Imeds.pl

Enzaprost 5 Mg/Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ENZAPROST 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

1 ml zawiera:

Substancja czynna:

Dinoprost (w postaci soli z trometamolem)    5 mg

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy (El519)    16,5 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło: krowy, jałówki.

Świnie: maciory, loszki.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Produkt przeznaczony jest do stosowania u bydła i świń ze wzglądu na działanie lutolityczne.

Bydło

Działanie luteolityczne produktu może być wykorzystane w następujących przypadkach:

1.    Synchronizacja rui.

2.    Leczenie cichych rui u krów z czynnym ciałkiem żółtym, ale nie wykazujących objawów ruj owych.

3.    Indukcja poronienia do 120 dnia ciąży.

4.    Indukcja porodu.

5.    Jako pomoc w leczeniu przewlekłego zapalenia macicy lub ropomacicza, w przypadkach obecności czynnego lub przetrwałego ciałka żółtego.

Świnie

1.    Indukcja porodu od 111 dnia ciąży.

2.    Stosowanie po porodzie: redukcja okresu od odstawienia do wystąpienia rui (WOI) oraz od odstawienia do unasieniania (WFSI) u macior z kłopotami poporodowymi tj. zapalenia macicy w stadach z problemami w reprodukcji.

Nie stosować u zwierząt cierpiących na ostre lub podostre zaburzenia układu naczyniowego, zaburzenia przewodu pokarmowego lub układu oddechowego.

Nie stosować w czasie ciąży, chyba że w celu indukcji porodu lub przerwania ciąży.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt Produkt nie będzie skuteczny w przypadku podania wcześniejszego niż 5 dzień po owulacji.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Notowano wystąpienie miejscowych poiniekcyjnych infekcji bakteryjnych, mogących się uogólniać. Po zaobserwowaniu pierwszych objawów infekcji należy rozpocząć agresywną terapię antybiotykową, szczególnie obejmującą zakresem działania gatunki z rodzaju Clostridium. Należy przestrzegać zasad aseptyki, by zredukować możliwość wystąpienia infekcji bakteryjnej po podaniu produktu.

Nie podawać dożylnie.

Indukcja poronienia lub porodu poprzez zastosowanie substancji egzogennych może zwiększyć ryzyko dystocji, śmiertelności płodów, zatrzymania łożyska i/lub zapalenia macicy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Prostaglandyny typu PGF2a mogą się wchłaniać przez skórę i powodować skurcz oskrzeli lub poronienie.

Podczas stosowania produktu należy zachować ostrożność celem uniknięcia samoiniekcji lub kontaktu ze skórą.

Po przypadkowym rozlaniu na skórę lub kontakcie z oczami należy natychmiast zmyć czystą wodą. Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy nosić nieprzepuszczalne rękawice, by uniknąć kontaktu ze skórą.

Przypadkowa iniekcja może być szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, planujących ciążę, kobiet o nieznanym statusie rozrodczym oraz dla astmatyków i osób z problemami oskrzelowymi lub innymi problemami ze strony układu oddechowego.

Astmatycy i osoby z problemami oskrzelowymi lub innymi kłopotami ze strony układu oddechowego powinny stosować produkt z zachowaniem ostrożności w celu uniknięcia samoiniekcji i kontaktu ze skórą.

Kobiety w ciąży, kobiety w wieku rozrodczym, astmatycy, osoby z problemami oskrzelowymi lub innymi kłopotami ze strony układu oddechowego nie powinny stosować produktu lub powinny używać jednorazowych rękawic z tworzywa sztucznego.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Bydło

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi jest wzrost temperatury rektalnej.

Jednakże zmiany temperatury rektalnej we wszystkich przypadkach miały charakter przemijający i nie wywierały szkodliwego wpływu na zwierzęta. W niektórych przypadkach obserwowano ograniczony wzrost ślinienia.

