+ iMeds.pl

Epirubicin strides 2 mg/mlUlotka Epirubicin strides

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Epirubicin Mylan, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Epirubicini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Epirubicin Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Epirubicin Mylan

3.    Jak stosować lek Epirubicin Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Epirubicin Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Epirubicin Mylan i w jakim celu się go stosuje Grupa produktów leczniczych

Epirubicyna należy do grupy cytostatyków (leków służących do zwalczania raka).

Epirubicyna zatrzymuje wzrost komórek nowotworowych, co ostatecznie prowadzi do ich obumarcia.

Epirubicyna jest podawana w leczeniu:

-    raka sutka,

-    raka żołądka;

-    epirubicyna jest również stosowana dopęcherzowo (bezpośrednio do pęcherza moczowego) w celu leczenia wczesnego (powierzchownego) raka pęcherza moczowego i zapobiegania nawrotowi raka pęcherza po zabiegu operacyjnym.

Epirubicyna jest często stosowana jednocześnie z innymi lekami służącymi do zwalczania raka (w tak zwanych schematach polichemioterapii).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Epirubicin Mylan

Kiedy nie stosować leku Epirubicin Mylan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na epirubicynę, podobne leki (nazywane antracyklinami, patrz poniżej) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent był wcześniej leczony dużymi dawkami niektórych innych leków przeciwnowotworowych, w tym doksorubicyną i daunorubicyną, które należą do tej samej grupy leków, co Epirubicin Mylan (nazywanych antracyklinami). Mają one podobne działania niepożądane (w tym działanie na serce);

-    jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej lub występują obecnie zaburzenia serca;

-    w okresie karmienia piersią;

-    jeśli u pacjenta występuje mała liczba komórek krwi;

-    w razie występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby;

jeśli u pacjenta występuje ciężkie ostre zakażenie.

Leku Epirubicin Mylan nie należy podawać dopęcherzowo (bezpośrednio do pęcherza) jeśli:

-    nowotwór penetruje ścianę pęcherza moczowego,

-    pacjent cierpi na zakażenie dróg moczowych,

-    pacjent odczuwa ból lub cierpi na stan zapalny pęcherza,

-    występują problemy z wprowadzeniem cewnika (rurki) do pęcherza,

-    w pęcherzu moczowym po próbie opróżnienia go pozostaje duża objętość moczu

-    w moczu obecna jest krew,

-    pęcherz moczowy jest obkurczony.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Epirubicin Mylan należy zwrócić się do lekarza

-    w przypadku osób w podeszłym wieku oraz dzieci, ze względu na podwyższone ryzyko ciężkich sercowych działań niepożądanych. W ich przypadku czynność serca należy sprawdzić przed leczeniem epirubicyną oraz po jego zakończeniu;

-    w przypadku pacjentów, u których występowały zaburzenia serca w przeszłości lub u których takie zaburzenia występują obecnie. Należy o nich poinformować lekarza. Konieczne będzie dostosowanie dawki epirubicyny. Konieczne będzie regularne sprawdzanie prawidłowości akcji serca;

-    w przypadku osób leczonych wcześniej lekami do zwalczania raka (takimi jak doksorubicyna lub daunorubicyna lub pochodne antracenedionu) lub osób, które były wcześniej poddawane naświetlaniom, ponieważ ryzyko wystąpienia ciężkich sercowych działań niepożądanych jest większe. Należy o tym poinformować lekarza, ponieważ uwzględnia się to przy obliczaniu ogólnej dawki epirubicyny, która ma być podawana;

-    w przypadku pacjentów, u których występują choroby wątroby lub nerek. Może to spowodować nasilenie działań niepożądanych. Czynność nerek i wątroby należy regularnie sprawdzać i, w razie potrzeby, skorygować dawkę;

-    w przypadku osób, które chcą mieć dzieci. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia, jak i w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. Mężczyźni powinni przed leczeniem zasięgnąć informacji na temat możliwości przechowywania zamrożonego nasienia;

-    w przypadku pacjentów, u których występują zakażenia lub krwawienie. Epirubicyna może wpływać na szpik kostny. Liczba białych krwinek ulegnie zmniejszeniu, co powoduje większą podatność na zakażenia (leukopenia). Może wystąpić tendencja do krwawień (małopłytkowość). Te działania niepożądane mają charakter tymczasowy. Zmniejszenie liczby białych krwinek jest największe po upływie 10-14 dni po podaniu leku i zazwyczaj wraca do normy po upływie 21 dni po podaniu leku;

-    w przypadku osób, które w ostatnim czasie poddały się lub chcą poddać się szczepieniu;

-    należy sprawdzić stężenie kwasu moczowego we krwi. Lekarz zleci to badanie;

-    należy upewnić się, że liczba krwinek nie obniży się zbyt mocno. Lekarz będzie regularnie zlecał to badanie;

-    w przypadku osób, u których występuje ciężki stan zapalny lub owrzodzenie jamy ustnej;

-    w przypadku osób, które były lub są poddawane napromienianiu okolicy klatki piersiowej;

-    w razie wystąpienia uczucia pieczenia w miejscu podania leku. Może to wskazywać na wydostawanie się epirubicyny poza naczynie krwionośne. Należy poinformować o tym lekarza.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy

pacjenta lub dotyczyło go w przeszłości.

Inne leki i Epirubicin Mylan

Uwaga: następujące uwagi mogą dotyczyć również stosowania leków w ostatnim czasie lub

niedalekiej przyszłości.

Leki wymienione w tej części mogą być znane pacjentowi pod inną nazwą, często nazwą handlową. W tej części wymieniono tylko substancje czynne leków, a nie nazwy handlowe! Dlatego należy zawsze uważnie czytać informacje o substancji czynnej stosowanego leku na opakowaniu lub ulotce dla pacjenta.

Interakcja oznacza, że leki stosowane razem mogą wpływać nawzajem na swoje działanie i (lub) na działania niepożądane. Możliwe jest wystąpienie interakcji w przypadku jednoczesnego stosowania tego roztworu oraz następujących leków.

-    Szkodliwy wpływ na serce może nasilać się w razie wcześniejszego lub jednoczesnego podawania innych leków podobnych do epirubicyny, tak zwanych antracyklin (na przykład leków zwalczających raka: mitomycyny-C, dakarbazydu, daktynomycyny i cyklofosfamidu) lub innych leków, które mogą wpływać na serce (na przykład, leki zwalczające raka: 5-fluorouracyl, cyklofosfamid, cisplatyna, taksany). W takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe monitorowanie serca;

-    epirubicyna może nasilać działanie napromieniania i nawet po upływie dość długiego czasu od napromieniania może powodować ciężkie działania niepożądane w napromienianej okolicy;

-    ryfampicyna (lek stosowany do leczenia gruźlicy) i barbiturany (leki stosowane w bezsenności lub padaczce, jak na przykład fenobarbital); leki te zmniejszaj ą stężenie epirubicyny we krwi, co może prowadzić do osłabienia działania epirubicyny;

-    paklitaksel i docetaksel (leki stosowane w leczeniu niektórych rodzajów raka); gdy paklitaksel jest podawany przed epirubicyną lub docetaksel jest podawany bezpośrednio po epirubicynie, stężenie epirubicyny we krwi zwiększa się, co może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych;

-    dekswerapamil (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca); przy stosowaniu razem z epirubicyną może mieć ujemny wpływ na szpik kostny;

-    interferon alfa2b (lek stosowany w niektórych rodzajach raka i chłoniakach oraz przy niektórych postaciach zapalenia wątroby);

-    chinina (lek stosowany w leczeniu malarii i skurczów mięśni nóg); chinina może przyspieszać dystrybucję epirubicyny w organizmie, co może ujemnie wpływać na czerwone krwinki;

-    deksrazosan (lek czasem stosowany wraz z doksorubicyną w celu obniżania ryzyka zaburzeń serca); może nastąpić skrócenie czasu, w jakim epirubicyna jest obecna w organizmie, co może prowadzić do osłabienia jej działania;

-    cymetydyna (lek zmniejszający ilość kwasu w żołądku); stężenie epirubicyny we krwi zwiększa się, co może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych;

-    wcześniejsze lub jednoczesne leczenie innymi lekami, które mogą wpływać na szpik kostny (na przykład inne leki stosowane w leczeniu raka, sulfonamid, chloramfenikol, difenylhydantoina, pochodne fenazonu, leki stosowane w leczeniu zakażeń niektórymi wirusami); może zostać zakłócone tworzenie krwinek czerwonych;

-    leki powodujące niewydolność serca;

-    leki wpływające na czynność wątroby; może zostać zakłócona degradacja epirubicyny w wątrobie, co może spowodować osłabienie działania epirubicyny lub nasilenie działań niepożądanych;

-    żywe szczepionki; istnieje ryzyko rozwinięcia się śmiertelnej choroby, dlatego takie połączenie nie jest zalecane;

-    cyklosporyna (lek powodujący zahamowanie układu odpornościowego); może nastąpić zbyt silne zahamowanie układu odpornościowego.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Epirubicin Mylan z jedzeniem i piciem

Pacjent nie powinien nic pić w ciągu 12 godzin przed dopęcherzowym podaniem epirubicyny.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Leki stosowane w leczeniu raka są podawane w okresie ciąży w nadzwyczajnych przypadkach. Należy porównać korzyści dla matki oraz możliwe zagrożenie dla płodu. W badaniach na zwierzętach wykazano, że epirubicyna wywiera szkodliwy wpływ na płód i może spowodować wystąpienie wad wrodzonych. Mężczyźni i kobiety powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji (pigułki, prezerwatywy) zarówno podczas stosowania tego leku, jak i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Kobieta powinna również zapobiegać zajściu w ciążę w sytuacji, gdy jej partner jest leczony epirubicyną.

