+ iMeds.pl

Epiduo 0,1% + 2,5%Ulotka Epiduo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Epiduo

Adapalenum + Benzoylis peroxidům 0,1% + 2,5%, żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Epiduo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Epiduo

3.    Jak stosować lek Epiduo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Epiduo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Epiduo i w jakim celu się go stosuje

Epiduo stosowany jest w leczeniu trądziku pospolitego.

Żel ten zawiera dwie substancje czynne, adapalen i nadtlenek benzoilu, które działają wspólnie, ale w różny sposób.

Adapalen należy do grupy leków zwanych retynoidami i działa swoiście na procesy przebiegaj ące w skórze, które wywołuj ą trądzik.

Druga substancja czynna leku, nadtlenek benzoilu, działa przeciwbakteryjnie oraz zmiękcza i złuszcza zewnętrzną warstwę naskórka.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Epiduo

Kiedy nie należy stosować leku Epiduo:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych ze

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

• Nie należy stosować Epiduo w miejscach, gdzie na skórze znajdują się rozcięcia, otarcia lub egzema (wyprysk).

• Należy zwracać uwagę, by lek Epiduo nie dostał się do oczu, ust, nosa lub innych bardzo wrażliwych obszarów ciała. Jeśli sytuacja taka zdarzy się, miejsce to należy przepłukać dużą ilością ciepłej wody.

•    Należy unikać nadmiernego narażenia na promieniowanie słoneczne i lampy UV.

• Należy unikać kontaktu leku Epiduo z włosami i barwionymi tkaninami, ponieważ może on je odbarwiać. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Przed rozpoczęciem stosowania Epiduo należy omówić to z lekarzem.

Lek Epiduo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

• Nie należy stosować innych leków przeciwtrądzikowych (zawieraj ących nadtlenek benzoilu i/(lub) retynoidy) w tym samym czasie, co Epiduo.

•    Unikać jednoczesnego stosowania leku Epiduo i kosmetyków powoduj ących podrażnienia, wysuszenie czy złuszczanie skóry.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Epiduo nie należy stosować w czasie ciąży.

W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Epiduo należy przerwać leczenie i jak najszybciej poinformować o tym lekarza, w celu dalszej obserwacji.

Lek Epiduo można stosować w okresie karmienia piersią. Aby uniknąć narażenia dziecka na kontakt z lekiem, nie należy nanosić leku Epiduo na klatkę piersiową.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu.

Lek Epiduo zawiera glikol propylenowy (E1520), który może wywoływać podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Epiduo

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Epiduo przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u dorosłych i dzieci w wieku od 9 lat.

Nanosić cienką warstwę leku równomiernie na obszar skóry dotknięty trądzikiem raz na dobę, przed snem, unikaj ąc kontaktu leku z oczami, ustami oraz nozdrzami. Przed naniesieniem leku skóra powinna być czysta i sucha. Po naniesieniu leku Epiduo należy dokładnie umyć ręce.

Lekarz zdecyduje, jak długo należy stosować Epiduo.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Epiduo jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku odczuwania stałego podrażnienia podczas stosowania leku Epiduo, należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz może zalecić stosowanie kremów nawilżających, rzadsze stosowanie żelu, przerwanie leczenia na pewien czas lub całkowite przerwanie leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Epiduo

Stosowanie większej dawki Epiduo niż jest to zalecane nie powoduje szybszego ustąpienia trądziku, a może powodować podrażnienie i pojawienie się zaczerwienienia skóry.

Prosimy o skontaktowanie się z lekarzem lub szpitalem:

•    w przypadku zastosowania większej dawki leku Epiduo niż zalecana.

•    jeśli leku przypadkowo użyło dziecko.

•    jeśli przypadkowo lek został połknięty.

Lekarz poradzi, co należy dalej zrobić.

Pominięcie zastosowania leku Epiduo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Epiduo może wywoływać wymienione poniżej objawy niepożądane w miejscu zastosowania.

Częste objawy niepożądane (pojawiające się rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    sucha skóra,

-    miejscowa wysypka (kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia),

-    uczucie pieczenia,

-    podrażnienie skóry,

-    zaczerwienienie,

-    łuszczenie się naskórka.

Niezbyt częste objawy niepożądane (pojawiające się rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    świąd skóry,

-    poparzenie słoneczne.