Działania niepożądane zanikają w ciągu godziny po podaniu PGF2a.

W przypadku stosowania produktu u bydła w celu indukcji porodu, częściej może dochodzić do zatrzymywania błon płodowych, zależnie od czasu podania produktu.

Świnie

W niektórych przypadkach po podaniu dinoprostu ciężarnym maciorom i loszkom mogą wystąpić przemijające działania niepożądane, na które składają się: wzrost temperatury ciała, bolesność okolicy miejsca podania, zwiększona częstość oddechów, zwiększone ślinienie, pobudzenie oddawania kału i moczu, zaczerwienienie skóry i nerwowość (wygięcie pleców, drapanie się, napieranie i gryzienie ogrodzenia), duszność, lekka ataksja, skurcze mięśni brzucha, wymioty i świąd. Objawy te są analogiczne do objawów występujących u macior przed normalnym porodem, jednakże są bardziej skumulowane w czasie. Obserwowane są zwykle w ciągu 10 minut po podaniu produktu i ustępują w ciągu 3 godzin.

Częstym zachowaniem obserwowanym 5 do 10 minut po podaniu prostaglandyny u macior trzymanych w kojcach lub na pastwiskach jest budowanie gniazda.

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie reakcji typu anafilaktycznego.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Przed podaniem produktu należy określić status fizjologiczny zwierząt, gdyż dinoprost podany w odpowiednio wysokich dawkach indukuje poronienia lub porody u wielu gatunków zwierząt.

U ciężarnych zwierząt należy pamiętać o mało prawdopodobnej możliwości wystąpienia pęknięcia macicy, zwłaszcza w przypadku braku rozwarcia szyjki macicy.

Indukcja porodu u świń wcześniej niż 72 godziny przed przewidywaną datą oproszenia może skutkować zmniejszoną żywotnością prosiąt.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Ponieważ niesterydowe leki przeciwzapalne mogą hamować syntezę prostaglandyn endogennych, równoczesne stosowanie tych związków z produktem może zmniejszać efekt luteolityczny.

Ponieważ oksytocyki stymulują produkcję prostanglandyn, równoczesne stosowanie tych związków z produktem może zaostrzać efekt luteolityczny.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie domięśniowe.

Należy w pełni przestrzegać środków ostrożności aseptycznej. Używać sterylnych strzykawek i igieł oraz wykonać iniekcję w czystą skórę. Należy zachować ostrożność, by nie wykonać iniekcji w mokre czy brudne miejsca na skórze.

Bydło

1.    Synchronizacja mi

Jednorazowe podanie 25 mg dinoprostu (w postaci soli z trometamolem), tj. 5 ml produktu na zwierzę. Można powtórzyć w razie konieczności po 11 (10 do 12) dniach.

Podanie produktu zwierzętom w czasie diestrus spowoduje ponowne wystąpienie rui i owulacji w czasie dwóch do czterech dni po iniekcji.

Zwierzęta, którym podano produkt, mogą zostać pokryte w sposób naturalny, za pomocą sztucznej inseminacji po stwierdzeniu rui lub w ustalonym czasie inseminacji (zazwyczaj zaleca się krycie 72 i 96 godzin po drugiej iniekcji).

2.    Leczenie cichych rui u krów z czynnym ciałkiem żółtym, a nie wykazujących objawów ruiowych Jednorazowe podanie 25 mg dinoprostu (w postaci soli z trometamolem), tj. 5 ml produktu na zwierzę. Można powtórzyć w razie konieczności po 11 (10 do 12) dniach.

3.    Indukcja poronienia do 120 dnia ciąży

Jednorazowe podanie 25 mg dinoprostu (w postaci soli z trometamolem), tj. 5 ml produktu na zwierzę. Ze względu na działanie luteolityczne produkt może być stosowany w celu przerywania ciąży u bydła do 120 dnia ciąży.