Jeśli w trakcie leczenia dojdzie do ciąży, zaleca się konsultacje genetyczne.

Mężczyźni, którzy chcą zostać w przyszłości ojcami, powinni zasięgnąć porady w kwestii zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia epirubicyną.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy epirubicyna przenika do mleka ludzkiego. Kobiety powinny przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem stosowania leku Epirubicin Mylan.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ u wielu osób podczas leczenia występują silne nudności i wymioty.

Lek Epirubicin Mylan zawiera sód

Ten produkt leczniczy zawiera 3,5 mg sodu na ml roztworu do wstrzyknięć lub infuzji. Powinni to wziąć to pod uwagę pacjenci, u których stosowana jest dieta z kontrolowaną ilością sodu.

3.    Jak stosować lek Epirubicin Mylan

Lek Epirubicin Mylan jest podawany wyłącznie pod nadzorem lekarza wyspecjalizowanego w tym typie leczenia. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podawana dawka zależy od rodzaju raka, stanu zdrowia, wieku pacjenta, funkcjonowania wątroby i przyjmowania innych leków przez pacjenta.

Zalecana dawka

Schemat dawkowania jest ustalany w zależności od ogólnego stanu zdrowia i ewentualnego wcześniejszego leczenia, po czym bierze się pod uwagę wzrost i masę ciała pacjenta. Dawki w schemacie wyrażane są jako liczba miligramów na metr kwadratowy powierzchni ciała. Lek ten podawany jest jako

•    wstrzyknięcie do żyły przez 3-5 minut lub

•    wlew do żyły przez maksymalnie 30 minut.

Jeżeli podawana jest tylko epirubicyna, bez innych leków przeciwnowotworowych, zalecana dawka wynosi 60-90 mg/m2 powierzchni ciała. Dawka ta jest podawana jako dawka pojedyncza lub dzielona na 2-3 kolejne dni. Podawanie dawki powtarza się co 21 dni. Przy połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi dawka jest zmniejszana.

Lek podawany jest przez cewnik lub boczną linię wlewu chlorku sodu lub glukozy (roztwór cukru). Większe dawki stosuje się w leczeniu

•    raka płuc: 120 mg/m2 powierzchni ciała oraz

•    ewentualnie raka sutka 100-120 mg/m2 powierzchni ciała

Podawanie do pęcherza moczowego (podanie dopęcherzowe)

Lek może być podawany bezpośrednio do pęcherza moczowego (w leczeniu raka pęcherza) za pomocą cewnika. W razie stosowania tej metody, pacjent nie może pić żadnych płynów przez 12 godzin przed leczeniem, tak aby mocz nie powodował nadmiernego rozcieńczenia leku. Rozcieńczony lek powinien pozostawać w pęcherzu przez 1 godzinę po podaniu. Konieczne jest okresowe zmienianie położenia ciała, aby lek mógł dotrzeć do wszystkich części pęcherza.

Przy opróżnianiu pęcherza po podaniu leku należy upewnić się, że mocz nie wchodzi w kontakt ze skórą. W razie kontaktu leku ze skórą, skażone miejsca należy starannie przemyć wodą z mydłem. Nie wolno jednak trzeć tego miejsca.

Podczas podawania epirubicyny pacjentowi lekarz zleca wykonywanie badań krwi. Ich celem jest ocena działania leku. Lekarz przeprowadza również badania, których celem jest ocena czynności serca. Zarówno badania krwi, jak i ocenę czynności serca wykonuje się przed leczeniem epirubicyną i po jego zakończeniu.

W razie wrażenia, że działanie leku Epirubicin Mylan jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Epirubicin Mylan

Z uwagi na to, że lek ten jest podawany przez personel medyczny, prawdopodobieństwo przedawkowania jest mało prawdopodobne. W razie podejrzenia, że podano zbyt dużą dawkę leku Epirubicin Mylan należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Epirubicin Mylan

Z uwagi na to, że lek ten jest podawany przez personel medyczny, prawdopodobieństwo pominięcia dawki jest mało prawdopodobne.

W razie wątpliwości proszę skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Epirubicin Mylan

Należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe jest wystąpienie, między innymi, następujących, działań niepożądanych:

Bardzo często: występuje u więcej niż 1 na 10 osób przyjmujących lek Często: występuje u 1-10 na 100 osób przyjmujących lek_


Niezbyt często: występuje u 1-10 na 1000 osób przyjmujących lek_

Rzadko: występuje u 1-10 na 10 000 osób przyjmujących lek_

Bardzo rzadko: występuje u mniej niż 1 na 10 000 osób przyjmujących lek Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych _danych_


Można oczekiwać, że działania niepożądane wystąpią u ponad 10% leczonych pacjentów. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są

-    zahamowanie szpiku kostnego

-    działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego

-    jadłowstręt

-    łysienie

-    zakażenie

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenie

Nieznana

Zatrucie krwi (posocznica) i wstrząs w wyniku zatrucia krwi, zapalenie płuc

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Zahamowanie szpiku kostnego to nieprawidłowość dotycząca krwi, która oznacza, że wytwarzanych jest mniej nowych krwinek (co prowadzi do braku białych krwinek, czerwonych krwinek i płytek krwi; zmniejszonej liczby pewnego rodzaju białych krwinek [granulocytów obojętnochłonnych] z gorączką) i która obejmuje podwyższoną wrażliwość na zakażenia (z powodu braku białych krwinek [leukopenia]) i niedokrwistość. Konieczne jest przeprowadzanie regularnych badań krwi.

Niezbyt często

Tworzenie krwiaków i tendencja do krwawień (z powodu braku płytek krwi [małopłytkowość])

Nieznana

Krwawienie, niedobór tlenu w tkankach

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Ciężka, natychmiastowa reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna/ anafilaktoidalna) ze wstrząsem lub bez, obejmująca wysypkę skórną i świąd; gorączka i dreszcze.

Często

Reakcje alergiczne po podaniu dopęcherzowym (bezpośrednio do pęcherza moczowego).

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

Zawroty głowy

Nieznana

Pewne zaburzenia nerwów (neuropatia obwodowa), ból głowy

Zaburzenia oka

Nieznana

Stan zapalny oczu (zapalenie spojówek lub rogówek)

Zaburzenia serca

Rzadko

Ryzyko osłabionego działania serca, prowadzące do zastoju krwi (zastoinowa niewydolność serca), niewydolności serca (duszność; gromadzenie się płynu w całym organizmie [obrzęk], powiększenie wątroby, gromadzenie się płynu w jamie brzusznej [wodobrzusze], gromadzenie się płynu w płucach [obrzęk płuc, wysięk w opłucnej], nieprawidłowy rytm serca [rytm cwałowy]), kardiotoksyczność (np. nieprawidłowości w EKG, zaburzenia rytmu serca, choroba mięśnia sercowego [kardiomiopatia]), zwiększenie częstości skurczów serca pochodzących z dolnych jam serca (częstoskurcz komorowy), wolny rytm serca (rzadkoskurcz), przerwanie przewodzenia impulsów w sercu (blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa).

Nieznana

Zmniejszenie frakcji krwi wypychanej z serca przez komorę przy każdym skurczu serca (bezobjawowy spadek frakcji wyrzutowej lewej komory)

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca, pogrubienie lub stwardnienie ścian żył (stwardnienie żył)

Niezbyt często

Zaczerwienienie wzdłuż przebiegu żył (zapalenie żył), zapalenie naczyń krwionośnych z tworzeniem zakrzepów krwi, często wyczuwane jako bolesne, nieco twarde zgrubienie z zaczerwienieniem skóry powyżej niego (zakrzepowe zapalenie żył)

Nieznana

Wstrząs, tworzenie zakrzepów krwi (zakrzepowa zatorowość), w tym tworzenie zakrzepów w płucach (zatory płuc, w bardzo rzadkich przypadkach prowadziło to do zgonu)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zapalenie błon śluzowych (zapalenie błon śluzowych [może wystąpić po upływie 510 dni po rozpoczęciu leczenia]), zapalenie błony śluzowej przełyku (zapalenie przełyku), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej), wymioty, biegunka, które mogą doprowadzić do odwodnienia, nudności (nudności i wymioty często występuj ą w ciągu pierwszych 24 godzin (niemal u wszystkich pacjentów), utrata apetytu (jadłowstręt)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Wypadanie włosów (łysienie, w 60%-90% leczonych przypadków. Towarzyszy mu zahamowanie wzrostu brody u mężczyzn. Wypadanie włosów jest zależne od dawki i w większości przypadków odwracalne)

Rzadko

Wysypka skórna z tworzeniem małych guzków (pokrzywka) lub z silnym swędzeniem (świąd), zaczerwienienie wzdłuż żyły, do której wstrzykiwano lek.

