+ iMeds.pl

Envil katar (1,5 mg + 2,5 mg)/mlUlotka Envil katar

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Envil katar, (1,5 mg + 2,5 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór

Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Envil katar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Envil katar

3.    Jak stosować lek Envil katar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Envil katar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Envil katar i w jakim celu się go stosuje

Lek Envil katar zawiera dwie substancje czynne: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek. Lek Envil katar wskazany jest w leczeniu:

-    nieżytu nosa (katar) w zapaleniu błony śluzowej nosa, w tym nieżytu występującego w przypadku alergii (uczulenia);

-    zapalenia zatok.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Envil katar

Kiedy nie stosować leku Envil katar

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u dzieci poniżej 6 lat;

-    w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Envil katar należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent jest dzieckiem;

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku;

-    jeśli pacjent ma choroby alergiczne (np. astmę ) lub nieżyt nosa wysychający;

-    jeśli pacjent ma niewydolność serca;

-    jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę;

-    jeśli pacjent ma guz chromochłonny;

-    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

-    jeśli pacjent ma przerost gruczołu krokowego;

-    jeśli pacjent ma j askrę z wąskim kątem przesączania;

-    jeśli pacjent przyjmował leki stosowane w leczeniu depresji, zwane inhibitorami monoaminooksydazy (selegilina, moklobemid, amiflamina), lek Envil katar można zastosować dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Inne leki i Envil katar

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także

0    lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany dawki lub przerwania leczenia:

-    barbiturany, środki nasenne i uspokajające, atropina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (imipramina, opipramol, amitryptylina, doksepina, mianseryna) - Envil katar może nasilać ich działanie.

-    niektóre P-adrenolityki, takie jak esmolol, mogą nasilać działanie fenylefryny składnika Envil katar, co może powodować u niektórych pacjentów wystąpienie ciężkiego nadciśnienia.

-    inhibitory monoaminooksydazy takie jak selegilina, moklobemid, amiflamina przedłużają i nasilają działanie leku Envil katar.

Envil katar z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Envil katar można stosować niezależnie od jedzenia i picia.

Lek Envil katar może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Envil katar nie wolno stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Envil katar wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność.

Lek Envil katar zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.

W związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek może powodować niewielkie podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

3.    Jak stosować lek Envil katar

Lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku częściej niż 5 razy na dobę ani dłużej niż przez 3 dni.

Lek podaje się donosowo.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Envil katar to:

dorośli i dzieci powyżej 6 lat:

2 dawki do każdego przewodu nosowego co 4 do 6 godzin.

Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,15 mg mepiraminy maleininu oraz 0,25 mg fenylefryny chlorowodorku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Envil katar

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku przedawkowania sporadycznie mogą występować: bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia rytmu serca.

Pominięcie zastosowania leku Envil katar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Envil katar

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Envil katar:

-    tachykardia, kołatanie serca, arytmia;

-    ból głowy, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie;

-    biegunka, nudności, zaparcia;

-    nadciśnienie;

- podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błon śluzowych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Envil katar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w opakowaniu szczelnie zamkniętym.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Envil katar

-    Substancjami czynnymi leku są: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek.

1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy maleinianu i 2,5 mg fenylefryny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to glicerol, sodu chlorek, cetalkoniowy chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Envil katar i co zawiera opakowanie

Lek Envil katar dostępny jest w postaci aerozolu do nosa.

Butelka z atomizerem zawiera 10 ml, 15 ml lub 20 ml leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Envil katar

Charakterystyka Envil katar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Envil katar, (1,5 mg + 2,5 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy maleinianu (Mepyramini maleas) i 2,5 mg fenylefryny chlorowodorku (Phenylephrini hydrochloridum).

Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,15 mg mepiraminy maleininau oraz 0,25 mg fenylefryny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nieżyt nosa (katar), także alergiczny, zapalenie zatok.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i dzieci powyżej 6 lat:

Podanie donosowe. 2 dawki rozpylone do każdego przewodu nosowego co 4 do 6 godzin.

Nie należy stosować produktu częściej niż 5 razy na dobę ani dłużej niż przez 3 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat i u osób chorych na astmę lub nieżyt nosa wysychający.

Produktu nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Długotrwałe stosowanie produktu może powodować objawy przekrwienia błony śluzowej nosa.

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych produkt należy stosować ostrożnie u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku.

Produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności u pacjentów z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, guzem chromochłonnym, nadczynnością tarczycy, przerostem gruczołu krokowego, jaskrą z wąskim kątem przesączania.

Produktu nie należy stosować równocześnie z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

U pacjentów, którzy przyjmowali inhibitory monoaminooksydazy, produkt Envil katar można zastosować dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Produkt leczniczy zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

W związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy może powodować niewielkie podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inhibitory monoaminooksydazy przedłużają i nasilają działanie fenylefryny oraz przeciwcholinergiczne działanie mepiraminy.

Produkt nasila działanie środków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego, takich jak: barbiturany, alkohol, środki nasenne i uspokajające.

Produkt nasila także działanie środków przeciwcholinergicznych, takich jak atropina i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Niektóre P-adrenolityki takie jak esmolol, mogą zwiększać a-adrenergiczną aktywność fenylefryny, co może powodować u niektórych pacjentów wystąpienie ciężkiego nadciśnienia.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania fenylefryny i mepiraminy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i (lub) rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu nie wolno stosować w okresie ciąży.

Brak jest wystarczających danych dotyczących przenikania substancji czynnych produktu do mleka matki. Nie należy stosować produktu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej podano działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas długotrwałego stosowania produktu.

Nie określono ich częstości występowania:

Zaburzenia serca:

-    tachykardia, kołatanie serca, arytmia;

Zaburzenia układu nerwowego:

-    ból głowy, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie;

Zaburzenia żołądka i jelit:

-    biegunka, nudności, zaparcia, wymioty;

Zaburzenia naczyniowe:

-    nadciśnienie;

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

-    podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błon śluzowych.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania sporadycznie mogą występować: bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia rytmu serca.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki udrożniające nos i inne preparaty do stosowania miejscowego, mieszaniny sympatykomimetyków (bez kortykosteroidów); kod ATC: R01A B01

Envil katar, aerozol do nosa, roztwór jest produktem o działaniu miejscowym, stosowanym w nieżycie nosa.

Mepiramina wykazuje działanie przeciwhistaminowe i przeciwalergiczne, a fenylefryna wykazując działanie symaptykomimetyczne zmniejsza przekrwienie błony śluzowej i udrażnia nos.

Dodatkowo, substancja pomocnicza chlorek cetalkoniowy ma właściwości przeciwbakteryjne. Działanie produktu rozpoczyna się po około 5-10 minutach po zastosowaniu. Skurcz naczyń utrzymuje się przez około 15 minut.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Substancje czynne produktu przenikają przez barierę krew-mózg. Ulegają szybkiej biotransformacji w wątrobie i tylko niewielka ilość wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Substancje czynne nie kumulują się. Okres półtrwania wynosi około 3 godzin, co wymaga stosowania produktu co około 6 godzin.

W okresie ostrego odczynu alergicznego stężenie histaminy w ustroju zwiększa się, a lek przeciwhistaminowy konkuruje z nią o wiązanie z tym samym receptorem, dlatego utrzymanie stałego stężenia leku ma duże znaczenie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol Sodu chlorek Cetalkoniowy chlorek Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Polisorbat 20 Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa z atomizerem 10 ml 15 ml 20 ml

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wstrząsnąć przed użyciem.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2715

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31 lipca 1991 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16 grudnia 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Envil katar