+ iMeds.pl

Epirubicin kabi 2 mg/mlUlotka Epirubicin kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Epirubicin Kabi, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

(Epirubicini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Epirubicin Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Epirubicin Kabi

3.    Jak stosować Epirubicin Kabi

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Epirubicin Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Epirubicin Kabi i w jakim celu się go stosuje

Epirubicyna należy do terapeutycznej grupy środków przeciwnowotworowych (leków przeciw rakowi). Jest stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Epirubicin Kabi jest stosowany w leczeniu:

-    raka piersi,

-    raka żołądka.

Epirubicin Kabi jest również stosowany dopęcherzowo w leczeniu wczesnych stadiów (powierzchniowego) raka pęcherza moczowego i w zapobieganiu nawrotom raka pęcherza moczowego po operacji.

Epirubicin Kabi jest często stosowany w połączeniu z innymi lekami zwalczającymi raka (w tzw. polichemioterapii).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Epirubicin Kabi

Kiedy nie stosować leku Epirubicin Kabi:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na epirubicynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Epirubicin Kabi lub na inny podobny lek [z grupy leków zwanych antracyklinami (np. doksorubicyna i daunorubicyna) lub antracenediony],

-    w przypadku zmniejszenia poniżej normy liczby komórek krwi, spowodowanej wcześniejszym leczeniem innymi lekami przeciwnowotworowymi lub zastosowaniem radioterapii. Lekarz to sprawdzi,

-    w przypadku leczenia z zastosowaniem maksymalnej dawki innego leku przeciwnowotworowego, w tym doksorubicyny i daunorubicyny, które należą do tej samej grupy leków co epirubicyna (antracykliny). Te leki mają podobne działania niepożądane (z wpływem na serce włącznie),

-    jeśli występowały lub obecnie występują problemy z sercem,

-    jeśli występuje ostre, ciężkie zakażenie, —jeśli występują poważne problemy z wątrobą,

   w przypadku karmienia piersią.

W przypadku podawania dopęcherzowego (bezpośrednio do pęcherza) nie należy stosować leku

Epirubicin Kabi:

—    jeśli nowotwór przenika ścianę pęcherza,

—    w przypadku zakażenia dróg moczowych,

—    w przypadku bólu pęcherza moczowego lub gdy występuje zapalenie pęcherza moczowego,

—    jeśli po opróżnieniu pęcherza moczowego w dalszym ciągu zalega w nim bardzo duża ilość moczu,

—    jeśli pęcherz jest obkurczony,

—    jeśli mocz zawiera krew,

—    w przypadku problemów z założeniem cewnika do pęcherza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

—    należy upewnić się, że liczba białych i czerwonych krwinek oraz płytek nie zmniejszyła się do zbyt małego poziomu. Lekarz będzie to regularnie sprawdzał.

—jeśli u pacjenta występuje ciężkie zapalenie lub owrzodznie w jamie ustnej.

—    należy sprawdzić stężenie kwasu moczowego we krwi. Lekarz będzie to sprawdzał.

—jeśli wątroba i nerki nie pracują prawidłowo. To może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zarówno czynność wątroby jak i czynność nerek będzie regularnie kontrolowana i w razie potrzeby dawka leku zostanie zmodyfikowana.

—    należy upewnić się, że serce pacjenta działa prawidłowo. Dawka epirubicyny będzie musiała być modyfikowana. Lekarz będzie to regularnie sprawdzał.

—jeśli stosowano lub stosuje się radioterapię okolic klatki piersiowej lub przyjmuje się leki, które mogłyby wywierać działania niepożądane na serce.

—jeśli pacjent będzie miał uczucie dyskomfortu w pobliżu lub w miejscu wkłucia w trakcie infuzji (możliwe wynaczynienie, wyciek do otaczających tkanek). Należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

—jeśli pacjent planuje mieć dzieci. Zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Mężczyzn, którzy planują zostać ojcami, zaleca się poinformować o możliwości zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia epirubicyną.

—    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jeśli jest dzieckiem, z powodu możliwości wystąpienia poważnych działań niepożądanych dotyczących serca. Czynność serca będzie sprawdzana przed i po zakończeniu leczenia epirubicyną.

—jeśli wcześniej pacjent był leczony lekami przeciwnowotworowymi (takimi jak doksorubicyna lub daunorubicyna lub pochodne antracenedionu) lub jeśli stosowano radioterapię, ponieważ ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, dotyczących serca jest większe. Należy poinformować o tym lekarza, ponieważ ma to znaczenie dla ustalania całkowitej dawki epirubicyny jaka będzie podawana.

—jeśli u pacjenta występują zakażenia lub krwawienia. Epirubicyna może mieć wpływ na szpik kostny. Liczba białych krwinek we krwi będzie zmniejszona, co spowoduje, że pacjent będzie bardziej podatny na różnego rodzaju zakażenia (leukopenia). Krwawienia mogą występować łatwiej (małopłytkowość). Te działania niepożądane są przemijające. Zmniejszenie liczby białych krwinek jest największe około 10 do 14 dni po podaniu leku i zwykle, liczba białych krwinek wraca do normy 21 dni po podaniu leku.

—    jeśli pacjent był ostatnio szczepiony lub jeśli zamierza się zaszczepić.

—    jeśli pacjent ma ciężkie zapalenie jamy ustnej, gardła, przełyku i przewodu pokarmowego.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli któreś z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta obecnie lub

dotyczyło w przeszłości.

Inne leki i Epirubicin Kabi

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie istotne, zwłaszcza gdy

pacjent przyjmuje:

-    cymetydynę (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi). Cymetydyna może nasilać działanie epirubicyny,

-    inne leki, które mogą mieć wpływ na serce, na przykład inne leki przeciwnowotworowe (np. 5-fluorouracyl, cyklofosfamid, cisplatyna, taksany, mitomycin-C, dakarbazyna

i daktynomycyna), blokery kanału wapniowego (stosowane do kontroli wysokiego ciśnienia krwi, bólu w klatce piersiowej i nieregularnego bicia serca). Jednoczesna (lub wcześniejsza) radioterapia okolicy śródpiersia,

-    chininę (lek stosowany w leczeniu malarii i skurczy nóg),

-    inne leki, które mogą mieć wpływ na szpik kostny, na przykład inne terapie przeciwnowotworowe, sulfonamid, chloramfenikol (stosowany w leczeniu zakażeń), dyfenylohydantoina (stosowana

w leczeniu padaczki), pochodne amidopiryny (stosowane aby uśmierzać ból), leki przeciw retrowirusom (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

-    inne leki, które mogą mieć wpływ na wątrobę, na przykład barbiturany (stosowane w leczeniu padaczki) lub ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy),

-    paklitaksel i docetaksel (leki stosowane w leczeniu niektórych rodzajów raka),

-    interferon alfa-2b (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka i chłoniaków, a także niektórych rodzajów zapalenia wątroby),

-    deksrazoksan (lek stosowany czasami w połączeniu z doksorubicyną w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemów z sercem),

-    dekswerapamil (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca),

-    żywe atenuowane szczepionki,

-    wcześniejsze lub jednoczesne podawanie leków podobnych do epirubicyny [tak zwane antracykliny (np. leki przeciwnowotworowe mitomycyna C, dakarbazyna, daktynomycyna i cyklofosfamid)], innych leków, które mogą mieć wpływ na serce (np. leki przeciwnowotworowe 5-fluorouracyl, cyklofosfamid, cisplatyna, taksany), zwiększa się ryzyko uszkodzenia serca. Niezbędne jest dodatkowe monitorowanie serca,

-    cyklosporyna (produkt, który osłabia układ immunologiczny); czynność układu immunologicznego może być nadmiernie zmniejszona.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Leki przeciwnowotworowe podawane są w czasie ciąży jedynie w wyjątkowych przypadkach. Należy rozważyć korzyść dla matki w stosunku do możliwego zagrożenia dla nienarodzonego dziecka. Badania na zwierzętach wykazały, że epirubicyna jest szkodliwa dla nienarodzonego potomstwa i może powodować deformacje. Zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne (pigułki, prezerwatywy) podczas leczenia, a także przez okres 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Należy również zapobiegać ciąży, w przypadku, gdy partner leczony jest epirubicyną.

Jeśli w trakcie leczenia pacjentka zajdzie w ciążę, zaleca się konsultację genetyczną.

Mężczyźni, którzy planują zostać ojcami powinni skorzystać z porady dotyczącej możliwości zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia epirubicyną.

Karmienie piersią

Ponieważ Epirubicin Kabi może być wydzielany do mleka matki, może być szkodliwy dla dziecka karmionego piersią. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Epirubicin Kabi należy przerwać karmienie piersią.

Należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem jakiegokolwiek leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, epirubicyna może spowodować nudności i wymioty, co może tymczasowo wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Epirubicin Kabi

Epirubicin Kabi zawiera 3,5 mg sodu w 1 ml roztwóru do wstrzykiwań lub infuzji. Różne wielkości opakowań leku Epirubicin Kabi zawierają następujące ilości sodu:

-    1 fiolka o pojemności 5 ml zawiera 17,7 mg sodu,

-    1 fiolka o pojemności 25 ml zawiera 88,5 mg sodu,

-    1 fiolka o pojemności 50 ml zawiera 177 mg sodu,

-    1 fiolka o pojemności 100 ml zawiera 354,1 mg sodu.

Należy to brać pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie niskosodowej.

3. Jak stosować Epirubicin Kabi

Epirubicin Kabi podaje się wyłącznie pod nadzorem lekarza specjalizującego się w tego typu leczeniu. Przed i podczas stosowania leku Epirubicin Kabi, lekarz sprawdzi różne parametry laboratoryjne (liczba krwinek, stężenie kwasu moczowego we krwi, czynność wątroby i nerek) i będzie uważnie monitorował czynność serca. Monitorowanie czynności serca będzie kontynuowane przez kilka tygodniu po zakończeniu stosowania leku Epirubicin Kabi.

Podanie w postaci wstrzyknięcia lub infuzji do żyły

Każdą dawkę leku Epirubicin Kabi określa się na podstawie powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie wagi i wzrostu pacjenta. Dawka leku Epirubicin Kabi jaka zostanie podana będzie również zależała od rodzaju nowotworu, stanu zdrowia, czynności wątroby lub nerek oraz stosowania innych leków.

Jeśli epirubicyna podana jest jako pojedynczy lek, zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 60 mg/m2 do 90 mg/m2 powierzchni ciała. Większe dawki (100 do 120 mg/m2 powierzchni ciała) mogą być podane w przypadku raka piersi.

Dawka będzie zmniejszona lub podanie kolejnej dawki zostanie opóźnione w przypadku zmniejszonej ilości białych krwinek, gdy pacjent jest w podeszłym wieku, ma problemy z wątrobą lub jeśli lek jest stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Epirubicin Kabi może być podany jako wstrzyknięcie do żyły przez 3 do 5 minut. Może być również rozpuszczony w glukozie (roztwór cukru) lub chlorku sodu (słona woda) zanim zostanie powoli podany, zwykle w postaci infuzji dożylnej przez 30 minut. Zwykle podawany jest co 3 (lub 4) tygodnie.

Podczas podawania leku Epirubicin Kabi igła musi pozostawać w żyle. Jeśli igła wysunie się lub obluzuje lub roztwór przedostanie się do tkanek poza żyłą (pacjent może odczuwać dyskomfort lub ból) należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Podanie bezpośrednio do pęcherza (podanie dopęcherzowe)

Lek może być podany bezpośrednio do pęcherza przy użyciu cewnika. W przypadku tej drogi podania, pacjent nie powinien przyjmować żadnych płynów przez 12 godzin przed rozpoczęciem leczenia, aby mocz nie rozcieńczył leku zbyt mocno.

Dawka będzie zależała od typu raka pęcherza.

Roztwór powinien być utrzymywany w pęcherzu przez 1 do 2 godzin po podaniu. Pacjent będzie obracany co jakiś czas, aby upewnić się, że wszystkie części pęcherza będą poddane działaniu leku.

Należy zachować ostrożność przy opróżnianiu pęcherza, aby zawartość pęcherza nie weszła w kontakt ze skórą. Gdyby jednak tak się stało, należy przemyć to miejsce wodą z mydłem, ale nie szorować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Epirubicin Kabi

Ponieważ lek będzie podawany w szpitalu, ryzyko przedawkowania jest mało prawdopodobne. Jeśli pacjent podejrzewa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Epirubicin Kabi powinien natychmiast skontaktować się ze lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Epirubicin Kabi

Epirubicin Kabi powinien być podawany według ścisłego harmonogramu. Pacjent powinien być pewien, że nie pominął żadnej umówionej wizyty. Jeśli jednak pacjent pominie dawkę, powinien porozmawiać o tym z lekarzem. Lekarz zdecyduje kiedy pacjent otrzyma kolejną dawkę leku Epirubicin Kabi.

Przerwanie stosowania leku Epirubicin Kabi

Przerwanie stosowania leku Epirubicin Kabi może przerwać oddziaływanie na wzrost guza . Nie należy przerywać stosowania leku Epirubicin Kabi, dopóki pacjent nie porozmawia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Pacjent powinien natychmiast poinformować lekarza, jeśli podczas dożylnego podawania wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

-    zaczerwienienie, ból lub opuchlizna w miejscu wstrzyknięcia. Po przypadkowym wstrzyknięciu poza żyłę może dojść do uszkodzenia tkanki.

-    objawy problemów z sercem, takie jak ból w klatce piersiowej, krótki oddech, opuchnięte kostki (te objawy mogą pojawić się do kilku tygodni po zakończeniu stosowania leku Epirubicin Kabi).

-    ciężkie reakcje uczuleniowe z takimi objawami jak: omdlenia, wysypki skórne, swędzenie, gorączka, dreszcze, opuchnięcie twarzy i trudności z oddychaniem, świszczący oddech.

W niektórych przypadkach może dojść do zapaści.

To są bardzo poważne działania niepożądane. Pacjent może potrzebować natychmiastowej opieki medycznej.

Mogą również wystąpić następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane mogą występować: bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów),

często (częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów), niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów), rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej j niż u 1 na 1 000 pacjentów), bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), częstość nieznana (nie możne być ustalona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często:

-    zahamowanie produkcji krwinek w szpiku kostnym (mielosupresja),

-    zmniejszona liczba białych krwinek (leukocytopenia),

-    zmniejszona liczba specjalnego rodzaju białych krwinek (granulocytopenia i neutropenia),

-    neutropenia wraz z gorączką (gorączka neutropeniczna),

-    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (anemia),

-    krwawienie i niedotlenienie tkanek (niedostateczne dostarczenie tlenu) jako rezultat zahamowania czynności szpiku kostnego,

-    utrata włosów (alopecja) zwykle odwracalna,

-    brak wzrostu brody u mężczyzn,

-    mocz może być zabarwiony na czerwono do 2 dni po leczeniu. To jest normalne i nie należy się tym martwić.

Często:

-    reakcje uczuleniowe,

-    nudności,

-    wymioty,

-    biegunka,

-    uczucie suchości i pragnienia (odwodnienie),

-    utrata apetytu,

-    ból brzucha,

-    uderzenia gorąca,

-    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z bolesnymi nadżerkami, owrzodzenie i krwawienia (zapalenie jamy ustnej), zapalenie błony śluzowej (zapalenie śluzówki),

-    zaczerwienienie wokół żyły, do której podano lek, miejscowe zapalenie żył,

-    zgrubienie ścian żyły (stwardnienie ścian żyły),

-    zapalenie pęcherza z bólem w trakcie oddawania moczu (chemiczne zapalenie pęcherza), czasem z krwią w moczu (krwotoczne), występujące po podaniu dopęcherzowym,

-    ból głowy, zawroty głowy (dezorientacja), uszkodzenie nerwów obwodowych, charakteryzujące się uczuciem mrowienia, drętwieniem i (lub) bólem w dłoniach i (lub) stopach (neuropatia obwodowa),

-    jeśli epirubicyna wycieknie poza żyłę (wynaczynienie) może to doprowadzić do poważnego zapalenia podskórnej tkanki łącznej (cellulitis), tworzenia się pęcherzy i miejscowej martwicy tkanek.

Niezbyt często:

-    zmniejszona liczba płytek (małopłytkowość),

-    wrażliwość na światło lub nadwrażliwość w przypadku radioterapii,

-    zapalenie żył związane z zakrzepem krwi (zakrzepowe zapalenie żył),

-    zwiększona pigmentacja (hiperpigmentacja) skóry i paznokci,

-    zaczerwienienie skóry,

-    ból głowy.

