uwagę potencjalne ryzyko zahamowania obronnych odruchów dróg oddechowych i należy być przygotowanym do zabezpieczenia dróg oddechowych i wspomagania wentylacji zawsze, jeśli stosuje się ciągły przepływ gazu.

Po zakończeniu podawania należy pozwolić pacjentowi wybudzić się w spokojnych i kontrolowanych warunkach przez około 5 minut lub do czasu aż stopień orientacji i świadomości pacjenta będzie satysfakcjonuj ący.

U pacjentów, u których nie występują czynniki ryzyka Entonox może być podawany przez okres do 6 godzin bez kontrolowania morfologii krwi (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

Z powodu zwiększonej zdolności podtlenku azotu do dyfuzji w czasie wdychania produktu Entonox pęcherzyki gazu (zatory gazowe) i przestrzenie wypełnione gazem mogą ulegać powiększeniu.

Dlatego Entonox jest przeciwwskazany w następujących sytuacjach:

-    U pacjentów z objawami podmiotowymi lub przedmiotowymi odmy opłucnowej, odmy osierdziowej, ciężkiej rozedmy, zatorów gazowych lub urazów głowy.

-    Po głębokim nurkowaniu z ryzykiem choroby dekompresyjnej (pęcherzyki azotu).

-    Po pomostowaniu naczyń płucnych z krążeniem pozaustrojowym lub pomostowaniu aortalno-wieńcowym bez zastosowania krążenia pozaustrojowego.

-    U pacjentów poddawanych w ostatnim czasie dogałkowym wstrzyknięciom gazu (np. SF6, C3F8) do czasu, gdy wspomniany gaz nie zostanie w pełni wchłonięty, ponieważ objętość gazu może spowodować wzrost ciśnienia lub objętości i w rezultacie doprowadzić do utraty wzroku.

-    U pacjentów ze znacznym poszerzeniem przewodu pokarmowego.

Entonox jest również przeciwwskazany:

-    U pacjentów z niewydolnością serca lub zaburzeniami czynności serca (np. po operacji kardiochirurgicznej), w celu uniknięcia ryzyka dalszego pogorszenia czynności serca.

-    U pacjentów z przetrwałymi objawami splątania, zmianami funkcji poznawczych lub wykazujących jakiekolwiek inne objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, gdyż podtlenek azotu może powodować dalsze podwyższenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

-    U pacjentów z ograniczoną świadomością lub pogorszoną zdolnością do współpracy i wykonywania poleceń z powodu ryzyka, że dodatkowa sedacja wywołana podtlenkiem azotu może wpływać na naturalne odruchy obronne.

-    U pacjentów, u których występuje niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego oraz z genetycznymi zaburzeniami tego systemu.

-    U pacjentów z urazami twarzy, jeśli stosowanie maski twarzowej może stwarzać trudności lub niebezpieczeństwo.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku stosowania ciągłego przepływu mieszaniny gazów należy brać pod uwagę ryzyko znacznej sedacji, utraty przytomności i wpływu na odruchy obronne np. zarzucania treści żołądkowej i aspiracji.

Należy zasięgnąć informacji na temat ewentualnego nadużywania leków.

Ostrzeżenia

Podtlenek azotu wpływa na metabolizm witaminy B12 i kwasu foliowego. Hamuje on syntetazę metioniny, która bierze udział w konwersji homocysteiny do metioniny. Hamowanie tego enzymu zmniejsza powstawanie tymidyny, która odgrywa istotną rolę w tworzeniu DNA. Hamowanie tworzenia metioniny przez podtlenek azotu może prowadzić do nieprawidłowości i zmniejszenia wytwarzania mieliny i w ten sposób do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Wpływ na syntezę DNA jest jednym z prawdopodobnych powodów wpływu podtlenku azotu na hemopoezę i uszkodzenie płodu obserwowane w badaniach nad zwierzętami.