Nieznana

Reakcje miejscowe, wysypka, swędzenie, zmiany skórne, zaczerwienienie, uderzenia gorąca, zmiany skóry i paznokci (przebarwienia), wrażliwość na światło (nadwrażliwość na światło) lub reakcja alergiczna w przypadku napromieniania (reakcja w okolicach uprzednio napromienianych)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Czerwone zabarwienie moczu przez 12 dni po podaniu leku

Często

Zakażenie pęcherza moczowego, zapalenie pęcherza moczowego, czasem krwawienie, reakcje miejscowe, jak uczucie pieczenia i częstą chęć oddania moczu obserwowano po podaniu leku do pęcherza

Rzadko

Podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia)

Nieznana

Zwiększone stężenie białek w moczu (białkomocz) u pacjentów, którzy byli leczeni dużymi dawkami

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Brak miesiączki, brak plemników w nasieniu

Inne

Często

Zaczerwienienie w miejscu wlewu

Rzadko

Jednoczesne podawanie pewnych leków do zwalczania raka (tak zwanych substancji przeciwnowotworowych uszkadzaj ących DNA) może w rzadkich przypadkach prowadzić do powstawania pewnych rodzajów raka krwi (wtórna ostra białaczka szpikowa z lub bez fazy przedbiałaczkowej). Te pewne formy raka krwi można zaobserwować po upływie zaledwie 1-3 lat. Złe samopoczucie, osłabienie (bardzo silne), gorączka, dreszcze, zmiany stężeń pewnych enzymów (aminotransferazy)

Ciężkie działania niepożądane dotyczące całego organizmu oraz reakcje alergiczne są rzadkie w przypadku podawania leku Epirubicin Mylan do pęcherza moczowego.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Epirubicin Mylan

Przechowywać w temperaturze 2-8°C) (w lodówce).

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym.

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania.

Po rozcieńczeniu (w 0,9% roztworze chlorku sodu [9 mg/ml] lub 5% roztworze glukozy [50 mg/ml]) do stężenia 0,1 mg/ml wykazano utrzymywanie się stabilności chemicznej i fizycznej przez 4 dni w temperaturze 25°C i przez 14 dni w temperaturze 2-8°C.

Po rozcieńczeniu (w 0,9% roztworze chlorku sodu [9 mg/ml[ lub 5% roztworze glukozy [50 mg/ml]) do stężenia 1,0 mg/ml wykazano utrzymywanie się stabilności chemicznej i fizycznej przez 7 dni w temperaturze 25°C i przez 14 dni (dla 0,9% roztworu chlorku sodu [9 mg/ml]) lub 7 dni (dla 5% roztworu glukozy [50 mg/ml]) w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast po pierwszym przekłuciu gumowego korka. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada osoba podająca lek. W warunkach prawidłowych nie powinny one przekraczać 24 godzin przechowywania w temperaturze 2-8°C.

Przechowywanie roztworu do wstrzykiwań w lodówce może spowodować zżelowanie leku. Przywrócenie nieco lepkiej do płynnej postaci roztworu następuje po dwóch do maksymalnie czterech godzinach wyrównywania temperatury w kontrolowanej temperaturze pokojowej (15-25°C).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Dwie pierwsze cyfry wskazują miesiąc, ostatnie cyfry wskazują rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Epirubicin Mylan

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek epirubicyny; 1 ml zawiera 2 mg chlorowodorku epirubicyny.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu chlorek, kwas solny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Epirubicin Mylan i co zawiera opakowanie

Epirubicin Mylan to lek w postaci przejrzystego czerwonego roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Jest dostarczany w fiolkach z oranżowego szkła (typu I) zamkniętych korkiem z gumy

bromobutylowej pokrytej fluoropolimerem z aluminiowym uszczelnieniem typu flip off zawierających 25 ml (50 mg) lub 100 ml (200 mg) roztworu do wstrzykiwań lub infuzji w tekturowym pudełku.

Każde pudełko zawiera jedną fiolkę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Wytwórca

Agila Specialties Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa Polska

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Epirubicin Mylan

Belgia:    Epirubmylan

Bułgaria:    Epirubicin Mylan

Cypr:    Epirubicin Mylan

Dania:    Epirubicin Mylan

Estonia:    Epirubicin Mylan

Finlandia:    Epirubicin Mylan

Francja:    Epirubicine Mylan Pharma 2 mg/ml

Grecja:    Epirubicin Mylan

Hiszpania:    Epirubicina Strides

Holandia:    Epirubicinehydrochloride Mylan

Irlandia:    Epirubicin

Islandia:    Epirubicin Mylan

Litwa:    Epirubicin Mylan

Luksemburg:    Epirubmylan

Łotwa:    Epirubicin Mylan

Malta:    Epirubicin Mylan

Niemcy:    Epirubicin Mylan

Norwegia:    Epirubicin Mylan

Polska:    Epirubicin Mylan

Portugalia:    Birrumil

Epirubicin Mylan


Republika Czeska: Epirubicin Generics Republika Słowacka:

Rumunia:    Epirubicina Mylan

Słowenia:    Epirubicin Mylan Arcolab International

Szwecja:    Epirubicin Mylan

Węgry:    Epirubicin Mylan

Włochy:    Epirubicina Mylan

Wielka Brytania: Epirubicin

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

PRZYGOTOWANIE LEKU EPIRUBICIN MYLAN DO PODAWANIA

Przed przygotowaniem leku Epirubicin Mylan należy przeczytać cały opis procedury.

1.    POSTAĆ

2 mg chlorowodorku epirubicyny w 1 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Substancje pomocnicze: chlorek sodu

kwas chlorowodorowy do uzyskania odpowiedniego poziomu pH woda do wstrzykiwań

2.    PREZENTACJA

Przechowywać w lodówce (2-8°C).

Przechowywać i przewozić w lodówce.

Nie zamrażać.

Fiolkę należy przechowywać w pudełku tekturowym, aby chronić ją przed światłem.

Produkt należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania.

Po rozcieńczeniu (w 0,9% roztworze chlorku sodu [9 mg/ml] lub 5% roztworze glukozy [50 mg/ml]) do stężenia 0,1 mg/ml wykazano utrzymywanie się stabilności chemicznej i fizycznej przez 4 dni w temperaturze 25°C i przez 14 dni w temperaturze 2-8°C.

Po rozcieńczeniu (w 0,9% roztworze chlorku sodu [9 mg/ml[ lub 5% roztworze glukozy [50 mg/ml]) do stężenia 1,0 mg/ml wykazano utrzymywanie się stabilności chemicznej i fizycznej przez 7 dni w temperaturze 25°C i przez 14 dni (dla 0,9% roztworu chlorku sodu [9 mg/ml]) lub 7 dni (dla 5% roztworu glukozy [50 mg/ml]) w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast po pierwszym przekłuciu gumowego korka. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada osoba podająca lek. W warunkach prawidłowych nie powinny one przekraczać 24 godzin przechowywania w temperaturze 2-8°C.

Przechowywanie roztworu do wstrzykiwań w lodówce może spowodować zżelowanie leku. Przywrócenie nieco lepkiej do płynnej postaci roztworu następuje po dwóch do maksymalnie czterech godzinach wyrównywania temperatury w kontrolowanej temperaturze pokojowej (15-25°C).

2.1 Fiolka zawierająca chlorowodorek epirubicyny:

Produkt leczniczy Epirubicin Mylan jest dostarczany w fiolkach typu 1 z oranżowego szkła o pojemności 30 ml lub 100 ml z korkiem z gumy bromobutylowej, pokrytej fluorowanym polimerem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip off, zawierających odpowiednio 25 ml i 100 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Każde pudełko zawiera jedną fiolkę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

2.2    Rozpuszczalnik dla chlorowodorku epirubicyny

Produkt Epirubicin Mylan może być rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) i podany dożylnie. Roztwór musi być przygotowany bezpośrednio przed użyciem.

Do podania dopęcherzowego produkt należy rozcieńczyć w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub jałowej wodzie. Stężenie rozcieńczonego roztworu musi wynosić 0,6-2,6 mg/ml.

3.    ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

Przygotowanie roztworu do infuzji powinno być przeprowadzone w warunkach pełnej aseptyki przez wyszkolony personel.

Przygotowanie roztworu do infuzji powinno być przeprowadzone w przeznaczonym do tego aseptycznym obszarze.

Osoby pracujące z produktem Epirubicin Mylan powinny nosić rękawice ochronne, okulary ochronne i maskę.

Produkt Epirubicin Mylan może być rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) i podany dożylnie. Roztwór musi być przygotowany bezpośrednio przed użyciem.

Do podania dopęcherzowego produkt należy rozcieńczyć w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub jałowej wodzie. Stężenie rozcieńczonego roztworu musi wynosić 0,6-2,6 mg/ml.

Czerwony roztwór powinien być klarowny i przejrzysty.

Produkt Epirubicin Mylan nie zawiera środków konserwujących i dlatego nadaje się jedynie do jednorazowego zastosowania. Po użyciu resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi środków cytostatycznych. Patrz również „Usuwanie”.

Inaktywacji rozlanego lub wyciekającego produktu leczniczego należy dokonać stosując 1% roztwór podchlorynu sodu lub po prostu buforu fosforanowego (pH >8) do uzyskania odbarwienia roztworu. Wszystkie użyte do czyszczenia środki należy usunąć zgodnie z opisem w punkcie „Usuwanie”.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu ze środkami cytostatycznymi.

Należy zachować ostrożność przy sprzątaniu wydalin i wymiocin.

W razie kontaktu z oczami należy przepłukać je dokładnie dużą ilością wody.

Należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty.

W razie kontaktu leku ze skórą, skażone miejsce należy starannie przemyć wodą z mydłem lub roztworem dwuwęglanu sodu. Nie należy jednak trzeć skóry szczotką. Po zdjęciu rękawic należy zawsze umyć ręce.

Z uszkodzonymi fiolkami należy zawsze obchodzić się z zachowaniem tych samych środków ostrożności. Należy je traktować jako odpady skażone. Skażone odpady należy przechowywać w odpowiednich, właściwie oznaczonych, pojemnikach na odpady. Patrz punkt „Usuwanie”.