Rzadko:

-    ciężka nadwrażliwość (anafilaksja) z lub bez wstrząsu łącznie z wysypką skórną, świądem (swędzenie), gorączką i dreszczami,

-    zmiany w zapisie EKG,

-    szybkie bicie serca (tachykardia),

-    wolne bicie serca (bradykardia)

-    szczególne rodzaje zaburzeń pracy serca (blok przedsionkowo-komorowy i blok odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego),

-    występowanie trzeciego tonu serca (rytm cwałowy),

-    choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia),

-    trudności z oddychaniem (duszność),

-    zatrzymanie płynów (obrzęk),

-    powiększenie wątroby,

-    zbieranie się płynu w jamie brzusznej (puchlina brzuszna),

-    obrzęk płuc,

-    zbieranie się płynu w przestrzeni pomiędzy klatką piersiową, a płucami (wysięk opłucnowy),

-    pokrzywka lub silne swędzenie skóry (świąd), zaczerwienienie wokół żyły, do której podano lek,

-    dreszcze,

-    zawroty głowy,

-    bardzo wysoka temperatura ciała (hipertermia),

-    uczucie dyskomfortu (złe samopoczucie),

-    osłabienie,

-    brak miesiączki (amenorrhea),

-    brak plemników w nasieniu (azoospermia),

-    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (transaminaz),

-    zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) jako rezultat szybkiego rozpadu komórek nowotworowych,

-    nowotwór złośliwy tkanek krwiotwórczych (wtórna ostra białaczka szpiku kostnego); podczas podawania w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi,

-    zapalenie błony śluzowej przełyku (zapalenie przełyku), przebarwienia w jamie ustnej.

Częstość nieznana:

-    gorączka, zakażenia, zapalenie płuc, zakażenie krwi (sepsa) lub wstrząs wywołany zakażeniem krwi (wstrząs septyczny),

-    niedrożność naczyń krwionośnych spowodowana zakrzepami krwi łącznie z niedrożnością naczyń krwionośnych w płucach (zator tętnicy płucnej - w pojedynczych przypadkach prowadzący do zgonu),

-    mocz staje się mętny (białkomocz),

-    zaburzenia nerwów (neuropatia obwodowa), ból głowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożadane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Epirubicin Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po symbolu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Farmaceuta sprawdzi powyższe dane w trakcie przygotowania leku dla pacjenta. Jeśli Epirubicin Kabi zmętnieje po przygotowaniu, wtedy farmaceuta usunie go w bezpieczny sposób.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Epirubicin Kabi

Substancją czynną leku jest chlorowodorek epirubicyny. 1 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 2 mg chlorowodorku epirubicyny.

Inne składniki leku to: kwas solny, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Epirubicin Kabi i co zawiera opakowanie

Epirubicin Kabi jest dostępny w szklanych fiolkach o 4 różnych pojemnościach. Fiolka o pojemności 5 ml zawiera 10 mg, fiolka o pojemności 25 ml zawiera 50 mg, fiolka o pojemności 50 ml zawiera 100 mg, fiolka o pojemności 100 ml zawiera 200 mg chlorowodorku epirubicyny.

Wielkości opakowań:

1 fiolka o pojemności 5 ml,

1 fiolka o pojemności 25 ml,

1 fiolka o pojemności 50 ml,

1 fiolka o pojemności 100 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire GU35 0NF Wielka Brytania

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (0-22) 345 67 89

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Republika

Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia


Epirubicin Kabi 2 mg/ml Injektionslosung

Epirubicinehydrochloride Fresenius Kabi 2 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Ennpy6^HH Ka6n 2 mg/ml HH$y3HOHeH pa3TBop Epirubicin Kabi 2 mg/ml Srakupa yra évsap ń śy%uaą

Epirubicin Kabi 2 mg/ml

Epirubicin Fresenius Kabi Epirubicin Kabi 2 mg/ml

Epirubicin Fresenius Kabi 2 mg/ml injektioneste, liuos Epirubicin Kabi 2 mg/ml Injektions- oder Infusionslosung Epirubicin/Kabi 2 mg/ml Srakupa yra évsap ń śy%uon Epirubicin Kabi 2 mg/ml oldatos injekció vagy infuzió Epirubicin hydrochloride 2 mg/ml Solution for Injection or Infusion Epirubicina Kabi 2 mg/ml soluzione iniettabile Epirubicin Kabi 2 mg/ml skidums injekcijam/ infuzijam Epirubicin Kabi 2 mg/ml injekcinis/ infuzinis tirpalas Epirubicin Kabi 2 mg/ml Injektions- oder Infusionslosung Epirubicin hydrochloride 2 mg/ml Solution for Injection or Infusion Epirubicinehydrochloride Fresenius Kabi 2 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Epirubicin Fresenius Kabi 2 mg/ml injeksjonsv^ske/ infusjonsv^ske, oppl0sning Epirubicin Kabi Epirrubicina Kabi

Epirubicina Kabi 2 mg/ml solutie injectabilà/ perfuzabilà

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Epirubicin Kabi 2 mg/ml

Epirubicin Kabi 2 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje Epirubicina Kabi 2 mg/ml solución inyectable o para perfusión Epirubicin Fresenius Kabi, 2 mg/ml injektions-/ infusionsvatska, losning Epirubicin hydrochloride 2 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2012

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA Epirubicin Kabi, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

(Epirubicini hydrochloridum)

Uwaga: przed przepisaniem leku należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Podanie dożylne. Epirubicin Kabi należy podawać przez cewnik w formie ciągłego wlewu dożylnego (0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy). Aby ograniczyć ryzyko skrzepów lub wynaczynienia, zazwyczaj czas wlewu mieści się w przedziale od 3 do 20 minut w zależności od dawki i objętości wlewu. Wkłucie bezpośrednie nie jest zalecane z powodu ryzyka wynaczynienia, które może wystąpić nawet, gdy odpowiednia ilość krwi zostanie wyssana przez igłę (patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Niezużyty roztwór należy usunąć.

Podanie dopęcherzowe. Epirubicin Kabi należy podać przez cewnik i utrzymywać w pęcherzu przez 1-2 godziny. W trakcie podawania wlewu pacjent powinien okresowo zmieniać pozycję ciała, aby zapewnić jak najbardziej rozległy kontakt błony śluzowej pęcherza moczowego z roztworem. Aby uniknąć niepotrzebnego rozcieńczenia roztworu przez mocz, należy poinformować pacjenta, aby nie spożywał żadnych płynów przez 12 godzin przed wlewem. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na wlew pacjent powinien oddać mocz.

Przechowywanie roztworu do wstrzykiwań w lodówce może powodować przejście leku w postać żelu. Żel powraca do postaci lekko kleistej, a następnie do postaci roztworu po 2 do maksymalnie 4 godzinach w temperaturze pokojowej (15°C - 25°C).

Środki ostrożności: Ze względu na toksyczne właściwości substancji czynnej należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

Personel powinien być przeszkolony w przygotowywaniu leku.

-    Kobiety w ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym lekiem.

-    Personel pracujący z lekiem podczas rekonstytucji powinien być ubrany w ubranie ochronne, w tym: okulary, fartuch, rękawiczki i maseczkę jednorazowego użytku.

-    Rekonstytucja leku powinna odbywać się w wyznaczonym obszarze (najlepiej wyposażonym w system laminarnego przepływu powietrza), powierzchnia robocza powinna być chroniona jednorazowym papierem absorpcyjnym z plastikową warstwą spodnią.

-    Wszystkie przedmioty użyte w trakcie rekonstytucji, do podawania lub czyszczenia, w tym rękawiczki, powinny być umieszczone w torbach do odpadów wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach.

-    Rozlany lek należy najpierw zalać rozcieńczonym roztworem podchlorynu sodu (zawierającym 1% chloru), najlepiej przez nasączenie, a następnie zmyć wodą.

-    Należy usunąć wszystkie materiały użyte do czyszczenia w sposób opisany powyżej.

-    W przypadku kontaktu leku ze skórą, należy starannie umyć ją wodą z mydłem lub roztworem wodorowęglanu sodu. Nie należy szorować skóry szczotką.

-    W przypadku kontaktu leku z oczami. Należy przepłukiwać oczy przez co najmniej 15 minut dużą ilością wody przy szeroko rozwartych powiekach. Należy zasięgnąć porady lekarskiej.

-    Należy zawsze umyć ręce po zdjęciu rękawiczek.

Usuwanie

Niezużyty lek oraz wszystkie odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Epirubicin Kabi

Charakterystyka Epirubicin kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Epirubicin Kabi, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 2 mg chlorowodorku epirubicyny.

Fiolka o pojemności 5 ml zawiera 10 mg chlorowodorku epirubicyny.

Fiolka o pojemności 25 ml zawiera 50 mg chlorowodorku epirubicyny.

Fiolka o pojemności 50 ml zawiera 100 mg chlorowodorku epirubicyny.

Fiolka o pojemności 100 ml zawiera 200 mg chlorowodorku epirubicyny.

Substancja pomocnicza:

1 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 3,5 mg sodu.

-    fiolka o pojemności 5 ml zawiera 17,7 mg sodu.

-    fiolka o pojemności 25 ml zawiera 88,5 mg sodu.