Opisywano zmniejszenie płodności u personelu medycznego i paramedycznego po powtarzanej ekspozycji na podtlenek azotu w niewłaściwie wentylowanych pomieszczeniach. Nie jest obecnie możliwe potwierdzenie lub wykluczenie istnienia jakiegokolwiek związku przyczynowego pomiędzy tymi przypadkami a narażeniem na podtlenek azotu.

Ważne jest, aby utrzymywać stężenie podtlenku azotu w otaczającym powietrzu tak małym, jak tylko możliwe i poniżej dopuszczalnych wartości w danym kraju.

Pomieszczenia, w których stosowany jest Entonox powinny być odpowiednio wentylowane i/lub wyposażone w urządzenia wentylacyjne w celu utrzymania stężenia podtlenku azotu w otaczającym powietrzu poniżej ustanowionych w danym kraju norm higienicznych. Należy zawsze przestrzegać ustalonych w danym kraju wartości NDS (Największe dopuszczalne stężenie (w miejscu pracy)), średniej wartości w czasie dnia roboczego i NDSCh (Największe dopuszczalne stężenie chwilowe (w miejscu pracy)), średniej wartości podczas krótkotrwałej ekspozycji.

Mieszanina gazów powinna być przechowywana i stosowana jedynie w przestrzeniach / pomieszczeniach, w których temperatura wynosi powyżej -5°C. Przy niższych temperaturach mieszanina gazów może ulec rozdzieleniu, co może spowodować podanie hipooksemicznej mieszaniny gazów.

Entonox może być stosowany u dzieci, które są w stanie wykonywać polecenia dotyczące używania urządzenia. W leczeniu młodszych dzieci lub innych pacjentów, którzy nie są w stanie postępować według poleceń konieczne może być stosowanie ciągłego przepływu gazu. Ciągły przepływ gazu powinien być prowadzony przez personel medyczny wyszkolony w stosowaniu gazu z dostępnym wyposażeniem do zabezpieczenia dróg oddechowych i zapewnienia wspomagania oddychania. (patrz również 4.2.)

Szczególne ostrzeżenia dotyczące stosowania

Podtlenek azotu może wpływać na metabolizm witaminy B12 i kwasu foliowego. Z tego powodu Entonox powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z grupy ryzyka, np. pacjentów ze zmniejszoną podażą lub wchłanianiem witaminy B12 i(lub) kwasu foliowego lub genetycznym

zaburzeniem systemu enzymatycznego zaangażowanego w metabolizm tych witamin, jak również u pacjentów z upośledzoną odpornością. Jeśli to konieczne, należy rozważyć leczenie substytucyjne witaminą B12/kwasem foliowym.

Ciągłe podawanie przez okres dłuższy niż 6 godzin powinno być stosowane z ostrożnością z powodu potencjalnego ryzyka klinicznych objawów hamującego wpływu na syntetazę metioniny. Przedłużonemu ciągłemu lub powtórnemu stosowaniu powinno towarzyszyć monitorowanie parametrów hematologicznych w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnych działań niepożądanych.

Z powodu zawartości podtlenku azotu, Entonox zwiększa ciśnienie w uchu środkowym i innych jamach wypełnionych gazem (patrz również punkt 4.3.).

U pacjentów przyjmujących inne leki działające ośrodkowo np. pochodne morfiny i(lub) benzodiazepiny, jednoczesne podawanie produktu Entonox może powodować nasiloną sedację i w konsekwencji wpływać na oddychanie, krążenie i odruchy obronne. Jeśli Entonox ma być stosowany u takich pacjentów, powinno to mieć miejsce pod nadzorem odpowiednio wyszkolonego personelu (patrz 4.5).

Po zaprzestaniu podawania produktu Entonox pacjent powinien dochodzić do siebie pod odpowiednim nadzorem do czasu ustąpienia potencjalnego ryzyka wynikającego ze stosowania produktu Entonox i odzyskania pełnej świadomości. Wybudzenie pacjenta powinno mieć miejsce w obecności personelu medycznego.

