+ iMeds.pl

Epirubicin accord 2 mg/mlUlotka Epirubicin accord

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Epirubicin Accord, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Epirubicini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Epirubicin Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Epirubicin Accord

3.    Jak stosować lek Epirubicin Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Epirubicin Accord

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK EPIRUBICIN ACCORD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek „Epirubicin Accord, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji” w dalszej części ulotki nazywany jest lekiem „Epirubicin Accord”.

Co to jest lek Epirubicin Accord

Epirubicin Accord jest lekiem przeciwnowotworowym. Leczenie z zastosowaniem leku przeciwnowotworowego czasami określa się jako chemioterapia nowotworów. Epirubicin Accord należy do grupy leków nazywanych antracyklinami. Antracykliny działają na komórki w fazie aktywnego wzrostu, hamując lub całkowicie zatrzymując ich wzrost i zwiększając możliwość obumarcia tych komórek.

W jakim celu stosuje się lek Epirubicin Accord

Lek Epirubicin Accord stosuje się w leczeniu różnych typów raka w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi lekami. Sposób zastosowania leku zależy od rodzaju leczonego raka.

Lek Epirubicin Accord stosuje się w leczeniu

•    Raka piersi

•    Raka żołądka

Lek Epirubicin Accord stosuje się w leczeniu nieprawidłowego wzrostu komórek lub raka nabłonka pęcherza przez podanie do pęcherza moczowego za pomocą cewnika. Można go również podawać po wcześniejszym stosowaniu innych terapii, aby zapobiec ponownemu wzrostowi tego typu komórek.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EPIRUBICIN ACCORD Kiedy nie stosować leku Epirubicin Accord

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek epirubicyny lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Epirubicin Accord (wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.);

•    jeśli u pacjenta występuje mała liczba komórek krwi, lek Epirubicin Accord może ją dodatkowo obniżać;

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości ciężka niewydolność serca lub pacjent leczy się obecnie z tego powodu;

•    jeśli pacjent był w przeszłości leczony produktem Epirubicin Accord lub podobnymi lekami stosowanymi w chemioterapii, może to zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych;

•    jeśli u pacjenta występują ostre ciężkie zakażenia;

•    u pacjentów z ciężkim zapaleniem jamy ustnej, gardła, przełyku i przewodu żołądkowo-jelitowego;

•    w okresie karmienia piersią;

•    w razie występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę szpitalnego, jeśli któreś z powyższych dotyczy pacjenta.

W żadnym z powyższych przypadków nie należy podawać leku Epirubicin Accord.

Leku Epirubicin Accord nie należy podawać do pęcherza:

-    u pacjentów z zakażeniem dróg moczowych;

-    w razie obecności nowotworów penetrujących ściany pęcherza moczowego;

-    jeśli są problemy z włożeniem cewnika (rurki) do pęcherza;

-    u pacjentów z zapaleniem pęcherza;

-    w przypadku dużej objętości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym, po próbie jego opróżnienia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Epirubicin Accord

Należy poinformować lekarza:

• jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby. Należy powiadomić lekarza o występowaniu tego rodzaju dolegliwości przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ będzie on musiał zachować szczególną ostrożność;

•    jeśli pacjent przyjmował lub jest w trakcie przyjmowania szczepionek.

Lekarz będzie regularnie monitorować pacjenta

•    w celu sprawdzenia czy liczba krwinek nie jest zbyt mała;

•    w celu kontroli stężenia kwasu moczowego we krwi;

•    aby sprawdzić czy serce i wątroba pacjenta działają prawidłowo;

•    jeśli jest on poddany lub ma być poddany radioterapii okolicy okołosercowej.

Pacjent powinien powiadomić lekarza, w razie pojawienia się opuchlizny lub bólu jamy ustnej lub błony śluzowej.

Epirubicyna może powodować czerwone zabarwienie moczu przez 1 lub 2 dni po podaniu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności:

-    Cymetydyna (lek stosowany w celu zmniejszenia ilości kwasu w żołądku i zgagi). Cymetydyna może nasilać działanie epirubicyny.

- Antagoniści kanału wapniowego (leki nasercowe).

-    Paklitaksel i docetaksel (stosowane w leczeniu niektórych rodzajów raka).

-    Interferon alfa-2b (stosowany w leczeniu niektórych raków i chłoniaka, a także przewlekłego, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C).

-    Chinina (stosowana w leczeniu malarii i skurczów nóg).

-    Antybiotyki takie jak: sulfonamid i chloramfenikol.

-    Leki antyretrowirusowe (leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV).

-    Difenylohydantoina (lek stosowany w leczeniu padaczki).

- Leki przeciwbólowe, takie jak pochodne amidopiryny.

-    Deksrazoksan (czasami stosowany w połączeniu z doksorubicyną w celu zmniejszenia ryzyka powikłań ze strony serca).

-    Dekswerapamil (stosowany w leczeniu niektórych chorób serca).

- Inne leki, które mogą mieć wpływ na działanie wątroby i (lub) serca.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Epirubicin Accord może być przyczyną występowania wad wrodzonych, jeśli stosuje się go w czasie ciąży. Ważne jest, aby poinformować lekarza o istniejącej ciąży lub zajściu w ciążę w trakcie leczenia. Leku Epirubicin Accord nie wolno stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz wyraźnie wskaże inaczej.

Zaleca się aby pacjenci poddani terapii lekiem Epirubicin Accord, jak i ich partnerzy stosowali skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i przez sześć miesięcy po jego zakończeniu. Jeśli w trakcie leczenia pacjentka zajdzie w ciążę, zaleca się konsultacje genetyczne.

Istnieje ryzyko bezpłodności spowodowanej leczeniem lekiem Epirubicin Accord. Pacjenci powinni rozważyć przechowywanie nasienia zebranego przed leczeniem.

Lek Epirubicin Accord może mieć szkodliwy wpływ na niemowlęta karmione piersią. Dlatego, kobiety powinny przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem stosowania leku Epirubicin Accord.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Epirubicin Accord może powodować nudności i wymioty, które mogą tymczasowo prowadzić do upośledzenia zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Epirubicin Accord

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 1 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK EPIRUBICIN ACCORD

Lek Epirubicin Accord jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę dożylnie lub bezpośrednio do pęcherza moczowego.

Lekarz zdecyduje o prawidłowej wielkości dawki i liczbie dni, przez które należy przyjmować lek, w zależności od rodzaju raka, stanu zdrowia pacjenta, wzrostu, masy ciała, sprawności wątroby i przyjmowania innych leków.

Wstrzyknięcie lub infuzja dożylna

Lek Epirubicin Accord może być podawany za pomocą wstrzyknięcia do żyły przez 3-5 minut. Można go również rozcieńczyć przed wykonaniem powolnego wlewu, zwykle przez kroplówkę w ciągu 30 minut.

Podanie do pęcherza moczowego

Jeśli lek jest podawany do pęcherza moczowego, pacjent nie powinien przyjmować żadnych płynów przez 12 godzin przed rozpoczęciem leczenia, aby zapobiec zbytniemu rozcieńczeniu leku przez mocz. Roztwór należy utrzymywać w pęcherzu przez 1-2 godziny po wlewie. Pacjent będzie musiał okresowo zmieniać pozycję ciała, aby lek dostał się do wszystkich części pęcherza.

Należy upewnić się, że zawartość pęcherza po opróżnieniu nie wchodzi w kontakt ze skórą. W razie kontaktu leku ze skórą, skażone miejsca należy starannie przemyć wodą z mydłem. Nie wolno, jednak trzeć tego miejsca.

Lekarz będzie regularnie wykonywał badanie morfologii krwi w kierunku obecności jakichkolwiek działań niepożądanych. Aby wykryć jakiekolwiek możliwe uszkodzenie mięśnia sercowego, lekarz będzie również monitorował czynność serca przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia.