-    fiolka o pojemności 50 ml zawiera 177,0 mg sodu.

-    fiolka o pojemności 100 ml zawiera 354,1 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji. Czerwony roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Epirubicyna stosowana jest w leczeniu szeregu chorób nowotworowych, w tym:

-    raka piersi,

-    raka żołądka.

Korzystne działanie epirubicyny podawanej dopęcherzowo stwierdzono w leczeniu:

-    brodawczakowego raka pęcherza moczowego z komórek nabłonka przejściowego,

-    raka in situ pęcherza moczowego,

-    oraz w profilaktyce nawrotów powierzchownych postaci raka pęcherza moczowego po resekcji przezcewkowej.

U pacjentów, u których przeciwwskazane, bądź niewskazane jest stosowanie żywej atenuowanej szczepionki BCG, przed podaniem dopęcherzowym produktu leczniczego należy ustalić pozytywny stosunek korzyści do ryzyka.

Epirubicin Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji może być stosowany w leczeniu skojarzonym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Epirubicyna przeznaczona jest wyłącznie do stosowania dożylnego lub dopęcherzowego.

Podanie dożylne:

Zaleca się podawanie produktu leczniczego przez cewnik podczas bieżącej infuzji dożylnej soli fizjologicznej po sprawdzeniu, że igła jest prawidłowo umieszczona w żyle. Ta metoda minimalizuje ryzyko wynaczynienia produktu leczniczego i zapewnia, że żyła jest przepłukana solą fizjologiczną po podaniu produktu leczniczego. Wynaczynienie epirubicyny poza żyłę podczas wstrzyknięcia może spowodować ciężkie uszkodzenia tkanek, a nawet martwicę. W przypadku wynaczynienia należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego. Wstrzyknięcie do małych naczyń lub wielokrotne wstrzyknięcia do tej samej żyły mogą spowodować stwardnienie żyły.

Standardowe dawki:

W przypadku stosowania epirubicyny w monoterapii, zalecana dawka u dorosłych wynosi 60 do 90 mg/m2 powierzchni ciała. Produkt leczniczy należy podawać dożylnie przez 3 do 5 minut. Dawkę należy powtarzać co 21 dni, w zależności od parametrów hematologicznych oraz czynności szpiku kostnego pacjenta.

Jeśli wystąpią objawy toksyczności, w tym ciężka neutropenia i (lub) gorączka neutropeniczna oraz małopłytkowość (które mogą utrzymywać się do 21. dnia), mogą być wymagane modyfikacja dawki lub opóźnienie podania kolejnej dawki.

Duże dawki:

W monoterapii raka piersi duże dawki epirubicyny należy podawać według następującego schematu:

W przypadku podawania dużych dawek, epirubicynę można stosować w dożylnym bolusie przez 3 do 5 minut lub w infuzji dożylnej trwającej 30 minut.

Rak piersi

W leczeniu uzupełniającym pacjentów z wczesnym stadium raka piersi i zajętymi węzłami chłonnymi zaleca się dożylne podawanie epirubicyny w dawkach od 100 mg/m2 pc. (jako pojedyncza dawka w dniu 1.) do 120 mg/m2 pc. (w dwóch dawkach podzielonych, w dniu 1. i 8.), co 3-4 tygodnie, w skojarzeniu z cyklofosfamidem i 5-fluorouracylem podawanymi dożylnie oraz tamoksyfenem podawanym doustnie.

U pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku kostnego spowodowanym wcześniejszą chemioterapią lub radioterapią, wiekiem lub nowotworowym naciekiem szpiku kostnego zaleca się podawanie mniejszych dawek (60 mg/m2 pc. do 75 mg/m2 pc. w leczeniu standardowym i 105 mg/m2 pc. do 120 mg/m2 pc. w leczeniu dużymi dawkami). Całkowitą dawkę przewidzianą na cykl leczenia można podzielić na 2-3 kolejne dni.

Poniżej wymienione dawki epirubicyny są zwykle stosowane w monoterapii i terapii skojarzonej różnych nowotworów:

Wskazanie

Dawka epirubicyny (mg/m2 pc.'

a

Monoterapia

Terapia skojarzona

Rak żołądka3

60-90

50

Rak pęcherza moczowego

50 mg/50 ml lub 80 mg/50 ml (rak in situ).

Profilaktyka: 50 mg/50 ml tygodniowo przez 4 tygodnie, następnie co miesiąc przez 11 miesięcy.

a Dawki zwykle podawane w dniu 1. lub dniu 1., 2. i 3. w odstępach 21-dniowych.

Terapia skojarzona

W przypadku stosowania epirubicyny w połączeniu z innymi cytotoksycznymi produktami leczniczymi, dawkę należy odpowiednio zmniejszyć. Zwykle stosowane dawki wymienione są w powyższej tabeli.

Zaburzenia czynności wątroby

Główną drogą wydalania epirubicyny są wątroba i drogi żółciowe.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, należy zmniejszyć dawkę w zależności od stężenia bilirubiny w surowicy krwi zgodnie z następującym schematem:

Stężenie bilirubiny w surowicy

AspAT (aminotransferaza asparaginianowa)

Zmniejszenie dawki o:

1,4 do 3 mg/100 ml

2 do 4 razy większa od górnej granicy normy

50%

> 3 mg/100 ml

> 4 razy większa od górnej granicy normy

75%

Zaburzenia czynności nerek

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek nie wymagają zmniejszenia dawki, ponieważ tylko ograniczona ilość epirubicyny jest wydalana tą drogą. Może jednak zachodzić konieczność dostosowania dawki u pacjentów ze stężeniem kreatyniny w osoczu > 5 mg/dl.

Podanie dopęcherzowe:

Epirubicynę można podawać do pęcherza moczowego w leczeniu powierzchownej postaci raka pęcherza moczowego oraz raka in-situ. Epirubicyny nie należy podawać w ten sposób w leczeniu nowotworów inwazyjnych, które przeniknęły ścianę pęcherza moczowego. W takich przypadkach właściwsze jest leczenie ogólnoustrojowe lub operacyjne. Udowodniono również skuteczność stosowania epirubicyny dopęcherzowo w profilaktyce nawrotów po zabiegu przezcewkowej resekcji nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego.

W leczeniu powierzchownej postaci raka pęcherza moczowego zaleca się następujący schemat dawkowania, przedstawiony w poniższej tabeli rozcieńczeń:

Jeden wlew o stężeniu 50 mg/50 ml na tydzień (rozcieńczony w soli fizjologicznej lub wodzie do wstrzykiwań) przez 8 kolejnych tygodni. W przypadku wystąpienia toksyczności miejscowej: zaleca się zmniejszenie dawki do 30 mg/50 ml.

W leczeniu raka in-situ: w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta dawkę można zwiększyć do 80 mg/50 ml.

Zapobiegawczo: jeden wlew o stężeniu 50 mg/50 ml na tydzień przez 4 kolejne tygodnie, a następnie jeden wlew w tej samej dawce raz w miesiącu, przez 11 kolejnych miesięcy.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ ROZTWORÓW DO WLEWÓW DOPĘCHERZOWYCH

Wymagana

dawka

epirubicyny

Objętość epirubicyny 2 mg/ml roztworu do wstrzykiwań

Objętość rozcieńczalnika -jałowej wody do wstrzykiwań lub 0,9% jałowego roztworu chlorku sodu

Całkowita objętość wlewki dopęcherzowej

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml

Roztwór powinien być utrzymany w pęcherzu moczowym przez 1-2 godziny. Aby uniknąć rozcieńczenia roztworu przez mocz, należy poinformować pacjenta, aby nie przyjmował żadnych płynów przez 12 godzin przed wlewem. W trakcie wlewu pacjent powinien okresowo zmieniać pozycję ciała. Pacjenta należy poinformować, że po zakończeniu wlewu powinien oddać mocz.

Instrukcje dotyczące rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na epirubicynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, również na inne antracykliny lub antracenediony.

-    Laktacja.

Dożylne podanie jest przeciwwskazane u pacjentów:

-    z długotrwałym zahamowaniem czynności szpiku kostnego,

-    z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby,

-    z ciężką niewydolnością mięśnia sercowego (niewydolność serca 4-ego stopnia, ostry zawał mięśnia sercowego lub przebyty zawał mięśnia sercowego wskutek którego doszło do niewydolności serca 3. lub 4. stopnia, ostre zapalenie mięśnia sercowego),

-    ze świeżym zawałem serca,

-    z ciężką arytmią,

-    po przebytym leczeniu maksymalnymi, skumulowanymi dawkami epirubicyny i (lub) innymi antracyklinami lub antracenedionami (patrz punkt 4.4),

-    z ostrymi zakażeniami ogólnymi,

-    niestabilną dławicą piersiową,

-    z kardiomiopatią.