4.    PRZYGOTOWANIE ROZTWORU

Epirubicyna jest przeznaczona wyłącznie do stosowania dożylnego lub dopęcherzowego.

4.1 PRZYGOTOWANIE DO PODANIA DOŻYLNEGO

Produkt Epirubicin Mylan może być rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) i podany dożylnie. Roztwór musi być przygotowany bezpośrednio przed użyciem.

Stężenie rozcieńczonego roztworu musi wynosić 0,6-2,6 mg/ml.

Wskazane jest wstrzykiwanie czerwonego roztworu, który powinien być klarowny i przejrzysty, przez cewnik infuzji dożylnej 0,9% roztworu NaCl (9 mg/ml) lub 5% glukozy (50 mg/ml) w ciągu maksymalnie 30 minut (w zależności od dawki i objętości infuzji). Igła powinna być umieszczona w żyle w sposób prawidłowy. Ta metoda zmniejsza ryzyko zakrzepicy i wydostania się leku poza żyłę, które mogłyby prowadzić do ciężkiego zapalenia tkanki łącznej i martwicy. W przypadku wydostania się leku poza żyłę należy natychmiast przerwać podawanie leku. Wstrzykiwanie do małych żył i wielokrotne wstrzyknięcia do tej samej żyły mogą prowadzić do stwardnienia żyły.

W przypadku podawania dużych dawek, epirubicynę można stosować w dożylnym bolusie przez 35 minut lub w infuzji dożylnej trwającej 30 minut.

4.2 PRZYGOTOWANIE DO PODANIA DOPĘCHERZOWEGO

Do podania dopęcherzowego produkt Epirubicin Mylan należy rozcieńczyć w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub jałowej wodzie. Stężenie rozcieńczonego roztworu musi wynosić 0,62,6 mg/ml.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ ROZTWORÓW DO WLEWÓW DOPĘCHERZOWYCH

Wymagana dawka epirubicyny

Objętość wstrzyknięcia epirubicyny 2 mg/ml

Objętość

rozcieńczalnika -jałowej wody do wstrzykiwań lub 0,9% (9 mg/ml) NaCl

Całkowita objętość wlewu

dopęcherzowego

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml

5. UTYLIZACJA

Wszelkie niezużyte resztki produktu, materiały używane do przygotowania i podawania produktu lub które stykały się w jakikolwiek sposób z chlorowodorkiem epirubicyny należy zniszczyć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Epirubicin Strides

Charakterystyka Epirubicin strides

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Epirubicin Mylan, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

Substancja czynna:

1 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 2 mg chlorowodorku epirubicyny

-    1 fiolka zawierająca 25 ml roztworu zawiera 50 mg chlorowodorku epirubicyny

-    1 fiolka zawierająca 100 ml roztworu zawiera 200 mg chlorowodorku epirubicyny

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

1 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 3,5 mg sodu

-    1 fiolka zawierająca 25 ml roztworu zawiera 88,5 mg sodu.

-    1 fiolka zawierająca 100 ml roztworu zawiera 354,1 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Przejrzysty czerwony roztwór o pH od 2,5 do 3,5 oraz osmolalnością od 240 do 340 mOsmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Epirubicyna jest stosowana w leczeniu wielu chorób nowotworowych, w tym:

-    raka sutka,

-    raka żołądka.

Wykazano, że epirubicyna podawana dopęcherzowo działa korzystnie w leczeniu:

-    brodawkowatego raka przejściowokomórkowego pęcherza,

-    raka pęcherza in situ;

-    w dopęcherzowej profilaktyce nawrotu powierzchownego raka pęcherza po resekcji przezcewkowej.

W odniesieniu do stosowania dopęcherzowego pozytywny stosunek korzyści do ryzyka można było ustalić wyłącznie w przypadku pacjentów, u których zastosowanie żywej atenuowanej szczepionki BCG jest przeciwwskazane lub niewłaściwe.

Produkt leczniczy Epirubicin Mylan można stosować w schematach polichemioterapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Epirubicyna jest przeznaczona wyłącznie do stosowania dożylnego lub dopęcherzowego.

Podawanie dożylne

Wskazane jest wstrzykiwanie czerwonego roztworu, który powinien być klarowny i przejrzysty, przez cewnik do infuzji dożylnej 0,9% roztworu NaCl (9 mg/ml) lub 5% glukozy (50 mg/ml) w ciągu maksymalnie 30 minut (w zależności od dawki i objętości infuzji). Igła powinna być umieszczona w żyle w sposób prawidłowy. Ta metoda zmniejsza ryzyko zakrzepicy i wydostania się leku poza żyłę, co mogłoby prowadzić do ciężkiego zapalenia tkanki łącznej i martwicy. W przypadku wydostania się leku poza żyłę należy natychmiast przerwać podawanie leku. Wstrzykiwanie do małych żył i wielokrotne wstrzyknięcia do tej samej żyły mogą prowadzić do stwardnienia żyły.

Dawka standardowa

Jeżeli epirubicyna jest stosowana w monoterapii, zalecana dawka u dorosłych wynosi 6090 mg/m2 powierzchni ciała. Epirubicynę należy wstrzykiwać dożylnie w ciągu 3-5 minut. Tę samą dawkę powtarza się w odstępach 21-dniowych.

Przy ustalaniu schematu dawkowania należy brać pod uwagę stan układu krwiotwórczego i szpiku kostnego pacjenta.

Jeśli wystąpią objawy toksyczności, w tym ciężka neutropenia i (lub) gorączka neutropeniczna oraz małopłytkowość (które mogłyby utrzymywać się w 21. dniu), może być wymagana modyfikacja dawki lub późniejsze podanie kolejnej dawki.

Duża dawka

W monoterapii raka sutka duże dawki epirubicyny należy podawać według następującego schematu:

W przypadku podawania dużych dawek, epirubicynę można stosować w dożylnym bolusie przez 3-5 minut lub w infuzji dożylnej trwającej 30 minut.

Rak sutka

W leczeniu uzupełniającym pacjentek z wczesnym rakiem piersi z obecnością przerzutów do węzłów chłonnych zaleca się dożylne podawanie epirubicyny w dawkach od 100 mg/m2 (jako pojedyncza dawka w dniu 1.) do 120 mg/m2 (w dwóch dawkach podzielonych w dniu 1. i 8.), co 3-4 tygodnie, w skojarzeniu z cyklofosfamidem i 5-fluorouracylem.

U pacjentek z zaburzeniami czynności szpiku kostnego spowodowanymi wcześniejszą chemioterapią lub radioterapią, wiekiem lub nowotworowym naciekiem szpiku, zaleca się podawanie mniejszych dawek (60-75 mg/m2 w leczeniu standardowym oraz 105120 mg/m2 w leczeniu dużymi dawkami) albo późniejsze podanie kolejnej dawki. Całkowita dawka przewidziana na cykl leczenia może być podzielona na 2-3 kolejne dni.

Następujące dawki epirubicyny są zwykle stosowane w monoterapii i leczeniu skojarzonym różnych nowotworów, jak przedstawiono:

Wskazanie w leczeniu raka

Dawka epirubicyny (mg/m2)*

Monoterapia

Leczenie skojarzone

Rak żołądka

60-90

50

Rak pęcherza

50 mg/50 ml lub 80 mg/50 ml (rak in situ)

Profilaktyka: 50 mg/50 ml tygodniowo przez 4 tygodnie, następnie co miesiąc przez 11 miesięcy

* Dawki zwykle podawane w dniu 1. lub dniu 1., 2. i 3. w odstępach 21-dniowych

Leczenie skojarzone

W przypadku stosowania produktu leczniczego Epirubicin Mylan w skojarzeniu z innymi przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi, jego dawkę należy odpowiednio zmniejszyć. Dawki stosowane zazwyczaj przedstawiono w tabeli powyżej.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania epirubicyny u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności wątroby

Epirubicyna jest wydalana głównie przez wątrobę. Aby uniknąć nasilenia działania toksycznego, w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę według następującego schematu:

Stężenie bilirubiny w surowicy

Aktywność AspAT

(aminotransferaza

asparaginowa)

Zmniejszenie dawki

1,4-3 mg/100 ml

2^ razy przekraczająca górną granicę normy

Zmniejszenie dawki o 50%

> 3 mg/100 ml

> 4 razy przekraczająca górną granicę normy

Zmniejszenie dawki o 75%

Zaburzenia czynności nerek

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek nie wymagają zmniejszenia dawki, ponieważ tylko ograniczona ilość epirubicyny jest eliminowana tą drogą. Zaleca się jednak zmniejszenie dawki w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >

450 pmol/l).

Podawanie dopęcherzowe

Instrukcje rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem - patrz również punkt 6.6.

W leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego, raka in situ oraz w zapobieganiu nawrotowi po resekcji przezcewkowej epirubicyna może być podawana do pęcherza moczowego. Nie powinno się jej podawać do pęcherza w leczeniu guzów inwazyjnych, które penetrują ścianę pęcherza. W takich przypadkach należy raczej zastosować terapię ogólną lub leczenie chirurgiczne.

Stosuje się różne schematy dawkowania. Następujące schematy można stosować jako wytyczne:

Powierzchowny rak pęcherza: cotygodniowe płukanie pęcherza roztworem 50 mg/50 ml (rozcieńczone w soli fizjologicznej lub jałowej wodzie) przez 8 tygodni. W przypadku wystąpienia toksyczności miejscowej (chemiczne zapalenie pęcherza) zaleca się zmniejszenie dawki do 30 mg/50 ml.