Regularne badania lekarskie w trakcie leczenia produktem Epirubicin Accord

W trakcie trwania leczenia należy regularnie wykonywać badania:

•    krwi - ze względu na niski poziom komórek krwi, który może wymagać leczenia

•    oceny pracy serca - w przypadku podawania wysokich dawek leku Epirubicin Accord mogą wystąpić uszkodzenia serca. Mogą one pozostać niewykryte przez kilka tygodni, dlatego wymagane są regularne badania

•    wątroby - należy wykonywać badania krwi w celu zbadania czy stosowanie leku nie wpływa w niekorzystny sposób na funkcjonowanie tego narządu

•    poziomu kwasu moczowego we krwi - produkt leczniczy Epirubicin Accord może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi, co może prowadzić do schorzenia zwanego dną moczanową (podagrą). Jeśli stężenie kwasu moczowego jest za wysokie może zostać zastosowane leczenie innymi lekami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Epirubicin Accord

Stosowanie wysokich dawek może nasilać działania niepożądane takie jak ból w jamie ustnej lub może spowodować zmniejszenie liczby białych krwinek (odpowiedzialnych za zwalczanie infekcji) oraz płytek krwi (biorących udział w procesie krzepnięcia).W razie konieczności możliwe jest zastosowanie leczenia antybiotykami lub transfuzji krwi. W przypadku wystąpienia owrzodzenia jamy ustnej można zastosować leczenie zmniejszające dyskomfort związany z tym objawem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Epirubicin Accord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z podanych poniżej działań niepożądanych w trakcie podawania epirubicyny w infuzji dożylnej, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza, ponieważ są to bardzo ciężkie działania niepożądane. Pacjent wymaga natychmiastowej opieki medycznej.

-    zaczerwienienie, ból lub opuchnięcie w miejscu podania; uszkodzenie tkanek może wystąpić po przypadkowym podaniu leku poza żyłę

- objawy schorzeń serca, takie jak ból w klatce piersiowej, duszność, opuchnięcie kostek (działania te mogą wystąpić kilka tygodni po zakończeniu leczenia epirubicyną)

- ciężkie reakcje alergiczne, objawy obejmują zasłabnięcie, wysypkę skóry, opuchnięcie twarzy i trudności z oddychaniem lub sapanie. W niektórych przypadkach może dojść do upadku.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z poniższych objawów, należy poinformować lekarza tak szybko jak to możliwe:

Bardzo często (mogą wystąpić co najmniej u 1 na 10 pacjentów):

   spadek liczby białych krwinek (odpowiedzialnych za zwalczanie infekcji), co zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji i gorączki,

•    spadek liczby czerwonych krwinek (anemia) powodujące uczucie zmęczenia i letargu,

•    utrata włosów - może być bardzo nasilona. Zahamowanie wzrostu brody u mężczyzn. Objawy te ustępują po zakończeniu leczenia,

•    czerwone zabarwienie moczu (co jest normalne i wiąże się z kolorem leku). Należy poinformować lekarza, jeśli objaw ten nie ustępuje w ciągu kilku dni, lub jeśli pacjent stwierdzi, że w moczu znajduje się krew.

Często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 10pacjentów):

   infekcje,

•    reakcje alergiczne,

•    nudności lub wymioty,

•    biegunka (która może prowadzić do odwodnienia),

•    uczucie pragnienia (odwodnienie),

•    utrata apetytu,

•    ból brzucha,

•    zgaga,

•    zapalenie przełyku,

•    wysoka zawartość pigmentu w jamie ustnej,

•    opuchlizna i ból w jamie ustnej,

•    owrzodzenia, w tym warg i (lub) języka i (lub) podjęzykowe, mogące pojawić się w okresie 3-10 dni po zakończeniu leczenia,

•    uderzenia gorąca,

•    zmiany w liczbie krwinek, powodujące krwawienia,

•    gorączka,

•    ból, zaczerwienienie, uczucie kłucia i pieczenia w miejscu podania,

podrażnienie pęcherza moczowego lub uszkodzenie ściany pęcherza moczowego (tzw. martwica).

Niezbyt często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

   zaburzenie poziomu płytek krwi (komórki biorące udział w procesie krzepnięcia krwi) co może powodować zwiększoną skłonność do powstawania siniaków i występowania krwawień.

W przypadku wystąpienia tych objawów należy zgłosić się do lekarza.

• obrzęk, zaczerwienienie, ból nóg, co może być związane z występowaniem skrzepów krwi,

•    zapalenie żył w tym powstawanie zakrzepów (zakrzepowe zapalenie żył).

Rzadko (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

   u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki przeciwnowotworowe odnotowano przypadki rzadkiej postaci leukemii (nowotwór białych krwinek) po zakończeniu leczenia,

•    zmęczenie, osłabienie i uczucie zimna,

•    trudności w oddychaniu, skrócony oddech, obrzęk brzucha, nóg lub kostek, płyn w płucach (objaw zastoinowej niewydolności serca),

•    nieprawidłowości w zapisie EKG, nieregularne bicie serca, choroby mięśnia sercowego,

•    pokrzywka,

•    gorączka i (lub) dreszcze,

•    zawroty głowy,

•    brak miesiączki,

•    brak nasienia,

•    wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi, co może być przyczyną choroby zwanej dną moczanową (podagrą),

•    zmiany w czynności serca i wątroby,

•    bardzo wysoka gorączka,

•    ogólne uczucie dyskomfortu lub niepokój.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    zakażenie krwi,

•    zapalenie płuc,

•    krwawienia wewnętrzne,

•    stany zapalne oka (zapalenie spojówek i rogówki),

   wstrząs,

•    przebarwienia skóry i paznokci,

•    wrażliwość na światło,

•    tworzenie się skrzepów krwi, w tym w płucach, co powoduje ból w klatce piersiowej i duszności.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EPIRUBICIN ACCORD

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek Epirubicin Accord należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Epirubicin Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Epirubicin Accord, jeśli zauważy się jakiekolwiek oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

6.


Co zawiera lek Epirubicin Accord

Substancją czynną leku Epirubicin Accord jest chlorowodorek epirubicyny.

Każdy ml preparatu zawiera 2 mg chlorowodorku epirubicyny.

Ponadto lek zawiera: sodu chlorek, kwas chlorowodorowy i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Epirubicin Accord i co zawiera opakowanie:

Lek Epirubicin Accord jest przezroczystym roztworem o barwie czerwonej.

Wielkości opakowań:

1 fiolka o pojemności 5 ml (10 mg/5 ml)

1 fiolka o pojemności 10 ml (20 mg/10 ml)

1 fiolka o pojemności 25 ml (50 mg/25 ml)

1 fiolka o pojemności 50 ml (100 mg/50 ml)

1 fiolka o pojemności 100 ml (200 mg/100 ml)

Fiolka o pojemności 5 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

Fiolka o pojemności 10 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

Fiolka o pojemności 25 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

Fiolka o pojemności 50 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

Fiolka o pojemności 100 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

Wielkość opakowania: 1 fiolka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Cemelog-BRS Ltd.

