Imeds.pl

Epipen Jr. 0,15 Mg/Dawkę

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

EpiPen Jr., 150 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

Epinephrinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek EpiPen Jr. i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku EpiPen Jr.

3.    Jak stosować lek EpiPen Jr.

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek EpiPen Jr.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek EpiPen Jr. i w jakim celu się go stosuje

EpiPen Jr. jest sterylnym roztworem we wstrzykiwaczu do wstrzykiwań domięśniowych stosowanym w stanach zagrożenia życia.

EpiPen Jr. jest przeznaczony w leczeniu nagłych przypadków wstrząsu anafilaktycznego lub innej ciężkiej reakcji alergicznej na pożywienie, leki lub w wyniku użądlenia lub ukąszenia owadów.

Do objawów sygnalizujących wystąpienie ciężkiej reakcji alergicznej zalicza się: świąd skóry; pokrzywkę (przypominająca oparzenie pokrzywą); zaczerwienienie; obrzęk ust, gardła, języka, rąk i nóg; świszczący oddech; chrypkę; nudności; wymioty; skurcze jelit i, w niektórych przypadkach, utratę przytomności.

Zawartość wstrzykiwacza automatycznego (pen) stanowi epinefryna (adrenalina), lek o działaniu adrenergicznym.

Epinefryna działa bezpośrednio na układ sercowo-naczyniowy (serce i układ krążenia) i układ oddechowy (płuca), przeciwdziałając potencjalnie śmiertelnym następstwom ciężkiej reakcji alergicznej poprzez szybkie obkurczenie naczyń tętniczych i rozluźnienie mięśni w płucach, co ułatwia oddychanie, zmniejszenie obrzęku i przyspieszenie pracy serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku EpiPen Jr.

Kiedy nie stosować leku EpiPen Jr.

Nie ma znanych powodów, dla których nie powinno się stosować leku EpiPen Jr. w przebiegu nagłej reakcji alergicznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent ma astmę może być narażony na zwiększone ryzyko reakcji alergicznej.

Każdy pacjent, u którego wystąpiła reakcja anafilaktyczna powinien zgłosić się do lekarza w celu wykonania badań na obecność substancji, na które mogą być uczuleni, aby unikać ich w przyszłości.

Ważne jest, aby pamiętać, że alergia na jedną substancję może prowadzić do alergii na liczne substancje pokrewne.

Jeśli pacjent ma alergię pokarmową ważne jest, aby sprawdzić wszystkie przyjmowane składniki (w tym leki), ponieważ nawet niewielkie ilości mogą powodować ciężkie reakcje alergiczne.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma:

•    chorobę serca

•    nadczynność tarczycy

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

•    cukrzycę

•    zwiększone ciśnienie wewnątrz oka (jaskra)

•    ciężką chorobę nerek

•    guz gruczołu krokowego (prostaty)

•    wysoki poziom wapnia lub niski poziom potasu we krwi

•    chorobę Parkinsona

Pomimo wymienionych powyżej zastrzeżeń, epinefryna jest niezbędna w leczeniu ciężkiej reakcji alergicznej. Pacjentów z wymienionymi chorobami oraz wszystkie osoby, które mogą znaleźć się w sytuacji, w której zaistnieje konieczność podania leku EpiPen Jr. pacjentowi z gwałtownie przebiegającą reakcją alergiczną, należy właściwie poinstruować, w jakich sytuacjach zastosować ten lek.

W celu uniknięcia przypadkowego wstrzyknięcia leku należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi wstrzykiwacza automatycznego.

Lek EpiPen Jr. może być wstrzykiwany wyłącznie w zewnętrzną stronę uda. Nie należy wstrzykiwać leku w pośladek z uwagi na ryzyko przypadkowego wstrzyknięcia leku do żyły.

Ostrzeżenia: Przypadkowe wstrzyknięcie leku do dłoni lub palców może spowodować zatrzymanie dopływu krwi do tego miejsca. W razie przypadkowego wstrzyknięcia leku do tych obszarów ciała należy niezwłocznie udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala w celu podjęcia leczenia.

Dzieci i młodzież

U dzieci o masie ciała mniejszej niż 15 kg, nie można podać z wystarczającą dokładnością dawki wynoszącej mniej niż 150 mikrogramów, dlatego, u tych pacjentów nie zaleca się stosowania leku, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza i w stanach zagrożenia życia.