Po zaprzestaniu podawania produktu Entonox, podtlenek azotu szybko dyfunduje z krwi do pęcherzyków płucnych. Z powodu gwałtownego efektu wypłukania może dojść do zmniejszenia pęcherzykowego stężenia tlenu, hipoksji dyfuzyjnej. Można temu zapobiec poprzez podawanie tlenu medycznego.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia z innymi produktami leczniczymi

Podtlenek azotu, składnik produktu Entonox wchodzi w interakcje w sposób addytwny z anestetykami wziewnymi i(lub) substancjami czynnymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (np. opiatami, benzodiazepinami i innymi środkami psychomimetycznymi). Jeśli używa się jednocześnie leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, należy brać pod uwagę ryzyko głębokiej sedacji i zahamowania odruchów obronnych. (patrz 4.4)

Entonox nasila hamujące działanie metotreksatu na syntetazę metioniny i metabolizm kwasu foliowego.

Toksyczne działanie na płuca związane z substancjami czynnymi, takimi jak bleomycyna, amiodaron i furadantin lub antybiotyki o podobnym działaniu mogą być nasilane przez wdychanie tlenu w dużym stężeniu.

Inne interakcje:

Podtlenek azotu, składnik produktu Entonox powoduje inaktywację witaminy B12 (kofaktora syntetazy metioniny), co interferuje z metabolizmem kwasu foliowego. Z tego powodu synteza DNA jest upośledzona po długotrwałym podawaniu podtlenku azotu. Zaburzenia te mogą powodować zmiany megaloblastyczne w szpiku kostnym i być może polineuropatię i(lub) podostrą złożoną degenerację rdzenia kręgowego (patrz 4.8). Dlatego podawanie produktu Entonox powinno być ograniczone w czasie (patrz również 4.4).

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Podtlenek azotu, składnik produktu Entonox może zakłócać metabolizm witaminy B12/kwasu foliowego (patrz 4.4).

Zahamowanie syntetazy metioniny może powodować działania niepożądane we wczesnym okresie ciąży. Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu Entonox u ciężarnych, aby ocenić potencjalnie szkodliwy wpływ na rozwój embrionalny i płodowy człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały, że duże stężenie lub przedłużone narażenie w określonych okresach ciąży może wywołać działanie teratogenne (patrz 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Z tego powodu zaleca się unikanie stosowania produktu Entonox w czasie pierwszych dwóch trymestrów ciąży. Entonox może być stosowany w późniejszych etapach ciąży, w trzecim trymestrze i przy porodzie. Jeśli jest stosowany w okresie okołoporodowym, należy obserwować noworodki pod kątem wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych.

Karmienie piersią

Entonox może być stosowany w okresie karmienia piersią, ale nie w samej chwili karmienia.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Podtlenek azotu zawarty w produkcie Entonox ma wpływ na funkcje poznawcze i psychomotoryczne.

Po krótkiej inhalacji jest szybko usuwany z organizmu, a negatywne skutki psychometryczne są rzadko obserwowane i ustają po 20 minutach po od zaprzestania podawania leku, lecz jego wpływ na możliwości poznawcze może utrzymywać się przez kilka godzin.

Jeśli Entonox jest stosowany jako jedyny środek przeciwbólowy/uspokajający, prowadzenie pojazdów i obsługiwanie skomplikowanych urządzeń mechanicznych nie jest zalecane przez co najmniej 30 minut po zaprzestaniu jego podawania i dopóki przeszkolony personel medyczny nie stwierdzi, że pacjent powrócił do pełnej sprawności.