H-2040 Budaors Vasút u. 2 Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Belgia

Epirubicin Hydrochloride Accord

Epirubicine Accord Healthcare 2 mg/ml, solution pour injection ou perfusion/ oplossing voor injectie of infusie/ Lösung zur Injektion oder Infusion

Czechy

Epirubicin Accord 2 mg/ml solution for injection or infusion

Dania

Epirubicin Accord

Estonia

Epirubicin Accord

Hiszpania

Epirubicin Hydrochloride Accord Healthcare

Finlandia

Epirubicin Accord

Węgry

Epirubicin Accord

Irlandia

Epirubicin Hydrochloride 2 mg/ml solution for injection or infusion

Włochy

Epirubicina Accord

Litwa

Epirubicin Accord 2 mg/ml koncentratas injekciniam/infuziniam tirpalui

Łotwa

Epirubicin Accord

Holandia

Epirubicin Hydrochloride Accord 2 mg/ml, oplossing voor injectie

Norwegia

Epirubicin Accord

Polska

Epirubicin Accord

Portugalia

Epirrubicina Accord

Szwecja

Epirubicin Accord

Słowacja

Epirubicin Accord

Wielka Brytania

Epirubicin Hydrochloride 2 mg/ml solution for injection or infusion

Data zatwierdzenia ulotki: 18.09.2012

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby

zdrowia:

Niezgodności farmaceutyczne

Należy unikać długotrwałego kontaktu z jakimkolwiek roztworem o pH (w tym roztworów zawierających dwuwęglan sodu) zasadowym, jako że może to prowadzić do hydrolizy (rozpadu) leku. Należy użyć wyłącznie rozcieńczalnik opisany w punkcie "Instrukcje dotyczące użytkowania".

Epirubicyny, zarówno roztworu do wstrzykiwań, jak i rozcieńczonego roztworu nie należy mieszać z innymi lekami. Zgłaszano fizyczną niezgodność z heparyną.

Epirubicyny nie wolno mieszać z innymi lekami.

Instrukcję dotyczące użytkowania

Podanie dożylne: Zaleca się podawanie leku Epirubicin Accord przez cewnik podczas bieżącej infuzji dożylnej 0,9% roztworu chlorku sodu. Aby zmniejszyć ryzyko zakrzepicy lub wynaczynienia pozażylnego, zwykle stosuje się wlew trwający od 3 do 20 minut, w zależności od wielkości dawki i objętości roztworu do wlewu. Nie zaleca się wykonywania bezpośredniego wstrzyknięcia, ze względu na możliwość wynaczynienia, które może wystąpić nawet w przypadku prawidłowego wkłucia do światła naczynia żylnego potwierdzonego aspiracją krwi przez igłę.

Podanie dopęcherzowe: Epirubicin Accord należy rozcieńczyć w jałowej wodzie do wstrzykiwań lub 0,9% jałowym roztworze soli fizjologicznej bezpośrednio przed podaniem. Epirubicynę należy podawać we wlewie przez cewnik i utrzymywać w pęcherzu przez 1 -2 godziny. Podczas wykonywania wlewki pacjent powinien zmieniać pozycję ciała, aby upewnić się, że śluzówka pęcherza moczowego uzyskuje największy kontakt z roztworem. Aby uniknąć niepotrzebnego rozcieńczenia roztworu przez mocz, należy poinformować pacjenta, aby nie przyjmował żadnych płynów przez 12 godzin przed wlewką. Pacjenta należy poinformować, aby po upływie czasu przeznaczonego na wlew oddał mocz.

Roztwór do wlewu nie zawiera konserwantów, a wszelkie resztki niewykorzystanej fiolki należy natychmiast usunąć.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz usuwania leków przeeiwnowotworowyeh:

1.    Przygotowanie roztworu do infuzji powinno być przeprowadzone w warunkach pełnej aseptyki przez wyszkolony personel.

2.    Przygotowanie roztworu do infuzji powinno być przeprowadzone w przeznaczonym do tego aseptycznym obszarze.

3. Personel powinien nosić odpowiednie rękawice jednorazowego użytku, okulary ochronne, fartuch i maskę.

4.    Należy zastosować środki ostrożności aby nie dopuścić do przypadkowego kontaktu leku z oczami.

W razie kontaktu leku z oczami, należy je przepłukać dużą ilością wody i (lub) 0,9% roztworem chlorku sodu. Następnie należy zasięgnąć porady medycznej u lekarza.

5.    W razie kontaktu leku ze skórą, skażone miejsce należy starannie przemyć wodą z mydłem lub roztworem dwuwęglanu sodu. Jednak, nie należy trzeć skóry szczotką. Po zdjęciu rękawiczek należy zawsze umyć ręce.

6.    Wyciek lub rozlanie leku należy usunąć najlepiej przez nasiąkanie, stosując rozcieńczony roztwór podchlorynu sodu (1% dostępnego chlorynu), a następnie wodę. Wszystkie użyte do czyszczenia środki należy usunąć zgodnie z poniższą instrukcją.

7.    Kobiety w ciąży nie powinny przygotowywać leków cytotoksycznych i posługiwać się nimi.

8.    Należy zachować odpowiednie środki ostrożności przy usuwaniu materiałów (strzykawki, igły, itp.) stosowanych przy przygotowywaniu i (lub) rozcieńczaniu cytotoksycznych produktów leczniczych. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny

z lokalnymi przepisami.

Warunki dotyczące przechowywania

Produkt w opakowaniu do sprzedaży: Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika:

Fiolki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użycia, a wszelkie resztki niewykorzystanego leku należy usunąć po zastosowaniu. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po pierwszym przekłuciu gumowego korka. Jeżeli lek nie zostanie natychmiast zużyty, osoba podająca lek ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania leku.

Okres ważności po rozcieńczeniu roztworu do wstrzykiwań:

Produkt może być dalej rozcieńczony, w warunkach aseptyki, 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu, a następnie podany wlewem dożylnym. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli lek nie jest zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przygotowanego roztworu ponosi osoba podająca lek. Okres przechowywania nie powinien być zwykle dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

Usuwanie pozostałości leku

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Wszelkie materiały użyte do przygotowywania i podawania leku, a także materiały, które w jakikolwiek inny sposób weszły w kontakt z epirubicyną, należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami po środkach cytotoksycznych.

Dodatkowe informacje dotyczące leku Epirubicin Accord, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL).

Epirubicin Accord

Charakterystyka Epirubicin accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Epirubicin Accord, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 2 mg chlorowodorku epirubicyny (Epirubicini hydrochloridum).

Każda fiolka o pojemności 5, 10, 25, 50 i 100 ml zawiera odpowiednio 10, 20, 50, 100 i 200 mg chlorowodorku epirubicyny.

Substancja pomocnicza: zawiera 3,54 mg/ml sodu (0,154 mmol).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji Przezroczysty roztwór o barwie czerwonej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Epirubicyna jest stosowana w leczeniu wielu stanów nowotworowych, w tym:

•    Raka piersi

•    Raka żołądka

Stwierdzono korzystne działanie epirubicyny podawanej dopęcherzowo w leczeniu:

•    Brodawczakowego raka pęcherza moczowego z komórek nabłonka przejściowego

•    Raka przedinwazyjnego (in situ) pęcherza moczowego

•    W profilaktyce nawrotów powierzchownego raka pęcherza moczowego po resekcji przezcewkowej

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Epirubicyna przeznaczona jest wyłącznie do stosowania dożylnego lub dopęcherzowego.

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania epirubicyny u dzieci.

Podanie dożylne

Zaleca się podawanie epirubicyny przez cewnik podczas bieżącej infuzji dożylnej 0,9% roztworu chlorku sodu (soli fizjologicznej), po upewnieniu się, że igła jest prawidłowo umieszczona w żyle. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć wynaczynienia leku (patrz punkt 4.4). W przypadku wynaczynienia należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Dawka standardowa

W przypadku stosowania epirubicyny w monoterapii, zalecana dawka u dorosłych wynosi 60-90 mg/m2 powierzchni ciała. Epirubicynę należy wstrzykiwać dożylnie przez 3 do 5 minut. Dawkę należy powtarzać w odstępach 21-dniowych, w zależności od stanu czynnościowego szpiku i układu krwiotwórczego pacjenta.