Nieznana częstość występowania objawów niepożądanych (na podstawie dostępnych danych nie jest możliwe określenie częstości występowania): swędzenie twarzy, kontaktowe reakcje alergiczne, swędzenie powiek, uczucie ucisku w gardle, ból skóry (piekący ból), pęcherzyki na skórze.

Podrażnienie skóry mogące wystąpić po zastosowaniu leku Epiduo ma najczęściej charakter łagodny lub umiarkowany, z objawami miejscowymi takimi jak zaczerwienienie, suchość, łuszczenie się lub pieczenie skóry oraz ból skóry (kłuj ący ból), najbardziej nasilonymi w pierwszym tygodniu stosowania i ustępuj ące bez dodatkowego leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Epiduo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Wyrzucić tubkę lub opakowanie wielodawkowe z pompką 6 miesięcy po pierwszym otwarciu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąc leki, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Epiduo:

Substancjami czynnymi są: adapalen i benzoilu nadtlenek.

Jeden g żelu zawiera 1 mg (0,1%) adapalenu i 25 mg (2,5%) benzoilu nadtlenku.

Pozostałe składniki to: simulgel 600 PHA (kopolimer akryloamidu i sodu

akryloilodimetylotaurynianu dyspersja 40% w izoheksadekanie, polisorbat 80, sorbitanu oleinian) sodu dokuzynian, disodu edetynian, glicerol, poloksamer 124, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Epiduo i co zawiera opakowanie:

Epiduo to biały lub lekko żółty, nieprzejrzysty żel.

Epiduo jest dostępny w dwóch rodzajach opakowań:

Tuby plastikowe (z HDPE) zawierające 15 g, 30 g, 60 g leku, w tekturowym pudelku.

Pojemniki hermetyczne wielodawkowe z pompką zawierające 15 g, 30 g, 45 g lub 60 g leku, w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa

Wytwórca

Laboratoires Galderma Z.I. Montdésir 74 540 Alby sur Chéran Francja

Ten produkt leczniczy dopuszczony jest do obrotu w Krajach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja: Epiduo, gel

Hiszpania: Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gel Inne kraje: Epiduo 0.1% / 2.5% gel

Data zatwierdzenia ulotki: Czerwiec 2014 r.

5

Epiduo

Charakterystyka Epiduo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Epiduo 0,1% + 2,5% żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g żelu zawiera:

1 mg adapalenu (Adapalenum) oraz 25 mg benzoilu nadtlenku (Benzoylis peroxidům). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel.

Biały lub lekko żółty, nieprzejrzysty żel.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie trądziku pospolitego z zaskórnikami, grudkami i krostkami (patrz punkt 5.1).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Epiduo należy nanosić na cały obszar skóry zajęty przez trądzik raz na dobę wieczorem, na czystą i suchą skórę. Opuszkami palców należy nanosić cienką warstwę żelu, omijając okolicę oczu i ust (patrz punkt 4.4).

Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zalecić pacjentowi zastosowanie kremów nawilżających, które nie wpływają na tworzenie się zaskórników, rzadsze stosowanie produktu leczniczego (np. co drugi dzień), czasowe lub całkowite zaprzestanie stosowania produktu leczniczego.

Czas trwania leczenia powinien być określony przez lekarza na podstawie stanu klinicznego pacjenta. Pierwsze objawy poprawy stanu klinicznego pojawiają się zazwyczaj między 1 a 4 tygodniem leczenia.

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Epiduo u dzieci w wieku poniżej 9 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancje pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Epiduo nie należy nanosić na uszkodzoną lub popękaną skórę (rozcięcia lub otarcia) oraz na skórę z egzemą.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Epiduo z oczami, ustami, nozdrzami i błonami śluzowymi. W razie dostania się produktu leczniczego do oka, należy przepłukać je natychmiast ciepłą wodą.

Produkt leczniczy zawiera glikol propylenowy (E1520), który może powodować podrażnienie skóry.

W razie pojawienia się uczulenia na którykolwiek składnik produktu leczniczego Epiduo należy przerwać jego stosowanie.

Unikać nadmiernego narażenia na promieniowanie słoneczne i promieniowanie UV.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Epiduo z jakimkolwiek farbowanym materiałem, np. tkaninami lub włosami, ponieważ może to spowodować odbarwienie lub zmianę koloru.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących interakcji produktu Epiduo z innymi lekami.

Na podstawie wcześniejszych doświadczeń z adapalenem i nadtlenkiem benzoilu można stwierdzić, że nie ma znanych interakcji z innymi produktami leczniczymi, które mogłyby być stosowane na skórę jednocześnie z produktem Epiduo. Nie należy stosować jednocześnie produktu Epiduo z innymi retynoidami, nadtlenkiem benzoilu lub lekami o podobnym mechanizmie działania.