EpiPen Jr. a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie ważne u pacjentów przyjmujących następujące leki:

•    leki przeciwdepresyjne, jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO), ponieważ mogą one nasilać działanie epinefryny

•    leki stosowane w chorobie Parkinsona, takie jak inhibitory katecholo-O-metylotransferazy (inhibitory COMT) i lewodopa, ze względu na możliwość nasilenia działania epinefryny

•    leki zwiększające podatność serca na występowanie zaburzeń rytmu serca (arytmii), jak digoksyna lub chinidyna

•    leki należące do grupy antagonistów receptora beta-adrenergicznego (beta-blokery) stosowane w chorobach serca lub leki stosowane w chorobach układu nerwowego, ze względu na możliwość osłabienia działania epinefryny

•    leki stosowane w chorobach tarczycy

•    leki ułatwiające oddychanie stosowane w astmie (teofilina)

•    leki stosowane podczas porodu (oksytocyna)

•    leki stosowane w uczuleniach, takie jak difenylohydramina lub chlorfeniramina (leki przeciwhistaminowe)

•    leki wpływające na układ nerwowy (parasympatykolityki)

Pacjenci z cukrzycą powinni starannie kontrolować stężenie glukozy po zastosowaniu leku EpiPen Jr., ponieważ epinefryna może wpływać na ilość wydzielanej insuliny i przez to zwiększać stężenie glukozy we krwi.

Stosowanie leku EpiPen Jr. z jedzeniem i piciem i alkoholem

Pokarm i napoje nie mają żadnego wpływu na stosowanie leku EpiPen Jr.

Osoby spożywające alkohol powinny poinformować o tym lekarza, ponieważ alkohol może nasilać działanie epinefryny.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W nagłych przypadkach zagrażających życiu, kobiety w ciąży mogą bez wahania zastosować EpiPen Senior, ze względu na niebezpieczeństwo utraty ich życia lub życia ich dziecka. Dane dotyczące stosowania epinefryny podczas ciąży są ograniczone.

Karmienie piersią

Nie przypuszcza się, aby lek EpiPen Senior miał jakikolwiek wpływ na niemowlęta karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

EpiPen Jr. zawiera pirosiarczyn sodu (E223) i chlorek sodu

W rzadkich przypadkach pirosiarczyn sodu, może powodować ciężkie reakcje alergiczne lub problemy z oddychaniem (skurcz oskrzeli).

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol chlorku sodu (23 mg) w jednej dawce, co oznacza, że w zasadzie nie zawiera sodu.

3. Jak stosować lek EpiPen Jr.

Pacjent, któremu przepisano lek EpiPen Jr. powinien się upewnić, że powód przepisania tego leku jest dla niego całkowicie zrozumiały. Pacjent powinien być przekonany, że w pełni rozumie, w jaki sposób stosuje się to urządzenie. Lek EpiPen Jr. należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości związanych z jego stosowaniem należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą z prośbą o powtórzenie instrukcji obsługi.

Lek EpiPen Jr. jest przeznaczony do stosowania u dzieci o masie ciała pomiędzy 15-30 kilogramów.

Dla dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg dostępny jest lek EpiPen Senior we wstrzykiwaczu automatycznym, zawierający 300 mikrogramów epinefryny w jednej dawce.

W przypadku dzieci ważących mniej niż 15 kg, patrz powyżej punkt „Dzieci i młodzież”.

Dawkowanie

Dawkę określi lekarz i dostosuje ją indywidualnie dla pacjenta. Zalecana dawka leku u pacjentów pediatrycznych (15-30 kg) w stanach zagrożenia życia spowodowanych alergią wynosi 0,15 mg epinefryny podawane domięśniowo, w zależności od masy ciała pacjenta (0,01 mg/kg masy ciała).

EpiPen Jr. należy zastosować natychmiast, jeśli pacjent zaobserwuje objawy ostrej reakcji alergicznej.

Każdy wstrzykiwacz automatyczny zawierający lek EpiPen Jr. umożliwia podanie pojedynczej dawki 0,3 ml roztworu, stanowiącego równowartość 0,15 mg (150 mikrogramów) epinefryny. Po wykonaniu wstrzyknięcia w pojemniku wstrzykiwacza pozostaje 1,7 ml roztworu, którego nie można ponownie zastosować.