Jeśli wystąpią objawy toksyczności, w tym ciężka neutropenia i (lub) gorączka neutropeniczna oraz małopłytkowość (które mogłyby utrzymywać się w 21. dniu), mogą być wymagane modyfikacja dawki lub późniejsze podanie kolejnej dawki.

Duża dawka

W monoterapii raka płuc duże dawki epirubicyny należy podawać według następującego schematu:

• Drobnokomórkowy rak płuc (wcześniej nieleczony): 120 mg/m2 w dniu 1., co 3 tygodnie.

W przypadku podawania dużych dawek, epirubicynę można stosować w dożylnym bolusie przez 3 do 5 minut lub w infuzji dożylnej trwającej 30 minut.

Rak piersi

W leczeniu uzupełniającym pacjentów z wczesnym rakiem piersi z dodatnim wynikiem badania węzłów chłonnych, zaleca się dożylne podawanie epirubicyny w dawkach od 100 mg/m2 (jako pojedyncza dawka w dniu 1.) do 120 mg/m2 (w dwóch dawkach podzielonych w dniu 1. i 8.), co 3-4 tygodnie, w skojarzeniu z cyklofosfamidem i 5-fluorouracylem podawanymi dożylnie oraz tamoksyfenem podawanym doustnie (zgodnie z lokalnymi zaleceniami).

U pacjentów z zaburzeniami czynności szpiku kostnego spowodowanymi wcześniejszą chemioterapią lub radioterapią, wiekiem lub nowotworowym naciekiem szpiku, zaleca się podawanie mniejszych dawek (60-75 mg/m2 w leczeniu standardowym oraz 105-120 mg/m2 w leczeniu dużymi dawkami). Całkowita dawka przewidziana na cykl leczenia może być podzielona na 2-3 kolejne dni.

Następujące dawki epirubicyny są zwykle stosowane w monoterapii i leczeniu skojarzonym różnych nowotworów jak przedstawiono:

Dawka epirubicyny (mg/m2)a

Wskazanie w leczeniu raka

Monoterapia

Leczenie skojarzone

Rak jajnika

60-90

50-100

Rak żołądka

60-90

50

Drobnokomórkowy rak płuc

120

120

Rak pęcherza moczowego

50 mg/50 ml lub 80 mg/50 ml (rak in situ)

Profilaktyka:

50 mg/50 ml tygodniowo przez 4 tygodnie, następnie miesięcznie przez 11 miesięcy

aDawki zwykle podawane w dniu 1. lub dniu 1., 2. i 3. w odstępach 21-dniowych

Leczenie skojarzone

W przypadku stosowania epirubicyny w skojarzeniu z innymi produktami cytotoksycznymi, jej dawkę należy odpowiednio zmniejszyć. Zwykle stosowane dawki przedstawiono w tabeli powyżej. Podczas ustalania maksymalnych dawek skumulowanych epirubicyny (zwykle: 720 - 1000 mg/m2), należy wziąć pod uwagę wszystkie jednocześnie stosowane leki o potencjalnie kardiotoksycznym działaniu.

Zaburzenia czynności wątroby

Główną drogą eliminacji epirubicyny jest wątroba i drogi żółciowe. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę w zależności od stężenia bilirubiny w surowicy według następującego schematu:

Stężenie bilirubiny w surowicy

AspAT*

Zmniejszenie dawki

1,4 - 3 mg/100 ml

50%

> 3 mg/100 ml

> 4 razy większa od górnej granicy normy

75%

*AspAT - aminotransferaza asparaginianowa

Zaburzenia czynności nerek

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek nie wymagają zmniejszenia dawki, ponieważ tylko ograniczona ilość epirubicyny jest eliminowana tą drogą. Należy rozważyć podawanie mniejszych dawek początkowych pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >450pmol/l).

Podawanie dopęcherzowe

W leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego oraz raka in situ epirubicyna może być podawana do pęcherza moczowego. Nie powinno się jej podawać do pęcherza w leczeniu guzów inwazyjnych, które penetrują ścianę pęcherza. W takich przypadkach bardziej właściwe jest zastosowanie terapii ogólnej lub leczenia chirurgicznego (patrz punkt 4.3). Udowodniono również skuteczność stosowania epirubicyny dopęcherzowo w profilaktyce nawrotów po zabiegu przezcewkowej resekcji nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego.

W leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego zaleca się następujący schemat dawkowania, przy zastosowaniu poniższej tabeli rozcieńczeń:

Przez 8 tygodni jeden wlew tygodniowo 50 mg/50 ml (rozcieńczone w soli fizjologicznej lub jałowej wodzie destylowanej).

W przypadku wystąpienia toksyczności miejscowej zaleca się zmniejszenie dawki do 30 mg/50 ml. Rak in situ: dawka do 80 mg/50 ml (w zależności od indywidualnego tolerowania przez pacjenta).

W profilaktyce: 4 dawki 50 mg/50 ml podawane co tydzień ,a następnie 11 takich samych dawek w odstępach miesięcznych.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ ROZTWORÓW DO WLEWÓW DOPĘCHERZOWYCH

Wymagana dawka epirubicyny

Objętość chlorowodorku epirubicyny 2 mg/ml roztworu do wstrzykiwań

Objętość rozcieńczalnika -jałowej wody do wstrzykiwań lub 0,9% jałowego roztworu chlorku sodu

Całkowita objętość wlewki

dopęcherzowej

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml

Roztwór należy utrzymać w pęcherzu przez 1-2 godziny. Aby uniknąć niepotrzebnego rozcieńczenia roztworu przez mocz, należy poinformować pacjenta aby nie przyjmował żadnych płynów przez 12 godzin przed wlewem. W czasie utrzymywania wlewu, pacjent powinien okresowo zmieniać pozycję ciała i być poinstruowany, aby oddał mocz przy końcu przeznaczonego na wlew czasu.

4.3 Przeciwwskazania

Epirubicyna jest przeciwwskazana:

• U pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, oraz inne antracykliny lub antracenodiony.

Karmienie piersią

Stosowanie dożylne:

   U pacjentów z trwałym zahamowaniem czynności szpiku kostnego.

•    U pacjentów ze znacznym zahamowaniem czynności szpiku kostnego w wyniku wcześniejszego leczenia innymi lekami przeciwnowotworowymi lub radioterapii okołosercowej części śródpiersia i (lub) u pacjentów poddawanych leczeniu produktami leczniczymi o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym (patrz punkt 4.5).

•    U pacjentów leczonych maksymalnymi skumulowanymi dawkami epirubicyny i/lub innymi antracyklinami, (np. doksorubicyna lub daunorubicyna) lub antracenodionami (patrz punkt 4.4).

•    U pacjentów z niewydolnością serca i naruszeniem mięśnia sercowego obecnie lub w wywiadzie.

•    U pacjentów z ostrymi ogólnoustrojowymi zakażeniami.

• U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

•    U pacjentów z ciężką arytmią.

•    U pacjentów z niestabilna dławicą piersiową.

•    U pacjentów z kardiomiopatią.

Epirubicyna jest przeciwwskazana do podawania dopęcherzowego w przypadku:

•    Zakażeń dróg moczowych.

•    Guzów inwazyjnych penetrujących ściany pęcherza moczowego.

•    Problemów z cewnikowaniem.

•    Zapalenia pęcherza moczowego.

•    Krwiomoczu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Epirubicynę należy podawać wyłącznie pod nadzorem wyspecjalizowanego lekarza, który ma doświadczenie w stosowaniu leków cytotoksycznych. Wszelkie środki diagnostyczne i terapeutyczne powinny być łatwo dostępne celem przeprowadzenia terapii i leczenia możliwych powikłań związanych z zahamowaniem czynności szpiku, zwłaszcza wywołanych stosowaniem dużych dawek epirubicyny.