Ostrożnie stosować kosmetyki złuszczające, podrażniające i wysuszające, ponieważ mogą one nasilać działanie podrażniające podczas jednoczesnego stosowania z produktem Epiduo.

Wchłanianie adapalenu przez skórę ludzką jest niewielkie (patrz punkt 5.2), dlatego też wystąpienie interakcji z produktami leczniczymi o działaniu ogólnoustrojowym jest mało prawdopodobne.

Przenikanie benzoilu nadtlenku przez skórę jest niewielkie, jest on całkowicie metabolizowany do kwasu benzoesowego, który jest szybko eliminowany. Dlatego też potencjalne interakcje kwasu benzoesowego z produktami leczniczymi o działaniu ogólnoustrojowym są mało prawdopodobne.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża:

Badania na zwierzętach, w których podawano adapalen doustnie, wykazały działanie toksyczne na reprodukcję w przypadku stosowania dużych dawek o działaniu ogólnoustrojowym (patrz punkt 5.3).

Doświadczenia kliniczne ze stosowanym miejscowo adapalenem i nadtlenkiem benzoilu u kobiet w ciąży są ograniczone, jednak nieliczne dostępne dane nie wskazuj ą na ich szkodliwy wpływ u pacjentek we wczesnym okresie ciąży.

W związku z niewielką ilością dostępnych danych oraz ze względu na możliwość słabego przenikania adapalenu przez skórę, produktu Epiduo nie należy stosować w czasie ciąży.

W przypadku nieoczekiwanego zajścia pacjentki w ciążę, leczenie należy przerwać.

Karmienie piersią:

Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania produktu leczniczego Epiduo (adapalen/nadtlenek benzoilu) do mleka zwierząt oraz ludzi po naniesieniu na skórę.

Nie przewiduje się wpływu produktu leczniczego na dziecko karmione piersią, ponieważ ogólnoustrojowy wpływ produktu leczniczego Epiduo na kobietę karmiącą piersią jest znikomy. Produkt leczniczy Epiduo można stosować w okresie karmienia piersią.

W okresie karmienia piersią, aby uniknąć narażenia dziecka na kontakt z produktem Epiduo, nie należy go nanosić na klatkę piersiową.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8.    Działania niepożądane

Epiduo może powodować wymienione poniżej działania niepożądane w miejscu naniesienia:

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość występowania działania niepożądanego

Działanie niepożądane

Zaburzenia oka

Nie znana częstość*

Obrzęk powiek

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Nie znana częstość*

Uczucie ucisku w gardle

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (>1/100 do <1/10)

Suchość skóry, zapalenie kontaktowe skóry z podrażnienia, uczucie pieczenia, podrażnienie skóry, rumień, złuszczanie się skóry (łuszczenie)

Niezbyt często (>1/1000 do 1/100)

Świąd skóry, oparzenia słoneczne

Nie znana częstość*

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, swędzenie twarzy, ból skóry (piekący ból), pęcherzyki na skórze

*Dane postmarketingowe

Jeśli po naniesieniu produktu leczniczego Epiduo pojawia się podrażnienie skóry (zaczerwienienie, suchość, łuszczenie się lub pieczenie skóry oraz ból skóry (kłujący ból)), jego intensywność jest niewielka lub średnia, a objawy tolerancji miejscowej osiągają najwyższe nasilenie w czasie pierwszego tygodnia stosowania, po czym ustępują samorzutnie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwi to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Epiduo przeznaczony jest wyłącznie do stosowania raz na dobę na skórę.

W razie przypadkowego spożycia produktu leczniczego należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwtrądzikowe stosowane miejscowo.

Kod ATC: D10AD53

Mechanizm działania i efekty farmakodynamiczne:

Epiduo zawiera dwie substancje czynne, których mechanizmy działania są różne, ale wzajemnie dopełniające się.