4.    Indukcja porodu

Jednorazowe podanie 25 mg dinoprostu (w postaci soli z trometamolem), tj. 5 ml produktu na zwierzę w 270 dniu ciąży lub później.

Czas od podania produktu do rozpoczęcia porodu wynosi od jednego do ośmiu dni (średnio trzy dni).

5.    Jako pomoc w leczeniu przewlekłego zapalenia macicy lub ropomacicza, w przypadku obecności czynnego lub przetrwałego ciałka żółtego

Jednorazowe podanie 25 mg dinoprostu (w postaci soli z trometamolem), tj. 5 ml produktu na zwierzę. Można powtórzyć w razie konieczności po 11 (10 do 12) dniach.

Świnie

Celem uniknięcia zbyt częstego nakłuwania gumowego korka w przypadku stosowania produktu w 50 ml butelce u dużej ilości zwierząt, zaleca się stosowanie strzykawek wielodawkowych ze ściąganymi igłami.

1.    Indukcja porodu od 111 dnia ciąży

Jednorazowe podanie 10 mg dinoprostu (w postaci soli z trometamolem), tj. 2 ml produktu na zwierzę w ciągu 3 dni od spodziewanego porodu.

Odpowiedź na leczenie występuje różnie u poszczególnych zwierząt, w zakresie 24 do 36 godzin od podania do porodu. Może to zostać wykorzystane do kontroli czasu proszenia u macior i loszek w późnej ciąży.

Podanie produktu wcześniej niż na 3 dni przed spodziewanym porodem może prowadzić do osłabienia prosiąt.

2.    Stosowanie po porodzie

Jednorazowe podanie 10 mg dinoprostu (w postaci soli z trometamolem), tj. 2 ml produktu na zwierzę na 24 do 36 godzin po porodzie.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Podanie produktu w dawce 5- lub 10-krotnie większej od zalecanej u krów i jałówek może prowadzić do wzrostu temperatury rektalnej oraz lekkiego przemijającego przyspieszenia akcji serca.

4.11    Okres (-y) karencji Bydło:

Tkanki jadalne: 3 dni Mleko: zero godzin

Świnie:

Tkanki jadalne: 2 dni

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: prostaglandyny kod ATCvet; QG02AD01

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Dinoprost (w postaci soli z trometamolem) posiada właściwości luteolityczne i prowokuje inwolucję ciałka żółtego u większości gatunków ssaków oraz wystąpienie rui i owulacji u samic przejawiających cykliczną aktywność seksualną.

Podanie dinoprostu u bydła i trzody chlewnej skutkuje poronieniem lub porodem.

Ponadto dinoprost posiada inne właściwości, różne u poszczególnych gatunków, takie jak podnoszenie ciśnienia krwi oraz skurcz oskrzeli. Dinoprost jest także stymulatorem włókien mięśni gładkich.

5.2 Właściwości farmakokinetycznc

U wszystkich gatunków dinoprost (lub PGF2a) wchłania się szybko z miejsca iniekcji.

Maksymalne stężenia (Cmax) w osoczu 13,14-dihydro-15-keto-prostaglandyny F2alfa (PGFM), głównego metabolitu PGF2a, wynoszą około 15 pg/1 u bydła i 382 pg/1 u świń i osiągane są po 19 min. u bydła i po 10 min. u świń.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy (El519)

Wodorotlenek sodu (E524)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 14 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Po pierwszym otwarciu fiolki nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Materiał, z którego wykonano opakowanie bezpośrednie;

Fiolki z bezbarwnego szkła typu I Czerwone korki z gumy chlorobutylowej Aluminiowe kapsle

Wielkości opakowań:

Pudełko zawierające 10 fiolek o pojemności 5 ml.

Pudełko zawierające 5 fiolek o pojemności 10 ml.

Pudełko zawierające 1 fiolkę o pojemności 30 ml.

Pudełko zawierające 1 fiolkę o pojemności 50 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego łub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.