Rak in situ: do 80 mg/50 ml (w zależności od tolerowania leku przez pacjenta). Profilaktyka nawrotu po resekcji przezcewkowej: 4 dawki 50 mg/50 ml podawane co tydzień, a następnie 11 takich samych dawek w odstępach comiesięcznych.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ ROZTWORÓW DO WLEWÓW DOPĘCHERZOWYCH

Wymagana dawka epirubicyny

Objętość wstrzyknięcia epirubicyny 2 mg/ml

Objętość

rozcieńczalnika -jałowej wody do wstrzykiwań lub 0,9% (9 mg/ml) NaCl

Całkowita obj ętość wlewu

dopęcherzowego

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml

Roztwór należy utrzymać w pęcherzu przez 1-2 godziny. Aby uniknąć nadmiernego rozcieńczenia roztworu przez mocz, należy poinformować pacjenta, aby nie przyjmował żadnych płynów przez 12 godzin przed wlewem. W czasie wlewu, pacjent powinien okresowo zmieniać pozycję ciała i być poinstruowany, aby oddał mocz przy końcu przeznaczonego na wlew czasu.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na epirubicynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub inne antracykliny lub antracenediony.

Karmienie piersią

Stosowanie dożylne

-    uporczywa supresja czynności szpiku kostnego,

-    ciężka niewydolność wątroby,

-    ciężka niewydolność serca (w tym klasa IV niewydolności serca w klasyfikacji Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego [New YorkHeart Association, NYHA], ostry atak serca i wcześniej przebyty atak serca z pozostałą niewydolnością serca klasy III lub IV wg NYHA, ostre choroby zapalne serca),

-    przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego,

-    ciężkie zaburzenia rytmu serca,

- wcześniejsze leczenie maksymalnymi kumulacyjnymi dawkami epirubicyny i (lub) innych antracyklin oraz antracenedionów (patrz punkt 4.4),

- pacjenci z ostrymi zakażeniami układowymi,

-    niestabilna dławica piersiowa,

-    miokardiopatia.

Podawanie dopęcherzowe

-    zakażenia dróg moczowych,

-    zapalenie pęcherza moczowego,

-    krwiomocz,

-    inwazyjne guzy penetrujące ściany pęcherza moczowego,

-    problemy z cewnikowaniem,

-    duża objętość zalegającego moczu,

-    obkurczony pęcherz moczowy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Ogólne - Epirubicynę należy podawać wyłącznie pod nadzorem wyspecjalizowanego lekarza, który ma doświadczenie w stosowaniu leków cytotoksycznych.

Epirubicyny nie wolno podawać podskórnie ani domięśniowo.

Początkowe leczenie wymaga uważnego wyjściowego monitorowania różnych parametrów laboratoryjnych i czynności serca.

W razie podawania epirubicyny w infuzji ciągłej, lek powinno się najlepiej podawać przez cewnik założony do żyły centralnej.

Przed rozpoczęciem leczenia epirubicyną pacjent powinien być wyleczony z ostrych reakcji toksycznych (takich jak zapalenie jamy ustnej, zapalenia błon śluzowych, neutropenia, małopłytkowość i zakażenia uogólnione) na wcześniejsze leczenie cytotoksyczne.

Leczenie dużymi dawkami epirubicyny (np. > 90 mg/m2 co 3-4 tygodnie) powoduje występowanie zdarzeń niepożądanych na ogół podobnych do zdarzeń niepożądanych obserwowanych przy dawkach standardowych (< 90 mg/m2 co 3-4 tygodnie); stopień ciężkości neutropenii i zapalenia jamy ustnej lub błon śluzowych może być większy. Leczenie dużymi dawkami epirubicyny wymaga zwracania specjalnej uwagi na możliwe powikłania kliniczne spowodowane głęboką supresją czynności szpiku kostnego.

Czynność serca - Kardiotoksyczność to zagrożenie związane z leczeniem antracyklinami, które może objawiać się zdarzeniami wczesnymi (tzn. ostrymi) lub późnymi (tzn. opóźnionymi).

Obejmują one utrzymujące się zmniejszenie woltażu zespołu QRS, wydłużenie poza granice normy czasu przerwy skurczowej (PEP/LVET) oraz zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. Wydaje się, że niezbędne do skutecznego leczenia naparstnicą, lekami moczopędnymi, lekami rozszerzaj ącymi obwodowe naczynia krwionośne, dietą niskosodową oraz odpowiednim wypoczynkiem jest wczesne rozpoznanie kliniczne niewydolności serca wywołanej środkami cytostatycznymi. Z tego powodu bardzo ważne jest monitorowanie czynności serca pacjentów otrzymujących leczenie epirubicyną. Wskazana jest ocena czynności serca za pomocą technik nieinwazyjnych.

Zdarzenia wczesne (tzn. ostre) Wczesne działanie kardiotoksyczne epirubicyny obejmuje głównie tachykardię zatokową i (lub) zaburzenia elektrokardiogramu (EKG), takie jak niespecyficzne zmiany zespołu ST-T. Zgłaszano tachyarytmie, w tym przedwczesne skurcze komorowe, tachykardię komorową oraz bradykardię, jak również blok przedsionkowo-komorowy i blok odnogi pęczka Hisa. Działania te nie zapowiadają zazwyczaj późniejszego wystąpienia opóźnionej kardiotoksyczności, rzadko są istotne klinicznie i ogólnie nie powodują rozważenia przerwania leczenia epirubicyną.

Zdarzenia późne (tzn. opóźnione) Opóźniona kardiotoksyczność występuje zazwyczaj późno w trakcie leczenia epirubicyną lub w ciągu 2-3 miesięcy po zakończeniu leczenia, ale zgłaszano również zdarzenia późniejsze (kilka miesięcy lub lat po ukończeniu leczenia). Opóźniona kardiomiopatia objawia się zmniejszeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) i (lub) objawów przedmiotowych i podmiotowych zastoinowej niewydolności serca (ang. congestive heart failure - CHF), takich jak duszność, obrzęk płuc, obrzęk ortostatyczny, kardiomegalia i hepatomegalia, oliguria, wodobrzusze, wysięk opłucnowy oraz rytm cwałowy. Zagrażająca życiu CHF jest najcięższą postacią kardiomiopatii wywołanej przez antracykliny i stanowi ograniczającą dawkę kumulacyjną toksyczność leku.

Ryzyko wystąpienia CHF wzrasta gwałtownie przy wzroście łącznej skumulowanej dawki epirubicyny ponad 900 mg/m2 lub mniejszej skumulowanej dawki w przypadku pacjentów, którzy byli poddawani radioterapii okolicy okołosercowej. Tę dawkę skumulowaną można przekraczać wyłącznie z zachowaniem nadzwyczajnej ostrożności (patrz punkt 5.1).

Czynność serca należy ocenić przed poddaniem pacjentów leczeniu epirubicyną i trzeba monitorować (za pomocą EKG, echokardiografii lub oceny frakcji wyrzutowej z zakresu medycyny nuklearnej [za pomocą angiografii radionuklidowej]) w ciągu całego leczenia w celu zminimalizowania ryzyka narażenia na ciężką niewydolność serca. Ryzyko można zmniejszyć, regularnie monitorując LVEF podczas leczenia oraz niezwłocznie przerywając podawanie epirubicyny przy pierwszym objawie upośledzenia czynności. Właściwa ilościowa metoda wielokrotnej oceny czynności serca (oceny LVEF) obejmuje wielobramkową wentrykulografię radioizotopową (ang. multigated radionuclide angiography - MUGA) lub echokardiografię (ECHO). Zalecana jest wyjściowa ocena serca za pomocą EKG oraz badania MUGA lub echokardiografii, szczególnie w przypadku pacjentów z czynnikami ryzyka nasilonej kardiotoksyczności. Należy wykonywać wielokrotne oceny LVEF za pomocą badania MUGA lub echokardiografii, szczególnie przy większych skumulowanych dawkach antracyklin. Przy wszystkich badaniach kontrolnych należy stosować tę samą technikę oceny.

Kardiomiopatia wywołana przez antracykliny jest związana z utrzymującym się zmniejszeniem woltażu zespołu QRS, wydłużeniem poza granice normy czasu przerwy skurczowej (PEP) oraz zmniejszeniem frakcji wyrzutowej (LVEF). Zmiany w elektrokardiogramie (EKG) mogą wskazywać na kardiomiopatię wywołaną przez antracykliny, ale EKG nie jest czułą ani swoistą metodą kontrolowania kardiotoksyczności wywołanej przez antracykliny.

Ze względu na ryzyko kardiomiopatii skumulowaną dawkę 900 mg/m2 epirubicyny należy przekraczać wyłącznie przy zachowaniu nadzwyczajnej ostrożności.

Podczas ustalania maksymalnej dawki skumulowanej epirubicyny należy wziąć pod uwagę każdą terapię towarzyszącą lekami o możliwym działaniu kardiotoksycznym. Skumulowana dawka 900-1000 mg/m2 epirubicyny, zarówno przy standardowych, jak i dużych dawkach, może być przekroczona tylko przy zachowaniu najwyższej ostrożności. Powyżej tej granicy ryzyko wystąpienia nieodwracalnej zastoinowej niewydolności serca bardzo wzrasta.

Czynniki ryzyka toksycznego działania na serce obejmują czynną lub uśpioną chorobę układu krążenia, wcześniejszą lub towarzyszącą radioterapię okolicy śródpiersiowej lub osierdziowej, wcześniejsze leczenie innymi antracyklinami lub antracenedionami oraz towarzyszące stosowanie innych leków, które mogą zmniejszać kurczliwość serca lub leków kardiotoksycznych (np. trastuzumabu) (patrz punkt 4.5).