- Adapalen: Adapalen jest stabilną chemicznie pochodną kwasu naftalenokarboksylowego o aktywności podobnej do retynoidów. Badania nad profilem biochemicznym i farmakologicznym adapalenu wykazały, że adapalen działa w patofizjologii trądziku pospolitego: jest on silnym modulatorem wpływającym na procesy różnicowania komórek naskórka i proces keratynizacji oraz wykazuje własności przeciwzapalne. Adapalen wiąże się ze swoistymi receptorami j ądrowymi kwasu retynowego. Aktualne dane wskazują, że miejscowe stosowanie adapalenu doprowadza do prawidłowego różnicowania komórek nabłonka, co prowadzi do zmniejszenia ilości mikrozaskórników. Adapalen hamuje chemotaktyczną (kierunkową) i chemokinetyczną (przypadkową) odpowiedź ludzkich leukocytów wielojądrzastych w modelach in vitro; hamuje również przemianę kwasu arachidonowego do mediatorów stanu zapalnego. Badania in vitro wykazały zahamowanie czynników AP-1 oraz ekspresji receptorów Toll-podobnych 2. Profil ten sugeruje, że adapalen osłabia komórkowy proces zapalny związany z trądzikiem.

Benzoilu nadtlenek: Wykazano działanie przeciwbakteryjne nadtlenku benzoilu, szczególnie na bakterie Propionibacterium acnes, które występują w stanach patologicznych w mieszku łojowo-włosowym dotkniętym trądzikiem.

Ponadto, wykazano, iż nadtlenek benzoilu ma działanie złuszczaj ące i keratolityczne oraz hamuje wytwarzanie łoju, dzięki czemu przeciwdziała jego nadmiernemu wytwarzaniu, występuj ącemu w trądziku.

Skuteczność kliniczna produktu leczniczego Epiduo u pacjentów w wieku 12 lat i starszych:

Ocenę bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Epiduo stosowanego raz na dobę w leczeniu trądziku pospolitego przeprowadzono w dwóch trwających 12 tygodni, wieloośrodkowych, kontrolowanych badaniach klinicznych, podobnie zaprojektowanych, porównujących działanie produktu leczniczego Epiduo z działaniem poszczególnych zawartych w nim substancji czynnych -adapalenu i nadtlenku benzoilu, oraz z działaniem podłoża żelu, u pacjentów z trądzikiem. Do badania 1 i 2 włączono łącznie 2185 pacjentów. Rozkład statystyczny pacjentów przedstawiał się następująco: 49% mężczyzn oraz 51% kobiet, w wieku 12 lat lub więcej (średni wiek: 18,3 roku, w przedziale 12-50 lat), prezentujących od 20 do 50 wykwitów zapalnych oraz 30 do 100 wykwitów niezapalnych w momencie rozpoczęcia badania. Pacjenci stosowali produkt leczniczy na skórę twarzy i innych okolic ciała dotkniętych trądzikiem, w miarę potrzeb, raz na dobę wieczorem.

Kryteria skuteczności były następujące:

(1)    odsetek powodzeń, udział procentowy pacjentów zakwalifikowanych jako „wolny od trądziku” lub „prawie wolny od trądziku” w 12. tygodniu leczenia, na podstawie wskaźnika IGA (ang. - Investigator’s Global Assessment).

(2)    zmiana w 12. tygodniu leczenia w odniesieniu do stanu wyj ściowego (określona w procentach):

•    liczby wykwitów zapalnych

•    liczby wykwitów niezapalnych

•    łącznej liczby wykwitów skórnych

Wyniki skuteczności leczenia w każdym badaniu przedstawiono w Tabeli 1, natomiast skojarzone wyniki obu badań - w Tabeli 2. W obu badaniach produkt leczniczy Epiduo okazał się bardziej skuteczny niż zawarte w nim substancje czynne oraz podłoże żelu. Łącznie, korzystne działanie netto (wynik działania substancji czynnych minus wynik działania podłoża) uzyskane po zastosowaniu produktu leczniczego Epiduo było większe niż suma korzystnych działań netto uzyskanych po zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych zawartych w produkcie leczniczym, wskazuj ąc jednocześnie na nasilenie działania terapeutycznego tych substancji w przypadku zastosowania ich w preparacie złożonym w ustalonych dawkach. Wczesny wynik leczenia produktem Epiduo był konsekwentnie obserwowany w badaniu 1 i 2 w odniesieniu do wykwitów zapalnych w pierwszym tygodniu leczenia. Wykwity niezapalne (otwarte i zamknięte zaskórniki) wyraźnie reagowały na leczenie między pierwszym a czwartym tygodniem leczenia. Nie ustalono korzyści w odniesieniu do wykwitów guzkowych w trądziku.