Czasem pojedyncza dawka epinefryny może nie być wystarczająca do całkowitego odwrócenia skutków reakcji alergicznej. Z tego powodu lekarz może przepisać swojemu pacjentowi więcej niż jedną dawkę leku EpiPen Jr. Iniekcję można powtórzyć. Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się w ciągu 5 do 15 minut po pierwszym wstrzyknięciu, może być konieczne podanie drugiej dawki leku. Z tego powodu może być wskazane, aby pacjent miał zawsze przy sobie więcej niż jeden wstrzykiwacz EpiPen Jr.

Jak podawać lek EpiPen Jr.

Lek EpiPen Jr. został tak zaprojektowany, aby w łatwy sposób mógł być zastosowany przez osoby bez przeszkolenia medycznego. Wstrzykiwacz zawierający lek EpiPen Jr. należy mocno wkłuć w zewnętrzną stronę uda z odległości około 10 cm. Nie ma potrzeby precyzyjnego wyboru miejsca wstrzyknięcia w obrębie zewnętrznej powierzchni uda. Po dociśnięciu wstrzykiwacza do uda, zostaje zwolniony sprężynowy tłoczek naciskający na ukrytą igłę, która wykonuje wkłucie domięśniowe i wstrzykuje dawkę epinefryny. W przypadku, gdy pacjent jest ubrany, wstrzykiwacz z lekiem EpiPen Jr. może zostać wkłuty przez odzież.

Lek EpiPen Jr. należy stosować zgodnie z instrukcją dotyczącą stosowania.

Lek EpiPen Jr. należy wstrzykiwać WYŁĄCZNIE w zewnętrzną stronę uda.

Nie należy wstrzykiwać leku w pośladek.

Sposób użycia

Należy dokładnie zapoznać się z budową wstrzykiwacza automatycznego EpiPen Jr. oraz wiedzieć kiedy i jak stosować lek (patrz diagram 1).

Należy przystąpić do postępowania zgodnie z poniższymi wskazówkami tylko po uprzednim przygotowaniu leku do użycia.

Należy chwycić wstrzykiwacz w połowie jego długości, nigdy za jeden z końców. Aby prawidłowo podać lek, należy zapoznać się z diagramami i postępować według następujących zasad:

-    Nigdy nie należy dotykać pomarańczowej końcówki kciukiem, palcami ani ręką. Nigdy nie należy naciskać lub popychać pomarańczowej końcówki kciukiem, palcami ani ręką.

-    Igła wysuwa się z pomarańczowej końcówki.

-    NIE wolno zdejmować niebieskiej nakładki ochronnej, dopóki wstrzykiwacz nie jest gotowy do użycia.

Diagram 1

Niebieska nakładka ochronna    Pomarańczowa końcówka

1.    Chwycić wstrzykiwacz EpiPen Jr. ręką dominującą (ręką używaną do pisania) tak, aby kciuk znajdował się najbliżej niebieskiej nakładki, a dłoń była zaciśnięta w pięść wokół wstrzykiwacza (pomarańczowa końcówka skierowana w dół).

2.    Drugą ręką zdjąć niebieską nakładkę ochronną.

3.    Trzymać wstrzykiwacz EpiPen Jr. w odległości około 10 cm od zewnętrznej części uda, jak pokazano na diagramie 2a. Pomarańczowa końcówka powinna być skierowana w stronę zewnętrznej powierzchni uda.

4.    Wkłuć mocno wstrzykiwacz automatyczny EpiPen Jr. w zewnętrzną powierzchnię uda pod kątem prostym (kątem 90 stopni), jak pokazano na diagramie 2b (do usłyszenia kliknięcia).

5.    Przytrzymać mocno wstrzykiwacz w miejscu wstrzyknięcia przez 10 sekund. Po tym czasie wstrzyknięcie zostaje zakończone, a okienko automatycznego wstrzykiwacza zaciemnione. Następnie należy wyjąć (pomarańczowa osłona igły wysunie się, aby zakryć igłę) i odłożyć w bezpieczny sposób wykorzystany wstrzykiwacz EpiPen Jr.