4.8 Działania niepożądane

Po przedłużonym lub powtarzanym narażeniu na Entonox opisywano niedokrwistość megaloblastyczną i leukopenię. Działania na układ nerwowy, takie jak polineuropatia i mielopatia, były opisywane po wyjątkowo dużej i częstej ekspozycji. Należy rozważyć leczenie substytucyjne we wszystkich wypadkach, kiedy można podejrzewać niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego lub jeśli pojawiły się objawy podmiotowe lub przedmiotowe wpływu podtlenku azotu na syntetazę metioniny.

Należy rozważyć zastosowanie innego leczenia przeciwbólowego u pacjentów z niedoborem witaminy B12 i kwasu foliowego.

Wymienione działania niepożądane pochodzą z ogólnodostępnego naukowego piśmiennictwa medycznego i porejestracyjnych badań bezpieczeństwa.

Klasyfikacja    Bardzo    Częste    (>1/100 Niezbyt częste    Rzadkie    Bardzo rzadkie Częstość

układów i    częste    do <1/10)    (>1/1 000    do    (>1/10 0    (<1/10    000)    nieznana (nie

narządów    (>1/10)    1/100)    00 do    może być

1/1 000)    określona na

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zaburzenia

psychiczne


podstawie dostępnych danych) Niedokrwistoś ć

megaloblastyc zna,

leukopenia Psychoza, splątanie, lęk

Zaburzenia -

Zawroty głowy,

Silne zmęczenie -

Polineuropatia,

Depresja

układu

uczucie

niedowład

oddechowa,

nerwowego

zmniejszonego kontaktu z otoczeniem (zamroczenia), euforia

kończyn dolnych i mielopatia

ból głowy

Zaburzenia -ucha i błędnika:

Uczucie -ciśnienia w uchu środkowym

Zaburzenia -żołądka i jelit

Nudności,

wymioty

Wzdęcia, -zwiększenie ilości gazu w jelitach

Zaburzenia -układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Depresja

oddechowa

4.9 Przedawkowanie

Ponieważ w podawaniu mieszaniny gazów wymagany jest udział pacjenta, ryzyko przedawkowania jest bardzo małe.

Jeśli w czasie stosowania produktu Entonox pacjent wykazuje objawy ograniczenia świadomości, nie odpowiada lub odpowiada nieadekwatnie na polecenia lub też wykazuje jakieś inne objawy głębokiej sedacji, należy natychmiast zatrzymać podawanie. Pacjent nie powinien otrzymywać produktu Entonox do czasu odzyskania pełnej świadomości.

Jeśli w trakcie stosowania produktu Entonox u pacjenta pojawi się sinica, leczenie musi zostać natychmiast przerwane i należy podać czysty tlen medyczny, może być wymagane wspomaganie wentylacji.

Po wyjątkowo długich inhalacjach zaobserwowano odwracalne neurologiczne objawy toksyczności i megaloblastyczne zmiany szpiku kostnego.

Przedawkowanie podtlenku azotu lub podanie hipoksemicznej mieszaniny gazów może mieć miejsce, jeśli urządzenie jest narażone na niską temperaturę, poniżej -5°C. Może to powodować rozdzielenie mieszaniny gazów i w konsekwencji urządzenie może dostarczyć podtlenek azotu w nadmierne dużym stężeniu powodując ryzyko podania hipoksemicznej mieszaniny gazów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki znieczulające stosowane ogólnie, kod ATC N01AX63

Podtlenek azotu w stężeniu 50% ma działanie przeciwbólowe, podnosi próg odczuwania bólu spowodowanego różnymi bodźcami. Intensywność działania przeciwbólowego zależy głównie od stanu psychicznego pacjenta. Przy tym stężeniu (50%), podtlenek azotu ma ograniczony efekt anestetyczny. Przy tym stężeniu podtlenek azotu zapewnia działanie sedatywne i uspokajające, lecz pacjent pozostaje przytomny, jest łatwy do wybudzenia, jednak w pewnym stopniu traci kontakt z otoczeniem.