Tabela 1. Skuteczność kliniczna w dwóch badaniach porównawczych

Badanie 1

Badanie 1

Tydzień 12, dane z ostatniej obserwacji (LOCF); grupa objęta leczeniem (ITT

Adapalen+nadtl enek benzoilu N=149

Adapalen

N=148

Nadtlenek

benzoilu

N=149

Podłoże

żelu

N=71

Liczba powodzeń (odsetek pacjentów „bez” lub „prawie bez” trądziku)

41 (27,5%)

23 (15,5%)

p=0,008

23 (15,4%) p=0,003

7 (9,9%)

p=0,002

Mediana redukcji (%) dotycząca:

liczby wykwitów zapalnych

17 (62,8%)

13 (45,7%)

p<0,001

13 (43,6%)

p<0,001

11 (37,8%)

p<0,001

liczby wykwitów niezapalnych

22 (51,2%)

17 (33,3%)

p<0,001

16 (36,4%)

p<0,001

14 (37,5%)

p<0,001

łącznej liczby wykwitów

40 (51,0%)

29 (35,4%)

27 (35,6 %

26 (31,0%)

p<0,001

p<0,001

p<0,001

Badanie 2

Badanie 2

Tydzień 12, dane z ostatniej obserwacji (LOCF); grupa objęta leczeniem (ITT)

Adapalen+nadtl enek benzoilu N=415

Adapalen

N=420

Nadtlenek

benzoilu

N=415

Podłoże

N=418

Liczba powodzeń (odsetek pacjentów „bez” lub „prawie bez” trądziku)

125 (30,1%)

83 (19,8%)

p<0,001

92 (22,2%)

p=0,006

47 (11,3%)

p<0,001

Mediana redukcji (%) dotycząca

liczby wykwitów zapalnych

16 (62,1%)

14 (50,0%)

p<0,001

16 (55,6%)

p=0,068

10 (34,3%)

p<0,001

liczby wykwitów niezapalnych

24 (53,8%)

22 (49,1%) p=0,048

20 (44,1%)

p<0,001

14 (29,5%)

p<0,001

łącznej liczby wykwitów

45 (56,3%)

39 (46,9%)

p=0,002

38 (48,1%)

p<0,001

24 (28,0%)

p<0,001

Tabela 2. Skuteczność kliniczna w skojarzonych badaniach porównawczych

Adapalen+nadtlenek

benzoilu

N=564

Adapalen

N=568

Nadtlenek

benzoilu

N=564

Podłoże

żelu

N=489

Liczba powodzeń (odsetek pacjentów „bez” lub „prawie bez” trądziku)

166 (29,4%)

106

(18,7%)

115

(20,4%)

54 (11,1%)

Mediana redukcji (%) dotycząca:

liczby wykwitów zapalnych

16,0 (62,1)

14,0

(50,0)

15,0

(54,0)

10,0

(35,0)

liczby wykwitów niezapalnych

23,5 (52,8)

21,0

(45,0)

19,0

(42,5)

14,0

(30,7)

łącznej liczby wykwitów

41,0 (54,8)

34,0

(44,0)

33,0

(44,9)

23,0

(29,1)

Skuteczność kliniczna produktu leczniczego Epiduo u dzieci w wieku od 9 do 11 lat:

Podczas badania klinicznego z udziałem dzieci, 285 dzieci w wieku od 9 do 11 lat (53% pacjentów miało 11 lat, 33% miało 10 lat oraz 14% miało 9 lat ), u których występował trądzik pospolity, którego ciężkość w skali IGA określono na poziomie 3 (umiarkowany) i ze zmianami (minimalnie 20, lecz nie więcej niż 100) zapalnymi i (lub) niezapalnymi na twarzy (w tym na nosie), leczono żelem Epiduo raz na dobę przez 12 tygodni.

Wyniki przeprowadzonego badanie klinicznego, w którym badano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Epiduo żel w leczeniu trądziku twarzy w specyficznej dziecięcej grupie wiekowej, są zgodne z wynikami innych wcześniejszych badań klinicznych przeprowadzonymi u pacjentów w wieku od12 lat i starszych, oraz potwierdzaj ą znaczną skuteczność oraz dopuszczalny poziom tolerancji.

Trwałe, pierwsze efekty leczenia żelem Epiduo w porównaniu z leczeniem samym podłożem żelu, były obserwowane we wszystkich rodzajach zmian (zapalne, niezapalne, całkowita liczba) od pierwszego tygodnia do 12 tygodnia leczenia.