6.    Rozmasować miejsce wstrzyknięcia przez 10 sekund. Zadzwonić pod numer alarmowy 112, poprosić o przysłanie karetki i zgłosić reakcję anafilaktyczną.

Diagram 2


We wstrzykiwaczu EpiPen Jr. może znajdować się mały pęcherzyk. Nie ma to wpływu na skuteczność działania leku.

Pomimo że większość roztworu (około 90%) pozostaje we wstrzykiwaczu EpiPen Jr. po jego użyciu, nie można go ponownie zastosować.

Jeśli pomarańczowa osłona igły jest wysunięta, a okienko zaciemnione, oznacza to, że została podana prawidłowa dawka leku.

Po zastosowaniu wstrzykiwacza EpiPen Jr. należy go umieścić w bezpieczny sposób w dostarczonej w tym celu rurce i zabrać ze sobą do gabinetu lekarza, szpitala lub do apteki.

Lek EpiPen Jr. jest przeznaczony do stosowania w leczeniu stanów nagłych. Po zastosowaniu leku EpiPen Jr. należy zawsze natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną. Należy zadzwonić pod numer alarmowy 112, poprosić o przysłanie karetki i zgłosić „reakcję anafilaktyczną”, nawet jeśli objawy ustępują. Należy udać się do szpitala w celu obserwacji lub dalszego leczenia, jeśli będzie to konieczne, ponieważ reakcja anafilaktyczna może wystąpić ponownie po pewnym czasie. Czekając na karetkę należy położyć się z nogami podniesionymi, chyba że, może to spowodować trudności z oddychaniem, w takim przypadku należy usiąść.

Należy poprosić kogoś, aby pozostał z nami do przyjazdu karetki w przypadku ponownego złego samopoczucia.

Nieprzytomnych pacjentów należy położyć w bezpiecznej pozycji.

W przypadku zażycia większej dawki leku EpiPen Jr. niż zalecana

W przypadku przedawkowania leku lub przypadkowego wstrzyknięcia epinefryny należy zawsze, natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj występujące działania niepożądane (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nieregularna praca serca, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, nadmierne pocenie się, nudności, wymioty, ból i zawroty głowy, osłabienie, drżenie i nerwowość lub lęk.

U pacjentów uczulonych na pirosiarczyn sodu mogą wystąpić reakcje alergiczne. W rzadkich przypadkach (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób) u pacjentów leczonych epinefryną obserwowano kardiomiopatię.

Opisywano przypadkowe wstrzyknięcie leku do dłoni lub stóp, które może powodować zatrzymanie dopływu krwi do tego miejsca. W razie przypadkowego wstrzyknięcia zawsze należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek EpiPen Jr.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać wstrzykiwacz w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Epinefryna pod wpływem powietrza lub światła ulega szybkiemu rozkładowi i zabarwia roztwór na różowo lub brązowo. Należy pamiętać, aby w pewnych odstępach czasu sprawdzać zawartość szklanego pojemnika automatycznego wstrzykiwacza EpiPen Jr. i upewnić się, że roztwór jest przejrzysty i nie zmienia barwy. Należy wymienić automatyczny wstrzykiwacz przed upływem terminu ważności lub wcześniej, jeżeli roztwór zmienił barwę lub przybrał formę zawiesiny (widoczne cząstki substancji stałej).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek EpiPen Jr.

Substancją czynną leku jest epinefryna. Każda dawka zawiera 150 mikrogramów epinefryny. Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu pirosiarczyn (E223), kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek EpiPen Jr. i co zawiera opakowanie

Przejrzysty, bezbarwny roztwór w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu (wstrzykiwacz automatyczny).

Wstrzykiwacz automatyczny zawiera 2 ml roztworu do wstrzykiwań. Jednym wstrzykiwaczem automatycznym można podać pojedynczą dawkę (0,3 ml) 0,15 mg epinefryny.

Wielkości opakowań:

1    wstrzykiwacz automatyczny.

2    wstrzykiwacze automatyczne.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa państwa członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Islandia, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Dania, Słowacja, Czechy, Węgry i Polska

EpiPen Jr.

Austria, Belgia, Holandia

EpiPen Junior

Hiszpania

ALTELLUS 0,15 ninos

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7