Przed rozpoczęciem leczenia epirubicyną pacjent powinien odzyskać sprawność po ostrej toksyczności (np. zapalenie jamy ustnej, neutropenia, małopłytkowość i zakażenia uogólnione) związanej z uprzednim leczeniem cytotoksycznym.

Leczenie dużymi dawkami epirubicyny (np. > 90 mg/m2 przez 3 do 4 tygodni) powoduje zazwyczaj wystąpienie działań niepożądanych podobnych do tych występujących po podaniu standardowych dawek (< 90 mg/m2 przez 3 do 4 tygodni), jednakże nasilenie neutropenii i zapalenie jamy ustnej/zapalenie śluzówki może być zwiększone. Leczenie dużymi dawkami epirubicyny wymaga stałej obserwacji ze względu na możliwość wystąpienia klinicznych powikłań związanych ze znacznym zahamowaniem czynności szpiku kostnego.

Zaburzenia czynności serca. Leczenie antracyklinami wiąże się z ryzykiem wystąpienia kardiotoksyczności, która może pojawić się wcześnie (tj. ostra) lub późno (tj. opóźniona).

Kardiotoksyczność wczesna (tj. ostra). Wczesna kardiotoksyczność powstająca na skutek stosowania epirubicyny charakteryzuje się głównie częstoskurczem zatokowym i/lub nieprawidłowościami w zapisie elektrokardiogramu (EKG), takimi jak niespecyficzne zmiany fali ST-T. Zgłaszane również były: tachyarytmia, w tym przedwczesne skurcze komorowe, częstoskurcz komorowy i bradykardia, jak również blok przedsionkowo-komorowy i blok odnogi pęczka Hisa. Zmiany te zwykle nie rozwijają się w kardiotoksyczność opóźnioną, rzadko są istotne klinicznie i nie muszą być wskazaniem do przerwania leczenia epirubicyną.

Kardiotoksycznośc późna (tj. opóźniona). Kardiotoksyczność późna rozwija się na skutek długiego leczenia epirubicyną lub w przeciągu 2-3 miesięcy po zakończeniu leczenia. Obserwowano wystąpienie późnych objawów kardiotoksyczności nawet kilka miesięcy do roku po zakończeniu leczenia.

Opóźniona kardiomiopatia przejawia się zmniejszeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) i/lub objawami zastoinowej niewydolności serca (CHF), takimi jak duszność, obrzęk płuc, obrzęk ortostatyczny, kardiomegalia i powiększenie wątroby, skąpomocz, wodobrzusze, wysięk opłucnowy oraz rytm cwałowy serca. Zagrażająca życiu CHF jest najbardziej ciężką postacią kardiomiopatii powstającą na skutek stosowania antracyklin i stanowi wskazanie do zmniejszenia dawki leku.

Ryzyko rozwoju CHF wzrasta gwałtownie wraz ze wzrostem całkowitej dawki skumulowanej epirubicyny powyżej 900 mg/m2, dawka ta może być przekroczona tylko przy zachowaniu szczególnej ostrożności (patrz punkt 5.1).

Zarówno przed rozpoczęciem leczenia epirubicyną jak i w trakcie leczenia należy monitorować czynność serca pacjentów, aby zmniejszyć ryzyko ciężkiej niewydolności serca. Regularne monitorowanie LVEF w trakcie leczenia zmniejsza ryzyko ciężkiej niewydolności serca.

Po wystąpieniu pierwszych objawów zaburzenia czynności serca należy natychmiast przerwać podawanie epirubicyny. Odpowiednie metody ilościowe stosowane do wielokrotnej oceny czynności serca (ocena LVEF) obejmują wielobramkową wentrykulografię radioizotopową (MUGA) lub echokardiografię (ECHO).

Wyjściowa ocena czynności serca za pomocą badania EKG i/lub metod MUGA lub ECHO jest szczególnie zalecana wśród pacjentów z czynnikami ryzyka do wystąpienia kardiotoksyczności. Ponowne zastosowanie metod MUGA lub ECHO do oceny LVEF powinno być wykonywane w szczególności przy stosowaniu skumulowanej dawki antracyklin. Techniki stosowane do oceny czynność serca powinny być spójne podczas całego procesu leczenia.

Biorąc pod uwagę ryzyko kardiomiopatii, skumulowane dawki 900 mg/m2 epirubicyny należy przekraczać tylko przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Czynniki ryzyka kardiotoksyczności obejmują aktywne lub uśpione choroby układu krążenia, wcześniejszą lub równoczesną radioterapię w okolicy śródpiersiowej/osierdziowej, wcześniejsze leczenie innymi antracyklinami lub antracenodionami, jednoczesne stosowanie innych leków wpływających na kurczliwość serca lub leków o działaniu kardiotoksycznym (np. trastuzumab) (patrz punkt 4.5).

Czynność serca u pacjentów otrzymujących wysokie dawki skumulowane oraz u pacjentów z czynnikami ryzyka kardiotoksyczności musi być ściśle monitorowana. Bez względu na występowanie czynników ryzyka podawanie niższych dawek skumulowanych epirubicyny także może wpływać na wystąpienie kardiotoksyczności. Istnieje prawdopodobieństwo addytywnej toksyczności epirubicyny i innych antracylkin lub antracenodionów.

Zaburzenia czynności szpiku kostnego. Tak jak inne leki cytotoksyczne, epirubicyna może powodować zahamowanie czynności szpiku kostnego. Profil hematologiczny w tym profil białych krwinek (WBC) powinien być oceniany przed i podczas każdego cyklu leczenia epirubicyną. Dawkozależna, odwracalna leukopenia i/lub granulocytopenia (neutropenia) jest dominującym objawem toksyczności hematologicznej epirubicyny i jest najczęstszą przyczyną limitującą wielkość dawki uderzeniowej produktu leczniczego. Objawy leukopenii i neutropenii są zazwyczaj ostrzejsze w przypadku stosowania wysokich dawek epirubicyny osiągając najwyższe natężenie między 10 a 14 dniem po podaniu produktu leczniczego. W większości przypadków poziom WBC/neutrofili wraca do wartości prawidłowych 21 dnia po podaniu produktu.

Może również wystąpić małopłytkowość i niedokrwistość. Kliniczne konsekwencje ciężkiego zaburzenia czynności szpiku kostnego obejmują gorączkę, infekcje, sepsę/posocznicę, wstrząs septyczny, krwotok, niedotlenienie tkanek lub śmierć.

Wtórna białaczka. Wtórną białaczkę występującą z lub bez preleukemii (stanu przedbiałaczkowego) obserwowano u pacjentów leczonych antracyklinami w tym epirubicyną. Wtórna białaczka występuje częściej przy stosowaniu skojarzonego leczenia epirubicyną z lekami przeciwnowotworowymi uszkadzającymi DNA, w połączeniu z radioterapią, u pacjentów nieleczonych wcześniej lekami cytotoksycznymi lub gdy dawka antracyklin zostanie zwiększona. Okres latencji białaczki może wynosić 1-3 lat (patrz punkt 5.1).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Epirubicyna jest substancją wywołująca wymioty. W krótkim czasie po podaniu produktu leczniczego pojawia się zapalenie błony śluzowej/zapalenie jamy ustnej, które może doprowadzić w przeciągu kilku dni do owrzodzenia błony śluzowej. U większości pacjentów objawy tego działania niepożądanego cofają się w 3 tygodniu po rozpoczęciu leczenia.