Dopęcherzowe podanie jest przeciwwskazane u pacjentów:

-    z zakażeniem układu moczowego,

-    z zapaleniem pęcherza moczowego,

-    z krwiomoczem,

-    z nowotworami inwazyjnymi przenikającymi ścianę pęcherza moczowego,

-    u których pojawiły się trudności z cewnikowaniem,

-    u których w pęcherzu zalega duża objętość moczu,

-    z obkurczonym pęcherzem moczowym.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne zasady - epirubicynę należy podawać wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanych lekarzy, posiadających doświadczenie w stosowaniu cytotoksycznych produktów leczniczych.

Epirubicyny nie wolno podawać podskórnie lub domięśniowo.

Leczenie początkowe wymaga starannego monitorowania podstawowych parametrów laboratoryjnych i czynności serca.

Jeśli epirubicyna jest podawana w postaci ciągłej infuzji, to powinno się to odbywać poprzez cewnik w żyle centralnej.

Leczenie epirubicyną można rozpocząć po ustąpieniu objawów ostrej toksyczności związanych z wcześniej zastosowanym leczeniem cytotoksycznym, takich jak: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, neutropenia, małopłytkowość oraz uogólnione zakażenie.

Stosowanie dużych dawek epirubicyny (np. > 90 mg/m2 pc. co 3-4 tygodnie) prowadzi do wystąpienia działań niepożądanych podobnych do obserwowanych po podaniu dawek standardowych (< 90 mg/m2 pc. co 3-4 tygodnie), nasilenie neutropenii i zapalenie błon śluzowych (w tym jamy ustnej) może jednak być większe. Leczenie epirubicyną w dużych dawkach wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na możliwe powikłania, zwłaszcza ciężką mielosupresję.

Czynność serca - leczenie antracyklinami wiąże się z ryzykiem wystąpienia kardiotoksyczności, której objawem mogą być wczesne (ostre) lub (opóźnione) późne działania niepożądane.

Obejmują one utrzymujące się obniżenie amplitudy zespołu QRS, wydłużenie poza granice normy przerwy skurczowej (PEP/LVEF) oraz zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. Wczesne, kliniczne zdiagnozowanie niewydolności serca wywołanej przez środki cytostatyczne wydaje się być niezbędne do efektywnego leczenia glikozydami naparstnicy, moczopędnymi produktami leczniczymi, produktami leczniczymi rozszerzającymi naczynia obwodowe, dietą o małej zawartości sodu i odpowiednim odpoczynkiem w łóżku. Monitorowanie czynności serca u pacjentów przyjmujących epirubicynę jest szczególnie istotne i dlatego zaleca się ocenę czynności serca technikami nieinwazyjnymi.

Działania wczesne (tj. ostre) - wczesna kardiotoksyczność epirubicyny dotyczy głównie tachykardii zatokowej i (lub) nieprawidłowości zapisu EKG, takich jak niespecyficzne zmiany odcinka ST-T. Obserwowano również tachyarytmie, w tym przedwczesne skurcze komorowe, częstoskurcz komorowy, jak również bradykardię, blok przedsionkowo-komorowy oraz blok odnóg pęczka Hisa. Działania te zwykle nie wiążą się z późniejszym rozwojem opóźnionej kardiotoksyczności, rzadko mają znaczenie klinicznie i na ogół nie wymagają przerwania leczenia epirubicyną.

Działania późne (tj. opóźnione) - opóźniona kardiotoksyczność zwykle rozwija się w późniejszej fazie leczenia epirubicyną lub w ciągu 2-3 miesięcy po zakończeniu leczenia. Opisywano również powikłania występujące kilka miesięcy lub lat po zakończeniu leczenia. Opóźniona kardiomiopatia przejawia się zmniejszeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) i (lub) objawami przedmiotowymi i podmiotowymi zastoinowej niewydolności serca (CHF), takimi jak duszność, obrzęk płuc, obrzęki obwodowe, powiększenie serca i wątroby, skąpomocz, wodobrzusze, wysięk opłucnowy oraz rytm cwałowy. Zagrażająca życiu zastoinowa niewydolność serca jest najcięższą postacią kardiomiopatii wywołanej przez antracykliny i stanowi działanie toksyczne produktu leczniczego ograniczające maksymalną dawkę skumulowaną.

Ryzyko rozwoju zastoinowej niewydolności serca zwiększa się szybko wraz ze zwiększeniem całkowitej dawki skumulowanej epirubicyny powyżej 900 mg/m2 pc, lub mniejszą skumulowaną dawką u pacjentów po naświetleniu okolicy śródpiersia; w przypadku zastosowania dawki większej niż ta dawka skumulowana należy zachować szczególną ostrożność (patrz punkt 5.1).

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ciężkiej niewydolności serca należy ocenić jego czynność przed rozpoczęciem leczenia epirubicyną i monitorować przez cały czas leczenia. Ryzyko to można zmniejszyć poprzez regularne monitorowanie czynności serca (ocena LVEF) w czasie leczenia i niezwłoczne przerwanie leczenia po stwierdzeniu pierwszych objawów zaburzeń czynności serca.

Do odpowiednich metod ilościowych powtarzanej oceny czynności serca (ocena LVEF) należy angiografia bramkowa z zastosowaniem radionuklidu (MUGA) oraz echokardiografia (ECHO). Zalecana jest wyjściowa ocena czynności serca z badaniem EKG lub badaniem MUGA lub ECHO, szczególnie w przypadku pacjentów z czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności. Należy powtarzać ocenę LVEF w badaniach MUGA lub ECHO, zwłaszcza gdy zwiększa się skumulowana dawka antracyklin. Ocenę czynności serca należy prowadzić z zastosowaniem tej samej metody badania przez cały okres obserwacji.

Z uwagi na ryzyko kardiomiopatii dawkę skumulowaną epirubicyny 900 mg/m2 pc. można zwiększać tylko z zachowaniem wyjątkowej ostrożności.

Ustalając maksymalną skumulowaną dawkę epirubicyny, należy wziąć pod uwagę wszystkie jednocześnie stosowane produkty lecznicze o potencjalnie kardiotoksycznym działaniu. W trakcie stosowania zarówno standardowych jak i dużych dawek epirubicyny, można przekroczyć skumulowaną dawkę 900 do 1000 mg/m2 pc. jedynie z zachowaniem największej ostrożności.

W trakcie stosowania większych dawek, ryzyko nieodwracalnej zastoinowej niewydolności serca znacząco zwiększa się.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności poantracyklinowej są: aktywne lub uśpione choroby układu krążenia, wcześniejsza lub równoczesna radioterapia okolic śródpiersia, wcześniejsze leczenie innymi antracyklinami lub antracenedionami oraz równoczesne stosowanie innych produktów leczniczych zaburzających czynność skurczową serca lub produktów leczniczych

0    działaniu kardiotoksycznym (np. trastuzumab) (patrz punkt 4.5).

Czynność serca musi być szczególnie ściśle monitorowana u pacjentów otrzymujących duże dawki skumulowane oraz u pacjentów z czynnikami ryzyka. U pacjentów w podeszłym wieku, dzieci i pacjentów z chorobami serca w wywiadzie zwiększa się ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności. Kardiotoksyczność w następstwie stosowania epirubicyny może pojawić się po zastosowaniu mniejszych dawek skumulowanych, niezależnie od obecności czynników ryzyka.

Prawdopodobnie toksyczność epirubicyny i innych antracyklin lub antracenedionów jest addytywna.

Toksyczność hematologiczna - podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, epirubicyna może spowodować supresję szpiku kostnego. Przed każdym cyklem leczenia epirubicyną i w trakcie jego trwania należy wykonać badania hematologiczne, w tym profil białych krwinek (WBC). Zależna od dawki, odwracalna leukopenia i (lub) granulocytopenia (neutropenia) to najczęstsze ograniczające dawkę ostre działania toksyczne tego produktu leczniczego. Leukopenia i neutropenia są na ogół cięższe przy stosowaniu schematów z dużymi dawkami produktu leczniczego. Leukopenia

1    neutropenia zazwyczaj są maksymalnie nasilone od 10. do 14. dnia po podaniu produktu leczniczego; działanie to jest zwykle przemijające, a liczba WBC/ neutrofili wraca w większości przypadków do wartości prawidłowych około 21 dnia. Może również wystąpić trombocytopenia lub niedokrwistość. Klinicznymi następstwami ciężkiej supresji szpiku kostnego mogą być: gorączka, zakażenie, posocznica/ sepsa, wstrząs septyczny, krwawienie, niedotlenienie tkanek lub zgon.