Monitorowanie czynności serca musi być szczególnie rygorystyczne w przypadku pacjentów otrzymujących duże skumulowane dawki oraz pacjentów z czynnikami ryzyka. Ryzyko kardiotoksyczności jest również większe w przypadku osób w podeszłym wieku, dzieci i pacjentów podających w wywiadzie chorobę serca.

Jednakże, kardiotoksyczność może wystąpić przy leczeniu epirubicyną w mniejszych dawkach skumulowanych niezależnie od występowania czynników ryzyka.

Prawdopodobna jest addycja toksyczności epirubicyny i innych antracyklin lub antracenedionów.

Toksyczny wpływ na układ krwiotwórczy - Podobnie jak w przypadku innych środków cytotoksycznych, epirubicyna może powodować supresję szpiku kostnego. Przed i podczas każdego cyklu leczenia epirubicyną należy wykonywać badania hematologiczne, w tym wzór odsetkowy (rozmaz) białych krwinek (ang. white blood cells - WBC). Dominującym objawem toksycznego wpływu epirubicyny na układ krwiotwórczy jest zależna od dawki, odwracalna leukopenia i (lub) granulocytopenia (neutropenia). Stanowi ona najczęstsze ostre działanie toksyczne ograniczające dawkę tego leku. Leukopenia i neutropenia są zazwyczaj cięższe w trakcie stosowania dużych dawek leku, nadir występuje między 10. a 14. dniem po podaniu leku. Są one zazwyczaj przemijające, a liczba WBC/neutrofilów wraca do wartości prawidłowych w większości przypadków do 21. dnia leczenia. Możliwe jest również występowanie małopłytkowości i niedokrwistości. Następstwa kliniczne ciężkiej supresji szpiku kostnego obejmują gorączkę, zakażenie, posocznicę, wstrząs septyczny, krwotok, niedotlenienie tkanek lub zgon.

Wtórna białaczka - W przypadku pacjentów leczonych antracyklinami, w tym epirubicyną zgłaszano wtórną białaczkę, z fazą przedbiałaczkową lub bez niej. Wtórna białaczka jest częstsza przy podawaniu takich leków w połączeniu ze środkami przeciwnowotworowymi powodującymi uszkodzenie DNA, w połączeniu z radioterapią, gdy pacjenci byli poddawani intensywnemu leczeniu wstępnemu lekami cytotoksycznymi lub gdy dawki antracyklin były zwiększane. Okres latencji tych białaczek może wynosić 1-3 lat. (Patrz punkt 5.1.)

Układ pokarmowy - Epirubicyna powoduje wymioty. Zapalenie błon śluzowych lub jamy ustnej na ogół występuje wcześnie po podaniu leku oraz, w ciężkich przypadkach, może w ciągu kilku dni postępować do owrzodzeń błon śluzowej. U większości pacjentów to zdarzenie niepożądane ustępuje do trzeciego tygodnia leczenia.

Czynność wątroby - Główną drogą eliminacji epirubicyny jest układ wątrobowo-żółciowy. Przed leczeniem epirubicyną i w trakcie leczenia należy oceniać stężenie bilirubiny całkowitej w surowicy krwi, aktywność fosfatazy zasadowej oraz aminotransferazy asparaginowej i alaninowej. U pacjentów z podwyższonym stężeniem bilirubiny lub aktywnością aminotransferazy asparaginowej może wystąpić wolniejszy klirens leku oraz wzrost toksyczności ogólnej. U tych pacjentów zaleca się stosowanie mniejszych dawek (patrz punkty 4.2 i 5.2). Pacjenci z ciężką niewydolnością nie powinni otrzymywać epirubicyny (patrz punkt4.3).

Czynność nerek - Przed leczeniem i w jego trakcie należy oceniać stężenie kreatyniny . Skorygowanie dawki jest konieczne w przypadku pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy > 450 pmol/l (patrz punkt 4.2).

Działania w miejscu podania leku - Wstrzykiwanie do małych żył lub wielokrotne wstrzykiwanie do tej samej żyły mogą doprowadzić do stwardnienia żyły. Przestrzeganie zalecanych procedur podawania leku może zminimalizować ryzyko zapalenia żył lub zakrzepowego zapalenia żył w miejscu podania leku (patrz punkt 4.2).

Wydostanie się leku poza naczynie - Wydostanie się epirubicyny poza naczynie podczas wstrzyknięcia dożylnego może spowodować miejscowy ból, ciężkie zmiany tkanek (tworzenie pęcherzy, ciężkie zapalenie tkanki łącznej) i martwicę. W razie wystąpienia przedmiotowych lub podmiotowych objawów wydostania się leku poza naczynie podczas dożylnego podawania epirubicyny należy niezwłocznie przerwać wlew leku. Ból odczuwany przez pacjenta można złagodzić, chłodząc bolesną okolicę i utrzymując chłodzenie przez 24 godziny. Pacjenta należy uważnie monitorować w następnym okresie, ponieważ martwica może rozwinąć się po upływie kilku tygodni. W razie wydostania się leku poza naczynie należy skonsultować się z chirurgiem plastycznym pod kątem ewentualnego wycięcia zmiany.

Inne - Podobnie jak w przypadku innych środków cytotoksycznych, zgłaszano jednoczesne występowanie zakrzepowego zapalenia żył i zjawisk zakrzepowo-zatorowych, w tym zatorowości płucnej (w niektórych przypadkach prowadzącej do zgonu) z podawaniem epirubicyny.

Zespół rozpadu guza - Epirubicyna może powodować hiperurykemię z powodu nasilonego katabolizmu puryn, towarzyszącego gwałtownemu, wywołanemu przez lek, rozpadowi komórek nowotworowych (zespół rozpadu guza). Po leczeniu początkowym należy ocenić stężenie kwasu moczowego we krwi, potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny. Nawodnienie, alkalizacja moczu i profilaktyczne stosowania allopurynolu zapobiegające hiperurykemii mogą zminimalizować potencjalne powikłania zespołu rozpadu guza.

Działanie immunosupresyjne/zwiększona podatność na zakażenia - Podawanie żywych lub atenuowanych szczepionek pacjentom z supresją układu odpornościowego spowodowaną środkami chemioterapeutycznymi, w tym epirubicyną, może doprowadzić do poważnych lub prowadzących do zgonu zakażeń. (Patrz punkt 4.5.)

Układ rozrodczy: Epirubicyna może powodować genotoksyczność. Mężczyźni i kobiety leczeni epirubicyną powinni stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne. Pacjentom, którzy po zakończeniu leczenia chcą mieć dzieci, należy zalecić w stosownych przypadkach uzyskanie porady genetycznej, o ile jest ona dostępna (patrz punkt 4.6).

Dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące innych dróg podawania leku

Droga dopęcherzowa - Podawanie epirubicyny może powodować wystąpienie objawów chemicznego zapalenia pęcherza moczowego (takich jak objawy dyzuryczne, oddawanie dużych ilości moczu, oddawanie moczu w nocy, pieczenie w cewce moczowej przy oddawaniu moczu, krwiomocz, uczucie dyskomfortu w pęcherzu moczowym, martwica ściany pęcherza moczowego) i obkurczenia pęcherza moczowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na problemy z cewnikowaniem (np. obkurczenie cewki moczowej spowodowane masywnymi guzami wewnątrzpęcherzowymi).

Ten produkt leczniczy zawiera 3,5 mg sodu na ml roztworu do wstrzyknięć lub infuzji.

Powinni to wziąć to pod uwagę pacjenci, u których stosowana jest dieta z kontrolowaną ilością sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Epirubicyna jest stosowana głównie w połączeniach z innymi lekami cytotoksycznymi. Toksyczność addytywna może występować szczególnie w odniesieniu do działania na szpik kostny/układ krwiotwórczy oraz przewód pokarmowy (patrz punkt 4.4). Stosowanie epirubicyny w chemioterapii skojarzonej z innymi potencjalnie kardiotoksycznymi produktami leczniczymi, jak również jednoczesne stosowanie innych związków, które mogą wpływać na czynność serca (na przykład blokerów kanału wapniowego) wymaga monitorowania czynności serca przez cały okres leczenia.

Epirubicyna podlega intensywnemu metabolizmowi w wątrobie. Zmiany czynności wątroby wywołane jednoczesnym leczeniem mogą wpływać na metabolizm, farmakokinetykę, skuteczność terapeutyczną i (lub) toksyczność epirubicyny (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Antracykliny, w tym epirubicyna, mogą być podawane w połączeniu z innymi środkami kardiotoksycznymi wyłącznie pod warunkiem uważnego monitorowania czynności serca pacjenta. Pacjenci otrzymujący antracykliny po zakończeniu leczenia innymi środkami kardiotoksycznym, szczególnie o długich okresach półtrwania, jak trastuzumab, mogą być również bardziej zagrożeni wystąpieniem kardiotoksyczności. Okres półtrwania trastuzumabu wynosi około 28,5 dnia. Lek ten może utrzymywać się we krwi do 24 tygodni. Z tego powodu w miarę możliwości należy unikać stosowania leczenia opartego na antracyklinach przez 24 tygodnie po zakończeniu leczenia trastuzumabem. W razie stosowania antracyklin przed tym czasem zaleca się uważne monitorowanie czynności serca.

U pacjentów otrzymujących epirubicynę należy unikać szczepienia żywymi szczepionkami. Szczepionki zabite lub inaktywowane można podawać, jednak odpowiedź na nie może być osłabiona.

Produkty lecznicze, które indukują enzymy cytochromu P-450 (jak ryfampicyna i barbiturany) mogą nasilać metabolizm epirubicyny, co prowadzi do zmniejszenia skuteczności.