Zaburzenia czynności wątroby. Główną drogą eliminacji epirubicyny jest układ wątrobowo-żółciowy. Należy monitorować stężenie bilirubiny i poziomu AST w surowicy krwi przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia epirubicyną. U pacjentów z podwyższonym stężeniem bilirubiny i AST w surowicy może występować wolniejszy klirens produktu leczniczego z jednoczesnym wzrostem toksyczności. U tych pacjentów zaleca się zastosowanie niższych dawek produktu leczniczego (patrz punkty 4.2 i 5.2). Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni być leczeni epirubicyną (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności nerek. Przed rozpoczęciem terapii, jaki i w trakcie jej trwania należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy krwi. U pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy > 5 mg/dL należy odpowiednio dostosować dawkę produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. W miejscu podania może pojawić się stwardnienie ścian naczynia żylnego na skutek wstrzyknięcia produktu leczniczego do małych naczyń krwionośnych lub na skutek wielokrotnego podawania do tej samej żyły. Przestrzegając zasad dawkowania produktu leczniczego można zminimalizować ryzyko zapalenia żył/zakrzepowego zapalenia żył występującego w miejscu podania (patrz punkt 4.2).

Wynaczynienie. Wynaczynienie epirubicyny podczas iniekcji dożylnej może powodować ból, poważne uszkodzenie tkanek (pęcherze, ciężkie zapalenie tkanki łącznej), martwicę tkanek. Jeżeli wystąpią objawy wynaczynienia podczas podawania dożylnego epirubicyny wlew produktu należy natychmiast przerwać. Występujący ból można złagodzić poprzez ochłodzenie powierzchni podawania i utrzymywanie jej w stanie schłodzenia przez 24 godziny. Ponieważ martwica może wystąpić po kilku tygodniach od wynaczynienia pacjent powinien być pod ścisła kontrolą lekarza.

W przypadku wystąpienia martwicy należy się skonsultować z chirurgiem plastycznym w celu usunięcia martwej tkanki.

Inne zaburzenia. Tak jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, w przypadku stosowania epirubicyny opisywano występowanie zakrzepowego zapalenia żył i zjawisk zakrzepowo-zatorowych w tym zatoru tętnicy płucnej (w niektórych przypadkach śmiertelnego).

Zespół rozpadu guza. Epirubicyna może powodować hiperurykemię ze względu na znaczny katabolizm puryn, który towarzyszy szybkiemu polekowemu rozpadowi komórek nowotworowych (zespół rozpadu guza). Po rozpoczęciu leczenia należy monitorować poziom kwasu moczowego, potasu, fosforanów, wapnia i kreatyniny we krwi. Potencjalne powikłania zespołu rozpadu guza można minimalizować poprzez nawadnianie pacjenta, alkalizację moczu oraz profilaktykę hiperurykemi podając allopurinol.

Działanie immunosupresyjne/zwiększona podatność na infekcje. Podawanie żywych lub żywych atenuowanych (o osłabionej zjadliwości) szczepionek pacjentom z obniżoną przez chemioterapeutyki odpornością, w tym epirubicynę, może spowodować wystąpienie ostrych lub śmiertelnych infekcji (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia układu rozrodczego. Epirubicyna może mieć działanie genotoksyczne. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, leczeni epirubicyną, powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie terapii. Pacjenci planujący posiadanie dzieci po zakończeniu leczenia powinni zasięgnąć porady genetyka.

Dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności dla innych dróg podania produktu leczniczego

Podanie dopęcherzowe - epirubicyna może powodować chemiczne zapalenie pęcherza moczowego (trudności w oddawaniu moczu, wielomocz, moczenie nocne, bolesne oddawanie moczu, krwiomocz, dyskomfort pęcherza moczowego, martwicę ściany pęcherza) oraz ściśnięcie pęcherza moczowego. Szczególnej uwagi wymagają problemy z cewnikowaniem pacjenta (np. niedrożność cewki moczowej na skutek występowania dużego guza wewnątrz pęcherza moczowego).

Podanie dotętnicze - dotętnicze podanie epirubicyny (przezcewnikowa embolizacja tętnicy w miejscowej lub obszarowej terapii pierwotnego lub przerzutowego nowotworu wątroby) może powodować (oprócz toksyczności ogólnej jakościowo podobnej do obserwowanej po podaniu dożylnym epirubicyny) miejscowe lub obszarowe zaburzenia obejmujące wrzody żołądka i dwunastnicy (prawdopodobnie na skutek refluksu produktu leczniczego do tętnicy żołądkowej) oraz zwężenie dróg żółciowych występujące z powodu polekowego pierwotnego stwardniejącego zapalenia dróg żółciowych. Ta droga podania może doprowadzić do szerokiej martwicy tkanek, które uległy perfuzji.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Epirubicyna jest głównie stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. W związku z tym mogą wystąpić objawy toksyczności addytywnej, zwłaszcza toksycznego działania na szpik kostny oraz układ pokarmowy (patrz punkt 4.4).

Stosowanie epirubicyny w chemioterapii w połączeniu z innymi lekami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym, jak również podczas jednoczesnego stosowania kardioaktywnych związków (np. blokery kanału wapniowego) wymaga monitorowania czynności serca w trakcie leczenia. Pacjentów, którzy jednocześnie stosują inne produkty lecznicze, mogące działać kardiotoksycznie lub wpływać na czynność serca, należy monitorować przez cały okres leczenia.

Epirubicyna jest intensywnie metabolizowana w wątrobie. Zmiany w funkcjonowaniu wątroby wywołane przez jednoczesne stosowanie innych terapii mogą wpływać na metabolizm epirubicyny, farmakokinetykę, skuteczność terapii, i/lub toksyczność (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożność dotyczące stosowania).

Antracyklin, w tym epirubicyny, nie należy podawać w połączeniu z innymi produktami kardiotoksycznymi chyba, że czynność serca pacjenta jest ściśle monitorowana. Pacjenci otrzymujący antracykliny po zakończeniu leczenia z innymi kardiotoksycznymi produktami, zwłaszcza tymi z długim okresem półtrwania takimi jak trastuzumab, mogą być narażeni na większe ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności. Okres półtrwania trastuzumabu wynosi 28,5 dnia. Lek ten może się zatem utrzymywać w krwiobiegu do 24 tygodni od podania. Z tego względu należy unikać terapii opartej na antracyklinach do 24 tygodni po zakończeniu leczenia trastuzumabem, jeżeli jest to możliwe. W przypadku konieczności podawania antracyklin przed upływem tego czasu zalecane jest monitorowanie czynności serca pacjenta.

Należy unikać szczepienia żywą szczepionką pacjentów otrzymujących epirubicynę. Pacjentom mogą być podawane szczepionki inaktywowane (zabite) jednak odpowiedź na nie może być opóźniona.

Cymetydyna 400 mg dwa razy na dobę podana przed epirubicyną 100 mg/m2 co trzy tygodnie powodowała 50% zwiększenie AUC epirubicyny oraz 41% zwiększenie AUC epirubicynolu (końcowe p< 0,05). AUC aglikonu 7-deoksy-doksorubicynolu oraz wątrobowy przepływ krwi nie zmniejszyły się, więc wyników nie można wyjaśnić zmniejszoną aktywnością cytochromu P450. Epirubicyna stosowana w połączeniu z innymi lekami cytotoksycznymi może powodować addytywne działanie toksyczne na szpik kostny.

Po podaniu epirubicyny przed paklitakselem może występować zwiększenie stężenia niezmienionej epirubicyny w osoczu oraz jej metabolitów, przy czym metabolity te są nieaktywne oraz nie wykazują działania toksycznego. Jednoczesne podawanie paklitakselu lub docetakselu nie wpływało na farmakokinetykę epirubicyny tylko, gdy epirubicyna była podawana przed taksanami.

Połączenie epirubicyny i paklitakselu może być stosowane w przypadku zachowania odstępu czasowego w infuzji obu produktów. Pomiędzy infuzją epirubicyny i paklitakselu należy zachować 24-godzinną przerwę.

Dekswerapamil może wpływać na farmakokinetykę epirubicyny i ewentualnie zwiększać jej działanie hamujące czynność szpiku kostnego.