50% stężenie tlenu (ponad dwa razy większe niż w otaczającym powietrzu) zapewnia dobre utlenowanie i optymalne wysycenie hemoglobiny tlenem.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Zarówno wychwyt, jak i eliminacja podtlenku azotu zachodzi wyłącznie w płucach. Z powodu małej rozpuszczalności podtlenku azotu we krwi i innych tkankach, wysycenie zarówno krwi, jak i organów docelowych (ośrodkowy układ nerwowy) jest osiągane szybko. Te właściwości fizyko-chemiczne wyjaśniają szybki początek działania przeciwbólowego i fakt szybkiego ustępowania analgezji po zaprzestaniu podawania. Gaz jest eliminowany wyłącznie poprzez oddychanie. Podtlenek azotu nie jest metabolizowany w organizmie człowieka.

Szybka dyfuzja podtlenku azotu zarówno z gazu, jak i do krwi wyjaśnia pewne przeciwwskazania i środki ostrożności, które należy brać pod uwagę przy stosowaniu podtlenku azotu / produktu Entonox.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Podtlenek azotu

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenie dla człowieka. Wykazano, że długotrwała stała ekspozycja na 15 do 50% podtlenek azotu wywołuje neuropatię u rudawek (z rodziny nietoperzy), świń i małp.

Teratogennne działanie podtlenku azotu obserwowano u szczurów po przewlekłym narażeniu na stężenia większe niż 500 ppm.

U ciężarnych szczurów narażonych na działanie 50 do 75% podtlenku azotu przez 24 godziny każdego dnia między 6 a 12 dniem ciąży stwierdzano większą częstość występowania utraty ciąży i wad wrodzonych żeber i kręgosłupa.

Tlen

Dane niekliniczne nie ujawniły żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi. Niekorzystne działania obserwowano w badaniach nieklinicznych jedynie po stosowaniu tlenu w stężeniu przewyższającym 50%.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres przechowywania

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Warunki przechowywania produktu leczniczego Nie przechowywać w temperaturze poniżej -5°C.

W przypadku podejrzenia, że Entonox był przechowywany w zbyt niskiej temperaturze, butle należy przechowywać w pozycji poziomej w temperaturze powyżej +10°C przez co najmniej 48 godzin przed użyciem.

Warunki przechowywania butli z gazem i sprężonych gazów Kontakt z materiałami łatwopalnymi może spowodować pożar.

Opary mogą powodować senność i zawroty głowy.

Przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Stosować jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Nie palić. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.

Jeśli istnieje ryzyko pożaru - przenieść w bezpieczne miejsce.

Utrzymywać butlę w czystości, suchą, nie stosować olejów i smarów.

Butle przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu przeznaczonym dla gazów medycznych.

Upewnić się, że butla nie zostanie przewrócona lub upuszczona.

Przechowywać i transportować z zamkniętymi zaworami.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ramiona butli z gazem oznakowane biało-niebiesko (tlen/podtlenek azotu). Korpus butli z gazem jest biały (gaz medyczny).

Stalowa butla gazowa, ciśnienie napełniania 138 bar.

2.5    litrowa stalowa butla gazowa z zaworem zamykającym i ciśnieniem napełniana 138 bar.

5 litrowa stalowa butla gazowa z zaworem zamykającym i ciśnieniem napełniana 138 bar

Aluminiowa butla gazowa, ciśnienie napełniania 170 bar:

2 litrowa aluminiowa butla gazowa z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia

1    przepływomierzem, ciśnienie napełniania 170 bar.

2    litrowa aluminiowa butla gazowa z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia, ciśnienie napełniania 170 bar.

5 litrowa aluminiowa butla gazowa z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia i przepływomierzem, ciśnienie napełniania 170 bar.

5 litrowa aluminiowa butla gazowa z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia, ciśnienie napełniania 170 bar.

10 litrowa aluminiowa butla gazowa z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia i przepływomierzem, ciśnienie napełniania 170 bar.

10 litrowa aluminiowa butla gazowa z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia, ciśnienie napełniania 170 bar.