Wtórna białaczka - u pacjentów leczonych antracyklinami, w tym epirubicyną, opisywano wtórną białaczkę, z fazą preleukemiczną lub bez tej fazy. Wtórna białaczka występuje częściej u pacjentów, u których te produkty lecznicze podaje się w skojarzeniu z przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi uszkadzającymi DNA, w skojarzeniu z radioterapią, u pacjentów wcześniej intensywnie leczonych cytotoksycznymi produktami leczniczymi oraz gdy dawki antracyklin były zwiększane.

W białaczkach tego typu okres utajenia może trwać od 1 roku do 3 lat (patrz punkt 5.1).

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - epirubicyna jest substancją wywołującą wymioty. Zwykle wkrótce po podaniu produktu leczniczego występuje zapalenie błon śluzowych (w tym jamy ustnej), które w ciężkich postaciach po kilku dniach może przejść w owrzodzenia błon śluzowych.

U większości pacjentów to działanie niepożądane ustępuje po 3 tygodniu leczenia.

Czynność wątroby - główną drogą wydalania epirubicyny są wątroba i układ żółciowy. Przed rozpoczęciem leczenia epirubicyną i w jego trakcie należy ocenić stężenie bilirubiny całkowitej i aktywność AspAT w osoczu. U pacjentów ze zwiększonym stężeniem bilirubiny lub zwiększoną aktywnością AspAT klirens produktu leczniczego może być zmniejszony, a jego ogólne działanie toksyczne bardziej nasilone. U takich pacjentów zaleca się zmniejszenie dawki (patrz punkty 4.2 i 5.2). Nie należy stosować epirubicyny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3).

Czynność nerek - przed rozpoczęciem leczenia i w czasie jego trwania należy ocenić stężenie kreatyniny w osoczu. U pacjentów, u których stężenie kreatyniny wynosi > 5 mg/dl, konieczne jest dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Działanie w miejscu wstrzyknięcia - w następstwie wstrzyknięcia produktu leczniczego do małego naczynia lub powtarzania wstrzyknięć do tej samej żyły może dojść do stwardnienia ścian żyły. Przestrzeganie zalecanych procedur podawania produktu leczniczego może zmniejszyć ryzyko zapalenia żył i (lub) zakrzepowego zapalenia żył w miejscu wstrzyknięcia (patrz punkt 4.2).

Wynaczynienie - wydostanie się epirubicyny poza żyłę podczas wstrzykiwania może spowodować miejscowy ból, ciężkie uszkodzenie tkanek (powstawanie pęcherzy, ciężkie zapalenie tkanki podskórnej) oraz martwicę. W przypadku wystąpienia przedmiotowych, bądź podmiotowych objawów wynaczynienia podczas dożylnego podawania epirubicyny należy niezwłocznie przerwać podawanie produktu leczniczego. Występujący ból można złagodzić poprzez ochłodzenie powierzchni podawania i utrzymywanie go w stanie schłodzenia przez 24 godziny. Ponieważ martwica może wystąpić po kilku tygodniach od wynaczynienia pacjent powinien być pod ścisła kontrolą lekarza. W przypadku wystąpienia martwicy należy się skonsultować z chirurgiem plastycznym w celu usunięcia martwej tkanki.

Inne - podobnie jak w przypadku innych cytotoksycznych produktów leczniczych, podczas stosowania epirubicyny obserwowano zakrzepowe zapalenie żył z powikłaniami zatorowymi, w tym zatorowością płucną (w niektórych przypadkach prowadzącą do śmierci).

Zespół lizy guza - epirubicyna może powodować hiperurykemię w wyniku nasilenia katabolizmu puryn towarzyszącego szybkiemu rozpadowi komórek nowotworowych w wyniku działania produktu leczniczego (zespół lizy guza). Po leczeniu wstępnym należy ocenić stężenie kwasu moczowego, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny we krwi. W celu ograniczenia potencjalnych powikłań zespołu lizy guza należy nawadniać pacjenta, alkalizować mocz i zapobiegać hiperurykemii poprzez podawanie allopurinolu.

Działanie immunosupresyjne/zwiększona podatność na infekcje - podawanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom ze zmniejszoną przez chemioterapeutyki, w tym epirubicynę, odpornością może spowodować wystąpienie ciężkich lub prowadzących do zgonu zakażeń (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia układu rozrodczego - epirubicyna może mieć działanie genotoksyczne. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, leczeni epirubicyną, powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie terapii. Pacjenci planujący potomstwo po zakończeniu leczenia powinni zasięgnąć konsultacji genetycznej (w razie potrzeby i dostępności).

Dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące innych dróg podawania produktu leczniczego

Podanie dopęcherzowe - dopęcherzowe podanie epirubicyny może wywołać objawy chemicznego zapalenia pęcherza moczowego (takie jak trudności w oddawaniu moczu, wielomocz, oddawanie moczu w nocy, bolesne oddawanie moczu, krwiomocz, dyskomfort pęcherza moczowego, martwicę ściany pęcherza moczowego) oraz skurcz pęcherza moczowego. Szczególnej uwagi wymagają problemy związane z cewnikowaniem (np. zwężenie cewki moczowej z powodu dużych guzów pęcherza).

Podanie dotętnicze - dotętnicze podanie epirubicyny (przezcewnikowa embolizacja tętnicy w miejscowej lub obszarowej terapii pierwotnego lub przerzutowego nowotworu wątroby) może powodować (oprócz toksyczności ogólnej jakościowo podobnej do obserwowanej po podaniu dożylnym epirubicyny) miejscowe lub obszarowe zaburzenia obejmujące wrzody żołądka i dwunastnicy (prawdopodobnie na skutek refluksu produktu leczniczego do tętnicy żołądkowej) oraz zwężenie dróg żółciowych występujące z powodu polekowego pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych. Ta droga podania może doprowadzić do szerokiej martwicy tkanek, które uległy perfuzji.

1 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 3,5 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Epirubicyna jest zwykle stosowana w leczeniu skojarzonym z innymi cytotoksycznymi produktami leczniczymi. W związku z tym mogą wystąpić objawy toksyczności addytywnej, zwłaszcza toksycznego działania na szpik kostny/ układ krwiotwórczy oraz układ pokarmowy (patrz punkt 4.4). Stosowanie epirubicyny w leczeniu skojarzonym z innymi potencjalnie kardiotoksycznymi produktami leczniczymi, jak również jednoczesne stosowanie innych kardioaktywnych produktów leczniczych (np. blokerów kanału wapniowego), wymaga monitorowania czynności serca przez cały czas leczenia.

Epirubicyna jest metabolizowana głównie w wątrobie. Zmiany w funkcjonowaniu wątroby wywołane przez jednocześnie stosowane produkty lecznicze mogą wpływać na metabolizm, farmakokinetykę, skuteczność i (lub) toksyczność epirubicyny (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Antracyklin, w tym epirubicyny, nie należy podawać w połączeniu z innymi kardiotoksycznymi produktami leczniczymi, chyba że czynność serca pacjenta jest ściśle monitorowana. Pacjenci otrzymujący antracykliny po zakończeniu leczenia z innymi kardiotoksycznymi produktami leczniczymi, zwłaszcza tymi z długim okresem półtrwania takimi jak trastuzumab, mogą być narażeni na większe ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności. Okres półtrwania trastuzumabu wynosi około 28,5 dnia. Trastuzumab może się zatem utrzymywać w krwiobiegu do 24 tygodni od podania. Z tego względu należy unikać terapii opartej na antracyklinach do 24 tygodni po zakończeniu leczenia trastuzumabem, jeżeli jest to możliwe. W przypadku konieczności podawania antracyklin przed upływem tego czasu zalecane jest monitorowanie czynności serca pacjenta.

Należy unikać szczepienia żywą szczepionką pacjentów otrzymujących epirubicynę. Pacjentom mogą być podawane szczepionki inaktywowane (zabite), jednak odpowiedź na nie może być zmniejszona.

Produkty lecznicze, które zwiększają aktywność enzymów cytochromu P-450 (takie jak ryfampicyna barbiturany) mogą zwiększyć metabolizm epirubicyny, co spowoduje zmniejszenie jej skuteczności.

Cymetydyna w dawce 400 mg dwa razy na dobę, podawana przed epirubicyną w dawce 100 mg/m2 pc. co 3 tygodnie powoduje zwiększenie AUC epirubicyny o 50% oraz zwiększenie AUC epirubicynolu o 41% (końcowe p<0,05). AUC aglikonu 7-deoksy-doksorubicynolu oraz przepływ krwi przez wątrobę nie były zmniejszone, tak więc efektu nie można tłumaczyć zmniejszeniem aktywności cytochromu P-450.