W jednym z badań wykazano, że docetaksel podawany natychmiast po epirubicynie może zwiększać stężenie jej metabolitów.

Chinina może przyspieszać początkową dystrybucję epirubicyny z krwi do tkanek oraz wpływać na przechodzenie epirubicyny do czerwonych krwinek

Jednoczesne podanie interferonu a-2b może powodować zarówno zmniejszenie końcowego okresu półtrwania jak i całkowitego klirensu epirubicyny.

Należy brać pod uwagę możliwość znacznego zaburzenia hemopoezy w przypadku (wcześniejszego) leczenia lekami wpływającymi na czynność szpiku (tj. cytostatyków, sulfonamidu, chloramfenikolu, difenylohydantoiny, pochodnych amidopirydyny, leków przeciwko retrowirusom).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Upośledzenie płodności

Epirubicyna może uszkadzać chromosomy w komórkach rozrodczych człowieka. Mężczyźni leczeni epirubicyną powinni stosować skuteczną metodę antykoncepcyjną i jeśli to właściwe i możliwe, zasięgnąć porady w sprawie pobrania i zmagazynowania nasienia ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności spowodowanej leczeniem.

Epirubicyna może spowodować zanik miesiączki lub przedwczesną menopauzę u kobiet przed menopauzą.

Ciąża

Badania doświadczalne prowadzone na zwierzętach sugerują, że epirubicyna może powodować uszkodzenie płodu u kobiet w ciąży. Jeśli epirubicyna jest stosowana w okresie ciąży lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania produktu leczniczego powinna zostać poinformowana o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

Nie przeprowadzono badań klinicznych epirubicyny u kobiet w ciąży. Epirubicyna powinna być stosowana u kobiet w ciąży jedynie gdy potencjalne korzyści stosowania produktu przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy epirubicyna wydzielana jest z mlekiem u ludzi. Ponieważ wiele produktów leczniczych, w tym inne antracykliny, są wydzielane z mlekiem ludzkim i ze względu na możliwość wystąpienia poważnych działań niepożądanych epirubicyny u niemowląt karmionych piersią, kobiety karmiące piersią powinny przerwać karmienie przed rozpoczęciem stosowania tego produktu leczniczego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak doniesień o szczególnych działaniach niepożądanych związanych ze zdolnością prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Epirubicyna może powodować epizody nudności i wymiotów, które mogą tymczasowo prowadzić do upośledzenia zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Określenie częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Należy się spodziewać, że działania niepożądane po podaniu produktu leczniczego wystąpią u ponad 10% pacjentów stosujących epirubicynę.

Do najczęstszych działań niepożądanych należą zahamowanie czynności szpiku kostnego, działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, anoreksja, łysienie, zakażenia.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: zakażenia

Częstość nieznana: zapalenie płuc, sepsa i szok septyczny mogą wystąpić na skutek zahamowania czynności szpiku kostnego.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rzadko: ostra białaczka limfatyczna, wtórna białaczka szpikowa z lub bez fazy przedleukemicznej u pacjentów, którzy byli leczeni epirubicyną w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi uszkadzającymi DNA. Białaczki te maja krótki okres utajenia (1-3 lat).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: zahamowanie czynności szpiku1 (leukopenia, granulocytopenia i neutropenia, gorączka z neutropenią, niedokrwistość).

Niezbyt często: trombocytopenia.

Częstość nieznana: krwotoki i niedotlenienie tkanek (wynikające z zahamowania czynności szpiku).

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: anafilaksja.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: hiperurykemia (jako wynik szybkiego rozpadu komórek nowotworowych) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: zawroty głowy.

Zaburzenia widzenia

Częstość nieznana: zapalnie spojówek, zapalenie rogówki Zaburzenia serca

Rzadko: kardiotoksyczność (zmiany w zapisie EKG, tachykardia, arytmia, kardiomiopatia, zastoinowa niewydolność serca (duszność, obrzęki, powiększenie wątroby, wodobrzusze, obrzęk płuc, płyn w opłucnej, cwałowy rytm serca), częstoskurcz komorowy, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, odnogi pęczka Hisa ) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: zakrzepowe zapalenie żył.

Częstość nieznana: wstrząs. Wystąpiły zdarzenia o charakterze zakrzepowo-zatorowym (w tym zatorowość płucna (w pojedynczych przypadkach zgon)).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Często: zapalenie błon śluzowych, które może pojawić się 5-10 dni po rozpoczęciu leczenia i zwykle jest powiązane z występowaniem zapalenia jamy ustnej, bolesnych nadżerek, owrzodzenia i krwawienia, głównie po stronie języka i podjęzykowej błony śluzowej przełyku, zapalenie przełyku, wymioty, biegunka, nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często: łysienie.

Rzadko: pokrzywka.

Częstość nieznana: lokalna toksyczność, wysypka, swędzenie, zmiany skórne, rumień, zaczerwienienie, przebarwienia skóry i paznokci, nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na napromieniowane skóry (reakcja po radioterapii; ang. radiation recall reaction).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często: czerwone zabarwienie moczu przez 1 do 2 dni po podaniu produktu leczniczego.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko: brak miesiączki, brak plemników w nasieniu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: zaczerwienienie wzdłuż żyły, do której podaje się lek, stwardnienie żył, miejscowy ból i martwica tkanki (po przypadkowym podaniu leku poza żyłę).

Rzadko: gorączka, dreszcze, zawroty głowy, bardzo wysoka gorączka, złe samopoczucie, osłabienie. Badania

Rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Częstość nieznana: bezobjawowe spadki frakcji wyrzutowej lewej komory

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często: po podaniu dopęcherzowym obserwowano zapalenie pęcherza moczowego na tle chemicznym, w niektórych przypadkach krwotoczne (patrz punkt 4.4).

Podanie dopęcherzowe

Ponieważ tylko niewielka ilość substancji czynnej jest wchłaniana do krwiobiegu po dopęcherzowym podaniu produktu leczniczego, występowanie ciężkich ogólnoustrojowych działań niepożądanych, jak również reakcji alergicznych jest rzadkie. Często zgłaszane są miejscowe reakcje jak uczucie pieczenia i częstomocz (pollakisuria). Okazjonalnie zgłaszano wystąpienie zapalenia pęcherza na tle bakteryjnym lub chemicznym (patrz punkt 4.4). Wymienione działania niepożądane są w większości przypadków odwracalne.

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie epirubicyny powoduje ciężkie zaburzenia czynności szpiku kostnego (głównie leukopenia i trombocytopenia), toksyczne zaburzenia przewodu pokarmowego (głównie zapalenie błony śluzowej) i ostre powikłania kardiologiczne. Przy podawaniu antracyklin obserwowano występowanie utajonej niewydolności serca w przeciągu kilku miesięcy do kilku lat po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4). Pacjenci powinni być uważnie monitorowani. W przypadku wystąpienia objawów niewydolności serca pacjenci powinni być leczeni zgodnie z konwencjonalnymi wytycznymi.

Leczenie:

Objawowe: w tym okresie należy zastosować leczenie podtrzymujące obejmujące takie środki zaradcze jak transfuzja krwi oraz izolacja pacjenta w jałowym pomieszczeniu. Obserwowano występowanie opóźnionej niewydolności serca do 6 miesięcy po przedawkowaniu antracyklin. Pacjentów należy uważnie obserwować, a w razie pojawienia się objawów niewydolności serca zastosować standardowe postępowanie. Epirubicyny nie usuwa dializa.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antracykliny i substancje pochodne Kod ATC: L01D B03.