Badanie 3

Tydzień 12

dane z ostatniej obserwacji (LOCF); grupa objęta leczeniem (ITT)

Adapalen + nadtlenek benzoilu N=142

Podłoże żelu N=143

Liczba powodzeń (odsetek pacjentów „bez” lub „prawie bez” trądziku)

67 (47,2%)

22 (15,4%)

Mediana redukcji (%) dotycząca:

liczby wykwitów zapalnych

6 (62,5%)

1 (11,5%)

liczby wykwitów niezapalnych

19 (67,6%)

5 (13,2%)

łącznej liczby wykwitów

26 (66,9%)

8 (18,4%)

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne produktu leczniczego Epiduo są podobne do profilu farmakokinetycznego żelu zawierającego wyłącznie adapalen 0,1%.

W 30-dniowym badaniu farmakokinetycznym pacjentów z trądzikiem, których leczono żelem o stałym składzie obu składników lub adapalenem 0,1% w warunkach maksymalnych (nanoszenie 2 g żelu na dobę), stężenie adapalenu był niemierzalne w większości próbek osocza (granica czułości 0,1 ng/ml). Niewielkie stężenie adapalenu (Cmax pomiędzy 0,1 a 0,2 ng/ml) odnotowano w dwóch próbkach krwi pobranych od osób leczonych żelem Epiduo i w trzech próbkach od osób leczonych adapalenem 0,1% w żelu. Najwyższe

AUC 0-24h adapalenu w grupie pacjentów leczonych żelem ze stałym składem obu składników wyniosło 1,99 ng.h/ml.

Wyniki te są porównywalne z wynikami uzyskanymi w poprzednich badaniach klinicznych obejmujących różne produkty lecznicze adapalenu 0,1%, gdzie ogólnoustrojowa ekspozycja na adapalen była zawsze mała.

Przenikanie nadtlenku benzoilu przez skórę jest niewielkie; po nałożeniu na skórę substancja ta jest całkowicie metabolizowana do kwasu benzoesowego, który jest szybko eliminowany.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne obejmuj ące konwencjonalne badania farmakologiczne, badanie toksyczności po podaniu dawki wielokrotnej, genotoksyczność, fototoksyczność i kancerogenność nie wykazują żadnych większych zagrożeń dla ludzi.

Przeprowadzono badania toksycznego działania adapalenu, podawanego doustnie i na skórę, na reprodukcję na szczurach i królikach. Wykazano działanie teratogenne przy wysokiej ekspozycji ogólnoustrojowej (dawki doustne od 25 mg/kg/dzień). W przypadku mniejszej ekspozycji na produkt leczniczy (podanie na skórę dawki 6mg/kg mc./dobę), obserwowane były zmiany liczby żeber lub kręgów.

Badania żelu Epiduo przeprowadzone na zwierzętach nawet do 13 tygodni obejmowały badania tolerancji miejscowej oraz badania toksyczności dawki wielokrotnej u szczurów, psów i świń, wykazywały miejscowe podrażnienie i możliwość uczulenia. Jest to zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi produktów leczniczych złożonych, zawierających nadtlenek benzoilu. Ekspozycja ogólnoustrojowa na adapalen po wielokrotnym nanoszeniu na skórę zwierząt produktu leczniczego złożonego zawierającego adapalen, jest bardzo mała, co jest zgodne z klinicznymi danymi farmakokinetycznymi. W skórze nadtlenek benzoilu jest szybko i całkowicie metabolizowany do kwasu benzoesowego, który po wchłonięciu do organizmu jest wydalany z moczem. Ma to wpływ na zmniejszenie ekspozycji ogólnoustrojowej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Simulgel 600 PHA (kopolimer akryloamidu i sodu akryloilodimetylotaurynianu dyspersja 40% w izoheksadekanie, polisorbat 80, sorbitanu oleinian)

Sodu dokuzynian Disodu edetynian Glicerol Poloksamer 124 Glikol propylenowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu tuby 6 miesięcy.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Epiduo jest dostępny w dwóch rodzajach opakowań.

Tuba:

Tuba z HDPE, z szyjką z HDPE, zamknięta zakrętką z PP, zawierająca 15 g, 30 g lub 60 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Pojemnik hermetyczny wielodawkowy z pompką:

Pojemnik hermetyczny wielodawkowy z pompką, z wieczkiem, wykonany z PP, LDPE i HDPE zawierający 15 g, 30 g, 45 g lub 60 g żelu, umieszczony w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego i odpadki powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14534

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.03.2008 r. / 05.11.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZEŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.06.2014 r.

9

Epiduo