Cymetydyna w dawce 400 mg dwa razy na dobę podana przed epirubicyną 100 mg/m2 co trzy tygodnie powodowała zwiększenie AUC epirubicyny o 50% oraz zwiększenie AUC epirubicynolu o 41% (p < 0,05). AUC aglikonu 7-deoksy-doksorubicynolu oraz wątrobowy przepływ krwi nie zmniejszyły się, więc wyników nie można wyjaśnić zmniejszoną aktywnością cytochromu P-450.

Podczas leczenia epirubicyną należy przerwać podawanie cymetydyny.

Paklitaksel może zwiększać stężenie niezmienionej epirubicyny i jej metabolitów w osoczu, gdy podawany jest przed epirubicyną. Metabolity epirubicyny nie są jednak ani toksyczne ani aktywne. W jednym badaniu toksyczny wpływ na układ krwiotwórczy był większy, gdy paklitaksel był podawany przed epirubicyną niż gdy był podawany po epirubicynie. Jednoczesne podawanie paklitakselu lub docetakselu nie wpływało na właściwości farmakokinetyczne epirubicyny, gdy taksan był podawany po epirubicynie.

Z tego powodu zaleca się podawanie paklitakselu po epirubicynie. Infuzję epirubicyny i paklitakselu powinno się wykonywać z co najmniej 24-godzinną przerwą między podaniem tych dwóch środków.

Dekswerapamil może zmieniać właściwości farmakokinetyczne epirubicyny i być może zwiększać działanie hamujące czynność szpiku.

W jednym badaniu stwierdzono, że docetaksel może zwiększać stężenie metabolitów epirubicyny w osoczu, jeżeli podawany jest bezpośrednio po epirubicynie.

Chinina może przyspieszać początkową dystrybucję epirubicyny z krwi do tkanek oraz

wpływać na rozdzielanie epirubicyny do czerwonych krwinek.

Jednoczesne podawanie interferonu a2b może spowodować skrócenie okresu półtrwania eliminacji końcowej oraz zmniejszenie klirensu całkowitego epirubicyny.

Należy brać pod uwagę możliwość znacznego zaburzenia hemopoezy w przypadku (wcześniejszego) leczenia lekami wpływającymi na czynność szpiku (tj. środkami cytostatycznymi, sulfonamidem, chloramfenikolem, difenylohydantoiną, pochodnymi fenazonu, lekami przeciwko retrowirusom).

Wcześniejsze podawanie dużych dawek (900 mg/m2 i 1200 mg/m2) deksrazoksanu może zwiększać klirens układowy epirubicyny oraz powodować zmniejszenie wartości AUC.

Kardiotoksyczne działanie epirubicyny nasila się przy pewnych rodzajach radioterapii oraz przy wcześniejszym lub jednoczesnym stosowaniu innych pochodnych antracyklin (np. mitomycyny-C, dakarbazydu, daktynomycyny i być może cyklofosfamidu) lub innych leków o działaniu kardiotoksycznym (np. 5-fluorouracyl, cyklofosfamid, cisplatyna, taksany). Epirubicyna może nasilać wpływ radioterapii okolicy śródpiersia.

Jeżeli epirubicyna jest stosowana jednocześnie z innymi lekami, które mogą powodować niewydolność serca np. blokującymi kanał wapniowy, przez cały cykl leczenia zaleca się monitorowanie czynności serca.

Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną może powodować nadmierną supresję układu odpornościowego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

(Patrz punkt 5.3.)

Ciąża

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania epirubicyny u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jeżeli epirubicyna jest stosowana w okresie ciąży (szczególnie w pierwszym trymestrze) lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania tego leku, należy poinformować pacjentkę o potencjalnym zagrożeniu dla płodu, a leki cytotoksyczne powinny być stosowane wyłącznie przy ścisłych wskazaniach oraz wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższaj ą potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy epirubicyna przenika do mleka ludzkiego. Ze względu na to, że wiele leków, w tym inne antracykliny, przenika do mleka ludzkiego i ze względu na możliwość występowania poważnych reakcji niepożądanych na epirubicynę u niemowląt karmionych piersią, kobiety powinny przerywać karmienie piersią przed przyjmowaniem tego leku.

Płodność

Epirubicyna może wywoływać uszkodzenia chromosomów w ludzkich plemnikach. Mężczyźni poddawani leczeniu epirubicyną powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji oraz w stosownych przypadkach, gdy jest to możliwe, rozważyć możliwość przechowywania nasienia ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej niepłodności w wyniku leczenia. Zaleca się, aby mężczyźni leczeni epirubicyną nie zostawali ojcami podczas leczenia i przez 6 miesięcy po leczeniu.

Epirubicyna może powodować brak miesiączki lub przedwczesne przekwitanie u kobiet w wieku przedmenopauzalnym. Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę podczas leczenia epirubicyną. Mężczyźni i kobiety powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ epirubicyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie był oceniany w sposób systematyczny.

Jednakże, epirubicyna może powodować epizody nudności i wymiotów, które mogą tymczasowo prowadzić do upośledzenia zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas leczenia epirubicyną zaobserwowano i zgłoszono poniższe działania niepożądane występujące z następującymi częstościami: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Można oczekiwać, że działania niepożądane wystąpią u ponad 10% leczonych pacjentów. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi jest supresja szpiku kostnego, działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, jadłowstręt, łysienie, zakażenia.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenie

Nieznana

Wstrząs septyczny (może wystąpić w następstwie supresji szpiku kostnego), posocznica, zapalenie płuc

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rzadko

Ostra białaczka limfocytowa, ostra białaczka szpikowa z lub bez fazy przedbiałaczkowej u pacjentów, którzy byli leczeni epirubicyną w skojarzeniu z lekami

przeciwnowotworowymi uszkadzającymi DNA. Te białaczki maj ą krótki okres utajenia (1-3 lat).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Supresja szpiku kostnego (leukopenia, granulocytopenia i neutropenia, niedokrwistość i neutropenia gorączkowa)

Niezbyt często

Małopłytkowość

Nieznana

Krwotok i niedotlenienie tkanek w wyniku supresji szpiku kostnego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Anafilaksja (reakcje anafilaktyczne i (lub) anafilaktoidalne z lub bez wstrząsu, w tym wysypka skórna, świąd, gorączka i dreszcze)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Jadłowstręt, odwodnienie

Rzadko

Hiperurykemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

Zawroty głowy

Nieznana

Neuropatia nerwów obwodowych (przy dużych dawkach), ból głowy

Zaburzenia oka

Nieznana

Zapalenia spojówki, zapalenia rogówki

Zaburzenia serca

Rzadko

Zastoinowa niewydolność serca (patrz punkt 4.4) (duszność, obrzęki, powiększenie wątroby, wodobrzusze, obrzęk płuc, wysięk opłucnowy, cwałowy rytm serca), kardiotoksyczność (np. nieprawidłowości w EKG, zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia), częstoskurcz komorowy, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa.

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca, stwardnienie żyły

Niezbyt często

Zapalenie żyły, zakrzepowe zapalenie żyły

Nieznana

Wstrząs, zakrzepowa zatorowość, w tym zatorowość płucna (w pojedynczych przypadkach zgon)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zapalenie błon śluzowych (może wystąpić w ciągu 510 dni po rozpoczęciu leczenia), zapalenie przełyku, zapalenie jamy ustnej, wymioty, biegunka, które mogą doprowadzić do odwodnienia, nudności

(nudności i wymioty często występują w ciągu pierwszych 24 godzin (u niemal wszystkich pacjentów)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Łysienie (w 60%-90% leczonych przypadków. Towarzyszy mu zahamowanie wzrostu brody u mężczyzn. Łysienie jest zależne od dawki i w większości przypadków odwracalne)

Rzadko

Pokrzywka, świąd, miejscowe reakcje rumieniowe wzdłuż żyły, do której podawany jest lek.

Nieznana

Miejscowa toksyczność, wysypka, świąd, zmiany skórne, rumień, uderzenia gorąca, zmiany skóry i paznokci (przebarwienia), nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość skóry naświetlanej (reakcja w okolicach uprzednio napromienianych)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Czerwone zabarwienie moczu przez 1-2 dni po podaniu leku

Nieznana

Białkomocz u pacjentów leczonych dużymi dawkami

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Brak miesiączki, brak plemników w nasieniu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Rumień w miejscu infuzji

Rzadko

Złe samopoczucie, osłabienie, gorączka, dreszcze, bardzo wysoka gorączka

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zmiany aktywności aminotransferaz

Nieznana

Bezobjawowe spadki frakcji wyrzutowej lewej komory

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często

po podaniu dopęcherzowym obserwowano Chemiczne zapalenia pęcherza moczowego, w niektórych przypadkach krwotoczne, (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Duże dawki epirubicyny podawano bezpiecznie dużej liczbie nieleczonych pacjentów z różnymi guzami litymi i powodowały one występowanie działań pożądanych, które nie różniły się od

obserwowanych u pacjentów leczonych dawkami standardowymi, z wyjątkiem przemijającej ciężkiej neutropenii (< 500 granulocytów obojętnochłonnych/mm3 przez okres < 7 dni), która występowała u większości pacjentów.