Mechanizm działania epirubicyny jest związany z jej zdolnością wiązania się z DNA. Badania hodowli komórkowych wykazały, że epirubicyna szybko przenika do komórek, umiejscawia się w jądrze komórkowym hamując syntezę kwasu nukleinowego i mitozę. Udowodniono działania epirubicyny w szerokim spektrum nowotworów eksperymentalnych, w tym w białaczkach L1210 i P388, mięsaku SA180 (postacie lita i puchlinowa), w czerniaku B16, w raku piersi, w raku płuc Lewisa i w guzach okrężnicy 38. Wykazano także jej działanie na ludzkie guzy przeszczepione bezwłosym myszom bez grasicy (czerniak, rak piersi, płuc, prostaty i jajnika).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i nerek po podaniu dożylnym dawki wynoszącej 60-150 mg/m2 następuje trójfazowa eliminacja leku z osocza, bardzo szybka w fazie początkowej i wolna w fazie końcowej. Średni okres półtrwania wynosi około 40 godzin. Dawki te mieszczą się w zakresie farmakokinetyki liniowej, zarówno odnośnie wartości klirensu osocza, jak i szlaku metabolicznego. Głównymi metabolitami, które zostały zidentyfikowane są epirubicynol (13-OH epirubicyna) oraz glukuronidy epirubicyny i epirubicynolu.

W trakcie badań farmakokinetycznych u pacjentów z rakiem in situ pęcherza moczowego, stężenie epirubicyny w osoczu po podaniu dopęcherzowym było zwykle niskie (<10 ng/ml). Dlatego zakłada się brak mającej znaczenie resorpcji ogólnoustrojowej. U pacjentów z uszkodzeniami błony śluzowej pęcherza moczowego (np. na skutek guza, zapalenia pęcherza, zabiegów operacyjnych) można spodziewać się zwiększenia wskaźnika resorpcji.

Proces 4'-O-glukuronidacji odróżnia epirubicynę od doksorubicyny i może odpowiadać za szybszą eliminację epirubicyny i jej zmniejszoną toksyczność. Stężenia w osoczu głównego metabolitu leku -13-OH pochodnej (epirubicynol) są zawsze mniejsze niż leku i wykazują przebieg prawie równoległy. Epirubicyna jest wydalana głównie przez wątrobę; wysokie wartości klirensu osocza (0,9 l/min) wskazują, że powolne wydalanie leku jest spowodowane dystrybucją leku do tkanek w dużym stopniu.

Około 9-10% podawanej dawki jest wydalana z moczem w ciągu 48 godzin.

Wydzielanie do żółci uważane jest za główną drogę eliminacji leku, w ciągu 72 godzin w żółci wykrywa się około 40% podanej dawki. Lek nie przenika przez barierę krew-mózg.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Po wielokrotnym podaniu epirubicyny, narządami docelowymi u szczurów, królików i psów były: układ krwiotwórczy, przewód żołądkowo-jelitowy, nerki, wątroba i narządy rozrodcze.

Epirubicyna wykazywała także właściwości kardiotoksyczne u szczurów, królików i psów. Epirubicyna, tak jak inne antracykliny, wykazywała właściwości genotoksyczne, embriotoksyczne i rakotwórcze u szczurów.

Nie stwierdzono wad rozwojowych u szczurów i królików, jednak tak jak w przypadku innych antracyklin i leków cytotoksycznych, należy wziąć pod uwagę potencjalne działanie teratogenne epirubicyny.

Badanie tolerancji miejscowej u szczurów i myszy wykazało, że wynaczynienie epirubicyny powoduje martwicę tkanek.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas chlorowodorowy (do uzyskania odpowiedniego poziomu pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Należy unikać długotrwałego kontaktu produktu z jakimkolwiek roztworem o pH zasadowym (w tym roztworów zawierających dwuwęglan sodu), ponieważ może on powodować hydrolizę (rozpad) substancji czynnej. Należy stosować wyłącznie rozcieńczalniki wymienione w punkcie 6.6.

Epirubicyny, zarówno roztworu do wstrzykiwań, jak i rozcieńczonego roztworu nie należy mieszać z innymi lekami. Zgłaszano fizyczną niezgodność z heparyną.

Epirubicyny nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu w opakowaniu przygotowanym do sprzedaży:

2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika:

Fiolki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użycia, a wszelkie resztki niewykorzystanego leku należy usunąć po zastosowaniu. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po pierwszym przekłuciu gumowego korka. Jeżeli lek nie zostanie natychmiast zużyty, osoba podająca lek ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania leku.

Okres ważności po rozcieńczeniu roztworu do wstrzykiwań:

Chlorowodorek epirubicyny do wstrzykiwań 2 mg/ml może być następnie rozcieńczony,w warunkach aseptyki, w 5% roztworze glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu i podany we wlewie dożylnym.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli lek nie jest zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przygotowanego roztworu ponosi osoba podająca lek. Okres przechowywania nie powinien być zwykle dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka o pojemności 5 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

1 fiolka o pojemności 10 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

1 fiolka o pojemności 25 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

1 fiolka o pojemności 50 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

1 fiolka o pojemności 100 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej, pokrytej teflonem lub korkiem z gumy chlorobutylowej silikonowanej pokrytym teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

Wielkość opakowania: 1 fiolka

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

do stosowania

Chlorowodorek epirubicyny do wstrzykiwań 2 mg/ml może być następnie rozcieńczony w 5% roztworze glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu i podany we wlewie dożylnym. Warunki dotyczące stabilności roztworu do wlewu, patrz punkt 6.3.

Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji nie zawiera konserwantów, a wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć natychmiast w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz usuwania leków przeciwnowotworowych:

1.    Przygotowanie roztworu do infuzji powinno być przeprowadzone w warunkach pełnej aseptyki przez wyszkolony personel.

2.    Przygotowanie roztworu do infuzji powinno być przeprowadzone w przeznaczonym do tego aseptycznym obszarze.

3.    Personel powinien nosić odpowiednie rękawice jednorazowego użytku, okulary ochronne, fartuch i maskę.

4.    Należy zastosować środki ostrożności, aby nie dopuścić do przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami. W razie kontaktu leku z oczami, należy je przepłukać dużą ilością wody i (lub) 0,9% roztworem chlorku sodu. Następnie należy zasięgnąć porady medycznej u lekarza.

5.    W razie kontaktu leku ze skórą, skażone miejsce należy starannie przemyć wodą z mydłem lub roztworem dwuwęglanu sodu. Jednak, nie należy trzeć skóry szczotką. Po zdjęciu rękawic należy zawsze umyć ręce.

6.    Wyciek lub rozlanie leku należy usunąć najlepiej przez nasiąkanie, stosując rozcieńczony roztwór podchlorynu sodu (1% dostępnego chlorynu), a następnie wodę. Wszystkie użyte do czyszczenia środki należy usunąć zgodnie z poniższą instrukcją.

7. Kobiety w ciąży nie powinny przygotowywać leków cytotoksycznych i posługiwać się nimi.

8.    Należy zachować odpowiednie środki ostrożności przy usuwaniu materiałów (strzykawki, igły, itp.) stosowanych przy przygotowywaniu i (lub) rozcieńczaniu cytotoksycznych produktów leczniczych. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć

w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17072

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010-07-20

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-09-18

1

Duże dawki epirubicyny podawano bezpiecznie dużej liczbie nieleczonych pacjentów z różnymi guzami litymi i powodowały występowanie działań pożądanych, które nie różniły się od tych obserwowanych u pacjentów leczonych dawkami standardowymi, z wyjątkiem przemijającej ciężkiej neutropenii (< 500 granulocytów obojętnochłonnych/mm3 przez okres < 7 dni), która występowała u większości pacjentów. Tylko kilku pacjentów wymagało hospitalizacji i leczenia podtrzymującego z powodu ciężkich powikłań infekcyjnych po dużych dawkach.

Epirubicin Accord