Imeds.pl

Envil Katar (1,5 Mg + 2,5 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Envil katar, (1,5 mg + 2,5 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór

Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Envil katar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Envil katar

3.    Jak stosować lek Envil katar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Envil katar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Envil katar i w jakim celu się go stosuje

Lek Envil katar zawiera dwie substancje czynne: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek. Lek Envil katar wskazany jest w leczeniu:

-    nieżytu nosa (katar) w zapaleniu błony śluzowej nosa, w tym nieżytu występującego w przypadku alergii (uczulenia);

-    zapalenia zatok.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Envil katar

Kiedy nie stosować leku Envil katar

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u dzieci poniżej 6 lat;

-    w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Envil katar należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent jest dzieckiem;

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku;

-    jeśli pacjent ma choroby alergiczne (np. astmę ) lub nieżyt nosa wysychający;

-    jeśli pacjent ma niewydolność serca;

-    jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę;

-    jeśli pacjent ma guz chromochłonny;

-    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

-    jeśli pacjent ma przerost gruczołu krokowego;

-    jeśli pacjent ma j askrę z wąskim kątem przesączania;

-    jeśli pacjent przyjmował leki stosowane w leczeniu depresji, zwane inhibitorami monoaminooksydazy (selegilina, moklobemid, amiflamina), lek Envil katar można zastosować dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Inne leki i Envil katar

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także

0    lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany dawki lub przerwania leczenia:

-    barbiturany, środki nasenne i uspokajające, atropina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (imipramina, opipramol, amitryptylina, doksepina, mianseryna) - Envil katar może nasilać ich działanie.

-    niektóre P-adrenolityki, takie jak esmolol, mogą nasilać działanie fenylefryny składnika Envil katar, co może powodować u niektórych pacjentów wystąpienie ciężkiego nadciśnienia.

-    inhibitory monoaminooksydazy takie jak selegilina, moklobemid, amiflamina przedłużają i nasilają działanie leku Envil katar.

Envil katar z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Envil katar można stosować niezależnie od jedzenia i picia.

Lek Envil katar może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Envil katar nie wolno stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Envil katar wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność.

Lek Envil katar zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.

W związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek może powodować niewielkie podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

3.    Jak stosować lek Envil katar

Lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku częściej niż 5 razy na dobę ani dłużej niż przez 3 dni.

Lek podaje się donosowo.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Envil katar to:

dorośli i dzieci powyżej 6 lat:

2 dawki do każdego przewodu nosowego co 4 do 6 godzin.

Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,15 mg mepiraminy maleininu oraz 0,25 mg fenylefryny chlorowodorku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Envil katar

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku przedawkowania sporadycznie mogą występować: bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia rytmu serca.

Pominięcie zastosowania leku Envil katar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Envil katar

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Envil katar:

-    tachykardia, kołatanie serca, arytmia;

-    ból głowy, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie;

-    biegunka, nudności, zaparcia;

-    nadciśnienie;

-    podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błon śluzowych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Envil katar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w opakowaniu szczelnie zamkniętym.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Envil katar

-    Substancjami czynnymi leku są: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek.

1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy maleinianu i 2,5 mg fenylefryny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to glicerol, sodu chlorek, cetalkoniowy chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Envil katar i co zawiera opakowanie

Lek Envil katar dostępny jest w postaci aerozolu do nosa.

Butelka z atomizerem zawiera 10 ml, 15 ml lub 20 ml leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4