Tylko kilku pacjentów wymagało hospitalizacji i leczenia podtrzymującego z powodu ciężkich powikłań infekcyjnych po dużych dawkach.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Może wystąpić miejscowy ból i martwica tkanki (po przypadkowym podaniu leku poza żyłę). Podanie dopęcherzowe:

Ze względu na to, że mała ilość substancji czynnej jest wtórnie wchłaniana po wlewie dopęcherzowym, ciężkie ogólnoustrojowe reakcje niepożądane na lek, jak również reakcje alergiczne są rzadkie. Często zgłaszano reakcje miejscowe jak uczucie pieczenia i częste oddawanie moczu (pollakisuria). Zgłaszano sporadyczne bakteryjne lub chemiczne zapalenie pęcherza (patrz punkt 4.4). Te reakcje niepożądane na lek są w większości przypadków odwracalne.

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie epirubicyny prowadzi do ciężkiej supresji szpiku kostnego (w ciągu 1014 dni, głównie leukopenia i małopłytkowość), działania toksycznego na układ pokarmowy (głównie zapalenie błon śluzowych) i ostrych powikłań sercowych (w ciągu 24 godzin). W tym okresie konieczne jest przetoczenie krwi oraz izolacja w jałowym pomieszczeniu. Obserwowano występowanie opóźnionej niewydolności serca po upływie kilku miesięcy do roku po przedawkowaniu antracyklin (patrz punkt 4.4). Konieczne jest uważne monitorowanie pacjentów. W razie wystąpienia objawów niewydolności serca należy zastosować standardowe postępowanie.

Leczenie:

Objawowe. Dializa nie usuwa epirubicyny.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antracykliny i związki pochodne, kod ATC: L0lDB03

Mechanizm działania epirubicyny jest związany z jej zdolnością tworzenia kompleksów z DNA. Badania eksperymentalne hodowli komórkowych wykazały, że epirubicyna szybko przenika do komórek, umiejscawia się w jądrze komórkowym, hamuj ąc syntezę kwasu nukleinowego i mitozę. Udowodniono działanie epirubicyny w szerokim spektrum nowotworów eksperymentalnych, w tym w białaczkach L1210 i P388, mięsaku SA180 (postacie lita i puchlinowa), w czerniaku B16, w raku piersi, w raku płuc Lewisa i w guzach okrężnicy 38. Wykazano także jej działanie na ludzkie guzy przeszczepione bezwłosym myszom bez grasicy (czerniak, rak piersi, płuc, stercza i jajnika).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i nerek po podaniu dożylnym dawki

wynoszącej 60-150 mg/m2 następuje trójfazowa eliminacja leku z osocza, bardzo szybka w fazie początkowej i wolna w fazie końcowej. Średni okres półtrwania wynosi około 40 godzin. Dawki te mieszczą się w zakresie farmakokinetyki liniowej, zarówno odnośnie wartości klirensu osocza, jak i szlaku metabolicznego. Badania dystrybucji u szczurów wykazały, że epirubicyna nie przenika przez barierę krew-mózg. Wysokie wartości klirensu osocza (0,9 l/min) wskazują, że powolne wydalanie leku jest spowodowane dystrybucją leku do tkanek w dużym stopniu.

Metabolizm

Głównymi metabolitami, które zostały zidentyfikowane są epirubicynol (13-OH epirubicyna) oraz glukuronidy epirubicyny i epirubicynolu. Proces 4'-O-glukuronidacji odróżnia epirubicynę od doksorubicyny i może odpowiadać za szybszą eliminację epirubicyny i jej zmniejszoną toksyczność. Stężenia w osoczu głównego metabolitu leku, epirubicynolu, są zawsze mniejsze niż niezmienionego leku i wykazuj ą przebieg prawie równoległy.

Eliminacja

Około 9%-10% podawanej dawki jest wydalana z moczem w ciągu 48 godzin. Epirubicyna jest wydalana przede wszystkim przez wątrobę, w ciągu 72 godzin w żółci wykrywa się około 40% podanej dawki. Zaburzenie czynności wątroby powoduje podwyższenie stężenia leku w osoczu i wymaga zmniejszenia dawki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Po wielokrotnym podaniu epirubicyny narządami docelowymi u szczurów, królików i psów były: układ krwiotwórczy, przewód pokarmowy, nerki, wątroba i narządy rozrodcze. Epirubicyna wykazywała także właściwości kardiotoksyczne u szczurów, królików i psów. Epirubicyna wykazywała właściwości mutagenne, genotoksyczne, embriotoksyczne i rakotwórcze u szczurów.

Badania toksyczności około- i pourodzeniowej u szczurów wskazuj ą na występowanie działań niepożądanych u potomstwa przy stosowaniu klinicznych dawek leku. Nie wiadomo, czy epirubicyna przenika do mleka ludzkiego.

Nie stwierdzono wad rozwojowych u szczurów i królików, jednak tak jak w przypadku innych antracyklin i leków cytotoksycznych, należy wziąć pod uwagę potencjalne działanie teratogenne epirubicyny.

Badanie tolerancji miejscowej u szczurów i myszy wykazało, że wydostanie się epirubicyny poza żyłę powoduje martwicę tkanek.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas solny do uzyskania odpowiedniego poziomu pH Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Należy unikać długotrwałego kontaktu produktu leczniczego z roztworami zasadowymi, ponieważ może to powodować hydrolizę. Produktu leczniczego Epirubicin Mylan nie można mieszać z heparyną ze względu na możliwe wystąpienie precypitacji.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3 Okres ważności

2 lata.

Chlorowodorek epirubicyny 2 mg/ml może być rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) i podany dożylnie. Do podania dopęcherzowego produkt należy rozcieńczyć w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub jałowej wodzie.

Po rozcieńczeniu (w 0,9% roztworze chlorku sodu [9 mg/ml] lub 5% roztworze glukozy [50 mg/ml]) do stężenia 0,1 mg/ml wykazano utrzymywanie się stabilności chemicznej i fizycznej przez 4 dni w temperaturze 25°C i przez 14 dni w temperaturze 2-8°C.

Po rozcieńczeniu (w 0,9% roztworze chlorku sodu [9 mg/ml] lub 5% roztworze glukozy [50 mg/ml]) do stężenia 1,0 mg/ml wykazano utrzymywanie się stabilności chemicznej i fizycznej przez 7 dni w temperaturze 25°C i przez 14 dni (dla 0,9% roztworu chlorku sodu [9 mg/ml]) lub 7 dni (dla 5% roztworu glukozy [50 mg/ml]) w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po pierwszym przekłuciu gumowego korka. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada osoba podająca lek. W warunkach prawidłowych nie powinny one przekraczać 24 godzin przechowywania w temperaturze 2-8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2-8°C) (w lodówce).

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym.

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu medycznego po rozcieńczeniu i po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

Przechowywanie roztworu do wstrzykiwań w lodówce może spowodować zżelowanie produktu. Przywrócenie postaci nieco lepkiej do płynnej postaci roztworu następuje po dwóch do maksymalnie czterech godzinach wyrównywania temperatury w kontrolowanej temperaturze pokojowej (15-25°C).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Epirubicin Mylan jest dostarczany w fiolkach z oranżowego szkła (typu I) o pojemności 30 ml lub 100 ml z korkiem z gumy bromobutylowej, pokrytej fluoropolimerem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip off, zawierających odpowiednio 25 ml i 100 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, w tekturowym pudełku.

Każde pudełko zawiera jedną fiolkę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

do stosowania

Przygotowanie roztworu do infuzji powinno być przeprowadzone w warunkach pełnej aseptyki przez wyszkolony personel.

Przygotowanie roztworu do infuzji powinno być przeprowadzone w przeznaczonym do tego aseptycznym obszarze.

Osoby pracujące z produktem Epirubicin Mylan powinny nosić rękawice ochronne, okulary ochronne i maskę.

Produkt leczniczy Epirubicin Mylan może być rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) i podany dożylnie. Roztwór musi być przygotowany bezpośrednio przed użyciem. Do podania dopęcherzowego produkt należy rozcieńczyć w 0,9% roztworze chlorku sodu (9 mg/ml) lub jałowej wodzie. Stężenie rozcieńczonego roztworu musi wynosić 0,6-2,6 mg/ml.

Czerwony roztwór powinien być klarowny i przejrzysty.

Produkt leczniczy Epirubicin Mylan nie zawiera środków konserwujących i dlatego nadaje się jedynie do jednorazowego zastosowania. Po użyciu resztki niewykorzystanego produktu leczniczego należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi środków cytostatycznych. Patrz również „Usuwanie”.

Inaktywacji rozlanego lub wyciekającego produktu leczniczego należy dokonać, stosując 1% roztwór podchlorynu sodu lub po prostu buforu fosforanowego (pH >8) do uzyskania odbarwienia roztworu. Wszystkie użyte do czyszczenia środki należy usunąć zgodnie z opisem w punkcie „Usuwanie”.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu ze środkami cytostatycznymi.

Należy zachować ostrożność przy sprzątaniu wydalin i wymiocin.

W razie kontaktu z oczami należy przepłukać je dokładnie dużą ilością wody.

Należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty.

W razie kontaktu leku ze skórą, skażone miejsce należy starannie przemyć wodą z mydłem lub roztworem dwuwęglanu sodu. Nie należy jednak trzeć skóry szczotką. Po zdjęciu rękawic należy zawsze umyć ręce.

Z uszkodzonymi fiolkami należy zawsze obchodzić się z zachowaniem tych samych środków ostrożności. Należy je traktować jako odpady skażone. Skażone odpady należy przechowywać w odpowiednich, właściwie oznaczonych, pojemnikach na odpady. Patrz punkt „Usuwanie”.

Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego, materiały używane do przygotowania i podawania produktu lub które stykały się w jakikolwiek sposób z chlorowodorkiem epirubicyny należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20084

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.05.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2015

Epirubicin Strides