Należy przerwać stosowanie cymetydyny w trakcie leczenia epirubicyną.

Paklitaksel podawany przed epirubicyną może powodować zwiększenie stężenia niezmienionej epirubicyny i jej metabolitów w surowicy, choć metabolity te nie są ani toksyczne, ani aktywne.

W trakcie jednego z badań zaobserwowano zwiększoną toksyczność hematologiczną, gdy paklitaksel podawany był przed epirubicyną w porównaniu z podaniem po epirubicynie. Równoczesne podawanie paklitakselu lub docetakselu nie wpływało na farmakokinetykę epirubicyny w przypadku podawania epirubicyny przed taksanem.

Połączenie epirubicyny i paklitakselu może być stosowane w przypadku zachowania odstępu czasowego w infuzji obu produktów leczniczych. Pomiędzy infuzją epirubicyny i paklitakselu należy zachować 24-godzinną przerwę.

Dekswerapamil może wpływać na farmakokinetykę epirubicyny i ewentualnie zwiększać jej działanie hamujące czynność szpiku kostnego.

Wcześniejsze podawanie dużych dawek (900 mg/m2 pc. i 1200 mg/m2 pc.) deksrazoksanu może zwiększać klirens układowy epirubicyny oraz powodować zmniejszenie AUC.

W jednym z badań wykazano, że docetaksel podawany natychmiast po epirubicynie może zwiększać stężenie jej metabolitów.

Chinina może przyspieszać początkową dystrybucję epirubicyny z krwi do tkanek oraz wpływać na przechodzenie epirubicyny do krwinek czerwonych.

Jednoczesne podanie interferonu a-2b może powodować zarówno zmniejszenie końcowego okresu półtrwania jak i całkowitego klirensu epirubicyny.

Należy brać pod uwagę możliwość znacznego zaburzenia hemopoezy w przypadku (wcześniejszego) leczenia produktami leczniczymi wpływającymi na czynność szpiku kostnego (tj. cytostatycznych produktów leczniczych, sulfonamidu, chloramfenikolu, difenylohydantoiny, pochodnych amidopirydyny, produktów leczniczych przeciwko retrowirusom).

Kardiotoksyczność epirubicyny zwiększa się podczas stosowania określonej radioterapii, a także przez wcześniejsze lub skojarzone stosowanie innych pochodnych antracykliny (np. mitomycyna - C, dakarbazyna, daktynomycyna i prawdopodobnie cyklofosfamid) lub innych kardiotoksycznych produktów leczniczych (np. 5-fluorouracyl, cyklofosfamid, cisplatyna, taksany). Epirubicyna może zwiększyć efekt naświetlania okolicy śródpiersia.

Jeśli epirubicyna stosowana jest w skojarzeniu z produktami leczniczymi mogącymi powodować niewydolność serca, takimi jak blokery kanału wapniowego, należy monitorować czynność serca przez cały okres leczenia.

Skojarzone stosowanie z cyklosporyną może spowodować nadmierną immunosupresję.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację (patrz punkt 5.3)

Zaburzenie płodności

Epirubicyna może powodować uszkodzenie chromosomów w ludzkich plemnikach. Mężczyźni leczeni epirubicyną powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji. W razie potrzeby i dostępności, pacjenci powinni zasięgnąć porady w sprawie pobrania i zmagazynowania nasienia ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności spowodowanej leczeniem.

Mężczyźni leczeni epirubicyną nie powinni podejmować prób spłodzenia dziecka w czasie trwania terapii i do 6 miesięcy po jej zakończeniu.

Epirubicyna może spowodować brak miesiączki lub przedwczesną menopauzę u kobiet przed okresem menopauzy.

Pacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania epirubicyny. Mężczyźni i kobiety muszą stosować skuteczne metody antykoncepcyjne podczas leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Ciąża

Dane doświadczalne z badań na zwierzętach wskazują, że epirubicyna podana kobiecie w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu. Jeżeli epirubicyna jest stosowana podczas ciąży lub pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania tego produktu leczniczego, należy ją poinformować o potencjalnym zagrożeniu dla płodu. Cytostatyczne produkty lecznicze powinny być podawane tylko w uzasadnionych wskazaniach, kiedy potencjalna korzyść dla matki przeważa nad możliwymi działaniami niepożądanym mającymi wpływ na rozrodczość.

Nie przeprowadzono badań z udziałem kobiet w ciąży. Epirubicyna powinna być stosowana podczas ciąży tylko wówczas, gdy ewentualna korzyść przeważa nad ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy epirubicyna jest wydzielana do mleka matki. Ponieważ wiele produktów leczniczych, w tym inne antracykliny, wydziela się do mleka matki oraz z uwagi na możliwość wywołania przez epirubicynę poważnych działań niepożądanych u dziecka, matka powinna przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem stosowania tego produktu leczniczego.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ epirubicyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn nie został zbadany. Epirubicyna może powodować nudności i wymiotów, które mogą tymczasowo prowadzić do zaburzenia zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Zgłoszono następujące działania niepożądane mające związek z leczeniem epirubicyną. Działania niepożądane przedstawiono z uwzględnieniem następującej częstości występowania:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


(>1/10),

(>1/100 do <1/10),

(>1/1 000 do <1/100), (>1/10 000 do <1/1 000), (<1/10 000),

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

U więcej niż 10% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: mielosupresja, objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, brak apetytu, łysienie, zakażenia.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia.

Częstość nieznana

Wstrząs septyczny, sepsa, zapalenie płuc.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rzadko

Ostra białaczka limfatyczna, wtórna białaczka szpikowa.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Zahamowanie czynności szpiku (leukopenia, granulocytopenia i neutropenia, niedokrwistość i gorączka neutropeniczna).

Niezbyt często

T rombocytopenia.

Częstość nieznana

Krwotoki i niedotlenienie tkanek (wynikające z zahamowania czynności szpiku).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Anafilaksja (reakcje anafilaktyczne i (lub) anafilaktoidalne z lub bez wstrząsu, w tym wysypka skórna, świąd, gorączka i dreszcze), reakcje alergiczne po podaniu dopęcherzowym.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Brak apetytu, odwodnienie.

Rzadko

Hiperurykemia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

Zawroty głowy.

Nieznana

Neuropatia obwodowa (po zastosowaniu dużych dawek), ból głowy.

Zaburzenia widzenia

Częstość nieznana

Zapalenie spojówek, zapalenie rogówki.

Zaburzenia serca

Rzadko

Zastoinowa niewydolność serca (duszność, obrzęki, powiększenie

wątroby, wodobrzusze, obrzęk płuc, płyn w opłucnej, cwałowy rytm serca), kardiotoksyczność (zmiany w zapisie EKG, arytmia, kardiomiopatia), częstoskurcz komorowy, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa ).

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca.

Niezbyt często

Zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył.

Częstość nieznana

Wstrząs, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (w tym zator tętnicy płucnej).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zapalenie błon śluzowych, zapalenie przełyku, zapalenie jamy ustnej wymioty, biegunka, nudności, które mogą spowodować utratę apetytu i bóle brzucha.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Łysienie.

Rzadko

Pokrzywka, świąd, zaczerwienienie wzdłuż żyły, do której podaje się produkt leczniczy.

Częstość nieznana

Toksyczność miejscowa, wysypka, swędzenie, zmiany skórne, rumień, zaczerwienienie, przebarwienia skóry i paznokci, nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na napromieniowanie skóry (reakcja po radioterapii).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Czerwone zabarwienie moczu przez 1 do 2 dni po podaniu produktu leczniczego.

Częstość nieznana

Białkomocz u pacjentów leczonych dużymi dawkami.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Brak miesiączki, brak plemników w nasieniu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Rumień w miejscu infuzji.

Rzadko

Złe samopoczucie, osłabienie, noraczka. dreszcze, hipertermia złośliwa.

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zmiany aktywności aminotransferaz.

Częstość nieznana

Bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory.

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często

Po podaniu dopęcherzowym obserwowano zapalenie pęcherza moczowego na tle chemicznym, w niektórych przypadkach krwotoczne (patrz punkt 4.4).

Podanie dopęcherzowe

Ponieważ tylko niewielka ilość substancji czynnej jest wchłaniana do krwiobiegu po dopęcherzowym podaniu produktu leczniczego, występowanie ciężkich ogólnoustrojowych działań niepożądanych, jak również reakcji alergicznych jest rzadkie. Często zgłaszane są miejscowe reakcje jak uczucie pieczenia i częstomocz (pollakisuria). Okazjonalnie zgłaszano wystąpienie zapalenia pęcherza na tle bakteryjnym lub chemicznym (patrz punkt 4.4). Wymienione działania niepożądane są w większości przypadków odwracalne.