Butle napełniane do 138/170 bar dostarczają około X litrów gazu przy ciśnieniu atmosferycznym i w temperaturze 15 °C zgodnie z poniższą tabelą:

Rozmiar butli w litrach

2 (170 bar)

2,5 (138 bar)

5 (138 bar)

5 (170 bar)

10 (170 bar)

Objętość gazu w litrach

560

550

1100

1400

2800

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Ogólne

Gazy medyczne mogą być używane jedynie w celach leczniczych.

Różne rodzaje gazów muszą być od siebie oddzielone. Butle pełne i puste muszą być przechowywane oddzielnie.

Nigdy nie należy używać olejów i smarów, nawet jeśli zawór butli trudno się obraca lub trudno podłączyć regulator. Zawór i towarzyszący osprzęt należy obsługiwać czystymi, nienatłuszczonymi (np. kremem do rąk) rękoma.

W razie pożaru lub jeśli urządzenie nie jest używane, należy je zamknąć. W razie ryzyka pożaru przenieść w bezpieczne miejsce.

Należy używać jedynie standartowego wyposażenia przeznaczonego do mieszaniny gazów 50% N2O / 50% O2.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy butle są zapieczętowane.

Przygotowanie przed użyciem

Przed użyciem należy usunąć pieczęć i ochronną nasadkę z zaworu.

Należy używać jedynie regulatorów przeznaczonych do mieszaniny gazów 50% N2O / 50% O2.

Należy sprawdzić, czy szybkie złącze oraz regulator są czyste i że połączenia są w dobrym stanie.

Do łączenia regulatora przepływu/ciśnienia, który jest przeznaczony do łączenia ręcznego, nigdy nie należy używać narzędzi, ponieważ może to uszkodzić złącze.

Zawór butli należy otwierać powoli- przynajmniej pół obrotu.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji dołączonej do regulatora. Należy sprawdzić szczelność zgodnie z instrukcją dołączoną do regulatora. Nie należy próbować samodzielnie likwidować wycieku z zaworu lub samego urządzenia w inny sposób, jak tylko zmieniając uszczelnienie lub uszczelkę.

W przypadku wycieku należy zamknąć zawór i odłączyć regulator. Jeśli butla nadal przecieka, należy opróżnić butlę na świeżym powietrzu. Wadliwe butle należy oznaczyć, umieścić w miejscu przeznaczonym na urządzenia do reklamacji i zwrócić do dostawcy.

Butle z zaworem LIV mają wbudowany regulator ciśnienia w zaworze. Dlatego nie jest potrzebny oddzielny regulator. Zawór LIV posiada szybkie złącze do podłączenia maski “na żądanie”, ale również oddzielną końcówkę do ciągłego przepływu gazu, w której przepływ może być regulowany w zakresie 0-15 litrów/minutę.

Używanie butli gazowej

Duże butle gazowe muszą być transportowane za pomocą odpowiedniego typu wózków na butle. Należy szczególnie zadbać, aby przez nieuwagę urządzenia łączące nie uległy obluzowaniu.

Palenie i używanie otwartego ognia w pomieszczeniach, w których ma miejsce leczenie za pomocą produktu Entonox jest surowo zabronione.

Kiedy butla jest używana, musi być umocowana w odpowiednim wsporniku.

Należy rozważyć wymianę butli, kiedy ciśnienie w butli spadnie do poziomu, kiedy wskaźnik na zaworze znajdzie się na żółtym polu.

Kiedy w butli pozostanie mała ilość gazu, zawór musi zostać zamknięty. Ważne jest, aby w butli pozostało niewielkie ciśnienie, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń.

Po wykorzystaniu butli zawór musi zostać zamknięty ręcznie „do oporu”. Należy usunąć ciśnienie z regulatora lub złącza.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AGA AB

SE-181 81 Lidingo Szwecja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16433

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09/02/2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5 lipca 2012

10

Entonox