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie epirubicyny prowadzi do ciężkiego zahamowania czynności szpiku kostnego (objawiającego się głównie leukopenią i trombocytopenią), zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (głównie zapalenia błony śluzowej) i ostrych powikłań kardiologicznych. Podczas podawania antracyklin obserwowano występowanie utajonej niewydolności serca w przeciągu kilku miesięcy do kilku lat po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4). Pacjenci powinni być uważnie monitorowani. W przypadku wystąpienia objawów niewydolności serca pacjenci powinni być leczeni zgodnie z konwencjonalnymi wytycznymi.

Leczenie:

Objawowe. Epirubicyna nie może być usuwana drogą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antracykliny i substancje pochodne, kod ATC: L01D B03.

Mechanizm działania epirubicyny związany jest z jej zdolnością do wiązania się z DNA. Badania hodowli komórkowych wykazały, że produkt leczniczy szybko przenika do komórek, umiejscawia się w jądrze komórkowym hamując syntezę kwasu nukleinowego i mitozę. Udowodniono działanie epirubicyny w szerokim spektrum nowotworów eksperymentalnych, w tym białaczkach L1210 i P388, w mięsakach SA180 (formy lite i wysiękowe), w czerniaku B16, w raku sutka, w raku płuc Lewisa i w guzach okrężnicy 38. Wykazano także działanie produktu leczniczego na ludzkie guzy przeszczepione myszom atymicznym (czerniak, rak sutka, płuc, prostaty i jajnika).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i nerek, po podaniu dożylnym dawki wynoszącej 60-150 mg/m2 produktu leczniczego, następuje trójfazowa eliminacja produktu leczniczego z surowicy, bardzo szybka w fazie początkowej i wolna w fazie końcowej. Średni okres półtrwania wynosi około 40 godzin. Dawki te mieszczą się w zakresie farmakokinetyki liniowej, zarówno odnośnie wartości klirensu osocza jak i szlaku metabolicznego. Głównymi metabolitami, które zostały zidentyfikowane są: epirubicynol (13-OH epirubicyna) oraz glukuronidy epirubicyny i epirubicynolu.

Proces 4'-O-glukuronidacji odróżnia epirubicynę od doksorubicyny i może odpowiadać za szybszą eliminację epirubicyny i jej zmniejszoną toksyczność. Stężenia w osoczu głównego metabolitu produktu leczniczego 13-OH pochodnej (epirubicynol) są zawsze mniejsze niż produktu leczniczego i wykazują przebieg prawie równoległy.

Epirubicyna jest wydalana głównie przez wątrobę, duże wartości klirensu osocza (0,9 l/min) wskazują, że powolne wydalanie produktu leczniczego jest spowodowane w dużym stopniu dystrybucją produktu leczniczego do tkanek. Około 9 do 10% podawanej dawki jest wydalana z moczem w ciągu 48 godzin.

Wydzielanie do żółci uważane jest za główną drogę eliminacji produktu leczniczego, w ciągu 72 godzin w żółci wykrywa się około 40% podanej dawki.

Produkt leczniczy nie przenika przez barierę krew-mózg.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Narządami docelowymi u szczurów, królików i psów po wielokrotnym podaniu epirubicyny był układ krwiotwórczy, przewód pokarmowy, nerki, wątroba i narządy rozrodcze. U badanych gatunków epirubicyna wykazywała również działanie kardiotoksyczne.

Epirubicyna, tak jak inne antracykliny, wykazywała działanie genotoksyczne i rakotwórcze u szczurów.

Epirubicyna działa embriotoksycznie u szczurów. Nie stwierdzono wad rozwojowych u szczurów lub królików, jednak tak jak w przypadku innych antracyklin i cytotoksycznych produktów leczniczych, epirubicynę należy uważać za produkt leczniczy o potencjalnym działaniu teratogennym.

Badanie tolerancji miejscowej u szczurów i myszy wykazało, że wynaczynienie epirubicyny powoduje martwicę tkanek.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny, do dostosowania pH

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Należy unikać długotrwałego kontaktu produktu leczniczego z roztworami o zasadowym pH z uwagi na hydrolizę produktu leczniczego.

Epirubicyny nie należy mieszać z heparyną z powodu niezgodności chemicznej, która może prowadzić do precypitacji, gdy produkty lecznicze są w odpowiednich proporcjach.

Epirubicyna może być stosowana w skojarzeniu z innymi przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi, jednakże nie zaleca się mieszania produktu leczniczego Epirubicin Kabi z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

Nieotwarte opakowanie: 18 miesięcy.

Epirubicin Kabi roztwór do wstrzykiwań lub infuzji nie zawiera środków konserwujących ani bakteriostatycznych. Roztwór jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Po użyciu należy usunąć wszystkie niewykorzystane pozostałości produktu leczniczego.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast po pierwszym przekłuciu gumowego korka. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie zużyty natychmiast, wówczas odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania produktu leczniczego ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywanie roztworu do wstrzykiwań w lodówce może powodować przejście produktu leczniczego w postać żelu. Żel powraca do postaci lekko kleistej, a następnie do postaci roztworu po 2 do maksymalnie 4 godzinach w temperaturze pokojowej (15°C - 25°C).

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Przejrzysta, bezbarwna fiolka o pojemności 5 ml, 25 ml, 50 ml i 100 ml ze szkła odlewanego (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej pokrytej fluoropolimerem, aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off i polipropylenową nakładką.

Wielkości opakowań: fiolka o pojemności 5 ml, fiolka o pojemności 25 ml, fiolka o pojemności 50 ml, fiolka o pojemności 100 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podanie dożylne. Epirubicin Kabi należy podawać przez cewnik w formie ciągłego wlewu dożylnego (0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy). Aby ograniczyć ryzyko skrzepów lub wynaczynienia zazwyczaj czas wlewu mieści się w przedziale 3 do 20 minut w zależności od dawki i objętości wlewu. Wkłucie bezpośrednie nie jest zalecane z powodu ryzyka wynaczynienia, które może wystąpić nawet gdy odpowiednia ilość krwi zostanie wyssana przez igłę (patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Niezużyty roztwór należy usunąć.

Podanie dopęcherzowe. Epirubicin Kabi należy podać przez cewnik i utrzymywać w pęcherzu przez 1 godzinę. W trakcie podawania wlewu pacjent powinien okresowo zmieniać pozycję ciała, aby zapewnić jak najbardziej rozległy kontaktu błony śluzowej pęcherza moczowego z roztworem. Aby uniknąć niepotrzebnego rozcieńczenia roztworu przez mocz, należy poinformować pacjenta, aby nie spożywał żadnych płynów przez 12 godzin przed wlewem. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na wlew pacjent powinien oddać mocz.

Środki ostrożności: Ze względu na toksyczne właściwości substancji czynnej należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

Personel powinien być przeszkolony w przygotowywaniu roztworu produktu leczniczego.

-    Kobiety w ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym produktem leczniczym.

-    Personel pracujący z produktem leczniczym podczas rekonstytucji powinien być ubrany w ubranie ochronne, w tym: okulary, fartuch, rękawiczki oraz maseczkę jednorazowego użytku.

-    Rekonstytucja produktu leczniczego powinna odbywać się w wyznaczonym obszarze (najlepiej wyposażonym w system laminarnego przepływu powietrza), powierzchnia robocza powinna być chroniona jednorazowym papierem absorpcyjnym ze spodnią warstwą plastikową.

-    Wszystkie przedmioty użyte w trakcie rekonstytucji, do podawania lub czyszczenia, w tym rękawiczki, powinny być umieszczone w torbach do odpadów wysokiego ryzyka do spalania w wysokich temperaturach.

-    Rozlany produkt leczniczy należy najpierw zalać rozcieńczonym roztworem podchlorynu sodu (zawierającym 1% chloru ), najlepiej przez nasączenie, a następnie zmyć wodą.

-    Należy usunąć wszystkie materiały użyte do czyszczenia w sposób opisany powyżej.

-    W przypadku kontaktu produktu leczniczego ze skórą , należy starannie umyć ją wodą z mydłem lub roztworem wodorowęglanu sodu. Nie należy szorować skóry szczotką.

-    W przypadku kontaktu produktu leczniczego z oczami, należy przepłukiwać oczy przez co najmniej 15 minut dużą ilością wody przy szeroko rozwartych powiekach. Należy zasięgnąć porady lekarskiej.

-    Należy zawsze umyć ręce po zdjęciu rękawiczek.

Usuwanie

Niezużyty produkt leczniczy oraz wszystkie odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire GU35 0NF Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16728

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.04.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.01.2012

Epirubicin Kabi